Goudsche Courant, donderdag 19 december 1907

door het bystorten van beton de brng nog 1 wei eenige jaren mede tal kannen en daar I er geen klachten by het Jagelgksch bestuurzijn ingekomen zal ik zgn voor het voorstelvan den heer van dor Torren I De heer Mnglwyk De heer Dessing is bevreesd dat de scheepvaart onder water I last zal hebben van de tundeering ik meen dat zij daar in het geheel geen last van tal hebben De heer Nederhorst De gemeente bouw I meester heelt geen definitieve beslissing 1 gegeven hg geloolt dat door het bystorten van het baton de kaaimuur zich goed zal 1 honden doch kan met zekerheid daar niets j van zeggen Hg heelt de Inndeering on derzocht en is ook voor de verhreoding I j De hejr Dessing Ik moet opkomen tegen 1 I bet gezegdo van den beer Moyiwyk die I beweert dat de diepte dor Inndeering ligt I op 2 Meter maar wanneer wy daar gaan 1 afkappen dan begint men de brug te ver I zwakken Oe heer Bokhoven Ik kan de redeneering 1 I van den keer Dessing niet begrijpen I I Ik kan wel medegaan met het voorstel 1 I om die brag met 35 cM te vorbreeden en 1 wat de fundearing betreft voor die brng is 1I niet geheid dus kannen do koppen der palen I geen bezwaar zyn de Inndeering zelve ligt 1 op 3 Meter I Do heer van Eyk War aeer wy gevolg 1 I geven aan het voorstel van den heer Vergeer dan zgn wy t 8000 kwiit laten wg de I brng opklappen dan kost on dit slechts I 1 400 Nog is beweerd dat de schippers I dat stuk ar al kunnen varen maar die schade I veroorzaakt moet die ook betalen ik zelt laat ifaren met twee inotorboflten maar ik I heb laltyd moeten betalen als schade werd gtmaakt i i Op n yn vr iagjol er klachten zgn iiu a komen Jeb ik geen ntwo rd ontvangen Voprts zooi ik ü wilfin v t ZOfken niet te sprekiin van stroom maar vkA Stoom want L het zyn tegenwoordig mee tl motorbooten die van die binneiischutting rfebruik maken 1 Wannéér er geen ernstige kljchten zyn in gekomen van schippers dan ben ik r niet Jïoof daabt zooveel voor öit to geven j Wordl vervolgd Rechtzaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam is tegen M B 25 jaar bouw knecht te Berkenwoude wegens het niet voldoen aan hut bevel van een veldwachter die hem toeriep stil te honden toen hg op een flets zonder l intaarn reed t 20 boete suhs 20 dagen hechtenis geëischt E K 28 jaar sjouwer te Ouderkerk a d IJsei wegens wederspannigbeid tot een maand gevangenisstraf P K 19 jaar werkman te Moordrecht wegens wederspannigheid tot t 15 boete subsidiair 15 dagen hechtenis Schiepoaart Maaiwhappijen Pand Holland Qulf Stv Mjj 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb 6 Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Premieleênin fen bKLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Spoorwegleeningen iTALiK Oblig ZuidItaliaanscbeSpw lMg A 367 D vereen Mg tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 reed een op Dr Kayper lijkend persoon samen in é én rijtuig met Beëlzebub dio de borst van den eerste versiert mot een groo kruis van den Nederlandschen Leeuw ietl wat men op aarde onlangi verzuimd had Op de titelplaat komt te staan Een leven vol mysteriën Vrijzinnig Doieerend Democraat Acrobaat Aristocraat Voorts het gebed op de laatste Deputatenvergadering uitgesproken een kiekje van de lange gezichten toen prol Fabius du zaal verliet benevens de l Kameizetels die l rain dit j iar had kunnen bekleeden Het zal een merkwaardig boek worden JAN BAZUIN bakken kuiten zooals men misscMen jnister zeggen kan PORTUaAL Tusschen de nationalisten en den minis terpresident loao Franco is een overeen komst aangegaan betreffende do aanstaande verkiezingscampagne De minister moet wegens een lichte ongesteldheid bet bed honden Kl SÏ ANl Opnieuw zijn te Wladiwostok 75 soldaten wegens de laatste muitery voor het gerecht gesteld AziE Met het oog op de revolnlionnairen en ruoverbenden die het land afloopen zal Japan zijn troepenmacht op Korea verracerderen Twintig Koraanon dio lid van een Japanscho vor eniging waren zjjn dozer dagen vermoord Klanken uit Schoonhoven cxxx Och wat marktkabaal Wat ergerlijke taal Klinkt in s Raads zaal I Twee broeders in den HeerGaan met elkaar te keer Collega s staan verbluft f Voorzitter zit versuft t Spektakel aan te booren Zoo bar als noo t te voren 1 Valk is gansch onloerekenhaar I Van oordeel niet byzonder klaar I Zegt Schreuder heel cordaat By t dobattoeren in den raad I En Valk in t schelden ook volleerd I Vindt Sehiouder getroubUtrtr I Ik zeg waar moet dat heen j Straks raakt men handgemeen I Dat zyn nu twee mannen die patten niet enkel uit de rede do mensclielijke rede maar I uit zooals zij het met voorliefde aanduiden I uit Gods Woord Zou men dat Woord niet I te verheven vinden om het zoo in Ket poli I tieke marktgeschreeuw onder den voet te I loopen O dat politieke Christendom heeft I al zoo veel kwaad gtsticht ons volk gede I moraliseerd Als voorzitter der antirevoln I tionnaire kiesveroeniging heeft Schreuder I dezen zomer Valk en Greup medegecandideei d I en diens verkiezing bevorderd Ondor welke I leus y Zie de strooibiljetten nog maar eens I na En welk een stevige practischo basis had Schreuder kunnen g ven voor hol voeren I der verkiezingen i yu belaatingvoorstellen I Onder deze leus badden du kiezers de oan didaten aan den land kannen voelen hadden Valk en Greup zich mooten verklaren voor I of tegen deze voorstellen had Schreuder I eon meerderheid in den Raad kunnen brengen I had de raad andere wethouders kunnen I kiezen die den arbeid den z aren maar I dankbaren arbeid hadden gemaakt ten zegen I vïh de gemeente Thans ie het monnikenwerk I geweest door de tegenkanting van B en W I en do kerkelijke vrinden I Gii maait wat gij gezaaid hebt Schreuder I En gü kiezirs van Schoonhoven zijt alweder I de dupe van de kerkelijke pariij poluiek die zich zelfs niet schaamt om onbekwame I krachten te candideeren Wij zitten in t moerm zegt Schreuder met wanhopig oogen godraai en handenwringend roept hy uit Hoe komen wij er uit Deze vraag hadt giJ don kiezers dezen zomer moeten voorleggen Gy hadt in openbare vergadering moeten bespreken uw belastingvoorsteilen niet na maar vóór de verkiezing Daar hadt gij de candidaten moeten voolen aan den pols boo warm hut bloed stroomt voor het volk Dan hadt ge nu mannen in don raad naast u die u zouden steunen die met n detizelfden weg gingen om uit het moeras te komen maar wellicht neen stellig zoodon zy niet denzelfden weg gaan ter kerke Maar zou de gemeente er niet beter bij varen f En wat is het slot van die onzalige kerkelyke politieke tinnengietary f Dat Schreuder zich noodgedrongen moet koeren tegen de mannen die in Juli door hem in den raad zyn geholpen En verder zien wij hem steun zoeken by do vrijzinnigen Eu zoo zien wij nit den drong der leiten toch geboren worden wat door de kerkdijken bij verkiezingen wordt verhinderd ten partijgroepeiring ona hanke ijk aan kerkelijke kleur Wo zullen de geschiedenis der laatste weken belastingvoorstellen en begrootingsdebatten bewaren voor een volgende verkiezing En dan hopen we Schreuder aan onze zjjdo te vinden Van zelf dwalen bij het aanschouwen van zoü n onvraehiöaren strijd in de gemeente politiek de gedachten naar den groeten Stichter van al dat politieke onheil Ze zullen Kuypar dan weor cms een gedenkboek aanbieden van alles wat er zoo al tijdons zijn jubeljaar is voorgevallen geschreven in kranten en tydschrilten kiekje van personen en voorworpen Er komen dan in te staan De portretten van prol Fabius en Ds I Wagenaar een photo van de groep die I met Sinterklaas door de straten van Utrecb Marokko mat een oorlog ging dreigen in alle haast een paar honderd millioen Irank mOQftt worden bestned aan noodzakelijke kr gstoern9ling die in de laatste jaren was verzuimd Volgens du Veuplo Suisse bestaat er to Geneve een aldeeling van den Bond van het Russispiiu volk Het blad gueR het facsimilé van een brief die den Isten November j l van Plainpnlai moet 7 yn gi zonden aan den heer Louis Millor redacteur van hot tijdschrift VVahrheit te NowYork In den brief staat d it de afdeeling Geneve van den Boud van liet Russische volk Louis Miller alias Pamdad beeft ter dood veroordeeld wegens de hulp die bij verleent aan de sociaal revoiütionaire party on wegens het openbaar maken van geboiujo Kussiseho legeeringastukken Met de voltrekking van dit vonnis zyn drie specialiteiten van de Mosküuscho afdeeling belast er is daarvoor een som van l lliOO roebels uitgetrokken L r Sirkine redael ur van een Amerikaansche socialistische krant moet een soortgelijk schrijven nit Geneve hebbon ontvangen Dq People meent dat de Zwitsersche autoriteiten togen do Russische zwarte bende op Zwitsersch grondgebied maatregalen dienen te nemen SEIS BN OFIIÜIIIINI VAN MANTELS I = COSTUMES MANTEL COSTLIMES AVONDMAiNTELS BL0Ü8KN Va BQNTMANTELS PELTERIJEN BIN NENLAND I STATEN IJKNEIIAAL T W K K It K K S lU ÊS B Vergadering van Maandagavond 18 Decembo I In de Maandagavond gehouden vergade I ring van da Tweede Kamer klaagde de heer I I van Kol bij de voorgestelde wijziging on 1 I verhooging van de begrootiog van uitgaveu 1 I van Ned Indiè voor 1908 over het van 1 1 Regeeringswego niet opgeven van de kosten I der expedities waarop de minister van I oloI niën antwoordde dat de kosten kunnen wo I den algeleid nit verstrekte cyfers I Het wetsontwerp werd daarna goedg keurd I Aangenomen werden hierna zonder di I cussie da wetsontwerpen tot wijziging der begrooting voor Curaijao 1906 en tot wjjziI ging der Surinaamsche begrooting 1908 In den vorderen loop der vergadering I drong de beer Noltiug by het hoofdstuk I Financifin aan op betore verdeeluig van den arbeid aan de Ryks Munt waarop de I minister van Financiën een onderzoek toe1 zegde naar de mogelijkheid om het aantal I vaste arbeiders uit te breiden Door den beer Duymaer van Twist werd I de aandacht gevestigd op het feit dat de I levensmiddelen in verschillende gemeenten I zeer in prijs verschillen en verzocht by in verband daarmee aan de Rijksklerken een toelage te verleenen I Do beer van Vliet pleitte o a voor meer I algeraeone toepassing der groepsvertegenI woordiging I De heer Troeistra klaagde over de lange l diensttijden van de commiezen o a te RotterI dam waar 14 uur achtereen zou ziJn geI werkt De heer Nolens kwam op tegen de alschafflng der legesgolden voor de koramiezen 1 te Venloo en drong aan op lotsverbetorirtg I voor de kommiozen veriScateur en voor de I kommiezen in het algemeen I 1 De minister ees er op dat in den laatsten 1I tyd voor do lagere ambtenaren meer is g 1I daan dan voor de hoogeren Overwogen z 1 II worden of met de plaatselyke toestanden II r ening kan worden gehouden Onmogolyk 1I is het t aantal kommiezen te Rotterdam II zóó uit te breiden dat er alle dagen i Ven II lang wordt gowerkt Zondagdienst wordt 1I beperkt tot bot noodzakelijke Het vereen I gingsleven wordt zooveel mogelijk vrijg 1I laten onderscheid ten aanzien van vakve II eonigingen wordt er niet gemaakt I I Door don heer de Klerk werd aange I drongen op lotsverbetoring voor de klerken je klasse en particuliere klerken waarbtj 1I de liQoreo van Dedem en Helsdingen e i j I Sraeenge zich aansloten 1 De minister antwoordde dat hij bij het 1 I opmaken van zjjn begrooting niet alloen rek J ning had te honden met de positie der Rijks klerken bjj de belastingen By de registrat e j I was de toestand het ongunstigst De Rjjk I I klerken maken wel degelijk periodiek pr I motie Door uitbreiding van het getal Rjjk 1 I klerken zal bovendien de promotie worden I verbeterd Door verbetering en bevordering 1 van particnlier klerk tot Rjjksklerk en van oen lagere tot oen hoogere klasse zal reeds I veel worden verbeterd I Naar aanleiding van oen opmerking van I den heer Smeenge antwoordde de minister I dat een onverwacht onderzoek bjj de collo tears der Staatsloterij die niet meer dan 1 10 pCt der loten in reserve mogen hebben I een niet onbevredigend resnltaat heeft gehad DÓ hoor Troeistra wees op bot groot aan I tal ambtenaren bjj den Ponsioenraad voor wie geen voldoend werk schijnt te zjjn Ds ministor antwoordde wol dat de bewering ongegrond is en dat er geen overcompleet I aan ambtenaren is maar oon ambtenaar zelf heeft spreker verklaard dat hij op den derden dag der week zijn inktkoker sloot I voor do geheele week Spreker stelde ten slotte de vraag hoeveel ambtenaren de m nister denkt noodig te hebben De minister herhaalde dat over het algemeen da bewering van den heer Troeistraonjuist is al ontkende hij niet dat er to standen zyn die verbeterd kunnen worden Er zullen dan ook weldra ambtenaren wor I den gepensioneerd die niet meer zullen I worden vervangen I Giiterenochtond heelt te Rome een gehei n 1 consistorie plaats gehad De Paus hee t I vier kardinale benoemd n l Andrien bisschop van Marseille LuQon bisschop van I Reims Gaspari en üolai prelaten der curi Ook zyn verscheidene Italiaansche en eenige i andere bisschoppen benoemd In du allocul e 1 had de Paus het ooals Reuter reeds meldd 1 vooral over do modernisten Het kwaa 1 00 zeide de Pau s zou minder ernstig zj i als de modernisten zich oponlyk onder de vijanden der kerk schaarden maar zy durven zich katholieken noemen zelfs de mis b 1 dienen De l aus hoeft zijn apostulischon plicht vervullende do noodige maatrogelo i tegen hen genomen om vooral de jouge geesteliikheid te redden uit het groole g vaar De geestelgkhoid heeft de pauselyke I beschikkingen met ingenomenheid beiiroot on past zo ijverig toe maar de modernisten volharden in hun rebellie waarvan zy by 1 voortduring in de pers denoJdlottige biyken 1 geven Het grootste gevaar voor vrouwen 1 Iemand uit Goilda vertelt het verhaal vanhaar ziekte en gene ziug I Mejaffroavr P Rietveld Vlamingatraat O i02 te Gouda deelt ons mede Reeds sede l vijf jaren leed ik aan een vlijmende pyn n den rog die zyn oorzaak vond in oen ziek e der nieren Do pijn was zoo hevig dat k daardoor langzamerhand beelemaal krom was gaan loepen ik had ook veel last van waterzucht on mijn voeten en enkels waren steeds opgezwollen zoodat ik zelfs geen schoenen meer kon dragen en altyd gedwongen was op pantoffels te loopen Ik had een pijnli ke onvoldoende waterlooziug en de urine was steeds troebel en met veel bezinksel Ik had zeer weinig eetlnst en mijn slaap was zeer oniustig terwyl ik erg geplaagd werd door duiielingon die door rillingen gevolgd werden Ik was zeer mismoedig en wist niet wat ik moest beginnen toen een mijuer kennissen miJn aandacht vestigde op Foster s Rugpijn Nieren Pillen Ik nam zo in en het doet mü zeer veel genoegen U tu kunnen melden dat de uitslag boven alle verwachting was Reecja vanaf den derden dag gevoelde ik een groote verlichting en na bet gebruik van één enkele doos kende ik mijzelf niet meer de piJn was zoo goed als weg evenals het water uit de vooten en uit dankbaarheid zal ik steeds gaarne dit prachtig gooeosmiddel aan evenlueele lijders recommandeeren Ik ondergeteekende vorklaar dat bet bovenstaande waar is ea machtig U het publiek te aken op elke wyze die U goeddunkt Foster s Hugpijn Nieren Pillen zyn do pillen die U zullen genezen laat U niet overhalen iets anders te probeeren Zy zyn te Gouda verkrijgbaar by de hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van post wissel a f 1 75 voor één of f 10 voor zes doozen M vre s £ fffif4fy jtff UTSfff i MAItHT Lt AüVi iiTE TIK Hi den overleed na een langdorig docb fl eduMig lyden onze gelit Ide Ztton Broeder on Behowdbroeder de Heeï SIHON KRiANËVELD in den onderdom van 45 jaar F KRAANEVELD O KRAANEVELD VAH Loos M W VAN VLIET Kkaakbvkld 0 VAN VLIliT S KRAANEVELD Rotterdam G KRAANEVELD C H KRAANEVELD N KRAANEVELD Dam F STKIÜIRON Kraassvei d Rotterdam H STRIDIRON Gouda 18 December 1907 Voor de vele blgken van deelneming ons betoond bg het overiyden onzer geliefde Echtgenoote en Moedor betuigen wy onzen hartelyken dank J J DE MINK P DE MINK Jr J DE MINK Gouda 18 December 1907 Sociëteit Ons G enoegen CommissaridBen der Sociëteit Oks Geüoeöen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van bet Reglement dat by gelegenheid van de 3e Abonnementsvoorstelling op DONDERÜAü don 19 DECEMBRR1907 de SOCIETISIT van den avondu ZES UUR af genloten zal Gouda 18 December 1907 Namens het Beatanr J VAN KRANENBURG Secretaris BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM L K H K Staateleeninijen PoKTüQAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RusLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 77 44 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi Hypotheeh BankmPandb idem idem 4 9C Pandb Rottord Hypb 4 101 Pandb Rottord Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Aandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groningo ScbeepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataatsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrietbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 il J IBIHW B Dokroond TantoonOJnllnlBHl Hlnll DgSohoaDinakMr BiSySBai B IlagB Ang 18D WMèldboroen dft RoboeiiAppr taor Lipirin Satm ent yn de bojta middeUa voor bet Bunder moeitn kearie poet ran ftlle v ivrt ön gaklrfnrd sohoenweik VertryRhaM by winkeliurH iii si h inwerk OalAO rien Drogeryon Bn Uen UU eoed op nftiun vn fHbriekmierk QenAsetit W Sudsmann Verspreide Uerii hten tJ DurrscHi iND Da onlangs door het rp overgenomen bivllonhal van graaf Zeppelin aan het meer van onstanz is door een orkaan ernstig beschadigd Het voorste gedeelte van de bal is twee M gezonken de pontons zijn vol water geloopen en ook bet bovenste gedeelte van het luchlschip heeft geleden Beloik Konin Leopold heelt zyn boen gebrand of liever een ander heeft zjjn been gebrand Hij werd in Parijs door dr Sonei tegen de jicht behandeld en wel met heete lucht De lucht is wat te warm geweest en nu zit LaopoM met degsbakktftperui at de ge MONKEY BRlVNi lOR HET AFNEEMKN 01VBRFPE IVIU REN Maakt de koekepan als een spiegel Zal Uw vaatwerk doen glinsteren Slgpt de messen zonder krassen blank en scherp MOMKEY BEAND ia een onmisbaar artikel in de hnishonding Tegen middernacht werd de vergadering gesloten Vergadering van Dinsdag 17 December By de voortgezette behandeling van de begroeting van Binnenlandscbe Zaken komt een amuudament Bos Smeeuge strekkende ora de Regeoring gelegenheid te geven subsidie te geven aan patioous die leercontracten afsluiten ten behoeve van de opleiding van leerlingen te vervallen doordien do minister zich geheel met dit denkI beeld vereenigende zyn bogrooting wyzij t I in dien zin dat een post van f 1000 wordt uitgetrokken voor bet subsidieeren van vereenigingen ton behoeve vfti hot leerlingwezen Aan den heer Royne die klaagt over de samenstelling van de eLimencommissies I voor akten M O en do wenschelijkheid I betoogt in dargeli ku commissies niet te beI noemen personen die zich bezighouden met I opleiding of beter gezegd africhten vau I candidaten verzekert de minister dat wanI neer de keus voor examinatoren grooter I wordt hy rekening zal houden met spraker s I wonschen I Daarna vangt aan het debat over do La j I ger Onderwysafdeelilug il I De heer Lohmaii brengt de neutraliteit I vad do openbare school in bespreking eni I keurt daarby het standpunt vau den minis t ll I ter goed die meent dat ook in de openbarol I school het christelijk onde wy8 mogelyk is I Hy hoopt dat dit standpunt ruimen ingang j zal vii den zoodat mon z il koaun tot wat i I telyke regeling waarin dat denkbeeld nader I belichaamd is Op die wijze zal voor hot I hoele land niogelyk worden wat thans inkI enkele plaatsan mogeiyk blykt f Do heer ter Laan kritiseert het eervol ontslag gegeven aan eenigo sociaaldeoiokra tischo ouderwyzars Op die manier houdt men de socia al demokralen buiten het qnder wys Hy ontwikkelt voorts bozwarónitegen den aandrang in do laatste tyden ook van liberale zjjde en van da zyde van de 0i3 ierne predikanten om de oponb ir school iwt een secteschool te raakon Spr Vreest dat daar door do eenheid van ons volksonderijys zal worden verbroken Tegendver do hömling van hen die de sociuai demikratische ondorwyzeis bostryden stelt spreker de houding van de sociaal deinokraten tegenover het byzonder onderwys waarbygsproker s party vryheid voor allen 0i 1 Spr bepleit nog invoering van vereenvoudigde spelling en lookenning van gelyken invloed aan alle leerkrachten eener scboolop de regeling der scboolzakon 1 Nog enkele ondorwys bi langen ten slottebesprekende vreest spr dat de invoering Jvan schoolbadon voor s Gravenhage al hg 1 voorbaat verknoeid is door een verkeerde m proef daar z al nooit iets van komen 1 voorts wyst hy er op dat verleden ja ir de 1 schoolvoeding te s Gravenhage te kort hoeft Hgeduurd bij gebrek aan geld schoolartsen M vindt men slechts sporadisch Met hetgeen m sedert 1878 voor ons lager ondsrwys is ge M daan kan men ons niet gelukwenschen is M sprekor s conclusie 1 Do heer Lioftinck verheugt zich over don ommekeer aan christolyke zyde na 25 jaren ï te constateeren in denkwyze over de open bare school die blykens de redevoering van den heer Lohman op heden niet meer als i godsdienstloos wordt uitgakraten wat ze trouwens nooit geweest is Spr doet een beroep op de christelijke pers om thans oven I trouw als zo vroeger dio school aanviel hst I tegendeel luide te verkondigen Spr dringt vooits nog aan op een wetswyziging in dier I voege dat onderwyzeressen niet meer varI plicht zyn buiten de schooluren handwerkooI Jerwijs te geven I De heer Bjrgesius spreekt uitvoerig tegen de optimistische uiting in bet schoolverslag van 1905 dat de algemeens toestand van hot L O gunstig is Vooral dringt spr aan op betore en krachtige uitvoering van de Leerplichtwet Ook spr verheugt zich over de rede van den hoer Lohman hy ziet daarin een erkenning van don afgevaardigde dat godsiiienst boven geloofsverdeeldheid niet te versmaden is Na do pauze wordt besloten morgen 10 uur in de afdeeling o a te onderzoekoa het Suikertraktaat van Brussel doch niet dan na ernstig protest van de hoeren van Nispon en Lobman welke laatste het onverantwoordelyk acht dat de Regeering een zoo belangryk ontwerp dat echter wegens een fatalen termijn voor 1 Februari moet worden afgedaan op oen zoo laat tydstip heeft ingediend Uy achtte dat een terzödestelling van do Staten Generaal en een onbedekte poging om debat over deze aangelegenheid af te snyden De haar Schokking wil chris elijk onderwys voor het geboale volk De 8choolstr d kan dan ook niet nit zjjn na de recbterzyde genoeg subsidie heelt de behoalten van confessioneel onderwgs in eigen kring te bevredigen Ook de openbare school moet beslist godsdienstig worden Ten Slotte verklaart spr zich tegen so oiaal dtmokratische onderwyzers 1 De minister van Binnenlandsche Zaken 11 Rink zegt dat de overheid nooit keur I Uloaster van de gezindheid der onderwijzers 1 mag worden 1 De toepassing der Leerplichtwet is niet 1 volmaakt maar de ganstige uitkoms en 1 vallen toch niet te miskennen 1 Ook het herhalingsonderwys geelt gan 1 stige resultaten 1 Voor batero bezoldiging der handwe kondorwijzeressen is wetswyziging noodg Spreker is niet tegen de vereenvoudigde spelling maar wensckt deze niemand op te dringen Schoolartsen au schoolbadon 1 worden meer en meer door do Gemeente aan en ingesteld Die verhouding tusschen hoofden en n I derwgzors moet veranderd worden maar niemand weet hoel Overigens hoopt spr een wetsontwerp ot 1 wijziging der Lager Onderwijswet ingere dheid te brengen De wyziging der Leerplicht 1 wet wordt voorbereid 1 De minister is niet bereid het schoolg ld I at te schatten 1 De heer Lobman repliceert 1 De beer van Doorn wenscht do vereen I voudigde spelling by hot onderwys t z en 1 aangenomen 1 I Gemengde Berichten Men schrgft nit Vlissingéif Als men nagaat onder wétke omstandig 1 len fcbipper Scbroovers eji zyn vyf zoons it een 13 jarigen klei zooil do achipbreulingfn vandal Engajschen s oener Doris Eiben gered taan sleclj ts dtl Vrootste hu de I de dappere varepstdi wculdjèn gebracht h gbheelen ijnacht 1 mot di j j 9od als hét ware voor i oa teg n lde w6 i pde elemeii tèn te nioetel Itrigd n In e j Ji aartaig ats een visscberEtWter V s eldën§Wk Voorl eerend werd i bu ter levtjlUJHnaaj nocl tpnis gaven schibpor SchroevWA zijt zoneii dieé atryd nieJMop Al m i j eet llat db reddingsboot de togingcn totiIir ddini al M spoedig opgaf springt de belJpb Htig eid vuil de dappere familie 8chroever4 og l eter i k het oog Iedereen spreekt difiOjpk met kil grootsten lof over den kranifel redding itl d geredden zeil die gezien hebben hMi hopeloos ban pogingen waren verklaren dat hun bdeid en zeemansknnst bewondering aldwingen Zooals reeds gemold is alleen de kok verdronk Dit was een 1 jarige jongen die nog slechts enkele dagen aan boord was Hij had evenals de overige opvarenden do vlucht genomen in den mast doch zich niet vastgebonden Zaterdagavond 8 nur was de jongen zoo hopeloos dat hjj buiten bezinning geraakte en lich in zee liet vallen De geredden kapt T Fayor stnurman R Caddy en de matrozen P Johnoco on D Ronlands maken het thans zeer goed Alleen de kapitein klaagt nog wat over pijn in do zyde Zij zyn voornemens Donderdag a s van hier te vertrekken De gestrande schoener die geladen was met pijpaarde was van Plymouth naar Gent bestemd Het schip is gestrand doordat het roer defect geraakt was In den nacht van Vrijdag op Zaterdag ongeveer i uur is het op de Rassen geloopen zoodat de schipbreukelingen ongeveer 30 uur in den mast hebben gezeten want dadelgk na de stranding is de schoener gezonken Uit Roermond meldt men Alhier is thans een beweging gaande tegen de melksiyters Voor eeoigen tijd werden vanwege de plaatselyke gezondheidscommissie monsters genomen van melk welke aan de huizen verkocht wordt Dit eenige malen op ongezette tijdea herhaald onderzoek bad tot resultaat dat het grootste gedeelte der melk waarvan monsters genomen en onderzocht werden als vervalscht d i met water vermengd kon aangemerkt worden De gezondheidscommissie maakte bekend dat zij het onderzoek op onbepaalde tgden zon voortzetten Wat was nu hiervan het gevolg Alle melkleveranciers besloten eenparig in een daartoe gebonden vergadering den pr s met 1 cent t verhoogen en te stellen op 10 cent per liter Doch de burgerö niet gediend van een dergelijke handelwgze der melkleveranciers sloot zich aaneen en hield eergisteravond een dink bezochte vergadering Er werd een vereeniging van burgers melkrerbruikers en tevens een commissie benoemd die met de melkleveranciers in overleg zal treden Mochten alsdan de Roermondsche melkboeren niet geneigd zju den prjjs hunner melk te verlagen en aan de te stellen eischen als garantie van caiverheid en onder contröle stelling willen tegemoet komen dan zal men trachten langs coöperatieven weg de stad van de Qoodige melk te voorzien Men meldt aan da Tel De staklig der meisjes die gistermorgen te Krommenie gitbrak beeft niet lang geduurd s Namiddags hebben tij reeds het wark herrat nadat haar toengging was gediian dat s avonds de rest van het volle 1 loon zon worden uitbetaald De bankwerkers en blikwerkers kregen op hun verzoek om ook bun bot gekorte bedrag nit te betalen eveneens een gunstig antwoord s Middags probeerden de jongens gedeeltelgk hatzeltde spelletje Zg Vuegden zich by de stakers en deden duideiyk uitkomen dat zy een lolletje hadden willen uithalen De stakers hebben ben toen gedwongen aan het werk te gaan lOrtemonnaio en een dubid Houde fi I ens de stakers gn onder de stakende rs zeven lithoJ rafen waarvan één ene éèn dia i ooit weer binnen de komt en één die werkelijk uit solistaakt De andere vier hebben te n gegeven dat zjj heden Dinsdag rk zullen hervatten De directie heeft 9 hen terug te nemen hindert niets aldnè do stakers t ons betreft kunnen alle lithogralen It werk gaan Zonder drakkej s bezg toch niets En op drukkers kan lootschap lang wachten meldt u t Amsterdam i dez r dagen bezocht een Bra bantsch een museum Ihier Do bewaarder hem zyn paraplaie en gat hem no IS boertje keek eerst wel zuinig iloch ftoertje dn t de sted bezoeken komt aat lnia licht en althans niet voor lallgeo wit Mn hntoon brengen j Hy hajilde ikrojte on gobd igespekte dtarsuhyn legdq ëen kwar j opj da bank en zei lacbè 1 me cenl Bj dni ook mai ml I f r i r Ui m ojitbr n eesljeftij door zolï JUi j Ajfisterdam mqidtimon i liddag tie l lNzes i g van het gr lii i Ujind n it in do an de Koninklyl e iijBierlji ouwerij eesperszijdu atliej iPp het bericht HIJ ju kto doHrand l elj Aot nitgobreid mal teelj aan en ta tt i liAt Vuuj avin met eenrjantil siangtrp hj iwckiftilcmiiitig Ditjiniad nog al wat vlwiter jn fe aam omdat de leestert eenige liönderden inVtei fvan de kram nt Iachterop de uitg br de ör Hnen yhn Ui b uwerij ligt Ook dJ auU mubiel r mo pnii gat water Het geli ttta mn braiiSl a1 spoedil moester te w irdi lïen de eesten isjzwaar beschadigd maar jverdere nitbroiding werd voorkomen Zelfs behoefdö de drijvende stoombrandspnit de Jan van der Heydon niet te werken De blussching werd geleid door den commandant der brandweer den heer Meier De scjiade is gering Stadsnieuws GOUDA 18 December 1907 G a s c o n t r fi 1 e 17 December 1907 5 uur namiddag Druk 40 m M Lichtkracht 13 69 Knarsen vSr 238 Calori n Men verzoekt ons mede te doelen dat de Onderstands commissie van Armenzorg morgenmiddag om 2 nar een vergadering zal houden in Arti Legi Gisteren bad in Ons Genoegen het jaarlyksche examen van de leerlingen der Stedelijke Muziekschool plaats Des middags legden de eerstbeginnenden proeven van bekwaamheid at Ér werd werkelyk blgk gegeven van goed onderwijs zoowel in zang als pianoen vioolspel Des avonds waien de meer gevorderde leerlingen aan de beurt om te doen z en welke vrachten zy van het onderwys op de Muziekschool plukten BiJ een examen verslag als dit past het ons niet namen te noemen we moeten zeggen er werden door sommige leerlingen voo al van de soloklassen werkelyk Iraai gezongen in t bizonder de liederen van Arnold Spoel Massenet en Weckerlin Een strijkkwintet van de orchestkla se voerde op verdienstelgke wgse een paar nummers nit terwgl aan t slot van den avond door alle leerlingen der zangklassen onder leiding van den leeraar dier klassen werd gezongen de Oranje Nassaa cantate van Gath van Rennes welke den uitvoerders en den leeraar een welverdiend krachtig applans bezorgde Aan de ouders der verschillende leerlingen is dus weder getoond welke gunstige resultaten het onderwgs op onze Stedelgke Muziekschool heelt VERGADKRINÜ V N DEN GEMEENTERAAD VRIJDAG 13 DECEMBER 1907 Vervolg De beer Dercksen De heer Nederhorst heelt gezegd dat de gemeente bouwmees er meent dat het misschien mogeliik is dat