Goudsche Courant, maandag 23 december 1907

drukken Dat ook dit bericht in Finsche kringen een ongunstigen indruk maakt is na alles wat er aan voorafging dan ook zeer goed te begrijpen Verslag uit Rotterdam Foster s Rugpijn Nieren Pillen genezen een pijnlijken mg rheumatische pijn zwelling der ledematen onzuiver bloed duizeligheid slapeloosheid onregelmatigeu hartslag en werken den schadelijken invloed tegen van thee bier en spiritualiën De Heer Groeneweg gepensioneerd rijksambtenaar Veemarkt U te Rotterdam deelt on mede Gedurende de laatste zes maanden heb ik veel aan de nieren geleden Onophoudelijk bad ik daardoor hevige pjjn in den rog eu lendenen te doorstaan Deze was mij op mijn twee en tachtigjarigon leeftijd zeer hinderlijk zoowel bij het loepen als het zitten en zelfs durfde ik me s nachts niet in mijn bad omkeeren uit vrees dat de pijn nog erger werd De urine liet veeltijds bezinksel na en ik was alles behalve op ragn gemak wat men zal begrijpen wanneer men mijn leefii d in aanmerking wil nemen toen ik rajj op deze wgze al minder en minder begon te gevoelen Foster s Rugpijn Nieren Pillen werd mij gezegd is het middel om van een dergelijke ziekte te worden afgeholpen Ik bi stelde een doosje dat ik geregeld begon in te nemen en hoe groot was mgn verwondering toen ik door het gebruik van slechts één enkel doosje een groote verlichting ondervond De pijn was bijna totaal genezen ik voel me veel frisscher en opgewekter en met vertfonwei zal ik dit weldoend geneesmiddel recommandeeren Ik ondergeteekendo verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het pnbliek te maken op elke wijze die U goeddunkt Let er op dat gij de échte Booster s Rugpijn Nieren Pillen bekomt elke èchlo doos voert den naam voluit benovens de handteekening van James Foster Zj zjjn te Gouda verkrijgbaar bij de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4 F 1 7 5 voor één of F 10 voor zes doozen Verspreide Berichten Beloie De Kamer heeft iu tweede lezing het etsontwerp betreffende het gehroik van Viaamsch in strafzaken in het arrondissement Brnssel aangenomen OosTBsiJiJic HosaARUi De Slavische partgen zullen in de vergadering der delegaties heden een protest indienen tegen de Pruisische Polenvoorstellen Zweden Met groote plechtigheid heeft jn de witbesneeuwde hoofdstad van Zweden gisteren de uitvaart van koning Oscar plaats gehad RUSLAKD De huiszoeking te Petersburg die zoo bloedig verliep werd ingesteld om naar werklieden te zooken die een anarchistische propaganda dreven in de fabrieken Te Riga zijn 9 revolutionairen die deelgenomen hebben aan den opstand in de Oostzeeprovincies tér dood en 14 anderen tot dwangarbeid of verbanning veroordeeld 20 Vooruitstrevende hoogleeraren te Odessa liJn ontslagen Balkin Statb De moordenaars van Sarajuf zgn naar de bosschen van het Bnlgaarsche Rylogebergte gevlucht en worda j nn door de soldaten gezocht Marokko Telkens komen zich kleinere stammen aan de Franschen op de oostgrens onderwerpen Aan de Beni Snassen wordt bij onderwerping een oorlogscbatting opgelegd van 850 000 frs Een rijke kaad zon het geld bgeen willen brengen BINNENLAND statën ü en kraal T If K IC u B K M n m R Vergadering van Vrijdag 20 Dec De heeren tor Laan en Troelstra hebben twee amendementen op de Oorlogsbegrooting voorgesteld Ie om art 22 soldgen te vrminderen met f 11 693 2e om hetzelfde artikel te verminderen met f n 775 Het eerste amendement bedoelt geen gelden toe te staan voor de derde herhalingsoefening in 1908 Het tweede beeft dezelfde bedoeling ten aanzien van de landweeroefeningen in betzelfde jaar Oorlogsbegrooting De heer van Karnebeek acht een Raad van Dcfenaie van belang om zekerheid te krygeu in ome legerorganisatie continuïteit in ons legerbeheer Spr heeft bezwaar tegen het denkbeeld om inzake legerorganisatie in ta stellen een Slaatseoramissie Dit zon uitloopen op wettelijke vastlegging en dit zou 6f eeivband scheppen te knellend voor een goede ontwikkeling van de legerorganisatie óf een band zoo slap dat ze niets zou beteekenen Spreker gaat voorts na de bezwaren tegen bet denkbeeld van instelling van een defensiera ad en tegenover deze bezwaren wijst spr op voorbeelden als de Engelsche vloot en het Zwitsorsche leger te zien geven Ten aanzien van de herziening der Mililiewet hoopt spr op een flinke uitbr eiding van het contingent Sprekers standpunt is nog steeds dat in ons land waar geen staand leger is het blgvend gedeelte absolnnt noodzakelijk ja onmisbaar is Misschien ware bg een goode uitbreiding van het contingent de blgvend gedeelte kwestie op te lossen in dien zin dat men het blgvend gedeelte verdeelde in groepen van 2 maanden Voorts bespreekt spr do kaderschaarschte Te veel is uit het oog verloren dat het beroepskader in de allereerste plaats instructeur moet zijn l al van goed bruikbare krachten hebben daardoor den dienst verlaten De hoer Heemskerk spreekt groote bezorgdheid oit over het beleid van den minister Hg drijft heen enweer op de politieke golven Hot gebeurde met het blijvend ge deelte het endo sseeren der motie Tydeman aan de Eerste Kamer wis onverantwoordelijk Spr is geen bewonderaar van bet blijvend gedeelte omdat bij er tegen is dat op een deel der miliciens zwaardere lasten drukken dan op een ander deel Het blijvend gedeelte kan slechts worden opgeheven door wijziging van de Miliuewet Eén vaste diensttgd moet er zgn en de miliciens behooren in groepen te worden opgeroepen op verschillende tijdstippen Waaraan is het vermissen van het vaandel van bet 4e regiment inf interie toe te schrijven vraagt spr Inzake de hooge bevelvoering is de Regeering vooruit geloopen op een beslissing der Staten Generaal een onverklaarbare gebeurtenis Van bezuiniging op militaire nitgaven is niets gekomen Met de vooroefeningen der jeugd wil t niet vlotten Er is meer stabiliteit noodig op militair gebied Enn raad van defensie lacht spr boe langer zoo meer toe Een nationale oplossing is noodig De Kamer is niet in staat deskundige adviezen te geven Spr weigert den minister op grond van zijn bezwaren zijn vertrouwen De beer Tydeman De minister wenscht het stelsel dor 1901 te handhaven Volksleger enz noemt bjj toakorastplannen en occupeert zich niet met de voorbereiding er van Spr keurt dit standpunt goed daar het vraagstuk onzer levende strijdkrachten behoefte heeft aan een tijdperk van rnst Spr betreurt dat s ministers beleid onvast is en wijst alle hervormingen af tot allereerst het kadervraagstuk tot oplossing is gebracht Spr wil door wetswgziglBg geraken tot kaderplicht Door een rationeel capitulantenstelsel moet het verloop in het beroepskader dat nog niet in onze legerorganisatie gemist kan worden worden bestreden Spr betoogde ten slotte dat de vooroefeningen verbeterd moeten worden indien de minister de 1 meanders behouden wil De heer Troelstra komt er tegen op dat men de sociaal demokraten als een wig drgft tusschen de Regeering en de defensie Indien de Regeering haar belofte niet kan houden inzake het volksleger en de bezuiniging dan moot zij geen schyubewegingen maken maar heen gaan Spr s eerste grief richt zich tegen den kabinetsforraatenr Men is met groote leugens en onbekwame ministers aangekomen Zonder vaste plannen komen de ministers van Oorlog aan t roer Ook deze minister is eerst aan t departement gaan stndeeren Uitvoerig kritiseert spreker het beleid van minister Staat en van minister van Rappard Da begrooting van Oorlog toont dit jaar weer een verhooging van 2 millioen Oorlog en Marine samen nemen + i van de totale uitgaven in beslag Bezuiniging schijnt absoluut niet te worden toegepast Spr betoogt ten slotte dat wijziging der Militiewet oodig is om te komen tot oplossing van het vraagstuk betreffende het blgvend gedeelte Commissiea en raden van toezicht of defensie geven niets verplaatsen slechts de moeilgkbeden Het geld wordt slecht besteed De soc demokraten zullen het volk voorlichten Vragendag In antwoord op vftgen van den heer Brummelkamp antwoordt de minister Rink dat de toestand aan den Hoek van Holland ten aanzien der rioleering en goed drinkvt ater voorziening eischt maar dat de minister nog niet de overtuiging bezit dat de toestand onhoudbaar is en onmiddellijke voorziening vergt vooratanog heeft de mloiiter ook nog ntet de overtniging dat alléén door vorming eeaer lolfstandige gemeente Hoek vanHolland afdoende verbeterin kan worden gebracht doch een onderzoek wordt ten dezo ingesteld Dientengevolge kan op dit oogenblik geenerlei toezegging gedaan worden omtrent het tjjdatip waarop de Regeering omtrent het aanhangige plan een boBlissing zal nemeri maar do meeste spoed zal in deze worden betracht Oorlogsbegrooting De heer Ruys de Beerenbrouck de moraliteit in het leger besprekende betoogde dat de voordeelen van bet koninklgk besluit dat bet buwen van officieren aan zekere voorwaarden bindt niet tegen de nadeelen van dien maatregel opwegen De beer de Savornin Lohman bepleitte tegenover den heer Troelstra instelling van een raad van defensie een college bestaande alt van der ministers van Oorlog en Marino onafhankelijke menschon Geraeng de Berichten I Gisternacht is er ingebroken in de cement I steenfabriek der firma Van Gilse te Rozendaal Door verbreking van een deur z jn de dieven in bet kantoor gekomen hebbea I daar een lessenaar opengebroken doch daarin niets van hnn gading gevonden Zjj I hebben daarop de brandkast naar bnitenweten te sjonwen en deze op een stuk landb g de fabriek bewerkt Na het slut uitgezaagd te hebben konden zji met breekijzers de voorplaat van de deur verbrijzelen enzoo biJ den inbond komen die hnn echter niet medegevallen zal zjjn daar er behalveboeken sli chls eenige sigaren in waren Uit voorzorg worden iederen avond de geldswaarden van het kantoor genomen Do daders ziJn nog onbekend N H Ct Conform het vrijsprekend vonnis van den kantonrechter waarvan echter het O M in hooger beroep was gekomen sprak de Amsterdamsche Rechtbank gisteren de beide mannen vrü die op 24 April den secretaris van de Veroeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied hinderlijk hadden gevolgd Qeëischt was een maand hechtenis De S1 Ct bracht het bericht dat de commissaris van politie te Hilversum eervol ontslagen is Dat is das het einde van den veeljarigen strijd tusschen hem en den burgemeester schryit de Hbl correspondent l Zeker is bet dat de lust er biJ den commissaris ten opzichte van zijn politie korps in den laatsten tijd beslist uit was en dat hü zich voornamelijk bezig hield met justitieele zaken ZiJn rechercheurs waren zgn alles De agenten van politie wareBT hem niets of al heel weinig want de menseben erkennen het zelf dat bjj ben de boel in t honderd liep Er was geen regeling van zaken geen orde er heerschto biJ het politiekorps gewoon tucbteloosbeid En dit werd nog erger toen de commissaris den inspecteur tijdens verlof van den burgemeester van een deel van zgn taak onthief De nieuwe commissaris krjgt een moeilijke maar ook een dankbare taak het vertrouwen van de bnrgerij in den politieman te herstellen De commissaris wilde zelf geen pensioen aanvragen Zfjn pensioen bedraagt f 200C In verband met verschillende crisissen in uijverheidscontra van Amerika ten gevol e waarvan in vele streken de werkloosheid schrikbarende afmetingen heeft aangenomen komen er zeer velen uit de Vereenigde Staten terug Dezer dagen meldt het 0 D was de toevoer van repatrieerenden naar I Doitschland zoo buitengewoon groot dat de Sta itsspoor extra treinen deed loopen van Rotterdam naar de grenzen Zoo passeerden Zondag jl twee extra treinen Utrecht met pl m 800 personen Dinsdag wederom twee extratreinen met 1200 terngkeerende Duit I schera Naar de Tel van betrouwbare zijde verneemt gaat in de tweede helft van Januari wedero een gezelschap naar Indie en dat wel onder leiding van den heer Delmonte Mevr Kiehl en de heeren Soesman en Zwaaf met hunne respectieve ecbtgenooten sluiten er zich b j aad Naar alle waarschijnlijkheid vertrekt men met de Rembrandt In den nacht van Dinsdag op Woensdag vuurden twee jonge mannen in de Wassiliostrowwjjk te Petersburg op de politie die belast was met dedoorzoeking van hun hnis doodden den adjudant van den chef in die wijk overste Koltschak en twee beambten Hierop liepen de moordenaars do straat op wondden nog eenige politie ofllcieren van een op de schoten afkomende patrouille agenten en ontkwamen vervolgens Twee beambtet van WUwaterinnd DlJn moesten per r tuig een groota hoeveelheid goud naar Johannesburg vervoeren toen hen op den weg eensklaps een automobiel op zijde reed waarin 2 mannen zaten die de beambten met revolvers dreigden en van hen eischten dat zjj het gond zonden afgeven De beambten hadden echter ook revolvers en er werden eenige schoten gewisseld waarbij een der aanranders werd neergeschoten pe andore koos toen met de aoto het bazenpad Een der beambten is gewond Naar de Zw Ct meldt is er Donderdag ten hnize van den heer W Vos Hz in da Nieuwstraat te Zwolle een binnenbrand uitgebroken welke een slachtoffar heeft geeischt De brand ontstond op de bovenvoorkamer waar het zoontje van bijna een half jaar in een wieg lag Aangezien dat kind gedurende een paar weken lijdende was aan bronchitis werd er met een inhallatieloestel gestoomd welk toestel schijnt in brand geraakt te ziJn terwijl de moeder even in de aangrenzende keuken aan het strijken was Daar de wieg j eveneens in brand was geraakt bekwam het kind verscheidene brandwonden Nadat bet door den loodgieter F van Eekeren naar beneden was gedragen werd het liefderijk opgenomen bg den buurman de heer E Bilderbeek alwaar spoedig de doktoren Steenmeijer Vitringa en Boerma verschenen Na voorloopi e geneeskundige behandeling is bet kind aaar het Sophia Ziekenhuis overgebracht waar het Donderdagavond te 9 uur is overleden Nadat het kind in veiligheid was gebracht zoo meldt het blad verder o m heelt de hoofdagent Spanhak met behulp van de buren eenige brandende stoelen het brandend wiegje enz door de ramen op straat geworpen en met eenige emmers water de vlammen gebluscbt het geheele behangselpapier eu de gordijnen en overgordijnen zijn verbrand De brandweer die spoedig met haar materiaal aanwezig was behoefde geen water te geven In het vorige blad der N R C is gemeld dat twee commiezen aan bet administratiegebouw van de H IJ S M werkzaam bij de afdeeling Vervoer te Amsterdam gearresteerd ziJn als verdacht van valschheid in geschrifte Naar het N v d D verneemt hadden deze ambtenaren onder zich de administratie restitutiepersonenvervoer Een paar dagen geleden werd door den ambtenaar belast met uitbetaling van bedragen die aan reizigers gerestitoeerd moeten worden ontdekt dat do lastgeving tot een dergelijke uitbetaling valscb onderteekend was De handteekeniogen van den afdeelingscbef en den onderafdeelingschet waren nagebootst Deze heeren werden dadeljk biervan in kennis gesteld Natuurlijk werd onmiddellijk begonnen met een onderzoek op het bureau waar de restitutiestaten behandeld worden Alle commiezen en klerken van deze afdeeling werden in verhoor genomen en allen ontkenden schuldig te zijn aan bet gepleegde misdrijf Voor velen was natuurlijk dit onderzoek onaangenaam Naar bet blad nog verneemt werd medegedeeld dat indien do schaldigen zichzelf aanmeldden het gebeurde niet aangegeven zou worden bg de politie Toch bleven zi die de frande gepleegd hadden zwjjgen Woensdag werd echter op eens door de politie medegedeeld bij de directie der H IJ S M dat een ambtenaar zich was komen aanmelden aan een der bureaux als medeplichtige aan een gepleegde valschheid in geschrifte BiJ het toen nader ingestelde politieonderzoek bekende spoedig ook een andere commies schuldig te zijn Beide ambtenaren die gehuwd zgii werden daarop gearresteerd Door de malversatiëu zi n verschillende kleine bedragen ontvreemd De grootte vso het bedrag dat verduisterd is is niet vastgesteld doch naar vermoed wordt is het niet bijzonder groot Nimmer waren de beide commiezen die zich thans in verzekerde bewaring bevinden van oneerlijkheid verdacht Uit Oldenzaal meldt men De arbeiders der firma W Kan alhier hebben met algemeene stemmen besloten het werk te staken omdat de firma weigert de arbeiders door het toestaan van wachtgelden schadeloos te stellen voor het wachten op grondstof Dit besluit is gisteren ter gosdkeariog opgezonden aan de hoofdbeatnren van den Dioc Textielarbeidersbond en van Unitas Deze besturen hadden voor eenige dagen een onderhoud met de firma over deze kwestie doch zonder resultaat Door den heer van Zeyst te Scheveningen is aan het strand een prachtige schreenwarend bemachtigd die met een poot in een strik was geraakt Het dier is door den heer van Zeyst aan Artis te Amsterdam geschonken bericht t Vad In d BerliJBicbe wijk Moablt heeft meu in zjjn woning op de Se verdieping van een huurhuis den 36 jarigen koopman Max Lebmann dood gevonden Het Igk verkeerde reeds in staat van ontbinding en de geneesheer die het schouwde verklaarde dat de man al minstens 8 dagen dood moest zgn Hij wai ongehnwd en woonde alleen vandaar dat ign afwezigheid niet vroeger werd opgemerkt te meer doordat hg voor zjjn handel meermalen op reis was De onaangename lucht die nit de woning kwam wekte het eerst de achterdocht van de buren op die de politie waarschuwden Klaarblijkelijk is de man vermoord want het liJk bad een zware verwonding aan bet achterhoofd Of er diefstal is gepleegd valt niet met zekerheid te zeggen bg de hniszoeking vond men slechts 5 pfennig in do woning Uit de boeken van den vermoorde bleek dat hg ook geld leende en vorderingen had uitstaan van 300 tot 3000 mark Voornamelijk leende bil geld aan officieren eu onderofficieren van het 2eregimentgardeUhlanen waarvan de kazerne in de nabgheid van zijn woning is In die richting wordt dus het onderzoek naat den moordenaar geleid De politie heeft een belooning van 1000 mark uitgeloofd voor het aanwyzen van den schnidige Te Görkan in Bohemen ia ontdekt dat de doodgraver Anton Höfior aan verscheidene kappers haar leverde dat biJ afsneed van de Igken die hij te begraven had waartoe by dus de kist moest openbraken Hg stelde zich niet alleen mit haar tevreden maar nam ook eventueele kostbaarheden die met de dooden begraven moesten worden Toen de misdaden ontdekt werden opende men de kist van een vronwenlgk dat den vorigen dag op bet kerkhof was gekomen en zag dat niet alleen de baren maar ook een hand van het Igk was afgesneden hetgeen de dief gedaan had om zich meester te maken van een gouden armband dien de doode aanhad De meubelfabrikant A Boele te Rotterdam is door den kantonrechter veroordeeld tot f 75 boete omdat hg verzuimd had in zijn werkplaats een vliegwiel te beschotten waarvan het gevolg was dat een 14 jarige knaap den dood vond Daarna vorderde het O M tegen denzelfden fabrikant wegens het niet opvolgen van de bevelen hem door den inapactenr van den irbeid gegeven vgf boeten van f 30 De gelddrager Loysaon van de Brnsselsche bank die zooats men zicb zal herinneren meer dan 300 000 frs heeft verduisterd heeft deze week terechtgestaan Hy werd tot een jaar gevangenisstraf en 26 frs boete veroordeeld Zgn medeplichtigen werden eveneens veroordeeld Zgn vrouw tot drie maanden voorwaardelgke gevangenisstraf een trambeambte Plesser genaamd tot dezelfde straf een schoenmaker Gerbyhaie gebeeten tot 2 jaar gevangenisstraf Te Marseille braken dieven in in het kantoor eener handelsflrma in koloniale tearen Met bel i i van een acetyleen vlam deden zg het ijzer van da brandkast rondom het slot smelten waardoor zij de kast konden openen Hun buit bedroeg 30 000 franca aan geld en 50 000 aan effecten Te Villa San Giovanni werd een burgerlgk proce gevuerd In zgn pleidooi zeide de advocaat van een dor partgan iets waardoor die van do tegenpartg zich beleodigd achtte zoodat hg op den pleiter toesnalde en hem een draai om de ooran gaf Dat wal het sein tot een algemeene kloppartg rechters advocaten en getuigen gingen elkaar te Igf met dolken en ook werden er revolverschoten gelost Deze laatste troffen niemand maar met do dolken kreeg menigeen een gednehten por zoodat er toen de gendarmen eindelgk de orde hadden hersteld verscheioene gewonden waren en de vloei van da rechUaaal met bloed bemorst waa Het is met een gevoel van beklemming en verontwaardiging dat velen zullen hebben kennis genomen van een ernstige mgnramp in Pennsylvanië Dit is in enkele weken tijdi reed het derde vreeseiyke ongeluk van dien aard in de steenkoolgobioden van da Ver enigde Staten Eerst kwam den 6en dezer de mgnramp te Fairmont in Virginië die aan een 400 mgnwerkers het leven beeft gekost Toen volgde ongeveer een week geleden een mgnramp dia een 50 dooden maakte En nn weer komt het bericht dat de UaremSn toebehoorende aan de Pittaburgsche steenkoleDmaatsakappg en gelegen bij Jacoba Croek aan de lijn Pittsburg Eriemoer oor een ontploffing ia geteiaterd Deze derde ramp dreigt die van Fairmont in omvang en afachaweiykheid te evenaren Worden de niterat pesaimiatiache berichten over deze jongate ramp bewaarheid dan heeft de Amerikaanache ateenkool ngverheid in twee weken tyda een lovonhonderd offers gemaakt In de Dare m jn bevonden zich op het oogenblik dar OBtplolflDi an kleine driehosdard arbeiders o w ongeveer 100 Amerikanen Da overigen waren bgifa allen Hongaren De directeur der mgn die juist was afgedaald om enkele gangen te inspecteeren is onder de slachtoffers De ontploffing geschiedde even voor den middag zij was zoo hevig dat ze 30 K M van daar werd vernomen De ijn staat zooals byoa altgd hg rampen van dien aard in brand Deze woedt met zoo groote felheid dat het voorshands onmogelijk is in de scbachtopeningen die dikke rookwolken uitstooten door te dringen De Dnre mijn is een dar belangrgkste en ging door voor een der veiligste en bestingericbte van het Pennsylvanische steen kolenbekken De onderdirecteur moet hebben verklaard dat zicb op het oogenblik der ontploffing 160 man in de mgn bevonden Een later telegram stelt bet aantal op 200 4 250 Maar in enkele buitenlandsche bladen zagen wy het aantal opgegeven als 500 Het lykt er wel op dat de Amerikaansche steonkooingverheid een even beschamende reputatie van roekeloosheid en onvoorzichtigheid zal krggen als de spoorweg exploitatie en de fabriebsngverheid daar te lande reeds vele jaren bezitten In den avond van 17 Deeemtlor omstreeks 9 uur is op de stoep van de Inrichting voor Stadsbestedelingen te Amsterdam een knaapje gevonden naar schatting 2 maanden oud Het kind was gewikkeld in een oude wollen kinderdeken op de deken was oen stnkje papier gespeld waarop met inkt stond geschreven Genaamd Hendrik Het genootschap Architecture en Araicitia Ie Amsterdam vergaderd onder leiding van den beer H P Berlage ontving gisteravond vgf nieuwe ledon onder wie de heer Jan Toorop benoemd als betooging tegen het verzet in den Raad tegcfl zgn Beurstablaux BIgkens het jaarverslag bedroeg het ledental op 1 Januari 354 Het nam in den loop van dit jaar toe tot 369 Er werden in 1907 vgf prgsvragen ni geschreven Omtrent de prijsvraag tot oplossing van het Dam vraagstuk met welker uitBchrgving het genootschap Bouwkunst werd belast en waarvoor door de gemeente f 4000 krediet werd verleend nerd meegedeeld dat omstandigheden van den wil van bet genootschap onafhankelgk hebben gemaakt dat het nitschrgven langer uitbleef dan kon worden verwacht doch dat het program thans ter perse is en binnenkort publiek zal worden Als bestuurslid werd herkozen de heer W N van Vliet In de plaats van den heer A J loling aan de beurt van aftreding doch herkiesbaar werd gekozen de beer W Krombout Czn die deze benoeming echter in beraad hield In verband met de7en uitslag der stemming werd besloten de heele bestunrsverkieziog in huishoudelgke vergadering te behandelen Op de agenda stond nl de verkiezing van twee redactieleden en van een voorzitter uit het voltallig bestuur Op verzoek had de beer Berlage zich bereid verklaard nog een jaar voorzitter te blgven Stadsnieuws GOUDA 21 December 1907 Men verzoekt ons mede te doelen dat de Onderstandscommissie van Armenzorg Maandag a s om twee uur zal vergaderen in Arti Legi PLAATSELIJKE ARBEIDSBEURS Aangeboden 1 Timmerman 1 metselaar 2 opperlieden 1 winkelbediende 1 voor administratie 2 kantoorbedienden 1 kantoorbediende voor byverdiensie 1 kantoorjongen 3 pakhnisknechts 5 losse werklieden 4 voor licht Werk 1 halfwas smid GEVRAAGD 1 Dienstbode 2 werksters 1 dagmeisje 1 kindermeisje 1 loopjongen 1 halfwas Bchoonmaker GEPLAATST i 1 Smid 2 werksters Tot pred bg de Geref Gem te Haastrecht is beroepen de heer S Kampen cand te Hilversum Door den Raad der gemeente Kedichem is tot onderwgzeres aan de openbare school aldaar benoemd Mej Emck e Ridderkerk de eenige sollicitante Dezer dagen had L de L te Bergambacht die met zijn wagen waarvoor een hit was gespannen in de buurt vertoefde het ongeluk om het voetijzer mia te stappen terwgl de hit al vooruitging Het beest hierdoor schichtig geworden rende voort terwjjl de L aan de leidsels bleef hangen en een eind medesleepte en daarbg het rad van den wagen twee maal over zjjn been kreeg Ben wonder mag het heeten dat hg er nog zoo goed is afgekomen daar hg slechts een bloedende wond aan het onderbeen bekwam en het been wat was opgezwollen BoDEOEAVB 20 December Van den Toren en het Gemeentehuis woei heden de vlag Het was dan ook voor onze gemeente een heugelgke dag Onze waterleiding is beden te half twee officieel geopend In het bgzgn van den Gemeenteraad van Bodegraven en Zwaramerdam en verdere genoodigden waaronder enkele dames werd door den Voor Bitter van Commissarissen een kort openingswoord gesproken Hierna voerden nog velen het woord Met blg dschap wordt door vele ingezetenen reeds gebruik gemaakt van deze zoo nuttige inrichting Tot 1 Januari a s geschiedt de waterlevering gratis Wg hopen dat nog meerderen zullen aansluiten In sommige wgken was het eene dringende behoefte daar er geen goed welwater te vinden was Moge het bydragen om de gezondheidstoestand én v4n Bodegraven én van Zwammerdam te verbeteren en wg voortaan bevrgd blgven van de vele gevallen van Typhus die wg bier de laatste jaren geregeld telden OuDtwATES 19 Dec Heden avond had in het lokaal Beboboth een uitdeoling plaats van kleedingstukken die door de Meisjosvereeniging nil liefde waren vervaardigd aan kinderen der Zondagsschool die daarvoor in aanmerking kwamen De heer R van Eden opende als voorzitter Aqy Zondagsschool de bgeenkomst met gebed en mevr Hoek en andere onderwgzeressen hielden kerstvertellingen Ook werden de kinderen onthaald op krontonbroodjes en sinaasappelen Dat de kleinen verbigd hnisI waarts keerden behoeft geen vermelding maar wel geven we een woord van dank aan de Meisjesvereeniging en aan hen die ze met hnn gave gesteund hebben SuEDEEOHT 19 Dec In de Zondagavond gehouden 7ttting van den gemeenteraad werden B en W geïnterpelleerd omtrent bun voornemens in zake den geschorsten gemeente ontvanger De heer van der Hoeven achtte den toestand niet gezond en wenschte dat B on W spoedig met een voo rstel zoudon komen om daaraan een einde te maken te meer wyi volgens inlichtingen het faillissement tengevolge van procedures zeer lang kon voortduren Bovendien werd gevraagd of de waarn ontvanger ook borgtocht had gesteld Da voorzitter antwoordde d il de leden in de portefeuille de geheime correspondentie door B en W gevoerd hadden gelezen dat B en W thans geen voorstellen hadden te doen en dat de waarn ontvanger een waarborg bad gesteld van f 6000 Enkele leden bleven er op aandringen dat B en W met een voorstel zoaden komen wat den wethouder Van Wgngaarden aanleiding gaf er op te wijzen dat B en W juist gedaan hadden wat de raad in de geheime zitting had gewenscht en by dus nu opkwam tegen dien toon van mindere waordeering jegens B en W die zich dezen avond uitte De discussie liep zonder besluit ten einde Rechtgaken De rechtbank te Dordrecht veroordeelde gister den ontrouwen briefbesteller S die f 257 65 van postkwitanties had verduisterd tot 4 maanden gevangenisstraf De eiscb was 8 maanden Een gedeelte van bot verduisterd bedrag was teruggevonden en het andere de l door den broeder van beklaagde terugbetaald H van Papendrecht beschaldigd van smaadschrift omdat hy in een ingezonden stuk in de Dordrechtsche Courant de rgksen gemeenteveldwachters te Papendrecht beschuldigd had hem moedwillig te hebben mishandeld by zgn inhechtenisneming werd door de Dorische rechtbank veroordeeld tot twee maanden Da eiscb van bet O M was 6 maanden geweest BEURS VAK EÖTTEEDAM VRIJDAG 20 Deo L K H K Siaaisleemnqen PoETDQAL Oblig 3e Serie fr 500 3 58 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RoBLAüD Iwang Dombr Obligation 4 85 AziB Japan Obligatien 1899 4 CoLüiiniA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Oblig 1000 P 3 Hypoihetk Banken Pandb Rotterd Hypb 4 97 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pandb Stedelgke Hypb 4 i 99 Pandb ütrechtache Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 94 Pandb Zuid Holl Hypb 4 5 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 6 101 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 93 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 97 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 161 16i V Pandb Bataafsche Hypb 4 92 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 92 Pandb Hollandsche Hypb 4 95 Pandb Nationale Hypb 4 99 Pandb 6 Hypotheekbank te Amsterdam Scheepvaart taat ehappijfiu Aand Hoiland Gulf Stv Mg 36 Premieleenijnfen y Bklqie Loten Stad AntwerpOT 1887 Spoorwegleminffeii ITALIË Oblig Znid Italiaansche Spw My 3 64 D versen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1900 4J 100 liiiiËSi VAN MANTELS COSTUMES MANTEL COSTUMES AVONDMAiNTELS BLOUSEN BONTMANTELS PELTERIJEN AMz rFis fflf fy Mfarsnr rAf Al AII KT Burgert Uke stand GEBOREN 17 Dec Pieter Jacobus Cornells ouders J W H van Tongeren en G N Hoogendoorn 19 Cornelia Wilhelmina ouders L Biiut man en C Jongeneel Diderica Hcndrica Anthonia ouders A Appel en H Brnystens 20 petronella Maria Florentine ouders L A Sinjorgo en M C J Schuch OVERLEDEN 20 Dec W Verblanw 60 j E van Henne wed T Sparnaag 82 j ONDERTROUWD 20 Dec C J Looijaard en J Tom AüVEüTIINTIEi J Door het verbindend worden der eenige nitdeelingsiyst heeft bet faillissement van J P HOOFTMAN te Gouda een einde genomen De curator Mr M m SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 21 Pecember 1907 Eerste Aanko ndiging By vonnis der Arrondissements RechlbaDk te s Gravenhage van 19 November 1907 is op verzoek door de beide ecbtgenooten te zamen gedaan acheldtny VUn tafel en bed uitgesproken Insschen THEODOOR GEORGE GLEICHMANen SARA ADRIANA PETRONELLA HOFFMAN bolden zonder beroep wonende te s Gravenhage De Procureur van verzoekers Mr J H TELDERS Vereeuiging ARMENZORG Afdeding DIIOHHEIf HUIS ROZENDAAL H OEK PARA QIJS GOUDA Deze Inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huisboudeiyke voorwerpen welke oofe zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan inlngegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neutrile Vereeniging Armenmora