Goudsche Courant, zaterdag 7 december 1907

Zaterdag 7 December 1907 o 10507 40s e Jaarkrans s mimm cohaot IMeuwS en Advertentieblad roor Gouda en O instreken Teletot II No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dag e lijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlpe Nommers V IJ F C Ë N T E N lelelnon o 81 A D V E U T Ë N T I E N worden gepLiat st van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letteis worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur deh midd aam SS MIM HM MKptOIH JICHT EN DHEUMATIEKLUMK MET SUCCES aOMIIKT VCRKmiGUtn IN FlESICMWViWSOdiTSds a f US au H H ApoTHean n DMonni F Ad lUCilTERl l lll TTnMM Te GoüDA by C LÜGEK Apotheker Markt en bS WOLFP Co WoBUutven 198 Gouda Dnk van A BRINKMAN Z fitlroop en Citroen PU CH l¥llle eu Koodc Bessen wijn Aanbevelend lotemaker Co L Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratig toegeUDden ingegeven worden Thee Melk Likeur Kan Kofie Absint Bier Water o in liet vtedeel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete vmn a weet Htt COZA POEDISR bezit de wonderbare igenscbap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wy absint enz by den dronkaard op te wekken Het COZA POBDBH werkt zoo onopgemerkt en zeker at de echtgenoote de zuster ol de dochter van den verslaafde bet bem toe knn dieneb zonder zgn medeweten en zonder dat bet aoodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zgne redding te danken beeft Bet COZA VOEDKK heeft het buiselyk gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het beeft nenig jong persoon op den reebten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institnut aardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder w dt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrggbaar in alle apotbekan en in bet volgend depot te Gonda WOLt P Oo Onze depötboaders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÏÏT£ t nd n r r X a Wacht U voor uamaaksels Het Coca Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap nOEDKOOPSTE DE MEEST PKA CT1SCHE DE MEE3T VOLL E DIQE MODfiBlTA UeM zyn beslist die der Firma v VELIIO f TUB LADIES JOVBSAL f met minstens drie gratis geknipte é patronen en een gekleurde plaat TUE JhL DBBSaUAKER f met een gratis geknipt patroon É J TUB BkZAAR OF CHILD BBii a PASHiona Kindermodes mtt vele gratis knipte patrones yUAAOT Vu Boekhanileluai P roet nummer t Alle met kantel Uoll UIJvoeyael Van alle in deze bladen voorkomende modellen ziJn UKKNIPTE PAÏSONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrggbaar bö MILIiY SIMONS Den Haag Zenuw en flaajrlijilerfi wordt ut overtuiging als eeu werkeiyke bal in den nood het boek MDbeToIen Na ontvaagst ran adres per briefkutft wordt d t boekje franco per post toegeKondsa door BLOKPOKV3 Uoekhan Za tbor innl WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoning ExtTacf wordt aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid fl ijmhoe t Borsfpijn Keelpijn Heeschheid enz HBLIA THB is verkrygbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duiteehland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Trantvaal enz M ELIANTHB werd 9 maal met Goiden 3 maal met Eere Hedailles bekroond XICLIANTHB in Bacons f 0 40 i 0 70 en f ï MBLIANIHE in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenig e fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninkiyke Stoomfabriek De Bouingbloem Den Haag Verkrygbaar by Firma WOLPP JÈ Co Westhaveo 198 Bouda GRENDEL fJouda B H VAN MILD Veerstal B 126 owfa A BOVÜkli Moordrecht PIHKSE Nieuverkerka d IJtel A N T ii ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudew irr A SCHEER Haaelrechl P W t KDB Oudmater K yas der ttElJDEN te Reeuwijk P v D SPKK Moereapelle D t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AUN VAN DER mUDïiN Waddingeveen P A uu JIIOOT A o lOUUR Oudewater J P KASTELBIN Polibrtekerdatn ü BIKKER te Benvhip VM WWtHCaVWlXfi Laat U niet misleiden door JA I T V ro p Het klooster SanetaPaulo AbdU bestaat niet iliiK SIrnoji van geenerlel wniinle Vijgenhonig voor hoestenden Wanneer gj zwaar verkouden zyt wanneer gy uw hoost maar niet knnt kwyt raken wanneer kÖ PÜ keb i borst of steken in de zyde wanneer gy s nachts niet kunt slapen v tD den hoest wanneer gy zware zinkingen hebt in bet hoofd een drogen mond dikwgls een bevigen dorst fveesl er dan inlijdi bij want dan zjn uwe luchtwegen ziekeljjk aangedaan dan zyn uwe adeinbalingsorgancn krank uw longen nw borst uw slömvliezen zyn niet in orde Haar moet glJ tertlond wat aan doen I Het eenvoudigste en natunriykste is bet beste en daarom radon wü ü met vertrouwen den Vijgenhonig aan Let wel op den naam VIJQENHONIO r M rygenhonig roor Uoettendeu F II VIJGENHONIG is bereid uit Califomiscbe Vögen en Eönlandsche Honig VIJÖKNH0NI6 werkt verzachtend oplossend bedarend VIJGENHONIG geneest alle ziekeiyke aandoeningen der hchtwegon VIJGENHONIG geeft onmiddeliyk verlicbting VIJGENHONIG geeft aan eiken lyder na gebruik van slechts enkele rast ea kalmte VIJGENHONIG bederft nooit de maag VIJGENHONIG staat bovenaan op Je Igst der uerkelijk goede middelen VIJGENHONIG kost per Sacon in nette cartonverpakking één gulden JTe G o u d a by J ZIELSTRA Westhaven hoek Gouwe k VAN DAM Jt Co Den Haag Let wel Een ware uitkomst voor beter licht en weinig gasverbinik is de aanschaffing van het baugend Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE j Waeht H voor imitatie Beleefd aanbevelend M M VAN LOOIT Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarleiniuer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wy franco door Nederland onze overall bekende yormal CoUeeUet 30 Hyacinten voor glazen ot 40 voor potten of 50 voor den tnin o eene collectie voor de kamer vpn 150 stnks voor 45 potten of eene collectie voor den tnii van 250 stuk of eene collectie voor kamer eu tnin van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige kenze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocos Scillas Sueeuwklo ijes enk Rgk geillnstreerde prgsiyst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cnltnur bevattende groote catalogus in het Dnitscb zenden wy desverlangd gratis en franco TaiDbouw ËtablIssemeot DÜols ter Duin IMoordwyk bU Haarlem ADVMTENTIÜN in aUe Couranteii worden aang enomen door het Advertentie Bureau vaa i BHIiVkMAÏV ZUüN Slemppoeder by v OLvr Co HAVEN 198 Opentare VerkööpïüF te GOCJUA op MAANDAG IC DECEMBER 1907 s morgens 11 nren in bet Koffiehuis Het ScHiAKboed aan den Kleiweg te Gouda ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Kotarts J KOËiHAi van No 1 Een goed onderbonden van vela gemakken voorzien Woonhuis met afzonderiyken opgang hebbend BOVEN HUIS ERVE en TUIN en een GANG daarnaast aan den Fluweelen Singel te Gouda wyk R Nos 661 en 661a groot 1 are 75 centiaren Verbnord tot 1 Mei 1908 voor f 440 per jaar No 2 Een go d onderhouden van vele gemakken voorzien H OO IIUII met afzonderiyken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt te Gouda wjk H Nos 122 en 122a groot 69 centiaren Het Iknedenbuis is verhuurd voor f 144 per jaar Het Bovenhuis is niet verhuurd No 3 Een BOOJHKWEKKËRIJ liggende in de tweede Kade achter de Karnemelksloot te Gouda belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1175 en 1178 groot 52 aren en No 4 Een perceel Hakhout en Water liggende nabg perceel 3 belendende de tramweg Gouda Schoonhoven te Gouda Sectie A Nos 1342 1343 on 1344 groot 64 aren 70 centiaren Betalingen dor kooppenningen 16 Januari 1908 Te bezichtigen drie werkdagen vó6r den verkoop van 10 12 en 2 4 uren en op dien dag van 9 11 nren Nadere inlichtingen geeft NotarisKOEMAN voornoemd ÈiisMWrlËï Heil VKhtilt verzocbt op t HERK ta letten ÜIT HBT MaOVZUN TAH II llAVEi 8WAAYZ0KË aORIMCHBH DöKfl THEEËN worden afgeleverd ill verzegelde pakjes vauvr ttvee m een half en m Ned om met rermelding van Nommer tu Pr 8 Toorzien van uerenaiauiilUerk TolgeuB de Wet gedepo ueerd Zich tot de uitroa in van geeerde orders aanber ende J G BIJL voorüeen J BBEEBAABT h PAIN EXKLIEII TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUOHEOEN KE MKlSGEViL G Inrichtinüen welke gevaar schape of hinder kuknen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennia dat op de Secretarie ter vUie is gelegd een verzoek met bijlagen van M A Cats te Gouda om vergunning tot uitbreiding zijner drukkerij door aanbouw van een lokaaltje waarin de gasmotor geplaatst wordt in het perceel gelegen aan de Keizerstiaat Wijk K Nos 133 Kadastraal bekend Sectie D No 447 Dat op Vrijdag den 20 December iqo7 des namiddags ten i i ure op het Raadhuis gelegenheid IS om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wordea kennis genomen De aandacht wordt er op gefeatigd dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn ZIJ die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een of raeer zijner leden zijn verschenen ten einde hün bezwaren mondeling toe te lichten Gouda den 6 December 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuitenlandscb Uverzicht Reuter seint alt Stockholm dd 5 Dec Omtlrent den toestand van koning Oskar is hedenmiddag het volgende balietin uitgegevea Ten gevolge van zy n blaaskwaal had de koning gisteren voortdurend pÜD die de artsen door plaatsel ke behandeling stilden De slaap laat nog veel te wenschen de temperatuur is normaal De Dnitsche minister vaa financiën heeft in den Kyksdag een zonderling blgk gegeven van onbekecdheid met toestanden in andere landen Ter beströding van directe belastingen in Dnitschland zeide hj Js het niet merkwaardig dat io andere boodsataten als de Vereenigde Staten en Zwitserland wier grondwet toch zeker op liberalen grondslag berast niemand er aan denkt directe belastingen op het vermogen aan de afzonderlijke staten te onttrekken en aan de fiondsregeering over te dragen Dit is wat de Vereenigde Staten betreft minder juist Daar bestaan reöds jaren lang directe bODdabelastingeo en het is FtVlLLETOX HET TWEEGBVflGHT Roman naar hst Bnssiscb 32 De nitdrnkking van opgewondenheid in ziJn gelaat ijn verstrooide blik zjine bleeke klenr de onbegrjpeliike verandering in zjjne wiJie van doen en bet verschrikkelijk geheim dat zg voor hem had zoodat hare handen beelden toen zg zgne das vastmaakte dat alles scheen haar te zeggen dat het hnn beiden niet lang meer Mrrgnnd zou zgn samen te leven Zg zag naar hem als naar een heiligenbeeld met vrees en beronw en dacht Vergeel mg vergeef mg Tegenover Nadjeshda Feodorowna zat Atchmianow en zgne zwarte verliefde oogeo waren niet van haar al Zy gevoelde zeker verlangen in uch opkomen en schaamde zich voor zich zelve omdat verdriet en angst haar zells niet verbinderden tQe te geven aan een onreinen hartstocht n zjj als een onmatig drinker niet in staat was lich zelve ahalt te gebieden Om dit leven dat ontaerend voor haar eo btlHdlgrad root Ltjtwikr wu olat roort merkwaardig dat juist op den dag waarop minister Von Eheinbaben in den Dnitsclien Rijksdag zijn bewering uitsprak in de Boodschap van president Buosevelt aan het Congres der V S werd gezegd Naar de meeoing van den president motten inkomsten en snccessiebelasting deel uitmaken van ons belastingstelsel P ea progres iieve inkomstenbelasting is hoogtit wenschelgk en bet is to hopen dat een ontwerp opgesteld kan worden dat door het Hooggerechtshof niet in strijd met da grondwet kan worden verklaard En een snc cessiebelusting is een der besto methjden van belasliiig Het blijkt hiernit dat niet alleen iemand er aan denkt maar dat president Roosevelt beide soortoa van dirnttc beliislingen wonscbelijk acht voor de Vereenigde Stalen De OclobriBten pï tii in do Enssisclie Doema heeft zich ililgesprokeu over do regeeriugsverklaring De partij in beginsel bg de regoeiing aan maar heeft enkele punten aangegeven waarover ij anders denkt Graal Oewarol zeide dat de fractie bef beginsel der regeeringsverklavriiig beslist zal volgen de partjj zal niet tot de oppositie behooren doch zal evenmin de regeering blindelings volgen zü zal slechts stemmen voor wetten die zg werkelijk goed acht In de agrarische kwestie kan de regeering beslist rekenen op den steun dor Octobrislen Het is verder dnidelijk geworden dat hot woeste optreden van Roditajef die voor Ib zittingen werd nilgesloten de volledige scheiding Insschen Octobriston en Kadetten ten gevolge zal hebben De Kadetten znllen zich bij de oppositie der linkerzijde aansluiten zonder e inige hoop eenigen invloed te krijgen op den gang van den wetgevenden arbeid Da Kadetten pogen inmiddels het optreden van Roditsjef te verontschuldigen en vermindering van zijn straf te bewerken Chomjakof zal een daartoe strekkend voorstel bij de Doema indienen Sprekende over de positie der linkerzijde in de Doema verklaarde de sociaal democratische afgavaardigde Adshomof dat de regeering ondanks haar verklaringen feitelijk Rnsland naar de reactie drijft I En het gevolg daarvan kan niet anders zijn dan dat geen rust en orde ontstaat maar dat de revolutie toeneemt Het gaat er Spaansch toe in den Doitschen Rgksdag te zetten had zQ by zich zelve besloten te vertrekken Weenend zou ze hem sraeeken haar te laten gaan en verzette hij zich daartegen dan zon zü hem heimelijk verlaten ZiJ zon ham niets vertellen van hetgeen er voorgevallan was opdat hjj een reine herinnering aan haar mocht bewaren Ik bemin bemin bemin las zg Dat was van Atchmianow Zon zij ergens in een woestenij leven werken aan Lajewsky geld geborduurde hemden en tabak van een onbekende zendeij en sleclits teragkaeren wanneer zjj end was of ingeval hi ziek mocht zgn en hulp noodig bad Eens in zijn ouderdom zou hg vernemen waarom zjj geweigerd had zjjne vronw te zgn en zjj bem verliet dan zon hg hare opoffering weten te waardeeren en haar vergeven 0e hebt een langen neus Dat moest van den diakoon ol van Kostja zijn Nadjeshda Feodorowna stelde zich voor boe zü van Lajewsky afscheid nemend hem hartstochtelijk omarmt bem de band kust en zweert hem levenslang te zullen liefhebben en later als zij in de woestenij oeft onder vreemde menseben zal ziJ dagelijks er aan denken dat zjj in de wijde wereld een vriend heeft een lielhebbend rein edel en verheven man die een reine herinnering aan haar bewaart iWuDur a m f rudaig ggtn nndai Tou I Toen verleden jaar de sociaal democraten met het centrum te zamen de begrooting voor Zuidweat Afrika afstemden werd de Rijksdag ontbonden en werd een oproeping gedaan aan het Dnitsche volk om een nationale politiek te steunen een politiek gericht tegen de beide internationale partijen de roode vaderlaodslooze en de zwarte ultramontaunBche partg Dat was het begin van do bloc politiek van de samenwerking tusschen conseivalieven nationaalliberalen en vrij iniiigt n Maar heel voel samenwerking is tot nog toe niet te bespeuren geweest Geweldig is de klove die in f aitschlnnd gaapt tasseben do conaervaliove agrarische jonkerparljj en di moer vrijzinnig getinte groepen Den gehei len zomer hueft Von Billow gepoogd diii klove te ovrirbruggcn op Norderney heelt bj telkens wpor met de voornaamste piirlgloiJers geconfi ieeid Hg balooide legüeriiigsvoorstallen dia ook de liberal o zouden leviaden stellen Mimr tot nog toe bleef het bij beloften Van de samenwerking schijnen alléén de conservar lieven de ugruiiers voordeel to zullfntrekken Da ingediende regeeringsvoorstellen zijn zoonis door vrijzinnige sprokcts in den Qgksdag werd uiteengezet zoo conservatief du t do vrijzinnige partgeu zich er niet mede kunii eil v roenigen Daartoe behooren da vereen ingswet en do bel islingplannen van minister Von üljeinbaben Do vryzitiniga groepen foch zijn beslist tegen directe belastingen en wenschen nvoering van directe Rijkabelastingon In de bii enkom t der viijzinnige partgen is besloten de ïcroenigingswet te verwerpen wegens de le ctionnaire bepalingen die d varin voorkomen De laatste twee zittingen van het bof van Monaco hebben avepmin als de oersla veel nieuws opgeleverd £ r zgn nog al personen gehoord die de familie Goold en haar slachtoffer gekend hebbin Van de vermoorde Emma Levin wordt gunstig getuigd Ze was fatsoenlijk maar g del en mocht graag met haar jaweelen pronken Dat is haar dood geweest Het echtpaar Goold was niet achtenswaardig hij een leeglooper en drinker zij een helleveeg ilie haar man volkomen beheerschte Het eirhtpaar zat aanhoudend in schulden Mevrouw Goold b lpt ontkennen dat zg Emma op de thee gen oodigd heeft Voor den man heeft de rechter verzachtende omstandigheden tungenomen Hg is veroordeeld tot levenala ogen dwangarbeid toestaat zeg ik Lajewsky alles en maak openlijk schandaal Dat ir van BLiriUn Nadjeshda Feodorowna nam een Jblaadje papier en antwoordde Dat is laag Kirilin zat ter zjde van do tafel met de beenen over elkander geslagen en drukte de vlakke band tegen zijn mager slaperig gezicht Hjj moest hoofdpijn hebben lusteloos las hij de briefjes nauwetgks een geeuwen onderdrukkend en nn en dan gedwongen glimlachend Nadat hg Nadjeshda Feodorownii s antwoord gelezen had zei hij Mijne vrienden ik vraag uwe aandacht Dezer dagen had er in ons stadje een romantisch voorval plaats Een jonge dame stond een officier een rendez vous toe Een koude rilling ging Nadjeshda Feodorowna door de leden Haastig schreef zjj 3a ja en wierp Kirilin het briefje onder de tafel toe Ja ging Kirilin voort de officier ging naar de schaapskooi want de dame was de vronw van een grondeigenaar men betrapte hom en schoot hem in da zjjde Prachtig zei Maria Konstantinowna Vandaag verberg ik miJ en morgen vertrek ik dacht Nadjeshda Feodorowna met eeu gevoel alsof er na de koude van zooeven een gloeitnde hitte langs haar lichaam streek Zjj is tor dood varoordoald Er is thans een uitvoerigor inhoudsopgave van do jongste nota in zake MacodoniS die door de Bulgaarscho regeering aan de Engelsche regoering is gezonden na de verloogen van Engeland te 80811 t I s een oigmiiiardig stuk eigenaardig vooral wanneer men deze verdediging van Bulgaarscbe zijde vergelgkt met hut antwoord der Griekseba regeering op golijkluidoiido klachten dar Porta ïerwjjl de Griekscha regeering zegt dat het do Bulgaren zgn die lot moord en roof hut initiatief namen zoggen de Bnlgaien van hun kant dat du Oriaken de vervolgers zgn 011 do Bulgaren d vervolgden 1 0 Grieken in Mncedonici moeten zich verdedigen zegt da Grioksoho regoering want do Bulgaren moorden hen uit Do Bulgaren in Macediiiiiö moeten uit zelfverweer naar du wapenen grgperi zegt man la Sofia want Grieken en Surviöra laten hen niet mat ru t Do Grieksclie regoering tolde onlangs een aantal wanbedrgvun dar Bulgaren in Macedoniö op Do Bulgaarscho rogeoring antwoordt mot dergelijke opsomming van Griekscha delicten Betnigt da Grioksche regcoring dat zij er niets aan doen kan als zich in Macedonia Griokscha bendon vormen de Bnignarscha regoering veryukert precies hetzelfde Beiden schuiven in vrtjwol dezolldo bowoordiiigOM de schuld van zich a en beidun betuigen hun volkomen loyaliteit Op die manier schiet men niet voel op en de moorden duren inlusschen vuort Het wegdrijven van vee in Ierland gaat steeds door Man weel dat is een plagerg die de Ieren toepaaaan op eigenaars of pachters van da uitgastrekle weilanden die de laren vergeefs opoiachen om verkocht on onder de bevolking verdeeld te worden Het j ee wordt gewoonlijk van da weide naar het huis van dan eigenaar of dan pachter geluid en daar voor de deur gelalen Gestolen gedeerd worden do beesten niet Misdaad kan men dat wegdrijven niet noemen zeitde John Redmond aanvoerder der Ieren in het Parlement dezer dagan in een redevoering il is hot een inisdrgl te on de wet Onlangs bobben enkaio mannon wier schuld beWezen kou worden en dat gaat zeer moeilijk want getuigen of aanbrengers staan aan de wraak van de lerschu genootschappen bloot en dier armen reiketi ver1 er vier maanden gevangenisstraf voor gekregen Redmond kwam met klem in verzet tegen de pogingen van de nnionisliache pers om t voor te stollen alsof XIII en la hij vouwde Vertrek niet mgn opeu er een waarde Do toekende Wilt 1 obrevcn hebben f dacht bil N nt f 1 i li Koon ook niet want bij v weg wil Van Koren misach tafel en zoöloog boog aich over o n Laae eene pyramide Het sche r jewsky toe o e e a L Wa schgnigk heeft Saraoyl k ich veró aai peinsde Lajewsky vurpraat Op het andere briefje met li t iM broken ebrift met lang e Talen r pe Zeker iemand vu trekt Zaterdag niet Zotte fopporgl dacht Lajewsky Vrii dag Vrgdag Er kwam hem ie s i T keel Hg maakte zgn boord los en hoes ha ha h i h l I ll ill Ha I ll W i oor docht hjj Ha Hg beproefde zich in te houden en hield de hand voor den mond doch het lachen benauwde hem en bil kón do L i dicht honden Wordt vervolgd