Goudsche Courant, maandag 23 december 1907

Maandag 33 December 1007 40s e Jaargang i o 10520 mimm joübamt IMeut S en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon ti St A D V P R T E N T I E N worden gepliat it van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters wonlon berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën oi 1 uur di s iiiicM Teletom Ko Èi De üitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering v n Zon en Feestdagen I De prijs per drie maanden is 1 26 franco pei wst 1 70 Afzonderlijke Nojpmers V IJ F C E N T E N VereenlglDg ARMENZORG Afde ling nitOHHKNUVlS ROZEND AL HOEK PARADIJS GOUDA Deze Inricliting stelt zich ten doel om oude gebiuikte en overtollige Imishoudelyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan iningegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel tea geedo ian de itoatfile Voroeniging J menxorg MMmmim Men wiirlt vticioitiii ofi t HEltli te Irtrni UIT HST MAOiïUN TA N M IIAVENSWAAY ZONEN GORINCHEItt Dti e THËËËN woriteu afgelirerd jt verzegeUe pakjes van v twee en een half en fen Ned om met rermeldmg vau Nomruer o I Pr i voorzien vau uereuatBaii jMerk volgena ile Wet gedepo ifcrd Zich lot uitvoe iD van e uriiti orders aiiubev ndt G voorüfon J BKKEBAAKT Lz DE OQEDKOOPSTE I DE MEEST PR CTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE io lE B jLA p ¥ ziin beslist die der Firma U KLIIO V TUE LADIES JUVltNAL met minstens diie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL OHESSMAKEIt met een gratis geknipt patroon TUE BAXAAlt Ot CllILO jBAVS FASUIOSH Kiudermodea met vele gratis geknipte patronen VHAAGT Vw Hoelihaixlelaa Proefn ii tnmers Alle init lioHtei Uoll Bljvoeygel Van alle ir deze bladen voorkomende modelion zun EKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring Ir p p tegen voornitbelaling van f 5ü verkrggbaar by MILLY SIMONH I en Haag WORMERVEER HOLLANC Eolito dudo Jenever Nightcap p HOl PE Verkrijgbaar bjj PEBTER S Jz Let op cachet en iurtirand öonda Druk Tan k BRINKMAN Zn 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar UIISHOËDKKS acht U voor nauinak Ziet naar het Joutróle a egel Dr v HAMEL ROOS en HARMEN Sen den naam P JMOLEIVAARiS qio Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den bll illl PIIIX 907 van eii de n kind heb ik ztindl an te laag is il OTl ATTEST OSTENDE 14 September Mpheer Ik heb het genoegen ü te melden dat ik de b te resultaten tflet het gebrul TIw Kindermeel voor Znigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind het gaarne neemt De voedini toepassing zijn volmaakt De gewichtstornamo is zeer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproefd b j eon zuigeling van 5 maanden en ik benvan a maanden op gel jke wyze met Uw meel beginnen te voeden Tot hedenmii slechts bij dit gebruik bepaild Ik zou U d iarom zeer dankbaar zg ii zoo U Oiij nog eenige pakken Klndorni willen zenden om mot het gebrnik daarvan voort te kunnen gaan Hel zal mg tevens een groot genoegen doen Uw product biJ mvn pati4nten bevelen want ik ben er zeer over tevreden te meer nog daar Ide proJzoogesteld dat het aan alle klassen der Maatschappij k in worden votrgeschfoven Met hoogachting verblijf ik S w g Dr KESTEL Extra Rcclaiiie Cadéau voor onze iiicinve kwalUciten PlIÜ en I Alleen DOMEEDAG YRIJDAGeii ZATERDAG van deze week geven wg aitsluilend in onzen Winkel te GOUDA ejeira cadeau dus behalve de S cents bon op elk pond trekker of Pulk van 30 of 40 cents Een prachtigg root Prentenboek Deze buUengewoHe aanbieding is slechts voor dnngenoemde drie dagen en dient alleen om tot het nemen van een proef met j deze werkelijk buitengeicoon goedkoope en hette kwaliteiten aan te moedigen eiClilW WLUHELS Hel Wapen van Asten Te GOilllA WIJ l §lraat 157 Maatschappij v li M GIESELER Let wel Een ware uitkomst voor beter licht en weinig gasverbiuik is de aanschaffing van het langend Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht u voor imitatie Beleefd aanbevelend M M VAIT LOON Aanlegger van Bas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 n IMoord Brabanlscb Schoenen Laarzenmai KMJWE i E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VOORRADIG Warme Wlnier Panloffcls OVEIlSCHOENIiiX ï Bne CHROOM IIEERKN RIJGBOTTINES i S GUI Sterke SCHOOLLAARZEN Enz EnSs Aanbevelend Alle repirati n en aanfffimoten werk II £ ANKCk A KPMHtXniUK TEGEN RHEUM4TtEK if VERKOUDHEDEN ± C SMITS l I Ruim 35 ja r j ooii fiiuiOENEil JICHT EN RHEUMATIEKLUDERS lIlET SUtCES GEBRUIKT H VcrMiigbaar n FLEfsCHqi VAN 50 cls 7j i ls L fl ZS BU H k AP0TlieKfi S EN jDnOSI T Ad RlCHTER8 Cï jHomH Ihekof Ll9S f le Gouda bij C LéujisjApi SMai kt en bij WOLEP fo Wei Onnavolpaar n thans door nieuw gevonden toepassingen onze In oliecerf getctiitdet df Por E reilen feinture Hogaerli Zij geven racht en diepte die numiikers nietknnpen bereiken Men overtuige zich geen imitatie Voor do echte te ontvangen Geill PrgscoDrant met een aantal ongevraagde getuigschriften yratis op aanvraag Boxtel H nOGAl Rls J Co Agent voor GOUDA Fiima A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zyn Aanbevolen Merken VIN Sl Eslépbe Medoc f 0 60 La Rose Lndon 0 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blaoo 0 72 Haut Saaternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesheimer 1 08 Oude Roode Portwijn 1 08 Extra oude Roode Portwijn 1 4i Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermonth di Torino Dom Bellardi per Liter 1 17 Prijxen netto ü contant Depot te GOPDA bij F J J BOON VAN flSTADE Zenuw en Maatflijders Tordt nit overtuiging als een werkelgke bal in den nood het boek aaabeTolen iNa ontvangst van adres per briefkaart wordt 1 1 boekje franco per post toegezonden door BLOKFOBL S BO0khan Zattbommel BullKnlandscb Overzicht In het proces teg i Mix Harden werd gisteren de neel vaDtó aafKono von Moltke de kloosterproo t Otli v Moltke gehoord als getuige H j legde een voor Kuno von Moltke gnnstig Iaid8i de verklarijig af ei zeide dat hö in diens betrekkingeè tot ïijn vrienden nooit iets Beineels had jgetoorkt Daarna Ward besloten dé vorhooreo viiSPrinF Pbjlip hi Etfenbursj graaf Km von Moltke en raevroiw V Elbe raot g sloten dedVe i t doen Afts ebben j I In verband nief hetlincident Dolfcerdag tegen het einde djir üitlmg in de Hong arsche l Kamer voorgekU eii lUond Wekerlf de minister president gisteren zjjn getuiglen aiil i eeiT algevaardige Oez Polonyi Polonylfi zeide gisteren in den laoR van den dag z jn getuigen te zallen noeinpn Do Bnlgaarschc regeering heeft haren bnitenlandscheu vert egenwaordigers opgedragen bij de regeeringMi krachtig te protesteeren tegen de onlangsjplaats gehad hebbende slachting van 26 Milgaren door een Orieksche bende bil het rp Blasta De Balgaarsche vegeering spreekt tevens hare verontwaardjlng nil over de misdadige werkeloosheid der Turksche autoriteiten die hoewel bekend met het bestaan der Griekicbe benden en de vijandelijke plannen der Grieken tegen de Bulgaren in plaats van voldoende bsseherming Ie verloenen aan Balgaarsche reizigers deze slechts deed vergezellen door drie gendarmen Sir Edward Grey de minister van bnitenlandsche zaken heeft gisteren te Berwick een politieke rede gebonden Aan een nitroerig verslag waarvan baitenlandsche bladen voorzien zgn ontleent mtn bet volgende Het vei blijf van keizer Wilhelm in Engeland de hartelijkheid die bet Engelsche Tolk hem toonde en die hij vergold beeft esn uitmuntenden invloed gehad De diplomatieke moeiiykheden tnsschen de twee landen znllen grootendeels verdwijnen wanneer alle misverstand tusscben hen uit den weg is Engeland is met allerlei volken overeenkomsten aangegaan die voor den goeden naam van Engeland gehandhaafd moeten irordeo Daar is de regeering vast toe be loten Door het verdrag dat Japan en Frankrijk gesloten hebben is het bondgenootschap tus ttVtl LE TOIM EBT TWEEGEVÊGH T Roman naar het Rassiscb 44 De diakoon vervolgde zgn weg met een beklemd hart HiJ peinsde er over of God ben niet straffen zon omdat bij zich met ongeloovigen bezighield en zelfs naar hun dael ging zien Dat dnel zon onbloedig belachelijk zijn doch bet was toch een heidenscb schouwspel en het betaamde een geestelijk persoon volstrekt niet het biJ te wonen Hg bleef staan en dacht Zott ik niet terngkeerenP Doch een sterke onrustige nienwagierigheid overwon zijne bedenkingen en bjj ging verder Hoewel zjj ongeloovig zün zijn ze toch goede menachen en zullen zich bekeeren Hiermede itelde hij zich zelven gerust aZy moeten zich bekeeren I zei bij everluid eene sigaret aanstekend Met welke maat moet men de waarde der menschen meten om rechtvaardig over hen te oordeelen De diakoon dacht aan zjn vSuid den Inspecteur der geestelijke achool Sa UD Ood galooMa niet datllaetde eo in i JLg im i I II I 1 8f hett Engeland en Japan vaster danattoit geworden De andere mogendheden iiOfin da bo0dgei oatBchap ook niets t strijd met hun belangen in het Verre Oosteniil ï Niet dan goeds is er te zeggen OveflJ et Verdrag drie jaar geleden tusscbefc Engeland en Füankrigk aangegaan sedert Men Is het bevestigd door de vrieii lschap die or tutschen de twee volken ontstaan ia Hoe hecht dto viendschap is heeft zg getoondi in verscjiiHendj diplomatieke kwesties j De llegeering heeft steeds haiar best gedaan olik de betrekkingen met andere stata goed te houden Daarom heeft zj de ovèJeenkomst met Frankrijk aangevuld door e n met Spanje gelijk Frankrijk t eveneens ot Spanje gedaan heeft Dit ia eert nienw Ibewjs dat de mogendheden die bi de Jifiddellandsche Zee rechtstreeks belang hebhicn geen aanvallende politiek in den zin hebben en in vriendschap en samenwerking bet statos quo Willen handhaven Geen vanj die overeenkomsten is tegen een derden staat gekeerd Engeland is bereid ook met aniiere staten wanneer hot van die zode voorgesteld wordt dergelijke overeenkomstm aan ta gaan Hot verdrag met Rusland heeft gelukkig een einde gemaakt aan een halve eeuw van wrijving ontstaan nit Europeesche en toen zich uitstrekkende over Aziatische kwesties Waderzijds heelt men het winlroawen laten varen en heeft m i den weg opgezocht die tot vrede en vriendsch ippel ke betrekkingen leidt Er is niets avontuurlijks in het verdrag verborgen en Engeland vooral ook Indië zullen er wel bg varen Lord Lansdowne heeft de baitenlandsche politiek van de regeering goedgekeurd Zoo is dan verzekerd dat vanneer de unionisten weer aan de regeering komen de zelfde welgezindheid en hetzelfde vertrouwen zullen voorzitten bij het aangaan van verbintenissen tusscben Engeland en andere landen In het Oostenrijksche Huis van afgevaardigden zijn gisteren de begrootingsdebatlen voortgezet De Tsjechisch radicalen trokken hunne drie en veertig spoedeischende voorstellen in zoodat nog in deze week alle op de agenda staande ontwerpen kunnen worden afgedaan De Doitsche partijen hebben besloten een motie in te dienen waarbij van de regeering verlangd wordt dat zü onverwijld met voorstellen ter tafel zal komen nopens een vergelgk tnsschen Duitschers en Tsjechen De regeering bljjkt inderdaad van plan te zgn in deze de handen krachtig aan de ploeg te slaan Ministerpresident Beek verklaarde tenminste gisteren uitdrnkkelgk knischheid leefde doch den diakoon eens zanderig brood te eten gaf en hem ook eens bg na een oor aftrok Als het menscheljjk leven zoo is samengesteld dat die eerlooze inspecteur die de regeering meel ontstal door ieder geacht en er zelfs voor zijn heil in de school gebeden werd is het dan rechtvaardig lieden als Van Koren en Lajewsky aan bun lot over te laten omdat zij ongeloovigen zijn De diakoon wilde deze vragen beslissen doch het viel hem in welk komiek fignnr Samoylenko had gemaakt en dit brak zgn gedacbtengang af Wat zouden ze morgen lachen I Hg stelde zich voor hoe bjj onder de struiken gezeten naar het duel zon zim en wanneer Van Koren morgen by het middagmaal begon te pochen zon hij hem lachend alle bijzonderheden mededeelen Hoe weet je alles P vraagt de zoöloog dan Ja ja dat doet er niet toe ik zat thuis en weet het toch Het duel zon mooi op komische wnzo beschreven kunnen worden dacht de diakoon zgn schoonvader zon lachen wanneer hg het las De diakoon naderde het dal der gele riTier de stroom was door den regen veel breeder geworden en murmelde niet doch brnlde Het begon te schemeren De grauwe sombere morgen de wolken die naar het weiten melden om de onweenwolken in dat de regeering zich voorstelde thans hare krachten aan do verzoening der rassen te zullen wijden Er moest een nationaal vredesverdrag worden opgesteld Do kwestie van de diensttaal in Bobemen moest tqt een oplossing worden gebracht K j Volgens couranten berichten zal binneiikort een gansch legerkorps uit het militaire district Petersburg naar Finland vertrekken Van otflcieele zgde Vvordt verklaard dat zulks geschiedt mot bet oog op de wintermanOeavres Velen vertrouwen de zaaE echter niet en brengen deze troepen verzending in verband met een wgziging in de staatkunde ten opzichte viiu Finland lielke meer in reactionairen koers zou ivorden gestuurd Van die koerswijziging waren in den laatbten tgd wei kelgk vorscheide ne teekenen voorhanden O a bleek ze nit de benoeming van den reactionairen Seyn tot adjunct van den gouverneur generaal een benoeming die Gerhard een man van liberale beginselen zeer onaangenaam wa t Zooals men weet liep in enkele couranten reeds het gerncht dat xcrhard zgn ontslag had ingediend daar hg vooitdurend door de regeering te Si Petersburg werd geringeloord Op zgu adviezen werd geen acht geslagen bij benoemingen ging men met zgn weuschen mot ten rade kortom hg werd geheel genegeerd Een bevestiging van de geruchten over Gerhard s ontslagaanvrage 13 intusschen tot dusver achterwege gebleven Over bet aantal slachtoffers bjj de reeds door Reuter gemelde ontploffing in het wapenmagazijn te Palermo loopen de berichten uiteen De Tribuna spreekt van honderd doeden andere berichten echter van vgf en twintig Min of meer gewond zgn honderd personen Toldusver zgn tien Igken onder de pninhoopen vandaan gehaald o a het stolfolgk overschot van den eigenaa Ajello Enkele waren geheel onkenbaar Boven het wapeomagazgn bevond zich een hotel Dat hotel is ingestort Men denkt daarom dat er nog vele Ijiken van logeergasten onder het pnin liggen Ue laatste dagen van het jaar 1907 zgn voor de Oostenrijksch Hongaarsche monarchie viin groote beteekenis geweest Want zg brachten het einde van den tien jarigen Btrg d die tnsschen de beide doelen der monarchie werd gestreden en die aan de beide oevers van de Leitha tot heel wat zonderlinge toestanden heel aanleiding ge te halen de in nevelen gehulde bergen en de natte hoornen dat alles scheen den diakoon onschoon en grimmig toe Hi wiesch zich in de rivier deed zgn morgengebed en verlangde naar thee en warme roomsoezen zooals die lederen morgen bg zgn schoonvader op tafel gebracht werden De diakonesse kwam hem in de gedachte en het Onherbare dat zg op de piano speelde Wat voor oen vronw is ziJP M n br icht hem met haar in kennis verloofde en huwde hem in een week tgds hg leefde nog geen maand met haar toen hg hierheen gezonden word zoodat hiJ nog niet wist hoe zg eigenlijk was Toch was het vervelend zooder haar Ik moet haar toch een briefje schrijven dacht hg De vlag op de herberg was nat van den regen en hing omlaag en de herberg zelve met baar nat dak scheen donkerder en lager dan vroeger Voor de deur stond een wagen met hooge wielen Kerbalai twee Abchazen en een jonge Tartaasche zeker de vronw of dochter van Kerbalai droegen een gevnlden zak nit de herberg en legden dien in den wagen op maïsstrooi Voor den wagen stonden twee ezels met de koppen omlaag Nadat ze den zak neei gelegd hadden bedekten de Abchazen dien met stroi en Kerbalai haastte zich de ezels in te pannen geven Men hoopte bgna niet meer op een goede oplossing van dien strgd ec meer dan eens werd de afscheiding het uit elkanderspatten van de Monarchie als het einde er van vermoed En nu it toch een Overeenkomst tot stand gebracht die een nieuwen grondslag vormt voor het saraongaan der beide btaten op politiek en economisch gebied een samengaan dat weder voor minstens tien jaar is gewaaiborgd Het tot stand komen van die Overeenkomst is dn wei kelgk een historisch feit van ongewone beteekenis Men mocht verwachten dat die beteekenis meer dan ergens elders zou gevoeld zijn in de parlementen der beide betrokken landen in Oostenrijk vooral dat in de jaren 189 7 1907 zoo ontzettend veel geleden heeft onder den strijd en dat nu verlost wordt van de nachtmerrie die zoo vaak den goeden gang van zaken dreigde te storen Temeer waar dank zg de staatsmansgaven en de onvermoeide werkzaamheid van minister president Von Beek de Overeenkomst voor OoHenrgk grooter voordei 1 oplevert dan voor Hongarge dat zgn staatsrechterlijke liefhebberijen met een verhoogiiig der quote met 2 pCt moet betalen Het was dus een oogonblik van historische waarde toen de president van het Oosteiirgksche Huis kon mededeelen dat de Overeenkomst was aangenomen Reeds sedert eeoigen tjjd zijn in Rusland weder pogingen merkbaar om het herstel der Finsche autonomie die onder den indruk van de volksbeweging in Rniland in October 1905 werd oegostaan in te krimpen zoo mogelgk te vernietigen Het is de slechtste methode die de reactie kan volgen o n hetgeen zg in zulke oogenblikken onder den invloed van vrees toestond later weer te hernemen Maar telkens zien wg dat streven toegepast voornamelijk in Rusland Tegenover Finland is dit zeer duidelgk Het bleek uit de benoeming van den vroegeren vertrouweling van den beruchten Bobrikof generaal Seyn tot vice gouverneur van Finland bet bleek uit de behandeling van i insche vrgzinnigen die te Petersburg gevangen genomen zonder eenigen vorm van proces naar Siberiöe werden verbannen Het blükt nn weer nit het bericht dat een geheel Russisch legerkorps uit het district Petersburg naar Finland zal worden gezonden naar beweerd wordt voor bet houden van winteroef iningen in werkelgkheid om de uitingen van ontevredenheid die alom in Ë inland worden vernomen over do schending van de herstelde Finsche rechten te onder Zeker contrabande dacht de diakoon jHier is de omgevallen boom met de verdroogde naalden daar de door het vnur zwart geschroeide plek Hg herinnerde zich den picnic met alle bijzonderheden het vuur het gezang der Abchazen zijn droom van aartsbisschoppelijke waardigheid en processie De zwarte rivier was door den regen zwarter en broeder geworden De diakoon gjng voorzichtig over de wankelende brug en beklom de trap van de droogloods Een voortrellelgko kopl dai ht hg zich op het stroo uitstrekkende terwgl hg zich in den geest met Van Koren bezig hield Een verstandige kop God behoede heral Maar bet ia hard Waarom haat hji Lajewsky en deze hem P Waarom willen zg dnelleeren Hadden zo van hunne kindsheid af zulk een nood gekend ah de diakoon waren ze te midden van rnwe menschen groot geworden me elkander het stokje brood toewerpen grof en ongesiepen zijn in het verkeer op den grond spuwen bg middagmaal en gebed rnmoer maken waren ze van hunne kindsheid niet door een sclioonen omgeving en een nitgezochten kring verwend dan zouden ze zich aangesloten hebben elkander gaarne hunne lonten vergevende en waardeerende hetgeen er goedi in hen was Wordt rerrolgd