Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1907

De keizerin ia naar Stftatsbnrg gegaan om haar zoon prins Angnst Wilhelm die daar zieli ligt aan inünenza te lieioeken KnaïLAKi De Italler hootdman Dinizoeloe i i zoo men weet gevankeljjlt te N i ngoma in Natal aangebracht De man waa door het trantport over de oogebaamie wegen lelterlgk op Zjjn ee Ste vraag waa naar jenevergrog Hjj is Hl aardig beschaafd zoo men ziet Bei ojb Kfn adellyke dam prinses De Ligne heelt onder den Belgii nhi n adel een inschrlving geopend ooi bet jrillanten diadeem dat wijlen koningin Heuriette ter gelegenheid van haar zilvere i bruiloft door de Belgische vrouwen werd aangeboden ondershanda vas de scboIdeisclierH van prinsee h uise te koopen om hvt daarna een plaats te geven in bet rausenra te Brnssel KliSI ANII Het proces tegen de generaals die Port Arthnr aan de Japanners hebben overgegeven had Woensdag geen voortgang omdat generaal Ooecharow ziek was Amkkika D Caaadeesche regeering heeft haar vertegenwoordigers in Europa telegrafisch opdracht versterkt de landverhuizing naar Canada in dezen winter niet aan te moedigen BINN ENLAND STATEN GENBRAiVL T W K K n K U IH K H Vergadering van Woensdagavond Aan de orde waa Hoofdstuk Vila Nationale Schnld Bg het nigemeene debat erkende de minister de heer de Meester in antwoord aan den hoer van i liters dat twee kantoren gerechtigd tot uitgifte van certificaten Werkeiyke Schuld in de laatste maanden hun betalingen hebben gestaakt Up verzoek van dien afgovauidigde legde de minister echter de geruststellende verklaring af dat bg tnillisHeinent de houder van een certificaat inschrijving op het örootboek kan vorderen en bij dns geen schade lydt In de beide gevallen van staking vac betaling door de administratiekantoren werd den houders van certiflcaten hun rente ge vaarborgd Üe minister hoeft daartoe onmiddellyk maatregelen genomen Naar aanleiding van bet denkbeeld van den heer van Oitters om in plaats van certi caten 2 i pCt obligaties nit te geven merkte de minister op dat bjj het invoeren van een dergeiyken maatregel niet mag worden voorbygozien dat thans op het oogeublik het aanbod van 3 pCt obligatie zeer beperkt is en met den dag minder wordt Het algemeen debat werd daarna gesloten en het wetsontwerp goedgekeurd Hoofdstuk Vllb Financiën Ue heer Reyne betreurde dat nog steeds niet verboden is invoer van saccharine y bepleitte een mildere toepassing van da heffing van saike accüns vooral in het be lang ook onzer bgenteelt en jamsfabricuge Ue hoer Janssen Maastricht klaagde over de toepassing van de heffing der rechten van in uit en doorvoer en van de accyzon alsmede van het tonnegeld der ucsohepen Spreker vroeg wgiiging van do verouderde bepaling dat goederen uit het binnenland nlloen langs de hcirbanan mogen worden ingevoerd De heer van Vnuren merkte op dat by accynsverlaglng ons land nog ver achter zal staan bQ omringende landen De heer Smeenge drong aan op atscbatfing van provinciale gameenteiyitc en waterschapstollen en bepleitte dat de minister tal toestaan betaling van de pensioenbydrage per maand en niet per t maanden üe heer ter Laan betoogde do wenscheIgkheid van afschaffing van nog bestaande tallen De heer ïroolslrn besprak de bekende Drielscho vischrechtkwestio Ër aan herinnerde dut t Uyk on do gemeente Driel het proces by bet Arnheoasche hof bobben verloren vroeg spr of d onjuiste kaart in 1897 door de registratie opgemaakt niet moet worden herzien om verdere botsingen te voorkomen en of nu niet de overeenkomst door het Ryk met de gemeente Driel aangegaan moot worden ontbonden Hoewel spr t van dozen minister niet verwachtte vroeg hy toch opcniyke verklaring dat men den eenvoudigen visschersman vroeger pachter van Kykswater door wien de zaak werd aangebonden niet zal worden tegen gewerkt De boer Lnqasse bepleitte de wenschelykheid ook tydelgke diensten voor pensioenberekening mede te tellen De minister verklaarde dat een wetsontwerp in zake de saccharine too spoedig tnogeiyk tal worden ingediend Hy zal overwegen ol t mogeljjk ii groo e 1 fabrieken van jam eeoige maanden voor 1 suikeraccgns te crediteeren I Wat de kwestie der heirwegen aangaa merkte de minister aan den heer Jansen op 1 dat het niet altgd gemakkelgk is wegens I srookkelpogingen om de eischen Tan h l 1 verkeer in harmonie te brengen met de 1 eisclien van een goed toezicht D minister erkende echter dat de oude 1 wet van 1822 grondig moet worden he 1 zien maar hiervoor ontbreekt hem den I tyd Misschien is parlieele herziening m I gelök Verder dan de voorgestelde verlaging van I de suikeraccgns kon met het oog op de I schatkist niet worden gegaan Afkoop van 1 alle tollen zou Ie duur zyn Wel verklaarde jde minister zich bereid een aannemelgk I voorstel voor een partieel plan van tolop I lieffing te willen overwegen 1 Storting van pensioenbgdrageo maind 1 l ks door ambtenaren zal worden overw I gen De overeenkomst met de gemeente Driel I is vanzelf vervallen De visscher die de 1 Drielsche kwestie legen den Staat begon 1 zat niet worden tegengewerkt by insohr t vingen 1 Du heer van Dedera hoopte dat do m I nistur alsnog zal kunnen komen totalschaf 1 flng van alle be lande tollen met Staalshulp 1 Na replieken is het algemeen deb t 1 gesloten I De artt 1 tot 13 zgn goedgekeurd 1 Maandaj avond voortzetting van de bc 1 groolinii van Financien Vergadering van Donderdag 12 Dec De behandeling van de begroeiing van 1 Binnenlandsche Zaken werd voortgezet De minister verklaarde in zake bestrgding der tuberculose dat hoewel overtuigd van het onvoldoende van het tot dusver gevolgde stelsel op bet oogenblik niet anders dan voortzetting van dat systeem nl het snbsidieeren van particnliere voreenigingen kan geschieden Inmiddels zal de minister in de toekomst zyn voordeel doen mot de gegeven adviezen en wenken Da heer Schaper stelde ook namens den heer van Kol aan bet eind zgner repliek een amendement voor strekkende de mogelykheid te openen dat ook gemeentebesturen Rykssnbsidie tot bestrgding der tnberculose kannen bekomen De beer Blooker raadde aan voorloopig de zaak nog maar te laten zooals ze is 1 daar de beslaande particuliere voreenigingen bereid zyn zich op te lossen in een grobt ceniranlcomilé De boer Lohman bestreed het amendementSchaper dat een geheel nieuw stelsel brengt en dus een te verre strekking beefljterwgl I ook de minister het bestreed als niet nooI dig daar aan geen enkel gemeentebes uur I dat subsidie vraagt zulks ooit geweigerd is I Nu nog eenig debat trok de heer Schaper het amendenient in I De heer de Stuer bestreed het op deze I begrooting uilgetrokken subsidie aan de Vereeniging tot bevordering van Bouwkunst te I Amsterdam voor prgsvragen voor ontwerpen I van werkmanswoningen als geheel onnoodig I als er inderdaad ontwerpen voor werkmanswoningen noodig zgn dau drage de Regeering I die op bv aan de Technische Hoogesebool I De heeren Schaper en Sohokking rieden I den minster aan den post maar liever terug I te nemen De minister verdedigde den post die ten I doel beeft om waar naar do meening der I Regoering een goed type voor arboidersI woningen nog niet bestaat dit vraagstuk I aan deskundigen te onderwerpen Na nog eenig debat werd deze subsidieI post verworpen met 38 tegen 32 stemmen De heeren Lehman Troelstra en de Klerk I drongen bg den minister aan op een wetleI Igke regeling ter voorziening in den toestand I van het personeel by de voormalige schntI teryen I De minister deelde mede dat hy na rijpe studie lot de conclusie is gekdmen dat ala iets ten voordeele van deze menschen kan I gedaan worden zulks tal moeten komen I uit de kassen der gemeente die steeds de I schnttergen bekostigd hebben Dat antwoord stelde de beer Troelstra by wien de heeren Lohman en Eland zich later aansloten teer teleur H i I vreesde dat er van de zaak niets terecht I ton komen als te wordt overgelaten aan de I gemeenten I De minister ton dat nog eens nader overwegen maar kon geen Itoetegging in dien tien doen De heer Schokking bestreed het aange I vraagde inbsidie nd f 2500 aan het Nedar landsch Üymnastiekverbond omdat hg Is I tegen uitbreiding van dergelgken Staats I steuD on ook omdat deta bond uitvoeringen geeft op Zondag Spreker ton in geen geval I den poat goedkeuran indien da minister I niet de voorwaarde stelde dat uitvoaringen I niet op Zondag mogen plaats hebben I De heer Eland verdedigd het subsidie I all lioogat Dattig OTerigeu gMohiedea tn plattenlande des Zondaga ergerlijker dingen 1 dan gy nnastiek uitvoeringen 1 De heer Lobman sloot zich met nadruk bg den heer Schokking aan Hen moet conscien 1 tiebezwaren eerbiedigen I Do minister verdedigde het subsidie Hg 1 wees er in de eerste plaats op dat gymnas I tiflk hoogst nuttig is voer ons volk daar 1 zg niet alleen het lichaam ten goede komt maar ook staalt en sterkt de zedelgke ei genschappen des volks De minister achtte een voorwaarden om op Zondag geen uitvoeringen te houden of te doen houden alleszins onbiiliyk Indien de Kamer meent dat een dergelgke conditie moet gesteld moet zi liever geen subsidie geven De minister is enkel bereid bet bewuste bezwaar onder de aandacht van den bond te brengen De heer Begout beloogde dat ook de katholieke fractie gekant is tegen een feestvier ng op Zondag die zoodanigen omvang heeft dat zy een behooriyke Zondagsheiliging in den weg staal De Eubsidiepost werd daarna goedgekeurd met 56 tegen 25 stemmen Vervolgens werd de atdeeling Hooger Onderwgs behandeld waarby de heer de Visser in een uitvoerig beloog uiteenzette dat deze begroeiing geen streven vertoont om het peil v in het Hooger Onderwgs in zgn geheel Ie verboogen doch de blgken draagt van een strgd lusschen universiteitsbelangeu waaronder het H O zelve noodwendig moet lyden Do ecnigj verbetering is volgens spreker do instelling van een adviseerend college een ratd van hoogstaande mannen buiten elke tacnlteil om die de belangen van het Hooger Ünderwys in hun geheel kan overzien De beer de Savornin Lohman achtte de Kamer niet geschikt om de belangen van het hooger onderwys te beoordeelen De nniversileiten moeten onafhankelgk worden en de effeclns civi us worde slechts door oen Staatsexamen los van de universiteit bereikt De heer ter Laan wenschte niet alleen zeer begaafde maar ook begaafde jongelui uit de onvermogende standen lot do universiteit toe te laten waarbg dr Bos zich aansloot Deze bestroed bet denkbeeld van den heer Lohman omtrent losmaking van den effectns civitis Morgen voortzetting Dan is de minister aan bet woord Biykens een by het Ministerie van Koloniën nit Nederlandscb Indië ontvangen telegram zgn aan de colonne lot tuchtiging van Kolbano in bet landschap Amanoebang op Timor ingeleverd 12 karabgnen die geroofd werden bg de overvalling der patrouille waarover handelt het bericht in de Nederlandsche Staatscourant van 12 November 1907 Een hoofdaanlogger van die I overvalling en twee daaraan schuldige hoof I den werden gevangen genomen Gemengde Berichten Men meldt uit Krommenie Oisterenmorgen zgn bg de Vennootschap Verwar de werkzaambeden weer begonnen voorloopig met het personeel dat zich beeft aangemeld Aangezien door de stakende drukkers werd gepost by de fabriek was voor voldoende politiebutp gezorgd die in de nabyheid der postende stakers bleef en beu volgde door de gemeente Behalve een meer dan gewone levendigheid en drukte op het uur waarop de fabrieken a ingingen bleef alles rustig en ordelgk in de gemeente Men meldt uit den Haag dat de bevoegde autoriteit dezer dagen beslist heeft op een verzoek van de naaste familie van den wegens den moord op een dame in de Scheveningsche boschjes ontoerekenbaar verklaarden maar voorloopig in een krankzinnigengesticht geplaatsten M B om hem uit dat gesticht te ontslaan ten einde het gezin waartoe hg behoort en dat naar Amerika gaat verhnizen daarheen te kunnen volgen Men verneemt dat dit verzoek van de hand is gewezen na ingewonnen geneeskundig advies Hen schrgft aan de N R Ct Als gevolg van de rykapremie gesteld op het vangen en doodeu van zeehonden zgn er in detea zomer ongeveer driehonderd robben gedood uitsluitend op de Wadden Men meldt aan de N R Ct In verband met de nog altyd heertchende typhusepidemie te Zuidscharwoude M H heeft de gemeenteraad besloten een loening aan te gaan van t 700 Een deel hiervan tal besteed worden voor een nortoupomp terwgl de rest tal dienen om de kosten van ontametting vau bedden en woningen van onvermogenden te dekken By de beraadslaging in den gemeenteraad van Znidscharwonde K H over de maatregelen ter betengeling der typhos epidemie deelde de heer V mee dat h j deie week nog Mn rroaw nit d geiin ur mo typhns lijder wai en koMepot lag nitapoaleD in een sloot In verband met den moord te Leggelooërveld gemeente Dwingeloo werden gisteren ter beschikking gesteld van dan ofïeier van justitie te Assen A S en L W beiden wonende in de nabgheid van de Geenweobrug Naar wg vernemen zyn beide personen gisteren door den rechter van ioilrnctie in verhoor genomen De beide verdachten zgn in voorloopige hechtenis gehouden Ass Ct Uit Oudenbosch meldt m jn Gisterennamiddag is alhier van een in aanbouw zgnd huis van den heer A W de voorgevel gedeeitelgk ingestort De stelling brak door het gewicht der steenen en twee metselaars M W en C M die op de stelling stonden vielen van een hoogte van circa 6 meter C M is met gebroken ribben naar het gasthuis vervoerd terwgl M W naar zyn eigen huis is gebracht Do toestand van den eprste is zorgwekkend Te Sneek zal met medewerking van het Centraal Vrgzinnig Comité aldaar een Vryzinnige Propaganda Club worden opgericht De heer Lotgering van Meppel bestonrslid van den Bond van Vrgzinnige Propa gandaVereenigiogeii hield in een daartoe belegde vergadering een rede waarna een vuorioopige commissie werd benoemd Binnenkort wordt opnieuw een vergadering belegd waarin de vereeniging definitief zal worden opgericht Den 8 December jl is te Nieuwesluis gemeente Heenvliet vermo ideigk verdronJ C H H Mackoy 60 jaar dirigeerend officier van gezondheid 2e klasse der Kon Marine te Hellevoetsinis Hy is op dien dag met de Brielsche boot raedegereisd van Vlaardingen naar Niéuwesluis en aan het hoofd aldaar des avonds omstreeks 6 uur afgestapt om zich te begeven naar de stoomboot Voorne en Putten liggende aldaar in het kanaal door Voerne Met laatstgenoemde boot is hg echter niet medegereisd naar Hellevoetsinis en aldaar ook niet teruggekeerd doch zyn in den morgen van 9 December in de bnitenhaven te Nieuwesluis dryvende gevonden de aan hem toebehooronde hooge hoed en zwartlederen tascb Op het vinden van bet lyk is een flinke belooning gesteld en bg ontdekking daarvanverzoekt de commissie van politie te Hellevoetsinis draadbericbl Een rechtsgeleerde zeeofflcier Aan de universiteit te Amsterdam is gisterenmiddag tot doctor in tie rechtswetenschap op Stellingen bevorderd de luit terzee 2e klasse J C Jager Hy is da eerste rechtgeleerde zeeofficier Prof Van Hamel releveerde dit eigenaardig feit aan het slot der promotie en sprak de hoop uil dat deze combiiiatie zoowel leger en vloot als den gepromoveerde zelf ten goede ton komen Een zeer belangwekkende discussie ontspon zich nog naar aanleiding van eenige stellingen van den heer De Jager waarin deze zich voorstander verklaarde van bet behoud van militaire rechtspraak ter wille van de tucht terwyi prof Van Hanoi als zgn overtuiging uitsprak dat het beter is de militaire rechtspraak te geven aan den burgeriyken rechter wiens taak in alle andere gevallen immers ook is zich in te werken in de omstandigheden van den beklaagde over wien bg recht te spreken krygt De plechtigheid werd bygewoond door een groot aantal belangstellenden onder wie vele hoofd en subalterne officieren onter zeemacht De Pruisische politie heelt een Poolscha liederbnndel van Franz Barinski onder den titel Nag is Polen uiet verloren en een Poolsch socialiatitche lakkslender voor 1908 in beslag genomen De Pruisische regeering schgnt wel voornemens te zyn de ingediende Polenwet nog eens in overweging te nemen Zy heeft althana aan de commissie uit het Huis van Afgevaardigden vartocht de behandeling te verdagen tot na Nieuwjaar ten einde haar tijd te geven voor overleg Een Raadslid dat met tgn tyd meegaat tn de gisteren gehouden vergadering van den Raad van Ambt Doetinchem verklaarde het Raadslid Lieftinck bg de discusaiSn voor opheffing van een tol ten behoeve dar te ezploiteeren tram nog liever een moois som gelds te geven ala de trtn er io t geheel niet kwam daar trams toch lilt andera dan laatposten t ja Spraku mukto er echter geen Toontel van De Naderl Poat en de DnitcelM loUr De Nederlandsche Posterfjao gau voort handen spandienst t Terriehtan voor da Diitutae eoUaettnn n liitr t luda rtr l tergan Weder werden logezetMan door middel van de post nitgenoodigd tot deelneming aan dergelgke lotergen t Ia alaol art 2 2c van de Lotergwet 1905 niet bestaat Ligt het nn niet op den weg der jsstitie vraagt de N A Ct een vervolging in te stellen tegen den directeur generaal der Posteryen op wiens last de deelieming in zoodanige verboden lotergen openiyk wordt bevorderd op grond van art 6 f Te Utrecht is gearresteerd B W ö stationsassistent te Apeldoorn verdacht van verdnlsterit g van een portefenille met 5600 galden aan effecten die verloren was in een spoorwegconpi Amsterdam 10 Dec 1007 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Atl4 Snrinaamache Bank UlpCt flollandsche Hypotheekbank met F 250 toebetaling door den verkooper Calluur Mg Langsee Offerte 5 pCt Oblig CnUunrMy Haron 98 pCt Aand Cultuur Mg Petjangailn 125 Borneo Sumatra Handel Mg Offerte i pCt Oblig Onderlinge Pharma centische Groothandel 94 pCt Aand Oost Afrikaanache Compagnie 70 Baumwollspinnerei Gronan Offerte My t eipl V d snikerondernemingen Sentanen Lir Braogkal en Diooyo 150 pCt Mg t expi V d Nieuwe Amsterdansche Courant Algemeen Handelsblad 95 Solosche Tramweg Mg 56 Algemeene Haatschappy tot exploitatie van onroerende goederen 80 Negotatie Land is zekere bezitting 260 Leidsche Boawvereeniging 90 Bonwonderneming Willemspark f 220 Bouwgrond My Zorgvliet 80 pCt Groninger Waterleiding 156 6 pet Ink Oblig My t verpleging V zennwiyders en geesteszieken Offerte 4 pOt Oblig V diverse gemeenten 98 pCt Prov Zuid Holland 100 Aand Vereeniging tenT ehoeve der arbeidertklaise 70 Opr aand Holl La Plat Hyp b I 40 Javasche Cultuur Hy f 75 Nederlandsch Ameri kaansche Stoomv art Uy f 200 Winstaand My tot exploitatie der suikerfabriek Waroe f 80 AANBËBODEN 4 pCt Oblig Maas en Merwe Bank Bod Aand Mg voor gemeeutecrediet Serie A 210 pCt 4 Oblig Nederlandsche Crediet en Depositobank Bod Aand Wissel en Effectenbank Eerste Serie 105 pCl Vaderlandsche Hypotheekb 70 5 pCI Oblig Boomkweekeryen v h Jae Smiti 100 Aand Cultuur My Petjangatn 135 Rotterdamsche Kina Mfi Tji Kembank Bod Prei aand Idem Idem Idem Bod Aand Cult My WatoetoelisPoppoh 171 pCt Oblig Petroleum Mg Salt Creek Bod Aand Oost Afrikaanache Comp 80pCt LoodwiUabrlek de drie Blokjes 96 Ug voor Meel en Broodlabr 70 Haarlemsehe Uachinefabriek v h Gebrt Figee Bod Hollandsehe Hy tot het maken van werken ingavap nl beton 145 pCt 5 pCt Oblig Uaehine rywielea m antomobMniabrtok Simplex 80 A 6d uy Alkmaat Packet Bod Venchnr A Co i AlgaSMae Binunlandtehs StoomT Hf 40 pCt Betnwiche Stooratramw Ml 68 Ct Oblig 8eh ehe Tr Bw M i 8 t Aud WeatlaodaehaStowitr w Ug 96i uy t pi TM onroertade goeieraa de Beeidentie Bod uy t eipl Tin het Oruie Hotel te Nymegen Bod Vertekeringabank Koamoa 190 pCt Uam Idem 185 Eiente Onderlinge Aunamen Vartakering uy B 4 Grnniager WaterMding 162 pCt uy vaa Narna Le Lacq tot expl T n onrotraada Ooadataa 34 4 pCL Oblig qeantardaradeal Bod Paadbr OadarlJnca Mader iarfieka H rotkaaklwBk Bod Paadbr PreTiactala Hyp b 97 Opr aaad H dlaad La Plau HypA I 60 JaTuehs Caltaar Ufe l 30 WtautMMd Kaa Pakatnart UI l ÖOO Opr aand Naderludieh Aaartt StooBTtart uy i 325 INQBZONDEN Bwiên verantwoordelijkheid der Redactie 30 December Sociëteit Ons Genoegen Zaal Kunstmin Amsterdam datnm postmark TOURNEE Don Vincenzo D Alessandro h a Wg hebben het plan gevormd met den bekenden tenor Don Vincenio d Alessandro een Italiaansch geesteiyke die tevens een phenomenaal tanger is een groote tournee door Holland te maken BJj deze tournee hopen wy ook ten uwent deien kunstenaar die eerst sedert kort ontdekt werd voor te stellen wy durven den tenor Don Vincento d Alessandro gerust een unicnm te noemen Date tanger begaafd met n eeke tenorstem van n ontroerende schoonheid tal in allen eenvoud van i n komst laten genieten gekleed komt hy lyn heeriyke liederen in alle ongekunsteldheid voordragen t Is teker n groot voorrecht dat door velen hoogeiyk gewaardeerd zal worden I Men heeft hel te danken aan de goedgnnstige bascbikking van het vaticaan dat deten tanger welwillend toestond ook elders i n langgaven ten toon te spreiden en door de heeriyke wgte waarop hy die geesteiyke liederen weet te tingen alom vrede en geluk té brengen Wg zeiden het reeds Don Vincenio d Alessandro is ontdekt t Was de overbekende geestelgke componist en dirigent Perosi die toen Don Vincenio in zgn siitynsche kapel meewerkte bemerkte dat er meer dan gewone zanggaven in hem staken Perosi is voor ons geen onbekende Deze groote kunstenaar maakte reeds door ons toedoen met ryn aixtynsche kapel een triomftocht door ons land En zyn koorwerken werden bier steeds met het grootste succes uitgevoerd Als bawys welk eene populariteit Perosi in Italië bezit moge dienen dal te Rome weldra zal worden geopend de Perosi Concertzaal welke men als n bescheiden hulde aan tjjne groote talenten naar den meester heeft genoemd Welnn deze Perosi de grootste der Itailaansche geesteiyke componisten heeft Don Vincento d Alessandro uitverkoren om buiten de grenzen van Italië zgn composities te doen weerklinken Zoozeer is de meester met den jeugdigen zanger ingenomen In Italië heeft Don Vincento reeds groeten naam Dete onderscheiding van Perosi heeft zyn repatatie voorgoed gevestigd I En thans tallen wy getrouw aan ons systeem om In Holland steeds t eerst de nieuwste snufjes te brengen en tevens t beste wat op muzikaal gebied te krggen is u Don Vincento d Alessandro voorstellen Dat wy bierbg niet vergeefsch een beroep op Holland s grooten kunstzin hebben gedaan waar t betreft een werkeiyk groot kunstenaar te hoeren daarvan zyn wy van te voren overtuigd En daarom is t m t de volste vertrouwen op den goeden uitslag dat wy deze tournee met Don Vincenio d Alessandro ondernemen Hoogachtend Uw Dw Dn C T U DE HONDT VKRGADERINGViNDENGEHEKNTKRAAD VRIJDAG 13 DECEMBER 1907 Vooriitter de Burgemeester Tegenwoordig de hb van de Velde Nederhorst van der Torren van Eyk Knuttel Targear Bokhoven vaa der Ree van Itersoa Usselstyn Oeiaing Jongenbnrger Uayiwyk Vingerling en Dercksen Alwetig de hb van Galen Herman Prince en de Jong allen met kennisgeving De notuien der vorige vergadering worden voorgaleten en onveranderd goedgekeurd De Vooriitter deelde mede dat door Ged Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten Tan 22 Nov jl tot verhuur van de bovenverdieping Tan de Waag en de wytiging dar gameeote bagrooting dienst 1907 Aangenomen voor kenniagsTing Ingakomaa 1 Een brief van Ged Staten houdende opmerkingen naar aanleiding van de onlangs vaatgeatalda Verordening op de hnitan van koop met recht tot inkoop Ter Tiile 8 AanbaTalingen in Taeatnrei Toor veracMIIende Commissies Voorgedragen werden Toor Lid Tan het Bnrgeriyk Armbestnur de bh J A P Uantyn altr ea W Wernink In da vacatara door bet overlgden van dan kaar Groenandaal worden voorgedragen da hh A H Sprayt en J C Hartman Begaat Tan bet Weaihnii altradend regent a da ka r C Tas Barkal dia iMdankt baalt Toorgedragen worden da hh B G J ETart en A H Sprayt Regentes Tan bet Gasthuis UeTr Prince Schim van der Loetf altr en Mevr ran de Velde Smits Regentes van het Weeshuis Mevr Hoogendgk aftr en Mevr Langeraar Regentes van het Bestedelingenhnit Mevr T M V d Straaton Boer aftr en Mevr M Breebaart V d Klein Curator van het Gymnasium de hh L ten Bosch aftr en J W Berkelhach van der Sprenkel Lid der Commissie Toor het Middelbaar Onderwys de hh A Uontagne aftr en P de Boer Lid der Commissie TOor de Stads Uutiekaebool de hh J J A Uontyn aftr en A C Cosyn Lid der Commissie Toor de Stedeiyk Zweminrichting de hb Dr R K Boekmeyer aftr en H J L Kamsteeg Regent van bat Hoffmansgesticht de hh P J A Levedag aftr en A W Rees en in de buitengewone vacature door het bedanken van don heer C W van de Veldede heeren J A P Montyn en C J M Kroon Tar visie 3 Een aanbeveling voor drie leden der Commissie tot wering van schoolvertnim Is gedrukt rondgedeeld en wordt ter visie gelegd 4 Een brief van B en W tot verlenging van den terngn van ontruiming van een onbewoonbaar verklaarde woning Is gedrukt rondgedeeld en wordt ter visie gelegd 5 Een rapport van B en W op het adras van den Bond van Ned onderwyzers verzoekende subsidie voor de opgerichte cursus voor de boofdacte Is gedrukt rondgedeeld en wordt tor visie gelegd 6 Een lyst van B en W van ambtenaren die opgenomen zyn in het pensioenfonds Tef visie 7 Een voorstel van B en W tot demping van het water langs de Blauwstraat Ter visie Een voorstel van B en W tot demping van het water langs de Naaierstraat en Achter de Viscbmarkt Ter visie Een voorstel van B en W om den heer A M Emeis vergoeding te geven voor huishuur Ter visie Een adres van A J Krleger houdende beiwatr tegen da hem verleende Concessie van een paardeutram In handen van B en W om advies U Een brief van de Commissie voor de Uatiekschool daarby mededeelende dat het jaarlgkscb axamen tal plaats hebben op 17 December de raadsleden dsarby uilnnodigende Aangenomen voor kennisgeving 12 Adressen van A deiBrnin J Havetaat sluisknechts en C v d Heuvel brugwachter vorioekende eervol ontslag Wordt eervol verleend tegen 1 Febrnari 13 Een adres van den Kerkeraad der Ned Herv gemeente vertoekend afschaffing van de kermis ol too dat niet kaa ge schieden afschaffing van den kermis Zondag Ter visie 14 Een adres van een drietal firma s over bet gebruik van locdwithoudende verven In handen van B en W om advies 15 Adressen van de hh B E Spyker en J F Goddyn dank betuigende voor de verhooging hunner jaarwedden Aangenomen voor kennisgeving Wordt vervolgd Stadsnieaws GOUDA 13 December 1907 In de bedenmiddag gebonden zitting van den Oemeenteraad werden benoemd tot keurmeester van Melk de heer E Grendel tot onderwyier de heer P Klinkenberg tot lid van het sokeidsgerecht de beer W B F Qrevenstnk en tot plaativerTangend lid de haar L D Hartens ScBOoxHovM 12 December Hedenavond trad in het Nitsgebonw voor een stampvolle taal op de bekende Neeltje Lokersa om te spreken over den diep treurigen tedelooien toestand vap om volk en de treurige positie waarin nog altyd de Trouw Terkeert door gemli aan wetteiyke berscharming tegenover hare belagers Twee uren lang boeide ly lot het eind de vergadering alles meedeelend nit baar ryke ervaring in bat leven op een wyie die diep meevoelen deed met het leed dat daar sprak uit oog en Item wy moeten volstaan met het weergeven van den indruk die dete vrouw op ons heeft achtergelaten Het is voor een beknopt bestek niet doeniyk den inbond deter ryke en lange rede mee te doelen wier grondtoon in duiaend varianten weerklinkt in dete woorden Bescherm de Troaw door wetten en werk teTeni aan de ladaiyka Terhefflog Tan ont Tolk BEÏÏRS 7AS EOTTERDAM L K H KSliuM Miimvn PoETooAt Oblig 3e Sarin fr 050 3 69 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 RuBuND IiAing Dombr Obligation 4 96 Atn Japan Obligatien 1899 4 77 44 CoLinuu Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 841 1 B pol eet Ban n Pandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Aandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb le Algem GroningeScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Uypb 4 101 Bewyzen van Deelger Nortbw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsoho Hypb 99 Seheepttaart MaateeJiappyen Pand Holland Gulf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank ü Amsterdam 4 100 Premieteeninqen bttboil Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Spoorvegteeningen iTAUt Oblig Zuid Itallaansche Spw lUy A 867 Diversen Uy tot Expl Laan van Moerdervoort 1902 89 SEIZOEN OFBÜIVIHI VAN MANTELS COSTUMES MANTEL COSTUMES AVONÜMANTEL8 BL0Ü8KN BONTMANTELS PELTERIJEN MAHÜT PrediktMart bU da Remonatrantaoba Qereformaarde Qemesnta alhier Zondag 15 December s morgens lOV nnr Ds H VAN ASSENDELFT AOVEliTKMTIKfS CtJUATEELE By vonnis der Arrondissemeots Rechtbank te Rotterdam in dato 9 December 1907 ia OBRBIT HAHISVS BUUGERLAND tonder beroep wonende te Gonderak geêteld onder eurateele Namens de vertoekater Mr M H 8CHIH VAN DEB LOEFF Gonda 13 December 1907 gleaw aaavartraaaa Vrat I r I ialnin inilbokand UIQV EIAOBT IIIXSI UlUn Mkl aal PAtriabMck tot vourtdnrende radieala n lekere genesing van alle letu de nfeest hardnekkige enui tlekten ooral outstsu doir aldwalingon op iongdigen leeft i J otA e genetiag van elke swakta 81 i i aebt Benaawdhaid Hootdpgn Migraine Hartkloppiug Maagpgo slachta spgsveriaring Onvemogsn Impotani Pollntione ent U U Toarige prospeotniaan l ppior eh 11 I a duUMia Iwek n r i Onirail ap4l Maltb v d V i ta ïaltbonm I pSli M CMbu k Co Rotterdan 1 Htppel MOratenhags I llslmnaai du Jour J Gia BoUar ua W If t ax noEda ikKslUdragitUi