Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1907

Vo 105 3 Zaterdag 2S December 1007 40s e Jaargang mimm couraot iMeuwS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken TMdMn No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per Iiost 1 70 Afaonderlijke Kommer VIJF CENTEN Teleloan 8 ADVEUTENTIEN worden gepUal st van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel inet r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaat ruimie Inzending van Advertentiën tol 1 iiui f s muliL Sociëteit De Réunie Zaal IIT m SMM Oosthaven VRIJDAG27l ECFiMBER1907 700BDSACETA70ND Willem Royaards MULTATULI Havelaar toeipraak tot de hoofden in Lebak Saidfah en Adtnda PAUZE Scheep praet ten overlgden van Prince Manrits van Oranje Haygena Prinae Ued aan Frederik Hendrik Vundel WUI tnngh Oeuxe vetper Zieketroost voor de 24 rechters tan Joan ran Oldebarneveld Beeokxangh Klughtig Boerengeselnehap Breêro Klokke Boeland Albrecbt Hodenbacl Aanvang 8 uur Frtjien der plaatsen Zaal t GalerU f 0 7S Leerlingen U B S en Oymnasium zaal f 0 7S en Qalerg O SO Kaarten verkrijgbaar bjj de firma KOCH KNUTTEL TnrJn arkt 117 en J OUDERKERK sigarenhandel Korte Tiendeweg I 94 Plaatikei ireking alle dagen van 10 12 en 2 4 anr b j de firma KOCH 4 KNUTTEL en op dei dag der nitvoering aan de Zaal Nat en Vermaak van af 6 nar s avonds Aanbevolen Merken FEUWRRÜA TIKMA mm L KWJf SI Estéphe Medoc 1 0 60 La Kose Lndon 0 72 Chateau Halleret 0 80 Petit Bourgogne 099 Graves Blanc 0 72 Haut Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesheimer 1 08 Onde Boode Portwija 1 08 Extra onde Roode Portw n 1 44 Oude Witte Porfvijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Ooede Hadeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermontb d Torino Doii Beu iBDi per Liter 1 17 PrIJten netto contant Depot te GODDA bij F J J BOON VAN STADE Op DONDERDAÖ 2 JANUARI 1908 s namiddags 3 uur wenscbt de ondergeteekende namens zö principaal in het Hotel DE ZALM te Gouda aan te besteden Het bouwen van een Kaaspakhuis met Kantoren 2 Bovenwoningen en Paardenstal aan den Kattensingel 168 te Gouda Bestek en teekeningen zgn ad I 2 verkrijgbaar alsmede inlichtingen dagelijks van 9 12 nor en van 2 4 nor ten kantore van ondergeteekende J H DE WILDE Architect COICERT TOURWÉC PRIESTER Don Vincenzo D ALESSANDRO IMPRESSARIO Cav M DE HONDT ONS GENOEGEN Gouda MAANDACÏ 30 DEGEMBER 8 uur SLKCHTS KK Buitengewoon Concerl van den beroemden Tenor PRIESTER Don Vincenzo D ALESSAlNDRO met medewerking van den beer E WAISVISZ Cellist Leerling van Gerard Hekking en den heer L VINK van s öravenhage Solo Pianist Accompagnateur Entree Ie Rang t l SS 2e Rang 0 95 Leden gewone redactie Plaatabespreking en Kaartverkoop vanaf heden van 10 4 uur aan het Lokaal Als goede vrienden in de huiskamer worden aanbevolen de schenrkaienders Voor Verstand cii Hart en Go ls li ii§ilge Volkssclicurk aleiidcr Verkrugbuar in eiken boekhandel voor 50 en 35 Cent en by den uitgever MUS te Tiol na toezending van ÖO of 4S Cent aeraalogeensPoedervorm is het eenigste helpend middel tegen ftloerfar moede UleekmucM Xeuuu tiwakte Hoofaplftieu NIapelootheM OnmacAlen fermagerSug en fermlndertug iter UckauÊHtkraehten aeniatógeen in Poedervorin I beeft een aangename smaak en kan n alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDEBVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEBVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëeiiige labrikanien il v SCilAlK Co Den Haag Verkrögbaar by Firma WOtWr Co Westhaven 198 GRENDEL E 1 VAN MILD Veerstal douda K BOÜMAN Moordrtcht PINK8E Meuuerierk ad IJttel k S VAN ZESSEN S hoonhov4n B v WIJK P W v EDE Oudmattr A SCHEER Baaitrtcht K VA OEB HEIJDEN Ruumih P v o SPEK MoercaptUi D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN v D HEIJDEN Waddingmen P A DaGBOOT A Dl JONGH Oudiuattr 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEB Bemdiop WAABSO IUWING Laat U niet misleiden door A bdif Stroop Het kloosterSonela Paulo Abdij be taat niet du Siroop van geenerlei waarde XjUt ToorAÏ op de ECHT Juuadtmék ninff met rood lottormt jOberlahnslein OIIUeTEUIID ilVieT0KMBRO 0BtRlAHM5WII Overal £ iNT erkriigbiar Matttaeliapp tot BxploUaUe van de FMoria Bron Kaninor vow NederUmO Boomp e $ 40 BoUentam ADVERTENTIÊN in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentle Biirean vao A BRIiVRHAN dt ZOOM Fijne Wille Port Aanbevelend Slotemaker Co Qem Zit en Slaapkamer met PE VSIOW GEVRAAGD Brieven onder No 2607 aan het bnreaa van dit blad DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PBACT18CHE DE MIEE8T VOLLEDIGE llOOfiBLAyEM zijn beslist die der Firma U ELIIOil Ï HJB LAVIBS JOVHyAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL üUKSSHAIiKIt met een gratis geknipt patroon THE BAX AAK OF CHILD HES S FASUIOAS Kindermodes met vele gratis geknipte pnt ronen rRAAGT Vw Hoef liaiidelaar Proe nummerK Alle nut bostel Holl Btjooegitel f Van alle iu deze binden voorkomende modellen zun GEKNIPTE PATRONEN raet Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 5U verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Don Haag Slemppoeder bg OLFf € o WESTHAVEN 198 Vereeolglng ARME ZOKG Afdeding OIIOHKEiVUUIS ROZENDAAL HOEK PABADIJS GOUDA ƒ ANKERV PAIN EXPELLER I a TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neatrite Vereeniging Art enitorg Ruim 35 jaar om Mui ioiiiiN JICHT EN RHEUMATIIKLUDEIIE MET SUCCES eEBmjIXT VEr KDIJGBAAIt W FLCSSCWN VAN 50 cb 7 C t U f Ui SU RH APOTHEXBtt CN DnooiSTCN F Ad RiCHTERU Rotterdai4 T QoDDi bS 0 LOGEE Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingen onze In llecerf geêckWlerile Furtretten PelntitreBegaertê Zij gaven kracht en d pte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zicb geen imitatie voor de eehte te ontvangen GelU Prijscourant met een aantal ongevraagde getaigschriften graUi op aanvraag Boxtel H BOQAEKJH Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg b wien modellen te buichtigen ign Gouda Dnik van A BRINKMAN A Zx BuitenlaDdscb Uverztchu Beuter seint uit Parjjs 24 Dec Bij de behandeling van de begrooting van bnitenlaDdiche zaken bracht de heer Gaadin de Vilaine den toestand in Marokko ter sprake en beschuldigde bg de regeering bet publiek slecht te hebben ingericht en valsche voorspiegelmgen te hebben gemaakt over een zoogenaamde overeenkomst net Spanje Uinister Pichon protesteerde levendig tegen deze woorden ten opzichte van Spanje dat zich tot gemeenschappelijk optreden met Frankrgk heelt verbonden Gaudin de Vilaine verklaarde te betreuren dat men de cavallerie in het kustgebied vasthoudt daar zij bevel heelt niet meer dan 20 K H het land in te gaan Da ministers Clemenceaa en Pichon verzekeren dat aan generaal Drude nooit een dergelgk bevel is gegeven maar dat hem volkomen vrgbeid van handelen is gelaten In antwoord op hetgeen eenige sprekers hadden gezegd verklaarde minister Pichon zicb aan te sluiten bij den lof die aan de Haagsche conferentie was toegezwaaid Het riJk van het recht zegt hg breidt lich nit over de wereld maar het voorbeeld der buren dwingt ons de strjjdkracbten zoo sterk mogelük te houden niettegenstaande hel geschreeuw van enkelen die geen inzfcht In de zaak hebben Voor de behartiging van de Franscbe belangen in Algiers merkt bij op heeft Frankrijk de goedkeuring van Europa niet noodig de regeering wil Marokko niet veroveren in Casablanca trad Frankrgk op als mandataris van Europa De Marokkaansche qnaestie zal heel wat tijd eischen alvorens zjj opgelost is De min gaf verder een overzicht van da verdragen met Spanje Japan Ethiopië en Siam Laat ons zoo zeide hg getroaw bijjven aan bet verbond met Rasland dat ons zoo dienstig is laat ons de goede en gelukkige verstandbonding met Engeland bevorderen de betrekkingen met Italië versterken en steeds handelen in het belang van den vrede dan kunnen wij de toekomst met vertrouwen te gemoet gaan V Renter seint nit Hyères 24 Dec Naar aanleiding van de inhechtenisneming eener vrouw begaven de stakers zich in optocht naar het bureau van politie en wierpen daar en in de villa van den burgemeester dt ruiten in De onder prefect was spoedig ter plaatse er zijn troepen gereqnireerd en deze bewa FtUtLLETOX HET TWEEGEVEGHT Roman naar het Rassisch 47 Naar het schijnt mgue heeren zei hg ondt ge wenschen dat mijnheer Lsjewsky als grootmoedige en ridder naar huis terugkeert maar ik kan hem en u dat genoegen niet toestaan Het was volstrekt niet noodig geweest vroeg op te staan en tien wersten te rjjden enkel en alleen om vrede te drinken B nS te verklaren dat het duel een verouderde formaliteit is Duel is duel an men moet het niet dwazer voorstellen dan het inderdaad is Ik wensch te duelleerenl Ailea zwegen Luitenant Boyko haalde twee pistolen uit het kistje Van Koren kreeg r etn Lajewsky het andere Daarna deed leb een geval voor dat Van Korea en de econdanten voor en oogenblik vermaakte het bleek dat geen der aanwezigen ooit by een dnel teganvoordig was geweest en nienaad wist hoe men zich moest opstellen of wat da secondaatea zeggen en deen moeiten Boyko lei dat men twintig passen afmetei p dUo ilitand U ubali in dan grond ken het politiebureau het raadhuis en de banken Een agent werd door een steen in den nek geraakt en een gendarme werd gewond Koning Leopold van België is nog nie naar Lormoy teruggekeerd Op bet laatste oogenblik heeft hg zgn reisplan gewijzigd omdat de minister president hem mededeelde dat zijn aaawezigheid in Brussel zeer noodig was voor de te voeren ooderhandelingeni Die onderhandelingen duren nog steeds voort Men koestert de hoop dat de koning de onmogalgkheid zal inzien de Congoacte in den thans daaraan gegeveu vorm te handhaven en dat derhalve nieuwe concessies noodig ziJn Dinsdag vergaderde de Commissie van Zeventien neg eens naar gemeld wordt zal de oudminister Beernaert in de bijeenkomst voorstellen dat de commissie aan de regeering verzoeken zal het ingediende ontwerp in te trekken en aan den koning om aannemelijker voorn aarden te vragen Dat het ontwerp zooals het thans luidt in de Kamer zal worden aangenomen is beslist uitgesloten want de geheele linkerzijde en ze en Ijden der clericals meerderheid hebben zicb reeds tegen het ontwerp verklaard zoodat de tegenstanders nu reeds de meerderheid hebben Gelukt het echter deu koning tot betere voorwaarden te bewegen dan zon allicht een gedeelte der tegenstanders kunnen worden overgehaald om zich met het ontwerp te vereenjgen De geheele quaestie is maar of de koning tot betere voorwaarden zal te bewegen zijn Daaraan wordt in België maar al te zeer getwijfeld De Brusselsche Patriote bevat een zeer sensatiewekkend artikel dat de Congoqnaestie nog ingewikkelder maakt Daarin wordt uiteengezet dat de koning den Con ostaat eerst wilde schenken aan België als een soort nalatenschap en later op het denkbeeld is gekomen dien staat reeds bg zjjn leven als Belgische kolonie te doen beschouwen Doch volgens de artikelen 913 en 920 van het Belgische Burgerlijk kan een erflater slechts beschikken over een vierde gedeelte van zijn nalatenschap wanneer hiJ als koning Leopold drie wettige kindereu heeft Dit geldt ook voor schenkingen b j het leven die niet meer bedragen mogen dan een vierde gedeelte van het geheele bezit De Patriote onderstelt nn de mogelijkheid dat de eventueele erfgenamen van den steken moest dan souden de tegenstanders op het commando Marscbl elkander te gemoet gaan en op tien passen van elkander schieten Deze regeling vonden de heeren evenwel niet geschikt Mijne heeren wie herinnert zich hoe het biJ Lermontow beschreven is f vroeg Van Koren lachend Ook bij Turgeujew duelleert Basarow met iemand Er valt niets te herinneren zei bstimowitch ongeduldig Meet tien passen af dat is alles En biJ deed drie schreden als om aan te tonnen boe men afmeten moest Boyko telde tien schreden en zijn kameraad trok de sabel uit de schede en maakte op dien afstand twee strepen op den grond Onder algemeen zwijgen namen de tegenstanders hunne plaats in Mollen I dacht d diakoon die in de struiken zag De uitdaging geschiedde door Nikolai Waiiiljewitch zei Scbeschkowsky Dat wil zeggen ge hebt het eerste schot Dit met een hoofdbuiging naar Lajewsky Zoo is het als ik m niet vergis Zoo is het zei Boyko Lajewsky spande den haan en hief bet iware koude pistool op met des loop naar bovan Hü vergat ziJn jas lo te knoopen daie knelda hem aan den schoader en ondat dan trm ao ijjn urn ging omhoog aliof da koning de rechtmatigheid der schenking of der erSatiug bestrijden en daarover tegen den Belgischen Staat een proces gaan voeren Dit klemt te meer daar volgens het door den koning eenmaal opgestelde Congo nesische recht de souvereiniteit van den Congoitaat het persoonlijke eigendom is van den koning en dat daaronder ook alle roerende en onroerende goederen vallen De Köln Zeit verneemt dat die qaaestie ook in de Commissie van Zeventien besproken is en dat daarin ii voorgesteld de Congoakte zoodanig te wgzigen dat hierin niet van oen schenking maar van een afstand op grond der verdragsrechten van België wordt gesproken Dan zouden de dochters des Konings niet in staat z jn volgens den Code civil na den dood van koning Leopold hnn aandeel te vragen in alle bezittingen van den Congostaat De qnaestie is echter niet zoo gemakkelgk op te lossen naar het schjjnt nn zal tot heel wat hoofdbreken aanleiding geven De president van het Perzische Parlement deelde in de Maandag gehouden bijeenkomst mede dat met de Sjah de volgende overeenkomst is aangegaan De Sjah stemt toe in de verbanning van Saaded Daonleh en van de reactionnaire priesters en ju de bestraf ng der personen die oalnstes verwekken Hg veroorlooft Alaed Daonleb en diens broeder naar Perzië terng te keeren Voor de bewaking van het Parlementsgebonw wordt een bijzondere Igtwncbt van 200 man infanterie aangewezen Alle troepen ook de kozakkenbrigade die tot nog toe een soort onafhankelijke troepenmacht vormde komen onder het recbtstreekscbe bevel van den minister van oorlog De Russische officieren worden alleen met de oefening der troepen belast doch worden van elk troepencommando ontheven Deze voorwaarden door het paHement gesteld zijn door den Sjah aangenomen Daartegenover zal het Parlement bet nieuwe kabinet erkennen Da Sjah heeft een schriftelijke verklaring uitgevaardigd waarin hij zegt op den Koran gezworen te hebben de grondwet te zullen eerbiedigen De Times correspondent weet weinig goeds te zeggen van de nieuwe ministers De minister president Nizam es Saltanch is een bekende peroonlgkheid een reactionnair een bureaucraat die door lijn willekeurige handelingen als gouverneur van Arabistan voor eenige jaren protesten der Engelsche regeering uitlokte Hg werd toen ontslagen met de belofte dat d Perzische mouw van blik was Hü herinnerde zich zgn haat tegen dat bruine voorhoofd en dat kroeshaar en dacht dat hg gisteren zelfs in het oogenblik van haat en toorn niet op een mensch zou hebben kunnen schieten Vreezende dat de kogel van Van Koren toch nog onvoorziens zon kunnen treffen hield biJ het pistool al booger en hooger en hoewel hy gevoelde dat te openlijke grootmoedigheid onedel en niet grootmoedig was kon bij toch niet anders Naar het bieeke spotaehtige gezicht van Van Koren ziende die schgnbaar van den aanvang af overtuigd was dat zgn tegenpartij in de lacht zon schieten dacht Lajewsky dat nu Godlof alles zon eindigen en dat het slechts noodig was den haan over te halen Hg kreeg een hevigen stoot tegen den schouder het schot viel en in de bergen antwoordde de echo Paf pat Van Koren spande den baan en keek op zijde naar Ustimowitch die nog gestadig been en weer liep met de henden op den rug en nergens notitie van nam Dokter zei de zoëloog wees zoogoed niet als een slinger heen en weer te gaan het schemert mg daardoor voor de oogen De dokter bleef staan Van Koren richtte het pistool op en mikte op Lajewsky Nu is het gedaan 1 dacht Lajewsky Hy baatda ai ward koud en ion gaarna op xjjde regeering hem gedurende vjjf jaren geen ambt zon toevertrouwen Zgn benoeming tot minister president en die van een prjns van den bloede tot minister van oorlog worden als een succes voor de reactionaire partg aangezien Men twgfelt er derhalve aan of deze minister ooit met het parlement zullen kunnen samenwerken Verspreide Berichten Fbihxkux Voor het Parjjsche hof van gezworenen is Dinsdag het proces tegen Hervé begonnen die in zijn blad La Geurre Sociale de Fransche troepen in Marokko geunifurmdo bandieten had genoemd Ook de uitgever van het btid Merlo die de troepen welke in het wgnbouwzniden de orde moesten gaan herstellen tot ongehoorzaamheid had opgezet en twee medewerkers Vigo en Rouiset hebben zich te verantwoorden Als getuigen zgn opgeroepen Clemenceaa Picqaart Pichon Freycjnet Thomson Briand en vele andeie politici BEi au Een telegram uit Constantinopel Ie Brussel ontvangen meldt dat Ednard Joris door den soltan van Turkije is begenadigd Joris is indertijd tot den doodstraf veroordeeld wegens zijn medeplichtigheid aan den aanslag op den sultan op 21 Jali 1905 ZiJn medeplichtigheid moet hierin hebben bestaan dat hij op de hoogte is geweest van de plannen der samenzweerders en hun een onderkomen heeft verschaft De Belgische regeering in verschillende comité s hadden herhaaldelijk bij den sultan aangedrongen op tijn invrpeidstelling en deze pogmgen z n thans met succes bekroond S i gi In antwoord op de gelukwenschen van de Senaat sprak Koningin Victoria haar voldoening nit over de door het buitenland betoonde sympathie en over de toenemende hartelijkheid in de betrekkingen tusscben Spanje en andere logendheden Italib Te Palermo is men nog altijd aan bet doorzoeken van het door d namietontploffing vernielde buis Men heeft nn een meisje van vier jaar te voorschpn gebracht dat nog leefde I Het is dadelgk naar het ziekenhuis gebracht Enrico Toselli is voor het eerst na zjjn huwelgk met gravin Montignoso als kunstenaar opgetreden en wel in het censervato gesprongen ol omgevallen of gestorven zgn zoo verscbrikkelgk was de gewaarwording die hg nu gevoelde De loop van het pistool op zün gelaat gericht die uitdrukking van haat en verlichting in Van Keren s geheele houding en deze moord die een ordentelgk mensch opklaren dag iu tegenwoordigheid van fatsoenlg ke lieden volbrengt deze stilte die onbekende macht welks Lajewsky noopt te bljjven staan en niet te vluchten hoe geheimzinnig en onbegrgpelgk was dati De tyd gedurende welken Van Koren op hom mikte scheen Lpjewaky langer dan do nacht Hg zog smeekend naar de secondanten ig verroerden zich niet en zagen bleek Het was of men moord en dood rook Schiet sneller I dacht Lajewsky en hg gevoelde dat zgn bleek bevend jammerlijk gezicht nog grooteren baat in Van Koren moest opwekken Ik dood hem dadelgk 1 dacht ven Koten op Lejewsky s voorhoofd mikkende terwijl hg den vinger aan den trekker bracht Ja in elk geval ik dood Hij doodt heml weerklonk eensklaps van zeer nabg een wanhopige uitroep Wordt vervolgd