Goudsche Courant, maandag 16 december 1907

40ste Jaargaii f Dinsdag 17 December 1007 So 10515 GOUDSCHE COIMNT MieuwS en Advertentteblad t oor Gouda en Omstreken TaliiiMi M A D V E R T E N T I E N wonlen gepUatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meef 10 Centen Oroofe letters wonlen berekend naar plaataruimte Inzending van Advertei tiën tot 1 utir iles niidd Tdetw R M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iraneo per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Noramers VIJFOËNTEN is weder geheel in de war wg bebbeD bet niet oirer de BsfernitiKhlaan mur oier bet plutaoen De liccr I es in lli n moei toch door liüt park oui naar de Tan Be rrmnf l an te koni n l e beer Vrriteer Du van Bevtininglaan is voldui nde be inrd en die mug bereden wordin Do hl IT Drrckiii ii 1 0 beer van lj k lipiil biiweord dat bo baii is voor do polilb maar ik zou U SI do Voor jlter wilb n vrajfoii wftor boj int dp van Hf vcrnmislaan Du Vuorzllttr Dg du brog de sloot daarovor is ile sotieiduiif van het park H t nini Mdi ment von d n heer van Kgk om IIIfïi n dat di e la ilHi rjjWfjji n met moK woidiMi mil dour paarden getrokken vracblWiigi O en piiirolcumwaKen woidl in stemming gebracht Voor temmen do hb Vergeer van der Torren Knnttel Dealing v d Velde MnjJIwjk van Kgk üercksi n Vingerling Bokhoven en iNederborit Tegen temmen de bh Jongenbarger van Iterson IJsselstyn en v d Ree Het amendement is aangenomen met 11 tegen 4 stemmen Het aldas gewtjiigde voorstel van de ommissie voor de Straf verordeningen wordt zonder hoofdoiyke stemming goedgekeurd Wordt vervolgd I N a E Z O N D E N BuiUn verantwtordêlifkhtid der Redactie De soepkaartun ïijn weot nitgereikt en daarmede i voor wie weet hoe vele de vraag weer gozeien boe 2al ik pu eigenlijk die soepkaart t best besteden f Mag Armenzorg IJ oen beetje lioltH n by b t beant woorden f Zg kont armen te over die een soepkaart dankbaar znllen aanvaarden en goed lullen besteden omdat g wanriyk or beboeitc aan hebben Indien gy dus geon go d adres voor uw soupiyst weet komt zendt Imar ons wg hebbeu wel 10 adressen Ifdor der otiderteekenaarh zal gaarne Uw socpigst omvangen De nndi istandsconiraiisie van Armenzorg V r U KK M irkt A WABTKNA Finweelensingel J W BERKKLHACH v o SI KENKEL Waohtelatraat BEÏÏRS VAN ROTTERDAM L K H K Staaltieemnijen PuETDOxi Oblig e Serlo Ir 050 3 89 Oblig 3e Serie Ir 26 K 3 59 HoSLAiiD lwnng Dombr Obli gttien 4 96 Al Iapan Obligatien 1899 4 77 44 ui OHBU Ooconsolideerde Bnl tenlandscbe flcbnld Heeepis L mO 1 24Vi U jiolheek ftanken Pandb idem idem 4 91 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rottord Hypb 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Ntedeiyke Hypb 4 99 Audb Utrechlscbe Hypb 4 lü Pandb Wesllandscho Hypb 4 100 Pudb ZBld Holl Hypb 499 Pandb Ie Algiiui 4roninge SohoepsHypb 4Vi lüO Pandb Nederl U p Paod brielbank 4 9B y Paudb Ncd Scbeeps Hypb 41 101 Bewyzen van Deelger Norlbw Pac Hyp Hank t 9 i Pandb Bataalscbe Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Kerate Ned Hypotbookbrieibank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Schetitvaurl Maateehappijen I und Holland UulfStv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 9H Pandb Q Hypotheekbank te AmiUrdaili 4 100 Premieleemnt it baiiaiii Loten Stad Antwerptn 1887 2V 02 l i Spoorteegleemuyru iTii iK Oblig Zuid Italinanscbe Spw lMy A 367 O vfreen My tot Kipl Laan vanUeerdervüort 1902 89 BurgerlUka atand OEBOKEN 13 Deo Johanna uders V Toor en E Stolwjjk OVEKLEDKN 13 Dec P v Mensoh 4 m 14 11 van Leer huisvr van K van Os 63 j ONDERTROUWD 13 Dec D P Boot en E M C Massar G A öroanendal en M Kioolt W de Grngl on N Krayt SEISOEN OMIUM VAN MANTKLS C ST JMRH MAMEI COSTUMEx AV01VOMANTRI BI OUSKN HONTMA NTKLS PEï rK I IEN AMVrj iS £ gfflf£fyf y WS f£M MAIIHT ADV3 iiTi i lTIKN VmnoiginK ARMR ZORG Aiiieiiing nnoHHKxnuist KOZENDAAI HOEK PARADUS ÖOÜDA Deze inrichting slelt zich ten dool om oude gebruikti i O ovi rtolligc huisbondelgki vqorMCrpen Wflke öo zoo voel noodig te rapareeren en hooldzakeiyk aan mingegoeden roor goedkoopo prgzen te verkoopen Dl daarop behaald Winst komt gubeel ten gecde a in de inmtfUe Veroaniging lrII enxoru DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PnACT13CHE0E MEEST VOLLEDIOE MOPCBLAKEÜ zgn beslist die der Firma i KIJIO V rilK LAItlüS JOVUNAL met minstens diie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILL nUKSHMAKKlt mot een gratis geknipt patroon THE HAXAAIt OF CU IL lilt EX ü tAsuioys Kindormodos met vele gratis geknipte patronen 1 VHAAOT Vu HoekhamUUuit froe imtHUUM H Alln iHit Jsoëtel Uoll HUt oeunrl Van alle in deze bladen voorkomende aiodollon zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 1 0 0 verkrggbnar bii MILLV HIMON S Den Haag Onnavolgbaar i n thans door nieuw gevonden toepassingen onze tm olieeer gncMUerae form treUam l elHt re U §aert zy geven kracht un diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eeJkfe te ontvangen Gelll Pryscourant met een aantal ongevraagde getnigsohriften i ratie op aanvraagBoxtel H HOUAEKla Jt Co Agent voor GOUQA Firma A QUAMV i Kunsthandel Kloiweg bg wien modellen te beiinhtigen agn mÊPÖmraï Hf wnrit vo i M ht tji t HBIIK t Ifttna OIT HKT MaSIKUN TAM l lUVKIVISWAAYZONi aOHINCHEH L uz THËEEN wonleu algelererd iti veraagalde pakjes van v tiMt tn en half en een Ned ons met vemteldiog van Nomoiar IPr a vooralen van neruistaui fUerk volgens Ie Wet gedepo neerd Zieb tot da uitvoe ing van ge wriU orders aanbev ende J C BIJL Toorneen J BBBKBAART Li IOI NAAR3 h NBERM£EL t 20 cent per 11 cent per ipak Overal verkrggbaar HllSMflifteRS acht U voor mammok Ziet naar het lMl r4fa egel Dr v HAMEL ROOS cnHAltMENSendennaam P MOLEl AAR Co Bikroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste OnderFcbeiding den ill M PIIIX A T T K 8 T ZETTEN Magdalena Hnis 8 Nsrtmbtr 1907 WelEd Heeren Met veel genoegen hebben we het Kindarmeel gebraikt au noaoen hel een gaioaj ï voedsel Het neel doet onzen Kleintjes goed vooral als overgang taaschen naluiriyk j voeding on de gowouo spgs Uw dw dn w g A F DUDOK VAN HEEL Hoogachtend aemalogceii Poedervtfnn is hot eeiiigfste helpend middel tegen nioeilarmoeée nieekmucM XeuMKimivakle Uoofipllueu HlapetootheU OmmacUem fermagering en rermluderlng der Uehaamtkraeliltu aeinatogeeii in PoedervoPiii heelt oen aangename smaak en kan in alle drinkbare vloelstoflen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is tiet praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOüEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 VMm labrlkanien II v 8CI1AIK Cu Deo lUag VeArggbaar bfl Firma WOLVF Co Westhaven 19S ÖBKNDEL E H VAN MlLlX Veerstal Uourfa A BOÜMAN Moordrecht PINKSE NieHverkerk ad IJeeei k N VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE ihulemiter A 8I3HËBR Saaetreeht K VAN DEB HEIJDEN Beeuwijk P v d SPEK MoereapelU D v STAR Wed J BOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddingewen P A bsGEOOT A vt JONGH Oudeaaler J P KASTELEIN Polebroekerdam D BIKKER Benmikop WAAItSCHUWINU Laat U niet misleiden door AMÜ Stroop Het klonsterSanc a Paulo AIhIH bestaat uiel di Stroop van geenerlei waarde Z 0t vooral op de ECHT JuLaOtBéÈiêaiaif m t rootim Jattorwe jOberlahnstein oimenuitontvicTORMBiiaM oBt iMmsTBtii Overal 42£Ei£R verkrijgiwir Maatathappij tot BxploUaHe van de FietortM Bnui Kantnor voor Jfederland BoomvJ $$ éO IttXferrfam SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer BloembaKlon Na ontvangst van jtostwissel groot fl S 4S zenden wy Iraneo door Nederload onu overal bekende yormal Colleetieê 30 Hyacinten voor glazen o 40 vaor potten 50 voor den tuin ol eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 potten of eene collectie voor den tuil van 360 stuks ot ne csllaotie voor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene praebtige koiie van Hyacinthen Tulpen Narcissen ürocns Soillas Sneeowklo ijes enz Ryk geilinstreerde prysiystmet specificatie onzer colleetiesin h t HaUandich en onze vele wenken voor de cnllunr bevattende groole catalogus in het Duitsch zenden wy desverlangd gratis en ranco Tfllobouw Etabllsseneit Hils ter Duin KoofdwUk b Hurten ADVEETEFnffl in alle Couraiiten worden aangenomen door het A lvertoiit e Bvr Miii vaa A BKiaiKN 4i2 Mm Buiteoiaodscli Uverzictil Tnsscben de Dailscbe regeering en de bloc partyen ign oaderbandellngeu gevoerd over de flnancieele politiek waarvan naar het Berl Tagebl verneemt de resultaten thans zgn vastgesteld Het bleek dat de conservatieven niet voorneraent gn toestemming te verleenen tot bet uitbreiden van de saccessie belasting en tot invoering van directe rgksbelastingen Dientengevolge bigft den minister van financiën niets anders over dan voorstellen te doen lot verbetering der Matrikllar bydragen dat wil leggen dele bijdragen van de varschillende Bondsstaten tot de rgksfinancivn zullen voortaan niet meer naar het aantal inwoners maar naar de economische draagkiacbt der staten worden geheven Hoe rn de Rgk regeering zich voorstelt die ecoooraiscbe draagkracht lasttestellen is nog lang niet zeker Het aantal inwoners is een te bepalen grootheid de economische draagkracht een begrip Waarschyniyk aoo verneemt het Tagoblatt al het denkbeeld worden geopperd in alle Bondsstaten naar eenzellden grondslag een vermogensbelasting in te voeren waarvan de opbrengst als maatstaf vior de verbooging der llatriknlar bildrage i n moeten dienen en waarait de verhoogde hydrage zon konnon worden voldaan Een vast besluit over deze moeilgke qnaestie zal eerst in overleg inet den Ryksdag kannen worden genomen In den Oostenrykscben Ryksraad is zooals wjj reeds mededeelden hg hoofdelgke stemming met 256 tegen 140 stemmen besloten tot de artikelsgewyze behandeling van de Overeenkomst met Hongarge over te gaan Het voorstel om hierover een boofdeiyke stemming te hoodec werd gedaan door de Duitsche agrariërs Tegen stemden de Doitsche agrariërs Tegen stemden de Duitsche agrariërs de sociaaldemocraten de Tsje cbiscbradicalen de Kroaten de leden der Poolsche volksparty en gedeelteiyk de Italianen Zoowel het voorstel als de stemming daarover hebben geleid tot een nieuwe crisis in het Oostenryksche ministerie Dat het voorstel tot het honden eener boofdeiyka stemming uitging van de Duitsche agrariërs es dat deza groep gesloten tegen de Overeenkomst stemde was een onverwachte en onaangeoana verrassing voor de regeering FtUILLETOX BET TWEBGEYfiGHT BoDian naar bet Russisch 39 Sommigen leeren dat we onze naasten moeten liefhebben en maken daarbg een uitzondering voor soldaten misdadigers en krankzinnigen de eersten mogen in den oorlog gedood de anderen geïsoleerd of terechtgesteld worden terwgl den laatsten verboden wordt in den echt te treden Anderen leeren alle nansehen liet te hebben zonder nitzondering Komt er dns een gebochelde een aoordanaar t een loevallenlgder om je doohtar vragen geef haar hem Deze prtdiking van liefde on der liefden wille zoa indien x kracht boiittsn kon da menschbeid ten zlotte tot volkomen Bitsterren brengen en daarmada ion de grootste aller eavejdaden volbracht worden die ooit op aarde geacbiedan Er i jii vale verklaringen doch jaiit OBdat er toorala z o bevredigt niet tta daofvan dan erastlgea denker en dan haait sich aan de menigte comaantaren nog i iB iftna toa la roagan SM daaraa b rruf alaoar op pbllo die nog onlangs door de benoeming van een lid der Duitsch agrarische party Von Peschka tot Landsmann minister gepoogd had zich van de welwillende medewerking dezer groep te verzekeren Onmiddeliyk na de stemming verklaarde Von Peschka dat by daarin een votum van wantrouwen zag tegen zyn party en de schending van de voorwasrde waaronder hy in bet kabinet was opgenomen Hg meende daarom zyn ntslag te moeten neuien als minister In de Kamer gat deze verklaring aanleiding tot eenige opschudding Des avonds werd een bgeeukoinst van den ministerraad gehouden waarin hot geschil besproken werd De miniater president Von Beek had tevens een byeenkomst van de Commissie van Negen byeongerorpen om over deze handelwyzo der agrariërs te beraadslagen Het resultaat van al deie besprekingen is nog onbekend Hoo dikwyis in de laatste maanden vernomen is da t sir Harry Mac Lean door Raisoeli in vryheid gesteld zon worden is niet meer na Ie gaan Miar wel dat tot dnsver die voorspelling niet bewbnrheid werd Welke voorwaarden Raisoeli ook stelde welke onderhandelingen ook plaats hadden welke concessies Engeland ook verklaarde Ie willen schenken aan den prins rooverhoofdman de katd Mac Lean is nog altoos de gevangene van Raisoeli in de onherbergzame borgstreken van Zuid Marokko Thans maldt de correspondent van de Morning Post te Tanger weder dat Sir Harry weldra in vrghaid zal worden gesteld En hg knoopt daaraan eenige beschouwingen vast die belangryk genoeg zyn om medegedeeld te worden Als Sir Harry Mac Lean in vryheid gesteld wordt zoo zegt dit blad dan zal bet niet zyn omdat Abd el Azia de voorwaarden van Raisoeli heeft aangenomen maar omdat Monlay Abdoel Hafld zulk een machtigen invloed op Raisoeli uitoefent Moalay Hafid il tegenover de buitenwereld dat aan hem alleen de verdienste zal worden toegeschreven dat Mac Lean aan lyn landgenooten zal worden hergeven En Raisoeli staat zoo zeer onder Moulay Hafid s invloed dat hy gaarne alle concessies van Engeland lal afslaan en Mac Lean onvoorwaardeiyk in vryheid zal stellen alleen om by Moalay Hafid in een goed blaadje te komen zoo deze in Fez tot Sultan zou worden uitgeroepen Aan Moulay Hafld wil sophischen of zoogenaamd Cbristeiyken bodem daardoor verwyder je je slechts van de oplossing der vraag De diakoon luisterde met aandacht naar den zoOioog dacht eens na en vroeg Het zadeiyk gevoel dat ieder mensch aangeboren is hebben dat de philosofen bedacht of heeft God dat in het lichaam geschapen f Ik weet het niet doch dat gevoel is in zulk een graad aan alle volken en tydperkeb gemeen dat bet naar my toescbynt ais organisch met de menschen samenhangend moet erkend worden Het is niet verzonnen doch beslaat en zal steeds bestaan Ik zeg niet dat men het onder den microscoop zien zal maar zyn organische samenhang is bewezen ernstig berseniyden eh alle zoogenaamde zielsziekten niteo zich voor alles in vermindoring van het zedeiyk gevoel Ooedj dal wil 4us zeggen zooals de maag naar aten vraagt zoo wil het zedeiyk gevoel dat we onze naasten liefhebben Is dit wol zoo f Maar onze aangeboren natuur verzet zich uit eigenliefde tegen de slem van het geweten on het verstand en daardoor ontstaan er vela hoof nkande vragen Tot wlan nllen we ons fl P ilosalag dezer vragen wenden als Je niet wilt dat we ze op phlloaophliches grond plaatsan F Wand je tot de weiaiga poMtiave weten ehappn dia tra kablMB TOrtrosw op da Raisoeli zich onderwerpen zoo deze hem slechts benoemt tot gouverneur van Tanger V ♦ Uil Iialla Harnia meldt men dd 13 Nov Hier wordt gemeld dat een gevecht plaats heeft gehad op 10 December tuaschen de troepen van den Roghi en de mehallah van den Sultan nabg Mar Cliica De troepen van hel Maghzen werden verslagen en verloren verscheiden kaids van den stam dur Rahas en twee kanonnen Aan beide zyden viel een honderdtal doeden Aan de zgde van den Roghl sneuvelde de geaeraal Djilali Mueloedara Vrgdag Is to Londen voor het Old Baileyhof de behandeling geopend van het strafproces legen den jongen Robert Wood eon schildi r die Ie Camden Town d demimundaiiie Emily Oimmock zou hebben verluooid in di n nacht van 11 op 12 Sept Di zaak is dat Wood met groole beslisthuid verklaait onschuldig te zyn doch geen kans ziet zgn alibi Ie bewyzen De zaak is bizondcr gclieiinzionig Hoewel alle Bchyn tegiin Wood is kan niemand met nogeiykheid hevroedin waarom Wood he raoisii zou bobben vermoord Wood is een beschaafd ontwikkeld en door zyn omgeving z er geacht artist Hy had ren goed inkomen en behoefde het das niet Ie doen om de Joweelen van miss Dimmock die by het vinden van hot lyk verdwenen waren Een getuige houdt styt en sterk vol dal Wood de man was dien zy op lï September s morgens in de vroegte alt bet huis zag komen Verder moet Wood aan zyn ezmaitresse Baby Young hebben verzocht Wanneer zy voor den rechter zou worden geboord te zeggen dat hy in den bewuaten nacht by haar was geweest Dit wy l er op dat by zich een valsch alibi zou willen hebben verschaffen Daar Wood s leven ermee gemoeid is wordt er van verschillende kanton op aangedrongen niet lichlvaardig op den schgn af te gaan De zaak trekt een enorme belangstellisf V De krygaraad te Petersborg die bat proces wegens do overgave van Port Artbur behandelt heeft zich Vrydag weer beziggehouden met het gevecht by Kingisjow l el bof zal moeten beslissen of generaal Fock die het bevel voerde over de Rnssische krygsmacht aldaar wel voldoende profijt beeft getrokken van zyn verdedigingsmid logica der feilen Hd is waar dat ii wel gebrekkig doch niet zoo wankel als de philosophie Aangenomen dal het zedeiyk gevoel vordert Quzen naaste lief te hebben maar boe danr De liefde most bectaan in het verwyderan van alles wat den menschen schade veroorzaakt en ban met gevaar In het tegenwoordige en de toekomst bedreigt Onze ervaring zegt ons dal er gevaar dreigt van de zyde der moreel en pbysick abnormalen Is dit zoo besirydl dan de abnorqialenl Ben je niet In staal ben tol een normalen toestand te brengen dan beschik je over kracht en verstand om ze onschsdeiyk Ie maken met andere woorden ze te vernietigen Dat wil zeggen de naastenliefde wil dal de sterke den zwakke besirydl f Oogetwyteld Maar de sterken kruisigden onzaa Haar I te de diakoon geraakt De zaak Is dat niet da sterken maar de zwakken Hem kruisigden De beschaving be ft den stryd om hel beslaan verzwakt en tracht dien geheet te doen verdwynen vandaar de snelle vermeerdering der zwakken en hnn overwicht op de sterken Stel je eens voor dat het je gelukte den bQen hu mane Idaefin in te prenten Wat zou het gevolg zynP De darren die gedood moeten worden blavan in lavan gabrnlktan dan ho delen Oeneraal Koerupalkin beweert het tegendeel Oeneraal Tretlakof die toen kolonel was van een regiment dat aan dao slag van KingUjow deelnam verklaart dat d positie kritiek werd door gebrek aan munitie voor het verdedigingsgssohut dal op de hoogten geposteerd was en ten gevolge van bet wegtrekken der kaïonuerboot Bobr Het resultaat was dat de Japaniehe artillerie en hel vuur van de Japanaeb flotilla zander moeile de Rassiscbe vardedlglngiwerken kondea vernielen Deze getaige verzekert echter dat ds posilie nog langer had kannen zjn gebonden als generaal Fook slechts aan hel eenige aaien herhaalde veraoek oa venterkingen Ie zenden had voldaan Generaal Trelianof trok in goede orde terag op uildrakkelgk bevel van generaal Fock Deze besirydl hefiig de verklaringen ran den geinige en noemt hen een tengenaar wat hem een ernstige berisping van dan president bezorgt Generaal Fock egt dan dat hy op dan vooravond van den leraglocht besloten bad de verdediging vol Ie boadon maar den volgenden morgen kwam hy toei hy op weg was naar de gevecblsllnie een aantal mnnitiewagens legen die ondanks tyn btvelen in vollen terngtoeht waren Hy gelastt toen onnlddeliyk dat ly op hnt wag ouden torigkeeren Het was bem verder onnogeiyk versterkingen naar de gevechtslinie Ie zenden Generaal StOssel verklaart daarop dat generaal Fock hem aelnde dal hy zyn posilie tot bat laalila oogeoblik zon handhaven In antwoord hleroB telegrapheerde generaal StOssel hem de Insirnclles van den onderkoning die kortelings behelsden dal men niet moesl beproeven zich lot hel niterste staande te houden Generaal Koeropatkin toondt daarop een cyforlelegram dal volgens bem door SlOssel tydens het gevecht hy Kingisjow zon zyn afgezonden hoewel hel bewi z n la dat du geni raal er niet tegenwoordig was Ueni raal Slöisel verklaart dat bjj bet telegram niet heeft verzonden Het werd volgens hem door een tekaren offleier Yelkin uilgegeven Het talegram beval ecbler de woorden lk heb bevel gegeven den lerngtocbl aas la vangen Generaal Koeropatkin merkt daarom op Dorgeiyke orders worden niet door saballerne otflcloren nitgegafaa Zoover zyn we nog niet gekonen t ning en doodde i de bgen als gevolg van de ontaarding der laalate Hetzelfde gelehiedl In de miatscbappy de zwakken verdrokken de sterken By de wildi n die nog geen kennis gemaakt hebben met da beschaving gaat de sterkste de verstandigste en bakwaamste vooraan by Is leider en gebieder doch wy cullnurmenschen kraisigden Christus en gaan voort Hem Ie kruisigen Dat bewyst dat ons iels ontbreekt en dat iets moeten we hersirllen anders komt er aan dien misstand geen eind En welk crlteriom heb Ja ter onderscheiding der sterken van de zwakken f Weten en waarscbyniykheld Gebochelden en klierlgdera herkent men aan hanne ziekten onzedelgken en kraokzinalgan aan hanne handelwyzen Doch er zyn toch fargisaingen nogelgkf Ja wel maar mU Boot niet bavreasd zyn da voeten nat w maken wanneer ar aen overstrooming dreigt Dat is philosophie lachte de diakooo Geenszins Je brnt in zulk een beogen graad bedorven door je seminarie pbllosophie dal ja in alles sleehls nevelen wil zien Da abstracte wetenschappen waarmede Je jeagdig hoofd volgepropt is haaien daarom ook abstract omdat ze je verstand van de waarscbynigkbeid aftrekken Wordt Tirvolfd