Goudsche Courant, woensdag 11 december 1907

Woensdag H December 1007 40ste Jaargaiij o 10510 Koninklijke 8to Wa$scherij en Bleekerij DË RIJZ DË Z i Gouda mimm coiramt iXwuwS en Adrertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon üo 95 Inlerc Tel roon SI A D V K K T E N T 1 E N worden gepUatst van 1 regels a 30 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën ot 1 inir des mi d Afdeeling Electro Chemische Wasscherij en Ververij Teletei n Ho 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uilzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 franco er K 8t 1 70 Afzonderlijke Noramers V IJ F CENTEN Telefoon o 196 Door uitbreiding onzer Stoom Ververij zijn Avij nu in staat aan alle d mvragen omtrent verven te voldoen Wij zijn thans ingericht voor het UITISTOOMEV en VKRVEü in de üieUWfilTE HLGUHE f van Zomer en Wintergoederen Dames en Heerencostuums Mantels Blouses Hokken enz enz Ook verven en in fig uren strepen bloemen sterretjes z g Frappe emt persen van trijp Uitstoomen en verven desverlangd genuanceerd en als nieuw opmaken van veeren Kleurenboek en patronenboek voor het persen ter inzag e aan de fabriek Fabriek en Kantoor zijn gevestigd Park Fluweelen Singel E 643 waar goederen aangenomen en alle verlangde inlicMngen gegeven worden Goederen oiu uil Ic sloonien óór lloenidagnilddag In ons liezll worden nog In dezelfde week lerngbexorgd Op verzoek worden de goederen nan htHn afgehaald DAALMANS fe Co Al onze kleuren zijn voor de gezondheid onsehadelljk Goud Dnik van A BRINKMAN Zk STADS HDZIBKSCHOOL op Diasdag 17 December 1907 Aanvang nam ten 1 uur en aavond ten t uur in de Sociëteit Ons ïenoeg en te tiOÜDA INSGHRIJVIN6 van nieuwe leerlingen in het geboaw dor School aan de Westhaven alhier Op Woensdag 18 December 1907 namiddag van 3 S uur over voorwaarden van toelating lie aanplakbiljetten Ottders en voogden worden er op attent gemaakt dat het emort om tuiKkfnUjcUclu afiehrijving van leerlingen alUén gildxg u wannter het schriftelijk u gedaan bij denondfrgeteetende miintenH veertien tlayenvóór den aanvang van een nieuwkwartaal Namens de Commissie van Toezicht op de Stads Mniiekachool J J A MONTIJN Secretaris Eohto Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PEKTEHS Jz Lii op eachti en kurkéraud H0LENAAR3 i INDERMEEL 20 cent per 11 cent per l pak Overal verkrogbaar HIÜSMOËDEItS narht V voor namaak Ziet naar het Controle meget Ur v HAMEL ROO S en HAIiMENSen den naam P MOLENAAII Co U e$lxaau Bekroond in October jl te BRÜSSEi met do Hoogste Onderscheiding den ntW PIIH A T T 1 $ T ZETTEN Magdalena Hnis 8 November 1907 WelEd Heeren Met veel genoegen hebben we het Kindermeel gebrgikt ea noemen het een gezond voedsel Het meel doet onzen Kleintjes goed vooral als overgang tasschen natanriyke voeding en do gewone prjjs Hoogachtend Uw dw dn w g A V DI4D0K VAN HEEL MaaUehapp M BxpMUMe m de rietorta Bron Kantoor toor Jftdêrkmd Boompftê êO Botterdam mot rood Noord Brabaniscli Schoen m LaarzenmagazUn KLEIWEG E iO tegenover de Kleiwegateeg VOOREADIO Warme Wliiler Pantoffels OVERSCHOENEN Fone CHROOM HEEREN RIJGB0TTINE3 4 5 OM Sterke SCHOOLLAARZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS Alle reiiArati n en aangometen werk ËEÏISlElTMTm Heil worlt verz Klit i ii t WKUK tf leltpji ÜIT HBT iliovaiv Ti W ll VK SVVAAY imVX OORINCHEM Oeze THEBEN worden tgeleferd in verzegelde pakjes vaar tvee en een half en een Ned ou met vermelding van Nommer ai Prfl voorzien van nevenstaan Merk rolgeus de Wet gedepo neerd Zich tot da nitvoe ing van ge eerde orderrs aanbev onde J C BUL VoorHeen J BREEBAART Lz Vereeoiging ARME ZORG Aldeding BnOHKENHVIS ROZBNDAAL HOEK PARADIJS ÖOÜDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oado gebrnikte en overtollige hnisbondelgke voorwerpen umlke ook loo veel noodig te ropareeren en hoofdzakelijk aan mingegooden voor goedkoopo prgzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neutrile Vereeniging ArII enxorg i Ë lplStiEVL G Inricht iNO N wblke gevaar schade of HIMDBR KUNNEN VKROORZAKBN BURÜKMEESÏRR en WETHOUDERS van Gouda üelet op de arlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter nlgenieene kennis dat op de Secretarie ter vme 13 gelegd een verzoek met bijlagen van A C A de Groot électricièn te Gouda om vergunning tot uitbreiding xijner inrichting voor het vullen van accumulatoreh en het op wekken van clcctnscli lirht door vervanging van den tïestaanden gasmotor van 4 P IC door een gasmotur van B F K in het perceel gelegen aan den KleiwOB Wijk E No 70 Kadastraal bekend Sectie B No 37 Dat op Dinsdag den 34 December IQ07 dea na middags ten i i ure op het Raadhuis gelegenheid IS om bezwaren legen de gevra agde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen De aandacht wordt er op gevestigd dat volgens de besUande jurisprudentie njet tot beroep gerecht gd zijn zij die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een Dl meer zijner leden zijn verschenen ten einde hun bezwaren mondeling toe te tichtcD Jouda den 10 December 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARÏENS De Secretaris BROUWER Uuilenlandscb Uverzicbt Renter seint uit Bloeralontein 9 Dec Vijfhonderd inlanders werkzaam aan de mgn Voorspoed kwamen hedenmiddag in opstand sloegen alles kort en klein wat maar te vernielen was en vertrokken toen naar Kroonstnd De politie is per exprestrein vertrokken om hen te vervolgen De inlanders schgnen ongewapend te zijn geweest Men acht de zaak van hoogst erostigen aard De onderhandelingen die in Rasland gevoerd werden tnaschen het Centrum van den Rilksraad en dat van de Doema over een gemeenschappelijke arbeid zg n algebrokcn De Rgksraad meent dat na het nesnltaat van de jongste stemming in de Doema waarby de Octobrislen en de gematigden in de minderheid bleven elke poging tot tvereenstemming tusschen de beide centrnmgroepen voorbarig is Terecht vreest men in den Rtksraad dat znlke voorvallen in de toekomst zich znllen FEVILLETOX HBT TWEEGBYECHT Roman naar het Rnssisch 84 Van den Boulevard ging het gezelschap naar het paviljoen wandelde langs het strand en keek langen tgd naar de zee die phosphoresceerde Van Koren begon een verklaring te gevnn van dit verschgnsel xnr Kon het is tgd om Wint te gaan spelen men verwacht mg zei Lajewsky Vaarwel dames en heeren Ik ga met je mede wacht eren lei Nadjeahda Feodorowna zgn arm namende Zg naman afscheid van het gezelschap en gingen heen Kirilin deed insgelgks lei dat hg denceUden weg moest en liep met hen meda Het moet na maar gaan looals het il dacht Nadjeahda Feodorowna Het was haar of alle herinneringen aan e D min nette handelwgze haar hoofd rerlUttB Ia i dalittrnti laohtaad saiit Uar herbalen cu dat deniterste rechterzöde in overeenstemming inut de oppositie alle voor stellen van het centrn n en alle regeeringsontwerpen zal verwerpen Het is een zonderlinge toestand die bink geelt van de verwarring Aelke in Bnsland in regeerings en parlementaire kringen heerscht dat in bilangrokeconstilntioGneelo vraagstithken do reactionnaire rechterzijde en de rovolulionnaire linkerzijde samengaan de eerste uit haat tegen de constitutie de andere uit revolntionnair anarchistische gezindheid Dat een Doema waarin eindelyk de Bond der Echt Rossischo Mannen eon grooto fractie verkreeg tut vrachtbaren arbeid onbe kwaam moeitt worden door dofe combin itie IS dnidpiyk Voor het oogenblik houden de Regeering en de Rgksraad den arbeid van de Doema no voor mogelyk maar de optimistische opvatting waai mede deze kringon de derde Doema begrootti n is reeds lang verdwenenj in do pr ict k zal zu nog slechter blgken dan haar beide voorgangsters Kn in dl hooge ambtenaarskringen wordt nu reeds weer van de ontbinding der Doema gesproken alsof dat de oenige manier is om geleidelijk de geheele volksinmenging in de regeeringszaken te doen ein ligen en tot de alleenzaligmakende autocratie teing tekeeren Deze toestand wekt in Rusland algemeene ontsteltenis Slechts de Russische Mannen jnichen Want het ic gebleken dat niet de Octobristen of de Kadetten maar de roactionnairen den toestand beheerschen al moeten zy daarvoor ook samengaan met de revointionnairen Over de stakiirg óp j togen de veFTölging dezer als betooging an de sociaal democratische leden der weede Doema schrytt do Petersborgsche carrespondont nog Gisteren hadden fa gelegenheid ons weer eens de berlstdagel van het jaar 1905 in herinnering te brel ten toen de almachtige stakingscomité s over alle abrieken heerschten en de arbeiders zich onvoorwaardelijk aan de bevelen dezer organisaties hadden te onderwerpen De afgevaardigden der comité s trokken van fabriek tot fabriek kondigden de staking af en dadeluk daarop weerklonk dan het 1 nggerekto geblaas ten teeken dat de stoom uit den ketel werd gelaten en de fabriek stopgezet De arboidswilligen dachten nooit aan verzet tegen de overmacht In de fabriekswyken hoorde men dan niet het gewone gedrnisch en gedreun der vliegwielen het geklepper en getik der machines de leege donkere ven gingen en zg zich als een in den inkt gevallen vlieg met inspanning van alle krachten over de straat voortsleepte Lajewsky s zyde en arm met zwarte vlekken bezoedelende Wanneer Kirilin iets slechts doet dacht zg is het niet zgn schnld doch de mgne Er was een tgd geweest waarin geen man tot haar dnrfde spreken zooals Kirilin deed en zg zalve had dien tgd verbroken als een draad en onherstelbaar vernietigd wie droeg dus de schuld daarvanf Dronken van verlangen was zy legonnen een geheel onbekenden man toe te lachen omdat hy statig en flink gebonwd wat in twee samenkomsten bad zy reeds genoeg van hem en liet hem vol afkeer vallen had hy dan nu niet het recht dacht zg met haar te handelen zooals hem goeddacht F Hier neem ik afscheid van je mgn beste zei Lajewsky terwgl hy bleef staan Ilja Hicbailiich zal je vel verder naar huis geleidan fli boog voor Kirilin en ging snel den Bolilerard dwars over naar bet hais van Scheschkowsky vaar de vensters verlicht waren en eren daarna hoorde men de dear dichtslaan U heeft mg geantwoord Ja ja begon Kirilin Ik ben tot nw dienst Nadjeshda Feodorowna t bart klopta havig Zjl utvosrdde niata sters ademden een akelige rnst en uit de hooge fabrieksschoorsteenen stegen slechts kleine tra e rookpluimpjes op waar men de vuren niet geheel en al had gedoofd Op de hoeken der straten schoolden de arbeiders te zamen spraken over den toestand loerden op onderkruipers Zulke onda herinneringen kwamen onwillekeurig gisteren terng al waren er nu ook geen vuren gedoofd en al was de staking ook met zoo algemeen als in die dagen De staking zou trouwens ook maar één dag duren maar toch had niemand er elgenlgk in ernst aan geloofd dat de arbeiders ban voornemen waarvan het gerucht al véór eenige dagen door de stad ging zonden kunnen ten uitvoer brengen Het gold een sympathiestaking oen demonstratie naar aanleiding van het proces van de 65 sociaaldemocratische oud afgevaardigden der tweede Doema aangeklaagd van hoogverraad Dit proces begon gisteren Wanneer men bedenkt boe gvcrig de politie de arbeiderb organisaties nazit en hoe uiterst moeilgk het voor du arbeiders is vergadoringen te beleggen om over dergcigke onderwerpen te beraadslagen dan moet men zich slechts verwonderen over de hardnekkigheid d r arbeiders en men komt onwillekeurig tot de overweging of de tegenwoordige rust niet slechts een schijnbare zou kunnen zgn De avondbladen habben geen woord mogen zaggan van den stakingsdag In de Birsjewja Wedomosti daidt een wit opengelaten koloomeija de plaats aan waar zg het bericht over den toestand in de fabrieken had willen zettec maar op t laatste oogenblik beeft de censuur op bevel van den prefect het artikel laten schrappen Deze staking van één dag moest dus blijkbaar doodgezwegen weden Het vrgheidsdenkbeald dat eens in hoofd en bart heeft post gevat en dat doet aandringen op invoering van een constitutie kan niet worden vernietigd dat biykt in de landen van den Turkschen sultan waar ondanks alle onderdrakktngen telkens opnieuw de beweging zich baan breekt naar andere wettige toestanden en naar vernietiging van bet eorrnpte ambtenaars systeem dat in Turkye heerscht In de Enropeesche vilayets ii door da voortdurende zorg der mogendheden eenige verbetering aangebracht in de Aziatische zjjn de toestanden nog teer ergerlgk En nu het constitutionneele stelsel in Perzië is ingevoerd begint in de Aziatische provinciën do beweging der JongTurken opnieuw het hoofd op ta steken De autoriteiten te Konstantinopel zyn ten De plotselinge verandering in uwe relatie met my schreef ik eerst toe aan coqnetterie vervolgde Kirilin maar nn zie ik dat er een andere reden is Het was n alleen te doen o met m te spelen als met ean mals voor tydverdrt f Ik ben tot uw dienst Ik ben zoo bevreesd zei Nadjeshda Feodorowna zy begon te weenen en wendde zich af om hare tranen te verbergen Ik ben ook berreesd wat zegt dati Kirilin iweeg een poos en zei toen langzaam en mat groota nadruk Ik herhaal merroaw dat zoo a my heden geen samenkomst toestaat ik openlgk verklaar dat u mgne minnares is Laat my met rust zei Nadjeshda Feodorowna zelve hare stem niet herkennende zoo klagend sn zacht als zy klonk Ik moet n een lesje geven Verontschuldig den ruwen toon de toon maakt de maziek zooals de Franschen zeggen Ja tot myn leedwezen moet ik u oen lesje geren Ik verlang twee samenkomsten vandaag en morgen overmorgen is n vry en kan u naar alle hemelstreken gaan met wien u wilt Vandaag en morgen Nadjeshda Feodorowna ging tot aan baar huis en bleef voor de deur staan Laat my gaani fluiiterde zy aan alle ladao baraod d in da dalitemii sleehtl Ki minste e n groota coastitationneele bewaging op t apoor gekomen in alle vilayaM la Europa en Azië werden proclamaties aan de bevolking verspreid waarin deze wordt opgewekt ziek aaneen te sluiten en de sultan tot de invoering van een conslilutianneol regeeringsstelsel te dwingen De politie loekt in alle richtingen naar de leiders dezer baveging maar ilaagde ar tot nogtoe niet in die op het spoor te komen Reeds is vastgesteld dat het centrum der beweging gezocht most worden in Klein Aiie aeo vermoedt dat de praclamatias afkomstig zgn uit Erzeroem Daar toch is een pal gevormd revolutionnair comité gevestigd Een aantal personen ziJn in hechtenis genomen Maar de progagandistische werkzaamheid van het comité heeft daardoor nog niet veel geleden De leiders deier nieuwe revolutionnaire beweging weten dat ly voor hun streven nog niet veel succes te wachten hebban maar zy weten ook dat alleen door voortdurende propaganda voor hun denkbeelden de bevolking wakker worden kan De gebchiedenis der Jong Turkscho beweging en de wyze waarop de Tnrkache constitutie van 1878 is begraven bewezen daideiyk dat da macht der sultans nog onverzwakt is Maar de boom en valt niet by den eenten slag er moet voortdurend gewerkt wofden om iets ta bereiken De Doitsche Regeering heeft een Witboek uitgegeven over de resultaten der Haagscha Conferentie zooals trouwens de Rgkskanselier in zgn redevoering in den Ryksdag reeds beloofd had Het is oen omvangryk werk dat uitvoerige mededeelingen bevat over de voorgeschiedenis het verloop en de resnltaten van deze tweede conferentie Maar na de breedvoerige overzichten en mededeelingen die van den arbeid der conferentie zyn gegeven is het dnideiyk dat het boek zelf niets nieuwi bevatten kan Nieuw ia dan ook alleen de opmerking dia da Duitscho regeering maakte by enkele overeenkomsten en het slotwoord waarin zy haar houding tegenover deze overeenkomsten ea voor de toekomst niteenzet By het besluit der conferentie waarin aan de mogendheden de ernstige studie van de wenscheiykheid tot beperking der militaire lasten wordt aanbevolen maakt de Dultiche regeering deze kantteokening Het nieuwe besluit dat door de conferentie zbnder verder bespreking eenstemmig is aangenomen is eheel In overeenstem mliig met de positie die Duitschland van den rilin witte jas tiende J heeft geiyk ikben slecht ik heb schuld maar laat mümet rnst Ik bid u Zy raakte zyn kouda hand aan en rilde van afkeer Ik smeak n 0 weel zuchtte Kirilin Het strookt volstrekt niet met myne plannen n vry t laten en bovendien madame geloof ik da vrOBwen te weinig om Ik ben zoo bevreesd Nadjeshda Feodorowna luisterde naar het regelmatige ruischen der zee zag den met sterren bezaaiden hemel en verlangde aan alles sneller een eind te maken en van bet vervloekte leven met zyne zee sterren mannen en koorts bcvrgd te worden Breng my waarheen u wilt doch niet naar huis Qa dan mede naar Ujnridow Waar is dat Naait den ooden wal zy gingen snel voort een straat In die hen naar de bergen voerde Het as duister Hier en daar viel en lichtscbgnsel van de vensters op de straat en het acheen haar toe alsof zy als eene vl iog na aens In inkt Onderdompelde en dan weder in het licht kroop Kirilin liep achter haar Eenmaal struikelde hy en was byna gevallen hg lachte daarorar Wordt rerralgd