Goudsche Courant, woensdag 11 december 1907

i o 10511 Donderdag 12 December 1907 40ste Jaargang Aanbevolen Merken fiOUDSCHE CÖCMNT IMeuws en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken FEIIWRIIDA TIRMAN Teletatnlüo 89 De üifg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN T i r u 1 n ADVERTENTIEN worden gephatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dts midd St Kstéiihe Medoc f O HO La Rose Lodon 0 72 Chateai Malleret 0 80 Petit Boorgogne 099 Graves Blanc Ö 72 Hant Saaternes 1 3 5 Witte Bergerac Ü i Nierstciner 0 72 Ritdesheimpr 1 08 I Oude Eoode Portwijn 1 08 Kxtra ondu Roode Portwijn 1 44 I Oude Witte Porfvijn 1 08 Eitra oude Witte Poitwui 180 Kine Old Pale Sherry O 99 ioede Madeira 0 90 Madeira Superior 14 1 Vermooth di Torino Dom BKU Amii per Liter 1 17 FrIJxen nt fto h conl tnt Depot te aoUDA bij I 1 J HOON VAN OSTADi Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster vau het merkwaardlKe Coza poe der wordt gratis toetseEondeo m inaegeven worden in Kofie Thêt Melk Uhur Alllint Bier Water o in liet voedsel tonder dat tiet noodig ie dat de dronkaard er iets van a teeet liet COZ FOEOEH besit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bjer wi n absint enz bü den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgomerkt en leker dat de echtgonooto de znster d de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zi n medeweten ea zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hjj zijne redding te danken beeft Het COZA PO£0£it heeft het hiyselyk gelnk van duizenden gezinnen hersteld dnizeilen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft nenig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaur verlengd Het Instituut waardoor dit ongeBvonaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7iin Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Ooza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in bet volgend depot te Ronda WOLKt Onze depölhouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt tl direet naar Londen COZA mSTITUTE 1 a 7 X Wacht U voor iiamaaksela Het Coïtt Poeder is het eenige afdoendo middel tegen dronkeoschap BENKIEPOTVAÏTEiE TIen wiirlt veuucUl o t IIËItK tv kitlcii ÜIT H T MaO JT IJN VAW HAVKN8WAAY imM QOHINCHEM Deze THEKËN worden afgekrerd iu verzegelde pakjes van v twee en een hal en een Ned om met vermelding van Nommer e iPrys voorzien van uevenat an fMerk volgene de Wet gedepo Fneerd Zich tot de uitvoi inj van ge tierde orders aaubev ende J C BML vooroeen J BRBSBAAHT Li 5 RIJNSTMIN GOUDA lohof sCiDemalograpli Tot ei met Zondag 15 December iederen avond Gala Voorstelling Morgen Woensdag middag van 2 4 uur EZTSAmiEa ENFAUILIETSOBSTELlIlIS m l S ieciiial t k a ii Pi 0 rainnia Kiitréf Ic Rang f 0 40 2e Rang f 0 25 3e Rang f 0 15 f 10LLNAAR3 KtINDERMEEL 20 cent per i 11 cent per pak Overal verkrijgbaar HIISHUËDKRS nacht II vuor namaak Ziet naar het Coniróle egel Or v HAMKL KOO S en HAliMENS en den naam P MOLENAAIl Co U etlKua Beku iind in October jl tu BRUSïiEL mot do Hoogste Ondertclieiding den l ll NII PIIIX ATTEST ZETTEN Magdalena Hnis 8 November 1907 WelKd Heeren Met veel genoegen hebben we het Kindermeel gebruikt en noemen het een gez nd voedsel Het meel doet onzen Kleintjes goed vooral als overgang tusschen natanrlpe voeding en de gewone prjs Hoogachtend Uw dw dn W g A F DÜDOK VAN HEEL WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenUn sthoning Kxtraef lO MTSÜ wordt aanbevolen tegen Borstaandoemngen Kinkboest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heescbheid enz MELIAKTHE is verkrögbaar biJ alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitschland Engeland Amerika Ned Ijidii Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz UElilANTHB werd maal met Gouden a maal met Eere Medailles bekroond UELIAHTHE in flacons f 0 40 f O rO en f J MELIANTHE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek Ue HoHtnghloem Den Haag Verkrijgbaar bfl Firma WOLWF Co Westhaven 198 liomia GRENUBL Goada K H VAN MILU Veerstal B 12l r o do A BOOMAN Moordrecht PINKSB Nieamrkerkad IJssl A N v M ZESSEN Sc iijon ii n l v WIJK Oudeui urT A SCHEER Ilaaslreeht P W v EÜE Oadetoaler K vA dbe HEIJDEN te Reeumjk P v d BPF K Moercapelle I v o STAll Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN irorfrfmy M i P A iiz GROOT A o JONGH Oudewater J P KASTELEIN Polsbreekerdam D BIKKER te Benschop WWnmVHVWtmVi Laat U niet misleiden door 6d y S coo Het klooster SanotaPa Uo AMIJ bestaat niet dn Sirooj van i eenerlel waarde SIER IIW HUIS IN DEN WINTERroWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiimer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wiJ franco door Nederland onze over il bekende Normal Colleetiee 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 potten of eene collectie voor den tuia van 250 stuks of eene collectie voor kamer eu tuin van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpon Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklokjes enz Rijk geilluetreerde prgslijstmet specifiqatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuiubouw I tablissenient HuisterDuin WËSSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ire HONIliiKLiMKK FABHIEHEW Voedert uw fee met de uivere murwe merk 8ter en W l uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde JBhre Diploma Parij 1900 Segm Oouden MedaUle Xoord Brabanlscli Schoen co Laafzenina azijn KLMVVKt E J0 tegenover de Kleiwegstecg VOORRADIG Waruie Wiiilcr Panlolfi ls OVERSCHOEN KN Föoe CHROOM IIEEREN RUGBOTTINES 4 5 Old Sterke SCHOOLLAARZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS Allo repiratiën en aangemeten woik DE OOBDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE 0E MEEST VOLLEDIGE il O DC B LA nE M zuq bcdlist die dei Firma WELDON THE LADIES JOUItXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en oen geklemde plaat TUE ILL DHESSMAKEIt met oon gi itis gekuipt patroon THE hAZA lU OI Clllfil IIEN S FASHIONS Kindermodc met vele gratis geknipte patronen VU AAGT Cw Ituehhnndeiaat Pfoe nummefn f Alle ut t onlvl Hall HUnoegwI A Vau alle iii deze bladen voorkomende f modeller 2iin GEKNIPTE PATRONEN é met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbotulnig van f 0 50 verkrügbaar é bj MILLY SIMONS Den Haag Wormerveer HOLLAMdT K Vereeniging ARMË ZORG Afdecling BHOHKEIVHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huiskondeipe voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan iningegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst kopt geheel tel geede aan de neutrale Vereeniging Arn ennórg Onnavolgbaar zt n thans door nieuw gevonden toepassingen onze t oUecert getcUUerie Por treilen felHtureHogaertt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men ovortuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geïll Pcijsconrant met een aantal ongevraagd getnigschriften pnotu op aanvraag Boxtel fl BOGAEBla Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Knnsthandel Kleiweg bü wien modellen te zjjn Sonda Disk vam A BBIMKMAilAZx KEIMNISGËVI G WEEKMARKT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat de Marktdag in de week van Kerstmis zal gehouden worden op Vrijdag den 27sten December e k Gouda den 10 December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER Hultenlandscli Overzicht Kenter seint nil Petersburg 10 Dec De minister van financiën Kokowzof gaf in de zitting van heden een nadere toelichting op de begroeting en betoogde daarbj dat er slechts één middel is om een radicale hervorming van het belastingstelsel en ingrijpende veranderingen hi destaatshuishouding in Ie voeren nl een hervorming langs wetgevenden weg Deze weg moet worden ingeslagen alvorens men kan jvergaan tot wijziging van de begrooting De regeering is er voortdarend op nit tegemoet te komen aan de nienwe behoeften van het staatsieven hare middelen zijn echter beperkt De minister wees daarna op de hooger geraamde uitgaven van enkele begrootingen behandelde toen de buitengewone uitgaven die ongeveer 204 millioen Rbl bedragen en gevonden moeten worden nit de onvoldoende middelen die de staatsbelastingen opleveren De indirecte belastingen zijn in andere landen hooger dan in Rusland Voor de dekking van buitengewone uitgaven ontbreken 198 millioen Rbl die uit z g kredietoperaties of leeningen gevonden moeten worden De Doema zal derhalve verzocht worden toestemming voor de sluiting dezer leeningen te verleenen Het Russische staatskrediet heeft door de gebeurtenissen van de laatste jaren veel geleden jnaar dit ia iets van voorbij gaandon aardjtn het is er oog verre van dat de financiën geheel in de war zouden zgn De minieter Verzocht dus de Doema door spoedige aanneatiiig van de begrooting mede te werken tot opbeuring van het krediet Bijval In het begin van dit jaar is bü de Bonds regeering een door ruim 168 000 burgers geleekende aanvraag ingekomen om een volksstemming over een voorstel tot verbod FEViLLETOX HET TWEEGEVECHT Roman naar het Rnsaiscb 35 Hy is beschonken dacbt Nadjeshda Feodorowua maar dat bljft hetzelfde Voort maarl Atcbmianow had ook weldra het gezelschap mlaten en begaf zich naar Nadjeshda Feooorowna s hnia om haar uit te noodigen mee te gaan varen Hg keek over de heg de ramen stonden wgd open doch er brandde geen licht Nadjeshda Feodorowna I riep hg Er verliep een minuut Hj riep weder Wie is daarP liet zich Olga s stem nooren Is Nadjeshda Feodorowna thuis P Neen Zy ia nog niet teruggekomen Vreemd hael vreemd dacht Atcbmianow ongerust wordende zy ging toch naar huis Hy liep dan Bonlevaid op on neer daarna da straat waar Scheachkowsky woonde en winp sen blik in diens reniter Iiajawtkjr itt UBdw Joi tan de taiel en van het fabriceeren den invoer en het schenken van absint in geheel Zwitserland De regeering heeft toen het advies van de kantonnale regeeringen ingewonnen en thans aan de volksvertegenwoordiging voorgesteld de uitschrijving van de volksstemming veigezeld te doen gaan van het advies het voorstel te verwerpen V Nasi heeft moeite gedaan eenige z ner vioegere verdedigers die geiyk men zich herinneren zal hun functies hebben nedergelegd over te balen de verdediging weder op zich te nemen Maar door zijn verzoek tot enkelen en niet tot allen te richten heeft bi degenen die hy thans niet heeft aangezocht voor het hoofd gestooten en tegen zich in hel harnas gejaagd De zaak schijnt nu afgesprongen Nasi moet thans naar andere verdedigers omzien Ook heeft Nasi door bemiddeling van een Siciliaanschen advocaat moeite laten doen om Manfredi den voorzitter van het hooggerechtshof over te balen de van ambtswege benoemde verdedigers te ontslaan maar Manfredi heeft geweigerd Hg wil ten allen tijde advocaten tot zijn beschikking hebben om Nasi s verdediging op zich te nemen ten einde eventueele vertraging der zaken te voorkomen in geval de door Nasi gekozen verdedigers opnieuw het werk mochten neerleggen Ue berichten uit Trapani spreken nog steeds van groote onrust onder de bevolking Met het volk voor het Vaderland Dat is de spreuk die koning Gustaaf V van Zweden zich koos toen hy geroepen werd den eed af te leggen op de constitutie en de opvolging te aanvaarden van zgn vader koning Oscar II En die spreuk is kenschetsend voor den man en voor zgn opvattingen Koning Gustaaf heeft onmiddellgk in zgn eerste regeeringsniting duidelgk zgn bedoeling willen kenbaar maken aan zijn volk In een land als Zweden waar een baatzuchtige en heerschznchtige aristocratie lang de oppermacht had in den Staat is de botsing tusschen de vroegere rechtelooze volksmassa tegen de steeds geheerscht hebbende klassen natuurlijk heftiger dan bgvoorbeeld in Engeland waar de aristocratie steeds door tgdige concessies aan het volk de ontwikkeling van bet politiek bewustzgn heeft bevorderd Koning Gustaaf plaatst zich klaarblgkelyk van den aanvang af aan de zgde van het volk door de lenze die hg op zgn kroningsdag uitsprak een leuze waarmede een sloeg aandachtig de kaarten gade Dat is vreemd zeer vreemd mompelde Atcbmianow Als zy niet thuis is waar is zy daoP Hg keerde terug naar Nadjeshda Feodorowna s woning en keek naar de donkere vensters Dat is bedrog bedrog dacht hg daar hy zich herinnerde dat zy zelve toen zg elkander by Bitjngow ontmoetten beloofd had des avonds met hem te gaan varen D vensters van het huis waar Kirilin woonde waren donker en zgn bediende zat op de bank voor de deur op den terugkeer van zgn heer te wachten Toen Atcbmianow de donkere vensters en den jongen zag werd hem alles dnidelgk Hg besloot naar buis te gaan en vertrok doch eensklaps bevond hy zich weder voor Nadjeshda Feodorowna s woning Daar ging hy op een bank zitten en zette zgn hoed af want hg voelde dat zgn hoofd gloeide van jaloezie en door de ondervonden beleedigiag De klok der stadskerk sloeg slechts tweemaal in de vier en twintig uur s middags en te middernacht Kort nadat zy middernacht geslagen had deden zich haastig schreden hoeren Ooed Morgenavond weder by Mjuridow hoorde Atehmliaow leggen en hy her president van een republiek zon kunnen optreden hoeft hg van den eeraten dag af zgn standpunt in de geschiedenis van Zweden gekenschetst En daar Gustaaf V bekend staat als een eerlgk openhartig karakter ia dit van grooter beteekenis dan het wellicht schgnt V Het einde van de dictatuur in Portugal schgnt te voorzien Tenminste gisteren onder den indruk der groote vergadering vao de progressisten en de regeneradores die Zondag gehouden werden heefi de regoering doen bekend maken dat de verkiezingen voor de Cortes zullen plaats hebben in het laatst van Maart of het begin van April Zg heeft dus zelf den eindpaal van de dictatuur in den grond geslagen goed zichtbaar en bepaald dat zy oveC Vier maanden de grondwettige en parlemenMre vormen herstellen zat Het begon er in de laatste dagen ook ernstig uit te zien in Portugal Niet alleen dat de protesten van de groote staatkundige partyen ernstiger en omvangrgker werden er kwamen twee nieuwe elementen in de beweging die den toestand voor een groot gedeelte beheerichen de woigering der belastingbetalers en de vermeerderde agitatie voor Dom Miguel de Braganza De groote partyen hebben by honderdduizenden circulaires verspreid onder bet volk waarin wordt uiteengezet dat de belastingen op onwettige wjjze worden uitgeschreven en dat daarom de betaling ervan kan worden geweigerd De tegenstand moet kalm zyn en passief de bela tingschnldigon worden aangemaand de belasting ambtenaren niet onbeleefd te behandelen maar eenvoudig te weigeren belastingen te betalen die door de Kamars niet bi de begrooting zyn goedgekeurd Don Miguel verklaart officieel dat by een afwachtende houding aanneemt maar in het land wordt uitgebreide propaganda voor hem gemaakt En Joao Franco vreest den pretendent meer dan de repnblikeinsche beweging die feitelgk niet veel te kedniden heeft Want Miguel s vader was zeer popalair in het land en de pretendent zelf heeft een groeten aanhang gevonden Dit alles heeft Joao Franco er waarschijniyk toe gebracht aan den algemeenen volkswensch te voldoen en den datum voor de nieuwe verkiezingen vast te stellen Of hy daardoor de beweging die in Portugal ontstaan is kan doen bedaren moet de tyd leeren kende Kirilin s stem 0m acht nnr Tot weerziens Nadjeshda Feodorowna verscheen aan de heg en zonder te bemerken dat Atcbmianow op de bank zat ging zy langs hem been opende de deur en trad in huis de deur open latende In bare kamer gekomen stak zy licht aan ontkleedde zich haastig maar legde zich niet te bed doch liet zich voor een stoel op de knieën vallen en bleef net het voorhoofd duarop liggen Lajewcky keerde te drie uur naar huis terng XV Vast besloten niet ineens maar by gedeelten te liegen ging Lajewsky den volgenden dag om twee uur naar Samoylenko om hem het geld te vragen opdat hy bepaald Zaterdag zou kuonen vertrekken Na bet voorval van den vorigen avond dat hem nevens zyn belrukten zielstoestand ook nog een gevoel van schaamte bezorgde was het ondenkbaar in de stad te biyven Wanneer Samoylenko zjjne voorwaarden volhoudt dacbt hy zal ik my daartoe bereid verklaren maar morgen als het uur van vertrek daar is zeggen dat Nadjeshda Feodorowna geweigerd heeft mede te gaan tot s avonds kan ik haar wal wyinaken dat allee In baar Om de zeven millioen frank te vinden die er nog ontbraken aan de middelen voor 1908 hadden de minister van financiën en de kamercommissie ten slotte vier middelen bedacht Vooreerst stelden zy voor een belasting van i pCt te heffen van de tantièmes door naamlooze vennootschappen uitgekeerd aan personen die deel uitmaken van het bestuur ot bebeer over de vennootschap Ten tweede een belasting van 4 pCl van de rente van de bedragen in deposito bg kredietinstellingen Van deze twee nieuwe heffingen verwachtte men geen 7 millioen Er moesl nog een beetje by Twee belastingen meenden miuistec en commissie zonden hier kunnen dienen een belabting op piano s en een belasting op mineraalwater Elk vïn deze twee belastingen zou op zich zelf voldoende zgn om er de begrooting voor 1908 mee te sluiten De Kamer beeft Zondag aangenomen de eerste twee voorstellen dus die betreffende de tantièmes en de deposito s Tot de bespreking der andera twee belastiogplaonen ia het niet gekomen door aannemlug van bot voorstel Carnand lot verdubbeling van de belastingt op den omzet ter effeclenbenrze De tegenstand van minister Caillaux tegen het voorstel Carnand was zwak Hy legde zich er vrywel by neer Tegen de belasting op de deposito s en tegen de verhooging van het zegelrecht voor den effectenhandel ter beurze heeft zich vooral veraet de progressist Aynard Ayoard had een ondankbare taak De Kamer was vastbesloten Zondag klaar te komen met de begrooting en bovendien besloten de bsgrooting door te zenden naar den Senaat zonder voorstellen tot aanvulling van een tekort met leeningen Aynard was zoowel tegen de voorgestelde belasting als tegen de bevoorrechting van het Rgk die in de voorstellen was opgenomen Van de verhooging der zegelbelasting op den omzet ter beurze zou dj Fransche Rente worden uitgezonderd Aan den anderen kant zon de 4 pCt van de deposito s by kredietinstellingen enkel geheven worden van particuliere kredietinstellingen niet van den allergrootsten bankier van het Ryk zelf De Consignatiekas heeft een depot van vgf milliard frank waarvan vier milliard komt voor rekening van de rykaspaarbanken De ryksspaarbanken doen niet enkel dienst als spaarbanken maar zy doen ook lienst voor belegging van gelden en wel or vry groote bedragen De ryksspaarmken concurreeren met de gewone banken lor de belasting op de deposito s by de gewone banken wordt de ryksspaarbank bevoorrecht Het gevolg zal kunnen zyn dat belang geschiedt Mocht Samoylenko die biykbaar onder Van Koran s invloed staal het geld bepaald weigeren of nieuwe voorwaarden stellen dan ga ik met de vrachtboot of met een of ander zeilachip nasr Nienw Athon of Noworoasisb zend myne moeder van daar een deemoedig telegram en wacht tot zy reisgeld sinnrt Toen Lajewsky by Samoylenko kwam trof by Van Koren aan in de ontvangkamer De zoöloog was zoo juist gekomen om het middagmaal it gebruiken en had volgeus zgne gewoonte hel album opgeslagen om de heeren met hunne hooge boeden en de dames met hare mutsjes te bekyken Dat komt al zeer ongeschikt dacht Lajewsky toen hy Van Koren zag Hg kan storen Soeden dagl Goeden degl antwoordde Van Koren zonder op te zen Is Alexander Daviditeh thnisP Ja in de keuken Lajewsky ging naar de keuken doch toen hy zag dal Samoylenko met salade bezig was keerde hy in de kamer terng en ging zitten In tegenwoordigheid van den zoöloog voelde by zich steeds onbehaagiyk maar ditmaal vreesde hy dat zyne zenuwachtigheid van den vorigen avond ter sprake zon komen Wordt rerrolgd