Goudsche Courant, maandag 16 december 1907

WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOIVIKHI MKR rABIIIKKBI Voedert uw fee met do u i r murwe merk en W Li aitmnntende door boog eiwit en vetgehalte en grootate voedingswaarde Bere lHplonut Parij 1900 Hegen Gouden UedaUlet Let wel Ein Wars nltkomit voor bstir Hebt en talg gasverbinik ii de aanschattng van hst hangend Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VRRBRDIK PLAATSING ONDER GARANTIE WarM m voor imtlaHe Bslieid aaobivsliod 0 M M VAK LOOIT Aanlegger van Oaa Water ia Elsctrischs gilsiding Dubbelebuuri B 18 TiliiisB N 117 Bulteniftndsch Overzlchl Id den Itantonnalen raad Tan Teaiino in Zwloerlanil liJn twee leden Oermano Brani nog wel een oad lld van den Nationalen Raad en Bertoni handgemeen guwordm Nadat de beeren elkaar eenige flinke fniat lagen ge eiren liaildcn werden zi door collega gescheiden De zitting werd een kwartier geaeborat Dn Koning b elt om den llaliaanacben ged l geerden ter vredoüconferentie a jn btjzondere tevredeiihuid te kennen te geren aan den eeraten gedel gi erde graal Tor nielti een achrüveii Aoao toekomen waarin biJ dezen ign dank uimpruekt roor de door hem bewozeq diimtten De gedelegeerden Farinato en Pomgiili kregen bet grootkrniii van de Italiaaniicbe Kroon de tecbniacbe gedelegeerden kregen andere onderacboi dingen De pnl licatie der acten by het Conguverdrag beett naar de correapoiident van de Frankl Ztg uit politieke kringen in België verneemt de hoop op bet tot atand komen van de annexatie aanmerkeiyk verminderd Hen gelooft niet dat in de Kamer een meerderheid zal worden gevonden om de verdragen die tusacben bet Kroondoniein en den Cungostaat gcaloten ta zjjn goed te kearea Vooral de conventie van 22 Dec 190H waarin de Staat verplicht wordt aan het Kroondomein alle caoutchouc die in den Congoilaat geoogst wordt te leveren voor Ir 3 50 franco aan boord Antwerpen wekt veel tegenatand want die voorwaarde kan alleen worden vervuld wanneer bet tegenwoordige met de begrippen van humaniteit en beacbaving Mtrydi tido exploilatif tftelt cl wordt gobandbsafcl dat bovendien mot de bepalingen van de Acte van Burlfjn in beiliate tegenipraak itt Het Belgische parlemunt kan geen toestemming geven tot bet voortzetten van dat eiploitatie steliel niet alleen oiA inti rnationale vorwikkolingen te vermeden maar ook omdat bet daardoor in botaing zon komen met z n beginselen en l jn waardigheid De regeling der kroondomeinen is eveneens in strijd met do voorwaarden die het parlement te Brassei verleden jaar bü gelegenheid der interpellatio van Van der Velden stelde voor de overname van den Oongotlaat want diu regeling belet elke positieve contrAle door de Volksvertegenwoordiging het beatnnr dei kroondomeinen bljjft ten minste zoolang koning T eopold leeft volkomen onafhankelijk Kerst na s Kopinga dood worden drie van do tea leden van dat bestuur door de Belgiscbo regeering benoemd Aan bet parlement is en bigit echter eiken invloed op den gang der zaken in het grootste deel der toekomstige kolonie onthouden Hiertegen is het protest van de Volksvertegenwoordiging voornamelijk gericht De commissie uit den DuKschen Rijksdag in wier handen het nieuws ontwerp van wet betreffende de beitrafSng van majesteitsschennis ia gesteld heeft Donderdag aan de voornaamste bepaling ervan den volgeuden vorm gegeven Do beleediging is alleen dan op grond van de artt 95 97 99 101 strafbaar wanneer zij met de bedoeling van eerkrenkiug met booa opzet en overleg begaan Is In geval van verzachtende omstandigheden kan de gevangenisstraf of do vestingstrat tot een week verminderd worden De vervolging verjaart in zes maanden Is de strafbaarheid volgens alinea 1 nilgiaioten dan zijn de voorschriften van het 14de bootdaluk van bet strafwetboek betreffende gewone beleediging van toepassing Verder stelt de commissie voor art 96 lid 2 van het strafwetboek in dter voege te wijzigen dat p geval van een veroor deellcg aan iemand de rechten die bjj door oen openbarec verkiezing verworven heeft niet neer ontnomen kunnen worden Al sedert lang had de Maatschappij van verlichiing van Bordeaux moeilijkheden mot baar personeel In bet bijzonder is or oneenigbeid over de voorluopige nitkeering vitn pensioen over de terugneming van 19 electriciens die zi n weggezonden de toepaa ing van do Zondagsrust Het gemeentebestuur had een oplossing van allo moeilgkbeden voorgesteld Woensdagavond hebben echter do werklieden der lichtfabrieken in beginsel besloten tot staken met 771 tegen 17 klemman aun een commissie opdragende den datum der staking aan te govun De commissie heeft gistnreo de itaking verklaard voorde gasfabrieken en bedeu tal de staking voor de electrische centrale ingaan Dat bericht vaor ielt een donkere toekomst in Bordeaux President Roosevelt heelt uatr een telvgram uit Washington meldt een verklaring at le d dia in dl levandlga txapreUig over de presidenttkeuie in de Tereeaigde Staten een nieuw element brengt De President verklaarde dat bii u aün besluit biyft om geen nieuw benoeming te aanvaarden Wat den President bewogen heeft thans die verklaring te hernieuwen is niet recht duidelijk want tot voor korten tgd liet hy toe dat openlijk over do mogclïkkeid van een derde presidentsbenoeming gesproken werd De veiklaring van d n President heeft dit gevolg gehad dat zoowel de Republikeinsche fractie die de candidatonr van gouverheor Hughes steunen wil als de democraten die voor Bryan opkomen er door worden aangimoedigd De President znif koint met al zyn invloed op voor de candidataur van minister Talt die juist op weg ia om van Kuropa naar Amerika terug te koeren De Frankl Ztg vindt een verklaring voor het optreden van Roosevelt in de tactiek zijner tegenstanders die in den Senaat een debat willen honden over de wenscheiijl heid van een derde presidentschap Zulk een bespreking z661ang voor de keuze zou den President slechts onaangenaam kunnen zgn Het is daarom In elk geval heelt president Roosevelt door zgn bernienwdo verklaring de bespreking over de verHchilleudo candidaten vergemakkeiykl In den Hongaarschen Rgksraad ie gislarea het door Wekerie ingediende wetsontwerp lot go dkenring en invoering van de Over onkomst roet Oostenrgk met groute meerderheid aangenomen Het vertrek van de meeste Kroatische afgovnardigdon naar Agram waar de Kroatische Landdag bijeen was maakte voor een oogenblik een einde aan de obstructie en daardoor kon de regeering thans haar zin doorzetten Trouwens bot zwaartepunt van de Honxaarsche politiek is voor bet oogenblik vcr piaat t naar Agram de Kroatische Landdag beeft alleen ten doel de begrooting dor autonome uitgaven van Kroatië vast te stellen maar in Kroatië heerscht een diepe verbittering over de benoeming van den by alle partyen gehaten Banus en daarby komt do ontevredenheid over de beperking der vryheid van spreken van dn Kroatische afgevaardigden in den Hongaarschen Küksdag In geheel Kroatië hebben gisteren de arbeiders gestaakt alles staat stil In Agram werden kolossale betoogingen gebonden door de werklieden die algemeen kiearaeht eisohon Toen de Banus in de zitting van den lianddag kwam werd bg met rumoer en spoikroton ontvangen na de gewone lormaliteilen werd een dringend voorstel gedaan om den Banus in staat van beschuldiging te stellen Dit gal aanleiding tot groot rumoer dat eindigde toen de Banus een Koninkiyk besluit liet vorlozen waarbg de zitting van den Landdag gesloten en deze zelf ontbonden werd Verachrikkeiyke nachteiyke fulteringen De ondervinding van een inwoaer van Gouda Jeukende benauwende dolmakeade aambeien Hoeveel slapelooze nachten bebten zy U niet veroorzaakt Welk aen doodsangst gedurende den dag Te vergeefs hebt gy oen groot aantal voorgewende middelen gebruikt en t6ch bestaat er eon echt geneesmiddel voor lees hetgeen oen Uwer landgenoolen zogt De Hoer W van Kgnsoeder wonende te othen in Utrecht deelt ons mede Ik heb roods veel aangewend om te worden genezen van een onaangenaam iets waaraan ik gedurende dertig jaren geleden heb namelijk droge uitwendige aambeien Ik heb hierdoor heel wat moeten doorstaan zaow l door de jeukiog als door de pgn en wat ik hiervoor ook gedaan had niets hielp De goede berichten omtrent Foster s Zalf gaven my aanleiding hiervan een deoaje ts laten komen Oii ik kan U niet zeggen ol ik meer verwonderd dan wel meer gelukkig waa toen ik na tien dagen de zall geregeld te hebben gebruikt volkomen van mgn ongelukkige kwaal genezen wai Waar ik kan tal ik gaarne dit nitatekend geneesmiddel bekend maken Ik ondergeteckende verklaar dat bat bovenstaande waar is en machtig U het pnkliek te maken op elke wyze die U goeddunkt Zie toe dat gjj de echte Foster s Zall bekomt dezelfde soort dia de heer van Ryntocder gehad hcait Ze is te Qonda verkrygbaar by do Heeron Wolll i Co Woathaven 19K ToatoBding geschiedt Iraooo na outvangat van post issel k I 1 75 voor één ol f 10 voor tes dooien Verspreide Berichten FHiJIKIUJI Da lautt haait op das oalwiagattld via de ronrvitteB en hel territoriale leger betrekking hebbende bepalingen in de middelenwet waarover regeering ec Kamer overhoop lagen na w de commissie voor legt rzaken verweten DCITSCHLISD 21 December tal de tweede toon van dei kroonprins worden gedoopt Het tehgnt na dat het langdurig onderhoud hetwelk de kroonprins met den rykakanseiier heelt gehad In verband gestaan heelt met bet gebeurde in de vlootvereeniging de benoeming van generaal Keim tot ruorzitter en het bedanken van prins Ruprecht van Beieren als beschermheer dor Beiersche aldeeling De koningin weduwe van Saksen C arola is ernstig ziek Zy lydt aan blaas en niercatarrb KaoiLiKD Het socialistische parlemeirtilid Keir Hardie heelt by zgn bezoek aan Uelboorne gezegd dat de arbeidsvet bondingen welke hy in Australië bad nangetrolleo beter waren dan waar ook op de beeie weield ZwiTSKBhUB De gisteren tot president van den Bundaraad benoemde Ernest Brenner is advocaat van zyn vak en in Bazel geboren Hg beelt al aan het hoofd gestaan vap de departementen van justitie en politie Brenner krggt uu het departement van buitenlandsche zaken er by OosTiaaua HoHaiRin Undortusschen ia de Hongaarsche regeering er in geslaagd dank zg het feil dat vele Kroatcn naar de opening van den landdag in Agram waren gegaan het ont werpvergelgk met Oostenryk in tweede leting te doen annemen Vandaag echter begint bet verzet tegen de quoten oj nieuw RUSLIKB De minister van marine woonde gisteren de tewaterlating by van drie onderzeetche booten Het proces tegen de socialistische leden der tweede doema nadert zyn einde Gisteren begon het requisituir dat acht volle uren duurde Het O M eischte gestrenge bestrathdg BINNENLAND STATEN GENERAAL rJVKfcnic K Ji im B H Vergadering van Vrgdag 13 December De beraadslaging over de begrooting van Binnenlandsche Zaken wordt hervat Minister Rink kantte zich tegen het denkbeeld om de Ryksuniversiteiten op te heffen en te vervangen door stichtingen met Rykssnbsidie dit zou niet tot bezuiniging leiden Bg het losmaken van den effectos citills van de nniversiieit zou het doel niet worden bereikt Het Hooger Onderwys moet vormen en voorbereiden tot Zelfstandige beoefening der wetenschap De minister vreest dat de universitaire opleiding zich dan zou richlan naar de eischen van bet Staatsexamen Het vraagstuk der gymnasiale toelatingsaxamens is in onderzoek Hierna werd het algemeen debat gesloten Do beer Aalberso verdedigde teer uitvoerig een amendement om te schrappen den post voor den bouw van een herbarinm te Oegstgeest Nu er zulke ingrgpeode wyzigingen in het oorspronkeiyko bouwplan iSn gebracht had eerst de Kamer moeten worden gehoord De heer de Stoers lichtte amendementen toe van hem en anderen om het oude bouwplan voor het herbarinm ts volgen en het herbarium dus te Leiden en niet te Oegttgeett te plaaUen en om uil te spreken dat het vooralsnog niet raadtatm is op een terrein buiten den Hortna te Lalden een expsrimenteertuin ta stichten Na den pante verzoekt de Voorzitter namens denQpCamer den minister ol deze wellioht bereid w a om ingevolge het ver zoek der commissie van rapporteurs den sgbtidiepost voor de Amsterdamache Maehinistenschool terug te nemen De minister verklaart zich daartoe bereid zwichtende voor het argument der commissie dat de tyd ontbrak om de taak nauwkeurig te beatadoarsn Uy tal het subsidie thans nader hy snpplstoire begrooling aanhangig maken Daarna treadt de minister in hresdvoirige verdediging van den poat voor het herbarium te Oegatgeeat lia varder debat wordt hel DsndeatntAalberse om geen gsldeo toe ta ataan voor hst barbarism varworpea mst 50 tsgsn 25 stemmen Daarna wordt b t amendsmeot da Staera fl ataiiif rta bat htrbariam sUt u Oiftt geelt Baar te Leldn virworpsa nat 50 tegen 28 stemmen Het amendement da Staers om geen axparimenteertuin te stichten kwam hisrdoor te vervallen Het begrootingsartikel waarin deze psstan begrepen zgn wordt daan zonder stemming goedgekeurd De beer van Asch van Wjck driagt aan op een leeritoel in de bomoeopalhie te Utrecht De hoer ter Laan bepleit een leerstoel in de aardryksknnde aan alle anivarsiteitenen De minister constateerde dat bet Eegeerinsvoorstel betrekkelgk aardrgkskunde opleiding te Utrecht natuurlgk niet bindt on later ook met andere voorstellen op dit bied mede te gaan By het verder dabat lichtte de hr Aalberae een amendement toe om aan te beiden den bouw van een psychiatrische kliniek te Utrecht Nadat ook de minister den begrootingapust had verdedigd trok de heer Aalborse het amendement in Da discussie is gevorderd tot de aldea ling Middelbaar Onderwya Maandag voortzetting wt Gemengde Berichten j Men meldt uit Enschede De arbeiders der Brma Nico ter Kuilegl en Zonen alhier hebbeu in een Donderdagavond gehouden vergadering besloten Ima zaak in handen te stellen van de arbeidersorganisaties Gisterenmorgen is de rangeerder P bjl bet rangeeron op het station Heppul aangereden en aan beide boenen zwaar verwond Hen meldt uit Santpoort Er doet zich hier een vreemd geval voor Aan den Hagelingerweg kwam hier all Amsterdam een oude vrouw Jacobson g naamd wonen met baar zoon die te AnBterdaa grootwerker was als kleermaker A a Zondag wordt het vier weken dat die twee gezien yn de woning U gesloten de gordynen zyn neergelalen en door een raam aan de iichterzgde tgu resten eten op lalel te tien De patroon uit Amsterdam is reeds U dagen geleden hier geweest om te inlorm eren naar een jan die de bg hem goed bekend staande jonge man ter alwerking had meegenomen maar niemand weet van beiden al Alleen had de oude vrouw gezegd Zondag voor vier weken voor een dag op reis te gaan Maandag daarna hebben de buren echter nog licht gezien Nu is het best mogelgk dat alles volkomen èn règlo is doch de buren vertrouwen d zaak geenszins en vragen zich al waarom de politie hier geen onderzoek instelt De politiedienaar was daartoe Donderdagavond niet te gewogen Met geheimtinnige huis waarin misschien niets geheimzinnigs is wordt echter schuw aangekeken door zeer velen Men zag gaarne de deur open oa zekerheid te hebben Men meldt aan de N R Ct Het lyk van dun up zoo noodlottige w ie om het leven gekomen dirigeorend ofleier van gezondheid dr J Ub H U Mackay chef van het hospitaal der marine te Uslltvoetslaia waarnaar langen tyd tavargeefsii gedregd ia gi teren namiddag door duikers in het Voornscbe kanaal nabg Nienweslnis gevonden en zal beden namiddag te 3 nar op de begraafplaats Eikenduinen te s Gravenhage worden ter aarde besteld Men siint nit Tegelen Wegens onbeantwoorde liefde schoot B uit Venio na eene worsteling met juffrouw d G in haar huis te Tegelen deze een kogel in het hoofd die haar echter mat levenagevaarlgk kwetste Daarna achoot E zich telt dood i I Ëen Naardensche vereeniging waarvafl ook vele olAcieren lid zgn zon een toouesluitvoering in besloten kring gegeven voor de leden dar onderolScierenvereeniging Nederland en Oranje herbalen Maar eentklapa verboden di beida korpskommandaaten aan de olfloioren voar de onderofhcierea op te treden tonder opgaaf van redenaa too Bchrgft men aan het Volk Daarop werd besloten de uitvoiring pablisk te gaven voor e i liefdadig doel tlgen aan toegangsprys van 25 cent en volt leden dor onderotlcisren vereeniging volt 10 cent In aen minimum van tgd was dl taal uitverkocht haaat uitsluitend aan onderotflciiron van wie de meesten als protMt toch sin kwartje betaalden In ds Hirvormde kerk te Dargerdam li Woeosdagavoad tydsni aen godidisntaoilf ning plotaeling een hevige onitelteoii M varwarrioi ondit di tnhwrdin oatilaM Mm k XBiMik s b linwd gshiM gehoord hetwelk gevolgd werd door rookwolken walki boven de vroawenplaatsen opstegen Hat bleek dat een celluloïd kan van een meiije door de nabgheid van de heete kachel ontbrand was Ëen jongs dame dis naast haar zat had de tegenwoordigheid van geeat de brandende orerbiglaalen teratand nit hst kapael ts halen en het hoolddakael al ts rnkJten waardoor een ernstig oagelnk voorkomen werd Eigenaardig was dat gsrnimen tgd vMr hei ongeval de kam door een witten nevel omhuld scheen AöVlj ilTF TIK Voor de vele bewgzen van deelneming natvangen bjj het overiyden van onze golislde Moeder Behuwd en Grootmoeder Hevrocw ÖEZINA WIELAND LOS Wednwe van dan Hser I Mast betuigen wg onzen hartiiykso dank C J LEUSSEN Maht H E LEÜSSEN E C L RKESER LxilSSK Dr H E REE8ER D LEUSSEN Rotterdam 14 December 1907 Openlare Verkooping te GOUDA op MAANDAG IC DECEMBER 1907 s morgens li uren in het Kolllehnis Hat Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda ten overataan van den te Hiastrecht gevestigden Notaris J KOHNA van No 1 Ëen goed onderhouden van vele gemakken voorzien WooahuiSi met altonderiyken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en een GANG daarnaast aan den Fiuweeien Singel te Gouda wyk R Nos 601 en 6Bla groot 1 are 75 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1908 voor 1 440 per jaar N 2 Een goed onderhoudan van vele gemakken voorzien 1¥001II JS met afzonderiyken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt te Gouda wgk H Ns 122 en 122a groot 59 centiaren Het Benedenhuis is verhuurd voor f 144 pir jaar Het Bovenhuis is niet verhuurd No 3 Een BOOMKWeKliËRIJ liggende in de tweede Kade achter de Karnemelkiloot te Gouda belendende de Staataipoorweg Sectie A Nos 1175 en 1178 groot 52 aren No 4 Een perceel Hakhoiil en Water liggende nabg perceel 3 belendende de tramwig Gouda Schoonhoven te Gonda Sectie A Nos 1942 1343 en 1344 groot 64 aren 70 centiaren I No 5 m wooNHvm Mt ERVEN sn GROND aan en achter de Niraws Haven te Gonda wyk N Nos 194 193 192 SB 191 en esn psrciel Opeia GI xoxi d daarachter ter breedte van 7 Metsr 20 Ciatimeter aan het BegentéMêeplanltoen Verhuurd by de waak voor t 4 50 In een perceel Betalingen der koo penningen 16 Januari 1908 Ts bsiichtigen dris wsrkdagan v66r den Tirkoop van 10 12 sn 2 4 uren en op dien dH van 9 11 nrin Naders inlichtingin geelt NoUrla KOEMAN voornoimd Kiadsrloou BUKE Weduwe met 940 000 ark wioaeht ipesdig ts hawin met nstten geaomlen haer Virnogen onderdom b risp byiMk Nist anonyms brisvin aan Vmva BEBUJN 18 SociiTEiTjISGBNOIGir 3e AB0NNEHENT8 VOORSTELLING UoDderdag 19 December 1907 flel Rottdinsdi TMmljciiisftep van den Groeten Schoawbarg Direetonr P D VAN EIJSDEN Jongejufifrouw Josette m ii Vrouw Biyspel in 4 bedryven Aanvang 8 uur Gewone bepalingen en prgzen bTPcl Tooneeluitvoering UP Zaterdag 21 Deoemhïsr a n des avonds te S uren in de Zial KUNSTMIN der Sociëteit 0N8 GENOEGEN tel Ittte van ket V01KSSAN4T0HIUH te HËLLENDOORN Opvoering van Mejonkvrouwe DE LA SEIGLIËRE Tooneelspel in 4 bedryven door 1ULE8 SANDEAU Piaatskaarten te verkrygen bg den Boekhandelaar J DE VEN WydHtraat Voor leden der Soc On Genoegen f 0 9A Voor nie leden f i Plaalsbespreking dageiyks vtn lü 4 uur k W ct liirfTR É IJ H I K 18 DECEMBER uur CONCERT TB OBVta Doon TosLara ZL ctlofs Baryton Stadttbeater Metz T ÏDKWÏBKIBU VA lAUau rU$h piano Brussel Sr$kmr Iltmauler Har per viool Parys JmtépMue M tOoft begeleiding Apeldoorn Entree f fl beneden 16 jaar f M Programma met tekst f 0 15 Kaarten verkrygbaar GOUDSCHE MU ZIËKHANDËL sn des avonds aan de zaal Aanbevolen Merken TA IFERWERDA TIËMANI I St Estèpbe Medoc I 0 80 La Rose Lndon 0 72 1 Chateau Malleret 0 80 I Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 1 Haut Sauternea 1 S5 Witte Bergerac 0 99 I Nierstsiner 0 72 Rndsshsimrr 1 08 Oude Boode Portwyn 1 08 Extra oude Roode Portwyn 1 44 Oude Witte Portwyn 1 08 Extra onds Witts Portwyn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 I Goede Madeira 0 90 I Madeira Superior 1 44 Vermouth dl Torino Oom BaLLiRDi per Liter 1 17 PriJMmt netto A emUant Depot ta QOODA kIJ F 1 1 BOON V N OSTADE OPENBAASEZAKEN STAOS HUZIEISGHOOL op Dinsdag 17 December 1907 Aanvang nam n t hut en ëavondt len M ir in de Si cietoit Ons Genoegen te GOUDA INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen in het gebouw der School aan de Westhaven alhier op Woensdag 18 December 1907 t namMdagit van SS uur over voorwaarden van toelating zie aanplakbiljetten Ouders en voogden worden er op attent gemaakt dal bet ttrtori om tHuekntijdKlit aftehrtjvintj van leerlingen aüUn gtldig ü vannter htt HfihfIftHiJk ü tdéan bij dtn omliriittnkentie miiimlm vMrIlen iln en vóór tien innv ing van eiin nieuw kwitrlntil Namens de Curomissie van Toeticbt op de Stads Muziekscboüi J J A MONTIJN I Secrotaria oor l UrabaDlscli Schoen eo LaarzenmagazUo K KlvvR i E 0 tegenover de Kleiwegsteeg VOORRADIG Warme Winter Pantoffels OVERSCHOENEN Kgne CHROOM IIEËRKN BIJGBOTTINES k S GUI Sterke SCHOOLLAARZEN Euz hinz Aanbevelend C SMITS P HOPPE S Rum Ai nc Citroen Burgundy AUfl repAratWn ea nange inntBn werk Mooi l aines TE KOOP aangeboden isn prachtigs isMzaam mooie llandaaalinaeliliie nat nikkelen vliigwiel mahoniihonten voel sn zeer miois ronds ahinilkaat alls apparaten ö jaar garantis voor l fN t Mb W VERMEULEN Heogtlraat 78 RoMariiam Telephoon no 263 INRICHTING VOOR REPARATIE Filiaal DORDRECHT Vooratraat 267 j PAIN EXKUni ¥ TEOEN KMCUMATKK X r EN VCRKOUOtttPCN Rum W jaaii i Hilimmn JICHT OI RMUMaTHKUWMi MtT tWCIt lOMNKT VtaKaucuta ai njsKMaiVMNiiiJfelil tn i zsiuiiH tmwnaioi Dwi wiii l ir Ad lUCIiTERU ltoTnMAM Te Gouda by C LUGKR Apotheker Harkt en by WOLPF A Co Wsathaven 198 SAMOSWIJN ad eemt fi r Jl efe Aanbevsisnd Firma Herman Zoon HM SM Sh Ht M t ê MkiMtiyi i ilSMjSi y v r 11 110 vMril éasM BalMMkaMnck AMnl cva 0 ll Mar 4 1 ttaTiairikllr 14 IbaMttfMt OVERAL TBRIRUOBAAR rXr