Goudsche Courant, woensdag 11 december 1907

aanvang a in deie qnaeatie beeft aangenomen De Rykeregeenng die deze belangrgke ijaaestie reedg voor de conlerentie aan een ernstig onderzoek Imd onderworpen kan slechts wenschen dat die vraag by alle betrokken mogpndhedfln het onderwerp van verdere ernstige stadie vormen moge Zjj zal niet nalaten de practiscbe resaltaten daarvan in verbnnd met die van baar eigen onderzoek te zijnor tgd in zorgvuldige en nauwgezette overweging te nemen Ik begrgp nu voor t eerst moet de Dnitsche keizer gezegd hebben wat het wil zeggen een Éngelsch landheer te zgn Ik geloof bijna dat ik liever een Kngelscb landheer wou wezen dan de Duitsche keizer iSlr James Heid de doktitr vap koning Eduard die Zaterdag bjj keizer Wilhelm te gast was heeft volgens een Londensch blad szcgd dat de drie wuken op Highclifie den keizer verrassend veel goed hebben gedaan Het Engeische blad maakt er van dat dr Reid den keizer onderzocht heeft wnt wü wel op eigen verantwoording onjuist durven noemen Heden zon keizer Wilhelm te Londen op het Buckingham paleis aan het noenmaal afscheid nemen van koning Eduard Daar aan tafel zal hij ook koning Haakon van Noorwegen ontmoeten Do verdere dagen die de keizer te Londi n doorbrengt hg heeft gelijk men weet zijn intrek genomen op het Uuitsche gezantschap zal hiJ er incognito wezen De nieuwe voorzitter van het hooggerechtshof Manfredi gaat voort met zjjn streng optreden tegenover Nasi Terwijl Nasi vroeger een heel huis ter zjjner beschikking bad ais gevangenis moet de oud minister zich thans tot het gebruik van twee kamers bepalen onder streng toezicht der politie Nacht en dag loopen er agenten op de gdug en de deuren der kamers moeten aldoor open staan De politiewnchl bü het huis is verdubbeld i het schgnt dat de politie gewaarschuwd ia voor het een of ander Men heeft Nasi alle verkeer mot z jn vrienden en zjjc vroegere verdedigers ontzegd Het öiornale d Italia verzekert dat de Kamer de inhechtenisneming van Nasi zal goedkeuren terwijl anderen beweren dat de Kamer zich op t eind dezer week over de kwo itie van de voorloopige invrijheidatelling van Nasi zal uitspreken Volgens couranten berichten zal het proces 10 Januari hervat worden Verspreide Berichten Frahkrijk President Eallièros moet door een lichte ongesteldheid z jn kamer houden Naar uit Rome aan de Temps bericht wordt is de paus voornemens den Franschen kardinalen voortaan een tractement van 1200 francs te geven Uit Agde wordt gemeld dat door kinderen uit de Hèrault een pakket is opgehaald met 25 kilo Lebeldns legerpatronen Ook do jury van Seine en Oise heeft een adres aan de regeering gezonden met verzoek de doodstraf te handhaven met het oog op de menigvuldige weerzinwekkende misdaden DUITSCHLillD jraaf Zeppelin heeft verklaard naar aanle ding van do vlucht van het Fransche iBchtscbip Patrie dat zooiets met een ballon van zjjn vinding die een vaste ombnlling heelt niet zou kunnen overkomen daar deze veel beter verankerd kan worden Ook om stormen te doorstaan zjjn de luchtscbapen met vast omhulsel te verkiezen boven die welke een slap omhulsel hebben De roclameplaat voor een nieuw stuk Het bal in de lucht is te Berljjn in beslag genomen Br stond een bestuurbare luchtballon op afgebeeld maar nu was er een vleeschbouwer die een worst als fabrieksmerk godeponeerd bad De politieman die procesverbaal opmaakte kon dus geen luchtschip van een loverworst onderscheiden Enqelind In Eug Indie heeft men getracht een trein te doen ontsporen die den onder gouverneur van Bengalen zgn vrouw en een aantal politiebeambten naar Kharagpur brachl Waarschijnlgk was een rogn onder de rails gnbracht waardoor eensklaps een geweldige ontploffing werd veroorzaakt De trein ontspoorde evenwel niet Wel brak de luchtleiding voor do Weatinghouse rem zoodat de trein bot stilstond PORTDOiL Zoowel de partjj der conservatieven als die der vooruitstrevenden heeft Zaterdag en Zondag in verg ideringcn te kennen gegeven dat zg een terugkeer tot den constitntioneelen regeerlngsvorm wenachen Er ia weer een complot tegen den kon in g ontdekt Hg zal big z jn als hg goed en wel in Brazilië zit Spasji Het Spaanache koninklijk paar is te Madrid teruggekeerd De koningin is verkonden Bg de behandeling van deoorlogsbi grooting in de Kamer beeft de rapporteur critiek uitgeoeienl op het Fransche leger De voorzitter maakte ecnige opmerkingen naar aanleiding daarvan maar du man lniï terde niet en werd dns tot de orde geroepen ITILIE Te Turijn kwamen in de laatste dagen meer dan 1000 landverhuizers terug die jong en krachtig naar Amerika waren getrokken Heest waren zg door automobielfabrieken die geen werk meer hebben ontslagen Volgens sommige bladen moet Italië er op reitenen wel 200 000 van zgn landverhuizers uit de Nienwe Wereld terug te krijgen Do congregatie van den titus treft voorbereidingen voor het proces ter heilig verkhiring van paus Plus IX BlSLlHD De czarina heeft in vry sterke mate inHuonza Hoewel de cholera epidemie afneemt hoeft zij in de week die 3 December eindigde nog 60 sterf en 109 ziektegevallen veroorzaakt Van hot begin der epidemie af zijn 117 940 menschen ziek geworden en 6656 gestorven Oi k in Warschau is vanwege de antiPoolsche politiek in Pruisen besloten tot den boycot van Pruisische waren De flrma a die er zich niet aan honden worden in de bladen in zwarte lijsten gepubliceerd BIN NENLAND STATEN GENERAAL r Hf K K It B M Ji M K R Vergadering van Maandag 9 Dec Marinebegrooting Bü de voortzetting der algemeene beraadslagingen beloogde de minister van Marine dat omtrent verschillende punten details van zijn koers betreffende oog overleg met zijn ambtgenooten moet worden gepleegd De belangen van bet personeel worden voldoende behartigd het verloop is veel minder Tegenover den heer Hugenholtz constateerde de minister dat de leiding van de matrozenbonden feitelijk berust kij personen buiten het personeel staande Dat het personeel zoozeer is verminderd is ook te wijlen aan vermindering van het materieel Voor afschaffing der werving van do mariniers was de minister niet te vinden Hij achtte ongewenscht verhooging van soldij voor gehuwde schepelingen Dat het pantaerschip Heemskerk nog niet gereed ia komt door een groeten tegenslag met een gieten der zware kanonnen Kazernes met twee verdiepingen achtte de minister ongewenscbt Het is onjuist dat de marine zich weinig gelegen laat liggen aan da moreele belangen van het personeel Ken ministerie van Landsverdediging achtte de minister ongewenacht Replieken volgden van de hoeren Duymaer van Twist Hugenholtz de Waal Malefjjt Verhey Jansen den Haag en Schokking De beer Passtoors er op wgzende dat het bestuur van den M trozenhond dat vroeger veel te bruusk optrad thans een veel betere taktiek volgt drong er bg den ministor er op aan dat deze zijnerzijds de grieven der matrozen met den moesten ernst zal onderzoeken Na dubliek van den miniater die meedeelde dat de Heemskerk in de eerste plaats voor den binnenlandschen dienst zal ziJn bestemd doch ook wel eens naar de West zal kunnen gaan eii dat iij voor meerderen en minderen streng rechtvaardig zal zijn werd het algemeen debat gesloten Namens een commissie bestaande uit de heeren Smeenge van Veen en van Vunren concludeert de heer Smeenge hierna tot goedkeuring der geloofsbrieven en toelating van den heer mr S de Vries Czn nieuwgekozen Kamerlid voor Snoek Dienovereenkomstig werd besloten Alsnu werd de Marinebegrooting artikelsgewijs behandeld De heer Hugenbeltz die s ministers aandacht vestigde op de slechte promotie der adjunct commiezen aan zjjn departement beloofde de minister oen desbetreffend verzoekschrift verleden jaar door belanghebbenden ingediend onder zijn oogen te zullen laten brengen De gouverneur van Atjeh seinde 11 November aan de Regeeriog te Buitenzorg Door verschillende marechaussee en in tanteriepatrouilles zijn neergelegd in Peusangan een berucht b lid hoofd an 12 vij anden iwaar gewond een inlandsch mindere in Pedië zijn neergelegd 1 viianden by ongeluk een vrouw In Meulnboh zgn neergelegd 9 vganden licht gewond 2 inlandscha minderen zwt ar een inlandsch mindere sedert overleden In het Tapatoeansche zgn neergelegd 16 vijanden waaronder volgelingen van Tenngkoe Bin Blang Pidië hg ongeluk een vrouw en een kind in het meergebied 8 vganden in de Ataslanden 10 vganden licht gewond een inlandsch mindere in Pentoe een vgand en 2 vganden Op pitronille bekwam een inlandsch mindere een lichte zelf erwonding Gemengde Berichten Naar aanleiding van het bericht dat te Londen een aanzienlijk dnel van de indertgd te Rotterdam gestolen effecten zou zgn aiiiigebodeii wordt thans door t N v d D nader gemeld dat ook een deel der effecten bg de Twentsche Bank te Amsterdam moet zijn Wellicht meent het blad dat de recherche die vreesde dat da effecten zouden verbrand zgn thans een draad in handen zal krg gen om de daders op te sporen Odtrent dezen diefstal meldt het llbld nog het volgende In het voorjaar baarde een zeer brutale inbraak te Rotterdam groot opzien Dieven hadden zich toegang weten te verschaffen tot de kantoren van de firma Burgerhout Zn aan de Zalmstraat 12 Alles hadden zy daar omver gehaald en vervolgens een groote brandkast volkomen volgens de regelen der kunst geopend Niet alleen dat zg zich van een aauzienlgk bedrag aan contanten hadden meester gemaakt doch zi wisten ook een aantal effecten tot een gezameniyk bedrag van f 21 000 te ontvreemden De wgze waarop zg te werk waren gegaan deed vermoeden dat hier vakmannen waren bezig geweest Op verzoek van den hoofdinspectenr der recherche te Amsterdam en den op 22 Juli II alhier vertoevenden hoofdinspectenr van Rotterdam werd een huiszoeking gedaan bg twee bekende gebroeders in do Pieter Jacobstraat 8 en bovendien bracht men een bezoek aan een perceel op den O Z Achterburgwal te Amsterdam De justitie heeft toen bij geen van allen het bewys van medeplichtigheid of heling kunnen vinden en mo St gelasten alle aangehoudenen op vrge voeten te stellen Langen tgd hoorde men van de zaak niet meer tot gisteren uit Londen werd bericht dat bg een firma aldaar een groot deel der effecten zou zgn aangeboden en dat zich een deel nog moet bevinden bg de Twentache Bank te Amsterdam De fabrikanlenvereeniging van de Rgnsche zgdengverbeid heeft naar uit Krefeld wordt gemeld met algemeene stemmen besloten wegens een staking in vier fabrieken eergisteren in alle wevergen in Krefeld en omgevirig den arboidera een uitsluiting aan te kondigen Een telegram uit Londen aan het Journal zegt dat te Lissabon een complot ontdekt is tegen den koning van Portugal Twee bommen waren verborgen onder het balkon der koningsloge in het theater te San Carlo waarheen de Koning op 18 December zou gaan Een aantal personen werden in hechtenis genomen Een telegram uit New York mMi dat een waanzinnige John Steele geheeten het bureau van den gouverneur van Massachusetts te Bosten binnendrong met de bedoeling dezen te doeden In de antichambre bevonden zich twee bezoekers die er op wachtten tot den gouverneur te worden toegelaten Hun viel de houding van Steele op on toen zg dezen wilden beletten de kamer van den gouverneur binnen te gaan vuurde hg en verwondde beide heeren Onmiddellgk snelde een aantal ambtenaren op het geluid der schoten toe en zoo kon de waanzinnige onschadelgk worden gemaakt In Nevada heeft een staking vau goudgravers tot ernstige ongeregeldheden aanleiding gegeven Tusscben de stakers en de door de mgndirectiën aangeworven bewakingsmanschappen kwam het reeda tot bloedige botsingen De overheden in Nevada zyn machteloos tegenover de opgewonden arbeiders en president Roosevelt heeft nn aan generaal Funston te San Francisco last gegeven onverwijld 1000 man naar Nevada te zenden Uit New York wordt gemeld dat de arbeiders in de goudmgnen van Nevada gewapend zgn met geweren en revolvers en bovendien rgkeiyk voorzien zgn van dynamietpatronen Men vreest daarom voor een verbitterden tegenstand tegen de troepen en de regoering te Washington zou met groote bezorgdheid de komende gebeurtenissen tegemoet zien Dg kantonrechter in kanton IIIteRotterdan veroordeelde den geweien eeritea boekhouder van een der grootete cargadoorafirma s een man die acht talen vloeiend spreekt en schrgft wegens openbare dronkenschap bg 8ste herhaling tot 3 dagen hechtenis en 6 maanden opzending naar de Rgks werkinrichting Het U D meldt Ëenige dagen na hot plegen van den moord te Zeist is door ons medegedeeld dat de pet van Hendrik Drost zoek was en bleef welke spoorlooze verdwgning men in verband bracht met het koopen van chloroform kort vóór den bewusten Zaterdag door den verdachte Kors die bg den apotheker die hem het vergift leverde destijds opgaf het te willen gebruiken voor het doodeu van een hond Een gewettigde veronderstelling bg het gerechtelgk onderzoek wa 4 dat de misdadigers chloroform hadden gesprenkeld op de pet van Drost om hem d ize vervolgens in het gelicht te duwen Ten einde de pet die natuurlgk sterk naar chloroform rook te doen verdwgnen heeft men haar boogstwaarschgnlyk in de kach l verbrand zoo tovena bet fli schje met chloroform waarvan men geen enkel spoor meer in het huis heeft kunnen vinden De pet is tot beden onvindbaar ge bleven Van groot belang was thans du vraag of men op of in het Igk van Hendrik Drost chloroform h id gevonden Naar wg thans vernemen ia hg de sectie in het Academisch ziekenhuis Inderdaad de aanwezigheid van chloroform geconstateerd In du hersenen van het slachtoffer hebben de deskundigen ongeveer 22 m gram chloroform guvouden Het vergift moet den jongen noodwendig zgn toegediend geworden onmogeiyk als het is op andere w ze een zoodanige hoeveelheid binnen te krggen De chloroform in hut lyk gevonden was onvoldoende om den dood te doon intreden j intnsscben kan het vergift wel den dood hubh jii bijvorderd Voorts bleek dat het slachtoffer uitwendig geen teekenen van geweld vertoonde en zelfs aan don hals geen noemenswaardige sporen van wurging waren te vinden IntU ischen zgn inwendig kneuzingen in de weefsels ter hoogte van den hals geconstateerd die op veroorzaken van den dood door toekngping van de luchtpijp wgzen Tevens is ten overvloede geconstateerd dat de jongen dood was toen men het lichaam inde kerkhof sloot plaatste inwendig heeft men geen sporen van slootwater gevonden dat naar binnen moest zyn gekomen indien er nog eenig teeken van leven in het slachtoffer las geweest V rder kan nog medegedeeld worden dat het tyk boven het rechteroog een roode plek vertoonde vermoedelgk is deze veroorzaakt doordat een min of meer ruw voorwerp langs het voorhoofd is geschoven Het ligt voor de hand aan to nemen dat dit voorwerp de pet ia geweest van Hendrik Drost waarop de daders de chloroform hebben uitgestort om het hoofddeksel daarna in het gezicht van het slachtoffer to duwen Bg het pogen van Drost zich los te wei ken is de pet hem langs het voorhoofd geschuurd Van Vaalen en van Ëe die dun jongen te zamen om het leven brachten en beide een bekentenis hebben afgelegd weigeren echter eenige verklaring te geven omtrent du pet on de in verband daarmede gebruikte chloroform hoewel het onomstootelgk vast staat dat den jongen dat vergift is toegedienï geworden met de bedoeling tegenstand vau zgn kant te voorkomen Kora en Overhorst blgven ontkennen Wat de gedane verzekering betreft dat de moordzaak wel spoedig voor de rechtbank zou dienen en vermoedelgk maar één dag duren regt het blad Hiervan is volstrekt nog niets bekend en berichten daaromtrent zijn ten eenemale onjuist De instructie ia nog in vollen gang Toen Zondagochtend trein A komende van Qrocingen om 6 20 te Assen binnenstoomde was de postconducteur niet aanwezig meldt de A C Hg was even na het vertrek van Znidlaren uit den trein gevallen maar er zoo goed afgekomen dat hy naar het statiop terug kon loopen My had een paar schrammen aan t gezicht dat was al Hg kon dan ook een poosje later den dienst op een der treinen alweer hervatten Uit Middelbnrg meldt men aan de N R Ct Naar het huis van bewaring alhier is overgebracht notaris B uit Vlissingen verdacht van verduisteringen De justitie is gisterenmiddag nogmaals naar Vlissingen vertrokken voor een onderzoek Men neldt uit Schyndel aan de s Hert Ct Zaterdagavond ontstond er brand bg des landbouwer H de Wit in het Wynbosch Het huis teebehoorende aan J A Smits brandde tot den grond af terwyi Van den inboedel bgna niets gered werd Twee paarden drie koeien een hokkeling kwaaen in de vlammen om Verder werden alle landbouwproducten een prooi der vlammen Huis en inboedel waren verzekerd doch de laatste veel te laag De ramp in de kolenagn te Fairmont v s zal vermoedelgk aan de drie k vierhonderd arbeiders die zich op groote diepte bevinden het leven kosten Men heeft althans de laatste hoop om hen te redden opgegeven Zaterdag is men er nog in geslaagd 130 mijnwerkers boven te brengen die in de dichtstbg gelegen galergen werkten De brand in de mgn neemt steeds grooter af metingen aan Uit Dover wordt getelegrafeerd dat de van de Guano Ëilanun naar Londen bestemde Kngelsche bark t irtarshire met bet van Amsterdam komende en voor Plymouth bestemde Nederlandsche stoomschip Scheldestroom in aanvaring is geweest waardoor de boegspriet met het voortnig van de bark warden weggerukt De Scheldestroom waarvan de machinekamer vol water liep ankerde nabg Folkestone Zg zette een boot uit maar deze sloeg om waardoor de kapitdn en zes man verdronken Later wordt geseind dat de Scheldestroom naar Dover is gesleept en aid lar in het dok gebracht Ër zyn duikers aangenomen om het schip te onderzoekeii Men meldt uit Leiden Een 150 Jt 200 werkloozen verzamelden sich heden aan den Wittenaingel met het doel in optocht door de stad te trekken De politie belette dit en toen gingen ze naar Oegalgeest Ook daar li t de borgemeester dier gemeente de verzamelden ontbinden In groepjes wandelden ze daarna rnatig door de stad door politie vergezeld Hen meldt nit Krommenie Gistereuocbtend is er vergadering geweest van arbeiders in de fabriek van de firma Verwer Een 100 arbeiders waren tegenwoordig 60 besloten di u arbeid te hervatten onder wie 5 lithografeii en 6 drukkers zoodat de fabriek weer kan werken als de directie op dit besluit ingaat wat men wel verwacht Aan andere patroons zat worden verzocht te bevorderen dat de werkwilligen niet zullen worden lastig gevallen door stakers Men meldt nit Krommenie Do directie der blikfabriek der Vennootschap Verwer heeft besloten dat Donderdagmorgen de werkzaamheden aan do fabriek wederom zullen worden herval met de arbeiders die zich daartoe in de gistermorgen in de fabriek gehouden vergadering hebben aangemeld of zich hedenochtend te 10 üur aan het kantoor zullen aanmelden De gistermiddag in bet Heerenlogement gehouden vergadering wat itslaitend toegankeiyk voor het personeel der fabriek Naar verluidt besloten velen zich weder aan te melden Wanneur echter een arbeider niet mocht worden aangenomen dan zon de geheele afdseling waartoe deze aan de fabriek behoorde zich met dien nitgesloieuj solidair verklaren en het werk niet hervatten Het bericht dat mr Troelstra bier zal spreken vereischt in zooverre verbetering dat dit niet geschiedt in verband met de hier uitgebroken staking De dag waarop de heer Troelstra hier zou spreken was reeds voor de staking bepaald geworden Op 2n Kerstdag zullen de afdeelingtn van Volksweerbaarheid een groote velddienatoetening houden in het Qooi op de Larensche heide De onderstelling voor deze oefening luidt als volgt Door het aanvallend optreden van een Nederlandsch leger dat ligt in de lyn Muiden Weesp Nieuwersluis werd een vyandelgk leger gedwongen terug te trekken achter de Ëem Een gedeelte vu het vervolgende Nederlandsche leger gaat in de richting Muiden Naarden Laren en heeft een rechterflankdekkiog die in den ochtend vau 26 December in de buurt van den BussnmBchen watertoren is aangekomen met order haar weg te vervolgen in de richting St Janskorkhol Baarn Van de tegenpartij bevindt zich een afdeeling ongeregelde troepen in de Vanracbe bosschen ten oosten van Hilversum en de kommandant van dezen troep krggt bevel de bovengenoemde rechtcrlankdekking krachtig te bestoken Hy verzamelt daartoe zyn troep tegen 11 sur mr te Hilvenum Het proces Drnce Portland In dit proces te Londen gevoerd men weet dat het loopt over de kweetie of de winkelier Druee die in 1864 overleed en de hertog van Portland die in 1884 stierf al dan niet dezelfde persoon waren is een nieiw zeer belangryk getuigenis afgelegd en wel door dr Ëdmnnd Shaw een 80 jarigen geneeiheer Hy verklaarde dat hy Druce in 1864 te Hendon heeft behandeld In t begin van 1864 werd Drnce ziek en omdat nen een dokter in deiellde pltato wilde bebden 1 ontbood mes At Shtw De tOMtind ru Drice wu tanvankeiyk niet ernitig maar tegen den herfst werd het erger en kort voor Kerstmis bemerkte de dokter dat er geen hoop meer bestond Den 28 December overleed Drnce Miss Bailey de ziekenverpleegster die hem gedurende zgn geheele ziekte had opgepast en zgn zoon Herbert Drnce waren er bg tegenwoordig Ik heb aldus ging de getuige voort de doodschoow verricht en de acte van overlgden opgemaakt Met de verpleegster heb ik het Igk afgelegd en ook woonde ik de begrafenis hg Er waren als ik mg wel herinner 12 volgrgtuigen en alles is gegaan zooals gewoonigk Men meldt uit den Haag De ondernemer van premieleeningen v D kantoor houdende aan de Toussaintkade alhier vertrok in het begin der vorige week naar het buitenland de mededeeling achterlatende dat hg binnen enkele dagen zou terugkeeren Toen by evenwel op het laatst dier week nog niet was teruggekeerd werd van de afwezigheid van v D aangifte gedaan bg de politie In een buitengewone zitting van de rechtbank is V D op verzoek van een crediteur voor een belangrgk bedrag en op ambtshalve vordering van den offtcier van justitie failliet verklaard De justitie schynt aanleiding te hebben gevonden om zich mot dit geval te bemoeien Stadsnieuws OOUDA 10 December 1907 Aan de raadsleden zyn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 26 November 1907 Onder mededeeling dat de leden der Oommissie tot wering van schoolverzuim Mejuffronw P J Schelling en de Heeren L H A J M Quant en J J Cramer volgens den rooater op 1 Jannari a s aan de beurt van aftreding zyn hebben wy de eer U ter vervulling van deze plaatsen de volgende aanbevelingen te doen en zulks ter voldoening aan het bepaalde by artikel 2 van het Koninklyk besluit van den 16n November 1900 Staatsblad no 200 Ie vacature Mej P 3 SCHKLLING Mej P W VAN AMEROM 2e de heer L H A J M QUANT C A B BANT ZINGER 3e J J CRAMER W A PIETS Gouda 26 November 1907 By uw besluit van 20 September jl No 15 werd de woning aan de Raam Wyk O oN 408 krachtens Art 18 der Woningwet onbewoonbaar verklaard met last tot ontruiming daarvan binnen 3 maanden te rekenen van den dag waan p de tyd tot voorzieniig zon zyn verstreken of het besluit tot onbowoonbaarverkinring zon lyn gehandhaafd De bewoners van het perceel de echtelieden L van der Kley hebben ons verzocht om verlenging van den termyu voor de ontruiming gesteld omdat zy niets bezitten en zich geene andere geschikte woning kunnen verschaffen torwgl het hun in hunnen hoogen ouderdom zg lyn 77 en 75 jaren oud moeilgk valt in hnnne armoedige omstandigheden in den winter te verhuizen De Gezondbeids Comraisaie door ons geraadpleegd beeft ziclï by haar schryven van 23 November jl No 86 B met het door ons aangegeven denkbeeld om den bedoelden termgn met drie maanden te verlengen vereenigd Onder overleg ing van dit advies hebhen wy mitsdien de eer U voor te stellen te besluiten dat do termgn voor de ontruiming van de bovengenoemde by Raadsbesluit van 20 September j l No 15 onbewoonbaar verklaarde woning aan de Raam Wgk O No 408 onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland met drie maanden wordt verlengd Naar men ona mededeelt zal op Vrydig 27 December a B door den Herr W Royaards in da zaal Nat en Vermaak der Sociëteit de Réunie een Holtatuli voordraehtavond gehouden worden ScHOONHOviN 9 December Zaterdagavond bad een tweede opvoering van DelJsjonkfrouw plaala Nu voor het publiek tegen entrie teneinde eenigszina de kosten te dekken Een stampvolle zaal bewees dat de belangatelling in een tweede opvoering wel met andere hoofdperaoontjes ruim zoo groot was als die voor de eerste met beperkt publiek Volksonderwgs baalt alle eer en aneces aiet baar Sinterklaasfeest 386 Staats loteriJ 2e Klasse Trekking van Dinadag 10 Dec No 18309 f 20 000 3966 1 5000 9786 18213 12889 en 17997 ieder Pryzen van f 30 92 3436 124 82 64 88 66 3533 211 3622 16 75 29 88 68 3734 82 50 86 65 333 98 91 3836 604 53 10 4014 16 83 705 4140 837 42 15092 17702 15165 43 16224 66 70 17819 16306 29 59 73 15422 17923 26 83 29 18038 64 69 15538 97 75 98 15657 18214 15719 67 26 18434 41 77 88 80 94 87 15831 18608 32 17 82 20 15964 28 16005 18626 46 18734 52 44 63 49 99 65 16170 86 81 18870 16272 79 87 96 16800 18911 74 64 95 19090 99 92 16557 19196 64 19415 85 90 16619 19506 37 19651 16700 80 12 83 16830 94 43 19721 56 19811 16906 20 26 63 36 70 61 79 17001 19904 94 6 17112 51 2i 61 29 98 43 20218 45 20392 63 20469 66 94 17200 98 19 20609 21 62 51 74 65 20720 17349 23 76 29 17405 78 8 82 17608 20896 72 20953 17668 72 647 9988 12521 6526 10005 30 78 40 65 6610 10142 67 17 87 1264437 10241 12728 94 60 64 6703 78 66 7 10393 77 6826 10410 93 6968 10516 12803 7029 21 8 88 56 46 7113 10645 12938 7209 10705 68 49 19 13045 7370 10826 46 919 42 59 63 57 4251 64 63 98 4300 1062 19 64 4537 67 38 77 79 89 92 1212 4629 1316 76 1400 4793 5 4820 1530 4918 50 40 60 5070 1658 96 79 98 95 5163 1710 88 76 5272 1809 5308 87 86 89 7607 10914 13117 18 24 297719 52 98 25 63 13211 27 89 19 71 11016 51 7887 30 65 7932 73 13348 71 82 62 8025 11102 13494 34 4 98 8110 73 13666 21 98 13665 91 11211 60 8324 35 95 43 80 988478 84 13747 85 11309 67 8561 43 75 8639 45 91 8801 99 13812 19 11420 42 64 1943 22 23 2099 68 2114 5454 33 5512 58 89 79 5602 2228 66 2317 5802 39 76 2461 80 96 89 2523 38 79 64 13904 60 74 43 8939 11522 73 42 28 14028 87 79 60 98 11631 83 9112 32 88 42 62 14102 69 73 3 97 26 5982 2709 6069 28 6117 64 9209 11746 36 23 66 42 40 76 14206 9312 99 14363 23 11994 99 57 12003 14551 94 2864 67 26 89 9405 51 14677 2i 65 92 3901 6210 85 30 3054 64 3102 68 12100 14748 9511 26 70 56 74 3205 6302 6 3 87 4 91 35 3357 59 70 98 3427 6416 44 94 14817 9675 12213 60 90 12332 57 9746 74 88 9829 12406 14941 36 11 15002 63 44 28 9908 89 66 32 12506 85 Veemarkt te Rotterdam Uiaadag lo December k o Vette ouen en koeien goede aanvoer pr zen waren voor iste Jiwai 38 sde kwal 34 dt kwal a cents per half kilo Magere oisen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iBte kw 9 sde kw 36 3de kV 21 cent per half kilo Stieren redet aanvoer ate kwal 31 ade kwal iS 3de kwal 33 cent per halt kilo Graskalveren goed aangevoerd De handel was prijshoudend BEÏÏRS VM EOTTEEDAM L K H K StaaUUemntjen PoBTuau üblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RusLiirD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azii Japan Obligatien 1899 4 77V 44 CoLDifBLi Oeoonsolldeerde Bnltenlandsehe Schuld Recepia IV 241 L 100 Hj potfuek Banktn Aandb idem idem 4 99 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zaid HoU Hypb 499 Pudk Ie Algen Qrosiage Scheepe Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp A Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank 96 Pandb Bataafache Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerete Ned 99 99 Hypotheekbriefbank 44 Pandb Hollandsche Hypb 36 98 100 Scktepvaart MimttrMppijen Pand Holland Golf 8tv My Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 Pretnültenimjen biLSiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 SpoortMglesningtn iTAUE Oblig Znid Italiaansche Spw IMy A 367 SElSOSH OFRüim VAN MANTELS COSTUMES MANTEL COSTUMES AVONDMANTELS BLOUSEN BONTMANTELS PELTERIJEN MAItHT ADVKHTIlNTIKiM Heden overleed te Utrecht onze geliefde zuster en behuwdzuster Mevrouw de Wed J F A VAM LBEHT geb C S SoHODTix in den onderdom van byna 89 jaar i Wed J A VAN WIJK W o A SCHONE VELD V D CLOEÏ SOIIOUTÏ DordncKt Wed H SCHOUTEN ËIPHILBIRO J W SCHOUTEN Govda 1 A SCHOUTEN I Fl TROP Gouda 8 December 1907 V Voor de vele bewyien van deelneming ontvangen by het overiyden van onze lieve Moeder en Bebuwdmoeder Mevronw J A F NOOTHOVEN VAN GOOR Roist va LiMBDEa betuigen wy onzen harteiyken dank G B NOOTHOVEN VAN GOOR A E H RIE8Z NOOTHOVI VA OOOE F G VESZ A W EIJ88ELL NOOTUOVE VA GOOE M M EIJS8ELL I NOOTHOVEN VAN GOOR C P NOOTHOVEN VAN OOüE Wi iDEE s Gravenhage 10 December 1907 De bekende en onbekende aehnidelacheri van wyien den Hoer CORNELIS LAFEBEB Feaxszoo overleden te Gonda den 26 Maart 1907 worden Itierby OPOBBOEJPElf om desverlangd aan te hooren en by te wonen de rekening en verantwoording welke de beoeecialre erfgenamen znllen alleggen op FBlJDAa 90 DECBMBBB 1907 des voormiddags te half tien unr ten kantore van Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF advocaat on procureur te Gouda en na goedkeuring dier rekening geheel en volledig te ontvangen de bedragen hunner vorderingen voor zoover die tot heden lyn ingediend IM tak iniieililimi w M nakkdvlula foMMMM TMC flS vooral öam M Kbié te it Arfmur va e a Mar ft ea rili l Hli Mr l4 MÖ 5 op uw U s wn i iw ai ti m