Goudsche Courant, maandag 9 december 1907

bied en een sterke aldeeling aoldaten werd er op nit gezonden om de grens te bevaken En toen de MontonegriJDHohe solditen na Tergeelsche onderzoekingen terugkeerden werden ze door de grenswacht in üecbtenis genomen en naar Cattaro gebracht De Oostenrijkscb Uongaarsche gezant te Cettinje baron Ton I nhn eischte genoegdoening Tan de Monteuegrjjnsche regeering voor de schending Jer grenzen Minislerpre ident ïunianowits zond daarop ziJn secretaris naar den gezant die door dezen evenwel niet ontvangen werd Tomanowits moest zich zelf bjj den gezant vervoegen on zün leedwezen over het benrde te kennen te geven De zaak is thans bijgelegd maar de Üostenrjjksche greosivaoht is intusschen versterkt om een herhaling van dergelgke Montenegrijnscbe grappen te voorkomen In den Ooatenrgkscbon Ryksraad is gisteren behandeld de molie van den afgevaardigde professor Husaryli ingediend naar aanleiding van diens interpellatie over de besiniten van den Katholiekendag üie motie Inidde aldus Der eegeering wordt verzocht het Huls waarborgen te geven legen de door de cbristeliik Sociale regeeriogspartu aangekondigde verovering der universiteiten opdat de bjj de grondwet gewaarborgde vrgheid van ondorw J8 van wetenschap geloof en geweten worde beschermd Professor Masaryk hield ter mutiveering van zgn motie een lange redevoering waarin hy de gevaren schilderde voor de wetenschap zoo deze onderworpen wordt aan de controle van een politieke of kerkelijke parlg Hij waarschuwde het Huis tegen clericale staatkunde on drong aan op vrijzinnige en vooruitstrevende opvattingen in de politiek zoowel ala in de wetenschap De minister van onderwijs dr Marchet wilde de zaak niet zoover uitspinnen als prof Masaryk doch hield een warme verdedigingsrede voor do universiteiten In een verklaring orer de leervrgheid zeide hg dat naar zgn meening die Trijhoid ann de nniversiteiton raoet worden gewaarborgd omdat zjj den grondslag vormt voor eiken modernen staat De motie die tegen de christen socialisten was gericht werd met algemeens stemmen aangenomen óók de christen socialisten stemden er voor De heer Lueger hield een redevoering waarin hg zeide dat een burgemeester die Weenen zoozeer in de hoogte had gebracht kalm elke verdenking dat by tegen ontwikkeling en beschaving zon ijjn kan afwjjzen Hg eiscbt alleen maar dat de motie van Masaryk ook wordt opgevat als de volledige vrgheid en goljikheid Toor de katholieken te waarborgen Het Toorstel van Lueger om dit opzettelijk in de motie te doen uitkomen werd nadat de Polen en de Tsjechen zich daarvoor badden verklaard door professor Masaryk aanvaard V Hoewel de dissidenten in de Hongaarsche Kamer onder leiding van baron Banffy en den ondminister Polonyi besloten hebben geen obstructie Ie voeren tegen de wet waarbij de rej ering wordt gemachtigd de OTereenkonist met 1 lanuari in te voeren ook al kan de invoeringswet niet in behandeling gebracht worden bestaat toch gevaar dat dit wetje van 6én artikel niet voor 1 laouari zal worden aangenomen Dit gevaar is een gevolg van het besluit der Kroaten gisteren bielden li een conferentie waarin zy besloten ondanks de bgeenroeping van den Kroatischen Landdag niet naar Agram te gaan maar lu Boedapest te biyvan en daar door hun optreden de aanneming van het maehtigingswetje voor 1 Januari te verydelen Do bedreiging van minister Wekerie om de Kroatische nationale party de Startsjewilajaansche groep tegen de obstructionistiach gorinde Kroatische coalitie uit te spelen heeft derhalve de beoogde bedoeling gemist want volgens de berichten uit Agram zgn de aanhangers van Startsjewitsj niet voornemens voor Wokerie de kastanjes uit het vuur te balen Zg eischen eveneens staatsrechteriyke concessies aan Kroatië die voor Hongarge nog minder aannemelgk z n dan de wenschen der Kroatische coalitie De loeeland wordt voor Wekerie zoo moeiIgk dat er voorloopig voor hem geen kans bestaat zgn belofte na te komen en Ie zorgen dat met 1 Januari ook deur Hongarge de Overeenkomst zal zijn goedgekeurd De storm is den Dnitscben Rgksdag is bedaard voor het uogenblik Maar de woeste golven die hoog opsloegen hebben zich nog niet geëffend De zitting van gisteren gaf daarvan biyk De blocpartgeu hebben Dinsdag tot laat in den avond beraadslaagd en verklaringen opgesteld die gisteren in het Huis werden Toorgeletan Alle groepen Terklaarden zich voor de voortzetting van do codserTatiefUberalt paring onder Bttlow s leidingi maar allen maakten daarbU bet Toorbehoad dat zij die leiding zonden volgen voor zoover die overeen te brengen is met hnn grondstelllngbn Maar d t is juist bet onhoudbare Geen der groote groepen wil iets toegeven een gemeenschappelgk program van actie bestaat niet en op geen enkel pont Tan practische staatkujide loepen de beginselen Tan conservatieven en liberalen samen Het vereischle van een coalitie is toch in de eerste plaats dat de verbonden partyen een eindwci g kunnen aamengaan dat er alleen Teischil bestaat orer de lengte van den af te leggen weg niet oTer de richting Maar wat te verwachten van het aamengaan van partijen als die hst bloc in den DuilscheiiKyksdag vormen en waarvan de eene rjchis de andere links wil gaan Met den besten wel is hier geen godeeltelgk samengaan mogelgk En het was daarom dat de oppositieparlgen in den Ugksdag terecht rumoerden Zg wisten welke waarde zg aan deze uiting Tan blüo staalknnde moesten hechten I Mini ter Kachet heeft in den Nalionalen Kaad verklaard dat de Zwilsersche Bondaregeering tegen een Bondsmonopolic in zake waterkrachten is By een in Augustus van het vorige jaar ingediende door ruim 95 00U burgers geteekende aanvraag tot het honden van een volksstemming over een nieuw artikel rakende de waterrechten in de grondwet werd een Bondsmonopolie als einddoel gesteld Een door de regeering ingediend ontwerp bedoelt dat het dienstbaar maken van de waterkrachten aan de nyverheid onder oppertoezicht zal staan van den Bond Men weet dat 16 dezer in Italië een consistorie plaats vindt waar twee Italiaansche en twee Fransche kardinalen benoemd zullen worden Naar de Politische Correspondenz echter uit Bome verneemt verzekert men daar in kerkolgke kringen dat ook tot de benoeming van een Engelschen en van een Dullschen kardinaal besloten is maar dat deze benoeming eirst zal plaats hebben in een later consistorie dat waarschgnigk in het aanstaande voorjaar zal gehouden worden Op het Vaticaan wordt erkend dat de wenschen der Engeische en der Duitsche katholieken op dit punt billgk zgn Dat de Paus in het aanstaande consistorie twee Fransche kardinalen benoemen zal zit m hierin dat het aantal van laatstgenoemden tot vier geslonken was terwgl het normale aanlal zeven k acht bedraagt Belangrgk Nieuws De échte Foster s Eugpyn Nieren Pillen geven de zieke nieren jnist de hnip die ze noodig hebben zg voeren uit het lichaam alle vloeibare vergitten die eiwitverlies waterzucht stoornissen van de urine graveel rheumatiek steen beupjicht zenuwachtigheid slapeloosheid en neerslachtigheid teweegbrengen en zg nentraliseeren de verkeerde uitwerking van thee bier en spiritualiën De heer O Feddema wonende te Viukeve en deelt ons mede Het is thans reeds vier jaren dat ik aangedaan was met een nierkwaal onophondeiyk had ik igniodezgden en in den rug menigmaal werd ik gekweld door steken Mgn enkels en polsen waren dikwyis opgezwollen ik had eveneens veel hinder van rheumatiek s nachts sliep ik onrustig en wanneer ik opstond gevoelde ik mg meestal zeer afgemat en lusteloos Hut kwam uienigmaal voor dat de urine met een branderig gevoel kwam en deze was immer troebel Tusschenbeide werd mgn ziekte zoo erg dat het my niet mogelgk was het minste werk te doen en ofschoon ik dikwgls hiervoor onder behandeling geweest was kwam ik biermede niets verder Het gebruik van Uw pillen bracht echter dadelgk een grooto verandering in mgn toestand en na den vyfden dag bekwam ik veel Terlichting ik verloor veel zanderig bezinksel en thjtns gevoel ik mg veel sterker en kanikvaii de pyn h iast niets meer waarnemen Uit erkenteiykhoid zal ik gaarne de eigenschappen van Uw geneesmiddel aan eventueele lijders kijnbaar maken Ik ondergeteekonde verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig Xj het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Spreek langzaam en dnideiyk wanneer gg Foster s Rngpgn Nieren Pillen koopt dan zal er geen vergissing plaats hebben Zg zyn te Gouda vorkrygbaar bg de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4 F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten FstHKRIJK Het Engeische oorlogsschip dat het Spaanacbe koniukigk paar naar Frankrgk overbracht is wegens slecht weer te Bre t binnen moeten loopen Koning Alfona beef die gelegenheid maar ta baat gtaomen om OTer land naar Bordeaux te reizen waar hij nog een consnlt hebben wil met dr Moore die hem van adenoide Tegetaties in den neus heeft geopereerd DOITSCHLAKD Als een bewya ven de ongemotiveerde prysstgging Tan den grond in de Poolsche proTincies van Pruisen wordt een geval aangehaald Tan een stuk land dat voor tien jaar voor 24000 mark werd gekucht sedert zevenmaal van eigenaar wisselde en thans voor 130 000 mark aan een Pool is verkocht In tien jaar tgds een prgsverhooging van 440 pCt Zweden Omtrent den toestand van koning Oskar is gistermiddag het volgende bulletin nitgegeven Tengevolge ran zgn blaaikwaal had de koning gisteren voortdurend pgn die de artsen door plaateelgke behandeling stilden De slaap Iaat nog veel te wenschen de temperatuur is normaal RUSUSD De vrouw die een bom wierp naar den gouverneurgeneraal van Moskou is een armoedig gekleede magere vrouw van 26 jaar wiec indentiteit nog niet vaststaat Zg heeft door haar eigen bom twee hoofdwonden en een verwonding aan de beenen Do paarden die voor de sleden van den gouverneur stonden werden yseiyk verminkt maar de gouverneur bekwam geen letsel Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster vaa het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegeKODden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Liteur Ahaint Bier Water of in iet voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van afweet liet COZ l POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POE O Etc werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zuster of de dochter ran den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat hot noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zgne redding te danken heeft Bet COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappy herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Hot Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poedor wordt gewaarbprgd volkomen onBchadelgk te 7gn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrögbaar in alle apotheken en in het Tolgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depóthonders reiken het attestenboek gratis nit èan hen die er aanvraag Toor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÜT£ r aXd Wacht ü Toor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap BINNENLAND STAÏEN GENERAAL T w IC Êi u m H M m m Vergadering van Vrgdag 6 Dec By de voortgezette behandeling van de Waterstaatsbegrooting dringt de heer van den Bergh den Helder er op aan dat bg de postverbinding tusschen bet Nienwediep met de eilanden meer met het algemeen belang rekening wordt gehouden De minister antwoordt dat een nieuwe goedkooper postboot in de vaart zal worden gebracht De heer Tan Foreest klaagt orer weelderigen bouw Tan postkantoren De minister zegt dat by door bet TastBtellen Tan een bepaald bouw type tot be tninigiog hoopt te komen De heeren Tan Ascb van Wyck en de Waal Malefyt klagen er oTer dat voor de stichting van een nieuw postkantoor te Zeist de allerongelukkigste plaats ia gekozen De minister zal persoonlgk de sitnatie in oogenschonw gaan nemen De heer van Kamebeek klaagt over t voortduren van den toestand van onzekerheid ten aanzien Tan gemeentelgke en particuliere telefoonnetten na de tot stand koming Tan de Telefoonwet Tan 1904 De minister hoopt dat de kwestie spoedig tot oplossing zal komen Aan den beer ter Laan belooft spr oTerweging ran diens pleidooi voor lotsverbetering voor telefoonpersoneel aan den beer Smeenge die klaagt over de gebrekkige telefonische aansluiting tnsschen Noord en Zuid antwoordt de minister dat aanleg ran eenige nieuwe Ignen in OTerweging is De heer Patgn bepleit een andere wgze ran geldbelegging van de fondsen dar Bgkspostspaarbank Het is niet wenschelgk langer vreemde effecten voor belegging uit te sluiten Spr behandelt dit vraagstnk vooral met het oog op eventaaliteiten als oorlog Wanneer bg dreigenden oorlog bv een arun op de Rgkspostspaarbank zou worden ondernomen zou ons kradietwozen in groot gevaar kunnen komen Spr wgat nog op een ander gevaar ten opzichte van do Rykspostspaarbank Over 1906 is er een deficit van f 956 000 afgescheiden nog ran het feit dat de reserres als sneeuw voor de zon zgn versmolten Spr dringt aan op een cheque en giro verkeer by de Spaarbank Voorts vraagt spr zich af of de organisatie der bank op ditoogenbtik nog wel in alle opzichten voldoet Spr diingt er ook op aan rente te geven over inlagen boven f 1200 zg t dan een eenigszins lagere dan do gebruikeiyke De heer Pierson betoogt dat f 800 ala maximnm inlago had behouden moeten blgvou Intusschen is deze fout gecorrigeerd door de instelling van de Staatsschnldboekjes Spr wgst op de moeilgkheden die aan de aangegeven verbeteriugsmiddelen van den vorigei spr kcr verbondfn zyn Beter acht hy ven flinke oilbreidiiig van het instituut dor Sluatsscbnldboükji s De minister zegt dat de Regeering haar volle aandacht aan deze gewichtige zaak zal wgden ook naar het zg deHcit dat slechts een denkbeeldig tekort is zal een onderzoek worden iugsslold Reeds nn meent do minister te kunnen zeggen dat hg met den heer Pierson veel gevoelt voor nitbreiding van de Slaalsschnldboekjes Do beer Trenb iet naar aanleiding van een repliek van den heer Patgn dat niet van een fictief doch wel degelgk van een werkeiyk tekort sprake is nader uiteen ten einde mogelgke geheel ongerechtvaardigde ongerustheid weg te nemen dat t bier wel degeiyk een onwerkelgk tekort geldt Buitendien weet ieder dat nooit de inlegger wien teraggaiif van zgn geld door den Staat te allen Lilde gewaarborgd is schade kan lyden Alleen en uitsluitend de Staat zon nadeel ondervinden De Waterstaatsbegrooting wordt ten slotte zonder stemming goedgekeurd Hierna komt in behandeling de Marinebegrooting De heer Dnymaer van Twist betnigt zich op verschillende punten teleurgesteld door bet beleid van dezen minister van Marine By een minister van Marine mag de gedachte niet voorzitten dat het personeel toch niet op voldoende sterkte is te honden Door betere behartiging van do stoffeiyke en zedelgke belangen en afschaffing run racci nedwang moet men de marine openstellen roor een breoden kring uit onze berolking De beer Hngenholtz betreurt dat ook deze nieuwe minister zyn heil zoekt by pantserschepen terwgl bg de orergroote meerderheid der marine autoriteiten toch de orertniging bestaat dat onze pantserschepen roer onze kastrerdediging niet te gebruiken zyn Spr bestrijdt s ministers bewering dat het rerloop is toe te schrgven aan buiten de marine staande ontevredenheids zaaiers Spr dringt nog aan op afschaffing van de kinderwerring Vragendag De heer Hngenholtz wgzonde op do beslissing ran Gedeputeerde Staten ran NoordHolland waarby de aanslag in de forensenbelasting ia vernietigd van ingezetenen van Heemstede die in rerband met bun openbare betrekking te Haarlem verbiyf hielden vraagt aan den minister van Binnenlandsche Zaken of hg deze uitspraak in orereenstemming met de wet acht en zoo ja of hg door wotswgziging zou willen berorderen lo dat de bedoeling ran den wetgever tot haar recht kome om ook hen die niet een tydeIgke openbare betrekking rarvnllen halten de gemeente waar hun hoofdrerbiyf gerestigd is te doen bgdragen in de orensonbelasting 2o dat een einde kome aan de rechlaonpelykheid roorspruitende uit tegenatrgdige wetsinterpretaties ran rerschillende Gedeputeerde Staten So dat niet langer aan hem die een openbare betrekking rernlt een pririlege worde rerleend op het stnk van belastingbetaling Da minister beantwoordt rraag no 1 berestigend wat de 2e rraag betreft zal do kwestie daarbg bedoeld nauwkeurig orden orerwogen by do herziening ran het gemeentelgke belastingstelsel naar aanleiding ran het weldra te rerwachten rapport der Staatscommissie roor de E emeente finnnciën roor partieele herziening ran de wet is daarom thans geen reden En erenmin kan do ministor thans iets toezeggen omtrent den inhoud der te wachten roorstollen Marinebegrooting Bg de roortzetting ran het debat orer de Marinebegrooting betoogt de beer de Waal Malefijt dat de minister t slechts bg woorden laat wat betreft aanbouw ran materieel De heer Verhey oordeelt dat het beleid ran den minister eerst goed is te beourdeelen wanneer zgn algehoele riootplanoen bakend zyn Spr is ran meening dat de traktementen een inke rerhooging moeten ondergaan AfBchaffing ran het korps mariniers zon thans een onrerantwoordelgke daad zgn Spr dringt nog aan op spoedige herziening ran de militaire rechtspleging De heer Jansen don Haag heeft ran het optreden ran dezen minister een gunstigen indruk gekregen Spr ac t het eindcyier der begrooting een half inillioen meer dan de rorige budenkelgk Spr bestrydt den aandrang naar een departement ran Landsrerdediging Do heer ran Wassenaer wil nieuw mnrinegeschut De heer Thomson een militieleger wenschende acht B maandscbe oefening roldoende ook rqor Indië Indië moet trouwens op denzeltden roet rerdedigd worden als Nederland nl met kleine weermiddelen Spr is tegen het behoud ran het marinierskorps Zgn motie betreffende den sergeant der mariniers ran Pescbke trekt spr in i e beer Schokking vindt iets zeer tegenstrgdig in het beleid ran dezon minister Het rerloop is z i wel degelgk te wgten aan de onterredenheidzaaiers onder bet scbeepsrolk Maandag roortzetting Geraeng de Berichten Men schryft ran do Golderach Prnisische grenzen aan het N r d D Hoogst nadoelig werkt hier de wgze waarop kinderen worden aangezet tot het smokkelen ran jenever Menschen die gaarne goedkoopen jenerer willen gebruiken zetten onschuldigo kinderen aan om te smokkelen ten einde zelf niet met den strafrechter in aanraking te komen Do rgksambtenaren staan in rele gevallen machteloos omdat minderjarifon moeiiyk rerrolgbaar zyn Deze kinderen worden nlzoo opgekweekt totsmokkelaars en dronkaards waarbg terens de eerbied roor het gezag al ran jongsaf wordt tegengewerkt Men meldt nit Arnhem aan de Arp De heer De Moyier directeur der failliet rerklaarde Arnhemsche Bank die sinds eenige weken zich in roorloopige hechtenis bevindt is in zooverre hersteld dat hg reeds eenige malen door den rechtercommissaris in verhoor is genomen De instructie is nog steeds in rollen gang Men meldt omtrent de staking bg de firma Nico ter Kuile en Zonen nader uit Enschedé Het gisteren geroerd onderhoud tuaschen patroon en arbeiders leidde tot geen resnltaat De stakers behooren roor het meerendeel tot do ongeorganiseerde arbeiders Verreweg het grootste deel van de leden ran De Eendracht en Unitas bieren aan hot werk In een gisteren gehouden rergadering ran stakers met de besturen ran de Eendracht en Unitas die de gerolgde handel wyze afkeurden is nn besloten nogmaals een onderhoud met de patroons aan te rrageo Dit ia toegezegd op Maandag aanstaande Allen zonden gisterenmiddag den arbeid berratten De Vliegende Frauschman het militaire Fransche Inchtschip Patrie schyct ergens in Ierland te zyn neergekomen Twee der Tleugels en andere doelen ran het schip zyn rolgena telegrammen uit Belfaat nedergerallon dicht bg een boerderg te Ballysallogh graafschap Down Men hoopt de rest niet rer randaar te rinden Oplichter De ProT Gron Ct schrgft Wg bedoelen de bedriegers die den boer opgaan om de eenrondigen ran geest te bewegen tot het betalen ran betrekkelgk groote sommen Toorgerende dat zy het in hun macht hebben de zoons roor de militie te laten afkeuren Het kwaad dat deze scharniten brouwen is tweeërlei Eensdeels zetten zjj de Ini af Doeli uderdeeU m dat Tioden we nog oneindig reel ernstiger doen zjj het geloof inbang rinden dat onze autoriteiten omkoopbaar zonden zyn dat de keurende ambtenaren roor een paar gele briefjes bereid zgn gebreken te zien in de zoona ran hen die zoo n bedrieger in don arm hebben genomen Dezer dagen achrgft men ona uitbot Westerkwartier weer de sterkste stukken De namen ran de bedriegers worden genoemd hun prattyken precies aan de kaak gesteld precies wordt rerteld bg die en die zgn zii geweest en zoo hebben zg gesproken Het bljjkt dat zy roor een afkeuring f 100 Tragen en hnn diensten aanbieden per brief of persoonlgk Zg geren referenties op Dioendie een in een dorp welbekend persoon orer wiens afkeuring men zich rerbaasd bad heb ik rerleden jaar laten afkeuren En het resultaat F Dat men die heeren gelooft in de prorincie Groningen in 1907 dat men twgtelt aan de nauwgezetheid der met de keuring belaste ambtenaren dat men elkaar voorrekent dat br in 1904 byna de helft der lotelingen is afgekeurd wat önmogelgk zou zgn indien het eerlgk toeging En dergelgke enormiteiten hoeren wy niet ran praatvaren en druktemakers maar van een ons als een ernstig gverig en betrouwbaar man bekend persoon die zichzelf de dupe waant van deze omkooperg door anderen Waariyk het is wel jammer dat men geen termen kan rinden om bedoelde schavuiten eena flink aan te pakken en dan in bet rollo licht der openbaarheid aan te toonen welke enorme bedriegers zg zgn Stadsnieuws GOUDA 7 December 1907 Door den heer A J Krieger is het rolgende adres aan den Raad dezer gemeente gezonden Sladstram te Gouda Aan No 3 der EdelAchtbaren R ad der Gemeente Gouda Geeft met verschuldigde hoogachting te kennen A J Krieger ingenieur te Amersfoort dat hoe ingenomen ook m t de belangstelling hem nn door Uwen Raad betoond hg ernstig bezwaar moet maken tegen de bg Uw raadsbesluit van 22 Nov I l aangewezen richting op de Markt der stadstram Niet zonder bedoeling beeft hy volgens alle ingediende situatiekaartcn het tracé der rroegere stoomtram op de Markt eerst bg den hoek waar do Korte Tiendeweg en Stoofsteeg zich bevinden willen verlaten Zoowel in het belang der ingezetenen van een aanzienlgk stadsgedeelte als van de rentabiliteit der voorgestelde spoorbaan is bet z i niet aan te bevelen de richting op de Markt anders te nemen dan hy zich steeds heeft voorgesteld Door een omweg van slechts circa 105 M die met het oponthoud tot opneming van passagiers in den tyd van minder dan één minuut kan worden afgelegd kunnen belangryke koffiehuizen bet voornaamste hotel ten Uwent en een groot gedeelte der Tiendewegen ook van do Zeugestraat dus zonder groot bezwaar geschikt met zgn plan worden bediend terwgl de afstand van de Korte Oroenendaal tot de trambaan daardoor niet van beteekenis behoeft toe te nemen Redenen waarom adressant Uw Raad due dringend rerzoekt de richting op de Markt toe te staan die door hem werd geprojecteerd Hg betuigt Uwen Raad zgn dank roor de raetatelling der roorwaarden ran concessie roor don aanleg en de exploitatie dor onderwerpeiyke tram met welke hy zich orer bet algemeen gaarne rereenigt enz enz Hetwelk doende enz A J KRIEGER Amerafoort 5 December 1907 De Tellingen aan de groentenmarkt alhier zullen tengerolge ran de mindere aanroer Toortaan ééns per week gehouden worden op Woensdag te beginnen 11 December a s dea middags 3 nnr Naar men ons mededeelt zullen den 18n dezer Mej Lnlofs pianiste uit Apeldoorn on de heeren Harper riolist uit Parga on Lnlofs bariton uit Metz een kamermuziekarond geren in de Sociëteit Réunie De onderstandscommissio ran Armenzorg zal a s Maandag 2 uur hare gewone zitting Jionden in Arti Legi Donderdag 19 December a a gaat in de Sociëteit Ona Genoegen de 36 AbonnementaTooneelroorstelling door het Rotterdamach Tooneeigezelschap ran den Groeten Schouwburg onder directie ran P D van Egsden Opgeroerd wordt Jongejuffronw Josetto m n Vrouw Biyspel in 4 bedrijren naar het Fransch ran Paul Garault en Bobert Charray Vertaliog Tan A van Sprinkbayien Sneeet I stak van het Theatre du Oymnaae te Parijs Hierin zullen o a optreden de damea Marie ran Eyaden Vink Elaa Mauha ran Heea ran Amatel Coelingh Vorderrasn de Jong Wertwyn E Wessel Faassen Heyblora en de hoeren Tarlaud Poolman ran der Logt Melsort Alei Faassen de Jong Vrolik Verroorn Victor Faassen ran Hees enz PLAATSELIJKE ARBEIDSBEURS Aangeboden 1 Winkelbediende 2 roor Adminiatratie 2 kantoorbedienden 1 kantoorjongen 1 Smidsknecbt 1 halfwas 2 Opperlieden 4 Pakhnisknecbts 8 losse werklieden 6 roor licht werk 3 Werksters 5 dagen per week 1 Werkster 2 dagen 1 kindermeisje 1 Noodhulp dienstbode GEVRAAGD 1 Dienstbode 1 Kindermeiajo 1 dagmeisje 1 halfwas Schoenmaker 1 Loopjongen Bedankt roor hot beroep by de NedHorrormde Kerk te Garderen en te Bergschenhoek door den heer P ran Toorn cand te Orerachie SsHoomioTBN fl December In de zaal ran het Nntagebouw rerzamelden zich hedenarond ouders en kinderen der openbare school Ie soort ter riering ran het SintNicolaasfeest Door eenige leerlingen der school werd opgeroerd de Kinder operette IJsjonkrrouw Zang en spel tooneel en costumes zy werden om het zeerst bewonlerd Tusschen de hidryven werden de kinderen onthaald op lekkers wy weten niet wie het meest hebben genoten de ouders of de kinderen en onderwyzers Maar dit staat va t dezo perzik smaakt naar meer De dank die het hoofd der school namens de leerlingen en de beer P Vereloot namens de ouders brachten aan de dames die zich met de insludeering der operette belangeloos hadden belast was dubbel verdiend Ook den milden gevers werd hulde gebracht Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiitennantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFKN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen do meest concurreerende prüzen BurKerlUks Stand GEBOREN 4 Dec Nicolaas Jacob ouders J van Egk en G do Jong 5 Anna Christina ondera P Herngreen en N Griffioen Arie ouders J van den Heuvel en P Verboom 6 Johanu Frans Peter ondera P M Gerhards en M M Pape Johanna Maria ouders J P Bremraert en J Borat APVERTK NTIll Voor de vele bewyzen ren belangatelling dezer dagen onderronden betnigt ondergeteekende ook namena zQne Familie hartelgk dank J D DE BOCK Gouda 7 Deo 1907 Faillissement J P Hooltnian TE C OIlD t De eenige UITDEELINGSLIJST in borengemeld failliaaement is ter griffie ran de ArrondisaementsRochtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda gedeponeerd om aldaar gedurende tien dagen te liggen ter inzage ran de achnldeiechers De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 7 December 1907 HetBCRGERLIJK ARMBBSTÜDHalhier maakt bekend Out ter opMOlHg tot Mmanuentlt kan geplaatst worden tegen 2 Januari a a een Jongmensch niet beneden 21 jaar Werktyd behondena enkele arondzittingen ran 9 tot half een uur a namiddags Salaris f 200 sjaara Sollicitatiën met opgare ran referentiën Jernzalemstraat Xo lO dageiyka geopend tot 1 nar namiddaga BRRIGUT De ondergeteekende bericht biermede dat hij door den Heer Fooritltter vnn de Kamer van Toeticht op de notarissen en candidaatnotarissen te Rotterdam ia aangewezen als waarnemend notaris ran het racante kantoor ran wglen den notaris H GBOBNESDAAL en dat het kantoor gerestigd biyfl aan de Korte yoodgodateeg B 17 SA F VAN DER STRAiTEN Gouda Dec 1907 Kinderlooze RIJKE Weduwe met 840 000 Mark wenscht spoedig te huwen met netten getonden heer Vermogen ouderdom beroep bgzaak Niet anonyme brieren aan FIDUS BERLUN 18 Slemppoeder by OLVF Co HAVEN 198 BE IÖÖ05TE PllsT roor het inruilen ran Oude Naaimachines Te koop het allernieuwste model Handnaalinacbliie splinter nieuw naait roor en achterwaarta 10 jaar garantie roor f ilT SO by W VERMEULEN Hoogêtraat 78 Rotterdam Telephoon no 5268 Inrichting roor reparatie tegen lagen prys Filiaal DORDRECHT Voorstraat 267 SAMOSWIJN a A eemt per Jteuih Aanberelend Firma Heroaa Zoon ANKER3 PAIN EXPILLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOVOHEDEN c Ruim SS jaar doos miludcikn JICSr CN RHEUMATICKLUDCRS MET SUCCES OEMUIKT VerKRIICBAAR in Fl£SSCNCNVAN50cli 7Scll a f K M H H AroTHEKtllS IN DflOOISTEN r AdJlCHTERU Rottmoam Te Gouda bg C LUGr U Apotbek r Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Triple Hee Benedlcllue Slarasqulii Iilr§ciieii Wasser Aanbevelend Slotemaker Co Eohta Oude Jenever Nightcap p HOPPE Vorkrygbaar by PEKTKRS Jz UI o e lul n hMrUrand