Goudsche Courant, dinsdag 3 december 1907

Woensdag 4 December 1907 No 10504 40ste Jaargang fiOüMHE COIRAOT JSieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TelDfooB ilo SI ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Tcletein No 91 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF C ENïEN Ruim 35 jaar door miluoenik jichten rheumatickluocns met succes gebruikt VCRKRIJCDAAn IN FLESSCMEN VAN 50 C 5 75 cIs I EN LZS BIJ H H Apothekers eh Drogisten J F Ad RlCHTERi C Rotterdam Te Gouda bu C LUGi K Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 EEMIEFOTTANTBEE Hoi w rlt verKoctit op t HVMh te ietten UIT IIKT Ma 01ZUN van M IUVENS VAAYZ0NE GORlNCUEftl Deze TUKKEN worüea Hiyoli urd Ui vnrzei ftttle pakjes vau r twee en een luilf eu een Ned om met vermeldm jc van Nomtuer e ji Fr js voorzieo van nevenstaan ÏMerb volgens de Wet gedepo ueerd ZicL tot d uitvoe lu van eerde orders aanbev endo J C BIJL ïooraoöu J BRKEBAAKT Lz Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Cozs poe der wordt gratis toene zonden Kan inqegeven worden in Koffie Tnte Melk Likeur Ahnnt Bier Water of in het voedsel zonder dat het iioodig 18 dat de dronkaard er itü van afweet liet COZl POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wjjn absint enz bji den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenuote de zuster ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienon zonder zjn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoelt te weten waaraan h i zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het hoiselek geluk van duizenden gezinnen hersteld duizel Ion personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij horschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Ooza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depOlhonders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUr£ i i ri aXd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eonige afdoende middel tegen dronkenschap DE nOBDKOOPSTE DE MEEST PRACT18CHE DE MEEST VOLL EDIQE M gTpirB I A i K iH ziin beslist die der Firma TIIB LAÜlES JOURNAL met minstens diie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL PREHSMAKEU met een gratis geknipt patroon XUE BAX AAR OP CHILU REN H PASHIOyS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen y RAAGT Vw Roekhaiitleimii ProelHummem Alle m t koKtel Uoll Bljvoeynel Van alle in deze bladen voorkomende modellen z jn ÜKKNIPÏE PATKONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooniitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar hij MILLY SIMONS Don Haag Het berte onichadiiyiuie n c j makketykite poetamltMel voor He rM H M en vooral dames en Kindencheenwerk ImEI Is de Appretuur yanC M MlllartCa Py Berlin Beutli Slr 14 Men lette fott f LlV op naam en fabrieksmerk vsrkrvikear by HterM Wliifcsllwi u lebeeewark laJaaterlM s sryen M eti awerHl Desel by tt erMMaM AnfcM 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar lll l8 0RnKRS nacht V voor namaak Ziet naar het Coulróle megel ür v HAMEL ROOS on HAIIMENSen den naam P MOLEI AAR Co WetlMoan Bekroond in October jl to BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den eilANII PIIIIL A T T E 8 T AMSTERDAM 6 November 1907 Aan da Firma P Molenaar Co Westzaan M H f In de Kindorpraktijk en op de Kinderafdeeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heb ik in vele gevallen waar het gebruik van een Meelpreparaat als bijvoegipggewenscht was o a ook het Molenaars Kindermeel tot mijne tevredenheid nangew riid Het moet evenwel vooral by znigelingen op een oordeelkundige wijze worden toegepasteu toegediend om teleurstellende resultaten te voorkomen I Achtend w g Dr P W C M BUSCH Iste Geneesheer aan Onze Lieve Vrouwe Gasthuis WËÏÏELD SIJCCKS Oe Wereldberoemde Superior Druivenhorsthoning Kxtract MiMêif ai wordt aanbevolen togen Borstaandoemngen Kinkhoest Zware Vei koudheid fliijmhoest Borstpijïi Keel ijn Heeschlieid enz MELIASTHE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitachland Engeland Amerika Ned Indië Oranje liivier Kolonie Transvaal enz MELIANTUE werd maal met Gouden H maal met Eere Medailles bekroond M ELIANTHE in flacons f O iO f 0 70 en f 7 UELIAHTHE in doozen tabletten f 0 40 en i 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklgke Stoomfabriek De Honinybloein Den Haag Verkrögbaai b firma WOLFE it Co Westhaven 198 Gouda ÖRENUEL Oouda E H VAN MILU Veerstal B l2li GoiKla A BOUMAN Moordrecht fltiKSK Nieuwerkerka d IJtet A N y ZESSE Schoonlu veti B v WIJK Oudewa rr A SCUEEK Jaattrecht P W v EDE Oudemater K viN dbr HEIJDEN te Reeuwiik P v d SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKIST VAN DER HEIJDEN irarfAnyjMen P A uu GROOT A d JONUH OKdeiooier J P KASTELEIN PoUbreekerdam D BIKKER te Senxhop fV 4ltSCUi VI IA Ci Laat D niet misleiden door 6 l $ oop Het klooster SanctaPaulo AbtllJ bestaat niet dus Siroop van ueeiierlel taaarcle Vijgenhonig voor hoestenden Wanneer gi zwaar verkouden zijt wanneer gy uw hoest maar niet knnl kwy t raken wanneer giJ pijn hebt in de borst of steken in de zijde wanneer gg s nachts niet kunt slapen van den hoest wanneer gij zware zinkingen hebt in het hoofd een drogen mond dil wijls een hevigen dorst weeM er dan lnlijd § bIJ want dan zijn uwe luchtwegen ziekelijk aangedaan dan zijn uwe ademh lingsorganen krank nw loogen uw borst uw slijmvliezen zyn niet in orde Ilaar meet gIJ teritotut wal aan doen Het eenvoudigste en natnurlijkste is het beste en daarom raden wü CJ met vertrouwen den Vijgenhonig aan Let wel op den naam VIJGENHONIG f ff Vijgenhonig foor U e teudeu F il VIJGENHONIG is bereid uit Californische Vygon en Rjjnlandsche Honig VIJGENHONIG werkt verzachtend oplossend bedarend VIJGENHONIG geneest alle ziekeiyko aandoeningen der luchtwegen VIJGENHONIG geeft onmiddellijk verlichting VIJGENHONIG geeft aan eiken Igder na gebrnik van slechts enkele lepels rust en kalmte VIJGENHONIG bederft nooit de maag VIJGENHONIG staat bovenaan op Je Igst der merkelijk goede middelen VIJGENHONIG kost per flacon in nette cartonverpakking één gulden Te Gouda by J ZIELSTRA Weslhaven hoek Gonwe VAN DAM Jb Co Den Haan SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarleiiiiuer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 4S zenden wij franco door Nederland onze over il bekende yormal CoUeotiea 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van löO stnks voor ib potten of eene collectie voor den tuin van 250 stnks of eene collectie voor kamer eu tuin van 210 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crc ns Scillas Sneeuwklo ijes enz Rijk geïllustreerde priJBlyst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cullnur bevattende groote catalogas in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuiobouw ËlabilsseoieDt HulsterDuifl NonrdwUk bU Haarlem Openbare Verkooping te GOUrJA op MAANDAG IC DECEMBER 1907 s morgens tl uren in het Kofilehuis Het Schaakhoud aan den Kleiweg te Gouda ten overstaan van den lo Hiasticcht gevcstigden J Kül yiA van No 1 lien goed onderhouden van vele gemakken voorzien Woonhuis met atzonderl jken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en oen GANG daernaast aan den Fluweelen Singel te Gouda wi k R Nos 661 en 6üla groot 1 are 75 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1908 voor f 4i0 No 2 Een goeixondethonden van vela gemakken voorzien WOO IIUISi met afzonderlgken opgang hebbend BOVENHUIS aan do Turfmarkt te Gouda wijk H Nos 122 en 122a groot 59 centiaren Hot lienedenhnis is verhuurd voor f 114 per jaar Het Bovenhuis is niet verhaard No 3 Een BOOMKWËIKKIliJ liggende in de tweede Kade achter de Karnemelksloot te Gouda belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1175 en 1178 groot 52 aren en No 4 Een perceel Haklioiil en Water liggende nabg perceel 3 belendende de tramweg Gouda Schoonhoven te Gouda Seclio A Nos 1342 1343 en 1344 groot 54 aren 70 ceatiaren Betalingen der kooippenningen 16 Januari 1908 Te hezichtigen drie werkdagen vóór den verRoop van 10 12 en 2 4 uren en op dien dag van 9 11 uren Nadere inlichtingen geeftNotarisKOEMAN voornoemd ft SL r Jl ANKER J PAIN EXPELLER TEG N RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN mienw onerertroltcii Prof Dr Liebers welbekend liVVW KBACST ILIZia Alleea echt met FabriekiiuBrk tot voortdurende radicale en zekere genezing ran lie zella de meest hardnekkige xenuW tttektertf ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftfli ötftV 6nezing ran elke zwidcte Blee licht Benauwdheid Hoofdpga Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apysTertering Onvermogen Impotenz PoUotione eni Uitvoerige prospectussen rryspor fesch fi 1 fi S fi S dubbele fiescb 1 61 CentrailDepêt Matth v d Vegto Zaltbomm D püIt M Cléban Co Rotterdam 1 Happel s Gravenhage 1 almmaas de Jong J Ozn RotltnUtn W lïfk Co Gouda n bn alle drogistoa VAN BlüMMESTEIN 3 i d lijl do BJ Iküir sn ONSCHAü Gouda Drak van A BBINKUAM Zi Buitenlapilscli Overziclil Beoter seint uit Parijs dd 2 Dec In den loop der beraadslagingen over da begrooting van oorlog in de Kamer verklaarde minister Picquart dat de verkorting van den oefentijd der roservisten welke bij amendement was voorgesteld een gevaar voor de nationale verdediging 2oa zijn Onder levendige beweging verwierp de Kamer een voorstel om de behandeling der amendementen van die der begrooting te scheiden waarna de wijiiging van de recruteeringswet met 405 tegen 113 stemmen werd aangenomen Renter seint nit Pietermarilïburg 2 Dec Ongeveer 2000 soldaten ïoUen deelnemen aan de operaties in Zoeloe land de hoofdmacht vertrekt heden Men denkt niet dat er een algemeene opstand zal nitbreken maar de regeering maakt toebereidselen om aan alle gebenrtelijkhedeu bet hoold te knnnen bieden Dat de liberalen West Hnll niet verloren hebben danken zij aan den grooten invloed van Gny Wllsun lid van de groote reederij Hadden zij een candidaat gehad die minder zeil kon bijzetten dan had de nniogist het gewonnen olschoon Gny s ondste broer die nu in het Hoogerhuis zijn onlangs gestorven vader opvolgt bij de verkiezing van verleden jaar 2247 stemmen meerderheid haalde 8652 6405 Gny Wilson bad slechts 241 stemmen meer dan de conservatief Hartley 5623 5382 De verklaring is dat de arbeiderspartij nn een eigen candidaat had eu in 1906 niet Die candidaat James Holmes een ipoofwegman had nog 4512 stemmen Voor den vrijhandel warden er aldns 10 135 stemmen nitgebracht tegen 5382 op den protectionist Bartley Dat aldns West Hnll nog sterker dan 1906 zich voor den vrijhandel verklaard heelt troost de liberalen met den achternitgang in het aantal stemmen van han candidaat Maar nn wordt het toch tijd zeggen zij dat het kiesstelsel veranderd wordt want bijna was hier gebenrd wat elders herhaaldelijk is voorgekomen nl dat het kiesdistrict iemand afvaardigt die slechts de minderheid der kiezers vertegenwoortigt Daarom verlangen ziJ dat bet stelsel van herstemming tnsschen de twee csndidaten met de meeste stemmen ingevoerd wordt of beter nog zegt de Westminster Gazette het stslsel dat elke kiezer twee candidaten zyn stem mag FtViLLETOX HBT TWEEfiEVEGHT Roman naar het Russisch 29 Aangeiioinen dat je geiyk hadt lei Samoylenko peinzend toegegeven maar hij is een jongmenseh in den vreemde gestudeerd wy ign dat ook en buiten ons ia er niemand die hem zou knnnen steunen Ham helpen f Een slechte daad doen ondat hy en gy op verschillende tgden aan de sniversitiit geweest zyt en beiden daar niet geleerd hebt Welk een onzin I Wacht eens Iaat ons kalm overleggen misschien zou het wel zoo te schikken zijn zei Samoylenko Begrgp je ik lalhem het geld geven maar vraag lyn eerewoord dat hg Nadjeshda Feodorowna binnen een week reisgeld zendt Ujj zal tt zyn eerewoord wel geven zelfs tranen vergieten en zich zelf gelooven maar is er wel waarde te hechten aan zyne woorden Hy hondt xyn woord niet en als ge hem oTer 6èn of twee Jaar met een nJeuwe liefde aan den arm op de Newaky ziet wandelw ui hg ilch cell rtohtvttrdlgen met geven met vermelding welken candidaat hij het liefst verkozen wil zien Dit spaart de moeite van een tweede verkiezing nit en gaat gekonkel tasschen partjjen tegen De Kroaten maken het der Hongaarsche regeering nog voortdnrend lastig Op ds door de Kroatische leiders aangeboden vredesvoorwaardeu heeft de regeoring blijkbaar niet willen ingaan Dit was te begrijpen daar een balgen voor deze eischen ze omvatten gelijk men zich herinneren zal o a het ontslag van den ban en van den minister voor Kroatië vrij wel gelijk zon hebben gestaan met een algeheele capitalatie tegenover de Kroaten Maar nu heeft de regeering er naar men nit Boedapest meldt wat anders op bedacht om de Kroaten in den Rijksdag onschadelijk te maken Ze moet n l van plan zijn den Kroatischen Landdag tegen 9 dezer bijeen te roepen De Kroatische Rgksdagleden zonden op die manier gedwongen zfn den Rijksdag te verlatsn om hunne plaatsen in den Landdag iu te nemen Het tooneel der dwarsdrijverij zon aldns van den Hongaarschen Rijksdag naar den Kroatischen Landdag verplaatst worden Maar de regeering zon intasschen in den Rijksdag de handen vrij krijgen voor den Ansgleich die zoo dringend op afdoening wacht In het kamp der Kroaten waar men vin de plannen dgr regeering gehoord heeft gaan reeds stemmen van protest op tegen de eventneele bijeenroeping van den Landdag De Kroaten achten dit een onwettigen maatregel daar ziJ daardoor verhinderd zonden worden deel te nemen aan de beraadslagingen iu Rgksdag Weer gaat er dos een expeditie naar Zoeloeland Zaterdag is er een proclamatie van den gouvernenr van Natal verschenen waarin hy egt dat er een einde moet komen aan de moorden eu aanslagen die er den laatsten tijd in Zoeloeland zgu voorgevallen Dinizoeloe de onde koning der Zoeloes eenige jaren geleden van zgn ballingschap op St Helena ternggekeerd is gelgk men weet beschuldigd de hand te hebben gehad in den opstand van kort geleden zoo bloedig door de Engelscheu onderdrukt Maartij werd onschuldig bevonden Toch hielden de aanklachten niet op en nu schgut de Natalsche regeering hem te zoeken Wat de moordeu en aanslagen van den laatsten tijd betreft uit de berichten zonden wij opmaken dat het meest wraakneming was op Zoeloes die in den vorigen opstand te zeggen dat de beschaving hem bedorven heeft Geef hem op om Gods will Keer u af van het slgk en woel niet met beide handen daarin Samoylenko dacht een oogenblik na en zei toen beslist Toch geel ik hem het geld ik ben niet in staat een mensch op bloote vermoedens af te wijzen Dat is voortreffelgk wees maar lief jegens hem Geef mg de honderd roebel maar vroeg Samoylenko verlegen Ik geef ze niet Er volgde een oogenblik van stilzwygen Samoylenko werd droevig gestemd zyn gelaat nam een verlegen beschaamde zoekende nitdrnkking aan het beklagenswaardig kinderlgk verward gezicht van den grooten man met epauletten en ridderorden was vreemd om aan te zien De tegenwoordige hoogvaarde bisschop bereist zyn bisdom niet per rgtnig maar te paard zei de diakoon zyne pen neerleggend zyne verschgning te paard is buitengewoon roerend Zyn eenvoud en bescheidenheid zgn van bybelsche grootheid Is hy een goed mensch vroeg Van Koren biyde van onderwerp te kunnen veranderen lUar het heb ik h t nar Zonhyiarta met de Engelschen tegen hnn eigen volk hebben gevochten ig t dan als nationale verkenners Over den toestand in Portugal zgn rechtstreeksche berichten nog altoos schaars De Madridsche Imparcial bevat een brief uit Lissabon waarjn gemeld wordt dat de politieke beweging alleen merkbaar is in sommige kringen doch onder het volk volstrekt geen bjjval vindt Het oppositie bloc is een slecht geleide samenvoeging van verschilUnde groepen van ontevredenen zonder duidelijk program en zonder geestdriftige aaneensluiting vrjj van onedele motieven De dictatuur zal van zelf eindigen als zg haar taak heeft vervuld en het economische evenwicht heeft hersteld Dat is de vaste overtuiging van alle niet politieke Portngeezen die toch feiteiyk het volk vormen Dit heeft van de dictatuur tot nog toe niet veel gemerkt en het maakt zich volstrekt niet druk over wat gebeurt Het heeft een kalme onverschillige houding voor al het politieke geknutsel Hat volk ziet in de economische zgde van de qnaestie de hoofdzaak Wordt de economische toestand slechter dan kan het zich wellicht uit zgn kalmte laten opschrikken Voorloopig echter zgn ernstige rustverstoringen niet te vreezen Het volk wenscht de dictatuur geëindigd te zien omdat het systeem onvereenigbaar is met het moderne leven maar het zal zich niet verzetten omdat het weet dat Franco zijn best doet om den toestand te verbeteren De Madridsche Liberal daarentegen bevat een lange peisimistische mededeeling waarin het blad zegt dat uiterlgk alles normaal ig maar dat in het geheim een sterke politieke gisting bestaat die door de oppositie leiders wordt onderhouden en die van groot gevaar kan worden Het was een merkwaardige zitting der Russische Rgksdoema waarin Stolypin de regeeringsverklaring kwam aüeggen Kort en zakelgk op drogen toon gesteld was de verklaring die Stolypin voorlas j een geheel ander soort regeeringsverklaring dan die wiarmede Goremykin in de eerste Doema optrad of welke Stolypin in de tweede Doema voorlas En wanneer een krachtige toejuiching van de Doema weerklonk speelde er een glimlach van welbehagen om Stolypin s mond Hg wist dat de Doema zyn werk zgn schepping was en dat hg met deze Doema moet pogen te werken bisschop geworden zgn als hg niet goed was Men vindt onder de bisschoppen zeer goede en beschaafde mannen zei Van Koren Het is evenwel jammer dat velen hunner een zwak hebben ze verbeelden zich staatslieden te zgn De een houdt zich bezig met bevordering van Russischen invloed een ander critiseert de wetenschappen dat is hunne zaak niet Ze moesten liever meer een blik slaan in de consistorie Wereldiyke menschen kunnen over aartsbisschoppen niet oordeelen Waarom niet diakoon Een aartsbisschop is net een mensch als ik Net zoo een en ook niet zoo een zei de diakoon beleedigd de pen weder opnemend Als je net znlk een mensch waart zou je ook den zegen ontvangen hebben en ook aartsbisschop zgn en daar je dat niet bent beteekent dat dat je ook niet zulk een mensch bent Stoor ons gesprek niet diakoon zei Samoylenko onrustig Luister eena wat ik bedacht heb aldus wendde hy zich tot Van Koren Tot van den winter zul je nog drie maanden by my eten geel my het geld op voorschot voor die drie maanden Ik geef het niet Samoylenko knipte met de oogen en werd donkerrood werktalgiyk trok btj het boek Welk een arbeid wacht haarl Driekwartier lang duurde de opsomming van de lyst der wetsontwerpen die Stolypin aan de Doema heeft toegezonden Om vruchtbaren arbeid te kunnen doen moet de Doema echter weten welke plannen de regeering heeft de denkbeelden der regeering zyn de steunpunten voor het richtsnoer hetwelk den weg van do Doema zal aanwgzen Eu die denkbeelden zouden in de regeeringsverklaring worden uiteengozjt Bülow s redevoering over Duitschland s buitenlandsche politiek wordt door de Temps met ingenomenheid begroet het blad erkent dat BUlow terecht vraagt of de gebeurtenissen te Casablanca niet voorkomen hadden kunnen worden door een vroegere organisatie der politier De geheele toespraak is zoo als zy zgn moet om normale betrekkingen tusBchen twee landen te handhaven en de politieke beteekenis van Bülow s woorden wordt door het Parysche blad ten volle begrepen en goedgekeurd Merkwaardig is het dat diezelfde redevoering op scherpen toon wordt veroordeeld door het Journal des Débats dat daarin een voortzetting van de Duitsche Marokkopolitiek van 1905 meent te zien Het blad vindt in Billow s woorden reserve i en somtgds zelfs insinuaties die duidelijk aan Frankrgk Iconen dat Duilschland het recht om kritiek en zelfs oppositie te voeren nog niet opgeeft Thans evenals in 1905 wil Dnitsclilaud Frankrgk ongerust maken en vooral doen gevoelen hoeveel voor Frankryk afhangt van Duitschland s goeden wil iu de Marokkaaosche politiek De Echo de Paris zegt in een bespreking van BUIow s redevoering Het optreden van Frankrgk in Casablanca en Oudja heeft met de Akte van Algeciras niets te maken In Duitschland s oogen wordt de Akte van Alfeciras in ruimte en tgd begrensd door Frankrgks Verspeeide Berichten Feahkrijk Op den zolder van het stadhuis te Toulon werd een met menilet geladen bom gevonden die naar het gemeentelaboratorium werd overgebracht om daar te worden onderzocht Van den dader geen spoor DoiISOHLiltD We lebben onlangs gemeld dat do politie met den kever naar zich toe en keek er naar daarna stond hy op en greep naar zyn muts Van Koren had medelgden met hem Met zulke meuseheu te moeten leven I zei de zoöloog vol minachting een stuk papier in een hoek schoppende Begryp dan toch dat ia geen goedheid en geen liefde maar kleinzieligheid slapheid vergift I Wat door bet verstand geschapen wordt wordt door dorre on tot nieta deugende harten weer vernietigd Toen ik als gymnasiast aan buiktyphus ziek lag voerde myoe tante mg nit medelgden met gemarineerde champignons en ik waa byna gestorven Begrgp toch dat de liefde tot de menschen zich niet in het hart niet onder het borstbeen of den gordel bevinden moet maar hieri Van Koren sloeg zich voor het voorhoofd Neem het 1 zei hy vervolgens Samoylenko de banknoot van honderd roebel toewerpende Je maakt je kwaad voor niets Kolja zei Samoylenko de banknoot samenvouwende Ik begrgp je volkomen maar denk je eens in mgne plaats Je bent een oud wyf dat is alles De diakoon lachte harteiyk Wordt vervolgd