Goudsche Courant, dinsdag 3 december 1907

biod lassclieii da Moelooya en do haven van Tinger eenige mogendheid een aanslag doet 0 1 de territoriale rechten van Spanje I riep Maura onder storm ichtige toejaichingen uit Om voor de verdediging van het vader1 ind i n van zijne rechten gereed te zyn niiig Spanje voor geen kosten terugschrikken Het is noodzakoljk dat de regeering de verdedigingsmiddelen timns verbetert en daarvoor doet de minister oen voorstel aan de Kamers De regeering vraag thans credioten voor de verbetering en aanvulling van do vloot daiirna zal zö haar aandacht wijden aan de verdedigingswerken voor do havens De leiders der voornaamste groepen verklaarden zich al hadden zij enkele bezwaren tegen onderdeeion van de regeeringsvoorstellen in hoofdzaak daarmede ingenomen ♦ Dat bet larokkaanscho avontuur de Fransche scTiatkisl heel wat zal kosten blijkt nit een inlichtingen dooMMjeneraal Pictjuart i I den Senaat gegeven BI de behandeling van de suppletoire credietAi deelde de minister van oorl ig mede dat voor onderhoud der bezettingslroepen in Noord Afnka tot 10 October is noodig geweest voor Jasa blanca bijna andeihalt millioen francs en VJOr Oudja roim een half millioen ïot het eind van dit jaar zal drie millioen noodig lijn waarbij nog komt een even hoog bedrag voor materiaal In den Pruisischen Landdag is gisteren de behandeling van het Polen voorstel dor Regeering begonnen Broot was de belangstelling Do tribunes van het Huis waren dicht bezet met Polen en Polinnen en ongewoon vol was het in de vergaderzaal Want hoewel in den Ejjksdag legelijkertgd hot zeer belangryke debat plaats had over de algemeene yoliliek waren toch vele houders van dubbele mandaten in den Landdag gekomen buiten op straat stonden de snorrende auto s te wachten om zoo noodig de heeren weder snel naar do andere volksvertegenwo irdiging te brengen Maar de verwachting dat do behandeling y in het voorstel tot ontstuimig optreden van de zijde der Poolsche afgevaardigden zon leiden werd teleurgesteld Do Polen hadden hun waardigsten en aiteriyk kalmsten woordvoerder het eerst gelegenheid gegeven het ontwerp te bostryden Domproost dr Von lazdzewski liet weliswaar geen stuk heel aan bet ontwerp maar zijn bestrgding was uiterlük kalm Aan het einde van zijn betoog werd hij gevoelig en waarschuwde met opgeheven hand rechter en linkerzijde voor de tydelijke en eeuwige gevolgen van de aanneming der wet Maar dat zjjn woorden die wel het oor niet het hart der voorstanders bereikten bewezen de redevoeringen van de heeren Friedberg en Von Oldenburg die dnideljjk deden uitkomen dat zj on hunne partijen de Regeeringsvoorslellen zouden goedkeuren Bestreden werden die voorstellen namens hel Centrum door dr Porsch en namens de vrijzinnigen door dr Kindier verdedigd van de regeeringstafel door den minister van landbouw Van Arnim en den minister van justitie Beseler Heden wordt het debal voortgezet Zaterdag is bij de voortzetting van de algemeene beraadslagingen over de begrooting weor geschermutseld over de belastingplannen van de regeering Baron v Rheinbaben de Pruisische minister van financiën had staatssecretaris V Stengel tijdelijk afgelost Hij weerlegde de bedenkingen die de nationaal liberaal Basserman daags te voren had aitgesproken Rheinbaben ried Bassermann aan met zijne afkeuring van ien banderol belasting op sigaren to wachten tot de plannen van de regeering bekend waren In elk geval is t ibak in Duitschland veel lichter belast dan ülders Het verbruik van cigaretten is in weerwil van de banderol belasting aanmerkelijk toegenomen De minister wilde niet van een Wehrsteuer een belasting op te brengen door hen die van het vervullen van hun militairen dienstplicht om de een of andere reden zyn vrijgesteld weten Als zii wat op wil brongen is zü een vermomde inkomstenoi vermogensbelasting Kd voor geen van beide men woet het zgu de verbonden regeeringen te vinden Ken vermogensbelasting met opklimmende schaal zon uiiloopcn op verwezenlöking van socialist Soho idealen Bebel verlangde dat de regeering zoo spoedig mogoiyk mot baro plannen over de brug zou komen Men wil met Kerstmis g en onaangename verrassingen Hy zeide verder dat de regeer nk een wig in het blok dreef door directe rglcsbelastingen te verwerpen Centrum en oonservatieven passen t ouwons beter by elkakr Oelach Bebel waarschuwde tegen litnwe indirecte belastingen on haalde ondtir schaterend gelach een broodje uit zyn zak om te toonen hoe klein dat onder den invloed van de nienve belastingen en de nieawe iovoerrecMen was j geworden I De Porto verzet zich nog steeds legen het door de mogendheden voorgestelde plan tot hervorming van het rechtswezen in Macedonii Waar de Porte vooral op tegen heeft is do invoering eener controle die zy in atryd acht met het gciag des Sultans Deze heeft er zooals we vroeger reeds meldden zjn minister van landbouw Selim Pasj i op uitgezonden om te trachten de verschillende regeerin en over te halen de voorgestelde controle to laten vareti Veel succes op zün tocht vindt Selira Pasja echter niet En het ziet er ook naar de uitlatingen van officieuse zgde te uordeelen lang niet naar uit dat de mogendheden van hun plannen zullen afzien Wat vooral de aandacht in dit opzicht beeft getrokken is een artikel der Pester Lloyd van de hand van een hooggeplaatst diplomaat Deze zegt daarin Rusland en OostonrykHongarye hebben bj hun actie als beginsel aangenomen en ze zullen zich ook aan dit beginsel honden dat d sonvereiniteit en ïiet gezag des Sultans ongerept zullen worden gelaten De Porto moet echter hare eigen belangen met de eischen eener redelgke politiek in overeenstemming weten te brengen Binnenkort zal de Porie ich tegenover een gemeenschappeiykfl yilsuiting van alle mogendheden bevindenTBaron von Aehrenlhal de Oostenryksoh Hongaarsche minister van buitenlandsche zaken is als vriend van Rusland etn vjand van elke staatknde die zonder gewichtige redenen zon leiden tot de vernedering der Porte en hy zou het zeer betreuren als dwangmaatregelen onvormydeiyk mochten blgken t Is dus een min of meer beleefd dreigement dat den Sultan op zjn dak wordt gestuurd Hy zal er de beteekenis wel van begrypwr t Is trouwens niet te verwachten dat de Sultan zich zal blijven verzetten als do mogendheden hem wat hardhandig beginnen aan te pakken Ook by vroegere hervormingsmaatregelen we denken hier o a aan die betreJIende de financiën verklaarde de Sultan telkenmale dat hy van geen controle wilde weten maar het eind was toch steeds dat hy toegaf Dat zal nu gok wel het geval wezen De hoofdzaak is dat d r mogijndheden eendrachtig blöven Verspreide Berichten Frankeijk By de behandeling der marinebegtooting heeft de Kamer gisteren een motie aangenomen waarby de Regeering wordt uilgenoodigd loo spoedig raogelyk een Voorstel in te dienen ter reorganisatie der oorlogsmarine De minister van oorlog heeft een bevelhebber der Fransche troepen aan do Algerynsch Marokkaansche grens volle vryheid gegeven oro troepenbewegingen te doen uitvoeren zonder eerst daarvoor instructies te vragen in Pargs In den senaart deelde Picijuart mede dat tot 10 Oct voor het onderhoud der landtrospen in Casablanca 1 411 31B tr is uitgegeven en voor dat der troepen te Oudja 516 460 Ir Tegen het einde van het jaar zullen zg wel 3 millioen hebben bereikt waarby nog een evenhooge uitgave voor materiaal moet worden gevoegd Het aanvullend crediet is bewilligd DuITSCHLiSD De sociaal democraten in de BadenscheKamer zyn gisteren toen de president eenwoord tor eere van de nagedachtenis van don overleden groothertog wydde en aanhankelgkheid aan den nieuwen vorst he tuigde niet als gewooniyk de zaak oitgegaan maar zyn mede opgestaan bm dewoorden van den president aan te hooren Het verketteren van twee socialisten diein den begrafenisstoet van den groothertoghebben meegeloopen beeft dus niet geholpen Beloie I Prinses Louise zal haar schuldeischers voorstellen de juweelen alleen als pand te behouden Sterft zg dan kunnen zg de juweelen verknopen overleeft zg haar vader koiring Leopold dan zal ziJ ze met de erfenis inlossen ITALIË Men gelooft naluurlgk niet dat Kasi inderdaad in de gelegenheid zal worden g steld zgn mandaat als kamerlid te gaan vervullen Te meer waar een dergelgk verzoek in 1089 aan een ander kamerlid dat gevangen zat ook is geweigerd Volgens een telegram zon het in verband met de Nasi zaak heelemaal nis wezen in Nasi s geboortestad Trapani PORTUOil Alles is als gewoon in Portugal als een correspondent Do koning wordt op straat uitgefloten een ander een voorname Portogeeiche periooniykheld eide echter dat l de entente van Engeland met Spanje het n koninklijk huis wel op den troon zal houden Rusland I De loden der rechtorzydo hebben een teI legram aan den czaar gezonden met henI derd handtoekeningen roim waarin zg zegI gen noch met de linkerzgdu irr do doema I noch mei do Ootobristen te kunnen saraenI werken I De Octobristen zyrr even oproerig als de I kadetten zeggen zg Volgens sommige beI richten staat in het telegram ook nog dat I zy protesteereu tegen de weglating van het I woord aiiocraat in het doema adres en I dat zg hun trouw aan het oudere rcgeeI ringsstelsel betuigen Ten slotte zouden zg I voornemens zyn een petitie op te stellen om de doema maar weer to ontbinden I Van alle z jden sturen de afdeelingeii van I het reactionnaire verbond van Russische 1 mannen telegrammen aan den czaar waarI in het adres der doema als een tactloozo stap wordt gekenschetst BINNENLAND PROVINCIALK STATEN ZriD HOLLAND j Aan de Memorie van B antwoording door öedep Staten uitgebracht op het Verslag van het afdeelingsonderzoek van enkele hunI ner voorstellen is h it volgende ontleend I üeldleening De Westlandsche Stoomj tramweg Maatschnppy moest nog aanleggen I en in exploitatie brerrgen de Igrron van den MaasISndschen dam naar Maassluis en van I den Maaslandschen dam naar Delft Door het conceptleeningsbesluit vast te stellen wordt in zake de overeenkomst met de WestI landsche Tramwegmaatschappy geen enkele beslissing genornen Verbooging de provinciale bgdrage I in de verpleegko ten van armlastige l rankzinnigen Het i antwoord van den mirrister van binnenlandscbe zaken op de vraag van Gedeputeerde Staten of hg vóór deze zitting der Staten de toezegging kon doen dat voor I het geheele Rgk een verhooging van het bedrag van het Rgkssubsidie per lyder bevorderd zal worden luidt dat hy op dit I oogenblik geen toezegging kan doen betreffende een verhooging van de Rgksbydrage Gedep Staten bestrgden verder het denkI beeld om alleen aan noodlgdende gemeenten I ten dezen steun te verleonen en pleiten voor I de voorgestelde verhoogiog I Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te f Gravenhage Het gesticht OudRosen j burg blgft ook na deze reorgaoisatie het I gesticht eener stichting Verplichting om een tekort te dekken bestaat voor de provincie I niet Het centraal bestuur der Ver t Chr I verzorging van krankzinnigen in Nederland I heeft zich thans bereid verklaard tot 1912 100 en daarna 110 plaatsen meer beschikbaar te stellen en bovendien 110 plaatsen I in Bloemendaal thans aldaar ter besohikkiirg I van de gemeente Rotterd im mits de provincie I aan de Vereeniging op de gewone wyze het I bonwkapitaal voorschiet berekend uaa 110 I plaatsen voor de voltooiing van het gesticht te Wolfhezen Een concept overeenkomst I tusschen de provincie en de vereeniging zullen Gedeputeerden spoedig kunnen aanbieden Het is niet onmogeiyk dat zoodra de uitbreiding van hot geslicht te Wolfhezen en de bouw van het gesticht onder de gemeente Zeist tot stand zgn gekomen stel in 1911 tot sluiting van bet stadsgesticht kan worden overgegaan Naar aanleiding van het voorstel van de commissie in wier handen waren gesteld verschillende vooistoUen tot verleening van subsidiën aan vakscholen om Ged Staten I uit de noodigen een ambtenaar aan te wyzjn I die hen op de hoogte zal houddn van de I gesubsidieerde scholen zeggen Gedeputeerden dat zy alvorens daaromtrent een meening te j vestigen nadere voorlichting van deskundigen 1 wenschen en dus eerst in de Zomervergade I ring omtrent bovenbedoeld voorstel hun ge I voelen kunnen medcdeelen Gemengde Berichten Wie was de gekP Een vermakelgke geschiedenis wordt door een Parysch geneesheer medegedeeld De dokter kreeg eens bezoek van een oudstudievriend uil de provincie die nog ningraer een krankzinnige gezien had Daar de geneesheer bestuurder van een ziekenhuis was vroeg zijn gast hem of hg hem niet eens in de gelegenheid kon stellen iemand te zien die gek was Jawel antwoordde de Pargzenaar wees morgen mgn gast onder de aanwezigen zult ge dan ook iemand aantrehen wiens geestvermogens verstoord zyn Den volgenden dag was de genoodigde op tyd ten huize van zgn vriend Aan deu maaltyd namen een vgltai gasten deel Voor men zich aan tafel begaf fluisterde de geneesheer hem in het oor Hy is er by ik kan hem a niet nader aanwyien maar gg zult hem dadeljk herkennen De maaltgd was uitstekend de wgn heerlgk en spoedig waren allen in een vergenoegde stemming De opmerkzaamheid van den provinciaal werd getrokken door een groeten goed gebouwden man wild en onordelgk zaten zyn haren hy sprak m t luider stemme en met breede krachtige gebaren Hg sprak ook zeer veel en iedereen vermaakte zich met de wonderlgke invallen do vernultiga paradoxen en do geeslrgke scherts van de levendigen gast Alle mogeiyke personen bootste hg na sloeg met de vuist op tafel en lachte laid en schel Do aanwezigen lachten behalve één die zwggend en stil neerzat Hg maakte geen beweging en verloor geen oogenblik zgn rustige gelatenheid Al en toe sprak hg een woord kort en droog en voor de scherts van den geestrgken gast had hg slechts een sarkasti ch lachje Toen de maaltgd afgeloopeir was en de heeren in do rookkamer waren vroeg de gastheer zyn vriend No zyt gy tevreden Do provinciaal was v errukt 0p myn woord deze gek was vermakelgk Wat een wonderlgk wezen Wie meent gg eigenlyk vroeg de gastheer de krankzinnige was die kleine man die nanwoiyks zyn mond opendeed Hebt gy hem dan niet gezien Ja zeker awaB het antwoord maar wie was dan die ander die zoo opgewonden was Hoe kent ge dien irretP was de wedervraag dat was Alexander Dumas Twee firma s te Kaatsheuvel kregen dezer dagen bezoek van een heer dien de omstandigheden 29 jaren jcleden genoodzaakt hadden zgn Bchnideischers eerr accoord aan te bieden van 25 pCt waarmede deze genoegen namen overtuigd als ze waren van s mans strikte eerlgkheid Deze slaagde er daarna in zich er weer bovenop te werken en karr zich nu uit zyn zaken terugtrekken Maar vóór hg rust wilde genieten besloot hg met al zgn vroegere crediteuren at te rekenen en zoo kwam hg nu ook naar de Langstraat en bood allen het volle bedrag hunner unde vordering aan terwyi hg verzocht de vroeger ontvangen 25 pCt te beschouwen als een vergoeding voor t geleden renteverlies Bg éèn dezer firma s waar het bedrag ongeveer f 700 bbdroeg waren de ouders reeds overleden en de kinderen uit elkaar gegaan en dus was hot niet gemakkelgk het jniste bedrag vast te stellen Maar de schuldenaar had alle bescheiden van vóór 30 jaren by zich De Vrydag gehouden inzameling voor do lighallen heeft opgebracht ruim f 10 300 waarvan plm 6700 als opbrengst van de in Den Haag en Soheveningen gehouden schaalcollecte en plfli f 4600 als opbrengst der collecte met de bussen en van inzamelingen op enkele Haagsche en Scheveniogsche scholen In tegenwoordigheid van velen is h edennatiiiddag in het Oosterpark te Amsterdam een monumentale bank onthuld ter berinnering aan Justus van Maurik Het bestuur van het Vondelpark bad voor de plaatsing bedankt doch het gemeentebestnur had zich gaarne bereid verklaard do zorg voor een bank in bet Oosterpark op zich te nemen Na een korte iespraak van den beer J H ROssing aanvaardde de heer O A de Groot onderdirectenr van Publieke Werken de bank namens de gemeente De bank is door É Jacobs uit wit marmer gehouwen staande een plaat van grys graniet en banken aan weerszyden Bovenaan op de voorzgde van het middenvlak l eit men in steen gebeiteld Justus van Maurikbank De zyvlakken zgn versierd met 4 bekende typen uit de werken van van Maurik Oude Sientje Mie de porster Izaak van den Dam en Tijs de Jolleman Ëen oud vrouwtje verpl egde in het diaco niearmhuis uan den Eorreweg te Grooiugen is dezer dagen een zeer belangryk buitenkansje ten deel gevallen Vroeger behoorende tot de notabele ingezetenen onzer stad was Grietje W zoo heet het oudja later toen zg haar dorden man bad getrouwd meer en meer achteruit gegaan zoodat ze ten slotte in het armeuhnis terechtgekomen is Een paar dagen geleden nu vervoegden zich in bet armenhuis drie heeren dia Grietje mededeelden dat zo een groot bedrag men spreekt van i 100 000 had geërfd De erfenis moet hei oudje zgn geworden door het overiyden van familie te Veendam Nienwsbl v h Noorden In verband met den alschnweiykon moord te Zeist op Hendrik Drost gepleegd deelt men ons de volgende bgzonderbeid mede Hendrik Drost is reeds het derde slachtoUer van diaa oaam dat door moordeoaart banden viel Allen van dezelfde familie De eerste Hendrik Drost was boerenknecht aan den Dwarsweg onder de gemeente Amerongen en stierf enkele uren nadat hg by de zoogenaamde Keet aan den Haspel een doodalgken slag op het hoofd ontvangen De tweede Hendrik Drost was d zoonvan Hendrik Drost Sr in de Groep ondorAmerongen en werd ruim een jaar geleden op growelijke wyze vermoord te Amersfoort alwaar hy rangeerder was aan het station Dit was ook een roofmoord waarvan dedader of daders tot heden onbekend zgn gebleven Hbid De bouwwoede te Katwgk aan Zee duurt nog steeds voort Wie het noordelgke nieuwe deel van Katwgk aan Zee sinds eenigen tyd niet bezocht raakt bgna verdwaald in al de nieuw aangelegde straten en nu men zoo langzamerhand bier om bouwgrond verlegen raakt begint men aan de zuidooatzgde te bouwen Ten oosten der algemeene begraafplaats is door de firma Wed K de Best en door de firma J de Jong Czn van de gemeente Katwgk een gedeelte duingrond gekocht Die grond wordt nu golgk gemaakt en reeds is een 4 tal nette ruime woningen verrezen welke weldra door meerdere zullen gevolgd worden Er zullen dan ook straten worden aangelegd zoodat daar weer een dorpje apart zal verryzen Als het straks behouden teelt is de tyd om te trouwen voor de zeelieden zullen die woningen spoedig genoeg betrokken worden I Binnenkort zal in Den Haag een tentoon Etelling gebonden worden van voorworpen vervaardigd van tramkaartjes De opbrengst is bestemd voor behoeftige tubercnloseiyders In adressen aan de Twoe le Kamer beklagen verschillende personen zich over den notaris J J van der Kaaden te Almkerk Zoo verzekert de arbeider A Combee te Dossen dat de notaris verschillende gelden door Combee bestemd ter aflossing van een hypotheek niet aan de hypotheekhoudster zou hebben afgedragen Arie Vink te Made en Drimmelen klaagt namens zgn moeder dat de notaris buiten haar weten een hypotheek te haren laste gesloten heeft Hendrik van Brengel te Nieuwcndyk vraagt een onderzoek waar bepaalde gelden zgn gebleven door genoemden notaris af te dragen by gelegenheid van de aflossing eener hypothecaire schuld Nog een tweetal andere klachten van dien aard worden in diverse adressen vermeld Enkelen dezer adressanten verzekeren dat zg zich reeds vruchteloos hebben gewend tot den officier van justitie te s Bosch en tot den Minister van Justitie Po sterüep eo Telegraphic B e n o e md 16 Nov tot assistent by het Hoofdbeslanr mejuffrouw J A Rehm tot brievengaarder te Wirdum Gn T Post 1 Jan 1908 tot brievengaarder te Oostzaan Hendrik Pauw Verplaatst 16 Nor de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse A W de Kiewit naar Groanlo T Krgtenburg naar Goedereede J M Banus naar Vegbel allen van Amsterdam telegraafkantoor J de Back naar Lichtenvoorde en A van Gelder naar Vlissingen telegraafkantoor beiden Van Rotterdam telegraafkantoor de adsistent F Scfairm van Sneek naar Amsterdam de conducteur der brievenmalen 2e klasse D Sohrama van het spoorwegpostkantoor No 1 naar No 4 te Arnhem de hoofdbrievenbesteller J Hellinga van Amsterdam Daar s Gravenhage De brievengaarder G F Schmitz van St Odiliënberg naar Swalmen 1 Dec de coomiezen der posteryen en telegrafie 4e klasse H Kemp van Alkmaar tpostkantijor T van Houwelingen van s Hertogenboach telegraafkantoor en A F J de Kiewit van Utrecht postkantoor alles naar Amsterdam postkantoor de Itlerken der postergen en telegrafie Ie klasse A Happel van Soheveningen naar s Gravenhage bgpost en telegraafkantoor la van den Boschstraat en J J W Salm van Amsterdam telegraafkantoor naar Scheveningen de klerk der poateryen en telegrafie 2e klasse J H Diephuis van Heerenveen naar Akkrnm de telefoniste C J C van de Ven van Breda naar Roosendaal de adsistenten G Fransen van Meppel naar Zwolle en G Scbaftenaar van bet büposl en telegraafkantoor Ie van den Boachstraat naar het hoofdpostkantooi te e Sravenhage de conduotenr der brievenmalen Ie klasse A Palm van Hengelo spoorwegpostkautoor No 4 naar Amsterdam spoorwegpoatkanton No 3 16 Dec de hoofdcommiezen der posterfjen W G A Feltzer van Utrecht naar Rotterdam en J Goedkoop van Rotterdg naar s Gravenhage de commies der posteryen Ie klasse F Eilers van Rotterdam aar Utrecht de commiezen der posteryen 2s klasse K A van Langeraad Jr van Leiden naar Rotterdam F E D Meuffels van s Hertogenbosch naar Leiden en J Rambonnet van Tilburg naar Utrecht de commiezen der posteryen en telegrafie 2e klasse P J N Hofslag naar s Hertogenbosch postkantoor en F Leinweber naar Tilburg postkantoor beiden van Amsterdam postkantoor de commiezen der posteryen en telegrafie 3e klasse F Scherpenhugzen van Eindhoven postkantoor naar Delft postkantoor en M F Schram de Jong van s Hertogenbosch telegraafkantoor naar Dordrecht postkantoor de commiezen der posteryen en telegrafie 4e klasse J A J Boonstra van Utrecht telegraafkantoor naar Eindlioven postkantoor J J Noteman van Rotterdam postkantoor naar s Gravenhage postkanfoor en W F C B Schmidt van Dordrecht postkantoor naar Rotterdam postkantoor de conducteur der brievenmalen 2e klasse P de Vries van Amsterdam spoorwegpostkantoor No 1 naar Arnhem spoorwegpostkantoor No 1 Tydelgk belastmethetbeheer 16 Dec van het bgpostkantoor Cathargnekade te Utrecht de commies der posteryen 2e klasse W G H Ie Fèvre aldaar Eervol ontslagen op verz oek 1 Jan 1908 de adsistenten W M Spegdel en F van der Valk beiden te Amsterdam de brievengaarder te Oostzaan Hilbrand Pauw X3tadsnieuws GOUDA 2 December 1907 H oden middag te ongeveer half vyt ontstond er een begin van brand hg B op de Kamemelksloot die zeer sp ledig door de brandweer werd gebluscht Bgzonderheden konden wy niet gewaar worden Naar wy vernemen hebben zich bg eenige gezinnen in den nacht van Zaterdag op Zondag verschyirselen van vergiftiging voorgedaan die door geneeskundige hulp gelukkig geen nadeelige gevolgen zullen hebben De oorzaak dezer vergiftiging moet gezocht worden in het gebruik van kaas die vermoedelgk in plaats van met zout met salpeter is bereid Door de politie wordt een onderzoek ingesteld Gedurende de maand November zyn in de Spaar en Hulpbank ingelegd en terugbetaald do navolgende bedragen Inleg in 505 posten f 11079 83 Bggesehreven rente 101 94 f 11181 77 Terugbetaling in 113 posten 12225 28i Meer terngbetaald dan ingelegd f 1043 51 Aan het einde der maand Oct was ten name der Inleggers ingeschreven 487260 99 Zoodat hun tegoed uit Nov bedraagt f 486217 47 J In den loop der maand Nov zgn afgegeven 24 nieuwe boekjes 6 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 26 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Nov 2369 boekjes in omloop waren Gedurende de maand Nov worden in de Volksgaarkeuken in de zaal gebruikt 1548 portiëu van 10 cent en 488 van 15 et te zamen 2036 portiëo Afgehaald werden 1321 portiën van 10 et en 104 van 15 cent te zamen 1425 portiën Aan het postkantoor Gouda en de daaronder resBorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Nov 1907 in de Rgkspostspaarbank ingelegd f 47201 66 terngbetaald f 35897 901 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 14740 Veemarkt te Rotterdam Maandag a December ioo Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 37 ade kwal 33 3de kwal s7 cents per half kilo Vette kalveren rcdel aanvoer iste kw 28 sde kw 24 3de kw 21 cent per half kilo Vette varkens groote aanvoer iste kw 23 ade kw aa 3de kw 19 cent per half K G Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vet vee prijshoudend vette kalveren stug varkens schapen en lamneren gingen tegen jtgere prijten vas d hand FOSTER IJETvT Postkantoor te Gouda Lyst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand November niet zyn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland van Vuuren Amsterdam Kope Verschure ld W P Davidse Brigdamme Jac Visser Vlaardingon Briefkaarten Straver Capelle a d IJsel N V d Steen Hilversum J de Hoog Hoogebrng Corbet Rotterdam H Haanemaayer Schinkel M Bier Zaandam Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stukken tevarmeiden opdat deze by onbestelbaarheidaan hen kunnen teruggegeven wordenDe Directeur v h Post enTelegraafkantoor M C HENNEQUIN BEÏÏRS VAK EOTTEEDAM L K H K Staattleentnoeti PoBToaAi Oblie 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 38 Serie fr 2500 3 59 Riisi iND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 77 44 CoLiTMBfA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis h 100 1 24 flypotlieek Banki nAandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4H9 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsehe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Scheepvaart Maatschappijen Pand Holland Gulf Stï Mij 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Premieleeninqen bBLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverten My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Spoorwegleeningen ITALIË Oblig Znid Italiaansche Spw IMg A 367 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiitennanlels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOPFEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concnrreerende prgzen f s £ ffi J 8 j V fj ii rjrff Afloop der Openbare Verkooplng vao Onroerende Ooederen Veiling 2 December 1907 gebonden door Notaris N F CAMBIER VAN NOOTEN Perc 1 en 2 Kleederbleekery de Rozenboom met Heerenhuis aan de Kattensingel Nos 168 en 169 te Gouda kooper de heer H van Blankenstegn te Amsterdam voor f 18100 Perc 3 en 4 Twee huizen aan de Cappenersteeg Nos 24 en 25 te Gouda kooper Gebr C en A Schiedon te Gouda voor f 660 Perc 5 Een Huis aan de Wilbelminastraat No 59 te Gouda kooper de heer J Ph Schneider aldafir voor f 655 ADVEHTE TIKi Heden overleed in den onderdom van 62 jaren onze geliefde Broeder en Bebawdbroeder de Heer H GROENENDAAL in levAi Notaris alhier Uit aller nnara C J GROENENDAAL Gouda 29 Noyernber 1907 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen op IHniulag 17 December 1907 des n m 2 uur bg inschrgving aanbesteden de lavering van Ie J e schoolboplicn en de uit te reiken prijzen 2e De schoolschriften en de school behoeft en 3e De beiioodig dheden bij het Onderwijs in de handwerken Alles ten dienste van de Openbarfi Scholen De voorwaarden van aanbesteding en de monsters liggen van 4 December 1907 af op lederen werkdag des voormiddags van 10 12 uur ter lezing en bezichtiging op de Plaatseiyke Secretarie bovenlocvliteil alwaar de gezegelde inschrgvingsbiljelten met de monsters uiterlgk op den dag dor aanbesteding vóór des middags 12 uur moeten ingeleverd zgn Vt crilslng All VI K ZORG Afderlrng UIIUHHRNHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Dezo inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishondelgke voorwerpen welke ooh zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope pryzen te verknopen Do daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neatrile Vereeniging 4rnienxorff Onnavolgbaar zyn thans door nieuw gevonden toepassingen onze in otleeer geichllAevdf Portretten HeliitureHngaert Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen hereiken Men overtuige zich goen imitatie voor de eeltte te ontvangen Geïll Pryscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel U nOOAI li Jo JÈ Co Agent voor GOUDA Firma A QDaNT Konstliande Kleiweg biJ wion modullen i bezichtigen küh Eohlo Oude Jenever Nightcap 1 HOl PE Verkrggbaar bg PEKTKR S Jz Lft op caokei tn ttirkirand üor l rabanlscli Schoen mi Laar enmasaxijn KL hl WEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VOORRADIG OVEItSCHOENEN Fgne CHROOM HEEREN HIJGBOTTINES 4 a GUI Sterke SCHOOLLAAEZEN Enz Enz Aanbevelend C S HTS Alle reparatiën en aangemeten werk