Goudsche Courant, vrijdag 13 december 1907

Vrydag 13 December 1007 46s e Jaargang iNo 10512 mimm mmmi DiieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TdelMi M A D V E U T E N T I E N worden gepUatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letttrs worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiii iIcs inidil TelelMn Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per Iiost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Qovda Druk tu k BRlNKHANAZx Zaal RÉlJNItr 18 DECEMBER S nor CONCERT TK JKVKN dook TosLars IL a lof s Baryton Sladltlieater Metz MllT llIDÜWIiBKlNU VA iéUlllH fijgk pisno Brussel JrMiir IflouHler Harper viool Parüi j0tépMme Ijulafl begeleiding Apeldoorn Entree I f benoden 10 jaar 1 O ftO Programma met tekst t 0 1 5 Kaarten verkrijgbaar GOUDSCHE Mll ZIRKHANDEli en des avonds aan de zaal OFEKBUSEZAm STADS MUZIEKSCHOOL Op Dinsdag 17 December 1907 Aanvang nam ten I uur eu navondu ten fi uur in If Sociëteit Ons Onoegen te JOUUA INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen in het gebouw der Scbool aan de Westhaven alhier op Woensdag 18 December 1907 ênamldiUtgii van 3 S uur over voorwaarden van toelating lie aanplakbiljetten Ouders en voogden worden er op attent gemaakt dat het nrzork om tnuehentijduhe afKhnjnmj van leerlingen oH t Miy aannier het nnhrlttelljlt it ijeUaav bij den oKdergétgekndê miimlen veertien dayen vóór ilea nane ing van een nieuw kuinrtaal Namens de Commissie van Toelicht op de Htads Moiiekscbool 3 J A MONTIJN Secretaris Kinderlooie RIJKE Weduwe met SJO 000 Mark wenscbt spoedig te huwen met netten geuoniten heer Vermogen onderdom beroep bgiaak Niet anonyme brieven aan FFDUS BERLIJN IS Nüord Urabanlsch Schoen m LaarzenmagiizQD KLKIWKG K 30 tegenover de Kleiwegsteeg V O O R R A ü I U Warme VVInler PantulTels OVEItSCHOENEN rtjna CHROOM HEEREN RIJOBOTTINES jt a OM sterke SCHOOLLAARZEN Enz Enz Aanbevelend C 8MITS ff lOt MOïT Krr H JJ ANKERV PAIN CXPCLLEII TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEPCN Rum 3t MM MM MIUIOCNIN JKHT CH KHEUMATIEKLUDCNS MET SUCCES OEBtWIKT VERKRIJCtAln IN Ft£5SCH NV N50ct3 7Scls a f va Bu H H tniTHCKim en DnoomcN F Ad MCHTMliK RonnoAM Te Öoini 1 b O IiUaKK Apotheker Markt en bjj WOLfiT A Co Weathaven 198 Alle rcpiratito on aangomoton weik I aemalogecii Poedervorm i het eenig ste helpend uiiildel tegen nfop larM e fe nieekmucM Zeuuietiwakie UuofdpllneH MIapelooikeia Onmuehte Vermagertng en fermlnaerlHg tier Uchaamtkrachten aematogeen in Poedervorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per iloos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Kcni e labrlkanieii 11 v SGIIAIK Co Deo ilaag Verkrngbasr bij Kirnia WOLVF Ji Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Uourfo A BOOM AN Moordrerhl PINKSE NUumrkerk ad IJuei A N VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudewater A SCHEER Haaetrerht K VAN DEU HEIJDEN Reeumjk P v D SPEK Moercapelle D v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN v d HEIJDEN Wmidimmen P A oaGROOT A DB JÜ NÖH Oiideumter J P KASTELEIN Pohbroekerdam O BIKKER Benêchop WAAKSOilUWlNG Laat U met misleiden d ior AbfUl Stroop Het klonsieiSanefa Paulo AbilH Iwttaat niet ilii Siroop van geenerlei waarde Maakt de kockepan aU een spiepel M Uw vaatwerk doen glinsteren Slijpt de messen zonder krassen blank en scherp MONKEY BRAND is een onmisbaar artikel in do huishouding Let wel Een ware uitkomst voor beter licht en weinig gasvcrbinik is de aansohaffiog van het Iiaii§ eii4l Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht u voor imitatie Beleefd aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuiirt B 13 Telefoon No 117 WESSANEN 6e LAAN Wormerveer OPGERICHT ir 5 KOSIWKL WKK F IBHIKHKW Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Sler en W Li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere IHploma Parij 1900 Hegen Gouden Medailles 20 cent per i 1 cent per 2 pak Overal verkrijgbaar HUISIIOEDEItS nacht U voor namaak Ziet naar het C Mtr4lemegel Dr v HAMEL ROO S en HAKMENSen dentiaam P MOLENAi R Co U eêtmaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderschei ding den BHAWIW PUI ATTEST ZETTEN Magdalena Hnis 8 November 1907 WelEd Heeren Met veel genoegen hebben we het Kindermeel gebruikt eu noemen het een gezond voedsel Het meel doet onzen Kleintjes goed vooral als overgang tuuchen natnarltjke voeding en da gewone apd Hoogachlend Dw dw dn w g A P DODOK VAN HEEU OpenTjare Verkooping te GOUÜA op MAANDAG IC DECEMBER 1907 s morgens 11 uren in het KofBehuis Hbt SchaakBflRD aan den Kleiweg te Gouda ten overstaan van den te Hiaslrechl gevestigdon INotaris J KORMA van No 1 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien Woonhuis met afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en een GANG daernaast aan den Finweelen Singel te Gouda wiJk R Nos 661 en 661a groot 1 are lü centiaren Verhuurd tot 1 Moi 1908 voor f 440 per jaar No 2 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien woomiuisi met afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt te Gouda wijk H Nos 122 en 122a groot 59 centiaren Het Itenedenbnis is verhuurd voor f 144 per jaar Het Bovenhuis is niet verhuurd No 3 Een BOOiHKWeKKËRIJ liggende in de tweede Kude nchlei de Karnemelksloot te Gouda belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1175 en 1178 groot 52 aren No 4 Een perceel Hakhout en Water liggende nabij perceel 3 belendende de tramweg Gouda Schoonhoven te Gouda Sectie A Nos 1342 1343 en 1344 groot 54 aren 70 centiaren en No 5 TIEB WOONEUIZEll met ERVEN en GROND aan en achter de Nieuwe Haven te Gouda w jk N Nos 194 193 192 en 191 en oen perceel Open Q xon d daarachter ter breedte van 7 Meter 20 Centimeter aan bel Uegente eplantêotn Verhuurd bg de week voor f 4 60 In een perceel Betalingen der koojipenningen 16 Januari 1908 Te bezichtigen drie werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en2 4 uren en opdien dag van 9 11 uren Nadere inlichtingen geeft NotarisKOEHAN voornoemd DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLEDIQE llOPCBLAtoEll lijn beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOVRHAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL UBBSSMAKEH met een gratis geknipt patroon TflJB BAZ 1 B OF CHILD BBS S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis ge M knipte patronen rUAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummer Alle met koatel Holl Bljeoegael 1 maMMlytMH j i m n l i HJ tw Vmtm BTIIM UM Mflll lHl H l i Il Annonr vM e MNar ft la l ll tHlü tr I If II WH iiNfeMi t ilnW Van alle in deze bladen voorkomende modellen z n GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrjjgbur bij MILLY SIMONS Den Haag INSCHRIJVING VOOR DK Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien Art 17 der Militiewet 1901 Brengen de navolgende bepalingen dier Wet ter algemeene kennis Art 13 Voor de militie wordt ingeschreven lo ieder minderjarig raannelijk Nederlander die binnen het Ri k In het Daitscbe Ki k of in het Koningrgk België verbliif houdt 2e ieder minderjarig mannelijk Nederlander wiens vader moeder of voogd binnen het Ruk in het üuitscbe RiJk of in hot Koningriik België woonplaats heeft 3e ieder meerderjarig manneluk Nederlander die binnen het R k in het Duitsche Rjk of in het Koningrijk België woonplaats heeft 4e iedur mannelijk ingezetene niet Nederlander zoo hiJ op den In Januari van het jaar het 19de levensjaar was ingetreden en niet verkeert in een der by art 15 omschreven gevaUen Ingezetene is voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder 4e A de binnen bet Rijk verblijf hondendo minderjarige niet Nederlander a wiens vader moeder of voogd binnen het R ik woonplaats heeft en haar gedurende de vcirafgaande achttien maanden in het Rjjk of de koloniën of bezittingen des Rgks in andere werelddeelen gehad heeft b van wiens ouders de langstlevende bjj zt n of haar overlijden in het hierboven onder a omschreven geval verkeerde al verkeert zijn voogd niet in dat geval of alia deze buiten s lands gevestigd 0 die door zjjn vader moeder of voogd verlaten is of die ouderloos is of in ettelijken zin geen vader of moeder heeft en van wien niet bekend ie dat hg een voogd heeft indien hij gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Rjjk verblijf gebonden heelt B de meerderjarige niet Nederlander die binnen het Rjjk woonplaats heeft en haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Rijk of de koloniën of bezittingen des Éiiks in andere werelddeelen gehad beeft Voor minderjarig wordt voor de toepassing Tan het bepaalde hierboven onder A gehouden hij die minderjarig is in den zin der FtVILLETOX HET TWBBGEfEGHÏ Roman naar het Russisch 36 Er verliep eenigen ttjd onder stilzwygen Eensklaps keek Van Koren hem aan en vroeg Hae gevoelt ge n sedert gisteren r aUitstekend antwoordde Lajewaky rood wordende In werkeiykheid was het niets bljionders Tot gisteren meende ik dat hysterie slechts b dames voorkwam en dacht daarom eerst dat u den Vitusdans had Lajewsky lachte gedwongen tn dacht Hoe onedel van hem I Hy weet toch heel goed hoe het my hindert Ja het was een belacheiyke geschiedeafai lei hy glimlachend Ik heb vandaag ook al den geheelen morgen gelachen Het nsemde by nik een aanval Is dat men het dn er Tan inziet inwendig er om Itcbt en te geigker tyd snikt In ona tegenwoordig nniwaelitig tijdperk zjjn we slaven onzer nnnwcB xe d onio meesteressen en doen Mt ai wat H willta D bMobaTisf kutt Nederlandsche wet Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder B gehouden hiJ die meerderjarig is in den lin van voormelde wet Art 14 De inschrijving geschiedt Ie van hem bedoeld in art 18 eerste zinsnide Ie zoo hi binnen bet Ri k verblijf l oudt en zijn vader moeder of voogd aldaar woonplaats heeft in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd 100 hö binnen het Rijk verblgf houdt en zijn vader moeder of voogd elders dau binnen bet RiJk woonplaats heeft in de gemeente waar hy verbiyf houdt zoo hij door zi n vader moeder of voogd verlaten is ouderloos is of in wettelijken zin geen vader of moeder hoeft en niet bekend is dat hy een voogd heeft in de gemeente waar hu verblgf hoidt zoo hy in het Duitsche Rgk verblgf houdt in de gemeente Amsterdam zoo hg in het Koningrgk België verblgf houdt in de gemeente Rotterdam 2e van hem bedoeld in art l3 eerste zinsnede 2e zoo zyn vader moeder of voogd woonplaats heeft binnen liet Rgk in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd is de woonplaats van vader moeder of voogd in bet Duitsche Ryk in de gemeente Amsterdam is zg in het Koningryk België in de gemeente Rotterdam 3e van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 3e zoo by woonplaats heeft binnen het Rgk in de gemeente zgner woonplaats zoo hij woonplaats heeft in het Duitsche Ryk in de gemeente Amsterdam zoo hy woonplaats heeft in het Koningryk België in de gemeente Rotterdam 4e A van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 4e indien hg minderjarig is zoo hg verkeert in het geval in de tweede zinsnede van dat artikel onder Aa omschreven in de gemeente waar zyn vader moeder of voogd woonplaats heeft zoo hy verkeert in het geval in die zinsnede onder Ab omschreven in ds gemeente waar zgn voogd woonplaats heeft is de woonplaats van dezen buiten s lands dan geschiedt de inschrgving in de gemeente waar de minderjarige verblgf houdt zoo hy verkeert in een der gevallen in evenbedoelda zinsnede onder Ac omschreven n de gemeente waar hy verbiyf houdt B van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 4e indien hy meerderjarig is ons in dat opzicht een slechten dienst bewezen Het was Lajewsky zeer onaangenaam dat Van Koren zoo ernstig luisterde naar hetgeen hy zeide en hem zoo vol spanning aanzag of bg hem bestudeerde ook was hy boos op zich zelf daar hy niettegenstaande zgn afkeer van Van Koren niet in staat was den lach van zyn gezicht te doen verdwynen Overigens moet ik zeggen dat de aanval wel eenigen grond had ging hy voort In den laat iten t d was myne gezondheid zeer wankelend daarby komt nog verveling voortdurende geldverlegenheid gebrek aan menschen en algemeene belangen Een toestand erger dan die van den gonverneur Ja uw toestand ia onhoudbaar zei Van Koren Deze kalme koele woorden die een ongevraagde profetie inhielden beleedigden Lajewsky Hg dacht aan den spottenden blik van den zoöloog den avond te voren bg zweeg een oogenblik eii vroeg nu niet meer glimlachend Hoe il n myn toestand bekend f U sprak zooeven zeil daarvan en uwe vrienden nemen zóó harteiyk deel in uwe omstandigheden dat men den geheelen dag van n hoort spreken Welke vrienden Sambylenko minehienr Jt btl ook in de gemeente waar hg woonplaats hoeft De in de vorige zinsnede als plaats van inschrgving aangewezen gemeente is die waar het verblgf of dn woonplaats gevestigd is of was op den In Januari van het jaar volgende op dat waarin de in te schryven persoon het 18 levensjaar volbracht tenzy het iemand geldt wiens inschrgving te Amsterdam of te Rotterdam moet geschieden wegens verbiyf of woonplaats onderscheidenlyk in het Duitsche Rgk of in hut Koningrgk België Art 15 Voor de militie wordt niet ingeschreven i Ie de ingezetene niet Nederlander die bewyst te behooren tot oen Staat waar de Nederlanders niet aan den verplichten krggs dienst zgn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen 2a hy die bewgst in de koloniën of bezittingen des Ryks in andere werelddeelen verblgf te houden o woonplaats te hebben nl heeft zyn vader moeder voogd of curator woonplaats binnen het Ryk Art 16 Hy die volgens art 13 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe by Burgemeester en Wethouders der gemeente waar volgens art 14 do inschryving moet geschieden aan lo geven tusschen den In en den 31n Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18e levensjaar volbracht By ongesteldheid of afwezigheid van hem die zich ter inschryving moet aangeven als mede in een der gevallen hierna in de vierde zinsnede omschreven rust de verplichting tot het doen der aangifte indien het een minderjarige betreft op zyn vader moeder of voogd iadien het een meerderjarige betreft die onder curatele gesteld is op zyn curator De verplichting van vader moeder of voogd geldt evenwel slechts zoo hy of zy binnen bet Ryk in het Duitsche Ryk of in het Koningrtjk België woonplaats heeft Behoudens de uitzonderingen bg de volgende zinsnede gemaakt rnst de zorg voor het doen der aangifte uitsluitend op den io te schryven minderjarige indien zyn vader moeder of voogd niet binnen het Ryk in bet Dnitsche Ryk of in het Koningrgk België woonplaats heeft indien zyn vader of moeder of beiden de onderiyke macht missen indien hy door zgn vader moeder of voogd verlaten is of indien hy ouderloos is of in etteiykeu zin geen vader of moeder heeft en hut niet bekend il dat hy een voogd beeft Ik zal Alexander Daviditch en my n vrienden verzoeken zich minder met my te bemoeien Daar ia Samoylenko vraag hem maar zich minder om u te bekommeren Ik begryp dien toon niet mompelde Lajewsky hy kreeg een gevoel alsof hy zooeven eerst begrepen had dat de zooóloog hem haatte verachtte en zich vrooiyk over hem maakte en dat deze zQn ergste onverzoeniykste vyand was Bespaar dien toon voor een ander zei hy zacht niet in staat als hy was luid te spreken daar de haat hem borst en keel dichtsnoerde Samoylenko kwam binnen zonder jas en vuurrood door de hitte in ds keuken Ah ben jy daarf zei hy Goeden dag myn waarde Heb je al gegeten F Maak geen complimentenj zeg heb je gegeten Alexander Daviditch rei Lajewsky opstaande toen ik met een verzoek by je kwam WBB dat niet tevens je ontslaan van de verplichting om discreet te zgn en eens anders geheimen te eerbiedigen Wat is er dan f vroeg Samoylenko verwonderd Als ja geen geld hebt giag Lajewsky voort met verhefflog van stem en van opgewondenheid dan op den eenen dan weder op den anderen voet staande geef het dan nUt w l r het naar waarom moet rdan Hg die door de bestuurders in art 22 vermeld ter inschryviug moet worden opga geven of die io dienst is by de zeemacht de marine reserve en het corps mariniers hieronder begrepen by het leger hier te lande of by de koloniale troepen is tot het doen van de aangifte niet verplicht Voor hem of haar die tot het doen der aangifte verplicht is kan de aangifte geschieden door een ander daartoe schrlfteiyk gemachtigd De volmacht biytt nudor Burgemeester en Wethouders berusten De wyze waarop van de gedane aangifte moet biyken wordt door ons bepaald Art 18 Voor de militie wordt ook ingeschreven of wordt op nieuw ingeschreven Ie ieder minderjarig manneiyk Nederlander die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18 livensjaar volbracht en vóór het intreden van het 21e levensjaar zyu verbiyf binuen het Ryk in het Dnitsche Ryk of in het Koningryk België gevestigd heeft 2e ieder minderjarig manueiyk Nederlander wiens vader moeder of voogd na den la Januari van het jaar volgende op dat waarin de minderjarige het 18e levensjaar volbracht en vóór bot intreden van diens 21e levensjaar tgna of hare woonplaats binnen het Ryk in het Duitsche Ryk of in het Koningryk België gevestigd heeft 3e ieder manneiyk minderjarige die na den In Januari van bet jaar volgeode op dat waarin by het 18e levensjaar volbracht en vóór bot intreden van het 21s levensjaar Nederlander of op nieuw Nederlander is geworden zoo hy in een der hierboven onder Ie omschreven gevallen verkeert of wiens vader mosder of voogd verkeert in een der gevallen hierboven onder 2e omschreven 4e ieder meerderjarig manueiyk Neder lander dia na den lu Januari van het jaar volgende op dat waarin by bet 18e levensjaar volbracht en vóór het intreden van het 21e levensjaar zyue woonplaats binnen bet Ryk in het Duitsche Ryk of in bet Koningryk België gevestigd of er woonplaats verkregen heelt 5e leder manneiyk meerderjarige die na den In Januari van het jaar volgende op dal waarin hy het 18e levensjaar volbracht en vóór het intreden van het 21a levensjaar Nederlander of op nieuw Nederlander is geworden zoo hy in een der blei boven onder 4e omschreven gevallen verkeert 6e ieder manneiyk niet Nederlander die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hy kot 18e levensjaar volbracht en vóór het intreden van bet 21e levensjaar ingezetene of op nieuw Ingezetene overal verkond worden dat myn toestand onhoudbaar isP Zulke weldaden en vriendschapsdiensten waarby men voor een kopeke doet en voor een roebel spreekt kan ik niet uitstaan Je kunt je op Je weldaden beroemen zooveel je wilt maar niemand geeft je het recht myne geheimen te vertellen Welke geheimen f vroeg Sumoylenko die hem niet begreep en boos begon te worden Als je gekomen bent om te beleedigsn ga dan liever heen en kom later eens terug Hy herinnerde zich het voorschrift dat als men boos is op zyn naaste men in gedachte tot honderd moet tullen om zich te kaïneeren en bg begon dadelgk te tellen Ik verzoek je je niet om my te bekommeren zei Lajewsky Zle niet naar mjj Wien gaat het aan hoe ik ben en hoe ik leeff Ja ik wil weg Ja ik maak schulden drink leef met een vreemde vrouw ben hysterisch niet zoo scherpzinnig als zekore lieden maar wien gaat dat Iets aan f Acht de inditidualiteitr Zeg broeder vergeef my zei Samoylenko die tot vyihonderd dertig geteld ha4 maar Acht de individoallteit vlei Lajewsky hem in de rede Wordt TarTolgd