Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1907

40s e Jaargaiic Woensdag 18 December 1007 o 10510 mimm mum JMeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken T MM 91 St ADVERTENTIEN worden gepUatat van 1 5 reg l ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettar worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur di s niiilil Tftotoinll St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prvjs per drie maanden is 1 25 franco per Iiost 1 70 Afaonderlyke Nommers VIJF CENTEN BE tllCI Tooneeluitvoering a dt K Hvundx ta H aren in d Zi l KÜS HTMIX der Socieleil OSH JKNf KOKN ten half vnii hH V0l KS N4T limJM If IIEIlhNIH iltN Upvoerinft von Mejonkvrouwe DE LA SEIGLIÈRE Toottel pel in 4 bedryven door 1ULR8I HANDBAL I laVltkitarlen te verkrygeii bjj den BoekbaadeUnr J ÜK VKN Wyd tr t Vooy l jen der Sac Uns Genoe en 10 9t Voor nlet leden I 1 PI alKbe preking dageiyka van 10 4 nnr i 10 cl UE OKDKOOP8TE DE MEEST PRACT180HE DE EEST VOLLEDIGE MonciiLAiiei gn ImshühI dlu dei Kiimn n i ij oi riiK ijAinKi jininyAi mot ininHten diie ifralin deknipte imtronen en een geklemde plaat TUK ILL lUlKSHMAKKlt met een gratis geknipt patroon TUK HAXAAIt Of VIIILIh UKfl S I ASIIIOKti Klnderinodes met vele gratis geknipte patronen l KAAOT Vw llüëkluïïiïïriiüïi Prnelnitmin rii AU mri liontol UuU UIJvuegael Van alle lu dete bladen voorkomende modellen un HEKNIPTK PATHONKN mot lloll verklaring r p p tegen vooraitbetaling van 1 U 5 l verkrngbaar MILLY SIMONS Den Haag 1 WORMERVEER HOLLAMt Nleg oiarcriroOcB Prof Dr Lieben wolbokoud illMD Mht m t Kbriaktnark tol TuurUliinindef mdipale in tHkere gaiieitug vau slle tltd ineegt hardnekkige ntii Miékt Hf üoral ouUiaan dooi afiiwftUugeu op jeugdifftn leeft tl euesiDg vau elke swakte Hl if nacht iïeitauwdheid Hootdpyn Migraiue Hartklopping Uaagpi u leohte ipysverteriag Onvermogpii Impotetia Poll tiom eiix Uitvoerige provpeotuMen lij fcr e H M i fl 8 lul l lt fldscli II ItVirti I tep t MHtth V il Vut tt MUIi iani II i M V Gakï Ii Po UoUerdnm I Happül iravenhiiK t llalmmiu de Joa J Csn UutierUia W Iff h O Oou la a bjt Mta djrovtkUiQ 20 ent per 11 cent per 2 pak Overal verkrQgbanr lllilSUOEDKKS IV nrbt II I vdur namaak Ziet nmir het Cmmirélemrget ü v HAMKL KOO S en HAKMKNS enden naam P IIOLKl AAIl Co U mêtmaam Bekroond in Oelober jl te BRUSSKL met de Hoogste OuderBcb iding den J HtWW PHIK A T ir G I T ÜSTENDE 14 Seplaober 1907 Mouheer Ik heb bel genoegen ö te melden d at ik de beste resaltaten met bot gebraik van IIw Kindermeel voor Zoigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom bel kind het gaarne neemt De voeding en de toepassing zgn volmaakt De gewicbtsloenarae is zeer normaal Ik licb Uw Kindermeel beproefd by e n saigeling var a m ianden en ik ben mün kind van 2 maanden op geluke wjie mcl Uw meel beginnen te vooden Tot heden heb ik mg slechts bg dit gebrnik bepauld Ik ion U daarom zeer dankbaar zjjn zoo I mg nog eenigo pakken Kindermeel zoadt willen zenden om rant het gebrnik daarvan voort te kannen gaan Het zal rag tevens een groot genoegen doen Uw product by mgo patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevreden te meor nog daar de prys zoo laag is gesteld dat bet aan alle klassen der Maatscbappg km worden voorgeschreven Met lioogacbting verbiyi ik w g Dr KESTELOOT aninalog eii Poedervorin is he ceniffste lielj n l miildel tegen Uloeaarmoede nteekmaeht XeHKwmwakle HaofdpIlMeH Mtapelooëlieia Oumaehteu fermagerlMg M lermiHaerlug arr Uehaamtkraehten aemato eeii in Poedervoriu beelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloei to en worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOUEKN IN POEDEHVOHM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per iloos met gebiuiksaniiwijziiig f 1 60 Heilige labrlkanieii il v 8CI1AIK Go Den Maag Verkrflgbaar b j Pirma WOLVf Jb Co Westhavea 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerst l Uourfa A BOUMAN Moordrtrht PINKSE Nimmrhrk ad IJutl k N VAN ZESSEN StAoonltmm B v WIJK P W v EDE Oudtymttr A SUHBER ffoattrechl K VAN DEB HEIJDEN Rauwijk P v n SPEK MotrmpilU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddingnten P A diGROOT A t JONGH Oudemter J P KASTELEIN PoUbroektrdar D BIKKER Btntckop WAARSCHUWINU Laat U niet misleiden door Abil i Siroop Het kioniterSanctri Paulo ilM4 bestaat niet iltta Siroop van geenerM uiinirde X t rroorat op dff eCHT liMaMtlkêaix f mmt rood ImtUrm JDberlahnslein UHteTeuKoenvienmABRoii oBifHAHiiiswii 5£££i£S verkrijgbaar Overal MaaUehapplS tot ExpMtatie van de rietoHa Bron Kantoor voor NederUmd Beompjeê éO Rotterdam SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWKN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot f 3 4S zenden wy franco door Nederland onte over il bekende yormnl CoUeetU 30 Hjacinten voor glazen ol 40 voor potten of 50 voor den tuin o4 eene collectie voor de kamer van 160 itaki voor ib potten ol eene collectie voor den toil van 350 itnks ot etne collactia voor kamer en tain van 240 slaki ieder bevAttende eene prachtige keiie van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklokjes enz Rijk geillttstreerde prysiyst met speriScatie onzer colle lies in het Hollaadscb en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Dnitaoh zenden w j desverlangd gratis en franco TolDbouw KtablIsseaient UuIsterDuta i Onnavolgbaar zi n than door nienw gevonden toepassingn onze fa mtietmrf getcUldrré fmttretleu feltttmreHogatrU Zy geven kracht en diepte die naaiakers niet kannen beruiken Men overtnige zich geen imitatie voor do eekle te ontvangen Geïll Prijsconrant met en aenUl ongevraagde getaigschrilten gntiê op aanvraag Boxtel H HOOAkRli Jl Cö Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg btf wien modellen t bezichtigen ign IMoord Urabaolsch Schoen ro LaarzeoDiagazUa KLbiwEG E ao tegenover de Klelwegateeg VOORRADIG Warme Winter Pantoffels OVEKSCHOENEN Pyne CHROOM IIEEKEN RIJGBOTTINES A aiil Slerke SCHOOLLAARZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS Alle roparatiêu en aangemeten werk Eohte Oude Jenever Nightcap F HOPPE Verkrygbaar by PEETER8 Jz Ltt op cMcktt tm hirktrMnd Vereeolgiog ARMENZORG Afdeding BHOHKEN HUIS ROZENDAAL HOEK PARADI IS GOUDA Deie Inrichting stelt zich ten iMl oo oude gebruikte en overtollige haishandel ke voorwerpen toelke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan mingagoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan da nextrii Vereeniging Arn tuorg mmmmm en worll vertoclit a i t HKKK te letten UIT HIT M S ZUX vm lUVENSWAAY ZONEN aORIMCHKH Deu THEEËN worden afgelc rerd iii versegalde pakjes van e hMt m een Aal en Mti Ned ont met varmelding van Nommer iPrgs voonien van nevenstaao H Tk volgens de Wet gedepo neerd Ziob tot d aitvoe iuK van ff eerde orders aanbav end J C BUL voorneen J BREEBAART Li Zenuw en Maagltjders wofdt ait overtaiging als een vrerkeiyke hul in den nood bet bodi aaabevolen Na ontTangit ran adrea per briefkaart of4t d l bodcje franco per poat toegeiondea door BLOKPOEL S ftoekbSQ Z tbommnl aüMyiaH pn iamiMwi oef Hwwa W mtwvniC a MHsrkta Ne liMk Mr 14 Mm Ml iM Oonda Diik van A BSINKKANJkZi Si i il REi KIStiEVIKG iNRICHTIMOSN WSLK E GRVAAK SCHADE Of tONÜBK KUKNKM VKaOORZAKKN BURGEMEESTïR en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de a tt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeeoc kenms dat op de Secreurie ter visie is gelegd een vcrxoek met bijlagen van T van Vlict lager te Goud om veignnning tol oprichting etoer Slagerij ann Rookcnj voor ïleesch en spek in het perceel gelegen san de Zeugslrsat Wijk G No 85 Kada lr l bekend Sectie C No 1084 Dat op Dinsdag den 31 December iQ07 de na middags ten i i ure op het Raadhuis gelegenheid il om beswaren legen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vOOr dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter sake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen De aandacht wordl er op gevestigd dat volgens de liestsande jurisprudentie niet lol beroep gerccbtlgd sijn iij die niet overeenkomstig artikel 7 der Hindersrel voor het gemeenlebestuur of een ot meer sijner leden zijn verschenen ten einde iron beswaren mondeling toe Ie lichten Gouda den 17 December 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buiteolaniiscll Orerztcfei In da Skoeptsjina zyn nog aliyd de debatten aan den gang over Je taakNowa kowiti De joBgradicaal Petsjits viel den miiüiter van binnenlandscha zaken zoo heftig i n dat deze zich in het vuur van lyn rede biykbaar verleiden liet iets meer te Hggen dan hy van plan was geweest Hy verried n l dat Milan Nowakowils een revolutie had willen verwekken de miuieter had 4a lohrifteiyke bewyzen daarvan in handen Dnie uitlating van den minister versterkt het vermoeden van velen dat de Nowakowilsen inderdaad op bevel der regeering in de evangenis lyn doodguehoten ZonderllDg berichten komen uit Perili berichten die wel eenige aanvalling noodig hebben Reeds gernimen tyd heeriobt in Teheran groote opgewondenheid ali gevolg van de botiing tnsschen constitutionneelen en reactionntiren Die opgewondenheid gat voor enkele dtgan aanleiding tot een vechtparty waarin twee kooplieden in de wgk Cbaintidan gedood werden door soldaten De moordanwn werden ontdekt en gaVangen FtViLLETOX HIT TWIBGBTECHT Borihn naar het Boiaiiab iO Zi 4 s dilTsl raeht in de oogen on als ket 4e 4oirel la leg dan ook dat hy het ia en u k niet b Kant of Kegel naar rerklaringan Da loSloog iwaag era oogenUik n ging tMB Toort Tw Baal twM ia vier en een steen is Mn steen Morgen hebben wa een dual We zullen eggen dat bet dwaas en ongeftmd ia dat het daal zich zelf al overleefd bieit 4 t het aristocratische doel lich in erkalijkkaid in aieta ondaneheidt van een veehtpartji ran betehonkeneB in een herberg teek 1 0 we dnelleeren Dat beteekeat 4 t er en aaeht ii iterkar dan ons oordeel We roepen 4tt 4e oorlog root barbairschkai4 broe4erBOor4 ii we kannen geen bloed dea xon4er 8aaw te Tillen doeh de Fran eken ol Diitseken hebben ena ileekta te k le 4iceB we Toalea ons tr 4laiU roefea koen la erpea uai op 4ea T jta4 Je lM kt a 4a Mg B at op oBi wapeaea as genomen Hnnne kameraden boden losgeld aan voor baone invrüheidsstelling maar de bloedverwanten der slachtotlert gesteund door de Anjamai drongen aan op de terechtstelling der schuldigen Hel Parlement en de booggaplaatite priesters hadden tevergeefs den raad gegeven geduld te oefenen en een geregeld onderzoek af te wachten De Anjumas eischten van den Sjah bat ontslag van den commandant der lyfwachl en van den minister Saad d Daoaleh die heidrn beschuldigd werden van samenzwering tegen den bestaanden toestand en tegen de constitutie en ran pogingen om de regeering omver te werpen De Sjah beloofde een onderzoek maar zonder den uitslag daarvan af te wachten besloot bet kabinet Zaterdagavond den ijjah ontslag te vragen In verband met den moord op Sarafof en Üarvanot zyn te SoSa tal van huiszoekingen gebonden Er is een wapendépöt gevonden van aanhangers van Sandanski o a vond men 70 Hannlicher karabynen van het nieuwste model Men verdenkt den afgevaardigde Strasji mirof een lid der radicaal democratlscho party van medeplicbtigheid aan den noord BJi dan voorzitter van bet Sobranié is reeds non verzoek ingekomen tot uitlevering van Strasjimirof Maar aanleiding van het Congoverdrag dat aan de Belgische kamer is voorgelegd heeft Fèlicien Cattier die door zyn studiën over den toestand in den onafbankeiyken Congostaat in het vorige jaar bekend geworden is een belangryk artikel geschreven Hy zegt daarin dat de documenten die aan het aifneiatieverdrag waren toegevoegd hem een gevoel van verbazing en ontmoediging hadden gegeven Onder de gestelde voorwaarden achtte hy de annexatie onmogeiyk bet wantrouwen dat tegen de inrichting der Kroondooelnen bestaat is nog niet zoo erg als de werkeiyke gevaren die daarvan dreigen Cattier zette den toestand alteen die ontstaan ia door het verdrag van 22 Deoembar 1906 waarby da regeering van den Congostaat zich het recht van terugkoop der caontchoncwouden van de Kroondoneinen heelt voorbehouden De koopprys loa bepaald worden door de kapitalisatie van da inkomsten uit die boasehen op den grondslag der inkomsten van het jaar 1906 Dia inkomsten worden gaschat op 3 tot 5 mil onze heldenmoed zal algemeene en oprechte geestdrift wekken Dat beteekent alweder dat er een macht is hooger dan wy en onie philoaophie We kunnen die evenmin tegenhoa4en als de wolk die van de zee komt Huichel 4an niet en zeg niet Ach dwaaal Ach verouderd I Ach niet in ovareensteoming met de Schriftl Doch zie naar recht In de oogsn erken hare wettigheid en mocht e het ellendige liekeiyke verdorren geslacht willen vernietigen belet het haar dan niet met je pillen en citaten ait het slecht begrepen £ vangeli Leszkow verhaalt van eene vrome Danila die buiten de stad een melaatache vond en hem voedde en verwarmde in naam der liefde en van Cbrlitns Als die Danila Inderdaad de menschen liefhad zon ly dien melaatiehe nog verder van de stad moeten sleepen en in de gracht werpen en de gezonden gaan dienen Christas koop ik gebood ons Terst n4igt en 4oelmatige liefde 0 wat ben je toch voor een menzeh 1 lachte 4e liakoOB Als je toch niet aan Chriatns gelooft waarom noem je Hem dan Mo dikwyis Ik geloot wel maar nataariyk op myna wijie Ach 4itkooBl TerTolg4e de aoSleog Itehead 4aB diakoon om het ml4del gr peo4 Wel hoe il hetr B 4en we morgen § MO asw het duit Hoen zoodat de Belgische staat den koning 100 tot 166 millioen franca voor die bosschen zon moeten betalen Die voorwaarden noemde Cattier volkomen onaannemeiyk en hg meent dat zy alleen gesteld is om evenals in 1895 de annexatie onmogelgk te maken Zno dit werkaiyk het geval is zon Belgiè om zich van iedere verantwoordeiykheid voor mogeiyke verwikkelingen in da toekomst te vrywaren niet alleen zyn voorschotten moeten terug vragen naar ook hy de regeuring van den Congostaat moetaii aandringen haar domicile te verplaatsen builen het Belgische grondgebied en zelfs den koning voor de keus stollen te kiezen tusschen den Belgischen troon en het bHtunr over den Congo staat Een dichte menigte gedeelteiyk gewapend kwam gisteren byeen by de Hoakee SepahSalar in Teheran om vandaar naar het Parlementsgebouw te trekken en de terechtstelling der belde schuldige soldaten te ehchen De optocht trok door verschillende stadswyken Vo ir het parlementsgebonw werden geweerschoten gelost Onmiddellijk was de gebeele hoofdstad In beweging De winkels en bazaars werden gesloten de troepen werden onder de wapenen geroepen aan de lytwacht werden scherpe patronen uitgedeeld De cavalerie van Baehliari en de infanterie kwamen op de Maidan byeen waar antl eonstilntlonnoele priesters toespraken hielden De Sjah had inmiddels den oud gouverneur van Chifaa Nizam Ssltaneb on den oud gonvernenr van Tabriz Nizam el Mulk ontboden om over de ministerieele erisiatn spreken Plotseling werd het bericht verspreid dat de Sjah den eerste minister Nasslrel Mulk den minister van bionenlandsche zaken Asated Daouleh en den goaverneur van Cbirai had laten gevangen nemen Dit bericht verwekte groote ontsteltenis in het Parlement De president verklaarde van de aanleiding tot deze inhechtenisneming niet op de hoogte te zyn maar hy bezwoer het parlement kalm te biyven daar hy hoopte dal alles zich wel zou ophelderen Maar de ongernslheid In de kamer werd daardoor niet weggenomen Hst is genoeg bekend dat de Sjah met ds Orondwet door lyn vader uitgevaardigd weinig iagenomen is en dat hy steeds zint op middelen om de absolute heerschappy te herstellen Da kamer besloot onmiddeliyk aan den Sjah sebrilteiyk om opheldering van het gebeurde te vragen en de zitting niet op te heffen totdat bat antwoord van den vorst Myn stand veroorlooft het slet an4en zou ik met je medegaan Wat is stand F Ik behoor tot een orde ik heb de wijding ontvangen Och diakoon diakoon 1 zei Van Koren lachend Wat doet het me een genoegen my met je te onderhouden 1 Je zegt dat je gelooft zei de diakoon Wat is dat voor een gelooir Ik heb een oom een pope die zulk een vast geloof bezit dat hy wanneer hy by groote droogte naar builen gaat om regen af te imeeken een regenscherm en een lederen jaa medeneemt opdat de regen hem op zyn terngweg niet doornat maakt Dat is geloot I Wanneer hy van Christas spreekt straalt er licht vaa hem nit en vreawen en boeren weenen laid Hy 00 ook lo staat zyn die wolk tegen te houden en iedere macht welke ook op de vlncbt te jagaa Ja het gelooi verzet bergen De diakoon lachte en klopte den loSlaog op den lehoader Zoo Is het ging hy Toort Je leert alles je doorgrondt de dfepta der lae analfieert sterken en zwakken ehrytt boeken en daagt nit lot het duel maar alles biytl op fne plaats maar zie een zwakke grysaard met heillgan geest beaield liipelt ileehti èéa oord en lit Arabia aytsft r i t rol eea allawe UaoaMd mt zal zyn ontvangen Den gebeelen avond trokken gisteren troepen volks door de straten waarvan enkele afdeeliogtn gewapend waren andere anticenstitulionneele liederen zongen V De Beiersche afdealing van de Duitsche vlootvereeniging is snel aan het albrokkalen Baron von Podewib de minister president heelt ook als lid bedankt naar tegeiykartyi verklaard dat de pogingen om de belangstelling van het Daitsche volk voor de vloot te wekken syns volle iostemming behouden Oeneraal K im de nieuwe voorzitter van de vlootveraenli ng die de ergernis der Beieren heeft gaande gemaakt heeft in een gesprek met een Beriynseh verslaggever ontkend dat hy niet vrywillig aon willen aftreden Oistereoavond Is prins Lodew fk vaa Beiaren de troonopvolger Ie Bariyn aangekomen om er eenign dagen als gast van den Kelier te vertoeven Misschien zal dit beioek aan de voorbereiding van en verzot dug met la gebelgde Beleren hevordariyk lUn Het bestaar van de Dnitaehe vlootrareaniging zal Woensdag een vergadering over d zaak houden Het oinde zal wel wazen dat generaal Kelm wien men met een woerdspeling den naam van Zwietraehts KeiB beeft gegavau ait eigen beweging lyn ToorlitMniuiiip ui Btarlaggaa Volgens de laatste geriehlan die over ket morganatisch huweiyk van koning Leopold gaan zyn er uit dexen echt niet een maar reeds twee kinderen gesproten Zy zal hiyven wonen op bet kasteel Lormoy te VlUetranehe hy Pargs Welke baar afkomst is is onbekend Maar bet heet dat zu by gelegenheid van de buweiykavollrekklng on het palels ta Laeken een adelsbrief heatt ontvangen en de toesteramlDg tot naamsverandering Sedert haar haweiyk heet zy barones Tanghan Wy geven deze verhalen zooals wy ze vinden Voor de jnistheld der byzonderheden staan w niet in De Weener Neae Freie Presse heelt en feollleton over koning Leopold waarin worjt betoogd dat de Koning niet meer normaat is Dit stuk wyst op da hebzucht van den Koning om de opbrengst van den kaoetsjoekoogstl naar zich toe te halen op zyn bonwwoede een verschynsel dat zich eeriyds ook by den koning van Beieren heeft voorgedaan zyn laatste liefdesavonlanr en dat aanhoudend trekken van Parys naar Brissel en van Brussel naar Parys de ongehoord bet iwaird te voorsebyo en allei dwarrelt door elkander en in Europa biyft geen steen op den anderen Nu dat Is met reaienletten 11a den hemel geschreven diakoon Het geloof zonder werken is dood naar werken zonder geloof dat Is nog erger dat is slechts tydverspilling anders niets Op de landingsplaats verscheen de dokter Hy bemerkte den diakoon en Van Koran en liep op hen toe Ik denk dat allei na in orde ta zei hy buiten adem Ooworewsky en Boyke zyn secondanten Ze komen morgenochtend om vyf nnr voorbyryden Het gaat betrekken niet waar F vroeg hy naar de lacht ziende Niels t zien het lal wel gaaw gaan regenen Ik hoop dat a net enz meder dt tel Van Koren Neen Ood bewaar ne ik heb al genoeg geladen Ustimowiteb gaat in myne plaats Ik heb reeds met hem gesproken Ver over de zee schoot en bllksemstrail en een dol geronnel deed zich hoeren Wat la het warm voor het onweder r el Van Korea 1k wed dit n reeds ky Lajewsky geweeit Ie en aan Dn borst geweend keelt Wordt irirT0lf4