Goudsche Courant, vrijdag 27 december 1907

53 37 1614 76 40 96 49 5021 56 80 1728 82 20302 13 83 19 87 3042190 20508 14506 17401 38 10 27 53 18 29 97 47 56 20668 60 66 20719 64 17618 51 86 90 95 14661 17617 20857 14756 70 68 57 17736 77 14819 86 20905 80 95 76 94 40 n 1002 51 64 85 5283 43 71 76 54 6322 82 87 39 62 5483 44 70 26 5507 39 17 49 22 78 29 2219 5626 2037 41 61 72 2117 4e omscbreven gevallen verkeert 6e ieder mannelgk niet Nederlander die na den In Jannari van het jaar volgende op dat waarin liü het 18e levensjaar volbracht en vóór bet intreden van het 21e levensjaar ingezetene of op nieow ingezetene is geworden in den zin der tweede zinsnede van art 13 Hierby gelden de laatste zinsnede van dat artikel art 15 Tfn aanzien van de gemeente waar de inschrijving ol de inschrijving op nienw moet geschieden en van de verplicliling tot het doen van aaogifle ter inschrijving of ter inschrijving op nienw gelden do eerste zinsnede van art 14 en de laatste vijf zin D den van art 16 De aangifte ter ipschrjving of ter inschrijving op nienw van hem die volgens de eerste zinsnede van dit artikel moet worden ingeschreven gehchtedt binnen dertig dagen na het veritrijgen of werd bjj reeds vroeger ingeschreven doch van het register afgevoerd na het terng erlangen van het Nederlanderschap of van het ingezetenschap of na de vestiging van verblijf of de vestiging of het verkrijgen van woonplaats binnen het Rijk in het Dnitsche R jk of in het Koningrijk België De inschrijving geschiedt in het registor betreffende de lichting van het jaar waartoe de in de eerste zinsnede van dit artikel bedoelde persoon volgens zgnen ieelt jd behoort Art 166 Uet boete van ten minste vijftig cents n ten hoogste f 100 wordt gestraft de overtreding van de artt 16 18 en 22 Burgemeester en Wethouders roepen dientengevolge op hen die hun 18o jaar hebben bereikt dat zijn zjj die in het ja ir 1889 liJn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zyn om zich op de volgende dagen ter Secretarie benedenlocaliteit afdeeling Militie aan te melden van des voormiddogs 10 tot des namiddags 1 nre ten einde zich in de daarbjj vermelde orde te doen inschrijven te weten zij wier geslachtsnaam begint met de letter A B C r E F G H I J K L en M tasseben den 2 en 15 Jannari 1908 en zij wier geslachtsnaam begint met de letter N O P Q R S T II V W X IJ en Z tasschen den 15 en 31 Jannari 1908 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van inschrijving op den 31n Jannari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zij die alsdan vertfnmS hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in cenc der geldboeten als genoemd bü het aangehaald artikel 166 dat ieder die voor de Mlitie moet worden ingeschreven en niet in deze Oemeente geboren is zich behoort te voo zien van een Extract uit het Geboorteregister dat bil de aangifte moet worden medegebracht dat dit Extract bij het Qemeentebestanr hnnner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien zü zich daartoe vóór 1 Jannai i a s ter Gemeente Secretarie benedenlocaliteit afdeeling Militie aanmelden dat ieder gehouden Is te zorgen dat hg bjj de inschrijving Wjjk en Nomraer zijner woning jaist kan opgeven Gouda den 24n December 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaria BRODWER Bultenlaadscb Overzicht Reuter seint ait Konslanlinopel d d 23 Dec Vier zeer ernstige gevallen van cholera zijn voorgekomen aan boord van het Eogel8 he stoomschip Donbineh dat 20 December te Djsdda aankwam met Mekkagangers uit Yamho komende aan boord Te Yambo werden 19 choleragevnilen geconstateerd waarvan IC mot doodeiyken afloop De dood van den Rassischen minister van handel Filosovof die verleden week tydens een voorstelline in den schonwbnurg te Petersburg plotseling overleed heeft het Russische ministerie voor do moeilgke taak geplaatst een opvolger voor hem te zoeken Reeds bö vroegere gelegenheden bleek de keuze voor die portefeuille zeer klein Het kabinetGoremykin trad zonder minister van handel op en Stolypln zag zich genoodzaakt Filosovof met die porteffoille te belasten hoewel hij als oud minister in het kabinetWitte geen persona grata was Want Filosovof vormde met Kntler Timirjasef en Obolenski de liukerzöde van hot ka binetWitte Een oogenblik schgnt bij Stolypin plan be staan te hebben Alexander Ontsjkof de leider der Oclobristen met de porlefenillo van handel te belasten maar de politieke positie van de Octobermannen is een beletsel durvosr OtDoemd worden nu Awdtkot de voorzitter van het burean voor mijnlndustrie en Rurhiof de leider van de schèepvaartafdeeling in bet ministerie van binnenlandsche zaken Beiden zjjn op staatkundig gebied volkji men onbekend maar het zgn ecbte bureaiicraten Men is nog steeds doende met het weghalen van lijken onder de puinhoopen v het in de lucht gevlogen apenraagaz jn te Palermo H t aantal gevonden Igken bedraagt thans 53 Gisteren beeft in tegetlWüordiglieid van den kardinaal aartsbi ischop Lecaldi kamerhden senatoren en autoriteiten benevens een menigte van el tiondord duizend per sonen de plechtige biigr ifenis der ehichtoffers plaats gehad He burgemeester hield een Igkrede Vervolgens trok byna de gan iche bevolking van Paleimo voorlig do kisten Het was een droeve plechtigheid en ieder was onder den indruk Petrowits do minister van politie heeft in den loop der debatten in de Skoeptjiina over de verraoording der Nowakowitsen oen mededeeling gedaan die or blijkbaar op berekend was effect te maken maar die niet vee anders dan algemeens hilariteit verwekt heeft daar niemand er iets van geloofde Hg deed n l voorlezing van een zoogenaamd veldtochtsplan van een der ven moerde Nowakowitsen Deze zou daarin zgn getrouwen gelast hebben zoodra ei geweerschoten knalden iu de prefectuur van politie gewapend daarheen te snellen de burgerij en d stndenlen te wapen te roepen de kazernes in te nemen on de telegraaf i en telefoongeleiding door te sngden De deelnemers aan den staatsgreep zouden zich herkenbaar maken door blootshoofds te loopen Uelgk gezegd maakte deze zoogenaamde ontbnlling sleehts de algemeene vrooljjkheid gaande en een jong radicaal stelde daarop de volgende motie voor De Skocpsjtina veroordeelt ten scherpste zoowel den minister van politie als het gansche kabin t dat met hen solidair is Heden zon de minister nog het woord voeren en dan vulgt de stemming over dezo zaak die Iwte weken in beslag genomen heeft Kei er Franz Josef heeft Ziterdag in de alte Kaiserstadt de delegaties ontvangen die over de gemeenschappelijke zaken van de monarchie te Weenen komen beraadslagen liet was de eerste maal dat de keizer na zijn herstel zgn hoofdstad bezocht en de ontvangst bad dientengevolge iets feestolijks een voorproefje van hetgeen in het volgende jaar als hg zgn 60 jarjgen regeeringstgd herdenken zal te wachten is De keizer die in een open rgluig door Weenen reed zag er beter en gezonder uit ddii hg in lang gedaan had hg werd overal met geestdrift begroet In den Hofburg ontving bg de delegaties Voor do uostenrykBchfl delegatie hield de afgeviiardigde Fuchs die lot president gekozen is een toespraak voor de Hongaarsche de president Barabas Het antwoord van den keizer op deze toespraken was kort maar bartelgk Hg wees op de goeda betrekkiogen met het buitenland op de zorgen voor den wereldvrede en op de innige verhouding tot de bondgenooten Hg hoopte dat de Delegaties tot overeenstemming zouden komen over de noodzakelgke nitgaven ter vermeerdering en verbetering van leger en vloot De toespraak van den keizer is naar de Nene freie Presse uiteenzet meer dan een vredestoespraak Zg is een bewijs voor de goede verstandbonding tot alle mogendheden en van deze onder elkander En er is blgdachap te merken in hetgeen de Keizer zeide over de verbeterde verstandbonding tosschen Engeland en Duitschland De delegaties zgn met de beraadslagingen begonnen Van Poolsche zgda werd een poging gedaan om de houding der Pruisische regeering tegen de Polen te kritiseeren doch de minister baron Von Aehrentbal verzette zich krachtig tegen elke bespreking die op bemoeiing met de biunenlandsche aangelegenheden van een vreeraden staat zou gelgken J Hot schgnt dat in Perzie eenige veiibe tering in den toestand merkbaar is j De laatste dagen dor vorige week zag het er volgens alle berichten ongunstig genoeg uit Niet alleen in Teheran maar ook in andore groote plaatsen zooals Tabris en Ascrbeidsjan waren onlusten uitgebroken werd de afzetting van den Sjah geproclameerd en werd gevochten tasschen de nationalisten en de reactionnaireo Oit Teheran kwam Zaterdag het bericht dat de Sjah bevolen bad gewapende en bereden Kardenstammen naar do hoofdstad te zenden Dit zou een maatregel zgn die met zoo groote gevaren verbonden is dat men in parlementaire kringen er over ontzet wu Hat parlement berudilitgde over de moi iykheid om door de proclamatie der afzetting van den Sjah de nilvoeriog van zgn plan te voorkomen Maar inmiddels waren ook de gezanten der mogendheden bg elkander gekomen om over den toestand te spreken Zg kwamen overeen zich van elke bemoeiing te ontbonden en slechts maatregelen te nemen voor de bescherming van de onderdanen hgnner landen in Perzie wonende Maar wel werd bet denkbeeld goedgekeurd dat de gezanten van Rusland en Engeland in gemeenschappelijk overleg pogen zonden hun invloed Ie doen gelden op den Sj ih en op de leidei s der roactionnairen Volgens een telegrafl ch bericht uit Te heran verklaarde de Sjah aan de beide gezanten dat hg niet voornemens is iets te doen om het parlementaire constitntionneelc stelsel af te schaffen integendeel zal hg zijn heil doen volgens dat stelsel te regeeren Haldane s woorden over den groudwelteIgken koning heeft veel tegensf raak gewekt Civis zegt in de Times in een stuk dat het blad met groote letter drukt dat het grondwettelijke koningschap niet veel ministerieelo verklaringen als die van Hal dano zon overleven H ildano die den koning het initiatief in regeoringszaken wil toekennen hiipleit weer wat Bolingbroke in zijn boek Idea of a Patriot King beeft verdedigd maar dat onhoudbaar is gebleken Mislukking en welslagen volgende op regoeringsdaden moeten voor rekening van het ministerie alleen komen HaMune heeft ook gezegd dat koning Ednard zoo uitnemend den geest van hot volk weet te vertolken en dat vorsten die dat kunnen de grootste zjjn maar een vorst kan dat nooit goed doen volgens Civis hg staat buiten het Parlement en in falgeraeen buiten een groot deel van bet volksleven De liberale Daily Chronicle neemt Haldane in bescherming De minister is een te goed kenner van bet staatsrecht om niet te weten dat het initiatief in de wetgeving nitsluitend aan het ministerie moet bigvej De minister heeft bedoeld het initiatief in andere zaken De radicale Nation keurt Haldane s woorden vierkant af Wat de minister van koning Eduard gezegd heeft past volgens dat blad heter op keizer Wilhelm en behoort in Daitschland meer dan in Engeland thuis Indien t don minister ernst is met ziJn opvatting van het grond wottelgko koningschap dan is hy aan zgn ambtgenooten en de liberale partij verplicht ago ontslag te namen vinlt de Nation Was t slechts de taal van een hoveling dan was t al zeer weinig betamelijk in den mond van een Engelsch minister Overigens spreekt de Nation van koning Eduard als een aitmnntend en zeer oopartgdig vorst Weer een bericht uit Gouda Foster s Ragpijn Nieren Pillen verlichten en heelen in hun grootsch werk de vermoeide nierweefsels zjj lussen het gekt is talliseerd urinezuur op en honden het lichaam vrii van uiergiften die ziekten teweegbrengen MejuffroiW H van Waas Baanslraat L 94 te Gouda meldt ons Het is thans reeds acht jaren dat ik opgescheept ben met een vlgmende pgn onder de schouderbladen die menigmaal over den geheelen rug ging en my zeer veel last veroorzaak e bg ingn dagelgkscbe bezigheden Het was mg bijna onmogolgk geworden te bukken en de pgn die ik te doorslaan had wanneer ik mg wilde oprichten was gewoon Tera hrikkelgk Zelfs s nachts liet de pgn mg niet met rust en moest ik bet menigmaal uitschreeuwen zoo hevig was deze Ik stond s morgens vermoeid on lusteloos op en het was voor mg werkelgk een straf mgn werk weer op te vatten Nu en dan had ik last van opge zwollen voeten en met myn eetlust was het trenrig gesteld ik had veel zwectingen die door plotselinge huiveringen gevolgd wordon alsof het koorts was Daar ik reeds zoo lang aan deze ziekte geleden had dacht ik dat deze ongeneeselgk zou zgn en dit maakte mg zeer melancholiek Tot mgn geluk maakte ik echter kennis met Foster s Rugpgn Nieren Pillen dadelgk na het gebruik biervan bekwam ik verlichting en nog voor ik een enkel doosje geledigd had was er een algebeelo verandering in mgn toestand gekomen Ik ben thans veel flinker en sterker en van de vroegere pgn bemerk ik zoo goed als niets meer Met vertrouwen kan ik dit voorlreffelgk geneesmiddel dan ook aan nierlgders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bestaande waar is en machtig U bet publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Spreek langzaam en duidelgk wanneer gg Foster s Rugpgn Nieren Pillen koopt dan zal er geen vergissing plaats hebben Zg zgn te Gouda verkrggbaar bg de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 76 voor één ol F 10 voor zee dooien ij Verspreide Berichten Fbahkbijk Te Perpignau bemerkte een officier bj de oefeningen van het 53b linieregiment dat er eenige kogels om zjn ooren floten Vgf soldaten bleken namelgk hdn geweren iget scherp te hebben geladen Een streng onderzoek is ingesteld Drie socialistische afgevaardigden hebben den penningmeester hunner partg aangeschreven dat zg niet van zins zgn 3000 franes van ban bezoldiging voor do parlgkas al te staan DuiTSriILAND De Badensche legeering heeft nog eens nitdrnkkelgk te kennen gegeven dat zg van de riviertollen niet weten wil Pastoor Wetterle zal in den Rijksdag het voorstel indienen om aan EI HS en Lotharingen een grondwet te verleenen Volgens de Matin zgn 19 Franschon uit het Rgksland verbannen Volgen de laatste tolling hoeft Duitschland een bevolking van 61 697 000 inwoner ESOEUND Een rgke fabrikant Robert William Beard had zgn geheele vermogon aan zgn neof vermaakt op voorwaarde dat hg nooit bg leger of vloot dienst zou nemen Je rechtbank heeft dat testament ala slrgdig met het algemeen belang en gevaarlgk voor de veiligheid van den staat nietig verklaard RusLisn De rechterzgde in de Doema dient een wetsvoorstel in om den landeigenaars en den bewoners der steden 750 000 galden schadevergoeding te geven roor de benadeeling door revolutionairen Het voorstel heeft een verdacht luchtjo Het is don heeren wel te doen om prolesten uit te lokken BalkisState Vorst Ferdinand van Bulgarije wordt nauwlettend bewaakt omdat men voor zgn leven vreest Er worden vele personen in hechtenis genomen Klanken uit Sclioonlio7ea CXXXI o Kerstnacht schooner dan de da en Weer stygen talloos droe e vragenVan oit beklemd en prangend hart Getuigende van diepe smart Een moeder smacht van feilen dorstMet zuig ling aan de dorre borst Eon vader ziet naar voedsel om Van stille wanhoop stom Een kind loopt rond met leege maagEn winterkoude schrgnt gestaagDe klamme h md en bleek gezichtVan t deerniswaardig wicht En al dat droevig bitter Igden Hondt oog gericht op beter tgden O Kerstnacht schooner dan de dag Dat dra die tgd toch komen mag Ja eenmaal zullen ze komen die betere tgden 1 In dit vaste geloof moeten Igders en stryders de kracht zoeken de een om te dragen al de ellende de andere om voet voor voet hot pad te banen naar die hetere tgden zoo het kan dat oogenblik te verhaastert In dien zin kannen we vrede hebben met de vieri ig van het Kerstfeest hot Ijicht dat daar schgnt in donkoren nacht van zoovele duizenden het Licht der hope Eu dan brengen wg hulde aan allen die naar krachten en vermogen verken aan de verbetering aan de verzachting van bet lot onzer arme modemenschen zonder te vragen tot welke eekte tij behooren Ja dan kimt er bitterheid in mgn hart als ik terugdenk aan de gevoerde debatten in den raad over Kindervoeding bg de jongste begrooting Als wy in de herinnering terugroepen de warme pleidooien die Kooiman jaar op jaar biold voor Kindervoeding dat telkens als vergeten Hoofdstuk op de begreoting prgkte als wjj daartegenover stellen de harde bartelooze redeneering van Schreuder en Valk die de hand op de beurs hielden op grond dat elke kerk maar voor zgn eigen armen moest zorgen dat eindeigk de geldnood der gemeentekas het verbood en de zorg voor de arme kleinen op den rug van het larftcufierinttia werd geladen dan voelen wg bitterheid opkomen tegen ben die onder den schgn van godsdienst de efhoolpolitiek verbergen Welzeker heer Valk het kind behoort by zgn moeder Het strgdt tegen Gods Woord als daar eenige keeren in de week het kind zgn maagje mag gaan vullen in het Natsgebouw omdat moeder het niet geven kan en dit de veiligate weg is dat de gift komt waar zy wezen moet Strgdt bet dan niet tegen dat Woord als datzelfde arme kind vier of zes weken van mosder genomen wordt en naar een Gezondheidskolonie gezonden om daar te erlangen wat hem thuis ontbeert P Zatt gy door bet kind des winters te laten hongeren de voordeelen van de racantiekolosU wear te niet doen f Z t ge too verblind door partgpolitiek dat ge wel bestuurslid kunt zgn van het Groene Kruis en de Vacantiekolonie en geen lid van Kindervoeding P Hot particulier initiatief heeft gesproken en krachtig ook waar bleef de steun van den raad De heer Valk en zgn politiek kerkelgke vrienden hadden godtdtenat bezwaren Geen bezwaren tegen Tonn ngeld Geen bezwaren tegen Waterleiding ta riefverhooging Geen bezwa tr tegen Bolasting verhooging Wel bezwaar tegen progressie Wel bezwaar tegen kinderaftrek Wel bezwaar tegen kindervoeding Oordeel zelf in welk teeken onze gemeentepolitiek staat 1 Dan staat do kerkelgke raad van Bassum toch heel wat hoogor dan oczo Schoonhovensobe vroedschap als blgkt uit de volgende mededeeling Men schryft uit Bttssum asn hel Volk dat daar een onderzoek is ingesteld naar de noodzikelgkheid van kindervoeding en kleeding Tot dit onderzoek is door den gemeenteraad besloten en een raadscommissie werd benoemd Dezo heeft zich gewend tot den Bestuurdorsbond en de onderwgzers om hun de noodige gegevens te verschaffen Door dezen zijn thans in 5 dagen tgd oen 85 huisgezinn n bezocht waarvan slechts een vgftal verklaarde geen steun van noode te hebben In de overige gezinnen wachtten een 200 schoolgaande kinderen op voldoende voeding on kleeding Dat klinkt heel wat bemoedigender dan het non poseumus van onzen raad De grenzen mogen immers niet verflauwen er moet een diepe klove bigven tusschen christen en paganisten terwille van de school En i l hongert dnn ook het schoolkind wat deert dat F De godsdienst pardon de politiek eischt het Het kind behoort aan de moeder alias christelijke school Ga zoo door waarde vrienden 1 Open de oogon van ons volk Zoo iets helpt meer dan honderd redevoeringen O wat zal u de ziele branden als gg dezer dagen leest of hoort prediken van het Kindeken dat by zijn geboorte geen steen had om op te rusten waarover ïich de os en de ezel ontfermden en het koesterden wgl de moeder alles ontbrak Deze stomme dieren deden wgzer dan gg Zg namen de taak der arme moeder over Zg hebben met het Christendom Den naam gemeen Maar ook den naam alleen JAN BAZDIN BINNENLAND STATEN GENEUAAL EERSTE HAMBII Vergadering van Maandag 23 Dec Geopend 1 45 Voorzitter J E N baron Schimmelpenninck van der Oye Geloofsbrieven Ingekomen zijn de geloofsbrieven van het nieuwgekozen lid voor Noo d BJ abant de heer Raaymakers Zö worden gesteld in handen oéner commissie bestaande nit de heeren vo i Fisecne van Beyma en van Laben Sels De heer von Fisenne brengt namens de commissie rapport uit en adviseert tot toelating Dienovereenkomstig wonlti besloten Beëediging De heer Raaymakers wordt door den griffier binnengeleidt legt in handen van den voorzitter de eeden af en neemt na gelukwensching door den voorzitter zitting De Kamer ging daarna over tot trekking der afdeelingen Da Kamer begeeft zich daarna in de afdeelingen tot het kiezen van voorzitters en ondervoorzitters De Voorzitter verdaagt daarna de vergadering tot morgenochtend II uur ter behandeling van de Indische begrooting De heer Rahusen wil liever morgen sectieonderzoek en in overleg met de Centrale Sectie besluiten Vrgdag aanst de Indische begrooting te behandelen De Voorzitter zegt dat de kleinere ontwerpen van geringen omvang zgn en juist wordt voorgesteld morgen de Indische begrooting af te doen om de Kamer na Kerstmis niet te laten terugkeeren Overigens kan de rale Sectie in deze niet beslissen De heer Reekers meent dit laatste ook De heer Rengers wil tverleg in de secties om daarna te beslissen Do heer Woltjer wil de voornaamste ontwerpen in de afdeeling onderzoeken Na Kerstmis en inmiddels morgen de Indische bè rooting behandelen De heer Rahusen maakt van zgn denkbeeld geen voorstel zoodat morgen 11 nur de Indische begrooting in het openbaar zal worden behandeld De vergadering irordt tot dat tydstip ver ugd Het Haagsche Correspondentiebareaa meldt Naar men verneemt is in den hedennamiddag gehouden buitengewonen ministerraad naar aanleiding van de verwerping van de Oorlogsbegrootiog nog geenerlei definitieve beslissing genomen De vergadering d durde van half vier lot over half zeven Gemengde Berichten Prgsverlaging By de tegenwoordige stgging der prg zen moet dit woord in de uoren van onze huisvrouwen als aangename muziek klinken Waar de prgzen van byna alle levensmiddelen gestegen zgn heeft daarentegen de wereldbekende Zwitsersche firma de Fabrik von Maggi s Nahrungsmitteln Kerapttal de prgzen van hare producten Soepen Aroma Soeptabletten en Bouillon CapsuloB vcriaogd zonder ook maar in t geringste iets in kwaliteit en kwantiteit te veranderen De genoemde firma rekent zeer zeker juist als zg aanneemt dat daardoor bare produiten die in andere landen voedingsmiddelen van dageiyksch gebruik van bgna de geheels bevolking werden ook by ons in Nederland in ruimeren kling ingang zullen vinden en dat zg door de vergrooting van den omzet schadeloos gesteld wordt voor de mindere ontvangst die door de reductie der prgzen ontstaat In Dresden zal krachtens het jongste Raadsbesluit een gemeentelgke belastingheffing voor Warenhuizen en flliaalzaken komen Deze sledelgko belasting zal een progressief knraktcr dragen zó6 dat do warenhuizen met een omzet van meer dan 300 000 mark en bg filiaaalzaken bg meer dan 100 000 mark doarhi aangeslagen worden Het minimam der belasting is voor de warenhuizen iaarlgks 600 mark en stggt lot 2 procent van don totaalomzet De filiaal zaken betalen als minimum jaarl 100 mark en naar gelang van het aantal filialen en den totaal omzet eveneens tot 2 procent van den omzet De hoogste aanslag van 2 procent begint eerst boven omzetten van 3 500 000 mark on bg het honden van meer dan 6 filialen De afdeelingen s Gravenhage Amsterdam Hilversum Haarlem Arnhem Loiden Gouda Uolft Rotterdam en Borgon op Zuom der Nederlandsche Weerbaarhoidsvereeniging zullen Vrgdag en Zaterdag gezainelgk velddienstoofeningen houden onder leiding van den koramnndant van het korps den reserve IeInitenapt der inf J W Klein don eersten dag in het militair oefeningatorrein om Waalsdorp den tweeden dag in hel polderterrein om Stompwgk Ongeveer 120 leden zullen aan deze oefeningen doelnenien Gisteren bg t gebruiken van t middagmaal bleef den onden werkman H Assemste Purmerend een stukje vleesch in de keel steken De ongelukkige was bgna oogenblikkelgk een Igk Tel Men verneemt dat de tournee van Louis Bouwmeester met zgn Haarlemscb Tooneel den 2en Januari te Haarlem zal aanvangen Opgevoerd wordt dan Goudkoorts van Otto Zeegers By genoemd gezelschap zgn vele leden van den troep waarmede hg zgn tweede tournee door Indië beeft gemaakt Verder wordt vernomen dat Bouwmeester begin Juni voor zgn derde tournee door Indië denkt te vertrekken Stadsnieuws GOUDA 24 December 1907 VERGADERINGïASDEsGEMEENTERAAD op Vrgdag 27 Dec 1907 des namiddags half twee uur Aan de orde De benoeming van een Onderwyzer aande Tweede Burgerschool voor jongens De voorziening in vacatures in de commissiën en besturen van plaatseiykeinstellingen Het voorstel tot het na wyziging opnieuw vaststellen der Verordening tot wyziging der Algemeene Politieverordening Het plan voor den toin van het Van ItersonZiekenbnis Hel voorstel tot verlenging van dentermgo voor de ontruiming van hetperceel Wgk O No 408 Het voorstel tot toekenning van eensubsidie aan de Afdeeling Gonde e O van den Bond van Ned Onderwijzers ten behoeve van haren cursus voor de boofonderwgzersacte Het vo rstel tot het verleenen der tegemoetkoming in de bnishiiar aan den Onderwyzer A M Emeis Het voorstel tot wgziging der geraeentebegrooting voor 1907 Het voorstel tot wgziging van den bgde Fensioenverordening behoorendenstaat der gemeente ambtenaren 10 Het 2de Suppletoir Kohier der plaatseIgke directe belasting naar het inkomen dienst 1907 67 14349 14438 42 97 Hedenmorgen werd het scheidsgerecbt ge installeerd Tot voorzitter weW gekozen de heer S D Boon tot plaatsvervangend voorzitter de heer J de Bruine 386 Staats loterij 3e Kla be Trekking van Dintdag 24 Dec No 11250 f 25 000 13536 f 5000 1407 f 1500 9027 en 19162 ieder f 1000 Prgzen van f 46 5974 8921 11653 6021 35 71 52 81 76 81 81 91 6204 83 11716 8 9000 34 73 39 67 76 57 78 93 77 11863 6310 95 83 24 9147 90 58 64 11930 84 69 67 6444 82 62 6605 9213 68 U 28 12027 26 9380 67 72 97 73 89 9500 79 17599 f 400 465 14265 én 18173 ieder f 200 3796 8437 10686 17479 17970 en 20860 ieder f 100 7 12 34 8013 14900 17835 10 44 17 54 22 64 61 18069 77 72 83 18145 15061 77 95 18229 97 50 16157 79 70 18354 64 7H 84 18404 76 81 6130 83 3115 47 51 28 73 44 3260 62 3806 206 64 35 73 55 82 97 3450 343 83 52 3526 54 58 62 3603 17 SEIZOEH OFBraiNS 45 104 VAN MANTELS COSTUMES MANTEL COSTUMES AVONÜMAJSTELS BLOUSEN BONTMANTELS 87 96 15230 32 49 55 32 47 56 64 72 85 431 62 501 23 607 13 PELTERIJEN 6620 54 76 95 Af iA ras £ f£f£ f j4 rMTr£ r £ ¥ 84 18504 10 12118 19 20 12286 6715 9612 12314 71 38 21 83 9719 25 6831 39 64 64 9802 86 89 6 12482 16 84 32 86 35 12500 67 28 72 32 88 42 7084 9948 87 86 10030 12726 91 68 12812 7102 10112 93 25 27 12966 88 15334 28 29 48 70 42 18601 31 3713 60 17 89 82 98 3814 717 38 74 3920 96 25 MAnKT 16420 32 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 14 December 1007 15644 76 15621 24 65 12 14 40 48 67 Vette osaen en koeien goede aanvoer prgzen waren voor late kwal 38 ade kwal 33 3de kwal 37 cents per half kilo 91 6905 73 75 92 99 831 901 10 20 Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd 77 18714 19 21 23 60 75 97 1 5701 38 51 87 16813 18841 53 68 68 67 70 87 15942 18913 16010 22 20 44 49 51 69 94 16110 19022 57 45 71 63 80 79 19126 Vette kalveren redel aanvoer late kw 30 ade kw 37 3de kw 34 cent per half kito Stieren redel aanvoer istc kwal 31 ade kwal 37 3de kwal 34 cent per hall kilo 18 19 4 64 56 74 85 1149 76 1211 18 83 25 4444 31 86 48 4559 69 4642 43 73 79 43 4728 57 41 50 60 74 91 4108 16 55 66 92 4220 37 4826 Graskftlvercn weinig aangevoerd De handel was voor alles stug tot iets lagere prijzen Burgerlijke Stand 29 13015 36 13188 89 72 47 13242 52 62 82 96 91 13392 51 10204 98 91 16 13403 17 26 51 28 64 94 26 7204 7310 32 7505 8 47 97 7614 17 34 87 16268 76 16325 97 1313 42 32 30 71 87 37 19213 97 42 16425 53 16583 66 16652 19303 63 24 16701 19449 2 96 19565 19664 53 7891 76 16819 97 37 19706 41 39 98 19822 57 2586 54 90 19914 16949 94 76 20013 17034 60 88 72 17191 84 17206 96 14 20127 20 52 38 86 39 87 17304 95 9 20224 45 64 GEBOREN 20 Dec Johannes ondera A Verkaaik en D Hoeven 21 Alida Anna Maria ouders J O Dill en C J Melse 22 Hendrikns ouders A Koekkoek en J Bennis Maria ouders M H Worst en M Hammer 23 Willemynlje ouders H Winkel en W Stolk Johanna ouders C Beestbuyzen en T A van Djjk Margaretha ooders P de Jong en J van der Speld 24 Cornelia ouders J Blokland en C Anker 69 10341 78 84 89 90 7739 99 18501 55 10424 22 69 87 42 78 64 44 7821 96 59 26 10601 88 34 10605 13611 46 28 81 58 59 34 78 10721 66 94 62 68 99 66 13712 7950 83 18 81 91 54 8001 10850 99 5 72 13809 36 98 13 8107 10921 17 25 23 62 35 80 99 40 66 13917 43 64 44 8221 11007 66 8800 18 14083 3 61 45 10 11139 63 46 54 94 60 14180 63 41 78 93 28 99 14211 55 11239 63 1411 18 OVERLEDEN 21 Deo A H F Deur 18 j 22 M M Roarings 1 m 24 F Janssen 77 j 33 4841 1504 4933 59 89 1812 90 25 6137 53 1903 7 35 47 52 AÜVEIITIINTIEl 1 Tot onze diepe droefheid over 1 j leed heden onze lieve Moeder en Be 1 1 hnwdmoeder Grootmoeder en Zuster 1 1 Mevroaw de Wed 1 K JONKER DK LAHaii Uit aller naam W P A JONKER 1 Gouda 24 Dec 07 Hiermede vervallen wy den trenrigen plicht U kennis te geven van het overiyden van onze geachte Behuwdzuster Mevr de Wed K JONKER 53 69 97 gebj D LiHoi C JONKER M A JONKER V4N EbuWBK MONKEY BRAND C IJS8ELSTIJN Gouda 24 December 1907 rAPNEMün IVI U R EN Maakt de koekepan als een spiegel Zal üw vaatwerk doen glinsteren fliypt de messen zonder krassen bluk en scherp MONKEY BBAND to een onmiebiar artikel In de hniebooding