Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1908

o 10580 408te tJaai i aii IcIsIlKiii i S9 V D V E tt ï E N T I E N worden gejihats vnii 1 ï regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote jjetters worden hei ekenti naar plaatsruimte hizcndiii van Advertentiën tot 1 uur des midd Woensdag 1 Januari 1908 GOMCHE COURANT IMeuwS en Adrertentiehlad êoor Gouda en Omstreken I Teleloi II Mo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is 1 2S franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommeri VIJFCENTKN i M y IV Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Wegens den Nieuwjaarsdag verschijnt de Goud ehe Courant Woensdagavond niet iiE L isGEVi Inrichtingen welke gevaar schade of hinder ku nkn veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS Gouda Gelet op de arlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algeraeene kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van 1 De Directie der Stoom Bierbrouwerij Maat t happij i t Haantje te Amsterdai om vergunning lot plaatiing van een gasmotor van 3 P K voor het in beweginp brengen van een ijselevator in het perceel gelegen aan de Molenwerf Wijk B No 23a Kadastraal bekend Sectie C No 2483 1 A Binée te Gouda om ve gunning tot oprichting eener smederij in het perceel gelegen aan de Nieuwe Haven Wijk N No 14 ICadastraal bekend Sectie B No 530 3 C de Zwart te Gouda om vergunning tot het oprichten aener inrichting gedreven door een gasmotor van 8 PX voor het in b2wes ing bren gen van zijn orgel het opwekken van electri ch hcht en hel laden van accunwlatorcn in het perceel gelegen aan de Rozeudm Wijk M No lu Kadastraal bekend Sectie C No 1930 Dat op Dinsdag den 14 Januan iqo8 des na middags ten iV ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende dne dagen vóór iien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen De aandacht wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande jwispruclentie niet ti t beroep gerechtigd cijn ZIJ die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen ten einde bun bezwaren mondeling toe te lichten Gouda den 31 December 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Wat za l het ons br engen Een nieuw tijdperk ligt voor ons Onwillekeurig staan we een oogenblik stil in t drukke leven van stoom en electriciteit We slaan een terugblik in t ver leden en we willen een tipje oplichten van de gord n die voor de toekomst hangt Wat zal het nieuwe jaar ons brengen Allerlei antwoorden hooren we al geven we willen zoo graag den tijd voorOitloopen en we weten er geen schijntje van Denk eens na over den staatkundigen toestand van ons land toen 1907 voor de deur oud Wat waren we niet optimistisch gfestemd over de victorie die Minisitei Staal ni de Tweede Kamer had behaald wie zou gedacht lebben dat die kloeke staatsman zoo kort daarop het veld zou nigeten ruimen Wie haa in den laafsten tijd een Kabinet crisis van zoo n ernstigen tgijfè verwacht i Ver lUende bladen wijden er artikelen aan erf weten al wat 1908 ons zal brengen fewoonlijk echter komt het anders uit dan men had verajoed Toch gaan we voort met te turen naar t geen er aan de horizon der toekomst opdoemt Van kindaf zijn we dit lewooii te doen Vol idealen gaat de jongeling t nieuwe tijdperk in het brengt hem een stap nader aan het doel van zijn streven Oodddidr dat livj iie heeftf gerwt hem moed om met onverdroten ijver voorwaarts te gaan Vroolijk gestemd op den Nieuwjaarsdag gaat hij naar en met zijn vrinden zijn famihe bezoeken om ze alles goeds te wenschen en zijn hartelijke handdruk zegt U dat hij het meent Jong Holland wakker en levenslustig slaat hoopvol den nieuwen weg in die leidt naar t onbekende Gelukkig voor hen gelukkig voor ons allen weten we niet wat het ons brengen zal vreugde of tegenspoed JWaar een wensch moet ons ook van t hart In de eerste plaats aan onze Koningin Weer staat Hare Majesteit voor eene moeilijke taak Moge Zij gesteund door Haar GemaaL de wijsheid ontvangen die Zij m deze dagMiNzoo hoog noodig heeft Een gelukwenschNaan t Bestuur onzer stad dat met den Bekwamen leider aan t hoofd de geme ntebelangen zal behartigen Moge ej n 1908 veel goeds tot stand komen Kr wordt veel van ons gemeentebestuur gevraagd en verwacht de taak woidt er niet gemakkelijker op In het Nieuwe jaar zal het nieuwe Ziekenhuis verrijzen waarvan men de grondslagSn haast heeft gelegd Laat ons hopen dat iet in de toekoaat met te veel van de draagkracht der gemeente vordert Wij zijn van oordeel dat het vooral voor on e stai een aanwinst moet worden Onze gemeente ligt te dicht bij de groote steden waar de specialiteiten op medisch gdhied wonen oodat er van buiten niet zooveel patiënten naar t Goudsche Ziekenhuis zullen komen Uet zal dus in de eerste plaats in eerfgroote behoefte van Gouda voorzien Wil men dus zijii zorgen beter wijden aan de zieken ook voor de gezonden zal ons Stadsbestuur waken getuige de de raBhighVoorstellen vau ons Dagelijksch BestSir Vreemdelingen dièyover onze stad spreken geven wat de iJ Si betreft er dikwijls niet hoog van op Hei is bij ü een echt waterland zoo sprearf men van buiten over onze gemeei4j We juichen het dus toe als B en lÈ qiet voorstellen komen die den geziKtieidstoestaijd ten g komen een wijken Veel is er reeds lU onze stad verbeterd en wij hopen dat men op den ingeslagen weg zal voortgaan De Gezondheidscommissie zal ook in 1908 niet stil zitten en veel van zich doen hooren Op t gebied van handel en industrie mag Gouda nog wel een woord meepraten Mogen die middelen van bestaan ook m den nieuwen tijdkring groeien en bloeienl Hebben we getrouw aan s mensehen natuur vooral het oog op de toekomst het verleden vergeten we niet De ondervinding is de beste leermeesteres Bij t opmaken van de balans overziet de koopman wat hij in 1907 heeft gearbeid Hij zal zijn voordeel doen met hetgeen de afgesloten periode hem heeft geleerd Ieder van ons heeft op den altijd plechtigen Oudejaarsavond een terugblik geslagen in t verleden Vreugde en droefheid wisselen steeds af Hoevelen ontvangen op den Nieuwjaarsdag een gelukwensch met een droeven ghmlach Er wordt zooveel geloden en gestreden Wat zal het ons brengen die vraag blijft voor 1908 ons op ds lippen I Laat ons winst doen met hetgeen achter ons ligt de handen mt de mouwen met lust en moed den strijd weer aanvaard Wat er gebeuren zal In de oudheid trachtten de wichelaar i reeds de toekomst uit den loop d i ster ren te bepalen Liever willen wij ons werk toetsenen t geen achter ons ligt en beter en v standiger handelen gedachtig aan eengedichtje van Staring Mijn ziel raap wijsheid uit dit werk Streef hooger dan dit aards e perk Of hier bencén de wereld woel Blijf gij gedaelitig iu uw doel Staar vroolijk juichend naar de Kust Waar aller zorgen woeling rust Waar Smarte knaagt noch Twistvuur bram Noch Zinbekoring strikken spant Mijn Ziel daar is uw Vaderland Reuter eint uit Belgrado dd 30 Dec In antwoord op de inteipellatles omtrent vrijstelling van rechten toegostsan aan een soikerlabriek wnarbg tevens dt ministan van plichtverzoim werden besebnldigd teekende de minister president protest aan tagen de gedane beweringen en stelde hg in liet li6bt dat de radicalen steeds opkomen tpgen onrechtmatige handelingen Eeii herhaling van dergelijke bescbnldigingen ua maken dut de Skoeptsjtine op een kolflehuis zon gaan gelgken Het jaar 1907 loopt ten einde Het was voor Dailschland hét jaar waarin aan de conservatiefclericalo meerderheid in den Ruksdag een einde werd gemaakt waarin ten gevolge van do Hijksdag verkioiingen een iialionale een conservatieMiberale meerderheid ontstond In het llerlinor Tageblatt maakt Paal Michaelij de balans op vnn die meerderheid Kn dan mout hem de zacht van het hart dat d e combinatie op economisch gebied slechts ontgoocheling beeft gebracht Daar brood dure iteenkolen duur geld dat zijn de reeultateo vau het jaar 1907 FEVILLET OX HET TWEEGEVECHT Roman naar het Russisch m De zoöloog hiBdacht zich eren en zei Ja datJ wa8r Samoylenko klopte zachtjes met den vinger aan het venster Lajewsky scbrikte en knk om Wanj Nikolai Wasiiljevitch wenscbte afscheid van je te ntmen zei Samoylenko Hij vertrekt zoo dadelgk Lajewsky stond op en liep naar het portaal om de denr te openen Samoylenko Van Koren en de diakoon traden binnen Ik kom slechts heel even binnen begon Vu Koren die re eds spijt bad aan zijn gefMl toegegeven te hebben Het is alsof ik B f wilde opdringen dacht hij en dat is dwaas Neem mg niet kwalijk dat ik n stoor Mi hü daarop achter Lajewsky de kamer binnentredende maar ik vertrek zoo dadelijk en ik voelde my gedrongen n vaarwel te ngna Ooi weet ol we ooit elkander teriipifw Uet doelVmg genoegen Wees zoo goed tel Lajewsky den gasten zoo onbeholpen stoelen Vevende alaol hg ze den weg wilde versperrni terwül hg zelf zich de handen wrgvendei midden in de kamer bleel staan Gedenk mijner liet in boosheid Iwan Andreitchl zei Van Koreftv Het verleden te vergeten gaat niet het is te trenrig en ik ben ook niet gekomen met de bedoeliiig om vergiffenis te vragen of tVrerzekeren dat ik geen schuld beb Ik handelde oprecht en mjjne overtuiging is sedert ook niet veranderd Het is waar ik dwaalde ten opzichte van n maar we struikelen zeKs op den reebten weg dat is eenmaal menschelgk al dwaalt men niet in hoofdzaak dan doet men dat nog wel io bijzaken Niemand kent de eigenlijke waarheid Ja niemi itd kent de waarheid zei Lajewsky Na vaarwel I God geve n alles goeds I Van Koren gaf Lajewsky de hand deze drukte haar en maakte een bniging Denk in vriendschap aan mg zei Van Koren Groet uwe vrouw en zeg haar dat het mij spjjt haar niet persoonlijk mijne acbting te konnen betuigen Zy is thnis Lajewsky ging naar de denr en zei in de udere kamer Nadja Nikolai Wassiljewitch wenscht afscheid van je te nemen Nadjeshda Feodorowna trad binnen zg bleet aan de denr staan en zag verlegen naar de gasten Haar gezicht stond verward en verschrikt en z i sloeg de handen over elkaar Ik vertrek dadelgk Nadjeshda Feodorowna zei Van Koren en ben gekomen om afscheid te nemen ZiJ reikte hem aarzelend de band en La jewsky boog nogmaals Hoe bekjagenswaardig zgn ze bolden dacht Van Koren Dat leven komt hnn dnor te staan Ik ga naar Petersburg en Moskon kan ik u ook iets van daar zenden dat gB noodig hebt f vroeg hij Nadjeshda Feodorowna zag onrnstig haar man aan eu antwoordde Ik denk het niet Neén niets zei Lajewsky zich de handen wrgvende Doe mgne groeten Van Koren wist niet wat hö zeggen kon en moest n toch voor hj binnenkwam had by gemeend veel goeds en bartelgka te zullen spreken Zwggend drukte hg Lajewsky en diens vrouw de hand en verliet hen met een be rnkl gemoed WW een raenscnen zei de diakoon halfluid Van Koren volgende Mgn öod w t een menschen zijn dat I Dezen wijnstok beeft waarlgk Gods rechterhand geplant Heere öod Heere God De oen overwon dnizenden en de ander ontelbareo Nikolai Wassiljewitch zei hg vol vnnr woi t ja wel dat je vandaag den grootsten aller menschelgke vijanden den trots overwonnen hebt Och loop heen diakoon Wat zi n wj voor overwinnaars Overwinnaars kijken als adelaars en hö is schuw terneergeslagen buigt als een Chineescb afgodsbeeld en ik ben trenrig Achter hen werden voetstappen hoorbaar het was Lajewsky die hen achtei opkwam om hen te begeleiden Aan de haven stond de bediende mi t de koffers en een weinig verder stonden vier roeiers Wat waait het brrr zei Samoylenko Het stormt bepaald op zee Hu Je treit het niet Kolja Ik ben niet bang voor zeeziekte Dat is het niet als je met het boutje maar niet omslaat Je bad met de sloep moeten gaan Waar is de agentensloep P riep hg deni roeiers toe Reed vattrokken Excellentie Eo die van Me douanen f Ook al weg Waarom heb jelni dat niet gezegd raasde Samoylenko Ezels Slot volgt