Goudsche Courant, donderdag 19 december 1907

Donderdag 19 December 1007 40s e Jaargaii£r i ó 10517 fiOlDSCHE COIMMT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o At AÜVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groofe letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur lic iiiicJil Telelom No S De Uitgave dezer Courant geBchiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Kommeri V IJ F O E NT EN SociEiBir OHSGINOieir 3q ABONNEMENTS VOORSTELLING l üD l r lag 19 December 19Ü7 Hel Rullerilanisch Toonitelgezischap van den Orooten Sclioowbarg Directeur P D VAN EIJSDEN Jongejuffrouw Josette 1 m n Yrouw Blijspel in i bedrijven I Aanvang 8 uur J0f Gewone bepalingen en prjjzen Zaal R É U m I K 18 DECEMBEK aar CONCERT TE GEVEN door Baryton Stadttheater Matï MBT MEDEWEBKIIIU ViS iJllau njgh piano BruBiel êrtbtir IfMonnler Marper viool Farije Joêéphtne iiulofë begeleiding Apeldoorn Ëntrée I t beneden 16 jaar f O ftO Programma met tekst 1 U 15 Kaarten verkrijgbaar GOODSCHE MU ZIEKHANDEL ea des avonds aan de zaal Aanbevolen Möi ken FËKWEftüA TIKNAX St Estéphe Medoc f 0 60 1 La Hose Lndon 0 72 Chatean Malleret 0 80 Petit BonVgogne 0 99 Graves Bfanc 0 72 Hant SaDjernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Etidesheimer 1 08 Oode Roode Portwijn 1 08 Eitra oude Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Port viJn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom BELLiRDi per Liter 1 17 Frijnen netto ü contant Dopot te GOOD A bij F J J BOON VAN OSTADË Onnavolgbaar 1 i n thans door nieuw gevonden toepassingen onze M alleeerf geieUMerde fortretttH PelHtureUogaert Zg geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehle te ontvangen Geill Prijscourant met en aantal ongevraagde getaigsehrilten gralu op aanvraagBoxtel U BOOAhltlB A Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT KInnsthandel Kleiweg bü wien modellen te bezichtigen tijn Zenuw iHi Maajflijders wordt ait overtuiging als een werkelijke hul in deu nood het boek aiu bevolen iNa outvaagst ran adrea per briefkaartnoiit d t boekje franco per poflt toegezüudeti dour ULOKPOEL vS itoekhaa a tbomiiiH WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Üiuivenlorsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UBLlSHtBp is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehnehten in SiiUrUmd Frankrijk DmfeUand Engtland Anuriha Ntd Indii Oranjt Rivitr Kolonie Trantvaat nx HBLIAHTBE werd 9 maal met Goad a 3 maal met Eere Medailles bekroond UELIANTBE in Bacons 1 0 40 i 0 70 en I l UEtlAtHBS in doozan tabletten f O iO en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK k Vo Koninkl ke Stoomfabriek De Boningbtoem Den Haag Verkrijgbaar bg Firma WOLJPf Ji Co Westhaven 198 Gouda GREMUËL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Gouda A BOUMAN Moordrtcht PINK8B Nuumrlurka dJJul A N v ZESSEN Stkoonkovin B v WIJK Oudntater A SCHEER Ilaaitrukt P W v EDE OudnctUr K vm di HEIJDEN te Stmxmk P r o 8PBK MoircapMt O T D STAR Wed J HOLST U KOLKMAN ARN VAN DBR nEU DKU WaddmgnuH P A ui GROUT A a iOHüB Oudmattr 1 P KASTELEIN PoUbrtektrdam D BIKKER te Btn kop VA IISCUtJVriiVCl Laat ü niet misleiden door ftdü Sicoop Het klooster SanctaPaulo Abdij bestaat niet du Siroop van geenertci waarde oulg onlg onig B IfIJse flJsen I IJgeu Staat TooT7 ©3a aan I Mijne Heeren De dankbaarheid dringt mij U te melden welk een verrassende uitwerking de VIJaBUHONIO bi mü heelt gehad Ik was eene echte lijderes Des avonds kon ik niet slapen altgd maar moest ik hoesten nooit had ik mgne hehoorljjke rust Ik heb al van alles gebruikt maar niets hielp mij het bleet mij maar vast zitten op do borst Toen heb ik miJ tot de V IJ G Eli BOS lO gewend en na ken ik mijn geluk niet Reeds bjj de eerste flesch vond ik verlichting en raakte alles los zoodat ik mijn slgm gemakkelijk kou opgeven Ik ben U heel dankbaar jen zal gaarne aan alle hoestenden Uwe FlJOENBOlilO aanraden U kunt van dit schrijven gebruik maken opdat ook andereu van hunne ellende verlost worden Hoogachtend Mej DEN HEYER Scheveningsi Men lette wel op den naam VIJGBSUOyiO Prijs per flacon in karton verpakt 1 1 1 Te G o u d a bö J ZIELSTRA Westhaven hoek Gouwe rAN o AM Jb Co Den Baag oor oe§lenden oor loe§teuden oor Uoesleudeu baar kunt I rden J 20 cent per f U cent per 1 pak Oyeral verkrögbaar HIJISMOËDËRS warht U voor uamAak Ziet naar het Cotttréle Kegel Dr v HAMEL ROOS en HAUMENS en den naam P MOLEl A R Co K ettmaatt Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den OIIAN PUIK A T T E S T OSTENDE 14 September 1907 Mijnheer Ik heb het genoegen ü te melden dat ik de beste resultaten met het gebruik van Uw Kindermeel voor Zuigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind het gaarne neemt Qe voeding en de toepaaeing zjjn volmaakt De gewichtstoename is zeer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproefd b een zuigeling van 5 maanden én ik hen mgn kind van 2 maanden op gelgke wgze met Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik mü slechts bij dit gebrnik bepaald Ik zou U daarom zeer dankbaar ijn zoo U mij nog eenige pakken Kindermeel zoadt willen zenden om met het gebruik daarvan voort te kannen gaan Het zal mij tevens een groot genoegen doen Uw product bij mgn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevreden te meer nog daar de prijs zoo laag is gesteld dat het aan alle klassen der Maatschappij kao worden voorgeschreven Met hoegachting verblijl ik w g Dr KESTELOOT SIER UW HUIS IN DEN WINTBR UWBN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlem Uier Bloeiiibollen Na ontvangst van postwissel groet l 3 4 8 zenden wij Iraneo door Nederland onze over il bekende Rijk geillnstreerde prijtlgstmet specificatie onier collecties in het Holltndsch en onze vele wenken voor de cnllaor bevattende groote atalogni in het Diitsob leadan wiJ desverlangd gratis en franco Tulnbouw Ëtabilssement Uuis ter Duio ïioordwUk blJ Haartooi Vereeolgins ARMENZORG Afdecling BHOHKEtlHUIS BOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishogdelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareersn en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prjjzen te verkoopen Da daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de n H t e Vereeniglng 4rm n org DE OOBDKOOPSTE I DE MEEST PRACrriSCHB DE MEE8T VOLLEDIQE mopcbi a übi zijn beslist die dar Firma TUE LADIES JOVRSAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat TUE ILL DaBSSMAKBH I met een gratis geknipt patroon I TUE BkZAAR OF CBlLü BBS S FASUIOSS Kiudarpiodes met vele gratis ge è k knipte patronen rHAAGT Ote BoekhanOeiaai Proelnummer è Alle met koMel Boll B jvoey él è Van alle in deze bladen voorkomende J modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN f y met HoU verklaring fr p pT tegen M k vooruitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar f bü MILLY SIMONS Den Haag è lleow vertroBen Prof Dr Liebor welbekend UnW SIACBT UIZtï UUmh Mht mat Pabrwkamirk tot voortdurende radicale ea lekere genezing van alle lali de meest hardnekkige uenuieuiekten ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgi J cla e neneiiag van elke iw te Blosk idcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Haagpgn slechte tpijsvortering Onvermogen Impotent Pollutions eni Uitvoerige prospeotnasen rnj iw reMh 4 1 dubbel nBk iltbommJ o OentrailDapat Matth r d Vegtg Kaltbomnu ü püli M CKban k Co Botterdaia l Happel i Gravenhage I llilmnini de Joa i Cin B l W II k Co aouds a bi alle drogistea Het Correspondentschap van roSOKOMO Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsten en Verplegers ia gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiRKZwxaKB Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters pd Verplegers voor particaliere verplaging beschikbaar ziJn Gouda Drnk van A BRINKUAN ft Zi KleiDhandel In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 12 der Dranlcwel ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen het navolgende verzoek ora verlot voor den verkoop van alcohol houdenden drank anderen dan sterken drank van G Belonje in de benedenlocaliteit van het perceel aan de Turfmarkt Wyk H no 46 Binnen s weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het vcrlcenen van het verlof schriftelijke bezwaren inbrengen Gouda den 18 December 1907 jester eri Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenian scii Uverzlcbt De vrijjiunige Frankfnrtnr Ztg betoogt dat de beperking van de onteigening tot eenige districten van het Oosten waartoe by de onderhandelingen tusschen de conservatieven en de Prnisische regeering beslotou is het bijzonder karakter van de wetgevende maatregel tegen de Polen nog acherper in het licht stelt Nu kan niemand Ineer betwisten dal het te doen is om een uitzonderingswetgeving van de ergste soort om een icbreuk op de hg do grondwet gewaarborgde geliJksteTirng van alle burgers voor de wet Want het geldt nu zeer dnidelgk de onteigening van Poolsche bezitters die tot het afbakenen van een gesloten kolonisatie gebied door Duitsche kolonisten vervangen zullen worden Wil men werkelgk beweren dat deze soort van onteigening met redenen van openbaar welsgn te rechtvaardigen is t Moet den staat de eene burger niet even lief zgn als de ander f Men mag de zaak draaien en keeren zooveel men wil het is een rechtsherooviog een verdrijving van burgers naar de wettelijke geregelde willekeur van de overheid zonder acht op do grondwet te slaan enkel en alleen volgens het beginsel and gibst dn nicht willig so branch ich Gewalt Of men meer of minder neemt doet er voor een principia le bêSwdeeling niet toe het onrecht blgft lielzelfde en wij vreezen dat als men eenmaal dien noodlottigen weg heeft betreden een herhaling van de praktjkon niet lang op zich al laten wachten Het allerergste is datr men bli k geeft niet te begrijpen hoe neo op deze manier het rechtsgevjal ondafmijnt niet in te zien dat een dergelgke wetgeving een buitengewoon zedelijk verlids ten gevolge moet hebben Nog op het l tste oogeoblik HET TWEEGEVE Roman naar bet Bassisch 41 Waarom zon ik naar hem toe gaan antwoordde de dokter verward Dat ook nog Tot zonsondergang was hy meermalen den Boulevard en de straat op en neer geloopen in de hoop Lajewsky te ontmoeten Hy schaamde zich over zijn opstuiven en de plotstlingt opwelling van goedheid die daarop volgde Hg wilde zich op schertsende wyze voor Lajewsky verontschuldigen hem de les lezen gerust stellen en hem zeggen dat het duel wel is waar een ovei biytsel van middeleeuwsche barbaarschheid is doch de Voorzienigheid zelve had het daarheen geleid al een middel tot verioening morgen zouden zy beiden prachtige menschen van buitengewoon verstand nadat do schoten gewisseld waren elkanders edelen zin weten te waardeeren en vrienden worden Hij ontmoette Lajewsky ovenwei niet Waarom xoa ik naar hem toe gaanl bRhMlda Skmoylenko Niet Ik htli hem waarschuwen wij om den boog niet al t stri k te spannen daar de nadeelige gevolgen van deze proef voor het Duitsche bestanddeel niet uit kannen blijven Terwijl in Oostenrijk en in Hongarije maatregelen worden genomen om met 1 Januari de nieuwe Overeenkomst in te voeren waar ig de betrekkingen tusschen de beide landen opnieuw zullen worden geregeld voor het volgende Igdvak van tien jaren wordt in de parlementen te Boi dapost en Weenen op alles behulvo vriendschappelijke wijze te velde getrokken legen de besprekingen die in het andere parlement worden gehouden Wekerle de Hongaarsche minister president begon daar Zaterdag mede In antwoord op een interpellatie waai in gesproken werd over de stelselmatige lasteringen tegen Hongarge in den Ooslenrgkv schen Rtksraad genit hield hg een heftige redevoering waarin hg protesteerde tegen de ongeoorloofde bemoeiing van do leden der Oo tenrijksche Kamer met de biiinenlandsehe aangelegenheden an Hongarg e en tegen het feit dat daartegen noch van de zijde van den president der Oostenrgksche Kamer noch van die van minister Bock verzet werd aangeteekend Gisteren werd hierop in de Oostenrgksche Kamer geantwoord De president Weisskirchner kwam met klem up tegen de kritiek van Wekerle over zgn leiding Hg zeide Het presidium van de Oustenrijksche Kamer heeft zich nooit in de Hongaarsche zaken gemengd en hg rekent er op dat in Hongarije hetzelfde zal worden gedaan Maar onmiddellijk daarna en nadat nog eenige lessenaars en andere roerende goederen van verschillende zijden naar het hoofd van den Kamerpresident waren geworpen werd een motie aangenomen waarin werd gezegd Dat wegens de onderdrukking der nietMagyaarsche volksstammen in Hongarge de Kamer de Regeering verzocht er de aandacht van de Hongaarsche regeering op te willen vestigen dat met het oog op de toenadering tiissclien alle volken en de versterking der monarchie het noodzakelijk is dat do Hongaarsche wet op de nationaliteiten in den geest van vrgheid rechtvaardigheid en menschlievendheid wordt toegepast Zou dit geen bemoeiing zijn met debinnenlandsche zaken van Hongarije P Hetwoord is thans weer aan minister Wekerle beleedigd doch hg my Zeg eens om der barmhartigheid wil waarom viel hg tegen mg uitP Wat heb ik hem gedaan Ik kom de kamer in en eensklaps Spion I Daar had je heti Zeg eens waarmede is het hy jelui begonnen Wat heb je hem gezegd Ik zei hem dat zgn toestand onhoudbaar was en ik had gelijk Slechts eeriyke lie en deugnieten kannen ait elkeo toestand een uitweg vinden maar hg die tegelgker tgd eeriyk en slecht wil zyn vindt dien niet Doch mgne heeren het is reeds elf aar en morgen moeten we vroeg opstaan Plotseling stak de wind op joeg het stof op de landingsplaats omhoog en overstemde het geruisch der zee Een windvlaagl zei de diakoon We moeten gaan anders krggen we zand in de oogen Toen ze gingen zuchtte Samoylenko en zei zgne muts vasthoudende Ik zal van nacht bepaald niet slapen Maak n toch niet zoo ongerust lachte de zoöloog het duel eindigt zonder ernstige gevolgen Lajewsky schiet grootmoedig in de lucht hy kan niet anders en ik ik zal waarscbgnlgk in het geheel niet schieten Om Lajewsky s 11 veroordeeld te wor den tyd te verspillen de sop is de kool niet waard Overigens welke straf staat er op hat aul Uit en over de Boodschap van president Roosevelt is reeds genoeg medegedeeld Maar nu de ellenlange Boodschap in zijn geheelen omvang in de Amerikaansche bl den voor ons ligt vonden wjj bij het doorlezen ervrn nog een merkwaardigheid die waard is medegedeeld te worden Het is de paragraaf waarin de president spreekt over de wjjze waarop de kobten voor de verkiezingscampagne kannen worden betaald Hg zegt daarin Bli onzen regeeringsvorm is het steramen niet alleen een recht maar een plicht en wel een noodzakeljjken en fondamenteelen plicht voor iemand die een goed burger wil zijn Na kannen maatregelen genomen worden dat corporaties niet znllen bijdragen in de kosten der verkiezingscampagne voor het presii entschap en andere nationale verkiezingen ea voorts te bepalen dat zooWel de bijdragen als de uilgaven moeten worde gepubliceerd Maar er is toosge Jl vaar in w ttelgke bepalingen van dien aard rl ie raoeilgk zijn toe te passen omdat zij we worden gehoorzaamd door de eerigken maar niet door i e gewetenloozen voorts zou zulk een wel geen gewetenloos man met onbeperkte middelen beletten zgn ambt te knopen Er is een veel radicaler maatregel die naar ik meen een groote verbetering zou brengen in ons verkiezingsstelsel hoewel ik vrees dat het wel eenigen tg d zal kosten voordat het volk zich er zoo gemeenzaam mee zal hebben gemaakt dut de aanneming er van verzekerd znl zgn De noodzakelijkheid om groote fondsen voor een verkiezingscampagne bijeen te brengen zou verdwijnen als het congres een bedrag toestaat voor de gewettigde uitgaven van elk der groote nationale partyen een bedrag groot genoeg om de kosten te bestryden van organisatie en inrichting waarvoor veel noodig is Daarby zou de bepaling kannen gemaakt worden dat geen partij die fondsen ontvangt nit de schatkist meer dan een bepaald bedrag mag aannemen van iederen afzonderlgken gever zoodat de noodzakslgke maatregelen voor openbaarmaking van ontvangsten en uitgaven gemakkelgk konden worden genomen Het is een nieuw en een eenigzins zonderling denkbeeld dat president Roosevelt in deze paragraaf van zyn Boodschap oppert Gisteren heeft president Roosevelt de revue gehouden over de Amerikaansche vloot die den tocht naar den Stillen Oceaan ondernemen zal Het aantal schepen van deze vloot bedraagt 53 het aantal kanon Gevangenisstraf en by het dooden van den tegenstander vestingstraf tot drie jaar In Petropaulowsk P Neen in een oorlogsvesting voor zoover ik weet Het was toch eigenlijk wel noodig dien netten knaüp een leeje te geven Een bliksemstraal verlichtte voor een oogenhlik de daken en de bergen Op den Boulevard scheidden de vrienden toen de dokter in de duisternis verdween riep Van Koren hem na Als het weder ons morgen maar niet verhindert Dat zon het best zgn God geve heti Goeden nacht Wat nacht Wat zeg je Door het geloei van den wind en het rollen van den donder kon men niet goed hooren Niets riep de zoöloog zoo snel mogeIgk naar huis gaande XVII Doodt men mg morget vroeg of bespot men mij d w z aat men Bli 4n leven ik ben toch verloren Doodt die onteerde vrouw zich uit wanhoop en schaamte of sleept zg haar ellendig bestaan voort zy is toch verloren nen aan boord is 850 en de egaipages Isllen 16 000 man Alles is gedaan ora de vloot heboorlgk uit te rusten voor wat genoemd wordt een vredelievende zending een practische kruistedit en een betooging van de vrïendscbappwgke gevoelens voor Japan Maar deze locht zal zeer veel afwijken van een geironen kruistocht admiraal en otfluierun zullen kennis maken inet alle moeilgkhuden van een lange reis waarop de schepen geruimen tgd zullen moeten varen jfoiider gelegenheid om nieuwe voorraden op te ioeti Het is een ooilogstocht zinder oorlof p egt do Times corrnspondooi en naar kapitein Maban uiteenzette zal bet een uitstekende oefening zyn in de samenwerking van een groot aantal schepen Maar het vertrek van de vloot heeft reeds in het Congres de aandacht er op duen vestigen dat nu de Atlantische Oceaan van schepen ontbloot IS De president wil dat verhelpen door het doen aanbouwen van nieuwe schepen Daardoor zal het Congres kennis maken met den nieuwen toestand die voor Amerika ontstaan is door de ontwikkel ig van Japan ot een groote zeemogendheid Want op den duur zal de Stille Oceaan een even groote vloot noodig hebhen als de Atlantische De verdeeling van de vloot over twee groote zeeën beteekent onvoldoende bescherming voor elk van beiden en in het Congres wordt nu reeds gesproken over don Two Oceans Standard als voorwaarde van veiligheid voor de Groote Republiek 2üü liieft president Roosevelt op practische wgze een der helangrgkste vraagstukken van den nieuwen tgd dringend aan de orde gesteld Do verkiezing van Philipot iiai enator door bet kiescollege van het liev mament Göted Or geeft groote voldoeij faan de lirogrossisten Philipot is zelf 1 lfOgre si8t Maar dat is niet de voornaamstfe bron van vreugde De groote voldoening is niet juist dat Philipot in den Senaat zal zetelen maar vooral dat generaal André de ernstige tegencandidaat niet in den Senaat zal zetelen Hier heeft zich hot verschgn l voorgedaan dat niet alleen de kiezers der recbterzyde en de gematigden maar ook een deel der radicale kiezers gestemd heeft op Philipot Hier hebben nog andere overwegingen gegolden dan partyoverwegingen Do herinnering aan generaal André als bewindsman wordt in het land niet hoog gehouden De minister van de aanbrenging is zgn populariteit voor goed kwyt Men verwgt André bovendien dat er in den zomer van 1905 toen Dnitschland naar aanleiding van Zoo dacht Lajewsky dien avond terwgl hg aan tafel zat en zich nog steeds de handen wreef Eensklaps werd het venster opengerukt en sloeg weder dicht een hevige windvlaag drong in de kamer en papieren vlogen van de tafel L ijewsk y sloot het venster en bukte zich om de papieren op te rapen Hg gevoelde iets vreemds in zgn lichaam zekere onbeholpenheid die hy vroeger niet kende hy stiet zich met de ellebogen in de zgden trok met de schouders zette zich weder aan de tafel en begon zgne handen te wry ver zgn lichaam had zgne lenigheid verloren Aan den vooravond van zgn dood moet men aan zyne nabestaanden sphrgvon Lajewsky dacht daaraan Hy nam eeiio pen en schreef met bevende hand Matnschka Hg wilde aan zgne moeder schrgvan of zg in naam van den barmbartigen Öed aan wien zg gelooft de ongelukkige door hem onteerde verlaten arme en zwakke vrouw vriendelgk opnemen en haar een onderkomen verschaffen wilde om door dat offer zy het slechts een deel der vreeeeiyko zonde van den zoon goed te maken W Worml ervolgd