Goudsche Courant, maandag 23 december 1907

Dinsdag S4 Decembet 1907 40s e tlaai gaii £ o 10521 iMenwS en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken Teleloi n Mo 89 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per Iiost 1 70 Afzonderlijke Noramers VIJF CENTEN Telefoon 8 ADVKRTENTIEN worden o epkatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 luir kIos midd 7 SSr r Sociëteit De E éunie Zaal IT en VËKMAIK OostbYe Vlil lUAG 7l l CKl IBKHt9U7 TOOBEBACHTAMI Willem KoYiuinls MULTATULI Hat elanr u toenpmak tol dti hoofden In Lebak Saidfah en Adinda PAUZE Scherpupraet ten overlgden vao Prince Maorita van Oranje Huygens Prinee lled aan Frederik Hendrik Vondel WÜUnangh Oeu e ve per Zieketroost voor de 24 reclitera van Joan van Oldebarneveld Beeekxnngh KlaghUg BoerengenelêChap Breëro Klokke Koeland Albrecbt Uodenbacli Aanvang S unr Pröien der plaatsen Zaal I 1 Gi lerg f 0 7B Leerlingen H B S en Gymnasium zaal 0 1S en Oalerjj 1 O SO Kaarten verkrijgbaar bg de firma KOCK KNUTTEL Turfmarkt 117 en J OUDERKERK sigarenhandel Korte Tieudevreg D 94 Plaatibei jreking alle dagen van 10 12 en 2 4 uur bg de firma KOCH KNUTTEL en Op del dag der uitvoering aan de Zaal Nnt en Vermaak van aj 6 nor s avonds Aanbevolen Merken iFKItVVKIlüA TIKIHA I SI Estéphe Medoc 1 0 60 La Rose Ludon 0 72 Chateau Malleret 0 6 PetU Bourgogne 0 8 Graves Blanc 0 72 Haul Sauternes 1 36 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdeaheimer 1 08 Oude Roode Portwijn Extra oude Roode Portwgn 1 44 j Oude Witte Port viin l Extra oude Witte Portwjjn 1 80 1 Fine Old Pale Slierry Ü 99 I Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermooth di Torino Dom Bbiurdi per Liter 1 17 PrIJ en netto h contant Oepot te QOODA bij F J J HOON VAN ÜSTADE RUIKT ANKER PAINIXPELLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUOHEDEN H v Ah 5 riEK Rum 35 M Kit ktm MUUOoiiN JICHT CN KHEUMATItKLUDEHS MET SUCCIS mUlKT Verkrugbaa M FLBSSCHENVW50cts 7Sclsl ufva u H H APorwMM N MogistenI r Ad RICHTEKUi Rotterdam I Te Gouda bj 0 LÜÖEK ApotUek jr Markt on bij WOLFF Co AVesthaven 198 Goud Druk van A BRINKMAN Zn oiilg Olllg Ifijgeii n lljgcii U oor iioegfeiideii oor lloesfciifleii oor lloesleiideii Staat boTT en aan Mijne Heeren De dankbaarheid dringt tng U te melden welk een verrasiende uitwerking de VIJQEtlUOJilO bii mg heelt gehad Ik was eene echte Igderes Des avondskon ik niet slapen altgd maar moest ik boesten nooit had ik mijne heboorlijkerust Ik heb al van alles gebruikt maar niets hielp m j het bleef mg maar vastiitten op de borst Toen heb ik miJ tot de PIJOBKHOSIO gewend en nuken ik mijn geluk niet Reeds bg de eerste flescb vond ik verlichting en raaktealles los zoodat ik mijn sljjm gemakkelgk kon opgeven Ik ben U heel dankbaar en zal gaarne aan alle hoestenden Uwe VIJOBNHONIQ aaiïraden U kunt van dit schrijven gebruik maken opdat ook anderen van hunne ellende verlost worden Hoogachtend Mej DEN HEYER Scheveningeu Men lette wel op den naam rtJGESUONlO Prijs per flacon in liarton verpakt f 1 Te Gouda bü 1 ZIELSTRA Westhave hoek Gonwe yjN DAM Co Den Hang N iif 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar HLISMÜËDEKS wacht II voor namaak Ziet naar het CuuirdleKegel Dr v HAMEL HOOS enHAKMENS en dennaam P MOLE AAR Co Hl $lmaau Bekroond in October jl te BRUSSEL qiet de Hoogste Onderscheiding den Jll kN PIIISL A T T C H T OSTENDE 14 September 1907 Mijnheer Ik heb het genoegen l te melden dat ik de beste resultaten met het gebruik van Uw Kindermeel voor Zuigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom bet kind het gaarne neemt De voeding en de toepassing zijn volmaakt De gewichtstoename is zeer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproefd bg een zuigeling van 5 maanden en ik ben mijn kind van 2 maanden op gelijke wijze met Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik miJ slechts bg dit gebrnik bepaald Ik zou U daarom zeer dankbaar zijn zoo U mij nog eenige pakken Kindernjeel zoudt willen zenden oni met het gebrnik daarvan voort te kunnen gaan Het zal mij tevens een groot genoegen doen Uw product bij miJn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevreden te meer nog daar de prijs zoo laag is gesteld dat het aan alia klassen der Maatschappij kin worden voorgeschreven Met hoogachting verblgf ik w g Dr KESTELOOT Let wel Een ware uitkomst voor beter licht en weinig gasverbinik is de aanschaffing van het baiigeiid Echte Graitzin licht MES SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Waeht II voor imitatie Beleefd atnbevelend M M VAIT LOOIT Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 ADYEETEroïlN in alle Couranten worden aang enomen door het Adverleutle Burean vao A BKIiVKMAN ZOOIV MONKEY BRAND IVI U R EIM Maakt de koekepan als een spiegel Zal Uw vaatwerk doen glinsteren Slijpt de messen zonder krassen blank en scherp MONKEYBRAND Is een onmisbaar artikel in de haishonding AA B STËDI G Op DONDERDAG 2 JANUARI 1908 s namiddags 3 uur wenscht de ondergeteekende namens zijn principaal in het Hotel DE ZALM U Gouda aan te besteden Het bouwen van een Kaa pakhuis met Kantoren 2 Bovenwoningen en PaarJenstal aan den Kattensingel 168 te Gouda Bestek on teekeningen zgn ad f 2 verkrijgbaar alsmede inlichtingen dagelijks van 9 12 uur en van 2 4 uur ten kantore van ondergeteekende J H DE WILDE Architect SAMOSWIJIV a cent terjteach AaDbevelend Firma Herman Zoon I Op de roodb doos svaarin IVjMXMlXImt eehte Hlunilroppelt van Dr DE VRIJ verkocht woiden slaat niets anders dan Men lette daarop Naait voor en achterwaarts allur nienwste model Haiidnaaiinacliine splinter nieuw 10 jaar garantie te koop voor I 37 80 Onde machines worden voor den hoogsten prjjs Ingeruild bij W VERMEULEN Iloogntraat 78 Rotterdam Telephoon no 5263 Inrichting voor reparatie tegen lagen prijs Filiaal DORDRECHT Voorstraat 267 Eotito Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEKTKRS Jz fiti op cachet e ktirkhra d DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPCBLAPEll zgn beslist die der Firma HELOOT THE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TaE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TUE BhZAAU OF CHILD REX S FASHIONS Kindormodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT üw Boeklutndelaai Proe n k mnterii Alle inrt koêtel Holl Bifvoegael f Van alle iii deze bladen voorkomende modelloR zjjn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bï MILLY SIMONS Den Haag Bultenlandsch Uverzichl De Hongaarsohe minister president dr Wekerle heeft naar een Rcutertelogram Zaterdag meldde de uitdaging van den afgevaardigde Poionyi zijn vroegeren oudcollega in het kabinet niet afgewacht maar dezen zelf na van den Kei r bekomun machtiging een uitdagin doen toekomen Toen de minister in het Huis van Afge vaardigden verscheen werd hem door vele afgevaardigden een ovatie gebrnohe Hetgeen tot den twist tusschen dr Wekerlo en Poionyi aanleiding heeft gegeven deelden wij reeds mede Uit de nadere berichten omtrent het incident in het Huis van Afgevaardigden blijkt dat Poionyi nadat op ziju herhaald aandringen de minister president verklaard had hem ia de allereerste plaats te bedoelen toen hi sprak van politici wier politieke werkzaamheid gegrond is op laster en smaad van anderen den minister toeriep dat is een eerlooze bewering In deze beleedigendo woorden vond dr Wekerle blijkbaar aanleiding den afgevaardigde tot een tweegevecht uit te dagen Een redacteur van de Neue freie Presse had een onderbond over den toestand in Perzië met een hooggeplaatst Perzisch staatsman Deze zeide De toestand is uiterst verwaid Sedert weken zijn de Perzische gezantschappen ia Europa zonder eenige bericht nit Teheran Wat er dus eigenlijk gebeurt is voor hen even moeilijk te zeggen als vuor een ander De hoofdvraag is voor Europa wat de vreemdelingen te vreezen hebben bg de waarschijnlijk nitgebroken revolutie f In In Porziè heerscht volstrekt geen vijandige stemming tegen vreemdelingen De Europeesche gezantschappen moeten natuurlijk bewaakt worden In een tijd waarin de centrale regeering geen gezag beeft of waarin zelfs geen centrale regeeriog bestaat moeten de vreemde gezantschappen pogen zoo goed mogelijk zich zelf te bewaken Maar overigens behoeft geen vreemdeling in Teheran of elders iets te vreezen Voor Perzië bestaat echter bet gevaar dat Engeland eu Rusland op grond hunner overeenkomst besluiten Ion einde de anarchie tegen te gaan de eene het noordelijke de andere het znidelijke deel van het land door troepen te laten bezetten Wellicht is zoo in Teheran revolutie en anarchie uitbreken een andere oplossing niet mogelijk dan dat door een gemengde vreemde bezetting de hoofdstad voor een groot onheil wordt bewaard FEVILLETOX Wmmm Roman naar het Russisch 45 Zgn er dan zoo weinig ziJ het slechts uiterlijk nette menschen in de wereld f Het is waar Lajewsky is een buitensporig zonderling mensch maar bg steelt toch niet spuwt niet op den grond doet de vrouw geen Terwgten slaat geen kinderen of geeft den dienstboden bedorven spek is dat niet voldoende Bovendien is hg zalf da eerste die onder zgne gebreken lijdt als een zieke aan zijne wonden Zou het niet beter zg n als de heeren hun haat en toorn overbrachten naar eene plaats waar geheele straten weerklinken van ruwheid verwijten ontucht en vloeken dan hier nit verveling en misverstaud in elkander ontaarding erfelijkheid en andere moeilijk te begrgpen dingen te toeken P Het róUen van een voertuig stoorde den gedachtengang van den diakoon HiJ keek naar buiten en zag een rijtuig waarin drie personen geieten waren Lajewsky Scheschfcewiky u de poiMlreotear Volgens dezen Perziscfaen staatsman staat do Sjah onder den betreurenswaardigsten invoed Het gebeele Perzische volk is tegen elke reactie slechts een camarilla een aantal hovelingen oefenen een reactionnairen invloed nit op den vorst en hebben hem in hul hoofd gepraat dat in Perzië parlement en kroon niet met elkaar te veroenigen zg n Vandaar dat de Sjah poogt ongedaan te maken wat zijn vader Monzaffr ed Dine in Perzië heeft ingevoerd Soldaten brandweerlieden en bnrgors zgn te Palermo nacht en dag met vereende krachten aan het werk geweest om de doodon en gewonden onder he puin weg te halen van het verwoesie wa enmagaziin van Ajello Er ziJn thans 44 lijl on gevonden waaronder 15 van vrouwen e kinderen Men hoeft van slechts 12 de identiteit kunnen vaststellen hetgeen gedeeltelijk hieruit te verklaren is dat er onder de verongelukten veel vreemdelingen waren maar er waren ook verscheidene by die ontzettend verminkt waren zoodat alle herkenning onroogelgk was Men denkt dat in een aangrenzende vuurwerkfabriek de eerste ontploffing geweest is en dat vervolgens de ontploffing in het wapenmagazijn van Ajello heeft plaats gehad Overigens is thans gebleken dat De zaak is ook in do Kamer ter sprake gekomen Giolilli zeide dat het ingestelde onderzoek had aan t licht gebracht dat op de betrokken ambtenaren geenerlei verantwoordelijkheid voor de ramp rust De offlcieele opgave omtrent de slachtoffers is thans 44 doeden en 81 gewonden De Messagaro zegt dat ook een rijtuig met twee inzittenden dat op t oogenblik der ontploffing voorbijreed vernield is In een later telegram nit Rome lezen we nog dat de tooneelspeler Liborio Bassi bg de ramp zg n gansche familie verloren heeft en krankzinnig is geworden De troepen onder kolonel M Kenzie zg n uit Zoeloeland in Natal teruggekeerd en trekken na langs den noordkant der kolonie om het machtige opperhoofd Siiwane beschuldigd van oproerigheid gevangen te nemen Toen M Kenzie eenige dagen geleden de Zoeloehoofden toesprak was er een die zoo t heet lachte om iets dat de kolonel zei HiJ kreeg toen in bgiijn van zgn volgelingen een dracht slagen Stop zei Scheschkowsky Alle drie stapten uit het rgtuig en zagen elkander aan Ze zg n nog niet hier zei Scheschkowsky Zullen wö onderwijl eens naar een geschikte plaats omzien r Hier kan men zich nauwelijks koeren Zy gingen de rivier langs en verdwenen uit het gezicht De koetsier een Tartaar zat in bet rijtuig dook ineen en sliep in Na ongeveer tien minuten gewacht te hebben verliet de diakoon de loods nam den zwarten hoed af opdat niemand hem zon bemerken wanneer hg ergens bukte om toe te zien en sloop langs den oever door de struiken Van boomen en struiken vielen groote droppels op hem neer eu het gras was nat Wanneer ik dat geweten had was ik niet gegaan mompelde hg de natte bemorste slippen van zgn jas opnemende AVeldra hoorde hg stemmen en kreeg hij menschen in het gezicht Lajewsky liep met de handen in de mouwen snel heen en weer zgn secondanten stonden dicht by de rivier en draaiden sigaretten Dat is vreemd dacht do diakoon die Lajewsky s gang byna niet herkende hg Igkt wel een grgsaard Hoe onbeleefd van benl zei de postdirecteur op zfln horloge ziende Misschien taat bet naar de meeolDg der leerden goed Reuter seint uit Parjjs dd 21 Dec Met 3B4 stemmen tegen 177 nam de Kamer de gehoele wet op de vervallenvorklaring van kerkelijke goederen aan nadat eerst met 520 tegen 65 stemmen een amenderaeul van Gnyosse w ii goodgekcurd waarbij de gebouwen voor den eeredienst bestnmd ter vrije beschikking van do gemeenten worden gesteld De Engelsche minister van buitenlandsche zaken sir Edward Grey heeft te Berwick eon redevoering gehouden waarin hg enkele merkwaardige uitingen deed over de buitenlandsche politiek uitingen die wel waard zijn te worden medegedeeld Temeer daar hetgeen do minister over hot bezoek van den Duilschou Ki izer zeide en van de uitwerking daarvan op do betrekkingen tusschen de beide landen in verband gebracht kan worden met den wensch die voor eenigen tijd werd uitgesproken door den Lord Kanselier lord Loreburn den voorzitter van het Hnis der Lords om met Duitschland een soortgelijke overeenkomst te sluiten als reeds met Frankrijk bestaat Sir Edward dan zeide De helft dor moeilijkheden of nog meer dan de helft verdwijnt als de mogendheden tot de overtnigiiig zijn gekomen dat de eene tegen de andere geen kwaad in den zin heeft baar geen slechts wenscht Een vorst die zoolang in ons midden heeft vertoefd als keizer Wilhelm en met zulke hartelgke woorden afscheid van ons heeft genomen moet er iets toe bijdragen om de goede verstandhouding en de vriendschappelgke betrekkingen tusschen de beide volken te bevorderen De gebeele rede van sir Edward Grey maakt den indruk dat Engeland en de Engelsche regeering daartoe gaarne berei I is on Duitschland wil halen binnen den kring der mogendheden waarmede Engeland goede vriendschappelijke betrekkingen gesloten heeft De bladen bevatten nog weinig nadere b zonderhedcn over de ramp by Jacobs Creek in de Darr mijii niet Dare ragn Maar da berichten die er zgn laten weinig of geen hoop op een redding der bedolven mgnwerkers De schachtopeningen laten geen menschen door wel rookwolken en giftige gassen Over het lot der bedolven honderden maakt men zich dan ook geen illusie Jacob Creek is een klein stadje aan de Yougbio ghenyrivier en ligt betrekkelijk ver van de grootere plaatsen in die streek Natuurlgk zgn onmiddelijk na t bekend worden der te Iaat te komen maar naar mgn idee is het Scheschkowsky een dikke man met zwarte baard luisterde en zei Daar komen ze XIX Dat zie ik voor bet eerst van mgn leven Hoe heerlijk riep Van Koren beide handen naar het oosten uitstrekkende Zie eens groene stralen In het oosten achter do bergen werden twee groene lichtstralen zichtbaar Dat was inderdaad schoon De zon kwam op Goeden dag ging de zoöloog voort Lajewsky s secondanten met het hoofd groetende Ik ben toch niet te laatP Achter hem aan kwamen zgne secondanten twee zeer jonge officieren Boyko en Qoworowsky in witte jassen en de magere menschenschuwe dokter UstimoTitch die in de eene hand een pakje droeg en de andere op den rug hield als gewoonigk hing zgn stok langs zgn rug neer Nadat hg zonder iemand Ie groeten het pakje op den grond had gelegd bracht hg ook de andere band op den rug en begon op de kleine grasvlakte heen en weer te loopen Lajewsky ondervond al het onbehaaglgko der positie van iemand die wellicht weldra terlten daarom de algemeene aandacht trekt ramp ingenieurs en dokters naar l et oord des onheils vertrokken Maar het zal nog wel eenigen Igd duren vóór over de oorzaak en den omvang der ramp voldoende licht is opgegaan Reeds vroeger hebbon wg er met oen enkel woord op gewezen at don laatbten tgd de rampen in de Amurijcaansche steenkolenmgnen beschamend talrgk en noodlottig zgn geweest Per duizend werkers verongelukken in de Vereenigde Staten ongeveer drie maal zooveel menschen in do mgnen als in Enropa Gedurende de laatste zeventien jaar zjjn in Amerika bg mgnrampen 22 840 menschen omgekomen En gedurende de laatste zes jaar verloren er evenveel hot leven als in do voorafgaande elf Het jaalgkscbe aantal ragnongevallen mot doodelgken atl jop bedraagt tegenwoordig het dubbele van dat in 1895 In 1906 verloren 6861 man het leven of wel werden zwaar gekwetst dooden 2061 gekwetsten 4800 Waaraar zgn deze betreurenswaardige fuiten toe te scbrgvenl Hot antwoord op die vraag vindt men in de ambtelgke rapporten der regeerings inspecteurs Het ontl reekt aan behoorlgko mgnreglementen ter verzekering van de veiligheid En voor zoover die reglementen al mochten bestaan wordt de h ind gelicht mot baar toepassing Dan zgn de nignwerkers niet voldoende op de hoogte bracht van do eigenschappen dor ontploffings middelen waarmee zjj moeten werken De ragnwerkei beseffen niet steeds in hoeverre het gebruik van bepaalde ontplofbare sloffen govaar kan hebben bg het gelgktüdig aanwezig zgn van mgngas en kolenstof Een ander element van gevaar is dat de mgndirecties steeds verdere en diepere gangen laten hakken Allengs komt men daardoor op diepten welke zoover zgn gelegen van de schachtoponingen dal behO jrlgko ventilatie onmogelijk althans zeer lastig en zeer duur wordt Ook daarin schuilt dus oen bron van gevaar In het rapport der Amerikaaosche regecring over de mgnrampen wordt nog betoogd dat waar in dff Vereenigde Staten het percentage mgnrampen toeneemt in Europa dat percentage merkbaar minder wordt Een later bericht spreekt tegen dat de rai n brandt wel is een deel van de mijn ingestort Dertien Igken ziin geborgen de lichamen waren deerlijk verminkt In het Huis van Afgevaardigden is door bet lid M Henry een wetsontwerp ingediend strekkende om een permanent bureau to stichten dat zich zal hebben bezig te houden met bet bestudeeren van mgnrampen on het beramen van middelen ter voorkoming Den zonsopgang zag hg voor het eerst van zgn leven ib vroege morgen de groene stralen de chtigheld de mannen in hun natte laarzen schenen hem overbodig en onnoodig in zyn bestaan en hinderden hem dut alles hing in het minst niet samen met den doorwaakten nacht met zgne gedachten en het gevoel van schold en gaarne zou hg zgn heengegaan zonder te duelleeren Van Koren was merkbaar opgewonden en deed moeite om dat te verbergen zich den schgn gevende alsof de groene stralen hem meor interesseerden dan ai het andiTo De secondanten voelden zich gedrukt en zagen elkander aan alsof zo vragen wilden waarom ze daar waren en wat ze Ie doen hadden Mgne heeren ik geloof dat het niet noodig is verder te gaan zei Scheschkowsky Hier is het goed Ja zeergeschikt antwoordde van Koren Er heerschte een algemeen Btilzwggen Ustimowltch keerde zich eensklaps om en met een groeten stap op Lajewsky afkomende zei hg halfluid Mgne condities zgn u waarschynigk nog niet meegedeeld Elke partg betaalt mg vgftien roebel en inge al een der tegenstanders gedood wordt betaalt de ander my dertig roebel Wordt vervolgd