Goudsche Courant, donderdag 12 december 1907

er een aainienl jk bedrag Terbniit van de gewone banken naar de ryksapaarbanken De spaarbanken worden dan genoopt nog meer Kransche Rente aan te koopen waardoor de koers van de rente nog meer knnstmatig nal worden opgedreven dan by na reeds is Aynard wees op het gevaar van de dnbbele bevoorrechting der Fransche Rente Deze bevoorrechting w een gner voorname grieven tegen het voorstel tot verhooging van de legelbniasling op den eflectenhandel Ier beurze Minister Oaillnuz onlkonde dat de rjjksspaarbanken dienst doen als depositobanken Held op de spaarbank brengen is niet geld beleggen zeide hg maar het is geld bewaren met bet doel er roerend goed voor te koopen By de spaarbanken zjjn fondsen geplaatst bestemd om eenmaal belegd te worden Rngpijn is een teeken van nierziekle want de pyn komt niet uit den mg doch nit de nieren die jaist onder het smalle gedeelte van den mg liggen De pgn ontstaat door het urinezuur en andere vergiften die de nieren hinderen en wanneer deze vergiften niet verwijderd worden kunt ge niet gezond zjjn Kosler s Rogpgn Nieren Pillen z n een speciale medicyn voor do nieren en blaas UojuffMnw C v d Steen IJssellaan 614 te Gouda meldt ons Vanaf het oogenblik dat ik met B oslcr s UugpUn Nieren Pillen begonnen ben is het mg mogen gelukken verlichling te bekomen in mgn nierziekte waarmede ik reeds vier jaren aangedaan was Steeds had Ik een hevige pgn in den mg en in de borst en veel hoofdpijn gepaard met duizelingen Hljn slaap schonk my geen rast en immer was ik vermoeid oa afgemat vooral s morgens by het opstaan De urine was steeds voil en troebel en bevatte een groot percentage vaste stoffen Myn handen waren veelal dik opgezwollen evenals myn voeten en niettegenstaande ik reeds velschillende malen hiervoor behandeld was bad ik hierby weinig of geen baat gevonden Ik was werkelgk ten einde raad toen men my wees op Uw pillen myn verwondering en biydscbap kan ik U mooilgk beschryven toen ik reeds na het gebraik vun één doosje ray aanmerkeiyk beter gevoelde Al de verschgnlelen myner ziekte verdwenen sncccssieveiyk en hoewel ik op het oogenblik nog niet vol komen hersteld ben gevoel ik my toch beter dan voor jaren het geval was Ik zal thans nog een poosje met Uw voortreffelgk geneesmiddel doorgaan en zal bet myn plicht achten om dit aan evenlueele nierlgders aan Ie bevelen Ik ondergeleekende verklaar dal bet bovenstaande waar is en machtig U het publiek te u aken op elke wgie die I goeddunkt Foster s Rngpgn Nieren Pillen zyn de pillen die U zullen genezen laat a niet overhalen iets anders te prebeoren i zvn te Uouda verkrygbaar by de Heeren Wullf Co Westhaven WH Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissol k F 1 75 voor één uf F 10 voor zes doozen Verspreiile Berichten DuitsouLiiin Er is een aanvullend crediet op de be Ï rooting voor 1907 aangevraagd groot 00 000 mark voor don bouw van het tweede bestnarbare luchtschip van graaf Zeppelin Zondag is drnk vergaderd in Saksen om te protesteeren tegen het kieswetontwerp der regeering Kr werden evenwel geen straatbetoogingen gehouden zoedat alleen Ie Chefunlti de politie op straat tusschcnbeiden komen noest Naar bet Berl Tageblalt verneemt zal bet 16 December beginnende prooea tegen Harden niet openbaar zgn Itii is Te Napels is men van plan 4800 gezinnen in t geheel ruim 50000 personen die sedert 5 maanden geen huishuur betaalden op straat te zetten Teneinde een oproer te voorkon en worden behalve het garnizoen nog 10000 soldaten en carabinieri voor dit doel mobiel gemaakt De slachtoffers beboorcn tot hot arme deel der bevolking Hon niet betalen wordt als protest tegen de verhoogde huren bedoeld MtnoKKo Raisoeli moet de voorwaarden van het Engelsch getantsehap gesteld voor de uitlevering van den Engelschman Mac Lean hebben aangenomen maar eischt nog dat twee zgner gezellen die te Fei en Rabat gevangen zitten worden in vryheid gesteld Vermoedeiyk zal die voorwaarde worden ingewilligd Zi in Ariuiii Uit Bloemfontein wordt gemeld dat 600 inlanders Kaffers dus w erkzaam aan de mgn Voorspoed Maandagmiddag in opstand z in gekomen Zg sloegen alles kort en klein wat maar te vernielen was en vertrokken teen star Kroonitad De politie ii per ex prestrein vertrokken om hen te vervolgen De inlanders schgnen ongewapend te zyn geweest Mm acht de zaak van hoogst ernstigen aard Amekiiu 400 Qewapende en gemaskerde mannen vermoedelgk tabaksplanters die met de fabrikanten overhoop liggen hebben de stad Hopkinsville in Kentucky overvallen en voor 120 000 gulden bcb ide aangericht De geheele polilicmaeht werd gevangen gezel Een der voornaamste tabakshandelaars werd aan een booin gebonden en half dood geranseld Slanken uit Schoonhoven OXXIX Ons StadsbestaarKeek aak lig zuur Toen t hoorde van een Jnbilé t Werd danig ontevreê Toen het nog bovendien Berekende poH onvoorzien Twee riksen en twee tientjes maar Zoo sprak de Burgerva r Breng ik niet naar t Nutigeboniif Ik hou me ziek ik lieb een kou Ja huor eens ik moet ü ile tUtdl Diit spreekt me dunkt wel gladl Zoo sprak ons Valkje oud eu gry Als Wethouder van Osderwgs Bebooorde ik het wel te doeu Maar t is beneden myn fatsoen Om 25 pop daar aan te biên Dat komt erg ünvooriien Zou onze meid dat niet eens even Aan Hooykaas kunnen geven Toen spr ik do loco burgervaar Neen Valk dat is een beetje raar Maar k weet er dit nog op i Wy doen die 25 pop ïn een groote envelop I Die brengt onze eertte ambtenaar Naar t Nut en wg zgn klaar Ja lezer Jan Bazuin heeft in zgn vorige Klanken een beetje gejokt Maar t was een leogentje om bettwil ik Wüu geen roet in t eten gooien Het feest van den heer Hooykaas dat zoo in alle opzichten is geslaagd dat zoo iedereen naar den zin is geweest mocht ook naor tutdjn niet bezoedeld worden metc de vlek door niemand minder dan het l dolachtbaar Stadsbestaar daar op geworpen Is het niet ver gekomen in onze goede stad dat een ambtenaar die vg enlvüuigjareti zyn beste krachten heeft gewgd aan de opvoeding onzer kinderen vanwege bet Stedolgk Bestuur wordt gecomplimenteerd door den ecretaris als afgezant van B en W dat als blgk van ftooije waarUeenng de som van vij entmnlig gulden wordt aangeboden Zeker de secretaris heeft zyn opdracht volvoerd maar stellig met l j njw Is het piet diep beschamend dat burgemeester n ich de beide wethouders als college naar het Nntsgebouw zgn gegaan om hun pticltt tegenover dezen ambtenaar te vervullen t Of was het maar een openbaar onderwgzer f Als er bgzoudere scholen te openen zyn dan hebben de beide wethouders wel tgd om een tnia bij te vonen Als er verloting wordt gehouden voor de Boomsche school dan kunnen zg uit hn i private kas wel prgzen voor die verloting afstaan Maar voor een o en6aar onderwgzer heeft men geen plicht Onze gemeente staat te hoog um bijzondere subsidie voor haar onderwys aan te vragen zei do beer Valk in den raad en de voorzitter kon geen gronden vinden om sobsidie te vragen maar me dunkt als bg den minister werd aangeklopt op grond dat voor een onderwgzer bg gelegenheid van zyn Zilveren Jnbilé slechte f 25 beschikbaar waren ik ben er zeker van dat Z E langs telegraflschen weg f 100 beschikbaar stelde Onze stad onze openbar onderwgzers staan te koog voor zoo n behandeling I Uit naam der burgery protesteer ik tegen dergeiyke handelwijze Hierover dient in den raad meer licht ontstoken En tot overmaat van ramp wacht ons 2 Januari a s nog eenZilveréö ambtsjubileum van het hoofd der Bewaarschool Juffrouw Mooi als u ook zoo n behandeling wacht van de zgde van ons Stadsbestuar dan condoleer ik a Maar u ligt ia de neulraU zone En naar ik vertroaw zal de raad in de toekomst deze dingen toch wel weten Ie voorkomen Schamen de heeren zich niet als zy de Handelingen der Tweede Kamer opslaan en de debatten over het salariswetje lezen t Door alle richtingen wordt thans erkend dat de openbare onderwgzer de dupe ia geweeil al de jaren van den onzaligen schoolstrgd Maar na erkennen Katholxtk en Anti revoUtwnair dal er wat gedaan dient te worden voor de verbetering banner positie In Schoonhoven staat het onderwija helaas nog steeds i i het teeken van den stryd Het Stad ibestuor gaf er de treuiige biyken van op 2 December JAN BAZUIN BINNENLAND STATEN GENEllAAL T m K m n B u s m m m Vergadering van Dinsdag 10 Dec Aan de orde is de begrootiag van Binnenlandscbe Zaken Bg bet algemeen debat klaagt de beer Aalberse in de eerste plaats over de weinige zuinigheid welke aan Binnenlandsche Zaken betracht wordt Verschillende uitgaven speciaal voor de nniversiteiten zgn niet gerechtvaardigd Vervolgens tracht spr uiteen te zetten dat s ministers beleid van weinig standvastig cid biyk geeft De heer Bos bestrydt den heer Aalberse in t algemeen zgn bevreemding uitdrakkende dat beknibbeld wordt op de uitgaven van een departement dat zich met de opvoeding en ontwikkeling van ons volk bezig houdt De beer ïalma schaart zich aan de zgde van den heer Aalberse Bestaande uitgaafposten worden opgedreven De minister Rink antwoordt dat alle uitgaven op deze begrooting aangevraagd gerechtvaardigd zgn Het onderwgs eischt groote zorgen en ruime voorziening en zulks kan niet geschieden zonder uitgaven die de minister geeft het gaariie toe byzonder groot zgn Intusschen bigft de klacht over opdryving een algeraeene en relatieve zoolang niet tegeigkeitgd aangetoond wordt dat de staat onzer geldmiddelen de voorgestelde uitgaven niet gedoogt Het algemeen deb it wordt gesloten Bg de afdeeling Binnenlandsch Bestour betreurt de heer Patyn in een uitvoerig betoog de provinciale heffing in NoordBrabant bekend onder den naam van weggeldhefflng Ook de beer Artz bestrydt die Na de pauze wordt het Onderwgzerssatariswetje zonder stemming goedgekeaid Daarna komt aan de orde een gister bg de behandeling van de Marine begrooting door de heeren Duymaer van Twist c s vourgeatelde motie bedoelende de Kamer te doen uitspreken de wenscheiykheid om gehuwde schepelingen bun maaltyden te buis te doen gebruiken voor zoover de dienst dit toelaat De motie wordt bestreden door den heer van Karnebeek die in de eerste plaats de voeding aan boord voldoende oordeelt en overigens meent dat de Kamer die geen besturend lichaam is in deze kwestie geen votum behoort uit te brengen Deshalve raadt hg den heer van Twist aan de motie in te trekken waarbg de heer Verhey zich aansluit De hee Duymaer van Twist handhaaft de motie echter die door den minister uitvoerig bestreden wordt op grond van groote praktische bezwaren en omdat de maatregel het landsbelang ernstig zou schaden Na verder debat waarbg o a de heer Ijohmau tegen de heer Heemskerk voor de motie spreekt meenende deze laatste dat di ze motie den minister niets voorschryit betreffende do eischen van den dienst doch slechts uitspraak over een beginsel beoogt wordt ten slotte de motie verworpen met 41 tegen 38 stemmen De Marinebegrooting wordt daarna aangenomen met 71 tegen 6 stemmen die der socialisten Hierop wurdt da discussie over de begroeiing van Binnenlandsche Zaken hervat De beer Schaper komt er tegen op dat de burgemeester van s Oravenhage op z i kleingeestige gronden vergunning had geweigerd voor een optocht na een kiesrechtmeeting dit jaar gebonden De burgemeester grondde zich daarbg op het voorwendsel dat in 1904 bg een soortgelgken optocht niet zou zyn voldaan aan de toen gestelde voorwaarde dat militairen in uniform niet mochten medeloopen Intusschen heeft zich by dien optocht is 1904 geen enkele ordeverstoring voorgedaan integendeel I Spr kritiseert de handeling van den Burgemeester van den Haag als despotisch en keurt af dat de minister da opvatting heeft dat hy tegen zulk despotisch optreden niets vermag De minister had den Burgemeester te kennen moeten geven dat diens handelwyze niet verstandig onbillgk onrechtvaardig en laakbaar was De heer Talma wgzende op de stellige verklaring van dea minister in de stukken dat de voorstelling als zou do minister pressie op den burgemeester hebben uitgeoefend om een andere besliising te verkrygen absolaut onjuist is stelt in die mededeeling vertrouwen en acht het met den minister hoogst onwaarschgnlgk dat deze die biykens de stukken ook v n oordeel is dat de vergunning voor een optocht geheel behoort tot bet gebied des Burgemeesters niet tot des ministers pressie lou aitoefenen op iemand tot wiens bevoegdheid deze kwestie uitsluitend behoort Maar in tegenBtryd mei dit alles is de meedeeling des ministère dat hy den Bargemeealer in zyn s mitiisters Kabinet om inlichtingen had vertoehl Waarover liepen deze inlichtingen I tUe toeh niet op ban plaau waren ali de minister volgeis zya erkentenis rich net de vergunning voor een optocht niet het ft in te laten Heeft dan de minister wellicht den Borgemeester een boodschap van het comité voor de kiesrecbtmeeting overgebracht In dat geval is niet de waardigheid van den Burgemeester doch die van den minister in het gedrang gekomen Bet is daarom noodig dat de minister over deze zaak in de Kamer het volle licht late vallen De heer de Stnera bepleit greninitbreiding van Maastricht de heer Zglraa betere regeling der provinciale flaanciëc De beer Heemskerk bespreekt de ongeregeldheden te Ameide ter gelegenheid van de afschaffing der kermis waartegen naar spr meent te weten de politie niet afdoende was opgetreden De heer Kooien verdedigt het weggeld in de provincie Noord Brabant terwgl de heer boeff dit bestreed Op verzoek van den minister is diens lede verdaagd tot morgen Morgenavond wordt hoofdstuk Financiën behandeld De ontwerpen betreffende de rechterlgke organisatie en het beleid der jastitie werden commissoriaal gemaakt De zitting wordt verdaagd lot morgen lOi uur Gemengde Berichten Bg de firma Verwer te Krommenie by wie eergisteren 62 arbeiders voor hervatting van den arbeid teekenden hebbhn zich gisteren volgens de Alk Ct wederom lach tig man tot hervatting van den arbeid aangemeld Naar men meldt blgven de drukkere slaken De CommUsie tot regeling der uitvoeringen te s Hage van het Amsterdamsch A Cap pellaKoor Directie Anton Avorkamp bericht dat de tweede uitvoering van dit Koor wegens het concert der Wagner Zangvereoniging zal plaats hebben niet op Woensdag a doch op Donderdag 9 April 1908 Men meldt nit Deventer aan de Zw Ct In den afgeloopen nacht omstreeks ure werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in de leerlooierg van de firma J 0 Maaldrink i oon aan de 3eert Qrootestraat Vrg spoedig wist de brandweer den brand te binsschen zoodal de gebouwen gespaard bleven en alleen een partg gedroogde buiden een prooi der vlammen werd De oorzaak van den brand is onbekend Assurantie dekt de schade Te Kieff zyn ruim 700 studenten geschorst tot den aanvang van den volgenden cursus wegens deelneming aan verboden vereenigingen Op denzelfden grond zgn alle toehoorderessen op de vronwencolleges geschorst voor den duur van één cursus Van de tweede groep medeplichtigen aan de jongste muitery te Wladiwostok zgn 21 matrozen ter dood veroordeeld 24 tol dwangarbeid 6 tot plaatsing in de klasse van discipline twee officieren tot degradatie ea tot plaatsing in deze klas voor den tyd van drie en één jaar Benige honderden Fransche nationaiisln hebben Zondag een hetooging gehoaden op het kerkhof Montparnasse te Parys ter gelegenheid van den derden jaardag van het overlgdcn van den afgevaardigde Syveton De politie had verboden redevoeringen te houden en dit gaf aanleiding tot een botsing tnsschen de rumoerige betoogera en de gendarmerie Zeven personen werden in hechtenis genomen maar na opmaking van een procesverbaal weder in vrgheid gesteld waarna de betoogers uiteengingen Men meldt oil Amsterdam Door den burgemeester waren eemteren ailgenoodigd tot eene byeenkomst Op het sladhois de commissie uit de burgert tea behoeve van de werkloozen 1907 OSeirde heeren die dea oproep aan de ingezetenen hebben aanbevolen De burgemeester zetU het doel der vergadering uiteen terwyi It beer dr Klap voorzitter der commissie de ontworpen plannen nader toelichtte De borgemeester deelde mede dat het hem iu overleg met den heer K van Lennep dis zich tot het in ontvangst nemen Van de giften bereid heeft verklaard wenscheiyk voorkwam om aan genoemden heer neg eei ige personen nil de vergadering toe te voegen teneinde gezamenlgk te vormen eene commissie voor de financiën en voor het uitoefenen van toezicht en cootrdle Aangezien by de vergadering daartegei geen bezwaar bestond noodigde de birgt meeiter de heeren mr G H Gaepin H C Behbcck W Spakier en dr J Th de Visser nit zitting in deze commissie te nemen wttr toe deze heeren zich bereid verklaarden Ten slotte drong de bnrgemeeiter er tf de aanwezigen op aan om allen in eiges kring krachtige po ingen aas te wendei tot het OBtvuges vin gUtta tnainde d commisiie nit de borgerg in staat te stellen hare plannen tot leniging van den nood der werklooten nit te voeren Uit Hoorn meldt men Oiaterenmorgen om zeven oor is een Marker boller di geen licht op had aangevaren door de Hoornsche boot De vrouw van den schipper raakte in zee met veel moeite werd ze gered Alle vier de opvarenden werden naar onze stad gebracht De boller is op den steenen dam terecht gekomen Hen schrgft nit Vlissingen Het laat lich wel begrypen dal de arrestatie van den notaris W S B alhier zeer drnk wordt besproken Reeds eenige dagen liepen geruehten dat dit zoo gebeuren te meer omdat bekend was dat de justitie uit Middelburg den 5a December een huiszoeking ten kantore van den notaris heeft gedaan Over hetgeen in verband met deze arrestatie zooveel wordt besproken zouden wg eker wel het een en ander kunnen mededeelen doch y achten het beter het jastitieel onderzoek eerst af te wachten De Hiddelb CoaranI meldt nog dat reeds de vorige week de justistie uit Middelburg een paar uren bad vertoefd ten hnize van den notaris W S B deze was daarna ten bareele van politie gehoord en geconfronteerd met een tweetal personen die tegen hem bg den officier van jnstilio een klacht hadden ingediend ter zake van een nog niet verdeelde onder zgn berusting zgnde opbrengst van een erfeni Do heer B ging toen echter weer vry oil De heer B heeft zich nu eergisterenmiddag ten parkette van den officier van justitie aangemeld en door den rechter commissaria ie een bevel tot voorloopige aanbooding tegen hem uitgevaardigd Hg is naar hel Huis van Bewaring Ie Middelburg overgebracht Men meldt nit Dieren Het onderzoek der justitie naar de vermoedeiyke daders of dader van den moord op den berucbtcn strooper Van den Br nn ongeveer twee jaar geleden moet opnieuw begonnen zyn naar aanleiding van een ruzie tosBchen twee vrouwen op de Heide by Dieren die elkaar jl Zaterdagavond verschillende verwyien deden P en en ander is afgeluisterd en aan de politie medegedeeld Wg herinneren dat v d Br slecht aangeschreven stond om zyn stoutmoedig optreden In het jachtveld en dat hg plotseling met een schot hagel in den balk en met een mes waarmede hy zich den bals afgesneden zou hebben in een boschrand ia gevonden Toen Maandagochtend trein A komende van Öroningen om 6 20 te Assen binnensloomde en de besteller N Van der Veen gereed stond om de post in ontvangst te nemen bleek de deur van het postrytoig gesloten Wel was het licht op maar op het kloppea kwam er geen antwoord ook kon men door de rollen niemand binnen ontdekken Hen wist eigeniyk niet wat er van te denken aan de post was gewerkt dal was zichtbaar terwyi bovendien de conducteur van den trein zeide dal hy den poslbeambte in Zoidlaren nog gezien had men dacht al een Igk te zullen vinden UaarMO ernstig bleek het geval ten slottii nog niet want nadat men er in geslaagd was van de andere xyde den wagen binnen te konen bleek deze ledig Intusschen bereikte uit Zaidlaren het s tationsbnrean een telegram waarin gemeld werd dat de postcondocteor even na het vertrek van Zoidlaren uit den trein gevallen was maar er zoo goed afgekomen was dat hy naar bet station terug kon loepen Hy had een paar schrammen aan t gezicht dat was al Hy kon dan ook een poosje later den dienst op een der treinen alweer hervatten Intnaschen wai de postwagen onbeheerd er meest snel gehandeld worden Dal deed Van der Veen die besloot in bet postrginig plaats te nemen en zooveel mogeiyk Ie zorgen dat de dienst zonder vertraging kon plaats hebben zooveel mogeijjk want de treinposl behoort natooriyk net tot zyn werkkring in gewone omstandigheden De post voor Assen stelde hy Ier hand aan den stationschef die bereid was daarvoor zorg te dragen Tot Bellen heelt hy daarna de zaken geregeld Op den trein die van bet zuiden komende trein A te Bellen ontmoet waren 2 postcondneteors waarvan er een de opengevallen plaaU innam aoodat Van der Veen weer kon tero keeren Dank zy diens flink optreden heeft de post geen vertraging onlervonden Aai Ct De nit de cathedraal te Kortryk geitolei ehilderg van Van Dgck is een aeer kostbaar itnk op de Antwerpsche teatoonstelliiW wai bet althtia voor 600 000 trance TWMkwd Het deelt ii oit d Ijjit eineden terwgl in de kerk herstellingen werden verricht Het schilderg hing achter een gordyn hetgeen de dief opengeschoven en zoo gelaten heeft Had hy het gordyn weer er voor gesehoven dan zou de diefstal waarschyniyk niet voor Kerstmis ontdekt zgn daar de schilde y alleen by groote kerkelgke feesten vertoond werd Hen gelooft dal een vreemdeling die Engelsch en gebroken Fransch sprak en die eenige dagen geleden in Kortryk vertoefde meer van de diefstal afweet Stadsnieuws OOUDA 11 December 1907 VERGADERINGvisDBKÖEMEENTEKAAD op Vrgdag 13 Dec 1907 dea namiddags half twee nar Aan de orde 1 De Ontwerp Verordening lot wyziging der Algemeene Politieverordening 2 Het voorstel tut nadere vaststelling enz van hel kenleeken bedoeld in art 18 der Woningwet Het voorstel tot onbewoonbnarverklaring der woningen Wyk G Nos 24 en 25 en om niet onbewoonbaar te verklaren de woning Wyk O No 102 Hel voorstel tot rolling van grond metP J C Oosthoek te Boskoop Het voorstel lot het geven van namenaau straten Het voorstel lot aankoop van drie aandeelen in de Goudsche Waterleiding Maatschappi Hel voorstel tot bet vorleenen eener gratificatie aan Mcj E P J Jager Het voorstel in zake de voetbrug overde Gouwe De benoeming van o een lid en een plaatsvervangend lid van het Scbeidsgerecht bedoeld in art 31 van het Werklieden reglement b een keurmeester van melk c een onderwyzer aan de school voor g I 0 No 4 Biykens bet verslag van de 28ste jaarigksche Algemeene Vergadering van de Koninklgke vereeniging van gepensionneerdo Onderofficieren en Minderen van het Nederiandsche Leger zgn in het afgeloopen boekjaar 136 behoeftige oud militairen en 153 weduwen ondersteund met bydragen van f 60 f 120 en bedroeg do som der uitkeeringen over dat jaar f 22383 50 Deze vereeniging wordt ook door een 30tal ingezetenen van Gouda met jaariyksche bydragen van een tot vyf gulden ondersteund en heeft sedert hare oprichting in 1881 niet minder dan f 411133 86 aan behoefligen uitgekeerd Onder hen die door een jaariyksche bgdrago steun verleenen treffen we o a aan De Staal der Nederlanden Departement van Oorlog H U de Konii gin H M de Koningin Moeder en Z K H de Prins dor Nederlanden Gisteravond 10 Dec vergaderde in Café Harmonie aan de Harkt de vereeniging lot Behoud van den KermisZondag waar in een drak bezochte vergadering het reglement werd vastgesteld en een officieel bestour gekozen Door bemiddeling van alle winkeliers die Vitello verkeopen wordt door Van den Bergh a Limited gratis aan alle verbruikers een Vitellomaandkalender aangeboden voor het jaar 1908 Aan deze kalende is zeer veel zorg besteed waardoor zy een waar sieraad aan den wand is Hel Besloor der Vereeniging Gemeentebelang te Boskoop heeft den eventueelen concessionaris der Tramiyn alhier reeds lang geleden in overweging gegeven deze te doen leggen langs hot Bolwerk in het belang der bootrelzigers Hierop werd nu geantwoord dat het in zyn bedoeling ligt by welslagen de lyn Station Nienwe Veerstal eene tweede lyn te ontwerpen lange de Gouwe B E Kerk de aanlegploata der booten en den Kattensingel aaar de Chrabethstraat en ook van deze de mogeiykheid te overwegen INQBZONO iv Buüm MroÊiiiiKOTdtl khnd der Rtdaetit Volkssanatorinm te Helleadoom Mijtüuer de RedaeUurt Het zal uwen lezers bekend zyn hoe de longtering kan worden voorkomen en vooral in haar begin kan genezen door een streng doorgevoerde rost en Inchtknor onderstennd 0 B door krachtige voeding zooali die in de Sanatoria wordt toegepaet Om ook on en minvermogende laodgenooten te belpen en bon de weldaad te b wyzen van een vreeseiyke liekte waaraan ieder jaar in Nederland 8 i 9000 personen beiwtjken te kuinen geneun werd na dat 26 Oetober 1901 het Sanatoriom Oranje NaseanOord door H H de Koningin Moeder reeds plechtig was geopend kort daarna door de Vereeniging lot oprichting en eiploitatie van Volkssanatoria voor borsiiydera in Nederland te Hellendoorn in de provincie Overgtel hel eerste Sanatoriom in exploiutie gebracht Het bevat roimte voor 60 70 lyders is gelegen op een terrein tegen een heuvel beschut togen den N en N O wind verwyderd van fabrieken omringd door uitgestrekte dennenbusschen Wegens gebrek aan geldmiddelen kannen echter slechts 7 patiënten per jaar geheel kosteloos worden opgenomen terwyi de prya voor betalende zieken op fl 2 per dag moest worden vastgesteld Bg vermeerderde ja irlyksche bydragen hoopt en verwacht men dat spoedig de helft der lyders kostelooze verpleging zal kunnen genieten Om dit doel te bevorderen is het Bestuur der Afdeeling Gouda en Omstreken van bovengenoemde vereeniging zoo gelukkig geweest de hier zoo gunstig op tooneelgebied bekend slaande vereeniging Be l uick geheel belangeloos bereid te vinden lot het geven van een oitvoeriag op Zaterdag 21 December k des avonds ten 8 ore in de Sociëteit Ons Genoegen Nadere bgzonderheden hieromtrent zullen u eerstdaags por adverleotie bereiken Doel van dit schryven is uwe lezers beleefd en dringend uit te noodigen door hel nemen van kaarten en door het teekenen voor vrgwillige bydragen op de lysten die znllea worden aangebodeu onze pogingen om de tobercolose als volksziekte te beatryden krachtig te diennen Namens bet Beslgur der Afdeeling Dr P J A LEVEDAG Secretaris Gouda 11 Dec 1907 386 Staats loteriJ 2e Kla e Trekking vau Woensdag 11 Dec No 1339 en 15976 ieder f 1500 9285 15072 en 15408 ieder f 400 1250 9902 en 18828 ieder f 200 4655 8873 9887 15409 en 19520 ieder f 100 2e Klasse 2e Lyst komt nog bi No 1708 en 13658 ieder f 100 27 75 82 47 35 79 71 118 3057 5501 267 70 25 77 98 35 66 310 38 87 88 463 609 74 76 611 35 67 97 707 3124 5649 27 75 41 5708 66 28 97 86 3201 5817 7 23 31 41 90 Pryieu van f 30 2934 5410 9350 12578 15363 18324 59 12647 15402 42 68 55 5 66 93 56 18 18416 9441 62 41 31 9559 12709 75 73 77 23 15500 18518 91 12830 12 18635 9623 34 27 83 64 13042 15622 18705 9721 67 26 24 83 13161 29 79 9815 13270 43 18647 82 13503 94 96 9906 5993 7D 6025 10014 80 46 16 15818 181 84 51 13837 16931 42 160 29 3398 82 20 31 71 56 70 841 963 65 101 43 1154 3624 84 35 1311 47 49 1401 54 1579 1672 1744 62 3440 6147 10105 43 6269 15 80 6308 17 3517 80 6419 71 13706 25 12022 27 86 6501 48 82 13 10332 13816 16113 19208 382 53 23 29 23 3764 6944 65 64 82 27 74 7071 66 13926 16211 59 78 3849 50 7118 10477 49 98 74 68 86 54 16316 98 86 10649 95 64 1940467 7346 10674 14029 85 18 3969 7438 98 37 16441 71 77 94 10748 99 63 74 82 98 69 14177 77 79 18ÖÖ 4007 7552 76 14262 16637 19647 6 68 7621 10829 74 16654 63 98 4134 23 10940 80 16703 19728 1992 86 7784 60 99 9 84 2016 4269 7842 11004 14313 41 96 2112 20 50 63 2208 35 62 84 2300 12 71 95 8 18 50 19933 84 7934 94 71 68 20100 89 48 11209 14476 16800 47 4320 34 36 66 22 86 16906 818049 99 88 62 20209 87 11327 89 17026 2160 8200 11440 14626 48 69 14 4621 26 46 4413 19 11511 28 96 20349 34 73 94 17161 20441 67 11618 98 17310 628321 33 14605 17 80 51 86 4635 8419 2467 79 2604 15 85 40 4801 56 6 2688 4923 2703 59 27 52 50 14750 32 56 59 83 50 64 4714 8533 11700 14818 17649 20642 15 8625 8 47 17608 20702 62 11839 66 17718 36 8721 12022 14909 52 43 67 65 18 17814 56 8861 62 19 22 20818 8901 12118 27 17918 24 6006 12 61 16021 31 44 97 9003 71 24 64 80909 84 89 47 17417 20606 54 5100 20 90 15125 18121 81 92 1 45 12246 16234 37 37 2804 64 9219 82 68 18208 43 11 90 26 12396 15318 21 49 61 5319 46 12436 43 76 64 2920 40 96 12553 BEÏÏES VAN ROTTERDAM L K H K Sutalileenmgen PORTDSAL Oblig 3e Serie tr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2600 3 69 RtjBimD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azii Japan Obligation 1899 4 77 44 CoLDHBu Geconsolideerde Bul tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vu Hfpolheéi Banken Pandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Aandb lltrecbische Hypb 4 100 Pandb Wostlandscho Hypb 4 lOOV Pandb Zoid Uoll Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninge ScheepsHypb 4 i 100 Pandb Nederl Hyp ft Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Balaafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrlefbank 44 99 Pandb Hollandecbe Hypb 99 Scheepvaart Maaterkappijen Pand Holland Gulf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank Ie Amsterdam 4 100 Premieteeningen bELOia Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Spooruegteeningen iTiLii Oblig Zuid Itallaanicbe Spw IMy A 867 Dtvereen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 SElSOEH DïülIimS VAN MANTELS COSTUMES MAHTEI COSTIJMES AVONOMANTEL8 BLOÜSEN BONTMANTELS J i üai a jrv yj v ff y PELTERIJEN MARHT ADVKKTI NTIF f Ondergeleekende betuigt namens de Familie yn harleiyken dank voor de vele biyken van belangstelling by hel overiyden van bonnen Vader Behowd Groot en Overgro otvader ondervonden Uit aller naam A F VAN DER STEEN ÜBEFOTTANTSEE Beu W irll verzocht p t flRKK l lellnu UIT HIT MieiZUII VAI H lUVKNSWAAY ZONËK QOBINOHEM Deze THBgBN worden afgeltrerd iu verzegelde pakjai van v hÊM M MD tul en Ml iV i om Imet vermelding van Nommar Prgi voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe uv van g Mrde orders aaubev ends J C BIJL VAN BiOMMl bTi f £ r J if ir i ÜMS CHADCL f MTi c i Il N H ii A JD voor e n J BEEEBAABT Lz