Goudsche Courant, maandag 9 december 1907

Dinsdag 10 December 1007 So 10509 40ste Jaargaiij fiOÜDSCHE COURANT JMieutvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefon Dl M A D V E R T E N T I E N worden gephatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeletO n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks roet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per j Ost 1 70 Afzonderlijke Noramers VIJF CENTEN Openljare Verkooping I te iOUDA op MAANDAU IC ÜEC EMBKR 1907 s morgens J aren in het Kolfl huis Het SoiuakBOiin aiin den Kleiweg Ie tcmda ten overstaan van den te H tastreciit gevestigden Solaris J KOi lA Tan No l Ken goed ondorlioadcn van vele gemakken voorzien Woonhuis met ajiiinderliiken opgang liobbend BOVENHUIS ERVE en TOIN en een GANG darrnaast aan den Fluweelon Singel te Goada wp K Nos 601 en 6Bla groot 1 are 75 centiaren Verhnard tot 1 Mei 1H08 vour UO per jaar No 2 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien WOO HUI met afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Torlmarkl te Goada wjk H Nos 122 en 122a groot 59 centiaren Het llenedenhois ls verhoord voor f 144 per jaar Het Bovenhuis is niet verhaard No 3 Een liggende in de tweede Kade achter de Karnemelkslool te oada belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1175 en 117H groot 52 aren en No 4 Een perceel Hakhont en Water liggende nabü perceel belendende de tramweg Gouda Schoonhoven te Gondii Sectie A Nos 1342 lH4 t en V6U groot 54 uren 70 centiaren Betalingen der liooppenningen IB lanuari 1908 Te bezichtigen drie werkdagen v66r den verkoop van 10 12 en 2 4 uren en op dien dag van 9 11 aren Nadere inlichtingen geeftNotarisKOEMAN voornoemd Aanbevolen Merken VAN Ifkuvvkiida tikvunI I St Estéphc Médoo 1 0 6Ü La Rose Ludon 0 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Santernes 1 35 Witte Bergerac O 99 Niersteinor 0 72 Rlldesheimer 1 08 1 08 I 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 Oude Roode Portwijn 1 08 Extra oude Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn Extra oude Witte Portwón Kino Old Palo Sherry Goede Madeira Madeira Superior I Vermouth dl Torino PrtJ eu ifllo tX eontnnt gMMHaMBHBaatmamiHaw Uepot to GOÜDA bij 1 1 IHMtN VAN iSTAIII Op de roodo doos waarin XiXf i echte Êiluatlroppel van Dr DE VKIJ verkocht worden staat niets anders dan C9 Men lette daarop Gouda Dmk van A BRINKMAN A Zk Dom Bni i Aum per Litor onig onig onig IfIJgen II Wljgen II I IJcen 11 oor Hoestenden oor lloestenden oor lloestenden Stastt Too rren stara MiJne Heeren IJe dankbaarheid dringt mü U Ie melden welk een verrassende uitwerking do VÏJOlsnnOMO bj mü heeft gehad Ik was eene eehte loderes Des avondskon ik niet slapen altijd maar moest ik hoesten nooit had ik mijne hohoorlükerust Ik heb al van alles gebruikt maar niets hielp m j het bleef rojj raaar vastzitten op de borst Toen heb ik mjj tot de FlJOEt MONW gewend en nuken ik raja geluk niet Reeds b j de eerste flesch vond ik verlichting en raaktealles los zoüdat ik mjjn slgm gemakkelgk kon opgeve i Ik bon U heel dankbaar en zal gaarne aan alle hoestenden Uwe VlJOESHOJilG aanraden U kunt van dit schrijven gebruik maken opdat ook anderen van hunne ellende verlost worden Hoogachtend Mej DEN HEYER Scheveningen Men lette wel op den naam FIJaENHONlO Prjs per flacon in karton verpakt f 1 Te Gouda bu 1 ZIRLSTRA We ihaven hoek Goawe VAX DAM Co Den Ilnni KUNSTMIN GOUDA Van af Zondag H lol en met Zondag 15 Deeember des avonds van 8 lO uur Gala Voorstellingen door LOHOFF s Grand Cioeniatograpli Persönliche Leitung Oir Civ Ing enieur W LOHOFF Leipzig Dit Theater werd in Dresden door hot Koninkl Saksische Hif bezocht en overtreft alles wat tot nu toe is vertoond op het gebied van Levende Photo§ i apliien üatnrel en gek leurd TWKËVEilSGUlLLË l KPR0 KAM H 4S ilagelyks wisselend Entree Ie Hang f 0 75 3e Rang f 0 50 3e Rang f 0 25 Leden 25 reductie Woensdag II en Zaterdag 14 December l GALA MATIiliEi van 2 4 uur Ie Rang f 0 40 2e Rang f 0 26 3e Rang f 0 15 Plnatsbeapreking dagelijks van 11 1 i 10 Cts extra Bureau opening 7 uuv Aanvang 8 uur precies Hoogachtend W LOHOFF Let wel Een ware uitkomst voor beter licht en weinig gasverbinik is de aanschaffing van het hangend Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Waeht N voor imitatie Beleefd aanbevelend M M VAÏÏ LOON Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Teltioon No 111 Volgens systeem D R P 87274 nm mmm vlugge flëveri g BILLIJKE mmi BLECTRO CnEUISCE WASSCEEBIJ Park Fluweclcn Singel H 043 GOUDA Telefoonnummer 106 DAALMAITS Co Bulteolaodscü Overz icht Om alle verdere vertraging te voorkomen heeft de nienwe voorzitter van bet hooggerechtshof dat de zaak Nasi behandelt Manfredi afwijzend beschikt op het verzoek van de Nasi ambtshalve toegevoegde verdedigers om van hunne function ontheven te worden Hg heeft ben er op gewezen dat zjj verplicht zijn hun mandaat uit te oefenen op straffe van Schorsing Inmiddels is aan Nasi toegestaan andere verdedigers te kiezen Als dezen weer evenals Nasi s eerste verdedigers in drift de zaïl mochten verlaten zal hst hof nog niet in verlegenheid zgn gebracht want de van ambtshalve toegevoegde verdedigers zullen dan onmiddellijk optreden zelfs al mocht Nasi neigeren ter zitting te verschijnen Manfredi heeft verder te kennen gegeven dat hij geen manoeuvres om de debatten te vertragen meer zal toolaten Hij zal de wet zoo stipt mogelijk handhaven om de zaak zoo spoedig doenlijk ten einde te brengen Lombardo s verdedigers hebben den voorzitter van hel hof verzekerd dat hun cliënt zich zal onderwerpen aan alle maatregelen ter bespoediging van den gang van zaken Het Giornale d Italia maakt melding van het gerucht dat Nasi een verzoekschrift tot den Koning zal richten waarin hü zich er over beklagen tal dat de Senaat de grondwet ten zijnen nadeele geschonden heeft De correspondent van de Times te Tandzjer beweert dat saltan Abdul Azia allerwegen aanhang verliest De nederlaag van ziju leger met verlies van kanonnen op 50 K M ten Z van Rabat heeft zijn aanzien een grooten schok gegeven Het meerendeal van zijn troepen die in het geheel een vier of vgiduizend man telden is naar de opstandelingen overgeloopen en Rabat heeft op t ooginblik geen bezetting sterk genoeg om de stad beboorlgk te verdedigen Geldgebrek belet Abdul Azis flinke maatregelen te nemen Er zou licht een leening te sluiten zijn indien de sultan goedkeurde dat er op de staatsbank toezicht werd geoefend maar daartegen verzetten zich beweert de man van de Times de viziers met alle macht omdat zij onder dat toezicht niet meer stelen kunnen Tandzjer is bijkans van troepen ontbloot en in den omtrek zijn veediefalallen en plundering weer aan de orde van den a g Hoelai Hafld schgnt bet intuischen niet beter te vergaan dan zijn broeder Admiraal Fhilibert seinde toch gisteren dat de stam FEVILLETOM HET TWESGEVEGHT Roman naar h et Russisch 33 Wat ii dat toch dwaas I dacht hy terwgl hg schudde Tan het lachen Ben ik dan dol geworden Zgn lachen werd hoe langer hoe scheller en geleek het blallen van een Bologneser hondje Hy wilde opstaan doch zyne boenen weigerden hem bun dienst en zgne rechterhand danste onwillekeurig op een byzondere wyze op de talel greep krampachtig de hrieljes en verlrommelde die Hg zag de verwonderde blikken der aanwezigen 8aDoylenko s ernstig Terscbrikt gelaat en den blik Tan den zoöloog tjI hoon en alkeer en hy begreep dat hg een zenuwtoeTal had Hoe hateiyk hoe bespotteiyk I dacht hg toen hy warme tranen langs zgn gezicht Toelde Och och wat een schande Zoo iets heb ik nog nooit gehad Men nam hem onder den arm en bracht hem het hoold Tan achteren ondersteunend naar een andere kamer Een glas glinsterde Toor itjna oogan n rammalde tegen i ne men in de buurt van Uarakesj tegen ifoelai Hafld zijn opgestaan en hg dientengevolge van zyn veldtochtsplan heeft moeten afzien Het geding tegen de socialistisce algevaardigden der tweede Doema heelt een snel verloop daar de verdedigers en de beschnldigden geweigerd hebben de beraadslagingen die met gesloten deuren plaats hebben hg te wonen De Portngeesche regeering heeft by wetsbesluit verboden in de eerstkomende drie jaren nieuwe wgnstruikon te planten Eigenaardige acbttiendeeeowsche overheidsbemoeiing de overheid die beter dan het domme onderdanenverstand kan beoordeelen welke tak van bedrijf winstgevend is en voorloopig winst belooft at te werpen beschermt de bestaande wijnbouwers en voorkomt dat er wijnbouwondernemingen worden opgezet die weinig kans van slagen bieden De dictator is geen leerling van de Manchester school zooala men ziet Over den dictator gesproken bet zal den heer Franco wel genoegen doen dat de politieke partyen bet nog altgd maar niet eens worden over de wgze waarop zij hem zullen aanpakken Een afgezonderde groep van de progressisten de groep waarvan AJpoim het hoofd is heeft een lang stuk opgesteld en toegezonden aan de hoofden der monarchietiscbe partyen De groep kondigt aan dat zij zich afscheidt van de andere partyen der oppostie omdat deze partgen haar niet radicaal genoeg zgn De gezanten der mogendheden te Konstantinopel beraadslagen nog steeds over de hervormingen der rechtspraak in Macedonië Die beraadslagingen loepen voornamelgk over de nog onbesliste vraagt in welken vorm de Europeescbe controle van het Macedonische rechtswezen zal worden ingericht De quaestie loopt voornamelgk hierover of aan de bestaande internationale flnancieele commissie aan welke de controle over het rechtswezen zal worden opgedragen een Enropeescben jurist als bgiitter zal worden toegevoegd Engeland dringt op bevestigende beantwoording Tan die vraag aan en wecscht verder dat de benoeming van de Ofaristelyke en Mohammedaansche inspectears der justitie in de Macedonische vilayets door de flnancieele commissie znllen worden goedgekeird Oostenrijk en Rusland willen de benoe tanden en water liep langs zyne borst hy zag een kleine kamer in bet midden waarvan twee bedden tegen elkander stonden met heldere sneeuwwitte spreien Hg wierp zich op een der bedden en snikte luid Dat hindert niet dat hindert niet zei Samoylenko Zoo iets komt wel meer Toor Geheel kond van angst OTer het geheele lichaam beTOnd en iets Treeselgks Termoedend stond Nadjesbda Feodorowna aan het bed en Troeg Wat scheelt je f Wat Spreek toch om Gods wil Zon Kirilin hem iets ge scbreTen hebben dacht zy Niets zei Lajewsky lachend en weenend Ga heen beste Zi n gezicht drukte haat noch alkeer uit hy wist dus niets Nadjesbda Feodorowna stelde zich een weinig gerust en ging terug naar bet gezelschap Maak b niet ongerust lieve zei Maria Konstantinowna tot haar naast baar plaats nemende en hare handen grypende Dat gaat wel weer voorby De mannen zyn even zwak als wy zondaressen Gg beiden maakt nn een crisis door dat is te begrypen Nn lieve ik wacht op antwoord Laat ons er over spreken Neen ik kan niet aprekon zei Nadjesbda Faodorowna naar Lafawik i inlkkan lalt ming dier inspecteurs geheel overlaten aan de Porte en hebben afgezien van de toevoeging van een rechtsgeleeiden byzitter in de flnancieele commissie Over deze puntec worden de besprejiingen tusschen de gezanten voortgezet wyi tot dusver steeds tegenover de Porte elke eisch der mogendheden eenstemmig gesteld werd Van niet minder belang dan deze rechtsgeleerde hervormingsquaestie is die der vernieuwing van de mandaten van den generaal inspeoteur de civiele agenten en de inspecteur der gendarmerie Verschillende geruchten doen daaromtrent de rondte maar het is niet duidelgk dat de Sultan tegen die vernieuwing bezwaar kan maken nu de mogendheden de rerhooging der tolrechten hebben goedgekeurd die met de invoering der hervormingen in het nauwste verband staan Het grootste en belangrykste werk dat de Belgische volksvertegenwoordiging ooit voor zich had is thans neergelegd op het bureau der Kamer het ontwerp tot annexatie van den Congostaat Een der meest bekende staatslieden in België zeide tot den correspondent van de Frankf Zeitnng België staat op het oogenblik voor het belangrykste historische o ogenblik dat het sedert zyn stichting als taat beleelda En joist daarom is het noodig de wet met al wat daartoe behoort ten scherpste te onderzoeken naar alles wat er in staat maar ook naar alles wat er niet in staat Vooral het laatste is noodig Want de wet is kort genoeg maar de bedoeling van wat er niet in staat komt als het hinkende paard achteraan Het is een memorie van toelichting van 500 pagina s druks en die memorie kan alleen duidelgk maken welke gevolgen elk besluit der Belgische Kamer naar de eene of andere zgde zal hebben De Russische regaering is niet alleen bezig in Rusland het vrijzinnig gezinde deel der bevolking van zich te vervreemden ook In Finland worden maatregelen genomen die toonen dat de Regeering te Petersburg zich sterker gevoelt dan zg in de laatste jaren geweest is Toen in 1906 de toestand in Rusland hacheiyk begon te worden en de Oekase van 17 30 October werd uitgevaardigd werden tevens aan Finland de grondwettige rechten hergeven die eenige jaren vroeger door de veelbesproken besluiten des keizers aan dat land waren ontnomen D terend Ik beu bevreesd Veroorlool my heen te gaan Wat nu vat nu myn lieve zei Maria Konstantinowna verschrikt U denkt toch niet dat ik u zonder tvondeten laat vertrekken Neem eerst wat en ga dan met God Ik ben zoo bang fluisterde Nadjesbda Feodorowna lerwyi zy zieh om niet te vallen aan de leuning van haar stoel vasthield Hy heelt het op de zenuwen als een jongejullronw zei Van Koren Tergenoegd de liamer binnenkomende doch toen hy Nadjesbda Feodorowna zag werd getrollen en ging heen Toen het zenuwtoeval voorby was zat Lajewsky op bet vreemde bed en dacht Welk een schandaal als een meisje te builen I Moet ik my zoo belacbelgk maken Ik ga door de achterdeur heen Haar dat zon doen denken dat ik dien aanval Tan zooveel beteekenis acht ik moet de zaak schertsend behandelen Hg bekeek zich eens in den spiegel bleet nog een poosje zitten en keerde toen naar het gezelschap terug Ziezoo daar ben ik weer I zei hy glimlachend Hg schaamde zich venwel vreeseiyk n bemerkte dat ook de anderen zich gegtnaard voelden Zoo lata komt vral maar openbare meening in Europa wier steun de Russische regeering in die dagen loo dringend noodig had moest gewonnen worden door het wyiigsn van de bepalingen die in geheel Europa mik een gerechtvaardigde ergernis hadden gewekt Maar nu de toestand zich icbynbaar wat bevestigd heelt nu in Rusland de reactie in Doema en regeering hoogtyd viert nu schynt het dat ook de beloften in 1905 tegenover Finland algelegd weder worden vergeten Dit is het eigenaardige Tan de Russische politiek der laatste jaren dat zy steeds gereed is stap voor stap liet verloren terrein voor de antocratie te herwinwin Tenminste poogt dat te doen Qroote ontstemming wekt in Finland de benoeming van generaal Seyn den gouverneur van Grodno tot adjnnct gonvernenr Want die benoeming is in strgd met de Fiosche grondwet waarin bepaald wordt dat in Finland slechts Finiche ambtenaren benoemd kunnen worden Het besluit toont dat de regeering volstrekt niet Toornenens is rekening te honden met de petitie Tan den Finschen Landdag waarin op die bepaling werd gewezen en haar handhaTing wordt verzocht Bovendien is de persoon ran Sejn zeer onbemind in Finland en niet omdat deia generaal er onbekend is Hy diende onder Bobrikofs schrikbewind als ohel der kanselarij In 1905 na bet herstel der constitutie moest Seyn altreden lijn benoeming tot adjunct gonvernenr thans wordt in Finland opgevat ais een veeg teeken als bewjs dat het ty keert en dat de reactie bezig is de bakens te verzetten Verspreide Berichten FuiinuK Zaterdag kon de proeltocht met het paotserschip Liberte niet plaats vinden omdat 200 montenri van de Lolrawtrl staakten DmTtOBLUID De in Essen ontsnapte ballon is boven een dorp in Westlalen eenige uren na zjn opstyging uit elkaar gesprongen Een nieuw bewyi van de Engelsohe Triendschap beelt Duitschland gekregen door de tyding dat de Kaapsche politie samen met de Duitsche troepen in Zuid West Alrika tegen den Hotteatotteohooldman Simon Kopper aal optreden EiaiLAID Keiler Wilhelm verlaat Maandag a i Toor zei hg weer plaats nemend TerwJI ik daar zat kreeg ik eensklaps een herige stekende pyn in de zyde onrerdraagiyk myne zenuwen hielden het niet uit en het gevolg was die dwaze geschiedenis Onza tyd is nerrens daartegen is niets te doen By den arondmaaltyd dronk hywyn mengde zich in bet gesprek en streek nu en dan luchtend zyne zyde om te doen voorkomen alsol de piJn nog niet geheel verdwenen was doch niemand behalve Nadjesbda Feodorowna gelooide hem en hy zag dat heel goed Te tien uur maakte men een wandeling langs den Boulevard Nadjesbda Feodorowna die vreesde dat Kirilin haar zon aanspreken hield zich voortdurend naast Maria Konstantinowna en de kinderen Zy was vreeselgk angstig werd gekweld door bet voorgevoel van de naderende koorts en kon de beenen byna niet bewegen doch zy ging niet naar hnis want zy was evertnigd dat Kirilin baar zon volgen ot Aicbmianow ol misschien wel beiden Kirilin liep achter haar naast Nikodim Alexandrowitck en zong met heldere stem Ik laaat niet me et my spe elenl Wordt TdrTslgd