Goudsche Courant, vrijdag 13 december 1907

ia geworden in den zin der tweede linanede vaji art 13 Hierby gelden de laatste zininede ran dat artikel art 15 Ten aanzien van de gemeepte wur de inBcbryving of de inschrgving op nlenw moet geacbieden en van de verplichting tot het doen van aangilte ter inschrgving of ter inacbrijving op nieaw gelden de eerite zinsnede van art U en de laatste v jl zinsneden van art 16 De aangifte ter irschrgving uf ter inschrgving op nieuw van hum din volgens de eerste zinsnede van dit artikel miet worden ingeschreven geschiedt binnen dertig dagen na het vemrdgen of werd hg reeds vroeger ingeschreven doch van het register afguvoerd na het terng erlangen van bet Nederlander schap of van bet ingezetenschap of na de vestiging van varblgf of de vestiging of het verkrygen van woonplaats binnen het Rgk in bet Dnitscbe Kgk of in het Koningryk België De inschrgving geschiedt in het ragister betreffende de lichting van het jaar waartoe de in de eerste zinsnede van dit artikel bedoelde persoon volgens zgjien leeftgd behoort Art 166 Het boete van ten minste vgfiig cents en ten hoogste 1 100 wordt gestraft de overtreding van de artt 16 18 en 22 Burgemeester en Wethouders roepen dientengevolge op ben die hnn IHe jaar hebben bereikt dat zgn zg die in bet ja ir 18ij9 tgn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tut aangifte verplicht ayn om zich op de volgende dagen ter Secretarie benedenlocalitcit afdeeling Militie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ore ten einde zich in de daarbg vermelde orde te doen inschrgven te weten zij wier geslachtsnaam begint mat de letter A B V D V i H I J K L en M Insscben den 2 en 15 lonuari lUOH en zg wier geslachtsnaam begint met de letter N O P y R S T U V W X IJ en Z tnsBchen den 15 en 31 Januari 1908 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van inschryving op den 3 n Jannari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat ty die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in eene der geldboeten als genoemd by hot aangehaald artikel 166 dat ieder die voor de Militie moet wordan ingescbraven en niet In deze Gemeente geboren is zich behoort te voo zien van een Extract uit bet Geboorteregister dat by de aangilte moet worden medegebracht dal dit Extract by het Qomeentebestuar hunner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien zg zich daartoe v6or 1 Januari a s ter Gemeente Secretarie benedenlocaliteit afdeeling Militie aanmelden dat ieder gehouden is te zorgen dat bg by de inschrgving Wyk en Nommer yner woning jolst kan opgeven Gouda den 12n December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd K 11 MABTKNS De Secretaris BROUWiiH Bultenlaodscb Overzicht De begrootingacomnissie uit de Oostenryksche Kamer heeft het voorstel tot verlaging van de suikerbelasting met H kranen aangenomen De berichtgever van Reuter te Port Victoria had v66r het vertrek van den Duitschen keizer een onderhoud mst den Daitschen gezant Deze machtigde hem mede te deelen dat de Keizer hoogeiyk bevredigd was over yu bezoik aan Engeland en reer getroffen door de duizonde brieven die hy uit alle kringen van de bevolking bad ontvangen bevattende groeten en andere bewyzen van vriendschap jegens het Duitsclie volk on dat hy dit gastvrye land verlaat met de hoop dat zgn bezoek er toe zal hebben bggedragen om de vriendschappeldku gevoelens tusschon de onderdanen van koning Edward en die van den Keizer te versterken De Zwitsersche Nationale Raad beeft den nieuwen tekst van bet Zwitsersche burgeriyke wetboek goedgekeurd mot aigemaene strmmen werd het bg eindstemming aangenomen De president van den Nationalen Kaad Speiser hield na de mededaeling van dit resnltaat een korte toespraak waarin hg de beteekenia van het werk voor de Zwitsersclie Republiek uiteenzette Hgspiak de hoop uil dat bet volk nadat hot in bet jaar 1898 de gedachte aan de rechtseenheid van Zwitserland met groote meerderhuid goedkeurde door de invoering van bet thans tot stand gekomen wetboek zal worden versterkt in zgn wenacb om op den ingeslagen weg voort te gaan Want door hel scheppen van dit geoaaniobappeiyk wetboek dat In i plaats treedt van de tot dnsver geldende vaak zeer uiteenloopende kaBtonnsle rechten wordt het rechtsbegrip versterkt ei vermeerderd het brengt de Republiek zooveel nader tot ds geheele rechtseenheid als dat met de moeilgkheden die door de byzo idere toestanden in Zwitserland ontstonden slechts mc elgk is De president van den Natioaalen Raad besloot zyn toespraak met den zegenwensch Dat dit werk de eenheid de kracht en de eer van bet Vaderland moge vermeerderen en vergroolen Uok du Stnndenraad heeft met algemeene stemmen het ontwerp tot invoering van bet bnrgerlgk wetboik goedgekeurd In een artikel over koning Oscar van Zweden zegt de Times naar aanleiding van een beschouwing van Lucien Wolf in dat blad dat Kngeland s belang ligt in de handhaving van de drie Noordsche ryken opdai de weg naar de Oostzee openbiyft en in do handhaving van de Nederlanden ons land en België opdat hun havens die als t ware bg Engelands deur liggen niet in gevaarlgko handen vallen Nog g en 20O jaar geledon toen de Keizer die destyds over België regeerde plan bad van Oostende een bloeiend marine centrum te maken was dat voor Townshend en Walpole een van de voornaamste reden om half Europa Frankrgk inbegrepen tegen hem en zyn bondgenoot Hpanje te vereenigen Een van de kooldwaarborgen voor den Enropeeschen vrede tegenwoordig is het te weten dat noch Nederland uuch België nilging heeft of in de verleiding is om aan eerzuchtige plannen te doen maar beide tevreden zjn met hnn eij m haudelsbioei Men hoort in deze woorden met name in den eersten aangehaalden zin den naklank van hut oovrinndeiyke artikel dat kort voor het bezoek van keizer Wilhelm aan koning Ednard in de Times verscheen en in Engeland zelf algemeen afkeuring vond Na vermelding van het pas gesloten verdra waarbg Engeland Frankryk Duitschlacd en Rusland Noorwegen s onschendbaarheid waarborgen waarbg Zweden naar tscbg nt in de kou is gelaten zegt de Times Evenmin heeft Nederland ofschoon bet Belgische grondgebied onzgdig is verklaard hy het verdrag van 1839 een dergelgkeo waarborg Verdragen zjjn wel is waar niet onfeilbaar in het handhaven van hetgeen zg bepalen maar ongetwgfeld hebbenzg by voldoende bekendheid en algemeene aanvaarding een groeten invloed ter vorming van de openbare meening Wat hedsn dan noodig is is een verdrag van dergeiyken aard als bet verdrag van Westfalen bepalende de volkomen onschendbaarheid on oniydigheid van Zweden Moorwegen Oenemarken Nederland en België Om van eenige waarde te zyn zou zoo n verdrag niet onderteekend moeten zgn door een of twee mogendheden die misschien tegenover de overige wereld staan maar tenminste door de vier mogendheden die er het meeste belang bg hebben te weten Engeland Frankrgk Duitschlaud en Rusland De instemming van de andere mogendheden zou natunrlgk bgdragen t it het gewicht van het stuk aaar zonder een van de vier zon het I is een werktuig des vredes nutteloos wezen Wg willen er ons toe bepalen by deze beschouwing aan te teekenen dat Z eden reeds te kennen heeft gegeven geen waarborg te verlangen als Noorwegen nu verkregen heaft In November 1898 beeft het Zwitserscbe volk met 264 933 tegen 101 820 stemmen in beginsel besloten dat er een Zwitsersch burgeriyk wetboek zou worden ingevoerd Het zich steeds meer ontwikkelde verkeer tnsschen de verschillende kantons deed de behoefte gevoelen aan rechtseenheid ter wille van de rechtszekerheid en de leus werd één volk één recht Het opstellen van een ontwerp werd opgedragen aan prof Huber wiens wéri algemeen is geroemd In 1905 is de volksvertegenwoordiging begonnen met de eerste lezing van het ontwerp waarover gisteren in den Nationalen Raad on den Standenraad de eindsteaming beeft plaats gehad Beide Raden hebben met algemeene stemmen aan bet wetboek bun goedkeuring gehecht Het zou nu uog bi volksstemming ver worpen kunnen warden maar daarvoor bestaat biykbaar in t geheel geen gevaar De Duitsche de Fransche en de Italiaaasche tekst van bet wetboek moeten alle drie eenvoudig en dnideiyk zyn De eene is niet een bloote vertaling van de andere Te Tabris zyn weer nieowe ematige ongeraKeldheden voorgevallen Maandag is daar naar wordt meegedeeld in een telegram van de Duitsche telegraaf maatachappy het hoofd der politie vermoord De zaak zat 100 Dranken Perun hadden enigen tyd ttTsten Il Buttoob oodtrdua op ittMt mlahandeld De Bnssiscbe cooanl nam het op voor dezen mishandelde en eischte bestrafSng der schuldigen Het hoofd der politie gaf gehoor aan den wenk en trachtte de schuldigen te straffen Een groote opwinding onder de plaatselgke bevolking was daarvas bet gevolg en het politiaboofd werd vermoord In de Russische Do n a beeft de minister van financiën Kokowzef de begrooting ingediend en daarbg een belangryke redevoering gebonden daarin zeide hg dal de regaenng er naar streeft de middelen te vinden om op de rechtvaardigste wgze de behoeften van het staatsieven te bevredigen De behoeften zgn talrgk en da middelen zgn beperkt Hoewel door de natuur met onmetelgke rgkdommen begiftigd is Rosland toch arm en daarmede moet men rekening honden De indirecte belastingen zyn in Frankrgk Duitschlaud Italië Noorwegen Spanje en Engeland honger dan in Rnsland Een overgang van het stelsel van indirecte belastingen tol dat der directe belastingen is niet gemakkeiyk Men verwgt Rusland dat tengevolge van He overbeérsching van de bezittende klassen de successie belasting en de grondbelasting weinig ontwikkeld zgn en dat in het geheel geen inkomstenbelasting bestaat De Rgksdoema is in slaat Wfttelgke maatregelen te nemen om aan die bezwaren tegemoet te komen Keeds was bg de tweede Doema een ontwerp tot invoering van een inkomstenbelasting ingediend een ontwerp tot wyziging der successie belasting zal de regeering binnenkort aan de Doema voorleggen Tot dekking der buitengewone nitgaven zyn nog 195 millioen roebels noodig De regeering wil dit bedri g pogen te verkrygen door crediet operaties of door het nitschryven van een leening Aan nle Doema zal een voorstel ter goekeuring van het leeningsontwerp worden voorgelegd Het Russische staatscrediet heeft door den oorlog en de gebeurtenissen der laatxie jaren veel geleden maar by de beoordeeling van het budget moet men niet van de meening uitgaan dat de Russische financiën geschokt zyn en slechts door wonderdadige middelen weder hersteld kunnen warden Er ia nog een groote afstand tnsschen den tegenwoordigen toestand en dien van fluantieele onmacht zeide de minister Rusland heeft zgn met groote zorg byeehgebrachte goudvoorraad niet alleen kunnen voldoen aan bet verzoek van WestEuropa om een deel van zgn gond aan te wenden voor den benarden toestand der geldmarkt De benadeeling van hot Rnssiscke krediet was slechts van tgdelgken aard en bet ergste is reeds voorbg Alle teekenen zgn aanwezig waaruit biykt dat het Russische krediet tot zgn vroeger aanzien terugkeert Ter bespoediging van dit proces kan de Hgksdoema bgdragan door sn l e behandeling der begrooting In Oostenrgk is gisteren het Huis van Afgevaardigden mei de behandeling van de wetsontwerpen tot goedkeuring van de Overeunkomst met Hongarge begonnen De leiders van alle groote partgen ook die der Bociaaldeu ocraten badden zich voor de urgentie verklaard zoodat deze met bgna algemeene stem nen werd aangenomen Slechts de Tsjechische radicalen de Kroaten en de Aldnitecbers stemden tegen en maakten eenig rnmoer toen de urgentie verklaring werd uitgesproken De Roetbenen hadden voor de stemming de Kamer verlaten Onmiddeliyk daarna begon het Huis met de beraadslagingen over de wetsontwerpen Voor de algemeene beraadslagingen zgn 52 sprekers ingeschreven De algemeene beraadslagingen worden zeer vereenvoudigd doos de wgze waarop de stof in drie groepen verdeeld is Men hoopt dat de beraadslagingen vóór Zaterdag geëindigd zullen zyn en dat de ontwerpen vóór Kerstmis in Oostonrgk zullen zyn aangenomen Van de grootste partgon is alleen die der sociaaldemocraten tegen de overeenkomst omdat deze naar de afgevaardigde Renner uiteenzette te veel concessies geeft aan agrariërs en clericalen De Kroaten in den Oostenrgkschen Rgksraad hebben zich eveneens tegen de overeenkomst verklaard en van de gelegenheid gebruik gemaakt om heftig te protesteeren tegen de onderdrukkingsmaat regelen van de Hongaarsche regeering tegen de Kroaten in Hongarge Verspreide Berichten DniTiCHUXD Generaal Keim een der beatnnrsleden van de Duitsche vlootvereeniging die bg den laataten verkiezingsstryd zoo vinnig tegen het centrum optrad en daardoor een scheuring in de vereeniging veroorzaakte is tot voorzitter benoemd Tengevolge daarvan heeft prina Ruprecht van Beieren ontslag genomen als beschermheer der Beieriche IduUag der Teranigtiit BiLsn Volgens de Petit Harisnen wordt er tnassben Parga en Brussel onderhandeld over het recht van voorkoop van Frankrgk op de Congo teneinde te geraken tot een verdrag gelgklaidend met dat hetwelk in 1895 tUBScben Frankrgk en de Congo batrekkeiyk dit recht van voorkoop werd besloten Vermoedelgk beteekent dit bericht dal het hier bericht de uitvoering van dit verdrag door België voor t geval dal dit land de overname van den CoBgoitaat niet aanneemt ExaKLAKD Gisteren is weer een Inidrnchtige betooging van studenten gehouden op Trafalgarsquare tegen het oprichten van een door vivisectie gestorven hond De politie hield orde Itilii De commissie uit de Kamer die belast was met bet onderzoek of de inhechtenisneming van Nasi wettig was heeft met 5 tegen 4 stemmen een motie aangenomen verklarende dat in volkomen overeenstemming met de wet is gehandeld Men berekent dat einde December ongeveer honderd duizend Italianen uit Amerika naar ItaliS s znidelgk deel zullen zgn teruggekeerd Wat moet men met al die menschen aanvangen f OosTixauK HoHaiEui In den loop van een interview beeft de president van de Poolsche club te Weenen verklaard dat alle Polen Slaven Roemeniërs en alle volken waartegen zich de Pruisische politiek richt zich thans met elkander verstaan om de Duitsche voortbrengelen te boycotten Zy hopen dusdoende tot een gunstigen uitslag te geraken In een Ie Scanislau gebonden vergadering hebben 3000 personen een protest tegen de Pruisische anti Polenwel aangenomen en de delegatie verzocht de begrooting niet aan te nemen Zwsnzs De Times houdt naar aanleiding vanden dood van koning Oscar een beschouwing over de mogeiykheid van een entente tnsschen Frankryk Eopeland Dnitscbland en Rusland om de integriteit en de neutraliteit van Zweden Noorwegen Holland Denemarken en België te verzekeren tegejyk met de vrge doorvaart van de zeeengten toegang gerende tot ds Noordzee en Oostzee I II l i l a I I I BINNENLAND STATEN GENERAAL riTKKWe K M n K H Vergadering van Woensdag 11 Dec De heer de Vries nieuwgekozen lid voor Sneek neemt na aflegging van de eeden zitting Bg de voortzetting der discussie over Hoofdstuk Binnenlandsehe Zaken beantwoorde minister Rink de sprekers van gister Het onderzoek naar de relletjes te Ameide in verband met afschaffing der kermis is nog niet geëindigd de kwestie van nilbreiding der grenzen van Maastricht eistht nauwkeurige studie de minister stelt zich voor daartoe ook een onderzoek in loco in te stellen Wat de kwestie betreft van het weigeren door den Burgaaeester van den Haag van de vergunning tottet honden van een optocht na een kiearecitoieeting betoogde de minister dat een Burge ieeiter die in de eerste en veornaamste plaats bestuursorgaan in zgn gemeente is en slechts daarnaast het instrument de band van het Staatsgezag In deze heeft de Burgemeeiter van sGravenhage gehandeld in eerstgenoemde kwaliteit nl als geheel zelfstandig bestuursorgaan die geheel naar eigen beste weten is opgetreden tot handhaving van de Hsagsche politieverordening sn wal speciaal van het artikel betreffende de handhaving van de Openbare orde Inderdaad is de Burgemeester op dat gebied geheel zelfstandig En men moge dat nu despotisch noemen over woorden valt niet te twisten die groote mate van zelfstandigheid bewgst alleen dat een Regeering hoogst voorzichtig moet zyn by de benoeming van gemeentehoofdeo In t voorbygaan zei de minister dat bg de keuze van den tegenwoordigen Burgemeester van a Oravenhage de Regeering een bnitengewoon gelukkige keue heeft gedaan De wyza waarop de Burgemeeater der Reaidentie zyn hoog en gewichtig ambt bekleedt ia inderdaad roortreffelgk Haar om uit die zelfstandigheid van den Burgemeester de conelasie Ie trekken gelgk de heer Talma gister deed dat de minieter daarom een burgemeester niet om inliehlingen zon mogen verzoeken over eenig optreden ijjnenyds die consequentia aaovaardde de minister niet en het recht daartoe ion hV ileti nooit kuuaB tetto ootat en Dergelijke verzoeken ob inlieblingen zyn niet te bestempelen als pressie uitoefeningen doch geschieden juist en zgn noodig ter beoordeeling of in eenig gcal een gebied betreden wordt waarbg inmenging van de Regeering al dan niet noodzakelgk ia De minister deelde ten slotte mee dat hét kiesrechteomité by afwezigheid van hem minister by miaiHter de Meester was geweest in verband met het burgemeesterIgke verbod en minister do Meester aan den secretaria van bet comité had meegedeeld dat indien bleek dat de burgemeester gehandeld had uitsluitend met het oog op handhaving van de openbare orde de Regeering zich in deze kwestie niet kon mengen Spr heeft deze toedracht van de zaak vernomen van den Secretaris generaal Tan bet departement van Financiën wien minister de Meester hst onderhoud had meegedeeld In zyn verder antwoord aan de sprekers constateerde de minister dat de weggeldheffing in Noord Brabant weltelgk geoorloofd is By de replieken atelde in zake de weggeldhelflng de heer Artz een motie voor waarin gesegd wordt dat deze heffing niet kan worden geacht de uitvoering eener belasting te verordenen als bedoeld in do Provinciale wet De heer Talma op de burgemeesterskwestie terugkomende meende dat de kwestie van de inlichtingen die de minister den Burgemeester verzocht heeft nog niet voldoende is opgehelderd Want die vraag om inlichtingen zal wel uitgeloopen zgn op een gudacbtenwissellng en bg zulk een gedachtenwisseling kan allicht eenige aandrang uitgeoefend zyn Vreemd achtte spreker bet verder dat de minister van Financiën zy t ook by afwezighuid van den minister bet kiesrecht comilt een antwoord gaf dat geheel en al tot de cimpetentie van don minister van Binnenlandsehe Zaken behoort Daardoor heeft de minister van Financiën als tydeiyk voorzitter van den Ministerraad biykbaar deze goheele kiesreehtiaak beschouwd als samenhangende met de politiek van het Kabinet Protesten un geroep vanlio hol Over het verbod van de vergunning zelf sprekende veide de heer Talma dat de optocht van 1904 niet Zoo een rustig en ordelievend karakter had als de heer Schaper t gister deed voorko neo want spreker bad vernomen dat toen op het Buitenhof in den stoet meeloopende matrozen vlak voor het gebonw der hoofdwacht terwyi de wacht aangetreden stond met een roode vlag ma De heer Troelstra protesteert roepende dat is fint w ar ik heb er met myn neus bygestaaAI Spreker kwam tot de conclusie dat de minister van Financiën zich inliet met een zaak die buiten zyn bemoeiing lag dat gesteld dat de minister een minder kracbtigen burgemeester voor zich gezien bad er niet geaoeg waarborgen bestaan dat de verantwoordelgkheid des Burgemeesters niet op bedenkelgke wgze zon zyn verschoven dat het prestige des Bargeuieesters niet behooriyk gehandhaafd is Spreker zou geen motlj voorstellen omdat by verwerping de blaam dien den minister door zyn optreden en hooding treft van diens sehouders zou worden afgewenteld Kn die blaam wilde hy juist op den minister doen biyren rusten De heer Schaper beslist ontkennende ordeverstoring in 1904 noemde den aanval van den heer Talma op dezen minister niet anders dan gelegenheidsopposilie de politieke verstandhouding tnsschen dit Kabinet en het algemeen kiesrecht welke den heer Talma een doorn in t oog is Intusscben had spreker naast den lof des Burgemeesters van s Qravenhage heden door den minister gebracht gaarne van den minister rernonec dat hg hoewel zich niet mogende mengen in de bespraken kwestie het toch peraooniyk niet eens was met diens verbod van den optocht Hy wees er ten slotte op dal een wel die den burgemeester een zoodanige despotische macht geeft als bg dit debat is gebleken noodzakeiyk gewyzigd dient De minister herhaalde met nadruk dat de voorstelling in hel voorloopig verslag gegeven als ion preasie deor den minister zyn uitgeoefend op den Burgemeester absoluut onjuist is In de 7 regels die aao deze kwestie in het afdeelingsverslag gewjfd zyn konen niet minder dan 5 onjuistheden voor En overigens achtte de minister zich niet geroepen of gebonden om openbaar te maken hetgeen in een huishondeiyk en Trieadaehappeiyk gesprek is behandeld Met nadruk ontkende de minister iets verkeerds te hebbei gedaan of het prestige van den Burgemeester te hebben geschaad en hy protersteerde tegen den aanval van den heer Talma die indien deze biyft meenen dat de minister zich misdragen heeft liefst maar gevolg moest geven aan zgn voornemen om door een motie een uitspraak der Kamer uit te lokken De minister stelde geen prgs op eeo vrjjapraak uit den mond van iemud dit UaMi kil tê Iwat Ttlaa Brars i Na eei korte repliek van den beer Talma werd de discussie gesloten De heer Schaper vroeg verplichtslelling der gemeenten woningen Ie bouwen wanneer het particnlier initiatief tekort schiet Voorts betoogde hg de noodzakelgkheid van het verstrekken van tgdelgke toevlncbt wontngen aan hen wier woningen afgekeurd zgn De heer Blooker betoogde dat het nog tgd was om maatregelen tegen de wormziekte te treffen Voorts bepleit spr krachtige bestrgding der kwakzalvery en verzocht maatregelen legen de nienwHalthnsiaan sche advertenties Zelfs in het Zondagsnummer voor de jeugd van een der bladen komen zulke advertenties De heer Borgesius krggi den indruk dal het departement de woningbonwvereenigingen niet tegemoet komt De minister van Binnenlandsehe Zaken zal zoodra de schatkist dit tuelaat subsidie verleenen aan de vacantiu kolonies In zake de wormziekte is een rapport van dr van Potten verschenen Spr zal niet ingaan op de opmerkingen over het reeds voltooide ontwerp tot wyziging der Woningwet Gemengde Berichten Uit Makknm wordt aan de Leeuw Ct gemeld fiisterenvoormiddag viel hier de werkman Reuze Blanksma bg het opzetten van het zeil op de kleipraam buitenboord Hoewel zyn maat direct alle pogingen in het werk stelde om hem te redden mocht hft eer t na een uut gelukken bel lyk te vinden Weerzinwekkend schouwspel I Dinsdagmorgen waren wg op het Centraalstalion Ie Utrecht getuige van een weerzinwekkend schouwspel Met den Hein van 10 10 van Amsterdam kwaro een gezelschap mede van ongeveer 100 mannen en vronwen die ten 10 51 doorgingen naar Bergen op Zoom Deze lieden hadden te Halfweg op het Jand gewerkt en gingen nu weder naar hnn woonplaats terug Ze wuren bgna allen beschonken eenige vrouwen konden niet op haar beencn staan en moesten van s 2e naar t 3e perron gedragen worden zelfs merkten we een jongen van ongeveer 13 jaar op die al zwaaiende in den trein ging I Was oen trenrii gezicht Men meldt aan de N R Ct Op de Merwede kwamen naby het Giesendamscbeveer de gebroeders Hnilwyk vlsschers Ie Hardiniveld met hun vaartuig in aanvaring met den staaldraad van een sleepboot Ofschoon de kapitein hiervan toen hy het gevaar zag waarin de twt personen verkeerden onmiddeliyk het sein tot stoppen gaf kantelde bet vaartuig waarbg W M in de diepte verdween De oudere broer werd gered Hel lyk van den jongste is tot beden nog niet gevisobt Men seint ons In den afgeloopen nacht had een vreeseiyk ongeluk plaats op de fabriek Eilerraerk oven over de grens uabg Glanerbrng De ketelsmid J E die den ketel moest schoonmaken ia daarin levend verbrand vermoedeiyk doordat abusieveiyk een sloomkraan werd opengezet De overledene was woonachtig Ie Enschedé en laat vrouw en kinderen achter Men meldt uit Enschede In de Dinsdag gehouden fabriekavergadering van de arbeiders der firma Nico Ier Knile Zonen is de uitslag medegedeeld van de Maandag gebonden conferentie met de firma Met de gegeven concessies der firma werd geen genoegen genomen en er werd besloten nogmaals een commissie naar de firma af te vaardigen Uit Amsterdam meldt men De drie als vermist opgegeven matrozen van de Scheldesiroom P Visser S Bakker en D van Tatenhoven lyn toch nog gered zy sprongen tydena de aanvaring over op de Forfarshire en werden door deze te Gravesand aan land gezet Zy biyven voorloopig in Engeland ter bescbikkiog der justitie Hen meldt nit Velp 8 Mr G S B kassier alhier woonachtig beeft Vrydag zyn woning verlaten en is sedert niet teruggekeerd Men vreest dat hem een ongeluk is overkomen In de Drentache Hoofdvaart te Assen isgisterenmorgen opgevlscht bet in staat vanontbinding verkeerende lyk van P B Rooasiea handelsreiziger te Groningen oud Si jaar die sedert 6 November vermist werd De man had nog ruim f 74 aan geld by neb Het horloge waa Uljven staan op kwart voor tien Het lyk droeg geen sporen T n geweld A C iiM iniiOVie i Stadsnieuws GOÜDA 12 December 1907 Aan de raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 10 December 1907 By Uwe beschikking van 11 October jl werd om adviea in onze handen gesteld een adre van de Afdeeling Gouda ea omstreken van den Boud van Nederlandsche Onderwyzers houdende verzoek om eene subsidie van de Gemeente Ie mogen ontvangen voor den door genoemde Afdeeling opgerichlen Cursus voor de hooldacle Dit verzoek wordt ondersteund door de Afdeeling Gouda van bet Nederlandsch Onderwyzers Genootscbap en door de Afdeeling Goudi van Volksonderwgs Aan Uwe opdracht voldoende hebben wy de eer U in berinnering Ie brengen dat onmiddelgk na de opbefSng van den gemeentelgken Cursus die slechts een Igdelgk karakter droeg door de adrussante een onderzoek werd ingesteld naar de mogeiykheid om eenen dergelgkeu cursus in het leven te roepen Hel resultaat was dat zich 22 on derwgzera ed 6 ooderwgzeressen aanmeldden om aan de lesson deel Ie nemen Van deze 28 deelnemers waren 16 nameiyk 9 van openbare en 7 van byzondere scholen uit Gouda en 12 uit omliggende gemeenten van welke laatslen B te Gouda woonachtig Uit de by het adres gevoegde memorie van toelichting bigkt verder dal de kasten van den cursus die voorloopig stechla nil ééne klasse beslaat dit jaar vermoedeiyk geheel zullen worden gedekt door do opbrengst van bet lesgeld dat op f 32 per jaar voor eiken duelnemer is beptald en door het van de Haalscbappy lol Nol van t Algemeen te ontvangen subsidie Moet echter in hel volgende jaar overgegaan worden tol de splitsing in twee klassen dan zal de Afdeeling voor een tekort slaan van ten minste f 430 wanneer ntmelgk bet aantal deelneners hiHzrlfde biyft en bovengenoemde Maatidiappy een subsidie van 30 pel der kasten verleent wy meenen met het oog op het aantal dFelnfmers uit deze Gemeente tol inwilliging van hul verzoek te mogen adviseerun het komt ons voor dal de Gemeente blliyk zoo handelen door ook harerzgds blgk te geven dal zg hel streven dur Afdeeling om de belangen van ondurwgzors en onderwyzeres sen zoowel als die van het ondsrwys te bevorderen op prgs stelt Wg hebben daarom vrgheid gevonden U voor te stellen te besluiten dat in 1908 aan de AfdeeUng Gouda en Omstreken van den Bond van Nederlandsche Ooderwgzers ten behoeve van heren Cursus voor de hootdacle zal worden verleend eene bydrage ran f 200 te voldoen uil den post voor Onvoorziene Uitgaven der Oemeente kegrootiog voor dat dienstjaar Het is niet van belang ontkloot dal de bewoners van Gouda weten dat wanneer zy aan hunne woningen van hen niet bebekenden kaas knopen vooral goed nil hunne oogen zien en zich tot koopen niet laten verleiden door de leugenachtige mededeellng van deze kaas heb ik of is zoo juist by den kaashandelaar die of die gehaald of is van een groots party by lelling overgescholen men koopt dan kaas voor lameiyk veelgeld die by opensnyden biykl geheel onbruikbaar te zyn het boorsel wat men toont ziet er goed nit en smaakt goed doch dat is geheel misleiding De rerkoopers zyn vreemde lieden zy loepen hunne waren te varkoopen met behulp van een klein bandwagentje Zondag a s speelt Olympla I een voetbalwedslryd tegen D V V I te s Hage Op bet terrein alhier zal dan een proefwedstryd gehouden worden tnsschen twee elftallen van de Goudsche Voetbal Competitie beslaande nit spelers van Olympia II B V V I nit Boskoop en Voorwaarts I uil Schoonhoven waaruit dan een elftal zal samengeateld worden G a s c o n t r 6 I e 11 December 1907 5 uur namiddag Dmk 41 m M Lichtkrachl 14 19 Knarsen Warmtegevend 535 j Vermogen By K B is pensioen verleend aan D Sligter tot een bedrag van f 259 ingevolge de artikelen der Burgeriyke Pensioenwei Maandagavond sprak de beer W J C Vac Santen nil Rotterdam in d openbare vergadering te Moordrecht In een zeer duideiyke rede werden door spreker verschillende zaken op politiek gebied besproken Uitvoerig werden door spreker behandeld de Kiesrecht qnaestie Financiën Militaire hervorming bezuiniging de bestaande Coalitie van Rechts Partggroepeering enz en gaf hy in deze de meening der vryzinnign t kaoMB Tan anti revolationnaire zgde werd gedebatteerd door den heer Kolgn nit Gouda 386 Staats loteriJ 2e Kla e Trekking van Donderdag 12 Dee No 13269 f 2000 9574 en 10683 ieder f 100 Pryzen van f 30 70 3303 7043 10230 13416 15440 17715 1168 3666 7141 88 13509 15523 37 1263 3756 7926 10342 77 30 18115 1325 4098 8543 10473 13989 15649 18629 1619 4214 9049 10636 14187 15850 18807 2121 4188 9154 11770 14241 76 1919i 2463 5113 9219 11936 14307 95 19523 68 5223 34 92 14516 16956 19706 2580 5872 58 12052 32 16279 19922 2607 6100 9429 12275 15117 16428 20367 2816 6219 9508 12544 67 16821 20780 54 6323 9613 12768 98 75 20807 3119 6518 97Ö5 13320 15273 17015 4 26 6652 9968 83 15330 17595 HARKTBBBIOHTKH QOUdft II December 1907 GRANEN De s nvoèreu wiren heden weder teer voldoeode Verkoopcra given echter msar weinig in den pnjs toe voorai de betere kwaliteiten blüven goed op prgi Tarwe Zeeuwiche 9 60 k f 0 90 miDdere dito 9 k 935 Af ijkeDde 8 8 50 Polder 775 a 8 40 Rogge Zeeuwsche 7 50 4 775 Polder 7 k 7 30 Buitenlandsche per 70 kilo k Gerst Winter 1 Zomer 4 Chevalier 6 75 A 7 15 Bmtenl voergerst per 65 kilo 5 60 k 5 75 Haver per hectoliter 3 o A 3 75 Per 100 kdo 7 75 8 50 HennepiAod Buitenlandiche per 50 Kilo 6 50 A 7 K Dariei adi 8 A 10 Kirwijiaad per 50 Kilo KooliAAd 4 per Hectoliter Erwten Kojkerivten 11 A 11 75 Buitenlandsche Voererwten per 80 Kilo 7 50 k 7 7S Boonen bruine Boonen 10 A 1315 Witte boonen 11 50 A 13 50 Paarden boonen 7 90 i 8 Duiven boonen 8 5 A 8 75 Maib per loo iCtlo Bonte Amerikaaniche 7 70 A 7 80 Kleine ronde 8 A 8 50 VsiMARKT Melkvee aanvoer Handel geene beteekenis Vette varkens goede Aanvoer handel vrijw as A 23 cl per hall K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel Htnw i8 t 9 I cl per hair K G Magere Biggen ga le aanvoer handel dauw o 90 A 1 S5 per week Vette Schapen geene beleekenis Lammeren eoede aanvoer handel dauw 17 A 22 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel raallg S i 11 Oraakalveren weinig aanvoer handel vlug 5 A 65 Fokkalveren 9 A 15 Kaas aangevoerd 64 partijen handel matig ie kwal 16 A 7 50 ide kwal j A 2S Zwaardere ƒ a Noordhotlansche Boter 1541 stukken van KG Handej miii Goeboter 1 40 i 1 50 Weiboter i ao A 1 30 mm mmsü VAN MANTELS COSTUMES MANTEI COSTÜMES AVONOMAJSTEL8 BLOUSEN BONTMANTELS PELTERIJEN Mj vriFis jijff £ £ vyi rjnvfi v MARKT BargerlUlt Stand GEBOREN 7 Dec Josina ouders J k Flux en W de Jong Sophia ouders B Gompers en R Beem Pleuntje ouders S van Drel en C Hoogendoorn 8 Johannes Jaoobns ouders C M Holthaysen en N Helleman Adrlanus ouders A Nolle en F de Beun 9 Gysbertus ouders J Slaman en G Koeman Jaoobns Johannes ouders F Swanenburg en C A van der Klein Anije ouders A Bos en J W Karrtnan Hartinus Burnardus ouderi L van der Vree en B van Iperen Anna Geertruida ouders R H van Berg en G Melchert 10 Gysbertus Adrianus ouders B J van Maaren en W Broiwer Mtrins ondera J J de Jong en J C Bouwman 12 IsraSI ouden H Piket es C van Duyvenboden OVERLEDEN 8 Dec L de Bruin 70 j 9 J C Botterop 5 j G Qraafland 6 j GEHUWD U Dec H W Rabonw en j U Huabrook