Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1908

G ¥ MDERIND voor het herstel der orde en het onderworpen der pretendenten Dat de gezant Kegnanlt er in geslaagd is een overeenkomst tnc cben Frankrijk on den sultan tot stand te brongen noemt het blad oen der gelukkigste wendingen in de Marokkuansche quaostie en bet dringt er biJ hot parlement op aan de rogeenng te stennen die op deze wiJ4e de oplossing der bang nd quaestie poogt te verkrijgen In do jongste zitting van bet proces tegen de oiidertoekeiiaars van bet Wiborgscho manifest is het vroegere Doema lid Ramisjili die in de ziliing van Vigd ig in onmacht viel opnieuw befiig tegen do regeering uitgevaren De verdediger der constitutioneeldemocratische beklaagden de bekende criminalist Maklokot hield een geestdriftige rede waarin by verklaarde dat dit ijioces slechts een politieke maatregel was Jo grootste zonde der regeering wat dat zg rechters tot dienaren der politie maakte Do Minister v in justitie had in de volksvertegenwoordiging godreigd met de afzetbnaihoid der rechtei Het stond echter nog te bowgzen of er in Rusland wel reebtors waren daarna kVain do vraag of m de onafzetbaarheid waard waren Nadat Maklakof liet woord gevoerd had zagen d andere 60 ndvoMlon namens bun cliéalon van de verdediging at De adtocnat Alexandrof zeide wij ign op dit oogenblik geen advocaten maar slechts burgers en kiezers der Doema De ambtenaar van het openbaar ninistorie Sieberg zette daarop bot juridisch standpunt der legeering als volgt uiteen doop stelling van bet manifest in Finland was niet strafbaar maar wel de verbreiding er van in Rusland Toen de beklaagden bet gebouw verlieten werden zg door een dichte menigte stormachtig toegejuicht De kadet Roditsjef hield een toespraak tot de menigte waarin hg da overtuiging uitiprai dat de beklaagden nog eens bun oude zetels in de Doema weder zonden innemen B F MWIJNIIAABDEN Gied nieuws voor Gouda Zenuwachtigheid rugi gn gel kleur slapeloosheid prikkelbaarheid slechte eetlust rusleloosheid ziju allo teekenen van niergift in het bloed Foster s Rugjign Nieren Pillen geven bnlp en kracht aan de nieren zoodat ze niet alloi n die vergiften wegvoeren maar het bloed volkomen en regelmatig filtreeren eo zoodoende een terugkeer der kwaal voorkomen Daarom juist geven Foster s Ri pijn Nieren Pillen een blgvende geneziI De beer C A Janssen MêrwedeK Taal te Maarssen deelt ons mede Gedurende acht jaren heb ik aan een nierkwaal geleden Dcie opeobaarde zich door een hevige pgn in de rechterzij onder de ribben en bjj de ruggegraat in het smalle edeelte von den rag Het was een loome terneerdrukkende pijn die iemand droefgeestig stemde mgn enkels en polsen waren menigmaal opgezwollen en de nrine was hooggeel gekleurd en liet een wit bezinksel na Ik had laat van maagzuur en wat ik ook aanwendde ik kon niet tot beterschap geraken Mijn aandacht werd getrokken door de goede berichten omtrent Foster s Rugpijn Nieren Pillen en ik bestelde een doosje Do nitalag overtrof alle verwachting want reeds na twee dagen de pillen te hebben gebruikt gevoelde ik een groote verlichting Met den dag nam miJn beterschap toe en na bet eerste doosje te hebben geëindigd gevoelde ik baast geen piJn moer Gaarne zal ik dit goede geneesmiddel aan eventneele lijders reeommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Let er op dat gij de echte Foster s Rugpijn Nieren Pilllen bekomt elke echte doos voert den naam voluit benevens de handleekening van James Foster Zij zijn te Gouda veikrggbaar bjj de Heeren Wolft Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 411 75 voor één of f 10 voor zes doozen Verspreide Berichten DUITSCHLAND Het was te verwachten dat het doodschieten van een student in Mttnchen door een politieman wel een nasleep zou hebben Vier liberale afgevaardigden van dan Beierschen landdag hebben een interpellatie te dezer zake aangekondigd Naar het heet gaat de mfnister van koloniën Dernburg als de koloniale aangelegenheden zgn afgehandeld ziJn voorgenomen reis naar Zuid West Afrika omlernemen In Alslaben zijn naar laid van een telegram uit Essen twee anarchisten gearresteerd dia zich als mijnwerkers vorhnurd hadden Vele anarchistisebe geschriften zgn in beslag genomen Wegens hun tactvol en energiek optreden tegenover de Pooltclie ichoolttaking Het Wgi voor de hand dat zjj op het eco j nomische leven een ongnnstigen invloed moeten oefenen omdat € de werklieden er toe ïallen brengen door loonstrgd betere arbeidsvoorwaarden te vurkrügen jnist in een njd dut du ni orheiil mol nioeilukheden voor dtsn af et hoeft to RLr den Bn waar de eoonomisclie kracht v n hit Dnil sohe volk ondankH allen teg nspoed toeneemt daar zal hot nog langen tijd van ingespannen anbeid en verstandige terug bonding van elschen aan de geldmarkt behoeven voordat betere eeonomische toestanden kunnen intreden En geheele ophetling van de economische depressie zal eerst knnnon ontstaim als de beschermende rechten zijn verdwenen Dit ia de Achillespees van den nieuwen koers De nieuwe meerderheid kun slechts samengaan zoolang de agrarische politiek niet wordt aangetast Daarover heeft Hillow van den aanvang af geen twyfel gelaten De strtjd lusschen bescherming en vruhandel is door een wapenstilstand tot zwygen gebracbl Maar de tijd waarin biJ weer zal hervat worden moet komen Kn dan zal Uu eerst ten einde gebracht kannen worden met de overwinning der vrahandolsbeginselen Volgens een telegram nit Rome beeft de de minister van oorlog genoraal Vigiino zgn ontslag ingediend en is senator Severino Casano tot zijn opvolger benoemd In rapporten van militaire commissies van enquête in vakbladen en in de couranten was al sinds gernimen ti d gewezen op de noodzakalgkheid van bet optreden der overheid tegen een geest van verzet die onder een groot deel van het leger vooral in officiers kringen heerschte De persoon van don minister van ooilog werd door de opposiiiepers als de groote hinderpaal afgeschilderd voor alle verbeteringen en thans is Vigano voor de van zooveel kantin op hem geoetende pressie gezwicht Giolitti had er bfj den Koning op aangedrongen thans de p ir tefeuille aan te bieden aan een parlementariër die geen militair was In hel Hongaarsclie Magnatenhuis richtte Jy afgevaardigde Laszkary bi de behandeling van het ontwerp tot verhooging van Hongarije s aandeel in de gemeenschappeiyke lasten scherpe aanvallen tegen de regeering Het ontwerp strekte tot oecunomiacho bevoordepling van Oostenrijk tegenover Hongarije zeide b j en daarom moest het verworpen worden Baron Pronay voor niet minder hdftig tegen het ontwerp uit bg noemde de verbooging van Hongarije s aandeel in de lasten een schande voor het Hongaarsche volk zoowel als voor de regeering Jraaf Zichy zeide het te betrearen dat de verhouding tusscben beide rijksheltten in den laatsten tgd zooveel te wenschen overliet Daarop nam minister president VVekerle het woord Hij verklaarde dat de Hongaarsche regeering zich niet slecht in staatkundig maar ook in oeconomisch opzicht in een moeielljk parket bevond Hongarije had veel van de sympathie van het bnitenland verspeeld Allo ondernemingsgeest was verlamd en Hongarije s oeconomisch leven dreigde op een hellend vlak te geraken Dit was de reden die de totstandkoming van den Aasgleich tot een onafwijsbare noodzakelijkheid maakte Het ontwerp werd ten slotte aangenomen De terugroeping van generaal Drude en zun vervanging door generaal Damade heeft in Frankrijk tot allerlei zonderlinge gernchten aanleiding gegeven Slechts de Radical noemt den gezondheidstoestand van den bevelhebber als de oorzaak van ziJn aftreden Alle andere bladen beweren dat zijn onbekwaamheid en ign besliste weigering om de bevelen op te volgen die hem uit Pargs gezonden werden zijn aftreden noodzakelijk maakten Clemencean laat in verband daarpiede door de Agence Focrnior mededeelen dat de regoering geen oogenblik met generaal Drude ontevreden is geweest zij is hem inte endeel dankb iar dat hiJ spaarzaam is geweest met het leven zgner ondergeschikten De Temp3 noemt die nota onnoodig daar er geen gronden bestaan voor bet ontkennen van het feit dat er sedert lang tusschen Drude en het kabinet verschillen van meening bestonden wgl Drude met de hem toevertrouwde ma iscbappen niet voldoende gewerkt heeft De afgevaardigde Gerault Hicbard geeft alleen aan generaal Drude de geheele schuld voor den ilechten gang van zaken in C isablanca Hg overweegt verder de mogelgkheid Muulay Hafld tegen sullan Abd el Azis uit te spelen Maar daartegen komt de Temps beslist op Hi t ligt geheel in de Ign der Fransche politiek en wordt bovendien door de Acte van Algeciras gebiedend voorgeschreven dat de mogendheden zullen pogen Sultan Abdel Azis te handhaven en dut kunnen zg bet belt di or met hem saam te werken hebben in de Provincie WeBl Pruisen oen aantal onderwijzers en leeraars bij het einde van het jaar ordeteekanen gekregen Bei gir De Antwerpenaar Edward Joil s die na twee jaar gevangenisstraf wegens deelneming aan een complot tegen zjjn leven gratie heeft gekregen van den sultan van Turkge is Zaterdag te Antwerjien aangekomen Zijn vriend Resselaer die beni van Biussol at vorgezeldt verklaarde dat zjjn gezondheid erg geschokt is zoodat bij voorioopig niemand zal kunnen ontvangen Zgn vrouw die in Geneve vertoeft zal eldra mede in Antwerjien zgn ENaEI iSD De Indische advocaat Gbandi die de hoofdaanvoerder is van de parig van het verzet legen de anti Aziatiscbe wetgeving in Tran Ir vaal is met twee andere Indiérs en diio Chineezen veroordeeld um binnen twee dagen Transvaal te vet laten RcSLiNU In Moskou houdt men een inzameling van geld om den borgtocht te betalen waartegen vele leden der eerste doema die terecht staan wegens het onderleekenen van bet Wyborgschft manifest en die verinoedelgk wel veioerdeeld zullen worden op vrije voeten nllen gelaten worden tusscben hot geding in eersten e tweeden aanlog R eds zgn l j tuillioen roebel bgeen Men rekent dat voor eiken veroordeelde een borgtocht van 10 000 roebel zal wolden vereiscbt Namens de leden der Ojiposilie in de tegenwoordige doema is Moeremtzew na afloop der zitting Zaterdag een adres van hnide nongeboden voor het door de leden der eerste doema gestelde voorbeeld Ahgbika Het beet dat de Japanscbo consul generaal in Ottawa Canada is teruggeroepen ook al omd tt hjj niet krachtig genoeg is opgetreden bg de laatste anti Japansche on lasten Er wordt verandering gebracht in t plan voor het Panamakanaal De sluizen van de oostzijde komen 6 7 kilometer landwaarts in om ze tegen een bombardement te beschermen Dat geeft een besparing van 24 millioen gulden bovendien Hlanken uit Schoonhovea cxxxn De koude snerpt En sueeuwlucht werpt Haar donzen vracht In killen nacht Op de aarde neer En dekt haar teer Als wilde zij Het bar getij Verzachten En onlmachten Maar wintervorst Uit volle borst ih Blaast over veld en wei Als wilde hg Zich wreken t Zwerk verbreken In koude ochtendlucht Verbreekt een bange zucht de stilte De kilte Van den scherpen nocdenwind Doet moeder huiveren en kind Hg blaast door t dunne rokje been De koude dringt door merg en been En vlugger trad Op donzig pad Hel tweetal stadwaarts heen Met rassche schreén Zy klopten aan bij Valk cum aula En spraken Heeren bg gemis Aan voeding en aan kleeding Vragen wiJ naar uw meening 01 ook de Bgbel soms verbiedt Dat ons barmhartigheid geschiedt Zeg eerst tot welke kerk gg hoort Voor wg n itaan te woord Zoo riep de gansche troep in koor Wel vrienden ik behoor Geen enk le kerk Maar doe en werk D hoogste wet I Die heeft geen grens gezet Maar alien ziJn wg mileri broeden En in den nood elkanders hoeders Vrouw genoeg ga ongetroost maar heen 1 En allen schreeuwden Neen 1 Huichelachtig politiekChristendom 1 driewerf gevloekt I Komt een weduwe vragen om brood Voor zich en haar hongerende kinderen dan moeten eerst de kinderen naar de CbriateIgke school alvorens stenn gegeven wordt Komt een arme drommel hulp vragen dan wordt eerst onderzocht tot welke kerk hg behoort en daarna verwezen naar het armbestuur dier kirk dat zoo pas zich onmachtig verklaarde meer itenn te geven Heelt zoo n takker het ongeluk tot geen kerk te behooren dan ia bespotting en rergaUlog nog zijn deel En komt een vereenieing of een laudawet bg het sledeiyk bestuurlaankloppen om geld voor voeding en kleeding voor het arme schoolkind dan hoort bet kind bjj do moeder of voort ons naar het staats soclalisme Eo dat zgn geen losse uitspraken van den enkeling Neen zoo spreken en handelen dominees onderwyzere politieke personen hier en ook in Engeland De nieuwe wet op de aoboolvoeding bepaalt dat plaatselg ie rader bevoegd zgn voor schoolïoeding te zorgen waarvoor zg echter de belasting met niet meer dan een halve atuiver is het pond sterling mogen verhoogen De behoudende meerderheid in den Londonschen graafschapsiaad enkelen leden dier partg stemden met de vooruitBtrovenden samen beeft echter besloten van die bevoegdheid geen gebruik te maken do schoolvoeding aan particulieren overlatende ofschoon er aangetoond waa dat in velschillende Landeiiscbe gemeenten de particulieren by lange na niet in de beboette voorzagen Eenige conservatieve bladen noemen het beslnit van don grn itschapsraad een taktiaelie fout Een liberaal blad zegt dat het erger is dan dat harteloosheid En dat ko nt dan nog preeken om ouders over te halen hun kinderen naar de Ohriatelgko school te zenden dat vloekt en too nt en vervloekt allo die de openbare aohool verkiezen boven de hunne Laat do kinderkena tot mg komen en verhindert ze niet 1 Juist uw harteloos christendom dat niets anders beoogt dan macht in huls en school en kerk en met dit driemanschap te heereehen in den Staat doet allo liefde in nv hart verateenen Uw Christendom ontrooft aan het Kerstfeest alle hoop en glorie en bant uit huie in echoot de naa lenlie de de hoogste wet Dat ia de hinderpaal En datzelfde Christendom zien wg dezer dagen weer bunkeren naar Staatsmacht en Staatsrui als de middelen om ons volk te kerstenen te verleugenen Het beste bewgs vuor uw achgn Christendom is wel dit In de politiek tellen de Roomschen als Christenen moe dan moet ona volk met behulp der Roomschen gekerstend worden Maar wordt er in kerkelgke blaadjes gesproken over zending en predikambt dan ligt heel het zuiden van ons land in de zwartste dnisteriiis van bet Paapsche bggeloot Telt men de Chrietelijke scholou in een gemeente dan wordt de Roomiche school niet meegeteld zooala J Jongebreur deed toen bg op 27 Dec bier kwam preeken voor Christelgk Volksonderwgs en om het Suppletie onde te stgvon Maar die kas is toch niet ledig vrienden P Zg beschikt volgens de laatste rekening toch over rnime middelen is bet niet Maar enün vragen ie altgd vrg I Zoo doen de politieke Christenen Zy hebben hart en ziel uit bet Christendom weggesneden en het gemaakt tot een alle verstgvend dogma waarmee ons volk wordt verlengend en misleid Den lezer heil I JAN BAZUIN binnenland De Eerste Kamer wordt weder böeengeroepen niet tegen 6 Januari a s gelgk aanvankelgk het voornemen was doch tegen Dinsdagavond 7 Januari te half negen Naar wy verneaien geschiedt zulks vooral met het oog op de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp tot goedkeiiring van de overeenkomst betreffende de Suikerconventie dat tegen 7 Jan aan de ori i gesteld Gedep Staten van Zuid Holland hebben besloten dat do verkiezing van een lid dar Prov Staten in het kieidistriet Alphen ter voorziening in do vacature onl staan door het overlgdec van den heer N D Kemink die in 1910 zon hebben moeten aftreden zal plaats hebben op Woensdag 15 Januari 1908 De stemming zal zoo noodig geachieden op Donderdag 23 Januari 1908 en de eventueele herstemming op Donderdag 30 Janaari d a v G emengde Berichten Een treurig ongeval had Zaterdagnorgea te Scheveningen plaats met helaaa doodeInken afloop Hel 12 jarig dochtertje van de wed Harteveld aan het Kolcnwagenslag te Scheveningen ging in een water en vnurnering een glimmend kooltje vnnr halen zy droeg dit over in een open teat tengevolge den hevigen wind geraakten DJ het overbrengen op stfaat hare kleeren in brand Hoewel toegeacbolon voorbSganger slaagden de vlammen te doovett h d zy eehter reed hevige brandwonden W dadolgk in de ziekenverpleging Duinatraat verbonden ts zgn bracht men haar naar het Stedelgk Ziekonhnia over waar ly giiHr T sd onder hevig lyden ten gevolge der opgeloopen brandwonden ie overleden Hen achryit aan het Vaderl Te Rotterdam lyn gisteren 1800 Rnasen nil Amerika ternggekomen om weder naar Bualand terng te gaan Allen klaagden er over dat de toeatai in Amerika zoo alecht la dat er geen brood is te verdienen Per extratrein werden ze van het Maaaatation al naar Leipzig vervoord SEISlEH OFSJIIilIl VAN i MANTELS COSTUMES IVIANTEL COSTUME8 AVONDMAJNTELS BL0Ü8EN BONTMANTELS PELTERIJEN M i vms £ ffflf fy JurMsrifffM ill II Kir ft QRiNKAftN xèm fitgevera t A kïf VBEH l rf STUKADOOR Vronwensteeg J A KAA118 SPEKSLAGER Lange Tiendeweg p l t IpV l van der Steen TAILLEUR Klaiwegaleeg p 1 Firma CG v d Posl H O WERNl K Uirkt M In acht Wacht Ons een ware atryd Past op nw tgd 1 De vyand naakt Mannen waakt I JAN BAZUIN 1 IS B Rul§lng alt d Amsterdapisohe Vischb nilel Gonwe wensctat aan alle menaehen een Gelukkig Mieawjaar J KOFFIE en THEE P Het Compliment vab den Dag A ÜITTENBOGAABD Ci Handel in LANDBOÜWARTIKELEN Lange Tiendeweg 70 I Heil en Zegen toecewenicht aan myn geachte Clientèle A VON LOM J OUI ERKERK 8IGABËNMAGAZIJN p 1 Korte Tieodeveg L v d WOLF Direetefr der Begralenie p l A SLEGT ZEEDWSCH TARWEBBOODBAKKEB p t Mlenwe Hares jl Ondergeteekende brengt by dezen de Heilwenaoh van den dag aan zyne Bekenden en Begnnatigera zoo binnen ala buiten deze atad en beveelt zich by voortduring beleefd aan D KÖRING Lange Tiendeweg Mr Zadelmaker LOUIS BISSCHOP SIGAREN MAGAZIJN p 1 DnbbeW Buurt h RISTKBl OOSTHAVEN B 19 W Li jl Het Compliment van den Dajmaan myn geachte Begunstigera Vrienden eii i amilie G J LUGTffll ÏT Vleeachhonwer en W kdager Spieringatraat F 66 j Veel heil en zegen aan alle V inden en Bekenden i l i M J VAN DER l R8t Lange Groenendaal UI lij W MOBE9 lp l ip 1 P ifftldatraat rif l Joh iCiKei Aa d Horloge n Inntrumenfniakers p 1 J H ÜOK Handel in IJterwaren p f Zengeatraat E W DUMERNIT Café D ORANJEBOOM fjj P L HOFSTBBB CAFÉ p 1 Wilhelminaatraat Het Compliment van den Dag P Hoolmeljer PrJna Hendrikatraat 887 Firma F J v i PAVOORDT CAFÉ P f Zengstraat G SCHÏÏITENIAKER Prins Hendrikitraat V t H LUGTHART in TABAK en SIGAREN p 1 Lange Tiendeweg D 50 Het compliment van den dag i irma B de Jong QoBwe eV P Wt D NIEUWE SCHOENWINKEL p I Wydatraal W WAT DEB STEEN Spekalagerg Gonwe C 71 WISBRUN LIFFMAm MARKT p 1 p I Coillenr p f Bg de jaai wiaseling wordt aan vrienden en Bekenden alle goeds toegewenscht door CORN VAN LEEUWEN Markt Koekbakker f I J J Marée Pz SIGARENHANDEL Raam Waatzyde O 232 Gonda V t T ZAAL Toorli G LU RINBUKG CouBseor Turfmarkt en Markt p l i j Het complinent van den dagaan al myne Vrienden en Begunatigera C M VAN WIJNüii ARDEN j IB LIEl ELT i vlbeschh uwer jl Korte Tiendeweg 2 ip tieeding MMn JOE STAD PA RIJS l ehanjieA SJfoffeérder en Uatr iiêen c VLEKSCHHiuW R en ÖBÏJKSLAQER p 1 Ij llaiige Tienderfég iKE srs éiiii trQT Af3t j Ld f I 1 pge Tilndeweg ï 7 X 4 II SLA GEN Mr SMID p f Lange Tiendeweg O € de Cüoederen Korte Tiendeweg D 18 Gonda p l W STRENG HANDEL IN KAAS Spooratraat wenacht zyn geachte Stadgenooten een gelukkig Nieuwjaar F W VAN OER STEEN POFFERTJES en WAFELBAKKER p 1 Prins Hendrikstraat 771 Wed A Rietveld FRDITHANDEL p 1 Lange Tiendeweg L de HEU BOTER en KAASHANDEL p 1 Nieuwe Haven 198 B BELO JE SCHOENHANDEL Levert en repareert Overschoenen TURFMARKT H 105 Vjt of van ffatMam p t Het compliment van den dag D BOUWER Drtek UHr MARKT 135 De Goedkoope ff inkel SCHOENMAGAZIJN p f Kleiweg hoek Tnrlmarkt C VERGEER BROODBAKKER p 1 Raam O 362 W vao den Heuvel en Zoon FBDIT ea VISCHHANDEL p 1 Qoada Uelk Boter en Eieren p 1 Zengalraat 46 G J BIK in HOEDEN en PETTEN p f Lange Tiendeweg By den aanvang van het jaar wenacht de ondergeteekende lyn geachte Begnnatigera Vrienden en Bekenden zoowel buiten ala binnen de stad veel Heil en Zegen toe J SMIT in Mannfactaren W F VAN KUIKEN Bierbottelaar der Koninkiyke Bierbronwery p 1 Korte Noodgodateeg Ververg vaa Zgden en Wollen Sto lea p f Peperstraat C J ¥ AN DER STEEH bo van ouda bekende OBZOyOB APOTHBBK p f i St Anthonieatraat US WedjVf VAN VLIET I VAK DER POni In Aibak Sigaren Sifkaretten enz p f n LombirdBwatortle H E J va de Pa voordl HC LOGBÏMAKER p f Korte Groenendaal Heil en zegen toejlfewenacht aan al onie Begnnatigera èn Bekenden zoowel bnlten ala binnen de atad De Erven A VAN MEÜR8 Ooathaven Nieuwe Uavea Handef in Binnen en Bnitenlandach Oediateleerd Wyn en Likearhandel De ondergeteekende brengt by deze del Heilwenach van den Dag aan zynegeaohtt Begnnatigera zoo binnen als buiten deze tlad en beveelt zich bg voortduring beleeld aan J ANNAARS Vrachtrjder Kattensingel H A DIESTELHORST p f 1 Onder dankbetuiging voor het rnimschoota genoten vertrouwen wenach ik by den aanvang van het Nienwe Jaar myne begunatigeraen vrienden zoowel binoen ala buiten de tted veel heil en zegen toe My voortdurei d la ÜEd gnnat aanbevelende A J D0NGELMAN8 Kaam Vleeachhonwer Heil en legen toegewensiht aan al éyne Vrienden en Begunstigers en blgf my ateedaop het minzaamst aanbevelen r A H KULI Metselaar Nieuwe Haven No 31 C J BRÜIJCNEl Spekelager p 1 Goawe C 227 Met de aanvang dea jaars bieden onqergeteekenden hun beste wenschen aan Firma J J VERDRIES Fabriek van Stoom en anderewerktuigen Gonda Raam 1 Jannari 1908 U K VIS en Echtgenoote Weatzyde Raam O 303 Uithangbord HALT BIER IS HÉT wenacht yn Familie Begnnatigera en Vrienden een voorapoedig jaar I