Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1907

So 10513 Zaterdag 14 December 1007 40ste Jaargaiifif 60ÜMHE mmm DiieuwS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken TalelMi X M ADVERTENTIEN worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverfentiën tot 1 itiii iIcs miild De Uitgave dezer Coui ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per liost 1 70 Afionderiijke Nommers V IJ F C E N T E N OMdii Drak TU A BBINKHAN Zl Openljare Verkooping j te GOUÜA op MAANDAG 10 DECEMBIpB 1907 morgens 11 nren in bet KofSebnis Het ScHiiK I bord aan den Kleiweg te Uonda ten over 1 staan van den te Hiastrecbt gevestigden 1 Notaris J KOBHA van 1 No 1 Ëen goed onderhoaden van vele 1 gemakken voorzien 1 Woonhuis met afionderiyken opgang hebbend BOVLNI HUIS ERVE en TUIN en een OANB da r naait aan den Klnweelen Singel te Gouda 1 wijk R Nos 661 eo 661a groot 1 are 75 centiaren 1 Verhoord tot 1 Mei 1908 voor I 440 1 p r jaar 1 No 2 Een goed onderbonden van vele 1 gemakken voorzien W001IIUI I met afionderliiken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Tnrlmarkt te Gouda wgk HNos 122 en t22a groot 5 centiaren I Het Itenedenhnis is verhuurd voor 1144 1 per jaar Het Bovenhuis is niet verhuurd 1 No 3 Een 1 BOÜIHüWËKkCKIJ liggende in de tweede Kade achter de KarI nemelksloot te Gooda belendende de Staats1 spoorweg Sectie A No 1175 en 117 1 groot I 52 aren I No 4 Ken perceel 1 Hakiioiil en Vl aier liggende uab j pel ceel S belendende de tram 1 weg Gooda Schoonhoven te Gondo Sectie A Nos 1342 1343 en 1344 groot 54 aren I 70 centiaren 1 en No 5 I TIES WOONBUIZEN met ERVEN en GROND aao en achter de 1 Nieuwe Haven te Goada wijk N Nos 194 1193 192 en 191 en een perceel 1 Oïsen Cl xoaad daarachter ter breedte van 7 Meter 2U 1 Centimeter aan M Itegenteaêeplanli n 1 Verhoord hg de week voor 1 4 50 1 lu een perceel 1 Betalingen der kooppenningen 16 Januari 1 1908 Te beiichtigen drie werkdagge vöór den I verkoop van 10 12 en 2 4 uren en op dien 1 dag van 9 11 oren Nadere Inlichtingen geelt NotarlsKOEHAN voornoemd IMoord Hrabanlsch I Schoen eo LaarzenmagazUo KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteng VOORRADIG Warme Winter l anluffels OVEKSCHOENEN rSne CHROOM UËEREN RIJGBOÏTINES k a OM Sterke SCHOOLLAARZEN Eni Enz Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aaugemuten werk mSDErOTTANTBEE tloii wirlt veroclil m t HKÜK te Ii Üeii UIT HKT MAOiïIiM TAN M iiAvt NswAAY imm QORINCHEK Dene THEEËN worden afgeltrerd in verxegelüe pakjes ran v luwe m een half en etn Ntd oiu met Tirmelding van Nommer e PrS vooralen van usvanstaan Uerk volgens de Wet gedepo neerd Ziob tot da nitvoe log van ge erde orders aanbar end J C BUL Tooroesn J BBERBAART L WERELD SUCCES t Wereldberoemde Superior Druivenl or sthoning Extrac wordt aanbevolen tegen IJorsUianiJoeningen Kinklioegt Zware Verkouilheid Slijnihoest Borgtpijn Keelpijii Heeschheid enz HELI d NTH E is verkrggbaar bg alle voorname Apotbekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten lu Nederland Frankrijk TJuittdiland Engtland Amenia Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Trantvaal ent MBLIAKTBB veid 9 maal met Gooden 3 maal met Eere Medailles bekroond UKLIASTHE in flacons i 0 40 i 0 70 en f 1 UELIANTHB in doozen tabletten I 0 40 en I 0 70 Eenige faëiikanten H ü VAN 8CHAIK o Koninklijke Stoomfabriek D BoningUoem Den Haag Verkrygbaar bg Firma WOLB V £ Co Westhaven 198 Oouda GRENUKL Gonda E H VAN MILD VeersUl K 120 A BOÜMAN MoorJreeAf PINK8E Nieumerierka d IJetl A N v a ZESSEN Schoonhoven B r WIJK Oudtua tr A 80BBEU HaaitredU P W t EDE Omütcater K tak oat HEIJDEN te Rttuvmi P v d 8PKK MoercapelU ü v o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN AUN VAN DEB HEIJDEN Waddingtveen P A u OKOOT A d JONUH Ou fct ter J P KASTELEIN PoUlireekerdam I BIKKER te Ptntchop W4 ll iC HtJ1VliVC Laat U niet misleiden door 46d ro Het klooster SanctaPaulo Abdij bestaat niet du Slrvop van geenertel wanrife 11 11 f 0LLNAAR3 hiNDERMEEL 20 cent per 11 cent per 2 pak Overal verkrijgbaar UmSMüGDEKS nacht U voor Hamaak Ziet naar het Cotitttlemegel Dr v HAMEL ROOS cnHAKMENSen don naam P liOLE AAR Co meëlmaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den UIIAMI PIIIX ATTEST ZETTEN Magdalena Huis 8 November 1907 WelEd Heeren Met veel genoegen hebben we het Kinderraeel gebruikt ei noemen het een gezond Het meel doet onzen Kleinljas goed vooral als overgang tosschen natuurlijke voeding en da gewone spijs j Hoogachtend a AVdOk vaN HEEL X Olllg oiils onlg X B H V oor iiocsleiiden oor tloesteiideo oor IIoe len len Sta at Too vezn ason Myne Heeren De dankbaarheid dringt mij U te melden welk een verrassende uitwerking de VlJGENaoyjO bij my beeft gehad Ik was eone echte Igdères Des avondskon ik niet slapen altijd maar moest ik boesten nooit had ik mgne behoorlijkerust Ik heb al van alles gebruikt maar niets hielp mü het bleet mg maar vastzitten op de borst Toen heb ik miJ tot de VIJOBNJIONia gewend en nuken ik myn geluk niet Reeds bg de eerste ïesoh vond ik verlichting en raaktealles los zoodat ik mgn sigm gemakkelgk kon opgeven Ik ben U heel dankbaar en zal gaarne aan alle hoestenden Uwe FlJGElfHONIG aanraden U kunt van dit schryven gebruik maken opdat ook anderen van hunne ellende verlost worden Hoogachtend Mej DEN HEYEH Scheveningon Men lette wel op den naam VtJOBNHOSIG Prys per flacon in karton verpakt f 1 Te Gouda by J ZIELSTRA Westhaven hoek Gonwe VAN DAM Co Den Haag N r SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiiiuer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 45 zenden wg franco door Nederland onze overal bekende NormalCollectie 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 1 50 stuks voor 45 patten of eeue collectie voor den tuia van 250 stoks of eene collectie voor kamer eu tuin van 240 staks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklokjes enz Ryk geillnstreerde prgsiyst met specilicatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tuinbou W Etablissement Huls ter Duin KoordwUk bU Haarlem ADVEETENTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Bureao van A BHINKNiN lOm r Vereeelging ARNRNZORG Aldeding BROHHKISIIUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige baisbondeli ke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en boofdzakelgk aan iningegoeden voor goedkoope prjjzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neatvUe Vereaniging Ar enxorg DE OOEDKOOP8TE DE MEEST FRACTISCHEDE MEEST VOLLEDIGE llOBCBLAI Ei zgn beslist die der Firma WELDOi THE LADIES JOVHNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DttBSSMAKElt I met een gratis geknipt patroon THE BkZAAU OP CHILD HENS FASHIONS I Kiudermodes met vele gratis ge knipte patronen VKAAGT VtM Uoelchaiideklai I Proe niiminern Alle met koHlel Holl Bljeoeggel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgo GEKNIPTE PATRONEN niet Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrggbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Eohte Uiide Jenever Nightcap p HOPPE Verkrggbaar by PEETERS Jz Ut op tMM Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze eUeeert geteUUerie Portrellen PelntnreHogaert zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eJkle te ontvangen Qeïll Pryaoonrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gntii op aanvraag Boitel H BOOAhHia Jt Co Agent voor GOUDA Firma A 91UT T Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zgn I riMa Nleaw oiovertroflea I I A I f ol Dr Lieben welbekead I b UltlV BBACBT UtZU I I II UIlMo nlil nat Ftbrlilumnk I IJ tot voortdurende radicale rn I hAni zekere genezing van ftUe sells I BBH9 hardnekkige nuw I IHBH ttekten vooral ontstaan door IBBSII afdwalingen op jengdigen leeftgi I i i ti s genezing van elke zwakte Blieï liücht Benauwdheid Hoofdpijn i Migraine Hartklopping Maagpgn slechte ipgsvertering Onvermogen llmpoteni Pollutione enz üitIvoerige prospeotnssen ll rijajor e jh 1 i d S dubbel Mck I 1 C Centra a Diipat Millh t i Vogte ZaUbomm I U pSta M GKbsn k Oo Kotterdan I F Hsppel t Grsvenhage I llalmmsM d Jong J Cia llaUer Isn I W If k Co aoDda H a bü Ue droüiataa l ti nekmUrttm m 1 maktalymi pmliamil vwicHwm m nam oi febriAMMriE fWVM M 1 Mtvtlm hMMM Mrk ali iil 0t9 l by U H wrnam BuUenlandscb Ove rzicht Reuter seint nit Agram dd 12 Dec Door de oppositie werd by den Landdag een dringende motie ingediend waarin geeischt wordt dat de Banus van Kroatië in staat van beschuldiging wordt gesteld Er ontstond een gevaarlgk tomult toen de Banns hel besloit voorlas waarby da ontbinding van den Landdag werd gelast De Duitsche Regeering heeft hg den Rykedag een wetsontwerp over de aanvolling der vloot ingediend dat in vele Duitsche kringen als een onnoodige uitbreiding van de vlootplaunen wordt aangezien Maar de bekende Flotténverein schynt het nog niet ver genoeg te gaan Tenminste deze vereenigir g heeft op krachtige wgze haar meening uitgesproken na een voordracht van graat Reventlow over de vlootplaunen werd een motie aangenomen waarin de vlootwet onvoldoende werd verklaard en op een snellere voltooiing der vloot werd aangedrongen In sommige bladen wordt dientengevolge een krachtige agitatie tegen den minister von Trepitz ondernomen wyi deze niet meer gevraagd hoeft hoewel de minister reeds vroeger verklaard beeft niet ongeneigd te zgn meer te nemen zoo de Rg ksdag bet toestaat Wanneer echter de regeering tot de overtuiging is gekomen dat haar eischen voldoende zgn voor de uitbreiding der vloot dan is bet te betreuren zegt de Frankf Ztg dat van particoliere zgde een poging wordt gedaan om haar verder te dryven want ten slotte konnen toch onverautwoordelgke kringen niet beslissen over de marine politiek der regeering Wy deelden reeds mede dat dit optreden van de vlootvereeniging geleid heeft tot verschillen in bet vereenigingsbestnur Prins Rnprecht van Beieren heeft met toestemming van den Prins Regent Luitpold zgn ontslag genomen als beschermheer der vereeniging Op welke wgze bet bestnur der vereeniging dit bericht heeft opgevat moge bigken nit de zonderlinge mededeeling die de nat lib afgevaardigde Stresemann in de Berlgnscbe byeenkomst deed Achter het bestuur der Vlootvereeniging staan 1 millioen Doitschers wat komt het er dan op aan wat die eene te Mttnchen zegt Haar die eeue is de aaiHtaande koning van Beiaren en zyn besloit is van zeer root belang voor het Rgk zgn heengaan heeft on reeds het gevolg gehad dat een aantal bekende personen ontslag namen als FhVÊLLETOK HET TWBE6EVEGHT Roman naar het Rnasiicb 37 D a gestadige oitleggingen ten koste van anderen at gtstadig nasporen en beluisteren die aek B en wee s die vriendschappeiyka sympathieën naar den doivel er meel Hen leent mg geld en stelt voorwaarden als aan een knaap Hen behandelt my de dnival mag weten boel Ik wil niets hebben riep hji wankelend van opgewondenheid en een nienwaii xenswunval vreezende Dat beteakeot dat ik Zaterdag niat vertrek l het door zyn brein NieU wU ik kebbeil Ik varxoek sleehta vandeMVoogdlMtap bcTrijd te tyn Ik ban g en knup a krubdDDic en weueli aiet oider tonieht U ituo Da dUkoon kwam binnen toen by Lilawtky uc dia lieb bleek en geiUeolsereid Ut i a vreemda rede tot het portret van vont Woroiatw wendde btoef hy ala aao das grond ganai d ataan Dat geiUdig gluren in myne aiel ing liMinkr TOOTt Ma di t iMIim naaKban lid der vereeniging En wanneer de vereeniging op deze wyze biyft voortgaan zegt de Frankf Ztg dan zal dit zgn werking op de Rykspolitiek zek r niet missen Het plan van de Times om de groote mogendbedende onschendbaarheid en onzgdigbeid van Noorwegen Zweden Denemarken Nederland en België te laten waarborgen vindt bg eenige Engelscbe bladen instemming Daar moet het heen vinden zg Volgens een telegram uitStookbolm zgn de Zveedsche bladen er minder mee ingenomen Nya dagligt Allehanda noodigt de regeering uit duidelgk te verstaan te geven dat Zweden van geen waarborg als Noorwegen nu beeft verkregen gediend ia Een SkandinaafscbNederlandsch Belgisch verdedigend verbood dat een Eni el8cb blad in ernst schgnt aangeprezen te hebben acht bet Zweedache blad eerder een bron van gevaar dan van veiligheid De bglagen beboorende bg het verdrag van overgang van den Kongoslaat beslaan meer dan 200 bladzgJen druka De bglagen gaan vergezeld van een verslag van de lasthebbers der Belgische regeering aan den minister van boitenlandscbe zaken een verdrag dos van de heeren die het tractaat tnsschen BelgiC en den Kongostaat hebben voorbereid Dit verslag i grootendeels een overzicht van den economischen toestand der aanstaande kolonie De conclosie der rapporteurs is dat België door overneming van den Kongostaat voor bet oogenblik geen lasten op zich neemt Het passief van den Kongostaat wordt gedekt door een actief dat terstond realiseerbaar is De gewezen Hongaarsche minister president Koloman Szell beeft aan een feestmaal van de grondwettige party een rede gebonden waarin hy het had over de slechte manier waarop de Engelscbe pers over Hongaarsche toestanden wordt ingelicht De Engelscbe bladen zeide hg staan vol onjuiste berichten over de verhonding tnsschen de Hongaarsche regeering en de nationaliteiten Door de pers was in Engeland de meening verbreid dat de Hongaarsche regeering een onderdrokkingstaktiek volgde tegenover de nationaliteiten De Magyaren werden steeds ten tooneele gevoerd als de onderdrukkers de nationaliteiten als de onderdrukten Niets was minder waar dan dat Integendeel de Magyaren moesten zich verdedigen tegenover de aanvallen der nationaliteiten die waarde en ik verzoek den vrywilligen spenrhonden bon spionneeren na te laten Genoegl Wat is er wat heb ik gezegd f vroeg Samoylenko die weer tot honderd geteld had en nn vuurrood op Lajewsky toetrad Osuoegl herhaalde Lajewsky bygend terwyi hg zgn mnts greep Ik ben Russisch arts edelman en staatsraad zei Samoylenko langzaam Een spion was ik nimmer en ik veroorloof niemand my Ie beleedigen riep hy met donderende stem op het laatste woord bysonderen nadruk leggende Zwygen De diakoon die den dokter nooit zoo majestueus rood verschrikkeiyk en pathetisch gezien had hield den hand voor den mond liep naar de voorkamer en schudde van bet laehen Als in een nevel ug Lajewsky dat Van Koren opstond en met de banden in de lakkaa eao afwachtende hooding aannam deae matige pose scheen Lajewsky in den hoogitea graad onbasehaamd en beleedigd ta Wea 100 goed j woorden tenig te nemen I riep Samoylenko Lajewsky die zich zyn woorden niet meer herinnerde antwoordde Laat my met rait Miate wil fkl Ik wil zlacbta dat jy an de DniUehe Joden nakomalincan at nat nat latas Asdan wt nieta anders deden dan stoken tegen Hongarge Het waa pynlgk zeide de oud premier dat de lasterpraatjes van de leiders der nietMagyaren in Engeland geloof vinden te meer daar de Hongaren steeds een gevoel van sympathie hebben gehad voor bel Engelscbe volk Het was zgn wensch dat die sympathie van blgvenden aard zou ign Bg do beraadslagingen over de begrooting in de Russische Doema hield de bekende leider der K D partg professor Miljoekof een zeer opraerkelgke redevoering Hg wees op de zonderlinge methode dis bg bet opstellen der begrooting gevolgd werd vooral op het willekeurig van gewone uitgaven in de cat gorie der buitengewone en sprak de vrees oit dat bet feitelgke deflcit veel grooter zgn zal dan de minister van financiën in zgn begro itings redevooring uiteenzette Miljoekof hield den minister van financiën voor dal de begroeting geen biyk gaf van een bepaalde afgeronde flnancieele politiek hg vreesde vooral dat de begrooting niet met de noodige zorg is opgemaakt waarvan het gevolg zal zyn dat de iukomstan ver boneden de raming zullen biyven Hg besloot zgo redevoering met de woorden Knnstmatig sluitend gemaakte begroetingen sollen ons evenals konstmatig verkregen volksvertegenwoordigingen tot bet Slaatsbankroet leiden Minister Kokowzef antwoordde den spreker dat het vaststellen van een afgerond financieel plan in tyden van overgang tot de onmogeiykheden behoort by bestreed dat in deze begrooting kunstmatige verschuivingen plaats hadden gevonden Vrees voor een slaatsbankroet achtte de minister volkomen overbodig Hy zette uiteen dat tot dekking van bet tekort op da begrooting een leening noodig zal zyn van 200 millioen Roebels Het antwoord van Kokowzef werd door rechterzyde en centrum levendig toegejoiobt De SenaM der Vereenigde Staten besloot President Roosevelt te verzoeken alle doenmeuten die in het bezit der Regeerjng zyn over de handelsbetrekkingen tasseben de Vereenigde Staten en Duitscbland en voornamelgk die welke betrekking hebben op den nitvoerbandel der beide landen aan den Sena te zenden Het doel van dit besloit in het bewgs te leveren dat de invoeren uit Qgitsehland in de Vereenigde Staten belangM zyn toegenomen terwyi de uitvoeren van k maatregelen nemen Ik zal my voldoening verschaffen Nn begryp ik het zei Van Koren van achter de tafel komende Het lust mynheer Lojewsky zich voor zyn vertrek door een duel te verstrooien Ik kan hem dat genoegen wel doen Mynheer Lajewsky ik daag u nitl Uitdagen f sprak Lajewsky zacht op den zoöloog toetredende en vol haat naar diens bruin voorhoofd en krullend haar ziende Uitdagen r Mygoed Ik baat ik baat je I Dat doet my genoegen Morgen zoo vroeg mogeiyk by Kerbalai met alle détails naar je verkiezing Maar nu weg Ik baat je zei Lajewsky bygend Ik baat je al lang Duel Ja Haak dat hy wegkomt Alexander Daviditcb andera ga ik zei Van Koren Hy hindert my Van Koran s bedaarde toon kalmaerde dea dokter deze kwam eensklaps tol zleb zelf nam Lajewsky met beide armen om het midden trok hem weg van Van Koren en mompelde op barlelgken toon met van opgewendenbeid bevende stem Hyoo vrienden goede vrienden We waren verhit Genoeg genoeg myne vrienden Toen Lajawaky deze zachte harteiyke tam hoarlt avoalda dat ar looaren de V S naar Duitichlana Bi t jin giilegen daaruit zou biyken dat de handïtsnvereenkomst van 1 Joli bel gevolg bad Duitscbland Bedr te begoostigen dan de Vereenigde Staten In verband biermede is de Senaat voornemens alle internationale douane overeenkomsten der Vereenigde Staten aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen De redactie van het Berl Tageblatt sprak over die plannen met den consul generaal der Vereenigde Staten te Beriyn en kreeg van dezen het volgende antwoord Ren statistiek over den omvang van de uitvoeren naar de Vereenigde Staten bezit ik niet Maar het slaat vast dal oil Beriyn de invoeren in de V S belangrgk zyn gestegen mogeiyk is echter in andere consulaire districten de uitvoer wat gedaald tegen vroeg ir Want vroeger mochten de goederen alleen gelegaliseerd worden in de plaats van herkomst by het nieuwe verdrag is echter bepaald dat de goederen ook door de coniuls mogen worden gelegaliseerd In da plaats waar zy gekocht worden Dat beeft allicht een grooteren nitvoer doen ontstaan oil Bariyu eu Hamborg maar den oitvoer oil andere plaatsen doen verminderen Hat bestuil van den Senaat der V S beeft eebter nog een andere beteakenis Het toont dat in den Senaat nog steeds can stemming heerscbt voor het handhaven der hoogü beschermende reebten en dat de bandelslractalen die deze rechten voor enkele lapden iets verminderden iu dit booge staatsliehaam voortdurend piet een zeker wantrouwen worden aangekeken Verspreide Berichten DoiisoHLiro Het bedanken van prins Rnprecht van Beieren als beschermheer van de Beiersche afdeeling der vlootvereeniging in verband met de verkiezing van generaal Keim tot voorzitter wordt druk beaprok in vooral na een der leden van de Beriynsohe afdeeling op de Woensdag gebonden vergadering eenigszins minachtend over dal verlies voor de vereeniging heeft gesproken Op diezelfde vergadering zyn ook de regeeringsvourstellen aangaande de vloot onvoldoende geacht De kroonprins heeft Woensdag een lang bezoek gebracht aan den ryksksnselier nadat hy den vorigen dag de rykadagtitting had bijgewoond Men vindt dit nogal opmerkeiyk iets zoo ongehoords zoo monslerachtigs in zyn leven gepasseerd was alsof een trein hem bUna had overreden De traoen drongen hem naar de oogen hy wenkte met de hand en snelde de kamer oit Uyn God het is toch vreeseiyk Ie gevoelen dat men door een ander gebaat wordt en men zich aan dien verafscbowde persoon in den ellandigitcn veracbteiykaten en meest hulpeloozen toestand rertoonen n oet dacht Lajewsky toen hy een oogenblik later in het paviljoen zat Kond water met cognac bracht hem weer een weinig tol zich zei ven Van Keren s koel aanmatigend gezicht den blik waarmede hy hem gisteren aanzag ztjn hemd dat een tapgt geleek zyn stem zgn witte handen dat alles stond Lajewsky daidelijk voor oogen en felle bartstochteiyke baat kwam in t a bart op en eischte voldoening In gedachte wierp hy Van Koren op dea grond en trapte hem tiy herinnerde zich al het voorgevallene tol in de kleintjes byzonderbeden en verwondarde zich er over dal hg dien nielibednidenden man gedwongen bad kunnen toelachen en dat hy nog waarde kon becbtan aan de meening van onbedoidende onbekende lieden die in znik een armzalig stadje leefden dat bet niet eens op de kaart te vinden was en door geen ordenteiyk menseb in Pelanbar ekendwerd Wordt rarTOlgO