Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1907

i No 10506 Vrydag 6 December 1007 40ste Jaargang flnKHMmMI fi l nHMBiHPVF ISI fiOUDSCHE COURANT Dlieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletom Ne M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De priJB per drie maanden is 1 26 franco per IK 8t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN f leleloan o 89 A D V E R T E N T T E N worden geph atst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Artverteutiën H r 1 uur ihs niiiM KInderlooze RIJKE Weduwe net 840 000 Uark wenscbt spoedig te bnwes met netten genonden hüor Verniogeu oaderdom beroep byzaak Niet anonymc brieven aan FIDUS BERLIJN 18 Openbare Verkooping te U JÜA op MAANDAU 10 DECEMBER 1907 s morgens tt nren in bet Kolflebnis Het Scuukbosd aan den Kleiweg te Gouda ten overstaan van den te Hiastrecbt gevestigden Solaris J KOPi lA van No 1 Ken goed onderbonden van vele gemakken voorzien Woonhuis met afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en een GANG daarnaast aan den FInweelen Singel te Gouda wgk R Nos 66t en fitila groot 1 are 75 centiaren Verbunrd tot 1 Mei 1908 voor f 440 per jaar No 2 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien l¥OONIIUII§l met afzpnderiyken opgang hebbend BUVENHUIS aan de Turfmarkt te Gouda wjjk H Nos 122 en 122a groot 59 centiaren Het Itenedenhnis iltiverbuard voor f 144 per jaar Het Bovenhuis is niet verhuurd No 3 Een BOOnkWËKKËKIJ liggende in de tweede Kade achter de Karnemelksloot te Gouda belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1175 en 1178 groot 52 reo en No 4 Een perceel Hakliout en fWaier liggende nabjj perceel i belendende de tramweg Gouda Schoonhoven te Gouda Sectie A Nos 1342 1343 en 1344 groot 54 aren 70 centiaren Betalingen der koappenningen 16 Januari 1908 Te bezichtigen drie werkdagen v6ór den verkoop van 10 12 en 2 4 aren en op dien dag van 9 11 nren Nadere InlichtingeB geelt Notaris KOEMAN voornoemd DE GORDKOOP3TK DE ISEEST PRACTISGHEOB MEEST VOLLEDIQE MOU£BI i e zü beslist die dot Firma Ttm LAUIKS JOÜltyJl inot minstens drie gratia geknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILL ORHSHMAKKSU met een gratis geknipt patroon TBB UhZAAK OJf CO IL IJ ItBNUl rASUIOXS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VllAAQT üw Hoekhnndekuir Alle mrt kantel Uoll B uueyiiel Van alle in deze bladen voorkomende modelion zjn GEKNIPTE PATRONEN met Uoll verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrSgbaar bu MILLY SIMONS Den Haag V VOO it Vmciiiglng ARNFi ZOItG Atdeiliog HIIUHKENHVIS ROZENDAAL HOEK PARADI IS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te rapaiearen en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neatrile Vereeniging Aymmuiora Hiermede hel ik de eer UEd mede te deelen dat mijne SI NICOLAAS ETALAGE g e reed is ruim voorzien van Nouveautés op t gebied van CARTOiNNAUES BOM BON NIÈ HES iSacs enz alsmede van de meest gerenommeerde merken Chocolade zooals LINDT KLAÜS TOBLER ÜALA PETER VAN HOUTEN DROSTE DRHiSSEN DE JONG enz enz Met vertrouwen beveel ik mij bij UEd aan tot de levering ran Fijne Borstplaat in groote sorteering Diverse Marsepijn Artikelen Prima Boterletters en Sf INic iaas Mij beleefd tot een bezoek aanbevolen houdend verblijf ik met de meeste huogachting UEd Dw Dienaar J C BUL firma J BREEBAART ECHTE HAAGSCHE BESCHUITJES WKIilXIKSlJCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenhorsthoning Kxtrapt wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid fllijmhoest Borstpijn Keel ijn Heeschheid enz MBLIANTHM is verkrijgbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duütc iland Engeland Amerika Ntd IndAi Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz MBLIANTUE werd ö maal met Gouden S maal met Eere Medailles bekroond MISLIASTUE in flacons f 0 40 t 0 70 en f J UBLIANTHM in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninkipe Stoomfabriek Ue HoHiniibtoem Den Haag Verkrogbaar by Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Gouda GRENUKL Ooiida K H VAN MILU Veerstal B 120 o io BOUMAN Moordrecht PINKSK Nieuwerkerka d IJul A N t ZESSEN Schoonhoven l v WIJK Oudewn rr A SCHEER Haailrecht P W v EDE Oudewater K va dhr HEMDEN te Remaijk P v o SPKK Moercapelle D v d STAK Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HS UOKH Waddingeveen P A os GKOÜT A o iOmü Oudewater J P KASTELEIN PoUhrtektrdam ü BIKKER te Bentehop W kAltSCIIUll liWCi Laat U niet misleiden door I Sifoop Het klooster i inctaPaHlo AbillJ bestaat niet dun Siroop van geenerlel waarde II 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar UUISMORDIittS nacht IT voor namaak Ziet naar hot Controle mrgel Dr v HAMEL ROOS en HAUMENS en den naam P MOLEI AAR Co H eÊtmaan Bekroond in October ji te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den l in I ll FIIIX ATTEST AMSTERDAM 6 November 1907 Aan de Firma P Molenaar Co Westzaan M H In de Kinderpraktijk en op de Kinderafdeeling van het Onze Lieve Vronwe Gasthuis heb ik in vele gevallen waar het gebruik van een Meelpreparaat als bijvoeging gewenscht was o a ook het Molenaars Klodermeel tot mijne tevredenheid aangewend Het moet evenwel vooral bg zuigelingen op een oordeelkundige wijze worden toegepast en toegediend óm teleurstellende resultaten te voorkomen Achtend w g Dr P W C M B0SCH late Geneeehear aan Onza Lieve Vronwe Gasthuis SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 4S zenden wij franco door Nederland onze over il bekende Hormal Colleettea 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 petten of eene collectie voor den tuil van 260 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklokjes enz Rijk geillnstreerde prgslijstmet specificatie onzer collecties in h t HoIIandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Daitsch zenden wij desverlangd gratis en franco TuiDbouw Etablissemeot UaisterDulfl Het Correspondentschap van iVOSOHOiffOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJKDiEKZWAOBR Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tijde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zijn AUKt rt PAIN EXKLLER TEGEN RHEUMATIEK f EN VERKOUDHEDEN Ruim 3S jaar dooz miluocnen jichten rheumatiekluoers met succes gebruikt V£IIKRIiGB lt IN FL£SSCHENVAK50cf3 75clt af 3S BUH H ApOTHEKtilS EN DROGISTEN F Ad RlCHTERaiC RoTTE MM Te GouDi bij C LUGEK Apothekii Markt en biJ WOLFF Co Westhaven 198 Dronkenschap bestaat niet meer Elen moDSter van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Abrint Bier Water ot in het voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete vên a weet liet COZA POEOEB bezit de wonderbare eigenschap ent tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bjj den dronkaard op te wekken Hei COZA POÏCOEK werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde bet hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zjjne redding te danken heeft Bet COZA POEDER heeft bet hniseli k geluk van duizenden gezinnen hersteld duizeden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen mot menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7ijn Correspondentie iii alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöl houders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen cozAiNSTiTUTi tiri Sï i Sk Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoende middel tegen dronkenschap Noord lirabaiilsch Schoen eo LaarzcnoiagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsleeg VOORRADIG Warme Wloter Pantoffels OVERSCHOENEN Fflue CHROOM HEEREN RIJGBOTTINES i B 6M Sterke SOHOOLLAAEZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS AUe reparatifin en aangemeten werk Gouda Dnik van A BRINKMAN AZs lAaiCHTINGIN WELKE GEVAAR bCHADE OP HINDER KUNKBN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art S der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan De firma J J Verdries en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden van hare machinefabriek door plaatsinf van een gasmotor van4 i PK in het perceel aan de Urapierüteeg wijk O No 392 Kadastraal bekend sectie ONo 2378 O A van der Want en zijne recbtverkrijgen tot het uitbreiden van zijne ptjpentabriek door plaatsing van eeo gasttiotor van 4 P K inhet perceel aan de Kelcerstraat wijk K Nos 140 en 141 Kadastraal bekend sectie D No 15Ó4 GOUDA den 4 December 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KENNISGEVING Ue BURGEMEESTER van GOUDA brengt bil deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 2 December 1907 executoir is verklaard Het kohier no 4 der Bedrijfabe lasting dienst 1907 8 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 5 December 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuiteDlaodscb Overzicht Kenter seint nit Berlijn d d i Dec Bij de voortgezette beraadslaging over de begrooting kwam de minister van oorlog terug op de besprekingen van het proces HardenHoltke gisteren door den heer Paasche daarbij vtjst de minister de beweringen van den heer Paasche al en verzoekt bij alle positieve mededeelingen over de zaak Moltke Hohenan Lynar ter bestemder plaatse bekend te maken De minister en bet leger zullen daarvoor dankbaar ziJn maar zegt de minister wij willen toch eindelijk uit de modder komen en aan de heele zaak een FEVILLETOX HBT TWEE6B7EGHT Roman naar het Russiieb 31 Dat woord Vr dag wilde hem maar niet uit het hoofd hiJ dacht aan niets dan aan Trüdtg en bet was hem duidelijk niet ia ijn hoofd doch ergens onder zgn hart dat bet Zaterdag niet tot vertrekken zun komen Tóór hem stond Nikodim Alexandrowitcb heel deftig het haar naar de slapen gekamd an vroeg Eet toch wat als ik u verzoeken mag Utria KonstantinowuB toonde den gasten Katja s rapport en zei Het ii tegenwoordig verschrikkelijk versohrikkelük moeilijk om te Iteren er wordt zooveel verlangd Hamal krennde Kntj die niet wist waar zij zich van schaamte en voor den lol verbergen ion Lajewsky zag ook het rapport in en prees kaar Godsdienit Bnaabiche taal gedrag fÜTW u Tlaran d asten liem rooideoogea on dat tUei benevaDS den zich steeds aan iMa opdrlnfandaa TiSdag Nlksdim AlexM einde maken Na de redevoering van den minister stellen de bloc partijen voor de discnssiën te verdagen het Centrum en de sociaaldemocraten vragen in een stormachtig debat over de regeling van weikzaaAbeden naar de aanleiding van dit voorstel De vrijzinnige afgevaardigde Wieraer wijst er op dat belangrijke politieke gebeurteuinsen de verdaging noodzakelijk maken De nationaal liberale afgevaardigde Bassermann wenscbt dat voordat over de begrooting verder kan worden beraadslaagd de heden door den minister van oorlog afgelegde verklaring woordelijk in het brzit der Rijksdagleden moet zjjn Het voorstel tot verdaging wordt daarop aangenomen met 169 tegen 134 stommen tegen stemden de sociaal demociatcn de Polen en het Centrum Reuter seint uit MdnteCarlo d d 4 Dec Vere Qoold ia veroordeeld tot levenslangen dwangarbeid zó n vrouw tot den dood De Tsaar beeft op het Adres der Doema deze kantteekeniog gezet Ik ben geneigd te gelooven in de uitgesproken gevoelens Ik verwacht productieven arbeid En aan de 112 leden der rechterzijde die den Tsaar een afzonderlijk adres deden toekomen werd een telegram gezonden waarin de Tsaar zegt Ik dank u voor de uitdrukking van uw loyauteit Ik vertrouw dat de Doema die ik geschapen heb een arbeidzame politiek zal volgen en mjjne verwachtingen zal verwezenlijken door zich strikt te houden aan de grondwetten die ik heb goedgekeurd Het is zeker een merkwaardig verschijnsel ea teekenend voor de gemoedsstemming van den Tsaar dat het ofüeiense adres wordt beantwoord en het offlcieele niet De verwachtingen van de regeering dat deze Doema een wilUos werktuig zal ziJn zooals de uiterste rechterzijde wel graag zon wenschen schijnen niet erg nabij de verwezenlijking De Timescorrespondent deelt zelfs mede dat de leden der rechterzpe wel verre van aan te drijven op reactie steeds meer in tegengestelde richting gaan Er is eenvoudig geen Doema mogelgk die niet critisch optreedt tegen de Bugeering en de eenige vraag is maar of de Begeering die critiek kan verdragen De lofzang op de autocratie die Stolypin een dankbetuiging van den Tsaar deed verwerden heeft onder de constitntioneele partjj drowitch s glad haar en Katja s roode wangen verveelden hem zoo vreeselgk dat hij het van wanhoop had willen uitschreeuwen en zich afvroeg Zou het mogeiyk zijn dat ik niet wegkom f Er werden twee speeltafeltjes naast elkander gezet en men plaatste zich daaraan om post te spelen Lajewsky zette zich biJ de spelers Vrijdag Vrijdag dacht hjj steeds terwijl hij een potlood nit zijn zak haalde Vrijdag Hij wilde zijn toestand overdenken en vreesde evenwel te denken het was een vreeselijke gedachte dat de dokter hem betrapt had op het bedrog dat bij zoo lang en zorgvuldig voor zich zelven verheeld bad Telkens als hij aan de toekomst gedacht had liet hiJ zijn gedachten geen vr en loop hij zet zich in den wagen en reist af daarmede werd de vraag van zijn leven beslist en verder dacht hy er niet over Als een ver verwyderd flauw lichtje flikkerde nn en dan in zgn hoofd de gedachte op dat hjj ergana in een der Peteraburger dwarsstraten in de verre toekomst zyn toevlucht zal moeten nemen tot een kleine lengen om zich van Nadjeabda Feodorowna te scheiden en iSne achnlden te betalen bij liegt slechts itnmaal en dan begint het nienwe leven g 100 ia kat gaad tst dan pryi dar klalae een groots ontevredenbeid doen ontstaan Maar met dat al wordt de toestand nog niet helderder en begrijpt niemand hoe een Doema prodnctieven arbeid kan verrichten als haar rechtspositie niet eens behoorlijk vaststaat Do Boodschap van President Roosevelt is gisteren in bot Congres der Voreenigde Staten voorgelezen Wat verwacht werd van den omvang van het stuk is ten volle bewaarheid het i nog langer dan verleden jaar President Roosevelt 30ekt zon kracht niet in kortheid en het aantal zijner wenschen op weigerend gebied neemt toe met elke nienwe Boodschap In een b sproking die voor eenige dagen in dit blad aan de politiek van president Roosevelt werd gewijd werd gewezen op het feit dat Roosevelt in 1902 begon met den wagen vóór de paarden te spannen en het gevolg aan te tasten in plaats van de oorzaak toen by wetgevende maatregelen tegen de trusts en corporaties voorstelde maar de hooge beschermende tarieven ongewijzigd liet In 1904 zeido hiJ in zijn Boodschap tof bet Congres Later zal ik tot n spreken over de hervorming van het tarief maar dat later kwam niet Tot heden Want in deze Boodschap herhaalt hiJ dat tariefsherziening noodig is maar hi acht het wenccbsiyk die eerst aan de orde te stellen na de volgende Preiidentsverkiezing dus eerst in 1909 Nauw samenhangend met deze hervorming acht de President een algeheelo herziening der belastingen in de Vereenigde Staten en de invoering van een progressieve inkomstenen successiebelasting fag beveelt dit onderwerp aan in de bijzondere aandacht van de wetgevende macht De Temps bevat een scherpe tfwflzing van het gisteren medegedeelde artikel der Norddentsche Allgemeine Zeitung over de Marokkaansche quaestie De tiikskanselier was correct toen bij niet over de grensqnaestie sprak want reeds in de overeenkomst van 28 September 1905 gesloten tusschen Bouvier en Radulin wordt bepaald dat in de grensstreek alle politiemaatregelen zullen behooren tot de uitsluitende bevoegdheid van Frankrijk Die bepaling werd in de Akte van Algeciras bevestigd Dat alles schijnt de Nordd Allg Ztg te vergeten Met welk doel f Om de goede trouw van Frankrijk te kunnen aantasten en te beweren dat de Fransebe regeeriog er op rekende dat de Beni Snassen tot gewa leugen koopt hg de groote vrgheid Nu de dokter evenwel weigerde hem het geld te verstrekken anders dan onder zekere voorwaarden werd het hem dnidelgk dat by niet alleen in de verre toekomst maar reeds heden morgen ook da volgende maand wellicht zelfs tot aan het einde zgns levens zon moeten liegen Inderdaad om te kunnen vertrekken zou bet noodig zgn Nadjeshda Feodorowoa en de acholdeischers te beliegen om in Petersburg geld te krggen moest hg zijne moedea voorliegen dat hg zich van Nadjeshda Feodorowna gescheiden had en zgne moeder zon hem niet meer dan vijfhonderd roebel geven en zoo had hy den dokter reeds misleid daar biJ niet in staat zou zijn hem het geld binnen korten tgd terug te zenden Bovendien wanneer Nadjeshda Seodorowna naar Petersburg kwam zou hy er een reeks van groote en kleine leugens noodig zyn om zich van baar los te maken en weder tranen verveling een onaangenaam leven berouw alzoo geen verbetering voor hem Bedrog en anders niets In Lajewsky s phantasie verrees een geheele berg van leugens Om er ineeua een eind aan te maken en niet zoo dikwyis behoeven te liegen zou hy een kras besluit moeten nemen hg moest b v zonder een woord te zeggen opstaan zyne muts opzetten n dadalfk zalls zonder gald vartrak pend optreden aanleiding zouden geven f Tegen die beschuldiging verSet zich do geheele voorgeschiedenis en do Temps protesteert dan ook krachtig tegen zulke opvattingen Het blad verwijt daarentegen de Dnitsche regeering dat zij een groot deel der verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen in Marokko voorvalt Sedert de reis van Wilhelm II naar ïanger ontmoet Frankrijk overal een vuandige houding in de verwachting dat DuitBcblaud de Marokkanen zal helpen Er werden zelfs in Algiers Arabische brochures verspreid door een Duitsch ambtenaar Oppenheim waarin een oproeping tot opstand werd gedaan I e Temps besluit dan Uat alles behoort tot hét verleden WÖ zouden er niet meer over sprekon Maar dan moet men van de andere zudo ophouden lasterlijke aantijgingen tegen ons te richten De Patrie is gisterenmiddag weer gezien nu in de buurt van Glasgow Bljjkbaar heeft het luchtschip nadat het Zondagmiddag om 4 nnr voor t laatst aan de Noordkust van Antrim gezien was gezworven Het verdween toen in noordelijke richting op een Zuidenwind die het langs de Westkubt van Schotland over zee moest voeren Hoe ver bet gekomen is valt moeiljjk te zeggen maar blijkbaar is de wind gekoerd en heeft het naar Schotland teruggevoerd Toen men het bil Glasgow alsook te Clydebank zag nam de ballon een noordwe sti lijke richting Houdt hjj dien koers dan kan hu nog op LIslond of in Groenland neerkomen ala bü zoolang bljjlt zweven En dat kan beat zegt de directeur van de kaoetsjoek fabriek die het omhulsel van den ballon geleverd beeft Indien bg niet bezig was eigen waar aan te prijzen en daarom overdreef zou de ballon een twaalf of zelfs vijftien dagen in de lucht kunnen blgven In zee gevallen zou het schip nog weken kunnen drgveu Het anti clericnle gemeentebestuur van Rome is gisteren op het Kajitool mder groote geestdrift dor bevolking geïnstalleerd De menigte was zoo groot dat velen builen moesten blijven Het volk begroette den nieuwen burgemeester met luide jubelkreten Nathan hield een rede waarin hg telkens door toojoiohinjien onderbroken zgn program ontvouwde Hö zou de uiterste verdraagzaamheid beti achten doch bg zou er voor zorgen dat er thans voor Rome een tijdperk van staatkundige en oeconomischo bevrijding ken dooh hy gevoelde dat dit onmogelgk waa Vrgdag Vrgdag dacht h j Vrgd g Er werden briefjes geschreven dichtg vouwen en in een ouden hoed van Nikodim Alexandrowitcb geworpen Toen er genoeg bgeen waren ging Kostja die don postbode voorstelde rond en reikte de briefjes uit De diakoon Kntja on Kostja die komische briefjes ontvingen en hun best deden er nog aardiger te schryven vermaakten zich buitengewoon Het moet tot eene verklaring komen las Nadjeshda Feodorowna op een briefje Zij wisselde een blik van verstandhouding met Maria Konstantinowna en deze lachte zoetsappig en boog het hoofd Waarover valt er dan te preken f dacht Nadjeshda Feodorowna Wanneer men niet alles zeggen mag heeft het spreken goen doel Eer ze op bezoek gingen bad zg Lajewsky s das vastgestrikt en deze niiitsbeteekunende handeling had hare zi l met teederheid en droefheid vervuld Wordt vervolftd