Goudsche Courant, woensdag 4 december 1907

rd te Zeisë Gistereniliorgen Is oaw van Wn Vaalen duor do lo esteerd lenirter beschikking van de aar Utijeclit getransporteerd als van méaeplichtigheid in de moordH Drosi te Zeist Na eeU yverig L der politi is het haar mogen geoodaMge aanwgzingen tegen deze blenden te krggen dat zg gsarresWoHen i te Onesen gramafoonplaten In beslag bad genomen met Poolscbe liederen er op De strafkamer te Gnosen heelt nn beslist dat van deze gramatoonplaten de Poolscbe titel langs cliemischen weg moest worden verwijderd Overigeils konden deze platen blgven bestaan maar alle platen met de melodie van Nog is Polen niet verloren moesten vernietigd worden Ongeveer 400 Srma s die de melodie van dit Poolscbe lied op gramoloonplaten badden gebracht worden door dit vonnis getrjilten ËKUEl AND Naar aanleiding van de in Windsor gemaakte portretten van de daar verleden week aanwezige vorstinnen wordt er aan herinnerd dat de keizerin van Rusland de lichtste vorstin is van heel Europa zo weegt 126 pond Op baar zoo onze koningin volgen met een gewicht van 127 pond De zwaarste vronwen op Eoropeesche tronenzjn de koningin n Griekenland 168 pond en de koningi i Portugal 160 pond ITAI IB Ï6 Trapani schi nt de ruat woer te ziJn teruggekeerd De zittingen van den senaat als hooggerechtshol zijn voor onbepaalden tyd verdaagd De Kamer koos een commissie om te beraadslagen over Nasi s verzoek tot de aitoelening van zgn mandaat als Kamerlid te worden in vrghcid gesteld OOSTHKIJK HONOAKIJC In Lemberg hebben betoogingen plaats gehad voor het Dnitscbe consulaat als gevolg van de verbittering der Polen tegen de Pruisische Polenvoorstellen De politie dreef da demonstranten uiteen In Krakau ia een beweging gaande om alle Pruisische koopwaren te boycotten KUBLIND In Petersburg is weder een nieuwe revolutionnaire organisatie ontdekt Vele personen zgn gearresteerd onder wie de zoon van een senator en een leeraar van het gymnasinm De Roeskoje Knamia is tot een boete van 3000 roebel veroordeeld omdat het blad er op had aangedrongen de revolutionnaire doema maar weer te ontbinden Van de begrafenis van den gonvernenvgeneraal Nowitzki hebben de echte Russen weer gebruik gemaakt om een pogrom op touw te zetten Zg drongen binnen in Joodsche winkels en werkplaatsen en plunderden die velen ook vrouwen en kinderen ishandelend Da paniek in de stad neemt tof Aheuika De Uanadeesche regeering besloot voortaan geen Japanners meer in Vancouver aan wal te laten komen dan na geneeskundige kenring BINNENLAND STATEN GENEttAAL r W K te H B U M B H Vergadering van Maandag 2 December Onderwgzerssalarissen Bg de voortgezette beraadslaging omtrent het wetsontwerp tot wgziging der wet tot regeling van het lager onderwgs verklaarde de minister van Binnenl Zaken dat mocht dit ontwerp eerst in den loop van 1908 wet worden het in werking zal treden met het tweede kwartaal van 1908 Tegen het gronddenkbeeid van het ontwerp zgn geen bezwaren geopperd Maar er waren er die den minister te schriel vonden Daartegenover wgst de minister er op dat zgn voorstel veel verder gaat dan wat nog 10 jaren geleden door de onderwijzers zelf verlangd werd De schatkist laat echter niet toe meer dan l i millioen voor salarisverbetering beschikbaar te stellop Trouwens de aanvangsminima dienen verhoogd maar de salarissen der andere onderwgzers JongoIni van 18 tot 23 jaar kunnen van het aanvangsminimim wel degelgk rondkomen De wet kan overigens niet meer doen dan een minimum bepalen De plaatselijke omstandigheden loopen te zeer uiteen Overigens is er appel op Ged Staten en de Kroon mogelijk De minister deelde ten slotte mee dat bil aanneming der de kosten opdrijvende amendementen t ontwerp zon mosten worden ingetrokken De heer Arts bepleitte alsnog verhooging dier minima met f 60 De heer van Doorn bepleitte vrge woning of vergoeding vnn huishuur aan onderwijzers die als gezinshooofden zijn aan te merken en verzocht handwerkonderwijzeressen niet longer te verplichten handwerkonderwijs buiten de schooluren te geven De hoer de Geer verdedigde de RotterdamscjO regeling der jaarwedden tegen den blaam van den beer ter Laan De heer Bo betoogde dat een definitieve regeling vu de onderwijzersaalariuen moet uitgaan niet van regeling der minima maar der salarissen lelt welke spr uniform wenacht over het heele land De heer Smeenge constateert dat het rainimam onvoldoende is Spr trok zijn amendement in ond r voorwaarde dat de Regeering verklare dat zij weldra een regeling in spr s geest zal geven Op den vernieuwden aandrang in de afdeelingen der Tweede Kamer tot het aan huis bezorgen van aangeteekende brieven herindert de Minister van Waterstaat dat reeds het maximum bedrag voor aangeteekende brieven die per expresse bestelling op verlangen der afzenders wèl thuis kunne i worden bezorgd is verhoogd van f 600 tot 3000 Verder kan voor he oogenblik niet worden gegaan Immers de bezwaren die tegen het aan huis bezorgen van zocdanige brieven bestaan en twee jaar g leden zijn opgesomd komen den Minister zóó overwegend voor dat hij geen vrgheid kan vinden te bevorderen dat daartoe worde overgegaan Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men Gisteren hadden een aantal werkloozen weder vergadering ouder leiding van den anarchist Samson Hg wekte op tot het houden van hongeroptochten het manifesteeren voor de schouwburgen en bij de Bears en tot gezamenlijk museambezoek Een gedeelte van dezen raad werd al dadelijk opgevolgd Men trok naar het hais van burgemeester Van Leeuwen op de Heerengracht waar de menigte echter door de politie verspreid werd en daarna werden op straat hier en daar voorbijgangers aangehouden en om geld gevraagd In Juli 1905 werd uit het Manritshuis cot doek van Frans Hals gestolen Onder verdenking dezen diefstal te hebben gepleegd hebben verleden week voor de Antwerpsche rechtbank drie personen terecht gestaan de eerste een mi elaar uit Schaarbeek wegens diefstal de beide anderen wegens heling van de gestolen schilderg Na uitvoerige debatten is de eerste tot 4 jaren gevangenisstraf veroordeeld de anderen werden vrijgesproken In Deli zijn de onderhandelingen betreffende de oprichting eener nieuwe tabaksmaatschappij nagenoeg beëindigd en over eenige weken kan met de opening van het contract begonnen worden De opilobting werd van de zgde van invloedrgke makelaors in Amsterdam in zooverre tegengewerkt dat van die zijde gewezen werd op het gevaar voor overproductie van Delidekblad een gevaar dat met de oprichting van elke nieuwe maatschappij nog toeneemt en werkelgk niet denkbeeldig is Het komt ons voor schrijft de Deli Ct dat alles er van afhangt of op het nieuwe contract goede tabaksgrond gevonden wordt Een kleine maatschappij welker kapitaal niet verwaterd is beschikkende over voldoend werkkapitaal een goed beheerder in dienst nemende en plantende op goeden grond zal wel altgd kunnen bestaan Het is tabak van middelmatige en slechte gronden die bil overproductie het eerst onder de zelfkosten van de hand gaat goede tabak is altijd behoorlgk betaald geworden Een meisje van 6 jaar wonende in de Rne Vautour te Brussel ia gisterenavond op geheimzinnige wgze verdwenen Heden morgen is het achter de veeartsenijschool teruggevonden vermoord en schandelgk mishandeld Het museum van kunstnijverheid te Haarlem werd gedurende de maand November bezocht door 652 belangstellenden Uit de aan het museum verbonden boekerg werden 283 boeken plaatwerken naar verschillende plaatsen in ons land in bruikleen gezonden In de aan het museum verbonden school voor kunstnijverheid waren 219 vrouwelijke leerlingen uit verschillende plaatsen van ons land werkzaam De nieuwe cursus begint met Januari er kannen zich weder leerlingen voor den dagcursus aanmelden Het leerplan wordt op aanvrage bij den directear kosteloos toegezonden Monsterproces te Leiden Men is te Leiden ean ernstig zeer ernstig vergrijp tegen s lands wetten op het spoor gekomen Het in het Leidseh Dagbl gepubliceerde oogenschijnlgk zoo onschuldig lijkende Bockbier prijsraadsel van den heer Van Waveren is nanelgk gebleken de dekmantel geweest td zijn eener verkapte loterg waartegen bij de Wet straf bedreigd wordt Het wil ons zoo schrgft het L D voorkoman dat iDdieo de man atralbaarl die het initiatief nam tot het prgsraadsel ook do inzenders van goede oplossingen niet vrg mogen uitgaan In dat geval wacht de gemeente Leiden dus een monsterproces éénig in haar annalen Aangezien de gerechtszaal in het gebouw van het kantongerecht veel te klein is om dan do circa 45 0 overtreders te be att en en ook de gehoorzaal geen voldoende rnimte biedt zal de zitting van het gerechtshof waarachgnlgk in een der Leidsche parken onder een daartoe eipresseljjk te wgden gerechtslinde moeten plaats vinden Trein 241 die om 4 62 van Leipzig te Amsterdam moet aankomen is Vrgdag in het geheel niet aangekomen Te Stadthagen tusschen Minden en Hannover is hg op con goederentrein geloopen waardoor een zoodanige belemmering in het verkeer ontstond dat de trein naar S ilzbergen zgn doel niet meer kon bereiken De restauratie wagen van den trein alt Leipzig geraakte in brand en daardoor bekwamen de kokin en een piccolo hevige kwetsuren en brandwonden Een dame ia zwaar verwond en verachei t den personen licht Van den goederentrein stonden nog vier wagens op t spoor waarover de sneltrein binnenkwam De wagens werden geheel verbrijzeld De Nuord eïprea Berign Amsterdam r Hoekvan Holland ondervond er Zaterdagochtend alweer geen noemenswaardige vertraging door De Ign was toen dns weejr in orde Vrgdag is te Odessa de overleden gdn verneurgeneraal Nowitsky begraven De leden van den Bond van Rassische mai ne maakten wederom van de gelegenheidij bruik om een Jodenvervolging op Qua ijp zetten in winkels en werkplaatsen titilfh te dringen en Joden te mishandelen Lit Tanger wordt aan de Daily Express geseind dat Woensdag een koerier van het Britscho gezantschap naar Kaisoeli s verblijfplaats is vertrokken met aanbiedingen voor de vrijlating van Mac Lean Er zkl een losgeld van f 20 000 worden betaald waarvan Kaisoeli een vierde deel dadelnk en de rest over drie jaren ontvangt Vani deze drie vierden zal hem de rente worden nitgekeerd Verder zullen de vrienden van Raisoeli die thans in gevangenschap zijn worden vrijgelaten en zal hy en zgn familie onder Britsche bescherming worden gesteld De Amerikaanache sonsnl te Amoy in de Chineesche provincie Fukien is te San Francisco aangekomen en heeft daar verteld dat de Japanners dank zjj flinke sobsidies van hun regeering en de lage loonen van hnn matrozen erin geslaagd zijn de Duitsche Britsche en Amerikaansche stoomvaartlgnen te verdringen uit de kustvaart in het Verre Oosten Men schrijft uit Vlissingen Het schijnt nu toch wel als vaststaande te kunnen worden beschouwd dat wij een eleetrische tramverbindicg tusschen deze gemeente eo Middelburg zullen verkrggen Reeds langen tgd zijn twee concessie aanvragen in onderzoek nl oen van de heeren Boasson te Middelburg voor een electriscba tram langs het jaagpad een linia rectalijn alzoo en een van den heer W Sutherland eveneens te Middelburg voor een Ign langs den ouden straatweg van hier naar Middelburg gelegen aan gene zgde van het kanaal Bg deze twee aanvragen ia nu gekomen de derde van de bestaande stoomtram die zich voorstelt reeds op 1 Jan 1909 de nieuwe Ign te openen Omtrent da twee eerste aanvragen is nog geen beslissing genomen doch waar de bestaande stoomtram de prioriteit heeft is het wel te verwachten dat de kans op een gunstige beslissing op da twee eerste aanvragen hierdoor aanmerkelijk is verminderd Voor het publiek is het evenwel van het meeste belang dat wg in alle geval een eleetrische verbinding krggen Het Nnorsche stoomschip Emerald dat verleden jaar December op Vlieland strandde en bg het afbrengen later weer terugsloeg op een der ateenen muren en wrak werd is deze neek eindeljjk geheel opgernimd Een afdeeling torpediaten heeft er eerst oefeningen met dynamietontplofflog op gebonden en na ia bet restant door een aannemer opgernimd Door bet vlam vatten van teer ontstond brand op de particuliere gasfabriek der heeren Mignot en De Block sigarenfabrikanten te Eindhoven Men slaagde er in het vuur te blusschen voor het grootere uitbreiding kon nemen Ben der heeren Mignot en een stoker bekwamen daarbg eenige brandwonden Dit de gevangenis te Milaan zijn 2 gevaarlijke misdadigers ontsnapt na een bewaker overvallen en van z jn wapens beroofd te hebben Enn andere bewaker die hen wilde grijpen werd door ben verwond Eenigen tijd geleden werd te Frankfort a d Main groote opachudding verwekt door het huwelijk van den jongen erlgraaf Erasmus vou Erbnch Erbach met de dochter van een waschvroaw Da adellijke familie wist later gedaan te krijgen dat het bnweljjk ongeldig verklaard werd en de graaf als ontoerekenbaar in een zenuwlijdersgesticht geplaatst Hij wist evenwel van daar te ontsnappen ing naar Zwitserland en van daar naar WUrzburg waar bjj door geneeskundigen lliet conatateeren dat hg volkomen normaal win geestvermogena was Zoodoende wist hij lie verkrijgen dat hü in Beieren niet kou aange iouden worden ala ontsnapt uit een Kesticht Nn begaf by zich naar Frankforï om langs den gerecbteli ken weg zgn hnwelgk te doen herstellen mhar ongelukkigerpze vergat bg dat Fwinlifort aiet in Beientn ligt en jlat dus eea bevel voor Beieren legpven diar mui gilfa Niet lang no woAhy in dia slaJ of h i werd opgepakt entfia nu naar een krankzinnigengesticht gwracht De buit yan de inbrekers in le Daniël Stalperstraat te Am Uvdam moet nogal zgn meegevallen i Nu k n Worden nagegaan wat ontbreekt blgkt d l Ide dieven hebben meegenomen behalve de gouden en zilveren voorwerpen omstraéte I 700 in geld Na door oen l uikje in dan vloer vnn het trapportaal te zgn gekropen eu door het schot te zgn gebroken nuieit een gat in den vloer van den wfiikel worden gemaakt Dit moet in gebakttj houding of op den rag liggende zgn uitgevoerd Hiervoor moet hael wat tgd en vaardigheid zgn noodig geweest Het gat waardoor da dief in den winkel is gekomen is zoo klein dat men verondersteld dat degene die daardoor toegang tot daa winkel verkreeg een jongen meat ijn geweest Veel leven mocht by bet werk niet worden gemaakt Wol ia waarsliep erniamand achter den winkel maar de 6tage boven den winbel en ook de andere verdiepingen zgn bewoond Men meldt uit s Gravenbage De zaal van het Gebouw Tivoli was Zondagmiddag nagenoeg geheel gevuld door deelnemers aan de nationale betooging tegen de derde herhalingsoefening en tegen de landweeroefeningen belegd door den miliciensbond De leider der bgeenkomst deelde mede dat sprekers van alle richtingon waren uitgenoodigd doch dat allen behalve de aangezochte sociaal democraten hadden bedankt of wel geen antwoord hadden gezonden De heer Roodbnyzen dia aanvankalgk bad toegezegd te vallen spreken was daarvan terogr ekomen toen hem werd medegedeeld dat de betooging ook ging tegen de landweeroefeningen Het woord werd gevoerd door da heeren dr J van den Brink J W Duys van Zaandam I A Bergmeyer van Dordt en het Kamerlid Ter Laan Met algemeene stemmen au onder langdurige toejuichingen werd de volgende motie die aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden aangenomen De landelgke bétooging gehouden op Zondag 1 December te s Gravenbage bgeengeroepen door den Bond van miliciens oad miliciens reservliten en landweermannen waarop vertegenwoordigd waren 24 206 georganiseerde arbeiders verklaart dat de derde herhalingsoefening en de landweeroefeningen zulke zware persoonlgka en geldeiyke lasten leggen op de schouders van het Nederlandsche volk dat ly ten spoedigste dienen te worden afgeschaft en verzoekt dringend aan de Tweede Kamer der Staten Generaal geen gelden voor de derde herhalingsoefening au da landweeroefening in het jaar 1908 toa ta ataan Men meldt uit Delft Aan da flesschenfabriek nabij Delft ontstond tusschen twee jeagdiga warkliadea twist In woede nam aan banner aan brandende lamp en gooide daarmee den ander wiens kleeren in brand geraakten Met biandwonden overdekt werd de man naar het gesticht Bethel vervoerd Men schryft ai Winterswijk aan bat BU VrjjdagaYond had ta wiiit nwi k aan moordaanslag plaati Ean soldaat van het Leger des Halls werd door een revolverschot gewond De dader van den aanslag een lekara M los werkman schynt reeds eenigen tgd een wrok gehad ta hebben tegen een of maer laden van het Leger das Halls ta dezer plaatse Da dadar heeft bekend en is naar Zntphen getransporteerd Hy beweert dat de soldaten ham wilden aanpakken an hy zich verdedigen moest De toestand van den gatroftane is vrg goed VprgiftigiDg I Juffrouw Scb wanende op de Nicolaas Witsenkade ta Amsterdam was Zaterdagmiddag in aan zenuwachtigen toestand Om zich te kalmeeren vilde ze uit een flesch Hofman drinken dooh graap in vergisaing naar aan flascb gevuld met benzine Ondar hevige krampen begaf zjj zich naar bat binnengasthuis waar haar tegengift ward toegediend waardoor het gevaar werd tegengegaan Het goadan faett van de Rgschool to Amersfoort I Kwart Yioor twee Zaterdagmiddag arriveerde de Koiiinkiyke trein en H M en iZ H Iwardcn met Hun talryk gevolg vprWflkomd aangebottei jfkor de dochters van ritmeester GrondhonI Metetarkarap Nadat H bitenant Prins an lait kol It naum i U Seh iniHaail ige aniga ioog nblikkan met Init koUMetelerkamp jiad I jonderhouden n m liat rniceiisfeaat een ji ii ilvang waarby fl M telkens Haar hSoge Jgoedkeuring liefjblijkpn j Onder da aaiiezigèn werden de Comais jUaris dei KonHÉn in de provincie Oti wiht pn da gëneraaH Sraaihs inspecteur derba Valerie De W4a oompandant der artillerie iu Petter codii andant der 4e infanterie opgemerkt die WM by Zich deed ontbieden evenals da oflliiiciren instructeura Overste Metolferkamp ontving van H M persooniyk hct of cierskrais de paardenarts Ie kl A Frederikse het ridderkrtfis der orde van Oranje Nassau i Nadat goed 4 aar het ruitersfeest was geëindigd an drie hoera s voor de VorsUn waren aangeheven verliet H M toegejui Lt door een groota manschenmassa Hur paviljoen f Den weg naar da hoefsmidschool legde H M ta voet af na welk bezoek bat weder Btationswaarts ging van waar H M per extratrein naar Het Loo vertrok Na Hr Ms vertrek begaf Z K H Prins Hendrik Zich naar den hargemaastar waar Hy da thee gebruikte Ongeveer halfzeven nam Z H plaats aan het dinar dar réunisten In Amicttia De Vereaniging Handel an Ngverbaid bad aan bloemstuk gezonden dat werd aangeboden door haar bestuur en een eereplaats vond in het midden der zaal tegenover de zetel van Z K H Hat manu was weder ontworpen door kapitein Steenkamp an bevatte een zeer aardige hulde aan beroemde ruiters Newcastle De la Guérinière Grison Pluvinel Plinznar Braucher en Fillis Z K H kaarde om 9 58 naar Apeldoorn terug Den onderofflciaran an minderen der inrichting werd door den directaur overste Metelerkamp een feestmaal aangeboden tarwyi den onderofSoieran en hun dames bovendien een soiree varié wacht ta geven door aan Amsterdamsch gezelschap Onbavoagd optraden f In het Hbl vraagt de haar mr G Hgmans naar aanleiding van ean ook door ons opgenomen bericht ovar het optraden van da Amsterdamseha politie tegen de speelhnizan Waaraan ontlaant da politia hat racht dan toegang tot aan woning eanvondig l ta belattan P Krachten welka watsbepaling brengt ly iadar die een woning wil binnengaan naar bat politiabareaa om zich te lagimitaaranP ledaraan en ondargataakande niet het minst tal aich ar over varheugan als da politie mat zaar vaal succes aan actla vaart tagan da speelhnizan maar zg blgva daarbij binnen de parkan der wet an ontbonde lich van machtsoverscbrgding Zy bapala lieh ertoa mat de haar ten dienste staande middelen watsovartrading te conatataerao en late int den rechter over da daarop by da wat gestalde straf toe ta passen Zy neme niet haar toevlucht tot scluNillng van het huisrecht en wadarrechMyka aaEhending van perionen Ook voor de politiebeambten zelf ligt in dit optreden een groot gevaar Man stalt da a aaten et un bloot amoleit rd ta worden zonder dat zy wattalgke bescherming genieten men lokt een verzet uit dat ongestraft moet biyvan Sedert de ontncht varordaning dank zg een vernuftige toepassing van art 180 Gemeentewet het mogelgk beeft gemaakt de tnsschankomst des rechters te elimineeren an particuliere woningen langs admioiktratieven weg to sluiten bevinden we onsop een hoogst gevaariyk pad Het is thans reads zoover gekomen dat da politiadwang wordt toegepast buiten eenige gemeentelgka verordening om Heden bog geldt het publieke huizen en speelhuizen i morgen kunnen woningen a n de bank komen die om andere redenen dar politia Onwelgavallig ig n Waar is de grens Wat biyft ar op deze wgza over van onze hooggeroemde vrOheidf Laat ons voorzichtih zyu met het smalen op Duitséhe politiemackt en Russische toestanden gaan wg op dezen weg voort dan zal het niet lan i duren of men zal in het buitenland kunnen spreken van Nederlandsche toestanden Caveant consoles I Ons kostbaarste goed om vrgheid is in gevaar Vad Stadsnieuws GOUDA 3 Ddiember 1907 Op de begraafplaats had beden morgeq een eenvoi dige doch jqdrukwekkepde plechtigheid plaats en w i naar aanleiding van bet overlineq van del heer H éroenendaal Toen de lyiakist boven de OToave waa geplaatst tradü a heerjj J A lïiintgn Nbtaris na ar voreul n sprak het voimde Als ondsla Confrère van wglen Notaris OroencndoiL hier ter stede aan wiens groeve wy haden u la4tsta eer bewgz n kan ik niet nalateU om ook namens Confrère Cambier vnn Niéten een kort woord te zeggen Qedurbnd i oen a tiU jaren was de overledene met art eif ziel in zgn ambt werkzaam Meer daif nuttig was voor zgne gezondheid basteedde hg zyu tgd en gaf hg zg n persoon aan de belangen v zgn kantoor i Hy bleef op zguilost ook toen het reeds meer dan wenschelfk voor hem was dat bg e n kalmer rustiger leveii zou tegemuet gaan daar wilde hg evenwel niet van weten Zgn leven was werken zgn werken levenl Moge zyu arbeid aan velen tan goede komen bg wie de nagedachtenis aan Notaris Groenandaal voorzeker lang zal voortleven en in eeril worden gebonden I Hg ruste in vrede II Een broeder van den overledene dankte allen voor de belaogstellipg en de ear zyn overleden broeder bewezen Ouder de aanwezigen markten wg op de Burgemeester de Wethouders van de Velde en Nederhorst den oad knntonrechter Mr D J van Heusde en vale anderen Ten raadbnize der gemeente werd heden verpacht Een stuk rietland en water onder de gemeente Giuderak ingeschreven werd door de wad C van der Hea voor f 2 parjaar Een stuk weiland tusschen den Winterdyk en de nieuwe vaart Ingeschreven werd door J Horneman voor f 260 T Snoek voor f 261 25 en P v d Berg voor f 265 laatstgenoemd biljet was ongezegeld Het grasgewas langs het buiten talud van den Goejapverwallendyk Ingeschreven werd door J van den Heuvel voor f 6 50an A Dekker voor f 15 Het grasgewas van dan Goejanverwellandyk Ingeschreven werd door A Dekker voor I 36 6 en 6 Het grasgewas van da Baarslaan en wei of Hooiland langs den Reenwal Ingeschreven werd door E van Meurs voor f 81 en A da Wit voor f 95 7 Hat racht van overzetten met de pont over da Kattensingelgracbt Ingeschreven werd door M Frie voor f 30 en J A Bron voor f 36 laatstgenoemd biljet was ongezagald Werkzaam in den houthandel van den heer L van der Weidan te Krimpen a d Lek gleed F Sterrenburg vao de heipalen in het water en was aiet in staat iets tot eigen redding te doen Door zgn medewerklieden werd achter het ongeval spoedig opgemerkt en met haken en boomen wisten zy hem te redden Nadat med hem tot bewnstzyn had gebracht werd hy naar zyn woning vervoerd SoHOONHOVEN 2 Dec Heden herdacht de heer J Hooykaas dan dag waarop hg vóór 25 jaren verbonden werd als onderwyzer aan de openbare school la soort Das morgens werd hem namens de leerlingen der school aan prachtig schrytbsreau auteboden On da receptie kwamen in het Nntsgebouw das namiddags dan jubilaris gelukwenschen B en W verscheidene raadsleden het personeel da Instructie Compagnie vertegenwoordigd door den Kapitein Commandant en Lnitepant Cöater Volksonderwys beifevens de basturen van verschillende vereenigingen die bg hun hartelgke gelukwenschen allen een rtoffelgk biyk van hulde achterlieten Deze dag zal voor den heer Hoogkaas een van e aangenaamste zgns levens blgven INGEZONDEN Bifittn veranlicoorddijkhtid der Redactie Aan Zyne Excellentie den Minister van Landbouw Ngvérheid en Handel geeft met verschuldigden eerbiek te kennen de rma G Greve Loodwitfabrikante te Utrecit j dat da in 1903 benoemde Loodwit Coml missii ten doel hebbende te onderzoeken of inl I het Schil ersbedrgf het loodwit door eene andere virfstof is te vervangen bestaajidie uit veeffiiea leden onder wie slechts tweo jproctisch desknndigen in haar in OctoWr 1906 an Uwe Excellentie nitgebracbit Voor oopig Rapport de uitkomsten van Mar ondeittock en de gevolgtrekkingen waarj e deze f onleiding hebben gi geven hebbiJn openbaar gemaakt dat teg n uiitjVoorloopig Rapport ernstige bezwiiren zgn ebracht het Hooldbestnul van den bJnd van Nederlandsche Sqhilderspatroona heeft een krachtig betoog Uw l Excellentie traden duidelgk te maken dat de proeven door de Loodwit Oommiasie niet zgn genomen zoioals die badden bebooron te geBchie en d Heer C P van Hoek Leeraar aon do Ambachtsschool te Gorinchem heeft zulks e veneens gedaan terwgl plaataelgke afdeelmgen vanlloveugenobmden bond hetzelfde bobben btlOogd aan hunne gemeente raden dat indien dei aanmerkingen van deze deskundigen gegrotfd zgn de uitkomaten die de Loodwit Commiiisi heeft verkregen noch de daaruit voortgevloeide gevolgtrekkingen deugdeiyk kunifsn zgn datf hoewel niemand twglelen zal aan da eerlgkheid of belangeloosheid van de Lood witCommissie of een of meer barer leden noch ta kort zal willen doen aan hunne zeer groots kundigheden toch iedereen zal moeten toegeven dat die Commissie in welke slechts twee practiacbe desknndigen zitting hebben niet een goed gekozen Commissie is om iiJ haar goheBl een betrouwbaar oordeel uit te spreken over de practische toepassing van verfwaren dat aangezien van andere niet belanghebbende zgde de conclusies der LoodwitCommissie bestraden worden on eene verkeerdp practische toepassing der beproefde verfstoffen leiden moet tot een foutief aan Uwe Excellentie uit te brengen advies do belangen van ondergeteekende zeer ernstig kunnen worden geachaad redenen waarom adressante de vrgheid neemt Uwe Excellentie eerbiedig te verzoeken eene Commissia te benoemen enkel bestaande uit practische deskundigen om te onderioeken of de twee vakkundigen leden der Lbodwit Commissie werkelgk zoo hebben gefaald als door bovengenoemde vakkundigen wordt beweerd ten einde met de uitspraak van deze Commissie rekening te honden bg het beoordeelen van het Eind Rapport der LoodwitCommiaaie Utrioht 30 November 1907 t Welk doende w g flrma G GREVE BEtlES VAN HOTTERDAM L K H K 3 69 3 59 StaatBleenttiQên PoBTuljAi Oblig 3e Serie fr 050 96 77 44 24 4 4 3 95 101 97 4 100 4 99 Oblig 3a Serie fr 2500 RusLAiiD Iwang Dombr Obligation 4 AziK Japan Obligation 1899 4 CoLVHBU Geconsolideerde BuitenUndsche Schuld Rocepis L 100 1 ilypotheekBanken AandbJ idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb Pandb Utrechtache Hypb 4 100 Pandb Weatlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger SchaepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Dealger Northw riPao Hy p Bank f 96 PandB Pataafsche Hypb 4 100 Alg Hyjotbbr Eerste Ned Hypotheekbriafbank 44 99 Pandb HoUandsche Hypb 99 36 Sche j vaart MaaUehappijen Pand Holland GuH Stv My Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Premielêenin ftn buLSiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dïvereen Mg tot Bxpl Laan van Meardervoort 1902 89 Spoorwe keningen ITALIË Oblig Zuid Italiaansche Spw IMg A 367 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Win ter mantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTEtilJEN enz tegen de meest concurreeronde pryzen J i arj ir y JSvx m oF Veemaijkt te Rotterdam Dinsdag 3 December 1907 Vette ossen en koeien goede a invoer prijzen waren voor isle kwal 36 ade kwal 33 3de kwal 27 cent3 jjer half kilo Magere osseOj melkvee en vaarkoeien goed naogevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kw 29 ade kw 26 3dö kw 23 cent per half kilo Stieren redel aanvoer iste kwal 31 2de kwal 27 3de kwal 24 cent per halt kilo Graskalveren redelijk aangevoerd Handel ovef t geheel prijshoudend Burgerlijke Stand GEBOREN 29 Nov Aartje Cornelia ouders C W van Reenen en N Tuinenburg Alida Rebecca oudera A van Leeuwen en J R de Oraauw 30 Jan ouders P van Vegten en T van Dam 1 Dec Curnelis Theodorua ouders P J Heisterborg en M C van Vuuren Willem ouders A de Bruin en N de Wit Maria Magdalena ouders C J P van Veen en 8 Boere 3 Anna ouders C J Scbraa en N Beukenkamp Josina Sara Greta ouders J de Bruin an S J van der Linden OVERLEDEN 29 Nov H Groenendaal 62 j 30 T den Helt 85 j 1 Dec D Verzijden hnisvr van D ven Dam 76 j AüV EtlTIIXTIKiN Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te s Gravenbage van den dertlg tcn October 1907 is het huwolgk tusschen HENHIËTTE MARIA WURFBAIN en GERARD GAYMANS te sGravenhage door echtiteheUlIng ontbonden verklaard De procureur van eiscberease Jhr Mr E C U VAN DOORN ANKER V I PAIN EXPEUER J TFGEN RHEUMATIEK l EN VEHKOUDHEDEN i Ruim 35 jaar door MILLIoemn jicht en nheumatieklmoers 1 me t succes gebruikt r lUCSAAR IN FLESSCHCN VAN 50 3 75 Cis 1 Z5 Bii H H Apothekers en Drookten AiRICHTER C RoTTERiMi Te GouDi bg C LUücK Apothekor Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 Hrt Correspondantschap van rO OHOJWOS Ned Vereonigingter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten bnize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiBKZwAaiiE Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar ziJD