Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1907

Maandag 16 December 1907 46sle Jaargang i o 10514 mmm miuwi JMeuws en Advertentieblad coor Gouda en Omstreken TalefMi JT M ADVERTENTIEN worden gephatst van 1 T regels a 5 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettars wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tx t 1 uur ile miild TdciMB Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vaa Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Openljare Verkooping te GOIJÜA op MAANDAÖ Ui DECEMBER 1907 s morgens 1 nren in het KoI8 liDis Het Schaakbord aan den Kleiweg Ie Uonda ten overetaaD van den te i iai treckt gevestigden Notaris J KmM van No 1 Ken goed ondeTlioadeo van vele gemakken vourzien WoonhuiSj met aliondtrigken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en een GANG dacrDaaat aan den Elaweelen Singel te Goada wijk K NoB 661 en 66U groot 1 are To centiaren Verhoord tot 1 Mei 1908 voor 1 440 per jaar No 2 Een goed onderhooden van vele gemakken voorzien WOONIIIJIli met afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turlmarkt te Gonda w k H Non 122 en 122a groot 5 centiaren Het Itenedenhuis is verhuurd voor 1144 per jaar Het Bovenhuis is niet verhuurd No 3 Een BOOMKWGIiKEKU liggende in de tweede Kade achter de Knrnemelksloot te Gouda belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1175 ea 117M groot 52 aran No 4 Ei n perceel Hakliuiit en fWaicr liggende nubjj peiceel 3 belendende de ti amweg Gouda Schoonhoven te Gouda Sectie A Noi 1342 1343 ei 13 groof 54 ren 70 centiaren en No 5 VIES wooMira met ERVEN en GROND aan en achter de Nieuwe Haven te Gouda wyk N Nos 104 193 192 en 191 en een perceel Open G xoxa d daarachter ter breedte vau 7 Meter 20 Centimeter aan het UeyenteHiieplatHiioett Verhuurd by de week voor l 4 5Ü In een perceel Betalingen der kooppenningen 16 Januari 1908 Te bezichtigen drie werkdagen v6ór den verkoop van 10 12 en 2 4 uren en op dien dag van 9 11 uren Nadere inlichtingen geeft Netarla KOEMAN voornoemd DE OOËDKOOP8TE DE MEEST PHACTISCHE i DE BLEEBT VOLLEDIGE MODCBLAOE M zun bealist die der Kirmtt rilK LADIKS JOVUXAL mot minsten drie gratis gekuipte patronen en oen gekleurde plaat IHK ILL nimssiiAKKn met oen gratis geknipt patroon TUK HhXAMt OF CHILI KA S t ASIIlOKS Kindermodüh met velo gratis geknipte piitrunun VIl lAdT l iK ttui KhaiulMimi Alle IM t kitulel Huil Hljooegurl Vun alle ii deze bladen voorkomende modellen z n GEKNIPTE PATRONEN mot lloll verklaring fr p p togon vüornilbetaling van lü 50 verkrijgbaar b j MILL Y SIMONS Den Haag ii H l bMU uduiddrluM u I 1 ndkcljrkm ratumUM root Hnna IKH inToarilduaMMKInAuNlwmwnk I B Il Afpnnnir vu C M Mlllw t MK rili ltalli Mr M MMMMfMi mW op nun n fabrltUlMtk VirttntaM I H tr 1 MM h MMjnrt IJI Gouda Druk van A BRINKUAN i Zi aemalogeeii Poedervorm is het peni f8te heljieiiil niiddel tegen nioeilar moeite Hleek neht Xenummicakle Uoofapifufu HIaitelaotlield Oumachteu fermagerlug em fermlnderlng der UckaamaktacMeu aetnato een in Poedervorm en kan in alle drinkbare vloeistoffen 1 heeft een aangename smaak worden opgeloet HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doü met gebruiksaanwijzing f 1 60 Heulde lahrikamcn II v SCiUlk Go Deo Haag Verkrogbaar bsji Kirma WOCFf Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOUMAN ifoordrerkt PINKSB Nieuwerkerk ad Umi A N VAN ZESSKN Schoonhovtn B v WIJK P W v EDE Oudtwater A SCBEBR Baa trevht K VAN DBS HBUDBN Ueumjk P v d SPEK MoermpelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HBUDBN Waddingtvten P A dbGROOT A UE JONGll Oudemater J P KASTELEIN Pehbroekerdam D BIKKER Bmtdiop Jh Let wel L Een ware uilkomst voor beter licht en weinig Ë i V gasverbinik ia de aanschaffing van het H V Il augend S Hb Echte Graitzin licht JfjB p MET SUCCES GEPLAATST i l ii Sp GERING KOUSJES VERBRUIK KF PLAATSING ONÖBft GARANTIE K Hk Wacht H voor imitatie HE H Beleefd annbeveleud H mm M M VAN LOON H ll i m Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding ijümÉÊ Dubbelcbuurt B 13 1 Telefeon No 117 X t vooral op de ECHT met roode lettars jOberlahnstein OllUeTCUKDmVieTORIJIBROM OBIRlAHIISWII 2££i £ verkrijgbaar Maataehappif tot HxploOaUe van de VMoria Bron KatWwr voor NederlanO Boompje éO JtoUerdam Overal WAARSCHUWING Laat U met misleiden door Abdld Siroop Het kloosterSnneJa Paulo Abdij bestut niet au Stroop van geenerlei waarde 20 cent per i 11 cent per 2 pak Overal verkrygbaar HlüSIHOEhGRS nai bt U voor namtutk Ziet naar hot Contréle meget Dr v HAMEL ROO S en HARMENS en den naam P MOLE AAR Co WMfMMM Bekroond in October jl te BRUSSEL met de HoogsteOnderschei ding den OIIAMII PWI ATTEST ZETTEN Magdalena Huie 8 November 1907 WelEd Heerep Met veel genoegen hebbon we het Kindermoel gebrïikt en noenen het oen goioDd vofidssl Het meel doet onxen Kleiutjei goed vooral l overgang tasachea natBuriyke voeding en de gewone p8 j j Hoogachtend Uw ilw dn w g A F DÜDOK VAN HEEL VftreMlglBg ARMR ZORe Afdeiling BHOHKENHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelgke voorwerpen wflk ook zoo veel noodig te repaieeren en hoofdzakelgk aan iningegoeden voor goedkoope prgzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de iieutr ile Vereeniging drI enitorg Noord UrabaDtsch Schoenm LaarzenmagazUD KLhIWEU E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VOORRADIG Warme W Inter PanluflVIs OVEKSCHOENEN Fgne CHROOM HEEREN RIJGBOTTINES 4 S OM Sterke SCHOOLLAARZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatién e aangemeten werk Onnavolgbaar ign thans door nienw gevonden toepassingen onze In lleeert geaehUderOe IF riretten felulureHogaerta zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Qe ül Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratU op aanvraag Boxtel B noOAEBlë Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zyn PAIN EXPELUII TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUOHCDCN Ruim 3S jam weii miUmooi JICHT EN M U MTina UHW MET SUCCES eCMVIKT VERKmiCMMI M FlESSPWVANStdlJ cIl EN US w H H nmmam at DM biEii r A I IUCHTERliK ROTTEMMM Te Gouda by C LDtJER Apotheker Markt en by WOLFF C o Weathaven 198 Zenuw en Maa lijders irordt ait overtuiging all aea tmkelijke hnl in den nood het baak aanberoleB Na ontvangit van drat par brieftaartwoiM d t boekje Inuico par poat toegaionden door BLOKPOBL S BoekbaD Kaltbommsl Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAÜ lSEI NIS EVi G T e BURGEMEK8TKR van GOUDA brengt blJ deze ter kennis vao de belanghebbenden dat door den Ueer Directeur der Directe Belastingen en te Utrecht op den ii December 1907 execu toir is verklaard Het kohier no 5 der Bed rijfu be lasting dienst 1907 8 Dat voormeld Kohier ter invordering 19 e Bteld in handen van den Heer Ontvanger dal ieder die daarop voorkomt verplicht is itjnen anslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 13 December 1907 De Burgemeeater voornoemd R L MARTKNS KAMER van ARBEID voor de Houwbedrijven Ie ouda BURGEMEESTKR en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gelet op artikel 11 van bet Klesregleneot voor de Kamera van Arbeid Herinneren de hoofden of bestuurders van de navolgende bedrgven het bewerken van Hout Steen en Metalen bet Schilders Behangen Stukadoors Mandenmakers Kietwerkerfc Aardewerkersen Straalmakersbi drgf het ontwerpen van en het houden van toezicht b het uitvoeren van Bouwplannen de Boek en Courantdrukkeryen de Aardewerk en de Pgpen aan hunne verplichtingen om v66r 15 Jannari a s eene lyst of zoo noodig Igsteu op te maken van de namen en van do voornamen der mannelijke en vronwelgke personen die in hun bedrgf binnen het gebied der Kamer van arbeid als patroons of in hun dienst als werklieden werkzaam zgn geweest gedurende het laatstverloopen kalenderjaar of wat het bouwvak betreft gedurende het laatste tgdvak van zeven maanden dat in dat bedrgf M gewerkt eu om die Igst of lysten vóór 15 Januari a s te zenden aan Burgemeester eu Wethonders voornoemd Op de Igsten mogen niet vermeld worden ly die gedurende den bovrnaangegeven tyd niet binnen het gebied der Kamer van arbeid by hetzelfde hoofd 6f denielfden bestuurder FEVILLETOM HET TWEEGEYfiGHT Roman naar het RuuUcb Als dit stadje eensklaps verdween of verbrandde zon het telegram dat de ramp meldde in Rusland met even veel onverschilligheid geleien warden als een annonce van den verkoop van gebruikte meubelen Of by morgen Van Koren doodt of in het leven laat dat ia hetzelfde even doelloos als onbelangrgk by zou hem in het been of in d n arm kunnen schieten hem verwonden en dan met hem spotten j zooala een insect met uitgerukte pootjes zich in het gras verliest zon by dan in de massa van eveneens nietsbeteekenende lieden kannen verdwynen Lajewiky ging naar Scheiehkowaky vertelde hem alles en noodigde hem uit zyn econdant te yu Daarna begaven beiden licli naar den directeur van het post en telagraaikantoor om ook deien uit te ooodigeo en bleven bj dien heer middagmalen Aaa tafel werd druk esehertst en gslachan Lajewiky maakte lieBi r vrooiyk over dat m litfa aUt kon Hhittw m OMBd tieh zyn werkzaam geweest Op de Igslen behoeven niet te worden ver tnold zg die geen ingezetenen des Ryks of geen Nederlanders zgn of op den 15 februari a den leeftyd van 2 jaren niet zullen hebben bereikt zy die gedurende bet laatstverloopen kalenderjaar of wat het bouwvak betreft niet gedurende het laatste tgdvak van zeven maauden Jat in dat bedrgf is gewerkt in het bedlK van hetzelfde hoofd of dcozelfden bestnurder werkzaam zi n geweest en die aanspraak kannen makon om op eene kiezersiyst voor de Kamer van ai beid te worden geplaatst iVorden er voorts aan herinnerd dat zy daarvan voor 15 Jannari a s aangifte kunnen doen bg Burgemeester en Wethonders voornoemd De formolieren der lysten en der aangiften zyn vanaf heden ter Gemeente Secretarie kosteloos verkrygbaar Gouda den 14 December 1907 Burgemeester en Wethouders voornoem R L MARTENS De Secretaris BROUWER IJDEL SPEL Rechlschc himfdorganeii vuoro de kleine keffers later zijn aldoor nog maar ijverig doende stemming te inakcn tc Kcii de grondwetlii rzieHiiifjs polilii k lii i Itegeering Een oppositie pleegt zicli niet druk te maken voor nou heelemaal niets Op zichzelf moet den nadenkenden beschouwer van ons staatkundig leven dat gedoe der anti ministeridelen dan ook al dadelijk het bewijs leveren dat hun de nieuwe koers niet alleen verre van aangenaam maar evenzoo verre van onschuldig Is Wie de kracht van een tegenstander vreest wil wel gaarne voor zijn eigen gemoedsrust diens beteekenis als onbeteekenend uitroepen Wel heeft men dan ook rechts op te zien tegen het oogenblik waarop over de grondwetsherziening in s lands vergaderzaal zal worden beslist De nevel van doezelige omschrijvingen van gezinshoofden kiesrecht en van vage chineesche schimmen van organisch kiesrecht moet dan verbroken zijn en klaar licht schijnen over hun beginselen betrekkelijk het grondvraagstuk van elke politiek Men had zoo gaarne schutterkoning en Willem Teil Dat heer moet een lesje hebben I zei hy Na den maaltyd begonnen de beeren kaart te spelen Lijewsky speelde dronk wgn en dacht dat het duel op zich zelf dwaas en onzinnig was dat het de quaestie niet besliste maar slechts opschorte doch dat het soms niet ws8 te ontgaan zooals in dit geval want hg kon toch niet overweg met Van Koren ook was bet aanstaande duel hem in zooverre welkom dat hg na afloop daarvan in geen geval in de stad kon bljren Hy dronk zich een lichten roes het kaartspel gaf hem afleiding en hg gevoelde zich heel wel Toen de zon was ondergegaan en het duister werd begon hy evenwel onrustig te worden bet was geen vrees voor den dood want toen hy s middags aan tafel zat en later terwgl hy kaart speelde had hy reeds de overtuiging dat het duel doelloos zou eindigen het was vrees voor het onbekende dat hem den volgenden morgen te wachten stond en vrees voor den invallenden nacht Hy wist dat de nacht lang en slapeloos zou zyn en dat hg niet alleen aan Van Koren en diens haat doch ook aan den lengenberg los moeten denken dien hy moezt overkllmmen daar hy niet sterk en ventandtg genoeg was dien om te trekken Scbeachkowikf M d poitdirMtenr b f Utddtn hem nog wat rustig en gemoedelijk voortgeleefd zonder in de naaste toekomst kleur te moeten bekennen over dat netelige kiesrechtvraagstuk De kloeke daad van het altijd als slap uitgekreten kabinet heefl forsfh aaii dat lalfe schullevinkje spelen n eind gemijakt Wie zou den rustverstoorder zulk ri ontnuchterende versrÜeuring van zooveel lieflijk gedroom niet tivel duiden Dus zoïht men rechts naar lergeldlng Een oud argument kon nog i tljd zijn veelbegeerden dienst doen De grondwetsherziening verstoort den rustipii gang der sociale wetgeving liet rguraeut kan altijd worden aangevoerd i uver tien over twintig jaar De ciale wetgeving zal als alle wetgeving wel nooit voor altoos af zijn in eeuwige evolutie als het bewegen der gemeenschap ia ook haar wetgeving Wacl en op de vuleindiging der sociale wetgeving IS niet meer nog minder dan inizin Geneigd tot schikking naar de aschen van de zwaargeliefde Ilealpollt doet uien dan Iets van z n vorderli4 af en formuleert het verlangen aitf4imte iti n tot de vervulling van de meest dringende sociale behoeften Geeft eerst ouderdoms invaliditeitsverzekering uitbreldmg der ongevallenverzekering aanvulling der Arbeidswet Och geeft gij llnkschen al wat wij rechtschen toen wij zoo uitnemend konden en zoo hardnekkig niet wilden geven Ja als de vos de passie preekt boer pas op je ganzen t is In alle opzichten n politiek vermaan Die liefde van de rechtschen voor de sociale wetgeving lijkt merkwaardig veel op de vereering die het arme jongmensch de leelijke rijke joffer toedraagt ze is niet al te best te vertrouwen n Goed kerkelijk betoog mangelt het echter nooit aan argumenten althans beweringen Daarom heeft men ook nu nog een ander verweer De heele grondwetsherzieningpolitlek is ijdel spel Ze kan nooit vruchtdragend zyn immers de vereischte meerderheid vindt je toch niet Al het werk en al de oesah is dus voor niets Er is n oude versregel van n al haast vergeten dichter die spreekt en begaven zicb daarna naar Van Koren om de bepalingen voor bet duel te regelen In de nabybeid van zyne woning trof Lajswaky Atchmianow aan De jonge man was opgewonden en buiten adem Ik zoek n Iwan Andreltchl zei hy Wees zoo goed dadeiyk mee te gaan Waarheen Een u onbekend heer die n iets gewichtige beeft mede te deelen wenscht n te spreken Hy verzoekt n dringend oogenblikkeiyk te komen voor hem is bet leven of dood Opgewonden sprak Atcbmiauow met een sterk Armenisch iccent Wie is bg dan f vroeg Lajewky Hy vroeg zyn naam niet te noemen Zeg hem dat ik geen tyd heb Morgen Hoe il dat mogeiykP zei Atcbmianow verschrikt Hy wil u iets zeer gewichtiga meedeelen iets zeer gewlcbtigs Als u nietkomt gebeurt er een ongeluk Dat is vreemd mompelde Lajewsky die niet begreep waarom Atcbniaoo zoo opgewonden was en welke geheimen dit vervelende stadje bergen koo Vreemd herhaalde hy peinzend Laat ons dan gaan zy gingen naar MJuridow t huis om daar van da oolrouw van Nadjeihda Feodorowua OTtrtalgd wordn van het doel tellen n d uitslag niet rekenen Naar dezen maatstaf zou de indiening der voorstellen tot grondwetsherziening volledig te rechtvaardigen zyn Of kent men hooger en beter doel dad don grondslag van het staatkundig leven waar en rechtvaardig te doen zijn i dan zoo spoedig mogelijk een einde te maken aan misstanden en onbillijkheden op het gebied van het gewichtigste staatburgerlijk recht Den weg vrij maken voor n kiesrechtregeling welke niet als elke die h sr steunpunt moet vinden in de tegenwoordige grondwettige hinderformule en niet vloekt met de eer eischen voor een gezond politiek levei dat is het hoofddoel der grondwetsherziening Is het pogen om düt te bereiken werk voor niets En wanneer het begeerde wettelijke resultaat niet mocht worden verkregen is dan dat werk toch inderdaad niet voor niets geweest i Neen nog niet voor niets Iets toch zal het werk hebben uitgericht Dit dat aan het Nederlandsche volk is getoond wie zijn ware wie zijn vermeende vrienden zijn wie zijn vollen ongebreidelden invloed wenschten wie dien vreesden en deswege weerden Gelukkig zal het niet noodig zijn het doel alleen te tellen Rechtvaardigheidszin vond by ons altyd een dankbaar oor Dat het volk het oor kan leeneii aan deze eischen en wenschen der zuiver democratische gezindheid dat zy het werk van alle ware democraten Brengt uw eischen en wenschen voor het volk Propaganda voor de grondwetsherziening en hot algemeen kiesrecht met alle krachten naar alle zijden Er wordt n krachtproef geleverd Ginds al wat beangst voor verlies van eigen macht de kracht van den nieuwen stroom van staatburgers wil breken of tegenhouden hier de partijen die ter wille van het staatsbelang de medewerking en medezeggenschap van het jonge kiezersvolk komen eischen De oude strijd tusschen demooratie en conservatisme Dien te beslechten ijdel spel Dat dan het spel beginne wij vreezen het einde niet I Lajewsky wist niet boe by weder op straat gekomen was 2yn baat tegen Van Koren eu zdn onrast alles verdween alt zyn hart Naar buis gaande gesllcaleerde by met de rechterhand en zag oplettend naar zyne voeten daar hy moeite deed re gelmatig te loopen Thuis in zyne kamer liep hy de handen wryvend en schouders en hals slootend bewegend alsof zyne kleederen hem te eng waren van den eenen hoek naar den anderen daarna stak hy licht aan en zette zieb aan tafel XVI De hnmana wetenschappen waarvan spreekt zullen slechts dal het menscheli k denken bevredigen wanneer sy met de positieve wetenschappen samentreften eu daarmede samengaan Ontmoeten zy elkander onder den microscoop of in den monoloog van een nieuwen Hamlet of in eu nienwea godsdienst ik weet bet fiat maar ik geloof dat de aarde zich eer met een yskorst zal bedekken dan dat zulks geschiedt De meeste stabiele aller humane wetenschappen is ongetwyteld de leer van Ghrislas maar ie eens hoe Terschlllend die opgevat wordt Wordt Torvolgd