Goudsche Courant, zaterdag 7 december 1907

ttgenwoordig in Ierland de misdaad boogtg viert Er worden io een jaar tgde in Ierland minder misdaden bedreven dan io een enkele week in Engeland zei Redmond Tegen dit veedrtjven treedt nn ook de Booroscbe geestelijkheid in Ierland op Wie er ook met alle macht tegen protesteert is minister Birrell een waar vriend der Ieren Als het met dat bodrgf niet ophondt heeft hg gezegd vrees ik niets voor Ierland te knnnen gedaan krijgen Het ongeluk is dat onder de Ieren de overlniginj weer veld wint dat zg van Britannië tech niets gedaan krijgen tenzjj door het al te dwingen In Spanje heelt zich een ambtelijke commissie van advies voor sociale aangelegenbeden dezer dagen beziggeboaden met de siniting vao alle tapperijen en wijnslgtergen op Zondag Do vertegenwoordigers der arbeidende klaiae in de commissie zgo over t algemeen sterk voor de siniting van alle drankgelegenbeden op Zondag De beroepspolitici zgn minder streng Z j willen de kroegen drie uren s morgens en drie uren 9 avonds open houden omdat de drankbuizen veelal tevens eethuizen zijn De commissie is niet tot een uitspraak knntien komen Do herbergiers zjjn invloedrijke personen in de kiesdistricten Ken politicus die zgn kiezers te vriend wil honden durft den tapper niet al te zeer ontstemmen Verspreide Berichten FUIHKRIJK Het onderzoek ingesteld naar aanleiding van het verlies van het militaire lucblschip P8trie heelt niet aan het licht gebracht dat ierna verantwoordelijk daarvoor kan worden gesteld De stad Parjjs moet voor het onderhoud der kerkgebouwen waarvoor zjj sedert de scheidingswet verantwoordelijk is thans ongeveer 1 millioon uitgeven De stad krijgt nit de verdeeling van de begrooliug van eeredienst slechts 679 francs Het vorig jaar was dat 450 Ir mcs DUITBOHI ANU In de commissie die de Polenvoorstellen van het Pruisische huis van afgevaardigden onderzoekt is het onteigeningsvoorstel met 9 stemmen die der vrg conservatieveu en der nationaal liberalen tegen 19 stemmen die der conservatieven van het centrum de vrijzinnigen en der Polen verworpen Ekoblisu Koning Alfons van Spanje is Woensdag aan boord van een oorlogsschip van Portsmouth naar La Roebelle vertrokken na het Engelsche volk dank te hebben gebracht voor de hartelijke gastvrijheid België Gisteren heelt de Kamer het voorstel om Vlaamsch en Fransch gel ke rechten te verleenen voor de strafkamer te Brussel aangenomen Ook bet voorstel om slechts juryleden te benoemen die Vlaamsch ver taan OoSTlllEOK HoSaAKU Da Kroaten hebben besloten nu de Hongaarscbe regeering geen kamp geeft de obstructie in den Rgksdag voort te zetten en in den Kroatischen landdag het begroo tingsvoorschot te weigeren en den banas hnn wantrouwen uit te spreken HUSLIND De Ameiikaansche minister Taft is door den czaar in audiëntie ontvangen en woonde met den vorst een parade by De czarina was door een lichte verkoudheid verhinderd de parade bij te wonen De pers wijst naar aanleiding van het bezoek op de goede verstandbonding die er tusschen Rusland en Amerika bestaat terwijl Japan hun nalnuriyke vijand is Balkau Statbn Moutenegrd heet het zou zich geheel onder den invloed van Oostenrgk Hongarye willen stellen Onder de Hnssische pelgrims in het lazaret en aan boord van het schip Merck in Sinopo hebbeu zich sedert 1 December 54 choloragevallen voorgedaan waarvan 3 doodelgk zgn verloopen BINNENLAND SiTATh N i KN KllAAL T u ie K n K u M n K h Vergadering van Donderdag 5 Dec De discnssie over de Waterstaatsbeg rooting wordt voortgezet met een herinnering door den heer Marchant aan de Igdeosgeschiedenis van den bouw van het nieuwe station te Deventer D miniater verklaart goedan Dotd U hebben dat de zaak thans spoedig in orde komt zal althans maatregelen in dien zin nemen De heer do Stuers beklaagt zich over slakkengaKg in zake aanleg van de spoorIgn Eindhoven Weert en betoogt verder het groote nat van doortrekking dezer lyn naar Echt De minister antwoordt dat de onteigeningsbescheiden op dit oogenblik ter visie liggen Doortrekking naar Echt stuit op flnancieele bewaren De heer van Doorn bepleit subsidie aan de Westlandtcbe stobmtramweg maatschappg By de afdeeling Posterijen on Telegrafie kritiseert de heer Paastoors de verhouding tusschen den directeur generaal Pop en het departement van Waterstaat een verbonding welke slecht werkt op het personeel Hg keurt al dat gehuwde vrouwelgke ambtenaren thans in dienst kannen blgven voor zooveel dit met de belangen van den dienst is overeen te brengen Hierdoor wordt de moeder aan het kind onttrokken en een premie gesteld op de toepassing van het NieuwMalthnsianiame Buitendien vrouwen drukken het arbeidsloon De hoer Helsdingen bestrgdt den heer Passtoórs in diens laatste bewering Voorts bjtoogt hg dat de minister de postbeambtenorganisatie moet erkennen als do ware beambtenvertegenwoordiging en niet de groepsvertegenwoordiging Hij dringt nog aan op betere behandeling van de bestellers te Enschede die afgebeuld worden Hg klaagt over strenge straffen aan het personeel opgelegd ook aan het po stkantoor te s Gravenhage De heer Drnckor bepleit uitbreiding van de nachtposttreinen Spr kenrt al de toenemende aitgifte van gelegenbeidspostzegels De heer Lohman de verhouding tusschen den minister en directeur generaal Pop besprekende betoogt dat laatsigenoemdexeen volkomen zelfstandig en verantwoordelijk ambtenaar behoort te wezen behoudens de wettelgke verantwoordeljkheid van den minister die door zelfstandigheid van dien hoofdambtenaar niet beperkt wordt Maar zooals de toestand thans is zgn tr twee chefs de directeur generaal en de minister of liever laatstgenoemde niet persoonlgk maar hooldamblenaren van zijn departement aangezien van den minister persoonigk niet kan geëischt worden fl t hg met de post en telegraaf in alle details bekend kan zijn Aan het hoold van een zoo belangrijk bedrgl als de post en telegraaf moet een bliivend persoon staan buiten de l olitiek een die desnoods den minister in de Kamer kan bgstaan bg de behandeling van dutailzaken Do heer Sasse van Ysselt sluit zich aan bg de klacht van den heer Drucker omtrent het gedoe met de postzegels De heeren Rays en Heemskerk sluiten zich aan bg het betoog van den heer Passtoórs nopens het in dienst blijven van gehuwde vrouwen Do laatste spreker voorziet daarvan monsterachtige toestanden De h er Limburg dankt daarentegen den minister voor den nieuwen toestand Men heeft zich niet te stellen op het standpunt dat het in theorie niet wenschelgk is dat de vrouw onttrokken wordt aan de zorg voor het kind of der baisbouding Verbod om als gehuwde vrouw te dienen zou het concubinaat bevorderen De heer ter Laan bespreekt posttoestandsn ten plattenlande en bepleit lotsverbetering voor brievengaarders en postboden De heer Roodhnyzen schaart zich in de bovenbedoelde kwestie aan de zgde van den heer Heemskerk De heer Schokking verdedigt de groepsvertegenwoordiging en bestrgdt het betoogLimburg De heer Borgesius meent dat de Staat slechts met twee zaken rekening heeft te honden in deie kwestie van de gehuwde vroaw de belangen van den dienst en do rechtspositie der ambtenaren en verwacht dat de minister het besluit betreffende de gehuwde ambtenaren ongewyzigd zal handhaven De minister de verschillende sprekers beantwoordende zei dat hem niets bekend is van een minder goede verstandhouding tassclien hem en een hooggeplaatst ambtenaar bg P en T Volgens den minister heeft de postadministratie op de kleintjes lettende en om te voorkomen dat het restant der de Rngter zegels waardeloos zou zgn op de minst kostbare wyze en volstrekt niet uit winstbejag de de Rugter zegels door overdruk tot portzegels gemaakt Aan den heer Lohman merkt de minister op dat zoolang de wetgevende macht hem niet ontslagen heeft van zgn verantwoordeIgkheid ook ten aanzien van het bedrijf der post en tel het niet behoort tot do beoordeeling der Kamer hoe strak of hoe zwak hg ten aanzien van ambtenaren in t algemeen ook van de hoogste de tengels moet aanhalen Wat betreft de booldkwestie ia het debat van heden het vraagstuk der gehuwde vrouwambtenares verklaart de minister dat van hem niet te verwachten n intrekking van het kon besluit waarbg het der gehuwde vrouw mogelgk is geworden haar betrekking te blgven vervullen Vermoedelijk zal worden bepaald op het voetspoor van hel buitenland dat de gehuwde vrouw bg zwangerschap zich gedurende l maanden zal knnnen doen vervangen Bg de replieken stelt de heer Passtoórs een motie voor volgens welke de Kamer betreurt de intrekking van het kon besluit van 2 Maart 1904 waarbij is bepaald dat aan vrouwelgke ambtenaren bg den dienst der P en T die in het hnwelgk treden een eervol ontslag wordt gegeven Deze motie kwam goiyktpig in behandeling De heer Ketelaar adviseert de motie op een nader te bepalen dag te besprekenIn dien zin wordt besloten In verband met het door de Regoering in te stellen nader onderzoek naar i geldelijke lasten van een algemeene pensionneering van gemeente ambtenaren en van hun wedawen en weezen heelt de Minister van Binnenlandsche Zaken door de tosschenkomst van de Commissarissen der Koningin in de provinciën aan de gemeentebesturen verzocht rechtstreeks aan hem op te geven het getal ambtenaren werklieden daarnon dir begrepen mannelijke en vrouweiyke afzonderig dat in vasten dienst bij de gemeente is of zal zgn op 1 Januari 1908 en niet reeds krachtens de wet aanspraak heeft op Bijkspensioen Het ligt in de bedoeling van genoemden Minister om nadat dit getal bekend zal zgn aan de gemeentebesturen het benoodigd getal formulieren of kaarten te zenden ten einde voor elk ambtenaar als bovenbedoeld een forranlier worde ingevuld naar den toestand op gemelden datum Ook zon de Minister gaarne voorzooverre ia de gemeente een gemeeritelgke pensioenregeling bestaat een afdruk der daarop betrekking hebbende verordening ontvangen Gamengde Berichten Men meldt nit Enschedé De arbeiders der firma Nico Terkailen hadden herhaaldelijk aangedrongen om de firma te spreken in zake den slechten toestand van grondstoffen en t loon op do fabriek De firma bleef echter steeds weigerachtig tot bespreking en mi weigerde gistermiddag halftwee het grootste gedeelte der arbeiders aan het werk te gaan vóór de firma een conferentie toestond De firma deelde toen schriftelgk mode dat om half drio de g wenscbte conferentie op haar kantoor zod plaats hebben In den afgeloopen nacht hebben door het slechte weder begnnsti d inbrekers een betoek gebracht aan ettelgke porceelen aan de Stadhottdcrslann en in de Adriaan Pauwstraat te s Gravenhage Althans in twee villa s van de Stadhouderslaan en in een woning aan de Adriaan Pauwstraat wisten zg zich toegang te verschaffen Zg hadden het speciaal op talelzilver gemunt dat in vrg belangrijke boeveelheid ontvreemd is Het vgltal personen B D en de drie gebr H die geruimen tgd als verdacht van den dielstal bg den heer Goudsmit in de Passage te s Gravenhage in voorloopige hechtenis doorbrachten zgn dezer dagen op vrge voeten gesteld In verband met het feit dat gedurende den tgd dat zy waren opgesloten geen inbraken zgn geploegd worden zg verdacht ook de daders te zgn van de in den afgeloopen nacht gepleegde inbraken in woningen aan de Stadhouderslaan en de Adriaan Pauwstraat te s Oravenhfige De 0 Haarl Ct verneemt dat de uitvorscbingen in den laatsten tgd door de justitie en de Bloemendaalsche politie gedaan bg de zich te Haarlem in voorloopige hechtenis bevindende personen er toe hebben geleid dat men thans zeker op het spoor meent te zgn van don persoon die een paar jaren geleden den Haarlemsciien klaverboer Bosman op een stuk weiland in de Haarlemmermeer heeft vermoord Bosman zoo brengt het blad o m in berinnering werd op 28 Juli 1904 nadat hg s morgens zeer vroeg met zgn knecht den 20 jarigea Klaas Blonk nit het Schoterkwartier naar het klaverland aan den Kruisweg bS don Spieringweg was gereden op dat land vermoord Blonk werd toen aid de vermoedelgke moordenaar in arrest gesteld u a achtte men hem schuldig omdat er bloed op zgn kleeren werd gevonden wat by evenwel beweerde dat paardenbloed was Hg verklaarde onscbnldig te zgn Hg was weggeloopen toen hg zag dat er twee mannen met dreigende gebaren op z n baas kwanun toaloopen en it ld dan lindboawar Suidgeest die in ds nabgheid van het land woont onmiddellijk van zgne bevindingen in kenni Saidgeest ging met een geweer gewapend met Blonk naar het land waar Bosman werd gevonden met vier diepe sneden in den hals en een in den strot Blonk is steeds biyven ontkennen en nii l it hij geruimen tyd in voorloopige hechtenis had doorgebracht losgelaten omdat g ifn bewgs togen bera was te vinden Men meldt uit Utrecht St Nicolna imiddag hier ter slL do is gister weer zeer aardig gewi ebt ondanks het druilerige weder H t was in de stad gezellig en zoor druk vooral r u Stadbui brug hoopten de mensc ien zich op De stadenten gaven weer tilrgke vertooningen Ouder gewoonte reed St Nicolnas met zgn knechts door de straten Verder bracht Prins Borghese do beroemde automobilist niettegenstaande hg bg Amersloort met de kei in aanraking was geweest in zijn prachtigen raotorwageu een bezoek aan onze stad Voor dezen middag reed ook weer heu ch de oude paardentram thans als lyn 5 richting naar de Oude Wereldzee met ceu bordje vol voorop Oud minister Kuyper was oOk verder niet vergeten Men zag iemand die veel op dr Koyper lee c met Beëlzebub samen in een rijtnig Opschriften als Een volk moet zgn groote mannen eeren en Zelfs ik Beëlzebub zgn grootste vgaod erkent zjjn groote verdiensten waren aan het rytuig aangebracht Verder gaven do studenten o a vertooningen van een geval betreffende onderzoek naar t vaderschap voor de rechtbank van de nog niet plaats gehad hebbende contrapartg van de burgerg naar aanleiding van de laatste lustrnmfeesten van Jen Sultan van Marokko Ook zag in n een zeker monarch in een rgtnig zitten vergezeld van een dame ziin vrouw en een klein kindje Duidelgk was te herkennen wie bedoeld werd De leden der afdeeling Arnhem van den Ned Aannemersbond hebben zich onderling verbonden van elke door hen gedane aanneming aan de kaï der afdeeling een zeker percentage af te staan onder bepaling dat weigering om deze verbintenis na te komen royement als lid der afdeeling zou ten gevolge hebben Een der leden weigerde deze overeenkomst gestand te doen toen door hem met een ander werk was aangenomen waarvan hg krachtens die overeenkomst f 449 zoa moeten afstaan en royement als lid van den Aannemersbond volgde Maar aan de afdeeling werd door do rechtbank de vordering tot betaling van f 449 ontzegd op grond dat hot hier gold een boding ten voordeele van een derde dat nietig is volgeus art 1351 B W De afdeeling kwam tegen dit vonnis in hooger beroep en voor het gerechtshol betoogde nu de aannemer dat de betaling niet meer van hem kon worden gevorderd omdat liü reeds w is geroyeerd als lid van den boud on dit de eenige stral was door partgen bg de overeonkomst op de niet nakoming gesteld Het hof oordeelde dit verweer gegrond omdat de schriltelgke overeenkomst een stork vermoeden oplevert dat werkelgk partjjen niet bedoeld hebben elkaar gereohteiyk te vervolgen doch alloen den eigerachtige buiten den kring hunner vereeniging te plaatsen Met vernietiging van hot vonnis der rechtbank verklaarde het hol daarom de vordering niet ontvankelgk Toen de gouverneur generaal van Moskou generaal Hörschelmann gisterenmorgen door het Lefortowskaja reed slingerde een vrouw een lom naar zgn rytuig Oenoraal Hörschelmann bleef ongekwetst de koetsier en de vrouw die den aanslag ploegde werden gewond het paard werd aan stakken gescheurd De Spaansche regoering hoeft alle Marokkaansche havens Tanger Larrasj Casablanca Centa Melilla de eilanden Allucemas en Perpon Velez besmet verklaard met builenpest Qit Stockholm wordt gasein dat aan den minister van oorlog Tingsten den minister van marine Dyrssen en den minister van binnenlandsche zaken Julilen op hnn verzoek ontslag is verleend Kapitein ter zee graaf Ehronsvaard is benoemd tot minister van marine en graaf Hamilton tot minister van binnenlandsche zaken Met de waarneming van de portefeuille van oorlog is voorloopig de minister van builenlandscbe zaken Lindman belast De Canadeesche stoomboot Mount Temple van Antwerpen naar St John is ten gevolge van oen sneeuwstorm op de kust van Nieuw Schotland geloopen Het schip telde 630 passagiers en 150 zeelieden allen konden echter worden gered Het schip isl wunob jnli k gtheel rerloran lifo Volgens een nader bericht hebben de geredden vraesslgke uren van angst en spanning doorgebracbi Alle opvarenden van de MountTemple konden zich op het kleine eilandje waar de stranding plaats had redden Zy moesten er echter 18 uren zooder voedsel of beschutting doorbrengen en werden ten slotte daar de booten van het stoomschip vernield waren een voor een door middel van een korl aan een touw van het eiland naar de kust overgebracht Een verzinsel Door de gverige nasporingen van de rgksveldwachters uit Naarden en Muiderberg is aan het licht gekomen dat het geheele verhaal van den korporaal kok van de pantserlortartillei ie A Brandse die beweerde dat hy door onbekende personen op den Maiderstraatweg in het dgbeen werd geschoten verzonnen is De getroUene heelt nl bekend dat hg meende aan den kant van den weg twee personen te zien van wie hg vreesde dat zg hem zonden aanvallen Onmiddeliyk haalde hg uit een achterjaszakje een flobertrevolver te voors hgn Onder het naar voren halen met de hand aan den trekkrt ging de revolver al met het bekende gevolg Do rest van zgn wedervaren vóór de opneming in het militair hospitaal te Naarden berust geheel op lantasie Waarschijnlijk is do vrees voor het verbod van het dragen van wapens aan deze fantasie niet vreemd In elk geval maakt deze verklaring een einde aan de ongerustheid waarin de bewoners van den Maiderstraatweg verkeerden na de aangifte van het geheimzinnig geval Hbid Men seint alt Eindhoven Een ernstig braad is uitgebroken in de manufacturenzaak van do Nl Veen L De Jongh en De Gaper Het geheele perceel staat in lichte laaie Het zal wel geheel uitbranden daar aan blusscben niet te donken valt Er zgn eenige persoonigke ongelukken te betreuren de heer Karel Leyten lid der firma Moonen en Leyten tevens lid der brandweer brak een beupbeen en is in het gasthuis opgenomen De heer Van Veen meubelmakjr kreeg een stuk puin op het hoofd waardoor hg ernstig gewond werd Hy werd in het gasthuis verbonden De heer Elias een der firmanten heelt met zyn gezin intgds het belendend woonhuis verlaten uit vrees voor het dreigend gevaar Stadsnieuiiys QODDA 6 December 1907 Gisteren werd de nienwe gashouder aan de Stedelijke Gaslabriek alhier in werking gesteld en dez bevatte 10 000 Kub M gas Woensdag 8 Januari zal in de zaal Kunstmin optreden het Haagsche Tooneelg ezelscbap onder directie van dèn beer Brondgeest en zal opvoeren De Diol met genoemden heer in de hooldrol Het bericht in ons vorig nummer ontleend aan het Rotterdamsch Nieuwsblad als zou de steenlabriek van den heer J J Haverkamp te Oouderak stop gezet worden blijkt bezijden de waarheid te zgn genoemde labriek blp voortbestaan Zondag a s speelt Olympia II een voethalwedstrgd tegen B V V I nit Boskoop op het terrein aan den Rotterdamschen dyk alhier Woensdagmiddag hield de aldeeling Gouda e 0 van den Bond van Nederlandsche Onderwyzers een huishoudelgke vergadering Het bestuur deelde mede dat de gemeenteraad van Zevenhuizen naar aanleiding van ons varzoek besloten heelt den cursus voor de hoofdakte met f 10 s jaars te subsidieeren terwgl van Reeuwyk bericht was ingekomen dat daar de raad genegen was den cursus te Bteanen wanneer ook de gemeenteraad van Goud daartoe besloot Verder werd behandeld de beschrgvingsbriel van do Algemeene Vergadering Onder meer verklaarde de meerderheid vao de vergadering zich voor een motie door de afdeeling Alkmaar voorgesteld waarin wordt uitgesproken de noodzakelijkheid dat de bond en zyn afdeelingen zich onthouden van deelname aan de Meibeweging en de betooging voor algemeen kiesrecht Tot afgevaardigden naar de Algemeene Vergadering die op 28 en 29 December te Leeuwarden wordt geSouden werden gekozen de heeren Breedyk en Verjaal Op zyo verzoek ia met ingang van 1 Januari eervol ontslip verleend aan J Vellinga te Boskoop als tgdelgk leeraar der gkstainbouwwiotei school aldaar Amsterdam 3 Dec 1907 Volgens het weekblad van de Comraissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 3 December door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Haarlemsche Bankvereeniging Teding van Berkhout èt de Clerq 50 pCt gestort lUjpCt Rcsidentiebank 60 Surioaamsche Bank 110 Amsterdamsche Scheepsver bandbank 10 pCt gestort 80 Cult My GoonoengBoelead 149i 5 pCt Oblig Colt Mij Maron 93i Aand Assam Thee Ondernoming Wanasoeka 270 Amsterdamsche Chininefabr 125 5 pCt Oblig Mi tot exploitatie van koolzuur en zuurstofeylinders 96 Aand Mg van Zwavelzunrbereiding 100 Arnhemsche Tramweg M j 88 Betuwsche Sloomlramw Mg 64 Ooster Stoomtram Mg 97 5 pCt Oblig Mg tot exploitatie van het American Hotel 101 Aand Exploit Mj Scheveningen 36 Amsterdamsche Zee en Brand Assurantie Mg 160 Mg tot expl van Bad en overdekte Zweminrichtingen F 100 70 3 pCt Oblig Gemeenie Eindhoven 90 3 pCt ld ld Leeuwarden 83 Loten Concertgebouw F 5 Amsterdam 3 December 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in bet weelïblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wjj ü de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Zuid Hollandsche Credietver eeniging 30 pCt Holland La Plata Hyp bonk 90 Lanbonw Mg Getas 92 5 pCt Oblig Cultuur Mg Maron 98 Aand Mgnbouw Mg Snriname 3 Araslerdarasche Chininefabr 125 Internationale Guano en Superphosphaatwerken Offorte Maatschappg voor Zwavelzuurbereiding 100 pCt Suikerfabriek Tjoekir 175 Arnhemsche Tramweg Mg 88 Ooster Stoomtram Mg 97 Boiiwgrond Mg Gemeen schappelgk Belang 28 Koloniale Zee en Brand Assurantie Maatschappg 55 Leeuwarder Waterl Mg 83 Vlissingsche Duinwaterleiding Maatschappg 150 Nederlandsche Maatschappg tot landaanwinning op de vlakte van het Zwolsche Diep 20 6 pCt Oblig Gem Middelburg lOOJ 4 Pandbr Amstel Hypb f 500 90 AANGEBODEN Aand Administratiekantoor van Indische Fondsen 80 pCt Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederland 10 pCt gestort 120 s Qravenhaagsche Hypb voor Nederland 100 Pref aand Oostersche Hypbank 39 Aand Cultuur Mg öoenoeng Boelend 150 Cnltunr Mg Petjangaan Bod 150 Zuid Afrikaansch Handelsh Bod 4 pCt Oblig Mg tot exploitatie van de Brakke Grond Bod 5 pCt Oblig Machine rgwiel en Automobielenfabr Simplex Bod Aand Zuid Hollandsche Boek en Handelsdrukkerg 46 Nederl Westfaalsche Spoorweg Mg 273 Gooische Stoomtram My Bpd 4 pCt Oblig Tweede Noord Hol landsche Tramweg Mg 100 4 pCt Oblig Westlandsche Stotm tratnweg My 96 Aand Nederland My van verzekering op het leren 83 Vosta MS van levensverz 20 Groninger Waterleiding Mij 158 3Vi pCt Oblig Waterschap de Wgde Wormer Bod 4 pCt Oblig Vereeniging tot christelijke verzorging v zennwlyders in Nederland 85 4 pCt Oblig Vereen tot Christel verzorging van Krankzinnigeo in Nederland 88 Opr aand Javasche Cultunr Mg F 75 BEÏÏES Ihk EOTTEEDAM L K H K Staattleenmtien PoETDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 5 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 HoBLAKD Iwang Dombr Obli gatiea 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 77 44 Colombia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 1 241 Fli potheek Banken Aandb idem idem 4 90 Pandb Kotterd Hypb 4 101 Pairdb Botterd Hypb H l 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stcdelgke Hypb 4 H Pandb Utrechtscho Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4 9 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pttudb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Scheepvaart Maatarhappijen Pand Holland Gulf Stï Mg 35 Paiidb Nationale Hypb 3 98 Pajidb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Premmleeninqen btLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 DiVfrsen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Spoorwegleeninijen ITALIË Oblig Znid Italiaansche Spw lMg A 367 Ontvangen do NOUVEAUTÉS in Wiiiteniiantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEM BLOUSKN PELTEKMIW enz tegen de meest concorreorendt prg ïen K Ki X SSMi i MW r Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Willem onders 1 de Wit en J Hazenbrook Willem ouders A J H Mnltem en A Versteeg Johannes ouders J Verweij en A van Dgkland Antonie Hendrik ouders D de Wilde en W C Putters Oornelis ouders J Boer en K Roozeboom Aaltje Cornelia ouders C do Bugn en P J van den Dool Willem ouders A N Kool en J C den Hertog Maria Johanna ouders L van den Bovenkamp en M J de Jong OVERLEDEN T Rook 79 j Predikbeurt bij de Remonstrantsohe Gereformeerde Qemeeate alhier Zondag 8 December s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT ADVËliTE TII ï Het Correspondentschap van iVOXOHOlWOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiHKZWAOBE Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters pd Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar SAMOSWIJN oa cent perjieêch Aanbevelend lltllii n o iti Hv il l I tnm ScbMBipp ttunr PM I GIon SmU GUutrJtni ni p ia Wtw niiU toor b iioul r MMIU kMrif pMtMB van ilU Win rk GiltaitiMa DnsMllaa H Iba l M W lT m Anl Firma Herman Zoon Dronkensch£ p bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toeptezonden Kan ingegeven u orden in Kofie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in het veedeel zonder dat hei noodüf M dat de dronkaard er iets v n a weet Het COZ l POEDER bezit do wonderbare eigenschap oin tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken liet COZA POEOElt werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echlgonoote do zuster of de dochter van don verslaafde hot hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat liet iioodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zyno redding te danken heeft Hel COZA POBOK7J heeft het huiseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld doizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het hoeft menig j peraoon op den rechti u weg terug gebracht eu gelukkig gemaakt on het leven van talloozen met menig jaar verlengd Hel Institouf waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Hot poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7yn Correspondentie in alle talen der wereld Het echje Coza poeder is verkrggbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Ou o depülhoudors reiken hot attestenboek gratis uit aan hen die er aaiivraag voor toen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt IJ direct naar Londen C0ZAINSTITUT3 rS X Wïiclit U voor iiaiTlnakaels Höt oxa Poed r 18 liet eerfige afdoende middel tegen dronkenschap WORMERVEER H0Lij riD7 Eohte Oude Jenever ightcap P HOI PË Verkrggbaar by PBKTKRS Jz L i op cachet en kurkiraml Zenuw en llaag lijders vordt uit overtnifpng als een werkelgke bn in ieo UDoil het bf ok aniibeTolen Na outvaa Rl vuii mlrn ppr hnefk iartnoiAt d i boolfju franco per post totigozoriüeu dt ur BLORVO h i UooJcbaa 7 atbomm