Goudsche Courant, donderdag 5 december 1907

I hy verdedigde boven de droogmaking van de Wieringeriiieer De voorgestelde richtmg van drooglegging der Zuiderzee kwam den spreker cnjnist voor I Nadat de heer van Foreest had geklaagd over de vele administratieve werkzaamheI den aan de ingenieurs van den Waterstaat opgedragen uitte do neer Regne zgn sympathie voor bet ingediende Zuiderzee onlwerp al bad hg liever in eens het leggen van den groeten alsinitdgk gezien De verschuiving van het groote plan dar drooglegging maakte I z i nu vooral maatregelen noodig om aan I het waterbezwaar iu Friesland tegemoet te I komen Dit wenschte evenzeer maar dau door indgking van d Lanwerzee ook de heer Zglma die deze indjiking door den Staat I wilde zien bekostigd Ten aanzien van het vraagstuk der droogI legging van de Zuiderzee dankte de heer Smeenge den minister voor zgn ontwerp Hg I bepleitte voorts in het belang der binnenI sohippeig den aanleg van een kanaal door de Geldersche vallei van de Eem over I Amersloort naar Wagenin cn en verbeteI ring van de brug te Doesburg I De minister van Waterstaat verzekerde I vast voornemens te zgn zich aan de kwestie I der indgking van de Linwerzee te wgdon De drooglegging van ehn deel der Zuiderzee I kan worden uitgevoerd geheet oualhankelgk I van dit werk Door de aangenomen droogI legging van bet Wieringerineer die finanI cieele voordeelen heelt zal de waterstand 1 in Friesland verbeteren 1 Door uitvoering van het kleine plan der I drooglegging van de Zuiderzee zullen geI gevena verzameld worden van technischen en Bnnncioelen aard noodig voor de uitvoering van bat groote pi in De kwestie I der scholpenvisachery door den heer RoyI ne besproken zal de minister onderzoeken I zoomede de kwestie van den aanleg van het I kanaal voor de binnenschipperg door de I Gelderscbe vallei l Praktische opleiding van de WaterstaataI ingenieurs zal de minister in de hand werken I Op vragen van de hoeren ter Laan en I Smeenge beloolde de minister nog eens Ie I zullen nagaan ol bg de nieuwe regeling voor I de opzichtera geen on lillgkheden zjn ont staan met name met betrekking tot verkregen rechten Vergadering van Dinsdag 3 December Bg de voortgezette behandeling van de Wnterstaatsbegrooting kritiseeren de heeren Smeenge cu Paaatoors de voorgestelde nieuwe regeling ten aanzien van de bnrean ambtenaren van den Waterstaat waarbg slechts de hoogste nummers der 2e klasse baat vinden De minister van Watoi staat do nieuwe regeling tegen deze grieven verdedigende deelt o a mee dat het in het voornemen ligt om in een bepaalde klasse bg gebleken geschiktheid do traktementsstijging te doen voortduren ook al ia het maximum reeds bereikt De heeren Paaatoors Smeenge en ter Laan bepleiten nog lotaverbetaring van de Waterstaatabeambton en arbeiders De minister deelt in zyn antwoord o a mee dat overwogen wordt uitbreiding van personeel by verschillende kanalen waardoor van zeil de dienst van het bestaande personeel verlicht zal worden De heeren van Dedem Reyne Smeenge en Marchant wgzen allen op de ondoelmatige verbetering van een zoj belangryke rivier als de IJasel De minister zal ernstig nagaan op welke wgze verbetering ia aan te brengen In zake de bevaarbanrmaking van de Maas in Limburg deelt de minister mee dat plannen gemaakt zyn voor een vaardiepte van 2 60 en 3 M en in antwoord nan den heer do Klerk dat het in de bedoeling ligt om voor het a s stormseizoen gereed te doen komen de werken op het noorderhoold te Hoek van Holland voor redding van achipbreukelingeu bg acheeparampen De heer ter Laan behandelt de doortrekking van den strandmuur te Scbeveningsn waarby bet Ryk z i te veeleiachend is opgetreden De d lortrekking geschiedt In bet belang van het behoud der kust en de Regeering moet dus dit landsbelang wel in het oog houden De minister meant daarentegen dat het Rgk niet te veeleischend was Do biliykhoid moet hier ook in t oog worden gehouden De gemeenteraad zal zich zander twyiel met de ruiling van gronden vereenigen govangenisstral en 6 werden vrijgesproken Een burger landbouwer werd tot den strop veroordeeld Amebika De torpedoboot flottielje welke de Atlantische vloot op haar tocht naar den Stillen Oceaan begeleiden zal heelt gisteren van Norlolk haar reis aangevangen Slanken uit SclioonhoTen CXXVIII 1 Dec 1882 1 Dec 1907 I Aan den Jubilaris J Hooijkaas Uoderwgzer aan School Ie soort ViJI en twintig jaren I In de rij der ambtenaren I Onzer ond vermaarde stad I Hebt Qj beden dienst gehad ü gewijd aan t Jong Geslacht d Eerste kennis aangebracht I Wat een reeks van kinderscharen I Zyn die vijl en twintig jaren I Niet uw klassen doorge aan I Die als mannen voor U staan 1 Al uw werken al uw zorgen 1 Zaagt Gvi 2 Decerab9rmorgen I Duur de Schuuljeu d rgk beloond I In de achliiig U betoond I In haar lied U toegezongen j In den l tch gul ongedwongen I In het tastbaar bigk v in hulde I In den dank die de oogen vulde I Kn in t Nutsgebonw I Kwamen allen trouw I Ook dien dag gedenken I Brachten logsten en geschenken I Omstreeks t tweede middaguur Kwamen Personoel en Stadsbestuur Verder Kegelcinb en Sociëteit I Ijs en Üansclub met Volksweerbaarheid Vreugd en dank hebt Uij genoten Met en door Uw Sladgenuoten I Werk nog jaren lang met lust I Wacht IJ dan een kalme rust I Ook Jan Valk gaat ruef zoeken maar in I i e vorkeerde richling Hg heelt onthefSng gevraagd uit zijn kerkelgk ambt sth OudtrI linif Hoe is het mogelijk en voor zich in I de plaats laten kiezen een piepjong man Van den Oever Is het geen bespotting I van het woord Omierling f Neen Valkje juist daarin hadi ge nul moeten zo keu in het zich geheel wijden aan de kerkelgke I zaken Op uw ouden dag u geheel wgden I aan de gietteUjkt dingen dat hadt ge moeten I doen En uw ambt van wethouder en lid I van den raad badt ge er aau moeten geven I ïij en Grenp hadden zich niet weer moeten I laten candidteren dezen zomer Dat is werk I dat ge aan jmgire krachten moet overlaten I maar niot het ambt van Ouderling 01 is het in kerkje B ook al hommeles onder de broederen f Heelt het Deputaten gebed van I den van God gegeven leider ook liiei twe dracht gesticht Ach ja ook deze man I I zoekt in verkeerde richting naar rust Ook hg moest zich zijn laatete levensdagen geheel I wijden aan den geestelgken arbeid en zich beschikbaar stellen voor het predikambt in 1 plaats van te hangen naar een kamerzetel die 1 hem reeds viermaal dit jaar onder de broek ia weggetrokken In 1905 ging hg reizen e l keren Nu veel gereixi heelt hg veel geleerd is mogelgk maar dan toch zeker n et I do noodige zelfkennie opgedaan Want uu gaat hij no de vierde blmwe scheen Niet reizen en leeren 1 Maar tudeeren Wie lacht daar Och ja zoo toont een groot man waarin hij zeer klein kan zijn Wat een pan in Ameide hè Die dg vanGrieken brengt daar dan toch maar een 1 kameraadadiappehjke geest in het volk En dat durlt dan nog klachten indienen bjj de2e Kamer over bot optreden van den burgemeester Verbeeld je dat we 15 Oct 1906 hier ook zoo n karweitje hadden gehad 1 Maar ik heb toch nog wat voor amice Valken den Ugl op het terrein van Zondagsrust Zou je niet een adres aan den minister van 1 Oorlog ol aan de Kamer richten over h t 1 voetballen op Zondag op bet Bastion I Ala ge die droevige verhouding op Ameide nu ziet vindt ge het dan zeil niet diep I treurig om een ander op te dringen wat zjj zeil niet begeereu En hebt ge wel gehoord in de Kamer dat volgens de Zondagswet eigenlijk een dominee niet sou mogen preeken Hel een is al even dwaas als hetütnderl I O Gaslabriek Wat zyt ge ziokl Van al uw prille jeugd Hebt gg nog niet gedeugd Wis dat ge naar uw zuster aardt En zooveel angst en zorgen baart 1 De Gaslabriek Heelt buikkoM Verstopping van het darmkanaal Ziedaar de groote kwaal Zoo geelt ze lucht en licht En ieder zet een znnr gezicht I Geen wonder als je in den tegen woordigen tgd van malaise als labrikant I 16 neer aan gaa moet betalen dan dezellde maand van 1906 dan is dit alles behalve om te I I laohaa En tli Je gulloht ia e oniog I PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND De Provinciale Staten van Zuid Heiland hielden gister hun tweede vergadering in de loopende herlatzitting Zg werd voorgezeten door mr Patgn Commiisarii der Koningin Het adres van loodwitlabrikanten werd verzonden aan Ged Staten om praeadviea In deze vergadering waran aan de orde Benoeming van een hooldingenienr van d D FroTiuoialen Watwitatt waartoe door sen die edert de bezetting ran Ondja voorliwamen lieeli willen oitlolten wordt in iooi e mate boosaardiR enoemd Voor ieder die de Marokkaanache ge benrteniaaen volgde zegt bet lJerl Tageblatl ia bet daidel jk dat de loyauteit van minister Fichon en van de regeering te Parijs geen oogenblik in tw fel mag w den getrokken Wat in Marokko gebeurd is mag zeker niet aan bet kabinet Clemeocean ordes geweten dat steeda gepoogd heelt de qitvluehels van het Marokkaanache avontnnr zooveel mogelyk te beperken Het Congrea van de Vereeuigde Staten is gisteren voor de uajaarszitting byeengekoraen Een cureraonieel voor de opening dier zitting bestaat niet de leden komen b ieen en zoodra de nieuwe tedeu geinatalleerd en d voorbereidende werkzaamheden geëindigd zgn wordt overgegaan tot den eersten belangrjjksn arbeid het voorlezen van de Boodschap van den President Oit geschiedt gelyktgdig in het Huis en in den Senaat De President komt niet zeil in het Congres om zijn Boodschap als oen soort troonrede voor te lezen Ware dit het geval dau zon de Buodschop wel wat korter worden Na wordt bet lange document up eentonigen dreun voorgelezon door een der grilflers en niemand luistert er naar Want alle leden en alle bezoekers ontvangen een gedrukt exemplaar van de Boodschap Het belangrijkste uit den inhoud van de Boodschap waarmede vandaag de zitting zal worden geopend zal in den loop van d U dag wel bekend worden Morgen komt dau het rapport van den heer Cortelyon over don flnancioolen toestand aau de orde En dan kan de wetgevende arbeid beginnen Verdere mededeelingen uit Uouda FÜn in den rug is een zeker teeken van nierziekte de pgn wordt veroorzaakt door de nieren die onder het smalle gedeelte van den rug liggen Andere gewone verschiinse len van nierziekte z in duizeligheid hooldpijn waterachtige gezwellen in de enkels en onder de oogen urine ongesteldheden sche mering voor de oogen enz Foster s Kng pijn Nieren Pillen zi n een speciaal genees middel voor de nieren en blaas ze werken niet op do ingewanden en genezen zoodoende de oorzaak van rugpyn water zucht graveel rheumatiek en andere ge volgen van zieke nieren Mejnllrouw de V iMk Morrée Uiocneweg 199 te Gouda aeldt ons Ruim een jaar heb ik geleden iron een pijn iu den rug en in de lendenen voortkomende uit een nierkwaal Ik sukkelde zeer veel met hooldpijn de urine was meestal troebel donker gekleurd en bevatte veel bezinksel ook had ik veel pijn bö het nriueeren Myn eetlust evenals mgn slaap wat zeer onvoldoende on ik begon mg ernstig ongerust te maken dut zich nog meer complicaties in mgn ziekte zouden voordoen toen men mij zeide dat hiervoor een geneesmiddel bestond namelijk Foster s Rugpijn Nieren Pillen Ik had hier niet veel vertrouwen in want alle mogelyke voorgeschreven middelen waren te vergeels gebleven Het is mij echter een groote voldoening U te kunnen melden dat deze my uitstellend geholpen hebben en na een paar dagen bekwam ik reeds beterschap en drie weken later was ik oneindig voel boter Ik ga er thans nog eenigen tijd mee door en tal gaarne Uw aldoende pillen recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstainde waar is ea machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Foster s Rugpijn Nieren Pillen zi n de pillen die ü zullen genezen laat U niet overhalen iets anders te probeeren iij zgn te Oouda verkrijgbaar biJ de heeren WolK Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van postwit iiil I 1 75 voor één el I 10 voor zes doozen Verspreide Berichten bLITSOHLiai bisteren zuu minister Domburg den Rijksdag uitvoerige mededeelingen doen omtrent zijn reis in Oost Alrika KnaKi iNi De kiesrechtdames openen in Januari gelijk met bet parlement in Londen een vrouwenparlement Mevrouw Pankhurst zul speaker zijn Rl BllüD Ölstereu is de doema president Chemjakow door den czuar in audiëntie ontvangen Van de 203 deelnemers uan de muiterij in Wladiwostock zjin 20 tot den kogel veroordeeld 34 tot dwangarbeid 88 tot plaatsing in de arrestantenalileeling en 53 tot plaatsing ta iMt bataiUoD van diioipUDt 8 tot nilitalra I neemt en je beate petrolenmlsmpen verkoopt M voor een lutje omdat ge voor je oogen gasI gloeilicht beter acht dan is bat om uit je vel I te springen als je in nog sleeker conditie a komt met het ellendige gas dat tegenwoordig I geleverd wordt I En nu hebben we het met de Bedr gven I al zoo ver gestuurd dat geen enkel raadslid I in de Commissie voor de Bedrgveu schgnt I te willen zitten Het gaat een mooie gang I En W8t durlt Schreuder het werk van I den accountant omtrent het onderzoek naar I de boekhouding van den gemeente ontvanger I leeds bg voorbaat veroordeelen I Dat staat hem als beschuldiger niet zeer I mooi I En bovendien mist de veroordeeling I allen grond Laat ons kalm alwaohten I Schreuder Dat doet ook I je toegenegen JAN BAZUIN BINNE NLAND ST ATEN GENERAAL T W K K i B H M n E R I Vergadering van Maandagavond 2 Deo Onderwgzer8 alariswetje Do beraadslaging werd vooitgczet over I het amendement Ketelaar ca um de gemeenten te verplichton vóór 1 Januari 1909 j haar verordeningen tot regeling der ouderj wgzerssalarissen te herzien welk amendeI ment waarin niet staat dat de gemeenten I alle gelden die zg meer zullen ontvangen I zullen moeten aanwenden tot verhooging der salarissen ock indien zg deze reeds goed I geregeld hadden de heer Borgeains verdeI digde Het amendement doet z i niets I anders dan de gemeenten nog eens in de I gelegenheid stellen te overwegen ol de I salarissen met name het aanvangs minimum I niet bebooren to worden verhoogd Met den vorigen spreker bestreed ook de heer Bos de geopperde bedenkingen tegen I het amendement betoogende dat van inbreuk op het stelsel der Gemeentewet geen I sprake is en dat de gemeenten die haar I salarissen reeds goed in orde hebbeu met I de verlangde herziening der verordening niet veel last zullen hebben Ook de heer ter Luan verdedi jde het amendement met een beroep op de wenschelgk beid om alle gemeenten te verplichten haar verordeningen te herzien waarmee trouwens reeds vele gemeenten bezig zjjn Na repliek van den heer lieem kerk diehet een onzedelgke eisch bleel vinden allegemeenten tot herziening der verordeningente dwingen wat veel tgd kost en dat n g lwel om slechts 34 gemeenteraden te treilen die niet voldoen aau de bepalingen die u I in het ontwerp staan vroeg de heer van d r I Velde wat de termijn in het amendement I bedoelde Waa bet slechts een maatregel 1 van orde dan boteekende de termgn niets I gelgk z i het gansche amendement de on 1 derwgzers biy maakte met een doode musch I omdat Ged Staten wel geen verordening nzullen vernietigen wanneer er geen atrgd met lde wet is 1 De minister van Binncnlandsche Zak n I herinnerde er aan dat in de stukken was 1 gevraagd om een waarborg dat de onder I wjjzera die reeds thans meer dan bet mini I mum genieten dit zullen behouden en dat 1 de thans gegeven verhooging inderdaad a n I de onderwgzers ten goede zal komen De minister had geantwoord dat dit niet mo 1 gelijk waa zonder aantasting van h t systeem 1 der Rjjkabgdrage Staat dit vast en behoudt I de Regeering vrijheid om wanneer ha r 1 eventueel advies omtrent de wettigheid eener 1 verordening wordt gevraagd zich op dit standpunt te blgven stellen dan had de mi ulster tegen het amendement geen overwe I gend bezwaar Hg liet de beslissing aan I de Kamer die bet amendement aannam met 148 tegen 18 stemmen De heer Ketelaar verdedigde vervolgens een amendement om de wet in werking e doen treden op 1 Januari 1908 welk amen 1 dement de minister bestreed op grond v n administratieve en comptabele bezwaren a n de toch reeds miuitiense berekening der I Rijksbijdrage verbonden De minister de d I zijnerzijds de belolte een zeer spoedige in 1 voering te zullen bevorderen 1 Het amendement nader verdedigd door de heeren ter Laau en Bos werd aaugeno I men met 36 tégen 31 stemmen I De eindatemming van het ontwerp zal p 1 een nader te bepalen dag plaats hebben I De begrooting van de Landsdrukkerij n I van het Pecsioenlonds voor weduwen n I weezen van burgerlijke ambtenaren voor 19 8 werden goedgekeurd soomede het wetsout1 werp in zake de wijziging van het ArbeidsI contract overgangsbepaling I Waterataatsbegrooting I Er werden geen algemeene beschouwing n 1 gebonden Bij de tweede aldeeling in bet algeme n Waterstaat vroeg de heer Thomson drinI gand om indyUug van d Luwerw die Ged Staten waran aanbevolen de heeren J H W Van Elielingen hooMingenieur van den Prov Waterstaat in Groningen K Pringle id in Friesland H Veth adj ingenieur bg den Prov Waterstaat in ZuidHolland By sehriltelgke stemming werd benoemd de eerstaaubevolene de heer J M W Van Elzellogcn provinciaal hooldingenieur in Groningen met 56 van de 64 stemmen tegen 8 op den heer Veth Een instructie voor ingenieur bg den Prov Waterstaat werd hierop vistgeateld Levering van het stenographiscb verslag Opgedragen aan den heer J Van Aals te Amsterdam Overdracht van de sloot langs den Hoekweg onder Voorburg aan die gemeente Aangenomen Verbooging van het subsidie aan de Ambacbtsschool te Brielle met 1270 Conlorm besloten Hierby hield de heer De Wilde een algemeene beschouwing over ile aubsidieering van vakscholen en over het ontbreken van een grondslag voor het subsidieoren van allerlei inlichtingen welk gemis te moer gevoeld wordt bg gebreke van een Rgkaregeling op het vakonderwys Daarbg wyst by op het onderling verband tusschen de verschillende subsidien in dien zin dat als het Ryk en de gemeente geven ook de provincie subsidie verleent De verhooging wordt goedgekeurd ld van I 3000 aan de Arabachtacbool te Schiedam Conlorm ld van I 150 aan do Patronaatscomraissio te s Gravenhage Conlorm ld van I 112 50 aan de Patronaatacommissie van 8t Paneratins te s Gravenhage Conlorm ld van I 1000 aan de Voreeniging Ons Belang te Hendrik Ido Ambacht Conlorm ld van 1 112 50 over 1900 aan de ChristWerkliedeovereeniging de Eendracht te Katwyk Conlorm ld van I 200 aid Patronaatacommissie te Scheveningen Conlorm ld van I 50 aan de Koopmanavereeniging te Gorichem Conlorm ld van I 250 aan Mercnriu3 te Rotter dam Na eenige discussie wordt Conlorm het voorstel van Ged Staten besloten Subsidie van I 30 aan den Barbiers en Kappersbond te s Gravenhage door dr Rayach in het bijzonder aangeprezen ala bgzonder van beteekenis voor de hygiëne die in het barbiersbedrgl niet altyd tot haar recht komt en waarop spr gaarne door Ged Stat in gelet zon zien by het toezicht op bet onderwya Namens Ged Stoten zegt de Voorzitter dit gaarne toe Subsidie van I 480 aan de Voreeniging van Kleermakerapatroons Door den beer van Schelle die geen bezwaar heelt tegen het beginsel maar tegen het bedrag omdat daaruit ook zuilen betaald worden loonen aan de leerlingen wordt met eenige leden voorgesteld bet subsidie te bepalen op t 300 welk voorstel de heer Evers ontraadt omdat het subsidie slechts een gering percentage toevoegt aan de totale uitgaven der school en de toelagen ain de leerlingen zeer luttel zyn Nadat de heer Pera het voorstel van Ged Staten heelt ondersteund wegens het gebrek aan b kWBme vaklieden wordt het voorstelVan Schelle met 36 tegen 22 stemmen verworpen waarna da anbsidie op 1 480 aangenomen wordt Subsidie aanvraag van de Vereeniging LandbonwoDderwga te Middelharnls Alge wezen Subsidie I 1500 aan Inrichting voor Ooglyders te Rotterdam Aangenomen na mededeeling dat bet bestuur de voorwaarde aanneemt ten opzichte van armlaatige patiënten en subsidieerende gemeenten Subsidie van I 1000 aan de Vereeniging tot hestrgding dar tuberculose te s Gravenhage en Rotterdam Conlorm Subsidie van I 4000 wagverbetering onder Orerschie Conlorm Snbsidie aanvrage voor wegverbetering onder BhSBsborg Algewezen Wijziging der verordening op de stoomvaart en de boezemwateren Wijziging byz reglement der polders onder Barendrecht Wordt aangehouden voor een nader onderzoek in te stellen door Ged Staten nadat een der leden eenig bezwaar had gemaakt tegen overdracht van Kozag Tan het polder naar bet gemeentebettnor van Barendrecht bepleitende dat lid een Btchtaverdaeling naar gelang van da contributiën dor polders met medezeggtn chap aan de gemtenten Evenals de heer Visser acht dit lid splitsing tusschen gemeenteen polderbelang in deza niet noodig De wyziging van de byzondere reglementen voor de vier bnitenroldera wordt goedgekeurd en de behandeling van de byzondere reglementen voor de vier binnenpolders voor onbepaaldeu tgd verdaagd D ToontilltB tot wyilging vao udara polderreglementen worden goedgekeurd enkele na eenige beraadslaging Ten aanzien van de herziening van het reglement van de Wontrinapolder werd door den heer v Briel Sasae in overweging gegeven met dit aanvulling van dit reglement te wachten totd it de Kroon uitspraak heelt gedaan omtrent het beroep van den heer Lodder tegen de besliaaing van Ged Staten waarby de vrydom van dyk is oaugenomen Het voorstel tot uitstel werd verworpen Verhooging der provinciale bydrage in do kosten van verpleging van krankzinnigen en idioten van I 50 op I 65 Conlorm besloten Reorganisatie van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te s Gravenhage met ter leen verstrekking van 116 800 tegen 4 pCt Provinciale geldleening groot 14 250 000 A 4 pCt met vaststelling van het plan van geldleening Op een vraag vau den heer Schippers hierby gedaan waarom nog geen praoaJvies uitgebracht is over de aanvrage van de gemeente Maaasluis om subsidie voor de haven en in welk stadium deze zaak verkeert antwoordde de Voorzitter dat dit punt nog in onderzoek is en wanneer dat is algoloopen de zaak zal worden behandeld Aan den heer Hogeboom antwoordde de Voorzitter dat alle discusaie over de Weatlandsche Stoomtram thans prematuur zou zg n hangende bet onderzoek over bet verzoek om verhooging van het renteloos voorschot vanwege het Hgk waai over overleg ia geopend mot Gedcp Staten zonder dat dit voorulanog tot een beslissing lieelt geleid Het voorstel wordt aangenomen gcigk mede de wgzigingen der provinciale hegrootingen waai omtrent do heer Visser uil eeuzelte dat een bedrag van 1 309 000 ton onrechte wordt gebracht op de begrooting van 1908 Komt deze post op de begrooting dun zal geiyk spr niteenzetto nimmer eenig bedrag daarop geboekt kunnen worden Zoo kan zonder bezKaar die som van 1 309 ÜÜO van de begrooting algevoerd worden waartoe pr het voorstel deed Opdat Gedep Staten zich over dit voorstel kunnen beraden wordt da vergadering door den Voorzitter eenige o ogenblikken ge schorst Bg heropening deelt do br IJzerraans mede dat Gedep Staten nn overleg hebben besloten den post te schrappen overeenkomstig het voorstel Visser die het zgne hierop intrekt Te ruim 5i uur sluit de Voorzitter in naam der Koningin de herlstvergadering De correspondent te Batavia van het Hbld seint Op telegraüachen last van den Landvoogd is een compagnie wiolrgders naar Atjeh gezonden Gemengde Berichlen Op den Scbelmachenweg onder Oosterbeek is gisteren een ernstig antomobielongeluk voorkomen Terwgl de heer Berends zich per auto naar Arnhem begat fietste een jongen zóó plotseling voor de automobiel heen dat aan remmen niet meer te denken viel De heer B die zeil de auto bestuurde had de tegenwoordigheid van geeat en tevens den moed om den wagen plotseling zoodanig te wenden dat deze van den weg al liep tegen eenige boomen en een telephoonpaal welke vernield werd Een der inzittenden werd er uit geslingerd doch kreeg geen letsel Do jongen die anders onvermgdelgk zou overreden zgn werd nu slechts lichteiyk geraakt De heer Berends heelt zoo met eigen levensgevaar een ongeluk voorkomen De machine is zwaar beschadigd N V i D Men meldt aan do N R Ct Gisterenmiddag is een bietentram to Gastel by Rozendaal in botsing gekomen met een rgtnig van den beer J v S te Stampersgat waarin drie personen zaten Het rgtuig werd omvergeworpen en vernield Een der inzittenden word ernstig aan de handen verwond de overigen kregen slechta lichte kwet uren De oorzaak van het ongelnk ia dat de rytnigbestunrdor de signalen van den machinist niet had gehoord Uit Krommenie meldt men aan de N R Ct dd 2 dezer De alhier uitgebroken staking onder de handpersdrnkkera san de bliklabriek der Vennootschap Verwer alhier breidt zich nog niet uit Door eenige snelperadrnkkers is het werk van de stakende bandpersdrukkers overgenomen waardoor het mogeiyk is gemaakt dat de werkzaamheden aan de labriok bunnen geregelden loop behouden en de arbeiders e n 800 als gewooniyk kunnen bltjrtn doorwerkan Van anige ongeregeld heid in de gemeente is geen sprake Wel wordt door de stakers voor hunne zaak propaganda gemaakt door de verspreiding van manilesten en bet zich opstellen bg de labriek op de uren waarop de arbeiders naar en van bun werk gaan doch overlaat wordt hun niet aangedaan Eveneens wordt door hen post gevat hg bet station hg eiken aankomenden trein om mogelijke drukkers van buiten die zich in de plaats van de stakenden zouden willen aanmelden over te halen hunne diensten niet aan te bieden Door tusschenkomst van den burgemeester van Enschedé is aan bet bestuur van het Pret ziekenhuis Ziekenzorg medegedeeld dat iemand die onbekend wensclite te blgven zestienduizend guldan aan die inrichting heelt geschonken die bestemd moeten worden voor den bouw van de barak voor besmettelgke ziekten en een lokaal voor voorloopige atzondering van krankzinnigen De dames v H in wier villa te Dreumei Donderdagnacht werd ingebi oken zyn aldaar aangekomen Bg het onderzoek bleek dat alles doorsnulleld is Het schijnt den dieven om geld en kostbaarheden te doen geweest te zgn de e waren echter niet aanwezig Omtrent dofn dader s mist de politie elke aauwgzing Stadsnieuws UÓUDA 4 December 1907 G a s c o n t r ó 1 e 3 December 1907 5 uur namiddag Druk 38 m M Lichtkracht 14 04 Knarsen Warmtegevend Verinogen 5196 Calorien Sla vrouw van J Do Korte te Oudowaler lyilde uit de sluis water hiilon en begal zich op de steoiien trap die door geringe vori t l glad was geweiden waardoor zg kwam te npyallen on in de stroomende sluis terochtI kwam Eorkt oen poos later werd dit opgemerkt door dun zoou van den slniswachter die haar mot moeite wist te redden Genooskuudigu hulp moest voor de vrouw worden inguroepeu Rechtzaken Vuor do Arroiidisaemeuts Reclitbank te Rotterdam werden o a de volgende zaken behandeld De 19 jarige P werkman te Moordrecht had in den nacht van 24 op 25 Augustus omstreeks hall twaall aldaar de orde verstoord door te schreeuwen en verachillende personen uit te dagen tot vechten Om hieraan een einde te maken wa s hij door de veldwachtera J Miedeina en J van dor Boek ter in bewaringstelling vastgegrepen waartogen hy zich door rukken tickken en om zich heen trappen had verzet Beklaagde was niet aanwezig Eisch 10 dagen gevangeniaatral Uitspraak over 14 dagen Veroordeeld werden G Z 38 jaar kuiper lo Gouda wegens dielstal van een vat tot 1 15 boete subs 10 dagen hechtenis M Y 69 jaar kuiper en koopman te Gouda die eenige duigen van dit vat bad verborgen tot I 10 boete subs 10 dagen hechtenis A S 22 jaar labrieksarbeider te Gouda wegens mishandeling tot 3 weken gevangeniaatral BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K Staattleemniien PoETuoAL Obiig 3e Serie Ir 060 3 59 Oblig 3 Serie Ir 2500 3 59 BüSLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 77 44 CoLCMBiA Geconsolideerde Bui tenlandBche Schuld Recepia L 100 IV 24V llypotheek Banken Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandache Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb mh Pandb Ie Algem GroningerScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Paud brielbank 4 99 Pandb Ned Scheepa Hypb 4 101 Bewgzen van Deelgor Northw if Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataalache Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbrielbank 44 99 Paadb HoUandsche Hypb 99 Sckeêpmart Maattrhappijen Pand Holland GuU Slv Mg 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheet jauk te Am sterdam 4 100 Premieleeninqen bbi QiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 D Vfrsen My tot Expl Laan vanMeerdcrvoort 1902 89 Spoorwegleemngen iTALiB Oblig ZnidItaliaansclioSpw lMy A 367 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiiteniiantols CO STUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTERI JE J enz tegen de meest concurreerende prg en f jLMüUw M ejtj Vf rftf AÖVKüTKNTIKiN Heden overleed onze geliefde Kchigonootn en Moeder Mevrouw I DE HINK VlSSKK in den ouderdom van 62 jaren 1 J DE MINK P DB MINK Jk f J DE MINK Gouda 4 December 1907 Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn olieverf fieêchUaerar l ortrelleu felulare ÊlogaerU Zg geven kracht en diepte die naaiiikers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Getll Prgscournnt inet een aantal ongevraagde getuigschrilton gratis op aanvraag Boxtel 11 JtOOdl Wit Jb Co Agont voor GOUDA Fiima A QUANT Kuiistbaiide Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn EENISI1EF0I7MTHE £ Iluii tvtrlt V0I OI IU I tlËi k te lüttuii DIT IIKT MAUi JJN VAN H lUVENSWAAYZüNK UOKINCHEM D Ke TülflEEN wonlen at eU veni lil verzegelde puUjes van V ttoee en eeti fmtf n em Ned one met vermeUHnjt van Nonimer a Vryn vonr ien van iieVHUstaan Merk volgen de Wet gedepo neerd Zicli tot d uitvo uu van ge eerde orders aiuibev endo 1 G BIJL voortttjeu T BttEEBAART Lz Worm E RV EER HOLLANÖT