Goudsche Courant, maandag 9 december 1907

Maandag O December 1907 46ste Jaargang i o 10508 mimm mum DiieuwS en AdvertenUehlad roor Gouda en Omstreken PulkBte kwaliteiten In eenvoudige en zmdeltike dooh nagenoeg mets kostende verpakking VERGELIJKT EN OORDEELT ZELF Uitsluitend verkrUgbaar ia de bekende eigen Winkels HET VAPË VAN ASTEN Te aOïïDA Wpstraat 157 OpenlDare Verkooping te ÜOIJUA op MAANDAG IC DECEMBBE 1907 s morgens 1 1 aren in but Kolflelinis Het Sciuikbord aan den Kleiweg Ie Gouda ten overstaan van den te Uiabtreclit gevestigden J KOEMAN van No 1 Ken gaed oadorhuuden vaa vela gemakken voorzit n WoonhuiSj umi afzonderlüken opgang hebbend BOVENHUIS EEVE en TQIN en een GANG dar rnaast aan den Flaweelen Singel te Qoada wp R Nos 661 èn 6618 groot 1 are 75 cantiaren Verbaard tot 1 Mei 1908 voor f 440 per jaar No 2 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien irOO llltJlJi met alzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS aan de ïurlmarkt te Gouda wijk H Nos 122 en ISSa groot 59 centiaren Het Benedeobnis is verhuurd voor 1144 per jaar Het Bovenhuis is niet verhuurd No 3 Een BOOJUkWEKKEKIJ liggende in de tweede Kade aciiter de Karnemelksloot te Gouda belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1175 en U7H groot 52 aren en No 4 Een perceel Hakhout en Valer liggende naby perceel 3 belendende de tramweg Gouda Schoonhoven te Gouda Sectie A Nos 1342 1343 en 1344 groot 54 aten 70 centiaren Betalingen der kooppenningen 16 Januari 1908 Te bezichtigen drie werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en 2 4 uren en op dien dag van 9 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd DE GOEDKOOPSTE I k DE MEEST PH CT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE mopcblaiiem z n beslist die der Firma UELUOlU TUJS LADIES JOVHNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat TBB ILL ÜRESSMAKEK I met een gratis geknipt patroon THE BKZAAH OF CHILI RBN a FASHIOyS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VKAAOI Vu BoekhaniMaai ProatnuMiiwfii I AUe mH kiaiel ifoU Bljvoegtel i Van alle in deze bladen voorkomendemodelion zgn GEKNIPTE PATHONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaarbij MILLY SIMONS Den Haag mienw onavertroaeu Prof Dr Lieburs weibukenU SIDV KBACBT ILIZI3 AUmii eoht niflt Kabnektmerk tot voortdurende radicale ui tekere geooKiiig van Ue seiN de meegt hardnekkige nuw iekten ooral ontstaao door afdwalingen op jeagdigen leeftfiJ Iiotijtenezing van elke zwakte Bloe i liiicht knauwdbeid Hootdpgn Migraine üartkloppiug Maagpya slechte spgaverteriog Onrermogen ïm poten Pollutionü ent uitvoerige prospectnisen IrjiiPf e f h fl l fl 2 8 3 dul hülyfle ïb n I OTiir i t Diipül Mattb v d rm to iïaUI om i i p it M Olélian h Co Rotterdam I Huppel s Gmrenhaga t Halniinaii de Jong J Csn Kotier t D VV Iff fc Cj iouda D bH alle dro iataa 20 cent per ii 11 cent per 2 pak Overal verkrijgbaar HLISMOEDKItS nai bt U vuor Hamaak Ziet naar hi t Controle eg l Dr v H MEl ROOS en HAUMENSea den naam P M LEMAAR Co tfeatmuan Bekroond in Ortober jl tn BRUSSEL met do Hoogste Onderscljeiilin r den 4 ltkMI PIIIX ATTEST AMSTERDAM 6 November 1907 Aan de Firma P Molenaar Co Westzaan M H In de Kinderpraktijk en op de Kindorafdeeling van bet Onze Lieve Vrouwe Gastbnis heb ik in vele gevallen waar bet gebruik viu een Meelpreparaat als btivoeging gewenscht was o a ook bet Molenaars Kindernieel tot mpe tevredenheid aangewend Het moet evenwel vooral ba zuigelingen op een oordeelkundige w jze worden toegepast en toegediend om teleurstellende resultaten te voorkomen Achtend w g Dr P W C M BUSCH late Geneesheer aan Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Nieuwe Kwaliteiten Hollandsche Mélange I Het AllerfliaBtê 4 et per half pünds palfjc met een 2 cents bon Kwaliteit vao ouds bekeod 0 et per lialf punds palfie met een 2 i cents bon Geurig en lijn viin smuk Het groote succes WERIXD SÜCCE8 De Wereldberoemde Superior Druivenboisthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UELIASTHE ia verkrijgbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Naderlmd Frankrijk Dmüchland Engiland Amerika Ned Indil Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz UBLIANTHE werd 9 maal net Geiden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTBE in flacons t 0 40 1 0 70 en f 1 UELlA TaS in doozen tabletten 0 40 en I 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN 8CHAIK o Koninklijke Stoomfabriek Ue Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLVf £ Cu Westhaven 19S iouja GRENUÜL Oouda E H VAN MILU Veerstal B 12Ö iouda A BOUMAN Moordrecht P1NK8E Nieuaerkerka d IJeel A N VaS ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeun cr i 8CHEEK Haaetreehl P W v BUE Oudewater K vAS dbr HEMDEN te Reeuaijk P v d SPKK Moercapelle D v o STAK Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DEK n UD HWaddiugneen P A u ÖBOOT A o iOnü i Oudewater 3 P KASTELEIN PoUbreekerdam D BIKKER te Bemchop W ilSC Hi WI Ci Laat B niet misleiden door MÜ SiJ oop Het klooster SancUtVaulo AbdIJ bestaat niet du Siroop van gemterlel waarcle sïm ïrw mÏBl ti den winter uwen tuin voor de LËNTi MiT llaarleiiiiuer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 43 zenden wij franco door Nederland onze over il bekende yorituU CoUeatiM 30 Hyacinten voor glazen ol 40 voor polten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten ol eeoe collectie voor deo tuil van 350 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Groens Scillas Sneeuwklokjes enz Rgk geïllustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in hel Hollandsch en onse vele wenken voor de cullunr bevattende groote catalogus in het Dnitach zenden wji desverlangd gratis en franco Tulobouw EtablIsseoieQt Huis ter Duin XoordwUk by Haarlein EEMIEFOTTAHTHES Heil wiirlt vei K ii t E EK te Ie tea UIT HKT MAG eiJN VAN u UAVENSWAAY imm QOKINCHËM I i p niliKKV wrirdan lge reril il ïoriej elde alt P8 v u u iwef I een half en een i ed om met veroieiding van Nonimer e Prijs voorzien van nerenstaau Merk volgens de Wet gedepo oeerd Zich tot de nitvou a r vau f e lerde orders aanber ende J C BIJL voororcfl 1 BBEEBAAHT Lz vêreeniging ARME zÖiÏGr Afdeüiog UnOHKeiVUtJIS ROZËNDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke onl zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan iningogoeden voor goedkoopo prijzen te verkoopen Po daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de iieutfile Vêreeniging 4rII enxorg Neemt Proef f M H l et per half ponds palcjc met een 2 oents bon Zéér goed en absoluut zuiver Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingen onze IH olieverf geteMMerdf l ortrelleii feluture BogaerI 1 geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratie op aanvraog Boxtel a liOOAI UJlf B Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn Rum 35 JAAR Duoa MtixiatiiiN JICHT EN BHEUMATItKUJOEdS MET SUCCES etmufKT VERKRUCBAAH in FLESSCHtNVANSOdsJScIs EH 1 25BUH H AP0THEKEI EN DnaCISTDI F Ad RlCHTERj C RoTTCHOAM Te Gouda bj C LÜGEK Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Gouda Druk van A BRINKMAN 4 Z Volicshuisvesting en Bouwcrediet Wellicht zal bij de behandeling an de begrooting voor Binnenlandsclic Zaken wederom de uitvoering van de Woningwet ter sprake komen en men mag verwachten dat dan nogmaals de klacht zal worden aangeheven dat er hier te lande uitgezonderd wat onbewüonbaarverklaringen en het tot stand komen van nieuwe bouwverordeningen nog veel te weinig is geschied tot verbetering der volkshuisvesting Met name geldt dat den bouw van arbeiderswoningen waarvoor wel hier en daar vereenigingen worden opgericht en ook wel eenige voorschotten zijn gegeven maar waarin toch geenszins die gang 2it welke noodig is om iu de toekomst eenige verbetering in onze woningtoestanden te mogen verwachten Nu moet dan ook al dadelijk gezegd worden dat een vêreeniging die arbeiderswoningen wil bouwen en daarbij geTjruik wil maken van het haar bij de Woningwet toegezegde orediet van gemeente en staat ook al erlangt zij alleen voorschot en geen b ij d r a g e van Uijksnf Gemeentewege een weg betreedt die als bet ware bezaaid is met doorneti Gelijk men weet moet men beginnen met rechtspersoonlijkheid aan ie vragen waarop moet volgen een verzoek om toelating als vêreeniging uitsluitend werkzaam in het belang van verbetering der Volkshuisvesting Dit laatste geeft al het noodige oponthoud omdat die toelating loopt over de schijven van het Woningcollege en van een paar departementen maar wie tijd van leven heeft en zorg droeg voor een aan de daarvoor vastgestelde eisclien beantwoordend stel statuten komt dit oponthoud nog wel te boven Nu dient men de plannen met de becijferingen in bij het Gemeentebestuur en vraagt voorschot maar aangezien men vooral in grootere steden het terrein zoo goedkoop mogelijk dient te hebben wordt er ook nog al eens gevraagd om een terrein van gemeentewege te willen beschikbaar stellen zulks bijv op erfpacht Wil men een stuk grond van de gemeente dan is het tien tegen één dat de gemeente er niet over denkt om het gevraagde terrein af te staan en ligt op de terreinkwestie de geheele zaak voorloopig tegen de vlakte Maar gesteld men ziet kans te bouwen zonder dat de gemeente een terrein beschikbaar stelt en ook zonder b ij dragen van Gemeente of Rijk en de plannen zijn in overleg met het gemeentelijk Bouwen Woningtoezicht vastgesteld en de Gezondheidscommissie heeft geen bezwaren en op den financieelen opzet valt niets meer af te dingen zoodat de gemeenteraad besluit het voorschot te verleenen dan is daarmede de zaak nog geenszins afgeloopen Dit raadsbesluit is namelijk onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het is duidelijk dat ieder nieuw college dat plannen en cijfers van anderen ter goedkeuring onder de oogen krijgt een gevaar is voor eene spoedige afdoening zoo de geheele zaak tenminste niet reeds bij Gedeputeerden schipbreuk lijdt of van voren af aan op touw dient te worden gezet bijv wegens bezwaren van financieelen aard of ten gevolge van opmerkingen van den in dit stadium gehoorden Inspecteur van de Volksgezondheid Maar laat ons aannemen dat Gedeputeerde Staten geen bezwaar maken dan klopt de gemeente natuurlijk bij het rijk aan om een voorschot tot het bedrag van hetgeen door haar weer wordt voorgeschoten aan de betrokken vêreeniging welke nu zoo langzamerhand ree i9 wanhopig begint te worden dat ze nog steeds niet over kan gaau tot bouwen Zy zal echter behoorlijk geduld moeten hebben want voordat het voorschot aan de gemeente kan worden verstrekt moet Binnenlandsche Zaken het plan bekijken moet het Woningcollege gehoord worden en moet Financien het goed vinden Financien nu heeft tegenwoordig zijn eigen denkbeelden omtrent de noodzakelijkheid van zekere bepalingen in de statuten der voorschotvragende vêreeniging en geeft geen geld wanneer daar niet aan is voldaan Maar wij laten deze kwestie ter zijde en nemen het geval dat de statuten aan alle eischeii voldoen Ook zoo echter is het duidelijk dat de hier beschreven weg al doen zich geen ernstige moeilijkheden voor veel te lang is om op oen krachtige werkzaamheid van vereenigingen uitsluitend werkzaam in het belang der Volkshuisvesting te mogen rekenen Als men de aandeelhouders die het starakapitaal moeten fourneeren niet met alle kracht hij elkaar tracht te houden is er bij ieder met buitengewoon gunstig verloopend geval groote kans dat er eeiiigeii gaan deserteeren met de boodschaji vooral als het meuschen van zaken zijn dat er blijkbaar niets meer van komt en dat zij hunne toezegging tot het nemen van aaudj g Lniet langer gestand kunnen doen Hier wordt willen wij dus maar zeggen liet particulier initiatief door onze woningwetgeving niet gemakkelijk gemaakt hetgeen niet zeggen wil dat het bij behoudvan het stelsel van voorschotten uit sRijks kas door intermediair van de gemeenten als eenig middel tot het verschaffenvan goedkoop geld gemakkelijk of ookmaar doenlijk zou zijn om gegeven debestiiursen andere lichamen die er ingekend dienen te worden een aanmerkelijk korteren en toch veiligen weg indezen aan te wijzen Zulk een geldelijkesteun van Rijks en Gemeentewege zal vreezen wij nooit vlot en coulant teverkrijgen zijn gezien de moeilijkheid omde hier genoemde toch al niet ov matigsnel functionneerende lichamen het allemaal samen min of meer eens te doenworden Die steun echter zal een noodzakelijkheid blijven bij opruiming vankrotten en het verschaffen van nieuwewoningen in de plaats van die krotten maar dan geldt die steun niet alleen hetverstrekken van goedkoop geld maartevens in de meeste gevallen het gevenvan bijdragen Het is in vele opzichten ran groot belang dat de gemeente eerst bij onvoldoend particulier initiatief zelf woningen bouwt in de plaats van de op te ruimen krotten zoodat wij in ieder geval de tusschenkomst van Rijk en Gemeente tot het verstrekken van steun tot dat doel als een zeer belangrijken maatregel in het belang van de verbetering der volkshuisvesting blijven beschouwen Maar de vraag doet zich op of in het algemeen met de regeling van de Woningwet ten opzichte der credietverschaffing wel kan worden volstaan of niet op andere gemakkelijker wijze goedkoop bouwcrediet ware te verstrekken vooral ook ten einde de direct belanghebbenden op volkomen gezonden financieelen grondslag in de gelegenheid te stellen zelf te bouwen Deze vraag is aanhangig gemaakt op j het dezen zomer te Londen gehouden internationale woningcongres en er zijn daaromtrent een paar rapporten uitgebracht die de overweging ten volle waard zijn Wij Nederiandera staan dat bleek wel ten duidelijkste op het congres nog al ten achter bij andere landen wat betreft de resultaten onzer woningwet gevlJlg in dit opideht En Sis wij niettegenstaande onze Woningwet thans vijf jaar in werking is nog zoo weinig schot zien in de pogingen tot verbetering als wij nog zoo weinig daden kunnen toonen op dit gebied dan lijkt daaraan voor een zeer groot deel wel schuld te hebben onze zoo moeilijk functionneerende credietverschaffing Wij spreken nog niet eens over de Engelsche en Amerikaansche Building Societies vereenigingen die niet zelf houwen maar die uit contributies en spaargelden aan diegenen harer leden die bouwen willen tot 75 ft SO pCt van de bouwkosten op hypotheek verstrekken Van deze Building Societies bestaan er intusschen in Kngeland een 20Ü0raet een gezamenlijk kapitaal van een 06 inillioen pond sterling en een aantal leden van over de 600 000 Men mag dus zeggen dat hier aan onzen gezeten werkmansstand een schitterend voorbeeld van eigen initiatief zonder eenige hulp van Staat of Gemeente wordt gegeven Maar waar bij ons misschien eerst langzamerhand gehoopt kan worden op het volgen van dit voorbeeld verdient vóór alles onze aandacht de in BelgiU gevolgde wijze van verstrekken van bouwcrediet Bij de wet van J Augustus 1889 toch is de Belgische Algemeene Spaar en Pensioenkas een lichaam als onze Rijkspostspaarbank gemachtigd geworden om een deel van haar fondsen beschikbaar te stellen als voorschot voor den bouw of den aankoop van arbeiderswoningen zulks natuurlijk in den vorm van hypothecaire geldleening waarbij dan geëischt kan worden een gemengde verzekering op het leven van den debiteur om de terugbetaling op een bepaald tijdstip of bij den dood van den verzekerd te waarborgen Soortgelijke bevoegdheid is destijds o a door Mr A Kerdijk voor onze Rijkspostspaarbank geëischt en het valt niet te ontkennen dat hier kapitalen aanwezig zijn die voor den bauw van arbeiderswoningen tegen lage rente kunnen worden beschikbaar gesteld en op deze wijze een minstens even solide belegging kunnen vinden als in de pandbrieven en andere papieren die daarvoor thans worden aangekocht Bovendien hier geldt het kapitalen die voor een goed deel door de arbeidende klasse zelve worden bijeengebracht n het is dus niet meer dan billijk dat die gelden zoo dat mogelijk blijkt in de eerste plaats worden aangewend ter verbetering van het lot dier klasse Zoo dat mogelijk blijkt zeiden we Welnu in België blijkt het niet alleen mogelijk maar ziet men er bijzonder goede resultaten van Het zou het bestek van dit artikel te buiten gaan wanneer wij een eenigszins uitvoerig denkbeeld wilden geven van de wijze waarop de Belgische Spaarbank haar daarvoor beschikbare gelden verstrekt Zulks geschiedt voornamelijk hoewel niet uitsluitend met behulp van al of niet coöperatieve vereenigingen die tot doel hebben het verstrekken van crediet voor den bouw van arbeiderswoningen De vereenigingen nemen dan door middel van een tweede hypotheek ook nog een deel van de bouwkosten roor hare rekening zoodat een Belgisch arbeider die een eigen woning wil bouwen negen tiende van de bouwsom op hypotheek kan krijgen Het succes met deze wijze van werken in België verkregen is opvallend In 1902 was door de Belgische Spaarbank aan de hierbedoelde credietvereenigingen een som van ruim 49 millioen francs en an de daarvoor in de Jjermen vjjlende bouwvereenigingen een som van bijtia 2V millioen francs op hypotheek verstrekt en dat tegen een rente van op zijn hoogst 31 pCt Deze cijfers zegt het desbetreffend rapport zijn welsprekend vooral wanneer men bedenkt dat zij slechts een saldo van uitstaande leeningen vertegenwoordigen en dat dit kapitaal tengevolge van aflossingen en terugbetalingen van hand tot hand gaat Van zulk een spaarbank nu kan men een gemakkelijker wijze van werken verwachten dan van het bestuur van Rijk en Gemeente en de in België verkregen resultaten komen dat vermoeden versterken Hier zijn het geen colleges die overal ex officio hun neus in moeten steken maar hier is een verantwoordelijk directeur aan wien men een groote vrijheid van handelen kan laten wat natuurlijk het stroeve loopen der bouwcredietmachine voorkomt zonder dat de waarborgen er minder om zijn Inderdaad het schijnt ons dringend noodig dat de wetgever ook ten onzent eens zijn bijzondere aandacht wijdt aan de quaestie van de crediet verstrekking ten behoeve van den bouw van arbeiderswoningen Gaan wij op den thans ingeslagen weg voort zonder de gelegenheid tot het bekomen van goedkoop crediet te verruimen en te vergemakkelijken dan zal de verbetering van de Nederlandsche woningtoestanden den slakkengang blijven gaan dien onze woningwetgever heeft bedoeld noch voorzien I Uuitenlandsch Uverzicbt Reuter seint nii Kostock dd 6 Dec Op bet kasteel Serrahn b d heden de verloving plaats van vorst Ferdinand van Bulgarije met prinses Eleonora Rensa jongere linie Reuter seint uit Fairmont West Virginië dd 6 Deo Er bad een koolstofontploffing ilaats in de kolenmijn Monogab De directeur verklaart dat er minstens 500 personen bedolven zijn drie Igken zijn opgegraven Een later telegram luidt De mijn staat in brand er is goen hoop op redding De samenzwering tegen vorst Nikolaat heeft nog aanleiding gegeven tot een Incident dat de goede betrekkingen tusscben hel vorstendom en de Donan monarchie voor een oogenblik verstoord heeft De als hoofdaanleggpr van hel komplot in hechtenis genomen Raikowits had o n als medeplichtige genoemd Dakowits den voorzitter vao de vêreeniging der Montenpgrjnsche studenten te Belgrado Terwijl deze te Cetlinje vertoefde werd tot zijn inhechtenisneming besloten Eenige agenten en offlcieren drongen een kofflehnis binnen waar Dakowits zich bevond De arrestatie mislukte echter Dakowits een zeer krachtig gebouwde jonge man verdedigde zich flink Hj doodde een officier en wondde nog twee andere lijner aanvallers s Nachts vinchtto hö naar Dalmatië De Monlenegrijnsche regeering zond denzelflen nacht een halve compagnie soldaten naar een Dalmatisch dorp waar men vermoedde dat Dakowits zich verscholen had De komst der soldnion br icbt het heele dorp in opschudding te meer daar allerwego huiszoekingen werden gebonden Dadelijk werd de overheid te Cattaro in kennis gesteld van het indringen van Monlenegrijnsche troepen op Dalmaliscb grondge