Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1907

Tan den onden drnk ion aanbreken De eerite zorg Yan het nieuwe bestoar ion de lOQzeer verwaarloosde volksscholen gelden Verder zon het zgn krachten wgden aan een radicale bestrgding der haizen en levens middelentrasta die Rome tot de duurste stad Tan Enropa gemaakt hadden Uit een deel van Klein Azië komen sinds eesigen tijd berichten die den oeconomischen toestand der bevolking in een treurig Uebt plaatsen In Krieroem Bitlis Van üiarbekir en andere provinciën beerschen hongersnood en ellende onder het volk terwgl zich onder de hoogere klassen een steeds toenemende ontevredenheid tegen de regeering openbaart Uaarbij kumt nog de algemeene onveiligheid die nagenoeg anarchistische toestanden in het leven roept In vele atreken is de bevolking overgeleverd aan de willekeur van woeste Koerdenstammen Ook onder de Mahomedanen heerscbt een ontevreden geest Volgens consulaire berichten nit Erzeroem heelt zich daar een revointioonair Torksch comité gevormd dat met toog op de ten hemel schreiende misstanden een volksvertegenwoordiging weuscbt Verspreide Berichten Fkihkkijk De Kamer is dezer dagen niet éénsgeestes met de regeering Oisteren bg de behandeling der oorlogsbegrooting werd weer een amendement strekkende tot verbooging van bet crediet voor de remonte van paarden tegen het advies van de regeering aangenomen met 369 tegen 210 stemmen ÜUlTSCHUIfU De Vorwarts zegt dat nog bet bestuur van bet partyorgaan noch bet bestuur der sociaaldemocratische partg zeil noch het bestuur van den partgboekhandel iets heelt algeweten van de handelingen van den boekhouder der partg Onneel die betrokken is bjj de voerraad Rossiscbe revolutionnaire geschrilten en wapentuig in Berlijn gevonden De groote hoeveelheid schroeven in het buis aan de Pankstraat gevonden bigkt bestemd te ign geweest voor de alsloitiog Tan handbommen Het heot dat in het proces tegen Harden zoo weinig getuigen als mogelgk is gehoord zullen worden Het sohytit er met de gezondheid van den eersten minister Campbel Bannerman niet zoo heel goed voor te staan want in allen ernst wordt melding gemaakt van Bannerman s voornemen t leiderschap der liberalen aan andere handen toe te vertrouwen Te Rosylh wordt een nieuw vlootstation gemaakt In tien jaar ill het klaar ztjn maar dan zal het ook over de honderd oorlogsschepen kunnen bergen I De krjjgswet ia algekondigd voor Zoeloeland de toestand krjjgt een ernstiger aanzien door de boudiug die de inboorlingen van Natal aannemen PORTOOAL Uit Lissabon wordt gemeld dat daar weer een complot is ontdekt 75 bommen tonden gevonden zgn En dat nog wel in bet huis van een militairen arts der stedelijke garde achntterij OOSTUCBUK HOiiaiBUI De Hongursche premier heeft gedreigd dat de regMring wel middelen zal weten te vinden om da Kroatischie oppositie den kop in te drukken Desnoods inllen nieuwe verkiezingen ip Kroatië worden nilgeschreven Kr is een Hongaarsche beambte naar Hamburg en Bremen om de terugkomst van duizenden Hongaren uit Amerika te leiden Bilkan Staten Hontenogro zond wegens het al langen liJd hangende grensgeschil over de oprichting van militaire blokhuizen aan de grens een ultimatum aan Tarkge In October zijn in Macedonië 200 politieke moeiden gepleegd 300 linizen werden in de ascb gelegd In Usknb is weer een Servisch gymnasium door Bulgaren verbrand MlSOIKO Moelay Hafld de sultan van het Zuiden heelt zich van Marakesch opgemaakt waarschijnlgk naar Rabat waar zgn broer de henschelgke saltan vertoelf Dat voorspelt een strtjd 01 gaan zQ zich verzoenen t BINNENLAND STATEN GENERAAL V W K K I K U S n K H Vergadering van Dinsdag 3 Dec Waterstaatsbegrooting De heer Dolk dankbaar voor de belangstelling door de Regeeriog betoond voorde Oralelgke Zalen wenschte aan het Binnenhof zelf ook eenige meerdere Rgksbelangstelling toe door verruiming van de grenzen Hg ried in dit verband den minister aan te wachten met zgn plannen betreffende vestiging van departementsgebonwen en uitbreiding van het Tweede Kamer gebonw totdat de gemeenteraad van den Haag beslist heeft in zake den nienwen verkeersweg Spui Buitenhof De beer ter Laan drong aan op het spoedig plegen van overleg tusschen Rjjk en Oemeentebestuur teneinde conflicten te voorkomen Voorts bepleitte hg uitbreiding van de gel genheid tot kostelooze bezichtiging van de Ridderzaal en de Trèveezaal De minister deelt mee dat in Juni aan de huislioudelgke commissie der Tweede Kamer is meegedeeld dat een voorontwerp wordt opgemaakt voor onteigening van het geheele blok buizen aan den Hofsingel voor een nieuw gebouw van den Raad van State en uitbreiding van het Tweede Kamer gebouw Ër is ook een voorontwerp dat onteigening op grooter schaal omvat van een nieuw departements ebouw De zaak is echter nog in studie Den wenach van den heer terLaan zal de minister overwegen De heer de Slners bestreed het geven van voorkeur aan hen die aan de Technische Hoogeschool te Delft stndeeren voor de betrekking van rgksbonwmeester De beeren de Beaufort en van K l wgzen on het gevaar voor de openbare veiligheid foor de nanwe poortjes op het Binnenhof open te stellen voor fletsrgders De beer de Beenfort wilde dat de fletsrjjders bjj die poortjes afstegen doch de heer van Kol wilde ze geheel voor fletsrijders gesloten zien althans de znidelgke poorten De minister zal de zaak eens bg het Oemeentebestnnr ter sprake brengen De heer van Citlers wgst op de versnippering van departemeotsgebouweo waarvan in bgna elk deel der stad afdeelingen te vinden zgn in vaak zeer dure en Inxiense geboaweo De minister moest die klacht gedeeltelgk beamen Verandering zal daarin komen als het algemeen plan betretiende de departementsgebonwen zgn beslag heeft gekregen Intusschen is het voornemen het departement van Buitenlandsche Zaken over te brengen naar het voormalige gebouw van het Archief op het Plein Het tegenwoordige departementsgebouw van Buitenlandsche Zaken kan dan zoolang het nog niet moet worden afgebroken ten behoeve van den nieuwen verkeersweg dienen tot onderdak voor filialen van departementen van algemeen bestuur De heer van Hitpen wijzende op het nieuwe snalvervoertarief bg de Staats en Hollandsche Spoorwegen dat voor ieder dier maatschappyen 9 ton Jl 1 millioen zal opbrengen betoogt op het nadeelige van dien maatregel voor den handel De heer Trenb slnit zich aan op dit stuk bjj den heer van Nispen Spreker vraagt voider hoe t nn gaan zal met de lijn Gouda Schoonhoven na de verwerping door de Kamer indertijd ran het hierop betrekkelijke ontwerp Hij dringt er nogmaals op aan de maatschappij die haar verplichtingen niet nakomt en ds lijn halt afgewerkt liet liggen failliet te verklaren en de lijn over te nemen Spreker besprak vervolgens de nieuwe loonreglementen en meende dat men tot geen endar conclusie kan komen dan deze dat het goedkenringsrecht van de Regeering hoegenaamd geen waarborg biedt Ook komt in het reglement van de H LI S M een bepaling voor dat bet personeel geen lid mag aijn van een vakvereeniging die niet uitslnitend bestaat uit personeel der maalichappij Waarom heeft de minister ook deze ergerlijke bepaling niet geschrapt f Dinsdag na dejpaaze eindstemming OTer het Onderwijzers salariswetje Vergadering van Woensdag 4 Dec By de afdeeling Spoorwegen wordt de behandeling over de Waterstaatsbegrooting voortgezet waarbg de heer van Vlijmen zich aansluit bjj de gister reeds vernomen klacht over slechte itationstoestauden in Limbnrg waarna bg klaagt over overmatige controle op de Ignen welke t den reiziger zeer lastig maakt De heer Janssen Maastricht het nieuwe spoorwegreglement breedvoerig besprekende betreurt dat dit tot 1910 zal gelden waar hg t beter had geacht dat er eerst eens n korte proef mee genomen ware Voorts kritiseert bg t dat de Regeoring niet gezorgd had voor betere behandeling van t panooMl n d raobtipotitle niet op ittTige basis bevestigd had Hy onderwerpt ook de regeling van bet eervol ontslag niet op verzoek aan kritiek oordeelt dat de groepsvertegenwoordiging in te eng kenrslgf is gehuld en acht de Zondagsrust en ook de overige dienst en rnsttgden onvoldoende Ten slotte kritiseert ook epr de slechte spoorwegtoestanden in Limbnrg en de slechte verbinding met het Noorden De heer Fruytier klaa ft o m over het nieuwe station te Roosendaal en de heer V d Bogaardt over den toestand van bet station te Breda De heer Helsdingen bepleit afschaffing van de waarborgen die gestort moet worden bö het aanschaffen van een kilometerboekj Ouk wonacht hg verkrggbaarstelling van vacantiekaarten aan alle stations der Staatsspoor óók in de maand Juni De heer van Doorn bestrydt t gister gehouden betoogTrenb en vraagt in dit verband den minister om de kwestie met de Ign Gonda zoo mogelgk alsnog tot een goed einde te brengen waarbg de beer de Visser zich aansinit die daarna met den heer de Ridder op den onhondbaren toestand van bet station te Leiden wijst en op een algebeele verbouwing aandringt De heer Verhey bepleit de belangen van het personeel der H IJ S in dienst van de Staatsspoor te Rotterdam De heer Schaper klaagt o a over den dienst op den Btoomtramweg den Haag Delft Er ryden veel te weinig trams Ook het tarief voor den Haag Rjjswgk is te hoog in vergeIgking met een reisje den Haag Voorbnrg De heer ter Laan kritiseert mede de dienstreglementen bg de Spoorwegen Het nieuwe reglement is ten eenenmale onvoldoende zooais meer eii meer ten dnideiykste bIgkt Spr dringt er ook op aan dat de stakers van 19G3 die zulks wenschen weer in dienst zullen genomen worden Ten slotte onderwierp hy de arbeids en rustvoorwaarden san kritiek die ook geldt den dienst by de elektrische tramwegen De heeren van Dedem en Talma betreuren dat de Begeering zich heeft doen vertegenwoordigen op een spoorwegcongres te Utrecht dat geen congres was van het geheele spoorwegpersoneel maar hoofdzakelgk van een socialistische vereoniging De heer Troelstra epieit óók de toestanden bg het spoorweg raoneet noemt de groepsvertegenwoordiging zooais deze hier is geregeld kracblloos ei fatloos en kritiseerde het z i arbitrair optreden van de H IJ S tegenover de vakorganisatie Tegenover den heer v an Dedem verdedigt spr het goed recht der Ned Vereenijging van Spoorwegpersoneel die bet initia ef nam tot de vergadering te Utrecht om W langstelling van de zyda der Regeering te ondervinden Hg brengt hulde aan de vrgzinnige daad van dezen minister die toonde onbevangen te zyn een open oor voor grieven van het personeel te hebben De minister van Waterstaat beantwoordt uitvoerig de talrgke sprekers Wat den toestand van bet station te Maastricht betreft de Regeering kan de exploiteerende maatschappg niet dwingen en ofschoon hg van de urgentie van verbouwing overtuigd is kan lig zich begrgpen dat de maatschappg tegen de enorme kosten opziet De minister verklaart dat bg geen enkele opdracht gaf aan leden van den Raad van Tooiicht tot bgwoning van de spoorwegvergadering te Utrecht Zg zgn nit eigen beweging daarheen gegaan om zich op de hoogte te stellen op nitnoodiging van deu bond Voor de verwondering van den heer van Dedem de kritiek in deze van den heer Talma en den lol vac den heer Troelstra was dus geen reden Gelach Wat de loonkwestie van het personeel betreft wgst de minister er op dat sncceseievelgk verbetering valt te constateeren In 1910 hoopt men tot een goede defiÜtiere regeling te komen Ook de groepsvertegenwoordiging is nog niet nlteindeiyk geregeld en de minister vindt das nog geen aanleiding thans op dit stuk verandering aan te brengen Ten aanzien van den spoorweg Gouda Schoonhoven biyft spr de voorkeur geven aan overweging of het raadzaam zou n voor het geval de Staat tegen een niet te hooge vergoeding in het bezit van de onvoldoend gebleven werken kon komen het werk Terder te Toltooien Den I3n dezer zal de Duitsche Keizer vermoedeiyk tnsschen tien nnr en half elfte Amsterdam aankomen De karnat ten paleize op den Dam zal t ongereer 11 unr zön Hbld De uitslag der gisteren in het distriet Sneek gehouden stemming voor de Tweede Kamer was als volgt Uitgebracht 5659 geldige stemmen Volstrekte meerderheid 2611 Gekozen mr S DE VRIES Czn antir met 3699 stemmen Voorts had mr A Pert lib U52 en de heer W H Vliegen eoc dem 608 stemmen Het kiesrecht en de Liberale Unie Het Volk het advies van het hoofdbestuur der Liberale Unie in zake het kiesrechtprogram besprekende besluit met te zeggen dat deze circulaire toch een succes is voor de kiesrechtbeweging De voorgestelde nitiiluitiog dor bedeelden en een aantal gevonnisden is voor het blad ietwat onbegrgpelgk wanneer het nagaat hoe betrekkelgk gering het resultaat dier uitsinitingen zal zgn Hierdoor acht Het Volk een smet geworpen op de znirerheid van het algemeen kiesreclit Het geval wordt des Ie bedenkelgker omdat in de toelichting h t bestuur zich een niet ongevaariyke uitdrukking laat ontvallen Als reden tot de uitsluiting der bedeelden wordt opgegeven dat zg die materieel van de overheid geheel afhankelijk zgn op s lands zaken geen invloed moeten kannen nitoalenen Heeft het Unie beatuar wel bedacht dat op grond van precies deze zelfde bewoordingen volgens den wensch van het antirevolutionnaire Amsterdamsche Raadslid de Vries de gemeentewerklieden en ambtenaren en dus ook alle personen in staatsdienst van het kiesrecht uitgesloten zonden kannen worden Iets dergelgks geldt van de motiveering van wat het bestnur voorstelt ten opzichte van het vrouwenkiesrecht kiesrecht voor ongehuwde vi ouwen van minstens 30 jaar Die motiveering is dat de man niet alleen zichzelf maar zyn gezin vertegenwoordigde op elk gebied Hiermede is het bestuur der Liberale Unie aangeland bg hetzelfde onmogelgke gezioshoofdenkiearecbt dat de antirevolationnaire deputaten vcrgadering zich onlangs door dr Kuyper heeft latei voorschrgven En waartoe die beperking f De commissie nit de Unie die in 1903 een kiearechtrapport uitbracht had voorgesteld voorloopig alle vroaweif nog van bet kiesrecht uit te sluiten Iri jde Unie zijn ongetwyteld ook voorstan hrs van volledig vrouwenkiesrecht Weliii Borgesins neemtze van links en van richta beiden onder den arm en probeert eem middenweg in te slaan De practiache beteekenis van dit vrouwenkiesrechtvooratel zal zgn dat nagenoeg geen vrouwen uit de arbeidende klasse het kiesrecht krggen Het ongehuwd blgven is indie klasse betrekkelgk een zeldzaamheid Dit wordt dus een kiesrecht voor de groote en kleine bourgeoisie een eenigszins aitgebreider dames kiesrecht En ook voor zoover vronwelgke leden der arbeidersklasse ervan znllen profiteeren zullen zg er naar verhouding minder voordeel van hebben dan de hoogere klassen om de eenvoudige reden dat zooais bekend is de sterfte in de arbeidende klasse vroeger valt dan In de hoogere Om dezelfde reden is ook de bepaling van de leefigdsgrens voor de mannen lop 23 in plaats van op 21 jaar een brnadeeling der arbeiders V Gemengde Berichten Man meldt uit Geeateren aan de Resb De 14 jarige zoon van den rgksveldwachter de Graaf met een jachtgeweer spelende schoot een 5 jarigen buurjongen per ongeluk in het hoofd Het jongetje was onmiddellgk een Igk Uit Amsterdam meldt men Eergisteravond heeft in da Minnemoerstraat een zgstraat van de Bickerstriat een moordaanslag plaats gehad Een zekere H wanende in de Minnemoantaat bracht den bootwerker A uit de Koningstraat met een byi verschillende verwondingen toe Met vier diepe hoofdwonJen werd deze naar zyne woning vervoerd B ward gearresteerd Als reden voor zgn daad geeft hg op dat A hem ten onrechte van verstandhouding met dient vrouw beschuldigde Wie s middags met den trein van 1 u 12 uit Runrloo in de richting Winteriiryk of met dien van i u 15 naar den Twentschen kant vertrekt heeft gewooniyk het voorrecht een spanuenden wedstrgd in snelheid mee te maken schrgit men aan de Zutph Cl Meestal beMt de trein Zutphen Winterswyk te Ruurloo zooveel vertraging door uit en overladen dat de afrit van beide treinen verlaat wordt Komtnu het sein van vertrek voor beide te geiyk dan is t verwonderlgk te zien hoe prompt ze op hetzelfde oogenklik in beweging komen In t eerst kon de kleine lokaallrein naar Twenthe bet tegen zgn groeten broer niet honden Wel was hy gauwer op i ang en daardoor spoedig een eindje Toor maar de ander haalde met een paar diepe zuchten het kleine ding wel in en stoof het vóór het eindpnntvan t emplacement waar de lynen uit elkaar gaan zegevierend Toorbg Dat prikkelde blgkbaar den kleinere tot grooter inspanning en waakzaamheid ten minste het lukte hem weldra den grooten broer by te handen En nn heeft hy t al zoo Ter gebracht dat hg den onderen een tikje Tóörgeeft dan inhaalt voorbgsnort en een mooi eind achter lich laat Toor t punt Tan lohei isf Htt Tllfgt w du mk door en nw wordt heel aardig door elkaar gesehnd wanneer t over de wissels stuift Ook is t voor machinisten conducteurs en reizigers met lange halzen aan de raampjes hoogst belangwekkend Toch mag de nuchtere vraag wel eens worden gesteld of t ook gevaariyk kan worden Een ontsporing van een van beide treinen op de plek waar ie in eikaars onmiddeliyke nabybeid komen loa een vreeaelgke ramp veroorzaken Te Melbourne ia Zaterdag een zware brand uitgebroken Een groot magazgn een gouvernements telephoonstation met 7000 telephoongeleidingen en andere gebouwen zgn verwoest De schade bedraagt 150 000 pst Ook te Brisbane heeft verleden week een brand gewoed waardoor 40 000 pst schade werd veroorzaakt Op het Amsterdamsche postkantoor gisterenochtend aan een der loketten voor aangeteekende brieven Een eenvoudige man biedt een kennisgeving voor een aangeteekend stuk aan De ambtenaar wdst hem waar bg zgn handteekening op het bewgs van ontvangst moet zetten doch de man verklaart niet te kunnen ichryven Dan kant n volstaan door een kraisjete zetten doch moeten twee getuigen daarby onderteekenen dat het kruisje werkelgk door u is gezet Maar waar haal ik die getuigen vandaan f Nu er is hier publiek genoeg allicht vindt u een paar hearen bereid u even tehelpen Inderdaad gelakt hem dit weldra en het bewys van ontvangst wordt naar behooren ingevnid lyn kruisje en daarnaast de namen der telde getuigen die verklaren dat bet kruirje werkeiyk van hem is en die op aandrang van den postambtenaar daarbg nog hun adres voegen De brief komt nu in handen van den geadresseerde die wel zeer hartelgk dank zegt voor de groote dienstvaardiglïeid van de beide getuigen vol verwachting zich baast het met zooveel moeite verworven tuk te openen en er in vindt een schrgven van de directie der Ryksverzekeringabank hem er aan herinnerend dat hg verznimd heeft lich als werkgever op te geven I Dat zyn teleuistelling over dien inhoud van den met zooveel moeite verkregen brief zich uitte in enkele minder welwillende woorden lal men kunnen begrypen N V N Een ernstige brand heeft gewoed te Bishop Siortford In Engeland waar een groote moutery geheel en al door het vuur is vernield waardoor een schade van byna tweeen een half millioen gulden werd aangericht De bevolking van de stad verkeerde in groote onrast en zorg daar de brandende fabriek grensde aan de gasfabriek Maar eergisteren scheen het gevaar toch geweken Het vnnr smeult echter nog voort De stryd tegen speelhuizen De rechtsgeleerde raadsman van de houders van bet beweerde speelhuis op deu Singel te Amsterdam mr J H Moanier deelt aan het N T d D mede dat op zyn raad zyn cliënten zich panooniyk tot den burgemeester van Amsterdam gewend hebben met het verzoek den politiedienaren te verbieden om in het vervolg liun die het huis willen binnenkomen dat te beletten De burgemeester beloofde het verio k in te willigen Inderdaad wordt thans niemand meer gevraagd zich te legitimeeren of mee naar het politiebureau te gaan Het bestuur der vereeniging Het Botercontrólestation in Zuid Holland heeft aan de leden bericht dat na gepleegd overleg taaachen het departement van Landbouw Nyverheid en Handel en de bestnren der Oflcieele Kaderlaudsche Botercontrólestationt ly in den vervolge zullen ijn onderworpen aan de volgende bepalingen Boter gezouten en ongezouten mag niet meer dan 16 pCt water bevatten Zoodra het vochtgehalte deze grens tot op omstreek 15 pCt nadert treedt het Contröle atation waarschuwend en desgewenicht voorlichtend op De leden orden by opzettelgke overschryding van de gestelde vochtgrena geroyeerd onder verplichting tot onmiddallgke afgifte der rykamerkan In andere gevallen wordt bg te boog Tochtgehalte naar omstandigheden schorsing tydeiyke onttrekking der ryksmerken of een boete van tenminste ryi en ten hoogste Tyihonderd gulden toegepaat De krygaraad te Wladiwostok healt van da 203 deelnemers aan de muitarjj Tan bet mynbataljon op 29 Oct jl 20 ter dood door dan kogel 34 tot dwangarbeid 88 tot arrest 53 tot plaataing by een atralbataljon an twaa Bu tot geruiganiiatnf raroordaald Een boer werd tot den dood door de galg verwezen Vgf aangeklaagden werden vrygesproken Het centraal bestuur van den Nederlandschen Tainbonwbond heeft thans besloten met de Nederlandsche Maatschappy voor Tuinbouw en Plantkunde in overleg te treden over het ontwerpen van een centrale tninbouworganisatie en daartoe drie zyner leden aangewezen die met een gelgk aantal vertegenwoordigers van de Nederl M v T en PI een voorloopige commissie zullen vormen Stadsnieuws GOUDA 5 December 1907 In de Tnrlsingel achter het in aanbouw ignde gedeelte van de zeepfabriek de Hamer is de baggermolen de Panter van den heer Nederhorst alhier egoonen dat gedeelte op voldoende diepte te brengen zoodat de verschillende vaartuigen iaarbehooriyk aan den wal kunnen komen Rijwialeigenaren opgepast I Gisterenavond even vOor vgf uren lakten nadeele van dr E uit de portiek van een winkelhnis aan de Ooathaven diena rywiel gestolen menzg dus op zgn hoede Door de rechtbank te Rotterdam is het faillissement nitgeaproken van J Binnendyk koopman alkier Curator mr F H Kranenborg Te Moordrecht kunnen dezen winter meisjes van onvermogende ouders gratis lesont vangen in stoppen naaien knippen en verdere huiahoudeiyke werkzaamheden Twee avonden per week zal het onderwgs worden gegeven Een 25 tal meisjes heeft zich reeds aangemeld Ha wordien De steenfabriek van den heer J J verkamp te Gonderak zal 1 Jannnri den stopgezet Den irbeiders is tegen datum ontslag toegezegd Van lieverlede wordt het aantal steenfabrieken langs den Hollandscheo IJsael minder ScHOONHOVEH 4 December De raad nam in zgn zitting van Woensdag omtrent de onderstaande punten de volgende besluiten 1 De begrooting der Gasfabriek voor 1908 te wgzigen als volgt te verminderen met f 200 de post onderhond f 100 administratie f 200 onvoorziene uitgaven Te vermeerderen met f 200 salaris opzichter gebouwen f 30Ö rente boven de gewone rente en Aangenomen de Gemeentebegrooting 1908 Aangenomen de wyziging van art 146 van het Algemeen Politiereglement in dien zin dat binnen de gemeente geen mestvalen mogen voorkomen dan gemetselde ter grootte van 1 M zonder vergunning van B en W Dit art treedt in werking 1 April 1908 Verworpen het adres van den Steenkolenhond waarin gevraagd werd om restitutie van losgeld voor een kolenschnit Voor kennisgeving aangenomen het adres van de firma Hondorff Blok en Braet inhoudende verzoek om eventueele adressen tot verbodsbepalingen tegen het gebruik vanloodwit niet te behandelen vóór de Commissie daartoe ingesteld met haar rapport gereedis De Waag te verharen aan Groaneveld voor f 100 Urn terug te komen op bet in vorige zitting genomen besluit om op grond van art 53 der Wet lager onderwys een buitengewoon subsidie aan te vragen HABKTBBHïOHTBIi Gouda 5 December 1907 GRANEN Bij flinke aanvoer liepea de prijten dooreen wat lager Alleen maïs vast en hooger Tarwe Zeeuwtche 9 00 10 mindere dito 9 4 9 40 Afwijkende 8 a 8 50 Polder 7 75 i 8 50 RoggeZeeuwsche ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Polder 7 10 k f 7 40 Buitenlandsche per 70 kilo Gent Winter a Zomer a a Chevalier ƒ 6 75 k f 7 15 BuitenU voergerst per 70 kilo f k Haver per hectoliter 3 30 k 4 Per 100 kilo 7 90 k f 8 60 Hennepxaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 50 k f 7 Kanariezaad 8 k f 10 Karwijuad per 50 Kilo k f Kooliaad i f per Hectoliter Erwten Kookerwten 11 k f 11 75Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 1 o k 7 75 Boonen bruineBoonen 11 50 k ƒ 13 50 Witte boonen 13 4 ƒ 14 Paarden boonen 7 90 i 8 Duiven boonen 8 35 4 8 75 Mals per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 7 50 4 7 70 Kleine ronde 8 1 8 50 Vbiuarkt Melkvee reoel aanvoer Handel eo prjjun biyven goad Vette varkens goede aanvo r handel flauw 11 k 33 et per hall K ü Biggen voor Engeland we iiig aanvoer handel vrijwel 18 4 I9 et per half K G Magere Biggen goïde aaivoer handel flauw o 95 4 I 30 per week Vette Schapen geene beleekeotd Lammeren goede aanvoe handel flauw 7 4 33 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel matig 8 a 10 Uroskalveren redel aanvoer handel vrijwel f 50 4 70 Kokkalveren S k 15 Kaas aangevoerd 63 partijen handel vrijwel e kwal 36 4 38 ade kwal 33 4 25 Zwaardere a Noordhollansche Boter 1583 stukken van l KG Handel vaktif Goebolcr 1 40 4 i 55 Weiboter 1 30 4 1 30 FOXiTTIB GEVONDEN VOORWERPEN In de maand November 1907 zgn aan het bi reau van politie alhier gedeponeerd Eenige sleutels een ring met sleutels twee spel speelkaarten een tabaksdoos een witten kinderzak Voorts zgn te be vragen Twee Servetten bg W Schario Vorstmansatraat 426 1 Schaar bg A de Korte Onder de Boompjes 266 1 Emmer by 6 Kramp IJasellaan 743 1 Leesboek bg GA Reparon Keizerstraat 69 1 Duimstok bg A de Wit Boomgaardstraat Cl 1 hand van een kinderwagen bil A Jansen IJasellaan 619 1 sleutel bg M Verhoef Jaagpad 22 1 zakje met geld bg J Schario Boomgaardstraat 58 1 hondenketting bg Ch Ooudria Bogon 105 1 lot Goudsche paardenloterg bg A van Leeuwen Boelekade 187 1 Handschoen bg A van Maaren Peperstraat 81 1 Riem bij J Scbarleman Lemdulateeg 176 1 Medaillon bij W Polet Jan V d Hegdenslraat 59 1 Broche bi C Huisman Onder de Boompjes 267 1 piirtemonnaie met geld bg B J de Jong KorteGroenendaal 3 1 Hark bg J van Katwijk IJasellaan 738 1 Lens en een Bont van eenwagen bg J Boere Boelekade 101 1 Lombardbriefje bg H de Gruil Boelekade 186 1 Servet bg D de Water Nieuwe Haven 109 1 Armband by C van Hardennen Groenenweg 225 1 Breiwerk bg C van Ruiten Karnemelksloot 593 handschoen bij M Cabout Kleiwegateeg 315 kip bg H Tom Nienwehaven 200 rozenkrana bg H de Gruil Boelekade 225 oorknopje bg van der Weijden Groenenweg 210 ceintuur bg mark bj V D Bak IJasellaan 740 kindernachtjapon by A Nonner Boelekade 223 duimstok bg W van Elk Jan v d Hegdenstraat 52 R 0 gebedenboekje bg C de Jong Raam 15 kinderschortje by Binnendgk Kleiweg 67 glacé handschoen by M Okkerse Cornelia Ketelstraat 541d zilveren stokje van een halsketting bg C Q de Jong Snogatr 900 R C kerkboekje bg G Kramp IJasellaan 743 dames halsketting bg E Jansen Graaf Florisweg 101 schaar bg P de Jong Kleiwegateeg 12 gouden oorbelletje by O v d Water Vrouwenvestesteeg 237 zilveren kettingje by P de Bnschere Bogen 161 parapluie by W Oroenenweg Baam 407 kinderboezelaar by H J Francken Floweeleosingel 641 knot tonw bg D Hoogendoorn Raam 231 moer van een wagenas bg C O Langeraar Zengestraat 95 gouden oorbelletje by M Cats Keizerstraat 133 balskettingjebg A Tos Turfmarkt 102 fietslantaarn by C van Dam Stoofsteeg 70 rozenkrans net kruis by M J Spee Nienwehaven 62 rozenkrans bg F Imholz IJssellaan 619c portamonnaie by Varmeg Nieuweharen 21 zilveren beurs met geld by J Boeg hei m Boelekade 33 broche by M Verachut Lange Groenendaal 68 broche by K J Sparnaag Torf arkt 186 vingerhoed by M Verhey Boomrdstraat 36 schaar by Mej Schinkel ethstraat 266 portemonnaie met geld van der Waart Stcgnkade 71b vingerJiöed by A Engelbrecbt Ridder van Catsweg 17 QOBda 2 December 1907 De Commissaris van Politie W N VA GABDEREN BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM L K H K StaaUUtmnaen Serie fr 59 PORTOOAL Oblig 050 3 9V 96 77 Oblig 3e Serie fr 2500 3 BüSLAND Iwang Dombr Obligation 4 Azi Japan Obligatien 1899 4 77 44 CoLcaBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 i Sjfpothétk Banken Sjfpothétk BankenAandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3 97 PiBdb Standaard Hypb 4V lOO i Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 IOO7 Pandb Znid HoU Hypb 4 9 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 i 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzeh van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandache Hypb 99 Scheepvaart Maattriiappijfn Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Premieleeninqen bm aiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverten Mg tot Expl Laan van Meordervoort 1902 IV SpoorwegUiningen iTiLiB Oblig Znid Italiaansche Spw IMg A 367 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiiternianters COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concurreoronde prgzen Af ivr us Jjw ga Jivimxmf xM Burgert Ij ke Star d GEBOREN 3 Dec Anna ouders J Sterk en S Gonwens 4 Arie Pieter ouders P Lans en H H Hofman Elizabeth Adriana onders 1 Hondgk on G C M Knmpo 5 Cornelia Wilholmina onders HBlok en W Hogerbrugge OVERLEDEN 3 Deo J Slobbe 1 m A D Bonders 77 j i I Visser hnisvr van J J de Mink 52 j GEHUWD 4 Dec H van Leeuwen en P C C E Zuidara A P Dgksman en J van der Wal ReeutrUk GEBOREN Nicolaas ouders J Jongeneel en E Schouten Hendrika onders G Slappendel en M A van Dam Annigje ouders Avagelaar en C Tom OVERLEDEN J Baas 44 j AÜVEIITI NTIK ♦ Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden by bet overiyden van mgn geliefde Zuster Vroowe M J E LEDEBOER Weduwe van don heer T P ViKULV betuig ik mQu welgeraeenden dank P M BISDOM VAN VLIET Wed J J Le Fèvbb uk MonTiaNV Haastrecht 6 December 1907 Het Correspondentschnp van MOHOKOinitH Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevronw M HOOGENDIJK DiEKZWiflüB Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zgn Noord llralianlsch Scboen eu LaarzeniDagaziio K Uil WEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg VOORRADIG Warne Winter Pantoffels OVEKSCHOENEN Fgne CHROOM HEEREN RIJGBOTTINES k a Old sterke SdlOOI LAARZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatMn en aangemeten werk