Goudsche Courant, donderdag 5 december 1907

IVo 10505 Donderdag 5 December 1007 40ste Jaargang Aanbevolen Merken VAS PEIIWRRUA TIEMAN GOIMHE COERAMT MeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken lelefoon o S A I V K U T E N T 1 E N worden gepliiit t van I regels a 50 Centen iedere regel rrieer 10 Centen Groote letters worden hoi eki ml naar plaatsruimte hizendinjr van Advertentiën ol 1 uur Ai iiiilil Teletoi n Ko St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zop en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENT RN SI Estéphe Medoc 1 0 60 La Koso Lndon 0 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niej Bteiner 0 72 Bndesbeimer 1 08 Oude Roode Porlwjn 1 08 Eitra onde Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwun 1 08 Eitra onde Witte Portwön 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Qoede Hadeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom BuLLiiiiji per Liter 1 17 Prijzen netio a contant Depot te GOOD A bij F J J mm VAN ISTAÜE Openbare Verkooping te GOIJUA op MAANDAG 10 DECEMBER 1907 s morgens 11 nreo in het Kolflehnis Het Schiakbord aan den Kleiweg te Gouda ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAi van No 1 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien Woonhuis met ahonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en een GANG daarnaaat aan den Flnweelen Singel te Gouda f wök R Nos 661 ep 66U groot 1 are 75 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1908 voor I 440 per jaar No 2 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien wooniiuisi met alionderlgken opgang hebbend BOVEN hUIS aan de Turfmarkt te Gouda wijk H Nos 122 en 122a groot 69 centiaren Het llenedenhuis is verhuurd voor f 144 per jaar Het Bovenhnis is niet verhuurd No 3 Een BOOHKWKfiKËRIJ liggende in de tweede Kade achter de Karnemelksloot te Gouda belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1175 en 1178 groot 52 aren en No 4 Een perceel Hakhout en Water liggende nabij perceel 3 belendende de tramweg öonda Schoonhoven te Gouda Sectie A Nos 1342 1343 en 1344 groot 54 aren 70 centiaren Betalingen der kooiipenningen 16 Januari 1908 Te bezichtigen drie werkdagen vóór don verkoop van 10 12 on 2 4 nren en op dien dag van 9 11 uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd Vereeiilglng ARMENZORG Aldeding OIIOHHEMIIVIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpeu teelice ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neutrale Vereeniging A rmenuorg Hiermede heb ik de eer UEd mede te deeien dat mijne SI NICOLAAS ETALAGÉ g ereed is ruim voowien van Nouveautés op t gebied van GARTOiNNAGES BONBONNIÈRES Sacs enz alsmed van de meest g erenommeerde merken Choeolade zooals LINDT KLAU8 TOBLEH GALA PETER VAN HOUTEN DROSTE DRIESSEN DE JONG enz enz Met vertrouwen beveel ik mij bij UEd aan tot de levering van Fijne Borstplaat in groote sorteering Diverse Marsepijn Artikeien Prima Boterietters en St i ic laas JMij beleefd iot een bezoek aanbevolen houdend verblijf ik toet de meeste hoogachting UEd Dw Dienaar J C BUL firma J BREEBAART ECHTE HAAGSCHE BESCHUITJES ECHT Xet voora op de Jutndteekaaiiiff met roode letterSi jOberlahnsteln OIKCCTEUK OBK ViaORMBROM OBS HA t tSU H Overal 7 0 Lv verkrijgbaar f rgmdom ie t Maataehappü tot XktplottaUe van de rietorta Bron KavOnor voor Ifederland Boompje éO Botterdam WERELD SÜCCËS D Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract mEMAmrmw wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijji Keelpijn Heeschheid enz UBLIANTUM is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DuUtahland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz MBLIAyTHB werd 9 maal met Gouden maal met Eere Medailles bekroond MBLIANXHH in flacons f 0 40 t 0 70 en i l nETAANXBB in doozon tabletten 0 40 en l 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK k do Koninkiyke Stoomfabriek De HonlngUoem Den Haag Verkrijgbaar bn Firma WOLFF Ji Co We th ven 198 Gouda GRENUEL Goiuh E H VAN MILD Veerstal B UO Gouda A BOUMAN Moordrecht PmKSïi Nieumrkerktt dlJsel A N t k ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudenater A SCHEER Haaelrechl P W T EDE Oudewater K tas dbr HEIJDEN te Reeumük P v D SPBK MoereapelU D t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER amiDEti Waddingtveen P A uk GBOOT A d JONGH Ou fowa r J P KASTELEIN PoUbrtekerdam D BIKKER te Bentchop WA I 8CHUWI C Laat U niet misleiden door J6iJy iroop Het klooster SnnctaPaiüo AbdU bestaat niet d Siroop van geenerlel waarde SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleinuier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wij Iranco door Nederland onze overal bekende Sormal CoUectte 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin U eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 potten of eene collectie voor den tnii van 250 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige konze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Soillas Sneeuwklokjes enz Rijk geillustreerde prijslgst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor do cultuur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis ei franco Tolnbooff Etabllssement Huls t er Duin Xoordw k b J Haarlem ADVERTENTIÜN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteutle Bureaa van A BKINKNAN ZOON IMoord Brabanlsch Schoen en LaarzenmagazIJn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VOORRADIG W aruiu U inter l anluflTiis OVERSCHOENEN Fijne CHROOM HEEREN RIJGBOTTINES è B OM Sterke SCHOOLLAARZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS AUe reparation en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Cois poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk JU iir Aheini Bier Water 0 in Itet voedeel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er ieta van afweet liet COZ4 POEDBB bezit de wonderbare eigen schap om tegenzin tot het drinüen van sterken drank bier w ju absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POMDBti welkt zoo onopgemerkt en zeker dat de ecbtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zijne redding te danken heeft Het COZA POEUBB heeft het boiseliJk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nnttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boe met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen on chadelgk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gonda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITIJT£ a e ïïJr Xi Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Zenuw en Maaglijders werkelijke bal wordi lit overtuiging als 1 in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrei per briefkaartworu dit boekje franco per post toegezonden door BLOEFOEL S Boekban Zaltbommel oitüa irDnik ran A BRINKMAN ft Z Buiteolandscti Uverzicbi Reuter seint nit Washington 3 Dec De Jupanscbe gezant Aoki beeft gisteren aun president Roosevelt zijn brieven van terugroeping overhandigd daar bü naar Japan is ontboden om persoonlijk in bijzonderheden uitleg te geven van den toestand in Amerika ten aanzien van het vraagstuk der Japansche immigratie Hier wordt geloofd dat men in Japan van Aoki nadere buzondcrheden wenscht te vernemen omtrent de houding van de Amerikaansche regeering tegenover den door Japan genomen maatregel om de immigratie van koelies in Amerika te beperken en over de meeidere of mindere waarschijnlijkheid dat het Congres een wet zon aannemen tot uitsluiting van Japanners Aan t Japansche gezantschap werd gezegd dat de heer Aoki over veertien dagen zal vertrekken Er is geen enkele bepaalde aanwijzing dat hy niet zal terugkeeren Tijdens zijne afwezigheid zal de gezantschapsraad Miyaoka zjjn functie waarnemen Het telegram meldende dat Aoki brieven van terngroeping aan den president beeft overhandigd schijnt voor zoover na te gaan is onjuist daar de gezant ann president Roosevelt en min Root formeel kennis beeft gegeven dat biJ om de reeds gemelde reden naar Tokio was geroepen Brieven van terugroeping zyn niet overhandigd Het itrafproces Oold levert niet veel belan i rijkB op Het echtpaar Ooid had al bekend Bet verhoor van gisteren was een herhaling in het openbaar van de afgelegde bekentenissen De Golds hebben Emma Levin by zich genoodigd een kopje thee te komen drinken met de bedoeling om haar onder de thee dood te slaan Zg hebben hun snoode plan volbracht De heer Gold deed zgn mededeelingen met volkomen kalmte Hg deed moeite gisteren om de schuld van zgn vrouw zoo gering mogelgk te doen voorkomen Op ondergeschikte punten wgkt de lezing die hg gat voor de gezworenen van Monaco iets af van de lezing voor den rechter van instructie gegeven Gold vertelde dat hg een verscbrikkelgke herinnering had aan wal er gebeurd is na den moord Zgn vronw had hem geholpen het lyk der bezoekster in de badkamer te brengen en daar was hg afiu bet sngden gegaan Hg had de ingewanden er uitgehaald en in het riool geworpen de boenen en het hoofd afgesneden een gruwelgk bedrgf Het Igk in FEVILLETOX ABT TWEE6BVEGHT Roman naar bet Rnssiscb 30 Hoor eens Alexander Daviditch een laatst verzoek 1 zei Van Koren Als n hem het geld geeft stel hem dan de voorwaarde dat bg óf met zgne vriendin gelgk vertrekt óf haar voornitstonrt anders geeft het hem niets Met hem moet men geene complimenten maken Zeg dat dus tot hem en doet ge het niet dan geef ik n mijn woord van eer dat ik n niet meer ken Maar als hij met haar samen reizen oi haar vooroitzenden kan is het voor hem nog gemakkelijker zei Samoylenko Hij lal daarover zelfs verheugd zgn Nu vaarwel 1 Hg nam hartelijk afscheid en ging heen xn Den volgenden dag Woensdag vierde Maria Konstantinowna den geboortedag van haren KoBtja Alle kennissen waren nitgeDoodtfd I mMdtgi putsltJM t koiua etsn een k jffer gepakt en daarmee op reis ge trokken de koffer aangegeven aan het station te Marseille met bestemming voor Londen Het is den heer en mevrouw Gold niet gelukt te vluchten De president liet er gisteren den nadruk op vallen dat Gold sterk onder den invloed stond van zjjn ecbtgenoote dat beiden aan den drank waren en dat Gold volgens d deskondigen niet normaal is Gold zelf verklaarde dat bg zich niet heelemaal bewust was van wat bg deed toen hy Emma Levin vermoordde Mevrouw Gold ontkent nog al een en ander van wat haar ten laste wordt gelegd Zg zegt dat zg niet bg den moord is geweest dat zg Emma Levin niet op de thee gevraagd heeft dat zg wegliep toen zg het Igk zag maar dat zg baar man geholpen had bi t Igk stuk te sngden en in den kotter te pakken De juweelen van Emma Levin die bg haar zgn gevonden beweerde zg vast besloten te zgn geweest weg te wcipen te Marseille Den 7on Februari zeilde da bark Dundonald van Sydney met een lading tarwo voor Falmouth Den Gen Haart leed de bark schipbreuk op het eiland Teleurstelling een van de afgelegen eilanden van de Auckland groep ten Z van Nienw Zeeland De schipper zgn zestienjarige zoon on tien van de overige bemanning lieten er het leven bg maar zestien anderen wisten de steile klippen van bet eiland te beklauteren De stuurman was onder ben maar hg stierf aan wat hy doorstaan bad Zoo bleven er vgftien man op het onbewoonde eiland Bgna vgf maanden leefden zg van weekdieren robben en wortelen In Juli badden zij een boot van zeildoek gemankt voor het naaien hadden zg vogelbeenderen gebrnikt en om het hout den vorm te geven dien het moest hebben bewerkten zy het mot vuur Met die boot waagden eenige mannen zich op de reis naar het hoofdeiland van de Aock landgroep om er te zoeken naar den opslag van proviand dien zg wisten dat er was Veilig kwamen zg over en terng maar den mondkost hadden zg niet gevonden In September werd nog een tocht ondernomen en toen werd de opslagplaats ontdekt Zg vonden er ook een boot waarmede de overige schipbreukelingen van het barre eiland Telenrstelling afgehaald werden En nu zgn zg allen door een wetenschappelijke expeditie van de Aucklands naar Sydney teruggebracht De Franscbe Kamer heeft gisteren by do behandeling van de begrooting van oorlog en s avonds chocolade te drinken Toen Lajewsky en Nadjeshda Feodorowna s avonds kwamen vroeg de zodloog die reeds in de ontvangkamer zat te drinken aan Samoylenko Hebt ge met hem gesproken Nog niet Maak maar geen complimenten met iKtn Ik begrgp de brutaliteit van die menschen niet Ze kennen het oordeel der familie over bnn leven heel goed a komen toch hier Als men op elk vooroordeel moest acht geven zon men nergens kunnen heengaan zei Samoylenko Is de afkeer der menseben voor de vrge liefde en zedeloosheid misschien een vooroordeel f Wel zeker een afschnwelgk vooroordeel Als soldaten een meisje van slechte zeden zien schreeuwen en fluiten ze maar vraag eens wat ze zelf zyn Ze fluiten niet voor niets dat men in de dorpen de deuren der meisjes die niet dengen met teer besmeert dat Anna Karenina zich onder den trein wierp dat n en mg onbewust Katja a reinheid bevalt en dat iedereen de behoefte naar reine liefde gevoelt hoewel hg weet dat zulke liefde niet bestaat is dat alles misschien vooroordeel Dtt broedtr ii h t Mnlfo vat door de I verschillende voorstellen aangenomen betreffende den tyd dat do dienstplichtigen na do vervulling van d twee jarigen dienstplicht voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moeten komen De gevallen beslissingen komen hierop neer dat twee oefeningstgden van 28 dagen verkort zgn lot 21 dagen en 15 dagen en dat do oefeningstgd vour het reseryeleger van 13 op 7 dagen is gebracht Wy maken uit bet verslag van de kamervergadering in de Fransche kranten op dat tot deze verkorting van oefeningstgden besloten is tegen den zin van den minister van OOI log Minister Picquart deelde mede welke adviezen hg ontvangen had van ver8ehilleMde gp agiiebliende colleges van het leger O a heeft de genei ale stat verklaard dat f Ike vermindering vnn de oefeningstgden schadelijke gevolgen zou hebben De ininibter is overtuigd en bigft overInigd van de roogi lgkheid van lerkortlng der herhalingsoefeningen Hg meent echter dat de tgd nog niet gekomen is om tot deze verkorting te besluiten omdat de wet van 1905 tot invoering van den algemeenen tweejarigen dienstplicht nog niet volkomen heeft doorgewerkt Wg moeten wachten zoide hg totdat voor de herhalingsoefeningen enkel manschappen in aanmerking komen die twee jaren gediend hebben Toen nit de vergadering de vraag nog eens uitdrukkelgk werd gedaan ot do minister elke verkorting der herhalingsoefeningen gevaarlgk achtte vuor de landsvordeiiging antwoordde minister Picquart Ja op dit oogenblik wel in verband met de wet van 1905 Telegrammen uit Tokio melden dat de Amerikaansche gezant O Brien de aandacht van de lapansche regeering gevestigd heeft op het steeds toenemend aantal Japanners die aan de kust van den Stillen Oceaan aankomen en hg heelt daarbg de verpachting uitgesproken dat de emigratie van werklieden naar de Vereenigde Staten zal worden verboden eu die naar Canada zal worden beperkt De uitwerking van de houding door de Amerikanen in het Verre Wesien tegen Japanners aangenomen doel zich wel gevoelen De immigratie van Japanners in San Francisco heeft bgna geheel opgehouden Aan boord van bot stoomschip Korea dat voor enkele dagen aankwam waren slechts 25 Japanners onder wie geen enkele werkman De Taianners die in de Vereenigde Staten werk willen zoeken gaan thans meestal naar Mexico en pogen vandaar over El Paso de Staten binnen te komen natuurlgke kens niet vernietigd werd en als die geheimzinnige macht er niet was die de betrekking der geslachten regelt dan was de menschheid in een paar jaren ontaard Lajewsky trad de ontvangkamer binnen groette allen en lachte gedwongen toen hg Van Koren de hand drukte Hg wachtte een oogenblik en zei toen tot Samoylenko Alexander DaviÉ tch ik moet jenoodzakelgk even spreken Samoylenko stond op en beiden gingen in Nikodim Alexandrowilcb s kabinet Morgen is het Vrydag zei Lajewsky op zgn nagels bgtend Heb je al ontvangen wat je me beloofd hebt Ik b b slechts tweehonderd tien gekregen de rost ont ang ik vandaag of morgen Wees gerust God zg dank 1 znchtte Lajewsky en zgne handen beefden van vrengde Je redt mg Alexander Daviditch en ik zweer je bg God bg mgn geink en bg alles wat je wil ik zal je bet geld dadelgk na mgne aankomst terugzenden Ook de onde schuld stuur ik je Wat ik je zeggen wilde Wanja zei Samoylenko vlak bij zgn oor en zelf kleurende Neem mij niet kwalgk dat ik mg in je familie aangelegenheden meng maar waarom kun je niet met Nadjeshda Feodorowna laman vartrekkenr Maar ondanks dit afnemen van de rechtstreeksohe immigratie van Japanners is toch de beweging tegen de Azialischo landverhuizers vooitdurend toegenomen De Japanese and Korean Exclusion League te San Francisco was nooit zoo gverig in de weer voor haar doel alf thans en er gaat bgna geen dag voorl g ol do eoue of andere werkliedenvereeniging neemt hel besluit om Aziaten to boycotlen De Times maakt melding van plannen om een groote meeting te organiseeren Ie Seattle een der weinige plaatsen o n de Amerikaansche kust waar do beweging niet krachtig is zoodat men vreest voor een botsing tnsschen de vooren tegenstanders van de Japansche immigratie Inmiddels doen de Japanners in de Vefoenigde Stalen verschillende middelen aan de hand om de goede verstandhouding tnsschen Japanners en Amerikanen te herstellen daaronder wordt vooral aanbevolen het sluiicn van huweiyken tnsschen Japanners en Amerikanen wal volgens de Japanese NewWorfd door de Regeering te Tokio zeer wordl aangemoedigd In een bespreking van de gebeurtenissen aan de grenzen van Algiers zeide de Norddentsche Allgemeine Zeilnng dal de aanval der Boni Snassen het onvermgdelgkgevolg moet zgn van een politiek die met de bezetting van Oudja en met de daaraan aansluitende verkenningstochten der Fransche troepen in het gebied der Marokkaansclie stammen het zoogenaamde politieoptreden moest voorbereiden En men moet Clemencoau en de ïVanscbe diplomotie voor uiterst kortzichtig houden als men niet aanneemt dat zg reeds lang genoeg wisten hoe spoedig de Boni Snassen Frankrijk nieuwe aanleiding zouden geven om do tengels van zgn politieaclie in het grensgebied wat strakker aan te halen Hel geheele artikel van bel olliciense orgaan der Duilscbe fegeering is een aaneenschakeling van meer ot minder directe aanvallen op Frankrykj en hot is dan ook niet te verwonderen dat hel in Pargsche regeeringskringen een zeer onaangenamen indri k heeft gewekt vooral omdat slechts enkele dagen geleden bg de bespreking voa de qusestie in den Rgksdag de loon en do wgze van beoordeeling zoo geheel anders waren Het artikel van de N ordd Allg Ztg wordl algemeen in tegonspraak geacht mot Bulow s verklaringen en duidelgk wordt uiteengezet dat de bescherming van de AlgerguFche grens eon zuiver Fiansohe quaestie is die Dnitschland niets aangaat De meening dat de regeering de gebeurtenis Groote uil is dat dan mogolgk f Eén van ons moet bepaald hier bigven anders beginnen de schuldeischers Ie schreeuwen Ik heb in de winkels wel zevenhonderd roebel schuld als het niet meer is Wacht naar ik zend ze hot geld dan kun ze o6k afreizen Zool Maar waarom kun je haar niet vooruitzenden P Ach mijn God hoe is dat danmogeljjkP Zg isf n vrouw wat moet zg daar alleen doenP Wal kan zy uitvoeren P Dat zou maar tgdveilies en onnufle geldverspilling zijn Zeer verstandig dacht Samoylenko doch hg herinnerde zich zjin gesprek met van Koren boog het hoofd en sprak somber Ik ben dat niet met je oens vertrek met haar of end haar vooruit anders geef ik je het geld niet dït is mgn laatste woord Hg deed een stap achleroil bonsde met den rug tegen de deur en kwam rood en vreeselgk verward in de kamer waar de gasten zaten Vrydag Vrgdag dacht Lajewsky ook in het gezelschap terugkeerend Vrgdag Men reikte hem een kop chocolade hg brandde zich tong eu lippen aan den besten drank en dacht Vrüdag Vrgdag Wordt vervolgd