Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1907

Verspreide Berichten Fkaskrijk abeim rondachrijvea dat Ingevolge door tal Tan vronwen van teeofflcieren in Tuulon is op ateld z n iu tal van winkela daar haitiioekingen gedaan waarbg wel voor 2U 000 Irancii opiom u in beslag genomen De dumss badden zich ernstig beklaagd overbet miibruik dat baar mannen niaakt n van bet vergift liordeaui tit tengevolge van een taking van werklieden aan de ga en electriclteitü abrieken in bet duiiiter Alle winkel werkplaat t n en bareaai nin avunda genieten iJe inenscbeii loopen dan met lantaren iu de band In de kofflebniten tit men bjj knarsen en olielampen Kr wurdt evenwel al over een fergelgk onderhandeld en naar het schynt zijn de werklieden wel geneigd het werk gfdnreude de onderhandelingen te hervatten UUITSCHLAXD De Reho de Paris verneemt dat kaping lidnard in Kebruari ter gelegenheid van llln beioek aan Malta wil kraloen gaan op de kost van MicihC waar hfj vcrmoedolgk koning Victor Kmnianuel en ook keiier Wilhelm ontmoeten zal De roeatiind van de kuningin wedowe van Saksen was Zaterdagavond zeer ernstig KNUltl AIID Voor de eerste maal is een vroaw tot raadslid gekozen iu het graalschap Londen en wel te Hampstead Kr is iu Londen een Kngelsche vereeniging ter verdelging van ratten opgericht naar Deenicb voorbeeld Heel wat hooge heereu syn er lid van Kr wordt dan ook berekent men wel voor 120 millloen golden door de ratten in Kngelaud vernield Te Vlllupuram iu de KngeUcb Indische provincie Madras heelt wegens een godsdieuBtigen ommegang waartegen de Hindoes zich verzetten een hevig gevecht tusschen hen en Christenen plaats gebad De politie trachtte de menigte te verstrooien Toen de Hindoes met steeuen wierpen gal de politie vuur waardoor en aantal personen gedood ol verwond werdan Vau Madras is er militaire hulp been Itaiji Vrydag ia een ballon in welks schuitje eentge Kussiacbe geleerden zaten te Rome 0 igestegen en door een kracbtigen wind uaar de AdriatUcbe ze meegevoerd De bamuniog werd door visnhursvaartaigen gered BA1 l l 8TiTlill üok aan de Hongaarsche Uoenieensche grena is er wat aan de hand Tien Hoemaeoscho grenswachters hebben de greus overschreden en in Mikestelep bniszuekingen gedaan Wie lich verdedigde werd geslagen Ken Houffsar voerden zy mee en hielden ly tot deo anderen inx gevaugen Kr u een onderAoek Ingesteld van Hongaarsche tyde Amkiika Mevronw Longworth eerder oIh Allee Roosevelt Is gelukkig van blindedarmontsteking geopereerd Ken bureau van hel Leger dus lloils te NewYork dat tich vooral bezig houdt raet bet bestrijden van den zelfmoord berioht dat bet nooit zooveel vragen om hulp kreeg als sedert het begin van de tegenwoordige crisis t Is een ware zondvloed Ueu schat dat er te New York la i OOO bedienden zonder werk z in I Gemengde Berichten Hot was omstreeks kwart v or avenan Zaterdagavond dat men in de lKcob C atsstraat nabg de Wirks raat te Rotterdam zag loepen een jongmensch van onistrei ks 30 jaren en een man van 40 jsrigen leeliyd welke laatste vry gezet een pet met een reehte iklep droeg en ah werkman gekleed was Plotseling zag men den jongen man vallen terwyi ijjn mi tgeiel zonder daarvan nota te nemen langzaan doorliep en verdween na eerst nog eens omgekeken te hebben Ue burgers dia dit zagen on daarvan getuigenis sHugden liepen np den gevallen toe maar konden taal noch teeken uil hem krygen waarom zg hena elgk naar den nabygelegen politiepost in de Wiekstraat droegen Daar bleek dat het jongemensch en kogelwend had aan de rechterzyde van het hoofd achtor het oor en een lichte verwonding aan het voorhoofd tengevolge van den val dien hg op de straat deed veroorzaakt Inmiddels was do inspecteur van politie de lieer U van Guld n gewaarschuwd en werden dr K CfTuinzing en arts t A J vde Quay te hulp geroepen die beiden llMhti MDdtB osnitatMreD dat het Uvto geweken was In koaira bload M hier een moord gepleegd Natnoriyk werd nn onmiddeliyk de commissaris van politie de beer D A Caspers van het geb urde verwittigd die net den inspecteur den heer M Rntgers ter pIaat 9 verKchenon terstond aanving met alle perso oen die zich op bet oogenblik dat demwrd geschiedde in de omgeving van de plaats daarvan bevonden in verhoor te nemeo Van ben kreeg hen een vaak signalement van den verdwenen moordenaar Al speurende en menschen hoerende kreeg ia politie de wetenschap dat de vermoorde jongeling is de 20 jarige C B Boerendonk als kantoorbediende werkzaam by de firmaAllen Co op den ündendyk alhier eninwonondo bg zgn moeder aan de Eerste Pgnackerstraat no 9U De politiecommissaris de heer Caspers zich mei die moeder in contact stellende kreeg nu meerder bonvast door haar roededeellngen dio het navolgende behJzen Sedert 10 jaren is zy voor Je twéide maal gehuwd mot 1 C Halmans de Jongh een man van 41 jaar vroeger drogist in den laatsten igd nu en dan nasfbrgv aan boord van diepen en soms Ook werkloos Den 15 October j l verliet tg haar man om mei haar zoon te gaan inwonen bg haar moeder de wtdnwe Lshr in de Ket ste Pynsokerstraat no 9 Die zoon de vermoorde jongeling it haar eenigst kind uit haar eersle huwelUk terwgl ly uit haar tweede geen kinderen heeft Zg verliet haar man die van bet begin van tyn hnweiyk mot baar oen hekel aan haar kind toonde te hebben wegens zön slecht gedrag en het drankmisbruik waaraan hy tich schuldig maakte In de verloopen paar maanden ontving tg van hem herhaaldoiyk brieven waarin bgschreel tich te zullen zelfmoorden maar ook dal er dan een paar met hem mede zouden gaan en ten lolte duidde ly hem den beer Cospors aan als den veimoedelgken moordenaMf van haar eenignt kind den oppassenden jongen Zoover waren do heeren Caspers en Rutgers mot hun ondorioek gevo derd toen lo half tien by hen in don politiepost n de Wiekstraat het bericht kwam dat d vcrraoedeluko moordenaar was gearresteerd Te voren had de coramissarl zich reeds naar de woning die Halmans de Jongh in de Kerstc Pgnackoratrait no 141 bewoont begeven Dit is een bovenhuis Kr was blükbaar niemand thuis en de gaslotendeur liet de heer Cnspers door een smidiopen steken Gewapenderhand trok man dtiarna naar binnen denkende een tot alles In staat znuden man te vindon In hel schamel gemeubileerde bovenhuis waar het aardedonker was werd echter niemand aangetroffen Do arrestatie hiorvoren vermeld gesoMeddo in het bierhuis van J K Leverding nan de Snelleraanssiraat no 171 De agent van politie M klasse P van Oostveen gewaarichnwd door het pnbliek dat allerwege vanavond in bet Noorden dezer gemeente in rep en roer was en denmond vol had van dezon vreeseiyken moord door een stiefv idor op ign stiefaoon gepleegd itiiig milt lyii kameraads de agenton vannolilio 3e klivsse 1 W Kaasjager en ï Boudeker bet bierhuis binnen Dadeiyk greep van Oostveen den verdachte beet en zagterstond dat deze tyn rechterhand uit tynbroekzak wilde halen waarin hg een met telscherpe patronen geladen revolver blrok te hebbon DU wapen werd hem natuurlgkdadeiyk ontnomen en hg zelf geboeid en naar den poliWei Wiekstraat overgebracht waar nog altyd de verslagen jongoling op een berrie lag Op den weg derwaart ging bet langs de woninfvan don vermoordeen diens moeder den geweldigen toeloop van menzcben ziende naderen Ie midden waarvan zich baar man door politiemannen omringd bevond en door al het gebeurde in hoogst opgewonden toestand verkeerend schreeuwde zg hem toe moordenaar van jé kind Hierop zou de gearresteerde manhebben moeien zeggen hy ia loch leWer dood iovolgd on voorafgegaan door een ateods aangroeiende on opgewonden menigte die voor den verdachte niets goeds beloofde bereikte de politie eindoiyk ondor aanioering van baar commissaris wederom den post in de Wiekstraat Dadeiyk aan den lyve nauwkeurig onderzoekt blSfk de verdachte mets anders lo bezitten dan de hem ontnomen on leladen revolver Hg verkeerde ook nu weder ondur den Invloed van sterkendrank en in het wachtlokaal der agenten bg hot lyk van m vermoorden stiefzoon gekrooht en daarmede geconfronteerd gedroeg by zich voKomen onveischillig en ontkende pertinent de moordenaar te zgn Aangezien van een verhoor wegens den toessand waarin bg zich bevond geen sprake kon zyn werd hy ouder behooriyk geleld per politiewagen naar hot bureau in do Unge Torenatraat gebracht waar bg voorlooplg is opgesloten Hel signalement dat al d delgk al was het vaag van den moordenaar werd gegeven stemde volkomen mot liet zyno overeen ook de pot met rfchte klop die de moordenaar droeg die j C rfalma s do Jongh by yn arreititia ooit op had D mogeiykhaid f dot hy de moordenaar niet xoi i9n b oo goed als bnitengesloten Het Igk van den vermoorden kantoorbediende C B Boerendonk die geen oogenblik meer by kennis is ueweest is naar bet Ziekenhuis overgebracht voor de gerechteiyke schouwing die vermoedeiyk heden daar tal plaats hebben Het 8oer Hbl meldt het volgend voorval uit de praktgk van een geneesheer Non had keelpgn Ik werd geroepen en kwam het kind moest worden iogeblazen met een poeder dat ik niet by me bad Later kwam i terug met het poeder Non vertikte het echter den mond open te doen Papa zat zgn duimen over elkaar te roll n en zei evenals mama t Is beroerd maar waUftUllen wg er aan doen Y Geef den deugniet een pak adviseerde ik Toen ging Non op den huik op een bank liggen en griende het uit Ik vond het te gek om niet zelf aan te pakken waaraan ik verkeerd deed maar ik deed het en draaide het kind om Papa en mama schoten nu ook toe hielden armen en beenen vasi ik kneep dep neus dicht en toep zg 0 0 adem te haleik den mond moest openen duwde ik een lepel tusschen de kaken en de inbUzIng was toen in minder dan geen tyd verricht Papa en mama waren heelemaai in de war Deo volgenden morgen kwam ik terug Ue kebon stond voor Waar de familie was Do boel was nl gesloten Naar Grisaee zei de kerel Kn NonP Ooü mee allemaal naar Grissee geen meosch thuia Ik weg eec paar huizen verder had ik ook een patiënt Vroeg daar of de familie X werkeiyk too in eens vertrokken was Wel neen dokter pipa mama en Non hebben tich in de goedaog opgesloten want Non wil niet en als Non tegt ik wil niet dan willen papa en mama 6ók niet Later toen de familie den dokter weer fioodig had heette het dat de kebon gejokt bad Natuurlgk Keu niet alledaagsch avontuur overkwam den 12 iarigen G N te Aalburg Bg het boompje klimmen zakte de jongen in een holle kiiotwilg en kon er niet meer uitkomen Ken 3 tol personen die te hulp geroepen werden konden hem evenmin omhoog lillen en zoo tal er ten slotle niets op dan een stuk uit den stam te zagen waarna hg uil tyn enge gevangenis werd bevrgJ Prov N br Hon meldt alt Arnhem Ook hier is men tot de ontdekking gekomen dat zich voor eenigen tgd een heer vermoedeigk uit Amsterdam afkomstig heeft opgehouden die tegen en geldelgke vergoeding men spreekt tm f 30 de jongelui die voor a militairen dienst gekeurd noesten warden trachtte te doen afkeuren ften legt zelis dat tgn praktyken gnnstlge retultat an hebben algeworpen Onder de bewoners van den boerenstand heeti dit heerschap kolossaal succesi Da rme drommels loepen er in en de man die zich ais beer voordoet hoeft op die wfU eau aardig inkomen Rea ieder zy op zyn hoeie Men schryft uit Friesland a Oosthoek aan de L Ct Fiesschentrekkers houden er verschillende prakigken op na doch alle leiden ze lot heUolide doel nl het bediiegeu hunner medemenschen Zoo nu en dan hoort men weer van een nieuwe manier van oplichten Zoo reisde dezer dagen iemand die zich koopman Jan De Vries noemde en naar zgn zeggen tustchen Wierum en Nea woonde by de boeren in Harkema Opeinde on Drogeham rond om paarden te koopen Hg beloofde hooge pryzen en slaag le iu zya handel by enkele veehouders zeer spoedig De aleveriog zo i echter den volgenden dag plaats hebben Daar de boeren een tinken prys konden bedingen waren ze nogal royaal tegenover koopman Jan en hy werd dus voordau van spgt en drauk sy den een bood men hem lelfa nachtlogiea aan natuurlgk gratis en ook dit werd door den koopman aangenomen Ni dei anderen morgens nog enkele adressen vaupaardenhonders opgevraagd te hebben v rtrok hy doch de verkoopers wachten te vergeefs om hun paarden in klinkende munt om te zetten Ze zagen al spoedig in dat de koopman een oplichter was die een valBchen naam en woonplaats opgaf daar hg tusschen Wierum en Nes niet bekend is Ken fatsoeniyk gekleede landlooper bad beo by deo neus gehad en althans èèn dag eengoed leventje genoten Men zg elders opzyn hoede Hen iBtldt oU Wagaoiiwao i De heer D VM Lonkhnyzen aigareofabrikant albier bü wien 13 weken geleden het werk werd geslaakt heeft de vorige week den stakers schrifteiyk medegedeeld dat wie tich vA6r 14 dezer niet aanmeldde om aan t werk te gaan aich als ontslagen kon beaohomru Seen du 18 t4k n htaft liiaratn gehoor gageven de haar L koidl van zgn zyde de staking haat alt geëindigd De stakers gaan door met voor de fabriek te posten Schaking lit een weeahais r Men meldt uit Rotterdam Vannacht oa kwart vMr drie bemerkte de weesvader de heer Koevoet van h t Gerei Weeshuis aan de Goodsche straat dat men aan de achtertgde van het gebouw tich trachtte toegang te vertcfaaflen Hg spoedde zich onmiddellgk naar da plaats waar het gerinkel van glas gehoord werd en kon nog juist een jonge man zien de vlucht nemen Waarschgnlgk heelt men hier te doen met een poging lot schaking van een weesmeisje daar in het gesticht zeer weinig geldswoarde aanwezig is De staking te Krommenie Naar aanleiding van wat in een door de stakers verspreid manifest beweerd werd hebben de direclenren van de fabriek de heeren Verwer en van Houl n in hol Hbl oen verklaring van het ontslag van Binnendgk gegeven die eenigszina anders luidt dan de tol dusver bekende De eerste maal dat Hinnendgk tegen d directie ageerde was in verband met da spoorwegstaking van 1903 toen hy als voorvechter daarvoor optrad Aan de fabriek misinkte de beweging op een 5 tal na doch in een vergadering die s avonds ploatt vond ontzag hy zich niet over een onzer zich uit te lateu op een wgze die leder wat denkende moest veroordeelen on die da scherpste afkeuring verdiende sehryven da directeuren Daarover ondarhouden en aan ezegd dot zoo n persoon in onzen dienst niet gewenscbt was heeft hg hullende gesmeekt he n ni j te ontslaan want waar zou by dan weei werk vindau P Wy hebben daarin toegestemd op d zelfde voorwaarden als wg een staker dl niet weer aan den gang kon komen terggnamen d w z biyt maar zie uit uaar ander werk De laatste deed zulks en vond na her haalde mislukking 16 maanden later plaatsing elders Binne idyk deed niets By de jaariykBche loonsverhooging werd hem deze niet toegekend wy gavec hem duideiyk te kennen dal wg nog steeds verwachten dat hy elders werk zon toeken Intnsschen hy hield tich ru tig alwerkte hy in stilte in en buileu de fabriek om leder in tgn omgeving door hun halleven ondrageiyk te maken te dwingen tkh by tyn vereeniging aan te slnilen Iu Juli wordt hy gemeenteraadslid te Wormerveer Op een ochtend onder werktyd wordt Binnendgk by ons aangediend en komt hg versnlwoording vragen over een beweerde uillaling van oen onzer dal wy t hem onmogelgk tonden maken die fnncti te vervullen Dit bleek niet bewezen te kunnen worden en aan B werd gezegd dat hy niet na de reglementaire 14 dagen maar over twee maanden naar een anderen werkkring moest omiieo B deed alsof niets gebeurd was vroeg in October loonsverhooging e dealde mee dat hg verschillende vereeolgingen achter tich had en de directie zich dus wel moest bedenken Daarop kreeg hy met vier weken t i onUlag Toen hy zich daarover aan het kantoor vervoegde werd hom te verstaan gegevsB dal de directeuren het bestuur der onderneming niet nil handen gaven en het evao min aanging hen te laien praten en te doeg of hy te beslissen had maar dal wanneer hg in een maond niet slaagde hy nog eeg 14 dagen of zoo noodig nog wel meer ve lenging zou kunnen krygeo Toen begon het verwekken van agitatie Dit kreeg een bedenkeiyke hoogte in de daarop volgende weken en nog bleet hy aao de fabriek werkzaam Wy vondao ooga wenscht zulks door te laten gaan en zegden hem in de laatste week aan dal tyn diansten niet verder verlangd mrdeb dit week achter ten volle zonden itbetalen en op grond van onze gedeeltelgke toezegginf de 14 dagen daarboven scbrgveo diree teuren Binnendyk nam dat aan en vertrok Daags daarop elschten 7 drukken intrekking van t onttlag en erkenning vau da vakorganisatie in znike zaken Hun voorstel om de bemiddeling van da kamer van arbeid in te roepen werd door Binnendgk c s aanvaard voor loover M de directie betrof maar indien de litspraak de vakorganiaatia niet paste tondaa ze verder zien Do staking volgde hierop maar andara arbeidskrachten b dail zich aan an da fabriek kon weer arkeik Ten slotte verklaren diraetearen ia hu achrgven hel volgende Lidmaatschap van wat ook laat etit ai vorschiilig zoolang wy noch da arbaidai niet leden er In ol bnitan da fabriek gaaa laat of hinder van onderriadeo Wt varlanian dat aoia labrlak MllJN aao rrfa rnatiga varkplaata waar orda heerscht eo gaan strydplaaU tarwyi het beheer uitalnitand in onze handen tal bentsten en wy geen nevenbabluur naast ont kannen erkennen Da fabriek is onder ons beatnar groot geworden ea tol bloei gekomen en wg meeaaa iet te moeteu loettaan dat wie ook na dit trachte te ontnemen Stadanieuws OOUDA IG Decamber 1907 Woensdag 18 Decamber wacht ons in de Sociëteit Réunie een concert door de Heeren Joan Lnlofs Baryton Arthur Honnier Harper Viool en de dames Josephine Lnlofs begeleiding en Lilian Vygh piaco Aan kunstgenot tal hel dien avond niet ontbraken De heer Laloli die la Beriyn tyn atudien voltooide thans als Ie Baryton geëngageerd voor de Opera te Hetz vertoeft thans in ons land en tal op de hem eigen mntikale beschaatdo wyte liederen voordragen De heer Honniar jtlfroer beschiet over a o schitterende taclniek terwijl 1 1 Uiden zyn zialvolle voordracht en hoogst Itksheveerd en poëtisch apel bizonder gertand worden Van de dames Vygh en Lnlofs is ons uil da vale critieken die ons gezonden werden gebleken dat zy ons eveneens fgn artistiek ipel Ie hoeren zullen geven wy hopen dat dit begaafde viertal een groot aaditorinm zal krggen LIBRIJE Ontvangen Colenbrander Gedenkschriften van de Algem Oaichledenis van Nederland No 3 en 4 1798 1801 aisteras spaelde Olympia I een voelbalwedatrtd tagaa de üuinoordsche Voetbal Vereenigiü te s Hage Oe stand by half time wal 8 1 In t voordeel Van Olympia Daarna doelpactte D V T Dog tweemaal toodat date club den wedatryd won met 32 De vereeniging Providentia tal haar jaariykscbe algemeene vergadering houden op Zaterdag 21 December 190 s avonds 8 nor in hel Caf Het Schaakbord Kleiweg Da agenda is aldui OpeniBK Motilan Jaartatalaft I Kaïatswliibit Verkieting van een lid der donateursoommlssie aftredend de heer J J Prins van Doesborgh dadeiyk herkiesbaar Verkieting van 4 Bestuursleden wegens periodieka aftradlng van P Sohoonderwoerd H A Leeflang en W B F Grevenstnk en wegeia hol bedanken van J N de Groot Varkietlng van 3 Commissarissen wegens periodieka aftreding van A Engelbrecht C Sanders en J v d Laan Alle aitredenda Bastunrsleden en Commlsaarissen ttn dadaiyk herkiesbaar behalve J V d Laan dia niet raaer in aanmerking wenscht ta iisaan Tot haqH dar te openan schooi voorCbr Nat SaMoaderwys te Bergschenhoak is benoamd de heer W Verschoor ta Waddiugsveen Ta Bodegraven ward heden aanbaateed t Anjarig onderbond van den atraatweg Gouda Bodegraven gedurende 1908 Ingeschreven werd door de Heeren A Hootan Hoordtacht f 6635 J J Duym Gonda f 4719 C W den Hoed Gonda f 4680 C Bontebal Reenwyk I 4646 J Baas Stolwgk 1 4680 P Boot Woubrngge f 4460 J Fatonhorst Woorden 1 4410 A dan Hoed Delll f 4846 H Dos den Haag 1 868 P Oom Zn OoBda r f 8975 P Bokhoven Wan Gonda 3929 1 Biljet was niet getaekend Aan den laagsten insehryver is het werk opgedragen VUdADIRMfiViNDINfilMIKNTIBAAD VaUDAG 13 DECEMBER 1907 Vervolg Aan de orde Het voorstel tot nadere vaatatalling ent VOD het kanteekeB bedoeld io art 18 der WoBingwat Wordt goadgakaard Aan de orda Het vooratol tot onbewoonbaarvarklaring dar woBiagen Wyk Q Nos 24 en 26 an on nM onbewoonbaar la verklaren da woning wyk a No 108 Da haar Bokhoven Ik heb da woaiDf Q No 108 waun tiaa as kas my aat bat Toorttel TU B an W laar go eenigen Da beer van Iterson Wordt do woning O No 102 dus veibeterd De Voonitter Ja Hynbear Het voorstel wordt tonder hoaldaiyka stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot ruiling van grond met P J C Oosthoek te Boskoop Wordt goedgekenrd Aan da orde Het voorstel tot het geven van namen aao straten De heer van Iterson Ik heb iets hooren verlniden dat de Archivaris gaarne eeniga inlichtingen had willen verslrekke i met betrekking tol bet vaststellen van dete namen van straten hy toch is beter daarmede bekend en op de hoogte van de geicbiedenis dan B en W en de Gemeenteraad Ik zou er voor tyn dete zaak nader aan te booden De Voorzitter Dj gemeente archivaris heeft een brief geschreven aan B on Wj en die heeft ter visie gelegen Dr Kesper is tegen het veranderen van namen vau bestaande Htraten Wentcbl de heer van Iterson dal de raad do heer Kesper daarover nog inlichtingen vraagt f De heer van Iterson Ik ben er voor dal io het vervolg aan den heer Kesper wanneer weder nieuwe straten een naam tullen krggen dat men dan vooraf die er over raadpleegt Als inyn persooniyk gevoelen kan ik mededeelen dat de naam voor de straat aan ds gegraven coopuro zal worden Nieuwe Gouwe de Baanslraat vind Ik ook heel goed ik ben er niet voor dat de Bianwstraat veranderd wordt in Tnrfmarkt ik begryp niet waarom men die naam zon veranderen daar deze straat is genaamil naar een zekere beer Blauw ocrtgds een gezien man en overste der schutters wanneer men die straat gaat dempen dan tou men teg en waar tyn de turfschepen aan de overzyde heeft men dOD naam gogaven vau Elzanmarkt zeker omdat mep daar vroeger een markt voor elzen heelt gehouden die later is opgchonden De naam van Galgeveld zou ik willen behouden opdat men weet waar vroeger de galg beeft gestaan De verandering van Voorwillens in Willens acht ik niet zoo belangryk Da Korte Tiendeweg te veranderen iu Lange Tiondeweg kan voor enkele zakenmenseben wel tot verwarring aanloidlng geven De naam Oraaf van Bloisstraat acht ik ook voor dia straat goed gekozen omdat men daar aen Graaf Kloris weg heeft De Vlackstraat ton ik willen laten noemen niet naar Mictiel C Vlack den dichter maar naar Adriaan Vlack een bekende boekhandelaar en ocbryver en de Adriaen Coolstraat zon ik willen noemen naar Jacob Cool een bekende schryver en dichter Da Voorzitter Wy zyn den heer van Iterson teer dankbaar voor zyn gehouden bel g B en W vinden geen bezwaar de Bianwstraat zoo te biyven noemen dit achten zy niet ean zoo gewichtige taak De baar Vingarling Ik daeht dat da naam van Vlaekstraat waa geBoman Baar dan beroemden Roemer Vlack De heer van Iterson Hat is volstrekt yo bedoeling niet dat wy lange namen aallen krygen het la tlaabta dal het in de beachryving komt waarom wy die straten too hebben genoaiid De VoonitUr Wy hebba voorgesteld Adriaen Ooolstraat opdat mat Biet ton denkoB aaa groenten By bal vatlBlellen der naam vaa Katelilraal k ui eoB adres In om daarvoor te zetten Onmelis opdat men niat aan een kalei ron denkan De beer VlngarllBg Ik kan my voorBtallen dat da arcblvaria Is tegen het varanderen van battaande namen omdat man het apraakgebraik niet kwyt kan raken Zonder booldelgka stemming wordt bealoten da wegen aan de coupure te noeman Nieuwe Ooawe Oott ea Weitzyde on dat gedeelte der Oaueoatraat wattkans Baanstraal wordt genoemd De naam Turfmarkt voor Bianwstraat wordt verworpen met 8 tegen 7 stemmen De naam Gonwe voor Galgeveld wordt aangenomen met 10 tegea 5 stemmen De naam Willani wordt goadgakenrd met 9 la o 6 stemman De saam Korts Tiendeweg van af de elleboog naar de Lange Tiendeweg in Lange Tiandaweg ordt goedgekeurd met 8 tegen 7 tiaainen De namoB vaa Graat Van Bloiutraat Vlackttraat ai Jacob Coolstraat worden tonder hoofdeiyka itammiog goedgekenrd Wordt vervolgd Veemarkt te Rotterdam Maandag i6 December 1907 VMtt Mten en koeien goede aanvoer pryun waren voor iite kwal 3 ide kwal 34 jde kwal s canu per half kilo Vatte kalveren goede aanvoer iiie kw s8 tda kw s $ jde kw n cent per half kilo Vette vukent gioole aanvoer iste kw 14 tde kw sj jde kw to cent per half IC G Sdiapen en lammeren goed aangevoerd De hinde was voor vet vee en vette kalveren stag doch prijshoudend vette varkens schapen en lammeren lager in prys Afloop der Openbare Verkooplnc V o Oaroereade Ooederen VEILING 16 DECEMBER 1907 gehouden door NoUris J KOBHAN te Haastrecht Woonhuis aan den t lnweelen Singel K No 661 en 661a f 4675 koepor E A Zwaaneveld Woonhuis aan de Turfmarkt H No 122 en 122a f 2260 k D van Vliet Opgehouden 1 Hakhout en Water f 320 keeper J Breebaart Lz 5 Vier Woonhniien aan en achter de Nienwe Haven N Nos 191 193 192 en 191 f 2350 k H J Naderh ortt Jr BEÏÏRS VAN ROTTERDAM L K H K StaattUentittfen PoRTCOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig Se Serie Ir 2500 3 59V RosLAiD Iwang Dombr Obligation 4 96 Atia Japan Obligation 1899 4 IVI 44 CoLcnmiA Geconsolideerde Bnitenlandscbe Schuld Recepis L 100 IV 24Vi HypotHettBttiittn Pandb idem idem 4 90 Pandb Rollord Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Aandb Utrechtscbe Hypb 4 100 Pandb Westlandache Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4UU Pundb Ie Algem GroningeSeheepsHypb 4Vi 100 Pandb Nederl Hyp A Paod brielbaiik 4 99 Pandb Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataofsche Hypb 4 lUO Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 41 9 J Pandb Hollandsche Hypb 99 Schupmarl MaaUrJuippi m Pand HollandOulf Stv My 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G HypotheeLbnnk te Amilerdam 4 100 Pnmulieninqtn bki aia Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 SpoonaetfUtninfftn ITAUB Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 367 Oivcrêtn My tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 VAN MANTELS COSTUMES MANTEI OSTUMES AV0N0MANTEL8 BL0U8EN BONTMANTELS PELTERIJEN MAU S ff £ J v Mr r A i MAHKT FOSTBR IJ ig N Postkantoor te Gonda Lyst van de aan dit kantoor en de daaronder beboorende liiilpkantoren ter post betorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de Ie helft der maand December niet tyn kunnen worden nitgerelkt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven BlnnenlaBd J Pal BBltaoveldtB dan Haitog Bollerdam Briefkaarieo O van Dam Rotterdam H Zaotaar Agtantaaar BriaraB BailaBtaBd J Kamp Doisbnrg W V Uaagen Nonas a R Nota Aan de afzenders wordt aanbe volan bun naam en adres op de stokken te I varmeiden opdat deze bg onbestelbaarbeid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur v h Post en Telegraaf kantoor M C HGNNEQüIN 4Pvi ktkinth in zaal R É U Ui I E 18 DECEMBER nor CONCERT TB aiVB dook Toscsn X d a lo£s Baryton Stadtthealer Ualz HBT iitDBWiBiiiau vak lAUmk rUtk piano Rranel Mriltur HÊumnler mtur ter viobi Pary JmBépUme i Hlmfê begeleiding Apeldoorn Entree f I beneden 16 jaar f M Programma met tekst f 0 15 Kaarten verkrygbaar GOODSCHE HU ZIEKHANDËL en des avonds aan de taal Hrt CorrespoBdanlschap van WOMOltO lfOH Ned Veroeaiging ter bevordering van Verpleegsters en Varplagers is gevestigd ten holte van Hevronw M HOOGKNDIJK DiRKtwAaBR Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar B80 Aanbevolen Merken VA FEIIWERUA TIEMANI SI Ksièpbe Medoc f 0 00 La Hose Lndon 0 72 Chateau Malleret 080 Peilt Bonrgogno 0i 9 Graves Blanc 0 72 Haul Sauternes I Sf Witte Bergerac 0 9 Niersteiner 0 72 RUdesbelmer 108 Oude Roode Portwyn 1 08 Extra oude Roode Portwyn 1 44 Oude Witte Portwyn 1 08 Extra 00de Witte Portwyn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 Vermouth dl Torino Dom BaLi AHDi per Liter 1 17 Prijtt nrtto d eoHtnnt Depot te OODDA bij F J J U UN VAN OSTAUK Ruim U j bmoii jichtoi rmumatii MiT succia a iVuiKMicaaM M nisicm w M ih ncii I M usHHJiAmwioM n DRoomn lr Ad iUCHTMl tt ltoniiU AM Te Gouda by C LüGEIi Apotheker Harkt on by WOlXt k Co Weatbavao 198