Goudsche Courant, zaterdag 21 december 1907

telle Btrgd wordt gevoerd tnischon Rassi Bchen en Kogelschen invloed In den geheelen Btr d tnsschen den Sjah en het Parlement tasschen de reactionnairen en de c ontlitutionnallsten zien wg de invloeden van Rusland en U geland De omgeving van den Sjah is Russisch en reactionnair Alio vrijzinnige elementen die tydens hot leven van Mnzaftrced Dine een rol speeldtin aan het Perzische hol zijn verdwenen De Belgische donanebeambten Naus en Priem werden ontslagen de Kngelsohe geneesheer dr Lindley werd afgezet de IjlIartB van den Sjah de voornaamste tolk da gouverneur van den kroonprins zön Kussen Dit verklaart de verandering in de stemming van den Sjah die sedert 10 Februari merkbaar is Op dien dag zond hü het lyrlement een scbrjjven waarin li j beloofde de grondwet te zullen eerbiedigen die zgn vader had gegeven En thans poogt hö de grondwet te vernietigen het parlement uiteen te drijven de ministers gevangen te zetten Verspreide Berichten Fbahkruk Zeventien priesters te Brest die by de begrafenissen hadden dienst godaan in priesterkleeren wat de gemeenteraad datr verboden heeft zön ook in hooger beroep tot oen franc boete veroordeeld benevens de kosten Dditschlakd Te Keulen zjn zes anarchisten gearresteerd die onder de soldaten een anti militairistische brochure verspreidden getiteld Leven van den soldaat met Qod voor Koning en Vaderland De hoofdbeachuldigde is een Weensche schrijnwerker Herrmann Er moeten ook verscheiden Hollanders bij betrokken zijn Herrmann werd gearresteerd op het oogenblik dat hij te Keulen den trein naar Arnhem wilde nemen OoSTÏKKUK HolJajkRU Bü de gelegenheid van s keizers eersten terugkeer na zijn ziekte naar Weenen denkt de gemeenteraad dier stad Zaterdag een betooging op louw te zetten De straten waar hjj door zal rijden worden versierd en de tcbooljengd zal langs den weg geschaard staan Ru SLil U Da regeering heeft de nitdrgving bevolen uit Wladiwostock binnen de vier dagen van al de daar verblijvende Joden De eigenaars van onroerende goederen hebben 18 dagen tgd De Ooema en de Byksraad beloven over alle belangryke wetsontwerpen een schier aandoeniyke eensgezinsheid te znllm betoosen Eu wel dank zg een overkomst dezer dagen gesloten tnsschen het centrum in de Doema groot 250 en dat in den Rgksraad groot 80 leden om over al zulke onderwerpen vooraf met elkaar overleg te plegen Marokko Rond GasablaDca is het bg voortduring rustig zoodat buiten de stad weer gebouwd mag worden Er keeren dezer dagen Fransche gonmiers uit Casablanca terug AUSRIKA Do afgevaardigde voor Florida Clarck zal in allen vorm bg het congres het voorstel indienen om de Filippgneu van de hand te doen Ter navolging in Chicago mag voortaan binnen een kring van 250 voet rondom de ziekenhuizen geen muziek ui ander lawaai meer gemaakt worden Admiraal Evane heeft namens president Roosevelt verklaard dat de vloot die naar den Stillen Oceaan vertrokken is door bet Suezkanaal zal terugkeeren BI NNEN LAND STATEN GKNERAAL r K BC i K u M n K n Vergadering van Woensdagavond W Dec Besloten werd in den avond der vergadering tot verhoogin van hoofdstuk X Landbouw begrooling 1906 goedkeuring van het verdrag met het Duitsche rgk over de wederzgdscbe erkenning van naamlooze vennootschappen wuziging van hoofdstuk IV Justitie der Staatsbegrooting 1906 wgziging der wet van 7 Juli 1902 betreffende een overeenkomst voor een stoomvaartverbinding tnsschen Java China en Japan vaststelling van het slot der Indische rekening 1903 voorziening in het kastekort voor den Indischen dienst 1908 Bij dit laatste ontwerp betoogde de heer van Kol dat w i Indië Inkort doen door de verrekening van de uitzending van 4 millioen in zilver daar wg de nominale waarde van bet zilver berekenen welke de mnnt niet UMI beiit uodkt Indii by oitiDantiDg schade zal lyden tegeoovcr welke opmerking de heer Patgn betoogde dat ons muntstelsel dat nu eenmiial noodzakelgk maakt waarbij de minister van Financien zich aansloot Bg het wetsontwerp tot wgziging van art 24 der Burg Pensioenwet werd bg amen dement der commissie van rapporteurs met 52 tegon 15 etemmon vastgesteld artikel 1 van het ontwerp te lez5n Het 2o en 3o lid van art 24 der Burg Pensioenwet wordt vervangen door hetgeen volgt die korlinK wordt birekond naar het bedrag dat verkregon wordt door van de bijkomende inkomsten ol belooningen at te trekken hetgi eii het pensioen minder dan f 150 beloopt zg bedraagt 12Vj pCl van de eerste f 600 25 pCI van de vols indo 1 400 50 pCt van de ïulgonde 1 750 60 pCt van het overige met dien verstande dat de korting nooit moer bedraagt dan de hellt van de som der bgkomende inkomsten of belooningen De voorzitter deelde nog mee dat de beer Talma in verband roet de verklaring van den minister van Oorlog in paragraat 5 van zgn memorie van antwoord zgn motie betreffende instelling eener bezniniglngscommissie hoeft ingetrokken De vergadering werd te haU 12 Verdaagd Vergadering van Donderdag 19 Dec Bg de voorlzetling der behandeling vando begrooling van I Binnenlandscbe aken lichtte do heer van Vuuren een amendement van de Commissie van Rapporteurs toe om te schrappen de subaidie verhooging met f 8000 van bet Koninklijk Conservatorium te s Hage Spr wees er o a op dat door deze voihooa ing de eerste categorie van leeraren die thans f 100 per lesnijr gehonoreerd krggen daardoor f 200 zullen krggen een waarlgk niet alledaagsche traktementsverhooging Spreker noemde het een vermomden steun aan het Residentie orkest dat in nauwe relatie staat met het Conservatorium maar geen hooger traktementen kan betalen De beer Duymaer van Twist bracht ter sprake een z i geheimzinnig geval aan hot Conservatorium nl het geval van den heer Hendriks kapelmeester van de Jagers die na proef te hebben afgelegd werd aangesteld tot tydeiyk leeraar aan het Conservatorium daarna tot vast leeraar op een ïfedde van f 800 voor 8 lesuren en toen plotseling werd verm nderd tot 4 lesuren tegen f 400 honorarium volgens spreker ten einde gelegenheid te geven aan een lid van het Re sidentieorkest om tot leeraar te worden aangesteld Spr achtte dit een wederrechteiyke daad van het bestuur van het Conservatorium dat zich bier in de plaats stelde van den minister van Binnenlandscbe Zaken die den heer Hendriks had aangesteld De heer Dolk verdedigde de subsidieverhooging betoogende o a dat ten onrechte de meening bestaat dat het Residentie orkest dat onder leiding staat van dea heer Viotta directeur van het Conservatorium profiteert van laatstgenoemde instelling Hg wees er voorts op dat van de 339 leerlingen van het Conservatorium niet minder dan 128 gratis onderricht krggen Zulk een nuttige instelling mag men ruimen steun niet onthouden De heer de Stuers die verhooging eveneens verdedigde noemde de houding van de voorstellers van het amendement klein en zette de verdiensten uiteen van den heer Viotta den man van zeer groote verdiensten al was t reeds alleen door oprichting van het Residontie orkest en hy keurde t scherp at dat zulk een man hier van zgn hoog voetstuk wordt neergehaald Deze geheele zaak wordt door de commissie ook pover behandeld door te beknibbelen op de leeraarstraktementen die schraal zgn en de geheele Rg kssteun aan het Conservatorium een koninklgke instelling bedraagt nog maar de som van zegge f 24 000 terwgl bv in België f ÜSl OOOaan het Conservatorium wordt ten koste gelegd en in Brussel alleen f 84 000 De minister verdedigde de subsidie verboo ging o a met een beroep op het groote nut der instelling waar 300 tot 400 leerlingen oen uitnemende muzikale opleiding genieten Wat het geval Hendriks betreft in deze is door het bestuur volkomen legaal gehandeld 01 do billgkbeid echter betracht is liet de minister in het midden Na eenige replieken verklaarde de heer Roessingh een der mede onderteekenaren van het araondement persoonlgk zich als voorsteller terng te trekken onder erkentenis dat hg toen ign steun gevraagd was eenzgdig was ingelicht De heer Lohman zou tegen het amendement stemmen maar eischte dat een gedeelte van het jverboogde subsidie ten goede zou komen aan den heer Hondriks die onbillyk behandeld is Kan de minister dat ntet toezeggen dan zou spreker vóór het amendement stemmen De beer Schaper akte nemend van de verkUriog vu den mlniiter dat bij in vloed zon aanwenden bg de verdeeling van 1 de verhooging zon tegen het amendement stemmen maar verwachtte dan ook dat bg de verdoeling niet de directeur bet leeuwendeel zal krggen maar bet kluinere personeel naar billgkbeid zal worden behandeld Nadat de minister nog verklaard had te willen trachten het traktement van den be r Hendriks weer op I 800 te breWen trok de beer van Vtiuren het amendement van de commissie van rapporteurs in De begrooting van BinnenlandscheAZaken werd ten slotte zonder stemming goedgekeurd V Hierna ving het algemeen debat aan ver de Oorlogsbegrooting waarbg do heer Thomson betoogde dat de nieuw opgetreden minister wild in zgn bete d I is en slechts brokstukken geeft in plaats van afgeronde plannen Hy drong er bg den minister sterk opaan mee te werken tot verbetering van j hoedanigheid van het leger en te voorkom n t dat halve idioten worden ingelgld die d oefecingen in den weg staan voorts op ver I korting van den diensttyd waar de alge i mrene opinie in het leger is dat na de groote manoeuvres de raonsi happen niet langer in dienst behoeven te worden gehouden I De plannen des ministers in de richting van 1 uitbreiding van het beroop 9kader zgn Igirecht in strgd met het beginsel van een I volksleger en dat betreurde spreker die lotde slotsom komt dat met dezen ministerniet gegaan wordt in de richting van e n 1 volksleger 1 Spreker verweet verder den minisier dat 1 hg zich ten aanzien van de belangrijkekwestie van het gebruik dat van het leg r mag gemaakt worden in een geheimzinnig waas hult en door allerlei geheime nola s de volksvertegenwoordiging buiten bespreking van zijn plannen sluit die hy reedsin 1908 wil invoeren zoodat er jselfs geentyd meer is voor een comité generaal 1 Spreker bestreed daarna s ministers houding in zake de instelling van een derde ploeg van bet bigvend gedeelte wees op het nut van bet behoud van de groote manoenvies on weet de tegenwoordige anti 1 pal hie tegen en den slechten geest in het I leger aan de wg ze van legervorming die niet deugt een ernstige vingerwyzing dus al weder naar een volksleger 1 Spreker bestreed nog het klaarbiykelgka monopolie van d e firma Krupp bg de leve 1 ring van ons geschut I Spreker vroeg ten slotte naar do juisthe d van een oourantenbericht meldende dat e n 1 hoofdofficier op zyn ontslag aanvrage is te t rnggekomen op grond van s ministers voor I nemen om den lecftydsgrens voor de be I vordering tot den generaalsrang af te schaffen Spreker behield zich zju slem over de begrooting voor 1 Na de pauze deelde de voorzitter mee dat 1 in overleg met den minister van Oorlog voor bet a s reces niet meer behandeld zal 1 worden het onlworp betreffende de hooge e j bevelvoeriug Langdurig debat ontstond over 1 een regeling van werkzaamheden als slot 1 sdm waarvan in strgd met het voorstel des I voorzitters met 48 legen 23 stemmen op voorstel van den hoer van Nispen beslot n 1 werd het handelstraktaat mei Amerika vo r 1 het reces niet meer te behandelen Hg de voortzetting der algemeene discus 1 sie over de 1 Oorlogsbegrooting bestreed ook de boeren Duymaer van Twist 1 bel instellen eener derde ploeg bg het big 1 vend gedeelte Hy wenscbte met het opmaken van de balans van s ministers bele d te wachten tot de volgende begrooting Spr I constateert dat wg ons in een doolhof ba 1 vinden waaruit geen uilweg wurdt gevonden Hoe zullen wg een volksleger inrichten 1 Zooveel voorstanders zooveel typen In Zw t 1 seriand heeft men 10 herhalingsoefeningen geen stelsel drukt de natie zwaarder E n bevredigend steliel ia nog niet gevonden De 4maanders voldoen niet men heeft hun 1 geen genoegzaam hooge eischan gesteld Spr ontdekt geen vaste lijn in het bele d van de opvolgende ministers van Oorlog 1 hg vraagt alsnog een Staatscommisiie in 1 zake de defa nsie in te stellen 1 De heer Eland gat in overweging at 1 scbatfiug van het instituut der viermaanders f en samensmelting van vier en achtmaanders Do heer van Vlgmen verweel het Kabinetvooruit te loepen op de beschikkingen van lde StatenSeneraal getuige do kwesties van de afwerking van de Stelling van Arasterdam en van het bigvend gedeelte I Verder zette spreker uiteen dat hg vroeg r 1 optimist het vertrouwen in onze weerkrac t 1 meerenmeer begiirt te verliezeo Door de Amsterdamsche voetbalvereeniging R A P is op len Kerstdag aldaar e n I voetbalwedstrgd georganiseerd lusscban de I Engelsehe Amateur voetbalvereeniging Bis 1 hop Auckland Football Club en de Alg Ned Voetbalvereeniglng De Zwaluwen die xoo mas wut bestaat uil de beste spelers hier te lande De B A F C behoort tot de sterkste amateursvereenigingen in Engeland zg hebben reeds 2 maal de amateurcup gewonnen en tevens eenige keeren in de finul hiervoor gespeeld De spelers die hel Kanaal over zullen steken zgn de volgende E B Proud Captain C J Rodd J Grafton C 8 Kirby J Bea ston J J Robinson J Wanlessi E Keiler H Lee J ö Plumptnn J T Allan F Hopper C Walton J Southern terwgl hel Hollandsch elftal ala volgt zal zyn samengesteld H J Nghuis J Thomëe E E Th v Blommestein H N Totterodo J H Weicker V A Oonsalves J J Brntel de La Bivière J van der Vossen L Olten L Bosschart H M Linthont Geraeng de Berichten Msu meldt uit Krommenie In een hedenmiddag spoedeischend belegde raadsvergadering werd met algemeene slemmen bpslolen den hurgemeoster een ere liet van f 100 te verl enen om te bestemmen als gratificatie voor do hier gedetacheerde rgkspnlilie en de gemeentepolitie De politie is vandaag met zes rgksveld wachters versterkt Vandaag is het weder ordoiyk in de gemeente geweest öislo ennamiddag omstreeks 1 uur had de 16 jarige Dleke Koopman wanende aan de weeshuisstrat te Dordrecht en als knecht dienende aan boord van het gzeren aakschip Ambulant schipper R P Meeu ysen komende van ïernenzen met bestemming naar Rotterdam het ongeluk ter hoogte van Willemstad in bet gangbord uit te gigden met het gevolg dat hg in bet Hollandsch Diep viel De schipper die dat zag terwijl hg aan ket roer stond snelde dadelpk te hulp en wiat den drenkeling nog te grgpen maar doordien zgn schip doorvoer en hg zelf over boord getrokken dreigde te worden moest hy den jongen loslaten waarop deze in do diepte verdween Dadeiyk spiong de schipper in zgne loeiboot in de hoop dat de drenkelingnog boven zou komen maar tevergeefs Na nog eenigen tgd vruchteloos naar het Igk te hebben gevischt bleet hem niets anders over dan met de vlag halfstok gehoschende reis voort Ie zotten Dordr Ct bp het Noordzeokanaal bg de Hembrug erd gisterenmiddag omstreeks balt vier de motor Jacoba uit Noordwgk ïrhout schipper P Broekhof overzeild door den botter ü 244 schipper M J da Boer van Urk De schipper van den botter achgnt niet uitgekeken te hebben De motor werd middenscbeeps aan stnurboor dzyde geraakt en zouk bgnn dadelgk doordal zi kantelesid vol water liep Een op sleeptouw zijnde dekschuit kon niet zoo spoedig losgegooid worden en ging mede naar de diepte midden in bat kanaal De bemanning der motor wist zich te redden door op een passeerend vaartuig dat onbekend bleef over te springen Schipper Broekhof verdiende v jor 5 gezinnen brood en is nu waarachgniyk geruiraen lyd broodeloos terwgl de aanvaring vour hem des te erger is wgl niets verzekerd was Een tooneeltje dat wel geschikt zon zyo voor een geïllustreerd weekblad viel deze week te Diniperto voor Een meisje dat een geit zou vervoeren moest de spoorbaan over juist toen de trein naderde Diï boom was neergelaten en daar ze in baar buis dicht bg de spoorbaan gelegen geld vergeten had liep ze glingi naar huis en bond even de geit om den boom vast Toen ze evenwel terugkwam wus de trein voorbij en do boom in de hoogte met de geit welke bg haar verheffing den dood bad gevonden Men seint uit Eindhoven Qisteravond is de par pluiefabriek der firma Van der Ven te Gestel bg Eindhoven door brand vernield Ook het belendende woonhuis werd een prooi der vlammen Verzekering dekt de schade Slechts de naakte muren zgn biyven staan I De gestolen van Dyck De uit de cathedraal te Kortrgk gestolen I groote scbilderg van van Dgck is men nog niet op het spoor De Kortrgksche gemeenteraad heeft thans voor het ontdekken van het gestolen stuk 20 000 francs uitgeloofd Eergisteren beeft een instorting plaats gehad in de groote zoutgroeven van 81 Pondelon by Dax waarby gelukkig geen menschenlevens te betreuren zyn daar de arbeiders hel ongeluk voorzien en zich tgdig in veiligheid gebracht hadden Over een afstand van 50 meter zyn de galergen ingestort en alle loodsen vielen in een diepte meer dan 100 meter De weg die naar de mgn leidde bestaat niet meer en de platanen die hem omioomden zyn in de diepte verdwenen Een huis dat na de instorting vlak bö den pas gevormden afgrond stond is gedu I rende den nacht daarin verdwenen Men vreest dat het bg de eerste instorting niet zal bigven want de bodem in den omtiek vertoont overal groote scheuren zoodat van overheidswege er dag on nacht streng toezicht gehouden wordt Een der belangrgksto documenten over da verdediging der Vereenigde Staten is op onverklaarbare wgze verdwenen en naar men vreeet in handen gevallen der Japanners Het document is van zeer jongen datum Juni van dit jaar en handelt over demobilisatie van de troepen in de Vereenigde Staten en hun transport naar hel oorlogsterrein Een persoon wien vroeger reeds wegens bekendmaking van berichten die van nadeeligen invloed konden zgn op de krggsverrichtingen op do Philippgnen het verblijf aldaar werd ontzegd wordt verdacht de hand in deze zaak te hebben gehad Men verwacht ieder oogenblik zyn arrestatie Te Haarlem is gistermiddag naar da O H Ct meldt gehouden de door den burgemeester uitgeschreven vergadering van personen uit die stad die op maatschappelijk kerkelgk on liefdadig gebied alhier werkzaam zyn tot het beramen van de middelen wellve ter bestrgding der werkloosheid of lerondorFleuningder werkloozen en hunne gezinnen kunnen worden aangewend De voorziltor dankt de aanwezigen voor hunne opkomst wgst met een enkel woord op het onlangs uitgekomen rapport in zake de werkloosheid De maatregelen welke d tarin worden voorgesteld zullen op den duur moeten belpen maar blgkens de gegevens is er Ier voorziening in de gevolgen der werkloosheid direct hulp noodig Deze bgeenkomst is saamgoroepen om deze zoo mogclgk te verleenen Op voorstel van den lüurgemeester werd een bestuur gekozen Men meldt uit Amsterdam In den afgcloopen nacht is iiigohroken in de fabriek van gordgnon des heeren A Teyzen in de Hoerhnvestraat on wol op do zelfde wyze als in de Atb Cuypfltraat De dief of dieven hebben f 20 uil een opengebroken lessenaar ontvreemd en de geb aikolijke souvenirs achtergelaten mei een briefje vermeldende dat zg het vriendacliappeiyk bezoek wel zullen herbalen Stadsnieuws GOUDA 20 December 1907 Aan de raadsleden is het volgend ingekomen stuk toegezonden Gouda 19 December 1907 Ter benoeming van een onderwgzer aan de 2e Burgerschool voor Jongens teneinde te voorzien in de vacature welke zal ontstaan door het aan den heer P den Hertog op zgn V6rzi ek te verleenen eervol ontslag hebben wg de eer in overleg met den heer Schoolopziener in bet arrondissement Alkemade waai nemend schoolopziener in het arrondissement Gouda te s Gravenbage na Ingewonnen bericht van hel Hoofd der betrokken school voor te dragen L den heer A KLEIN te Nieuweschans U H BIJL te Dubbeldam III F HAANSTRA ta Koog a d Zaan Overeenkomstig het bepaalde bg art 29 der Wet op het Lager Onderwgs leggen wg het advies van den waarnemend Schoolopziener en het bericht van het Hoofd der School hiorbg over Door de hb H i Assendeltt dr A van IJsendgk en Dr L A Kesper zal met het nog op de bestaande dempingsplannen een adres aan den Raad worden gezonden dat ter leekening ligt in den boekhandel vau den heer Swnrlsenburg Hel adres luidt aldus Aan den Raad der Gemeente Gouda Edelachtbare Heeren De ondergeteekenden inwoners van Gouda veroorlooven zich de vrgheid zich tot ü la wenden met het beleefd verzoek om alvorens besluiten te nemen en maatregelen te treffen die zullen leiden tot het dempen van verschillende Stadsgrachten wel te willen overwegen of niet op andere wgze kan worden tegemoet gekomen aan de bezwaren die tot de dempingsplannen hebben gevoerd In hooge mate zonden zg het betreuren als grachtjes verdwenen die aan onze stad een bgzonder karakter geven en Gouda uit het oogpunt van schoonheid voorstadgenooten en vreemdelingen aantrekkeiyk maken In het vertrouwen dat ook dit niet gering te schatten verlies aan eigenaardig Gpudsch Stadsschoen door J zal worden gevoegd by andere mogelgke bezwaren tegen de dempingsplannen noemen zg zich met verscbnldigde eerbied enz Zondei twgfel zullen velen die niet alleen om de redenen door de bovengenoemde heeren aangegeven maar ook met het oog op de groote kosten die een demping meebrengt hunne kandteekening op bet adres plaatsen Zondag a s speelt 01ympia II een voetbalwedstryd tegen Voorwaarts I te Schoonhoven Men bericht ons dat voor de StadsMuziekschool Cursusjaar 1908 op 18 December j l werden ingeschreven 67 nieuwe leerlingen welk aantal belangryk grooter is dan vorige jaren Viin de ontvangen kalenders vermelden wy een zak en een portemonnaie katender van do Levensverzekering Maatschappy Dordrecht aldaar de eerste voorzien van een Eerste hulp bg ongelukken Beroepen hy de Gereformeerde Kerk te Haastrecht de beer S Kampen cand te Hilversum De heer L J de Lage surnumerair bg s Ryks belastingen te Utrecht vïordt van 30 December nf belast met de waarneming van het ontvangkantoor dier middelen alhier Spoorweg Utrecht Rotterdam in de gemeente Nienwerkork a d IJsel I Bg de beantwoording van hel verslag over de onteigeningswet voor dezen spoorweg deelt de Minister van Waterstaat mede dat zoodra bleek dat een gedeelte van hel te goeder trouw ingenomen terrein niet aan den Staat toebehoorde is getracht dit perceel in der minne in eigendom te verkrggen Toen dit afstuitte op te hoogen geldaiyken eisch is hel terrein ontruimd en en in den vorigen toestand hersteld De uitvoering van het werk wacht thans op het verkrygen vnn bedoelden grond De Staatsspoor zal de kusten die van de ontgdige ingebruikueming en ontruiming gevolg z n moeten dragen JongojoIIronw Josette M N Vrouw n as het blgspol dat gisterenavond in Ons Genoegen werd opg voord Den naam bigspel verdient het niet omdat het moer Igkt op een revne uit een of ander Variété 1 Het mist alles wat een goed bigspel aantrokkelgk maakt er zyn geen puntige gezegden in of rake waarheden Men heeft het grappig willen maken door allerdwaaate onmogeIgkheden en zeer gewaagde aardigheden die ons nog onaangenamer aandoen dan dat een artist op muzikaal gebied bg ongeluk een verkoerden toon aanslaat Het is diep treurig dnt eon eerste rang gezelschap ons zulke onsmakeiyke Fransclie kost opscheptl Mevrouw Kleine Gartman onze grootste actrice van t laatste 40 jarig tgdperk op looneelgebied zou stellig als ze zoo iets had moeten beleven mot verontwaardiging het Tooneel den rug toegekeerd hebbon Hoeft bel Beslunr der Sociëteit niet geweten dal er oen schuin stuk werd opgevoerd F Van particuliere zgde werd het ons bij den aanvang reeds meegedeeld Naluurlgk was het spel van alle artisten uitmuntend maar dat kan den latten inhoud niet goed maken Groote artisten als Mevrouw v Egsden en da Heeren Tartend en Alox Faasaen moesten zich te hoog achten om allerlei flauwileiten te debiteeron die er nu en dan niet eens door konden Ook Mej Elsa Manhs hoe goed ze ook haar best deed beeft te veel talent om in zulk een voddig sink mee te doen I Het apgt ons dat we dit moeten ge tuigen Er zyn te veel degelgke stukken die hier voor een Socieleitspubliek veel meer in den geest zonden vallen Laat men dit in t oog houden of men krggt n volgend jaar minder inteekenaren voor de tooneelvoorstellingen Amsterdam 17 Dec 1907 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wjj U de volgende fondsen GEVRAAGD 4V pCt Schnldbr Nederl Crediet en Deposito Bank 73 pCt Aand Cultuur My Batoe Mandi 35 Oost Atrikaanache Comp 75 My tot exploitatie der suikerondernemingen Sentanen Lor Brangkal en Dinoyo 140 Haarlemsche Machinefabriek v h Qobrs Figee 50 Nederl Bell Telefoon Mg 100 Noord Friesche Locaal Spoorweg MS 8 Solosche Tramweg Mg 59 4 pCl Oblig Haagsche Mij van onroerende Goederen 60 Aand My tot eipl van onroerende goederen Offerte Leeuwarder Waterleid Mg 84 pCl Mij Van Nassau Le Leeq tot exploit van onroerende goederen 34 4 pCt Oblig Hennaarderadeél 98 Wiastaand Onltaar My Ealiwoen goe Plantarsn 1 50 Opr aand Nederlandsche Bell Telefoon Mg f 100 AANGEBODEN Aand Amsterd Voorscholbank Bod n Associatie Cassa Bod sGravenbaagsche Hypoth b voor Nederland volgestort 100 pCI Cultuur Mg Petjangaan 130 My v Zwavelzuurbereiding 105 Drentsche Stoomboot Mg 71 Verschure en Co s algemeene Binnenl Stoomvaart Mg 39 4 pCt Oblig Haagsche My van onroerende goederen Bod Aand Passage Mjj 30 5 pCt Oblig My tot exploit van het American Hotel lOOi Aand Verzekeringsbank Kosmos Bod Gew aand Overgssolscho Kanalisatie Mg Bod Pref aand Idem Idem Idem Bod Oblig Mg tot verpleging van ze nuwlgders en geesteszieken 100 4 pCt Pandbr ATuhemsche Hypotheekbank voor Nederland 90 BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM L K H K Staatsleenxnqeii PoRTuaAL Oblig 3e Serio Ir 500 3 58 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RosLASD Iwang Dombr Obligation 4 85 AziE Japan Obligatien 1899 4 Columbia Geconsolideerde Buitenlaudsche Schuld Oblig 1000 P 3 Hypol teek Banken Pandb Rollerd Hypb 3 91V Pandb Rotterd Hypb 4 97 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Aandb Utrechtsche Hypb 4 100 l andb Wostlandsche Hypb 4 9t Pandb Zuid Uoll Hypb 4 V5 Pandb le Algem Groninger SchcopsHypb 5 101 Pandb Noderl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 97 Bewijzen van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank 160 161 Pandb Bataalscho Hypb 4 93 93 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 93 Pandb Hollandsche Hjpb 4 95 Scheepvaari Maatgchappijen Pund Holland GnllStv Mg 37 Pandb Nationale Hypb 4 99 Pandb G HypotheeLbank te Amsterdam Premieleeningen bni aiB Loten Stad Antwerpen 1887 3poorwegle ningeu iTALiQ Oblig Zuid Italiaanscbe Spw Mg A 3 64 DivcTun Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 SEIS0Eir 0FI 7WS VAN MANTELS COSTUMES MANTEL COSTUMES AVONDMAiNTELS BL0U8EN BONTMANTELS PELTERIJEN J l Af l vrS lS ff£ £fy fMSK f£A MAItüT VERSCHEIDENHEID Korps m ariniers Bij het atdeelingsonderzoek der Tweede Kamer verklaarde men t op prys te stellen dat de Regeering een wetsontwerp had ingediend voor de officieren van administratie bg het korps mariniers het vrgwillig verlaten van den dienst met pensioen gemakkeiyk te maken na de atzouderiyke administratie bg hel korps mariniers is opgeheven en opklimming tot den rang van luilenant kolonslintendant voor den vervolge niet neer mogeiyk zal zgn Sommige leden hadden echter gaarne de gelrotlen regeling uitgebreid gezien tol de olficleren der mariniers De toestand van onzekerheid hlgtt thans voor het korps otflcierea bsstaan Daarom moest ook dezen de gelegenheid worden gegeven den dienst met vervroegd pensioen te verlaten Dat de Minister de officieren voorshands gaarne zou willen behouden kon toch meenden deie leden geen motief zyn om de billykheid daarvan tegenover hen niet te betrachten Alsnog werd op nadere regeling van deze aangelegenheid van den Minister van Marine gevraagd Uit Oss meldt men aan do N R Ct Gister is het Igk van den vermoorden F Vos onder groeten toeloop der burgerg begraven Hel beroep van den dader op zelfverdediging waarvan molding is gemaakt door de s Hlb Ct wordt door bel eenparige getuigenis van de aanwezigen gewraakt en de politie hecht er allerminst aan De dader met het lyk geconfronteerd was uitermate kalm en zeide Ik heb toch netjes gemikt I In Atjeh heb ik er zoovelen neergelegd Predikbeurt bu de RemonstrantBohe Gereformeerde Qemeente alhier Zondag 22 December s morgens 10 uur Ds L R OLDEMAN Rem Pred te Rotterdam ADVËilTirMTIi Het Correspondentschap van mnSOUnnn Ned Vereeniglngter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize Van Mevrouw M HOOGBNDIJK DiRKzwAQKR Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle lyde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zgn DokroonS Tentoon itoIUngSolioonitialL ry IHttgo Aug IRMH W 8ldb oemd6 Bobonn Appr taar Iilparin Satin en yn de beitte middelen voor bet sünder moeite keurig poet ren aUe m art en SeklsQie eehoenwerk Ver r ryKbau by wlnkeliur iu inhoenwerk ttalanUlen Drogeryen ene Hen lette ffoed op naam en fabriekemerk f aei A j nt W Svlminn Arphem Dronkenschap bastaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegeaoaden Kan ingegeven morden in Kofie Thee Melk Likeur Altint Bitr Water of in liet wediel zonder dat het noodig ia dat de dronkaard er ieit van a ueet liet COZ t POED BR bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin lot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bü den dronkaard op te wekken Het COZA POEOEli werkt zoo onopgemerkt en zeker dat d echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem loc kan dienen zonder zyn medeweten en zonder dat bet noodig is dat de patiënt ooit behoeft le weten waaraan hy zyno redding te dankenbeeft Het COZA POEDEB heefttot huiseIgk geluk van duizenden gezinnon hersteld dnizeslon personen van schaamte en oneor gered en deze personen lot levenslustige en nuttige leden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten eg terug gebracht en gelukkig gemaakt en jjqI leven van talloozen met menig jaar y rlengd pgHet Instituut waardoor dit ongeëvenaard L eder verspreid wordt zendt gratis aan n die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te gn Correspondentie in alle plen der wereld Het echte Coza poeder is verkrygbaar in alle apotheken en in bet volgend depdt te Gouda WOLFF Co Onze depótbouders reiken het attestenboek gratis uit aan ben die er aanvraag voor doen maar geven geon gratis proeven Om deze le bekomen wendt U direct naar Londen COZA INSTITUTE td rïJ g rd Wacht U voor nnmaaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoende middel tegen dronkenschap fl Hel Imle onichadiljrarte n JÊ makblykiU fOMuiüMel voor Hnra SI la de Appretuur vu C M Mllllar fc C f Wj 8 lln i llll lr 14 Men lette joeO Mm op nun en rebriekemeik VHkryifeevby Hewn WlakeHara la iriieaawark laiHlerie afaryaa aai aia BMeraal Da et r W tar nBH AfelieiB