Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1907

Vrijdag 27 December 1907 i o 10523 40ste Jaargang Slemppoeder fiouDSCHE mium iMeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken bij U OLFE Co TelefAon a 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden herokcnd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën oi 1 uur ilo iiimI I Tcleloi n Wo 89 De üitg ave dezer Coui ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per IK st 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENT RN qA o Op DONDERDAft 2 JANUARI 1908 s namiddaga 3 nor wenscht de ondergeteekende namens zijn principaal in bet Hotel DE ZALM te Goada aan te beMeden Het bouwen van een Raaspakhuis met Kantoren 2 Bovenwoningen en Paanlensta aan den Kattensingel 168 te Gouda Bestek en teekeningen zjjn ad t 2 verkrijgbaar alsmede inlichtinge n dagelijks van 9 12 nar en van 2 4 nor ten kantore van ODdergeteekende j H DE WILDE Architect Cilroeo en iSIroop I lJf ICll BË8SËNWIJni Aanbevelend Slotemaker Co IMoorü Brabantsch Schoen m Uaizunmapzljii KLKIWK E 30 tegenover do Kleiwegstee VOOBKAIJIÜ Warme Winter PantufTels OVERSCHOENEN Fijne CHROOM HEERKN RIJÖBOTTINES k B om sterke SCHÜOLLAARZEN Enz ijnz Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën en aangemeten work DE OOEDKOOP3TË DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIG E zijn beslist die der Firma HELDO l TUB LADIKS JOVUNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en eeu gekleurde plaat TUE ILL DBESSMdKEU met een gratis geknipt patroon TUB BkZAAtt OU CUlLIi RBya i AsnioNs Kindermodes met vele gratis geknipte patronen FltAAOT Vu Boekimndelaai Proefnummers Alle tnet ko tel Holt BfJ egsel Van alle iu deze bladen voorUumende modelion zijn GEKNIPTE PATSONEN met Holl verklaring fr p ff tegen voornitbetaling van i 0 50 verkHgbaar bjj MILLY SIMONS Den Haak Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze n ollecer geêcMMerdi PortreUeu PelntureHogaerU Zij geven kracht en diepte die naaiakers niet kannen bereiken Men ovcrtaige zich geen imitatie voor de eehle te ontvangen GeiU Prgscourant met een aantal ongevraagde getnigscbrilten gmtu op aanvraag Boitel U HOOAhltla Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QllANT Kansthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn Gond Druk va A BRINKMAN Z if 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar H11$8 IË KKS wacht U voor Hamaak Ziet nanr het CoHtrilt Kegel Dr v HAMEL HOOS en HAUMENSenden naam P MOLE AAR Co n egtmaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste ünderscliciding den UIIAMII PIIIX I ATTEST Landhans Oberstein 22 October 07 ScheHan bei Berchtesgaden Bayern Ho hgebirge Mijne Heeren Daar onze voorraad Prima Kindermeel van Uwe flrraa in Holland gekocht nn op is en mijn dochterljo uitstekend gegroeid is verzoek ik U beleefd 3 pond per postpakket te zenden Hoogachtend w g Mevr A KLEINEMAN Hommerich aemaïogccnsPoedervorm is het eenig ste helpend middel tegen lUoeilarmoetle nieekmncM Xeuuidticakte Ueo dpIJneu Hlapeloo hei4 Onmachlen t ermagertiig en fermlnderlng Oer UehaamêkracMen skimmto een in Pocdervorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGBEN IN POEDERVORM ik het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM iordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g epruiksaanwjjzing f 1 50 Eenige fabrikanten li v SCHAlk fi Cu Den Haag Verkrögbaar b j Firm WOLFJ Co WesthaveV 193 GRENDEL E tl VAN MILD Vearstal Ooudo A BOUMAN Moordrtcht PlNKSE iVi i ir ent ad Umi A N VAN ZESSEN Sclioonliovtn B v WIJK P W v EDE Oi twaier A S 3HEER Haaitrecht K VAN DEB HEIJDEN Remwijk P t d SPEK Moircapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN WaddiAgt een P A dbGBOOT A UB JONGH Oudewater J P KASTIsLEIN Pohbroekerdam O BIKKER Bentchop WAARSOilUWlNü Laut U uiet misleiden door Abdij Stroop Het klonsterSftneta Paulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde ECHT met rood lettmra L t vooral op de OHUCTEUKOai VICTORIABROH OB£HlAHMSWM Maataehapp tot ExpUtUaUe van de VietoHa Bron Kanfwr voor Ne ktnO Boompiet éO Botterdam SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MKT llaarleiiiiiier Bloeiiibollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wy franco door Nederland onze ovor il bekende yormal Colleetle 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 potten ot eene c 0 1 lectio voor den tuin van 250 stuks of eene collectie voor kamer eu tuin van 240 stnks ueder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocns Scillas Sneeuwklokjes enz RiJk geillnstreerde prgslijst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch n onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogas in bet Daitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Toinbouu Ktablisseinent Huister Duin NoordwUli bij Haarlem ADVËËTENTrËI in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A RKIMKHAN di ZOOW EBNISIlSPOTVANTaE tFeii wnplt verzocht nn f HRÏUi te letten UIT HBT MaGIZUN TAM IIAVENSVVAAY Z0M5 aORINCHEM Daze THKEEN worden atgeicferd m yeraiegelde pakjes vaop twee n een half en een Ned om met vermelding van Nommer e Prgs Tooritien ran neTenstaa Merk Tolgens de Wet gedypo neerd Zicb tot d aitvOB la f van eeerde orders aanbev ende J C BIJL voorüeen J BREEBAABT Lz Zonuw en llaa fiijilors nordt Bit overtaigmg als een werkelijko hul in den nood het boek a tDbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart nordt 1 t boekje franco per post toegezoudea dour BLOKPOEL S fionkJian Za ttiommrl Vereeulging A RH EN ZORG Afdeding DnOHHEMHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repateeren en hoofdzakelijk aan mingegooden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neutrale Vereeniging g i H enmrg Allenw onovertroHea Prof Dr Liebers welbekend ISXVV EHACBT ILIZII AIImd Mht met Fabriskimerk tot voortdurende radicale f iekers genezing van lie setii de meest hardnekkige enui miekten ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyi 1 r d 9 enesing van elke zwakte Bloe Kucht Benaawdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte apgavertering Onvermogen Impotenz Pollatione enz Uitvoerige proipectoBien rpjifcr fesoh fl 1 fl 2 fl 8 dubbele flowh i tl j IOnlrad Depot Matth v d VeRte Zaltbommj OpatT M Cléban k Co Rotterdam V Happel VtiraTenkBJ e Italmmani de Jong J Cta Bottar ua S Iff k Co Gouda Q bi alle drogisten V W Het befte ontdtadilylut en makkeïykrt povtMnldM voor HMtta eo vooral Utmu tn KlndereotiMBwerlc ie de Appretuur vaa C M MMIlM 4 Ca mX Berria Bentli Str M MealettoF tüi S op naam en ftbtiwkmtiKtk Vertryikur fey Hmtm Wlnl a m ta MUvawirfc faleeterM m t 4w ttif 0Mwa l Di iat ly W larlwiwiili ArakM Wegens het Kerstfeest verschijnt de Goudsche Courant Woensdag en Donderdag niet INSCHKIJVING VOOR DK Nationale Militie TWEEDE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien Art 17 der Militieivet 1901 Brengen de navolgende bepalingen dier Wet ter algemeene kenuis Art 13 Voor de militie wordt ingeschreven Ie ieder minderjarig miinneluk Nedeilander die binnen hrt Kgk in het Duitsche Eijk of in het Koningrgk België verbluf houdt 2e ieder minderjarig mannelijk Nederlander wiens vader moeder of voogd binnen het Rijk in het Duitsche Rgk ot in het Koningrijk België woonplaats heeft 3e ieder meerderjarig mannelQk Nedeilander die binnen het Iti k in het Duitsche Egk ot in het Koningrgk België woonplaats heeft 4e ieder mannelgk ingezetene nietNeder lander zoo hg cp don In Januari van het jaar het 19de levensjaar was ingetreden en niet verkeert in een der hu art 15 omschreven gevallen Ingezetene is voor de toepassing van bet bepaalde hierboven onder Ie A de binnen het Rgk verbiyi hondendominderjarige nietNederlauder a wiens vader moeder ot voogd binnenbet Rijk woonplaats heeft en haar gedurendede vojratgaande achttien maanden in hetBp of de koloniën of bezittingen des Rjjksin andere werelddeelen gehad heeft b van wiens ouders de langstlevende bgzijn ot baar overlijden in het hierbovenonder a omschreven geval verkeerde alverkeert zijn voogd niet in dat geval of alis deie buiten s lands gevestigd c die door zijn vader moeder ot voogdverlaten is ot die ouderloos is of in ettelijken zin geen vader of moeder heeft envan wien niet bekend ie dat by een voogdheeft indien hij gedurende de voorafgaandeachttien maanden in het Rgk verblgt gehouden heeft B de meerderjarige niet Nederlander diebinnen het Bijk woonplaats heeft en haar FtVILLETOX BET TWfiEGEYEGBT Roman naar bet Russisch 6 Lajewsky kende dien man reeds doch zag SU voor het eerst diens dolle oogen zyn barden baard en mageren teriogachtigen bals Dat is een woekeraar maar geen dokter dacht hg Wat vreemde menschen zjjn er toch op de wereld I Goed antwoordde hy De dokter knikte en begon weer op en neer te loepen Allen gevoelden dat het tgd wal om te beginnen of wel te beéindigen hetgeen reedi begonnen was maar men begon niet en beëindigde niet doch bleet staan ot loepen De jonge ofScierea bekeken met aiDdacht hunne nDitormjas en streken de mouwen glad alaot ze op een bal gekomen waren en dansen wilden Scheschkowiky trad op hen toe en iel zacht MiJne beeren we moeten volstrekt trachten te verhinderen dat dit afscbuweiyk duel jiluts ett we moeten beu verzoenen BJ werd rood eii ging voort fiiitorra wu uir kamtrud Kiiilin bt gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Rgk ot de koloniën of bezittingen des Bgks in andere werelddeelen gehad beeft Voor minderjarig w rdt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder A gehouden hg die minderjarig is in den zin der Nederlandsche wel Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde biertoven onder B gehouden hg die meerderjarig is in den zin van voormelde wet Art 14 De inschrgving geschiedt Ie van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnide Ie zoo hg binnen het Rgk verblgf houitt en zgn vader moeder ot voogd aldaar woonplaats heeft in de gemeente der woonplaats van vader moeder ol voogd zoo hg binnen het Egk verbigt houdt en zgn vader moeder ot voogd elders dau binnen het Rgk woonplaats heeU in de gemeente waar hg verbigt houdt zoo hg door zgn Vdder moi der of voogd verlaten i ouderloos is of in wettelgken zin geen vader of moeder heelt on niet bekend is dat hg een voogd heeft in de gemeente waar hy verbigt hoidt zoo hg lu hol Duitsche Rgk verbigt houdt in de gemeente Amsterdam zoo hg lu het Koningrgk België verbigt houdt in de gemeente Rotterdam 2e van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 2e zoo zjjn vader moeder of voogd woonplaats heeft binnen het Rgk in de gemeente der woonplaats van vader moedeV of voogd is do woonplaats van vader moeder of voogd in het Duitsche Rgk in de gemeente Amsterdam is zg in hot Koningrgk België in de gemeente Rotterdam 3e van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 3e zoo hy woonplaats beeft binnen het Rgk in de gemeente zgner woonplaats zoo hg woonplaats heeft in het Duitsche Rgk in de gemeente Amsterdam zoo bil woonplaats heeft in het Koningrgk België in de gemeente Botterdam 4e A van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 4o indien hg minderjarig is zoo hy verkeert in het geval in de tweede zinsnede van dat artikel onder Aa omschreven in de gemeente waar zgn vader moeder of voogd woonplaats beeft zoo hg verkeert in het geval in die zinsnede onder Ab omschreven in de gemeente waar zgn voogd woonplaats beeft is de woonplaats van dezen buiten s lands dan geschiedt de inschryving w de gemeente waar I gving ip de j d etJjSit ieshda Feod my en hy betrenrde evrnit Lajewsky hem gisteten met Nadjeshda Feodorowna getroffen had en alles Ja dat ia ons ook bekend zei Boyko No ziet ge Lajeweky s handen btven en allea Hy kan nanwelgks een pistool opheffen met hem te dnelleeren is even onmenscheiyk als met een zieke ot beschonkene Als de verzoening niet tot stand komt dan mgne heeren moet bet duel uitgesteld worden bet zou niet zgn aan te zien Spreek dan met Van Koren Zou dat gepaat zynP rioeg Scheschkowsky naderhand Waarom nietf Ik ken de regelen van het duel niet de duivel hale ze en ik wil ze niet kennen hg zou wellicht denken dit Lajewsky bevreesd was en mg tot hem zond Haar overigens zooals ge wilt ik zal met bem preken Solieacbkowsky wendde zicb aarzelend en licht hinkend alsof hg styt was van het zitten tot Van Koren Zich de keel chrapend en de bloemen op het hemd van den zoóloog opmerkzaam beschouwende begon by Wat ik n zeggen moet mynheer in vertrouwen ik ken de regelen van bel duel niet de duivel hale ie en ik wil ie niet kennen ik oordeel niet ila lecosdantj en llei iBiar li mciueh eo alUi de minderjarige verhlgf houdt zoo hy verkeert in een der gevallen in evepbedoelde zinsnede onder Ac omschreven in de gemeente waar hg verbigt houdt B van hem bedoeH in art 13 eerste zinsnede 4e indien hg meerderjarig isi in de gemeente waar hg woonplaats heeft De in de vorige zinsnede als plaats van inschryving aangewezen gemeente is die waar bet verhlgf of de woonplaats gevestigd is of was op den In Januari van het jaar volgende op dat waarin do in Ie schrgven persoen het 18u levensjaar volbracht tenzg het iemand geldt wiens inschrgving te Amsterdam of te Rotterdam moet geschieden wegens verhlgf of woonplaats onderscheidenlyk in het Doithche Rgk of in hut Koningryk België Art 16 Voor de militie wordt niet ingeschreven i Ie de ingezetene niet Nederlander die bewgst to behnoren tot een Staat waar de Nederlanders niet aan den verplichten krygsdieust zgn otidei n orpen of waar ten aanzien van den dien tplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen 2e hg die bewgst in de koloniin ot beziltiiigen des Rgks in andere werelddeelen verbigt te houden of woonplaats te hebben al heeft zgn vader moeder voogd of curator woonplaats binnen het Rgk Art 16 Hi die volgens art 13 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe hg Burgemeester en Wetiionders der gemeente waar volgens ait 14 de inschrgving moet geschieden aan te geven tasschen don In en den BIn Januari van het jaar volgende op dat waarin hg het 18e levensjaar volbracht By ongesteldheid ot afwezigheid van hem die zich ter inschrgving moet aangeven als mede in een der gevallen hierna inde vierde zinsnede omschreven rust de verplichting tot het doen der aangifte i indien het een minderjarige betreft op zyn vader moeder ot voogd iudien bet een meerderjarige betreft die onder curatele gesteld is op zgn curator De verplichting van vader moeder ot voogd geldt evenwel slechts zoo hy of zg binnen bet Ryk in het Duitsche Rgk of in bet Koningryk België woonplaats heeft Behoudens de nitzonderingon by de volgende zinsnede gemaakt rust de zorg voor het doen der aangifte uitsluitend op den iu te schrgrec minderjarige indien zyn vader moeder of voogd niet binnen bet Rgk in het Duitsche Rgk of in bet Koningryk België woonplaats heeft indien zgu vader ot moeder ot beiden de Ja wel en f Wanneer de secondanten verzoening voorstellen wordt dat gewooniyk niet aangenomen maar men duelleert toch Eigenliefde en alles Maar ik verzoek u beleefd eens op Lajewsky acht te geven Hg ii heden niet normaal heeft om zoo te zeggen zyne zinnen niet by elkaar en is beklagenswaardig Hy heeft ongeiok gehad Scheschkowsky werd vuurrood en keek om Maar wat bet duel betreft moet ik u mededeelen gisteravond heeft hy in Mjnridow s buis igne madame met Kirilin aangetroffen Hoe walgelgkl mompelde de zoöloog Hy verbleekte fronste het voorhoofd en spuwde op den grond zyne onderlip beefde hy liep weg van Scheschkowsky daar hy er niet meer van hooren wilde en als had hy onverwachts iets bitters geproefd spuwde hy nogmaals en zag voor het eerst op dien morgen Lajewsky aan Zyne ontroering was Toorbg hy schudde het hoofd en xei luide Mime heeren waarop wachten weP Waarom beginnen we nietf Scheschkowsky wisselde een blik met de officieren en haalde de schouders op Mgne heeren I zei hy zonder zich direct tot iemand te wenden Myne beeren I We tellen voor dat ge n verzoent Laat ona de formaliteiten wat vlugger aldaea i i Taa Coren Over de Terue oaderlgke macht missen indien hij door i jn vader moeder ot voogd verlaten is of indien by ouderloos ia ot in wettelgken zin geen vader of moeder heeft en het niet bekend is dat hg een voogd heeft Hg die door de bestuurders in art 22 vermeld ter inschrgving moet worden opgegeven of die in dienst is by de zeemacht de marinereserve en het corps mariniers bieronder begrepen bg het leger hier te lande of bg de koloniale troepen is tot het doen van de aangifte niet Voor hem of haar die tot bet doen der aangifte verplicht is kan de aangifte geschieden door een ander daartoe schriftelgk gemachtigd De volmacht bigft onder Burgemeester en Wethouders berusten De wyze waarop van de gedane aangUte moet biyken wordt door ons bepaald Ari 18 Voor do militie wordt ook ingeschleven of wordt op nieuw ingeschreven Ie ieder minderjarig manneiyk Nederlander die na don In Januari van het jaar volgende op dat waarin bg het 18e I ivensjaar volbracht en v66r het Intreden yan het 21e levensjaar zgn verbigt binnen het Rgk in het Duitsche Rgk et in het Koningrgk België gevestigd beeft 2e ieder minderjarig manneiyk Nederlander wiena vader moeder ot voogd na den Ie Januari ran het jaar volgende op dat waarin de minderjarige het 18e lovensjaar volbracht en vóór het intreden van diens 21e levensjaar zgneot hare woonplaats binnen het Rgk in het Duitsche Rgk of in het Koningryk België gevestigd heeft 3e ieder mannelgk minderjarige die na den In Janoari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18e levensjaar volbracht en v66r het intreden van het 21e levensjaar Nederlander of op nieuw Nederlander ia geworden zoo hy in een der hierboven onder Ie omschreven gevallen verkeert ot wiens vader moeder of voogd verkeert iu een der gevallen hierboven onder 2e omschreven 4e ieder meerderjarig manneiyk Nederlander die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18e levensjaar volbracht en v66r het intreden van het 21e levensjaar zyne woonplaats binnen bet Rgk in het Duitsehe Ryk ot in bet Koningryk België gevestigd ot er woonplaats verkregen heeft 5e ieder manneiyk meerderjarige die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18e levensjaor volbracht en vóór het intreden van het 21e levensjaar Nederlander of op nieuw Nederlander is geworden zoo hg in een der hierboven onder niog hebben we reeds gesproken Welke torm iliteit is er nu te vervullen We dringen even iel nog op verzoening aan zei Scheschkowsky op verontschnldigenden toon als iemand die gedwongen is zich in uens anders aangelegenheid te mengen hy kleurde legde de band op het hart eii vervolgde Mgne heeren we zien geen verband tusichen beleediging en duel De beleediging die we soms uit menscheiyke zwakheid elkaar toevoegen en het duel hebben niets gemeen Oe zgt gestudeerde beschaafde lieden en ziet natnurlgk zelf in bet daal slechts een verouderde formaliteit en alles Zoo zien wg het ook in anders waren we niet gekomen want e kunnen niet toelaten dat iu onze tegenwoordigheid menschen elkander doodschieten en alles Scheschkowsky wischte zicb het zweet van het voorhoofd en vervolgde Maakt dus aan uw misverstand een einde nQne beeren reikt elkaar de hand en laat ons naar boia ryden om den vredebeker te ledigen Van Koren zweeg Toen Lajewsky bemerkte dat men hem aanzag zei hy Ik beb niets tegen Nikolai Wassiljewitch Wanneer hg meent dat ik schold beb beii ik bereid my voor bem te verontschuldigen Van Koren was beleedigd Wordt vervolgd