Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1908

i o 105d6 408 e Jaargang Woensdag 1 Januari 1908 mmm mmm IMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TelBtao I ADVERTENTIEN worden gepkatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meei 10 Centen Groote letters worden berekeml naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mi l i TcKton Ho St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zen en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per pOBt ƒ 1 70 Afïonderlijke Nommert VIJF CENTEN waar 11 Travatore werd gegeven wai weinig verbaasd den tenor Signer Carlo bani voortdurend vergezeld te zien van eeB politieman Telkens als Albani opkwam kwam de politieman mee Albani wordt door den opera directeur Hammerstein ver Vülgd wegens contractbreuk en daaraan ha4 hg z jn ongewoon gezelschap op de planken te danken Maakt de koekepan als een spiegel Zal Uw vaatwerk doen glinsteren Slijpt de messen zonder krassen blank en scherp MONKEY BRAND is een onmisbaar artikel in do huishouding WEKKLD SUCCK8 De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning ExfracT wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoeet Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIé NTHE is verkrijgbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gebochten in NeiUrland Frankrijk DutUehland Engtkmdy Amenka Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MELIAS IHB werd 9 maal m t Souden S maal met Eers Medailles bekroond MELIASTHE in flacons f 0 40 f 0X0 en f I UELIANTBM in doozen tabletten f O iO en f O ÏO Eenige fabrikanten H K VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Soninghloem Den Haag Verkrjgbaar bfl Firma WOLEF Ji Co Westhaven 198 Gaada GRBNUEL Oouda E B VAN MILD Veerstal B 12 Gouda k BOÜMAN J oorrfr cA PINK8E NieuaerkerkadlJeel A N v ZESSEN Schoenhoven B v WIJK Oudmni r A SCHEER Haaetreehl P W v EDE OadevuLter K ïi D R HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPKK MoereapelU D v d STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DEE HEIJDEN Waddingeveen P A ue GROOT A D JONUH OudetcaUr J P KASTELEIN Polêbreekerdam D BIKKER te Bentchop fVAAIISCaVWIA Ci Laat V niet misleiden door a6 I 8in op Het klooster SanetaPaulo Abcm bestaat aiet dus Siroop van geenerlel waarde Al myn Vrienden en Stsdgeneoten een gelakkig Nieawjaar toegewenscht C P VV DESSING Wil men ern avondje zich gezellig amaneeren Gaat dan een kgkje nomen zonder innn kferen In de nieuwe danszaal van het Café L ESPERANCE Daar knnt gu met uw dame piek lijn dansen Ook vindt gi daar verschillende automaten en mnziek De nllernieawste Electrieche Piano met mechaniek De comsnmptie is goedkoop n de bediening ïeer net Dan leeft men zoo n avond goedkoop met veel pret Met een rnimschools genot en de ganat in de veertien jaar Wensch ik al mgn vrienden en begnnstigers ikig Nieuwjaar Minzaam aanhevelendx H G V D WOLF Café L ESPERANCE Boelekade 216 GOÜDA Eenigst adres voor bet plaatsen van alle mogelijke MIZIEK AUTOMATEN B @ den aanvang van 1908 wenscht de oudergeteekende zijn Begunstigers Vrienden en verdere Kennissen veel heil en zegen toe C SMITS Schoenwinkel Kleiweg Magazijn De Avondster Veel zegen en voorspoed toegewenscbt aan mgn geachte Begunstigers en Stadgenooten bj den aan ang van het Nieuwe Jaar Gasfitter M M VAN LOON Heil en Zegen toegewensoht aan al mijne j Begunstigers Vrienden en Bekenden h VEEBMAN Firma Wed Mol I C van STAYEEEI DBCOBATEVR p f Bij den aanvang van t Nieuwe jaar wentcht de oudergeteekende zijne geachte Clientèle Vrienden en Bekenden veel heil en zegen in t Nieuwe Jaar A VAN HELLEMONDT Firma L van Wanknm S H PÖLaC Instrumentmaker C F BUSCH Markt Gouda p f p f Haven Firma C Lourens LANGE TIENDEWEG Mijn geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zijn de beate heilwenschen toegebracht door N M ENGELBRECHT Gouwe Broodbakker Hel Compliment van den Dag SPEK8LAüEKrj p t Bogen H J V iSCHALEW TAPIJTMAGAZIJN BEHANGERIJ en STOFFEERDER Lange Groenendaal 108 Gouda J Smit Mr Metselaar en Zoon Turfmarkt Het compliment van den dag aan Begunstigers en Stadgenooten vaif J A BLOM en Ecbtgenoote Turfmarkt I ArP 1ilTEÏs Co p t A F m m mi HOEDEN en PETTENMAGAZIJN p f Kleiwegsteeg No 304 8 D BOON p f Stationschef JS van oonove Biood Beschuit en Koekhakker Westhaven 150 M n heilgroet aan Vriendeii Begunstigers en Bekenden i G DE RAADT Meubelen Be W Tapijten Pepei straat J VEBGKt R p f Schilder W VAN HliLZE firma BAHLMANN eri Co p t W BRUIJNL KOFFIEHUIS en STALLING p f Bleekerssingfil J Ph van Leeuwen KEIZERSTRAAT Vleeschhouwer en Spe kslag er p f By den aanvang vun dit jaor de beste zegen toegewenscbt aan Beganstij erB Vrienden en Bekenden W ERBBRVBLD Tiendeweg Firma J VAN ZONNEVEILD Schoenen en Laarzenmagnzun DE ROO DE LAARS Lange Tiendeweg D 71 p f A M dekker Handel in BIER en LLMOI ADE Kappenersteeg en Markt A lOp p f GOOWE C 172 P Heil en Zegen toegewenscbt aan al mgne Begunstigers zoo binnen als buiten de stad W IDENBUp Kleiwegsteeg Sti kadoor Veel Zegen en Voorspoed aan i Vrienden Familie en Begunstigers in bet Nieuw begonnen jaar C A VEEZUL Vleeschhouwer en Spekslager Spieringstraat F 62 l BiJ den aanvang des jaars wenpchen wj onze geachte Begunstigers en VrieMen veel Heil en Zegen toe JAN DE JONG ZOON Pakkistenfabriek Kattensingel Gouda E ZAHDVOOET Magazfn DE LUCIFER H G Het Compliment van den Dag a n al mgn Vrienden en Bekenden van J BOEMAN Agent Levensverzekeringbank bet Sticht LANGE TIENDEWEG D 6 p f Het Compliment van den Dag aan al mijne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten do stad door L V 1 BEEK Lange Tiendeweg L BOOGAEHDT Banketbakker p f Lnnge Ticndeweg Heil en ZegPn toegewen chl aan al mjjn Vrienden en Begunstigers H J RABOÜW en Ecbtgenoote Loodgieter Raam P DE WIT VteencMiouuter en Spekntager p i Nienwo Haven Heil en Zegen toegewenscbt aan al mijne Begunstigers Vrienden en Bekenden C VAN DER VLIST Lange Tiendeweg Behanger Gebr v i DEa llARG Beurt cliippers GOaDA ZWIJNDRECHT DORDRECHT p f Veel Heil en Zegen toegewenscbt aiin Vrienden en Bekenden H J MARÉE Pt Boodn Veel heil en zogen aan Vrienden Bekenden en Begnnetigers E RADIX Nieune Haven 171 Bj den aanvang van 1908 wenscht ondergeleekendo zijn Bpgnnstigers Vrienden en verdere kennissen veel Heil en Zegen toe p f M M BELONJE Jr Agent Bierbrouwerij Dk Ahstei Het Compliment van den Dag aan Begunstigers en Stadgenooten J VAN ELK Boorogaardstraat Bu den aanvang van het Nieuwe Jaar Gods besten zegen toegewenscht aan al m ne Vrienden Bekenden en Begunstiger L LEEFLASG Metselaar en Witter Lange Noodgodsteeg Gouda 1 Jan 1908 Onder dankzegging voor het in het afgeloopen jaar genoten vertiouwen beveelt oudergeteekende zich b vernieuwing beleefd aan en wenscht Begnnstigers en Bekenden een gelnkkig jaar Firma C VAN DILLEN ZONEN Apen Slemppoeder hü WOLFF Co WESTHAVEN 198 iimuFUjioimnriitdiin Departement GOUDA TOOEDSACEHTOiri van den Heet HEBMAN SNIJDERS uu Midaelbiirg op Donderdag 2 Jaauari 1908 des avonds ten S ure in de Sscieleil iDe Réunie Ooslbavcn ONDERWERP Oe Fransche OmwenKïling haar Beteekenis en Gevolgen met Lichtbeelden V en toegang hebben de Leden en hunne huisgenooten uitgezonderd dienstboden Entree voor niet Ledcn f i Voor Leer lingen Gymnasium en K B S wier ouders of veizoigers geen Inlen zijn f O O Bovendien z jn voor de Tribune een zéér beperkt aantal kaarten A 10 Cis verkrugbaar voor on en minvermogenden ten huize van den Heer T CREBAS Wgdstraat alhier en el uitsluitend op Maandag 30 December 1907 van namiddags 2 tot i ure N B a De contributie voor het Lidmaatschap bedraagt per jaar f 4 50 b Ov rigens kunri n zich de toegang tot de Leesvergadernig verzekeren tegen betaling vjn f 50 jier jaar ongehuwde personen onderwijzers en onderwijzeressen werkzaam bij het Lager Onderwijs mits geen hoofden van scholen Gelegenheid tot aanmelding voor a of b bj ondergeleekende of bi den Penningmeester den beer CREBAS De Secretaris C J M KROON Citroen en ISlroop Pül CH Aanbevelend Slotemaker Co MONKEY BRftN VOOR HET AFNE I PKR C VERiTpE IVI U R C N TWEEDE BLAD Stadsnieuws 80ÜDA 31 December 1907 As Zondagavond 5 Januari zal in de groote al van de S c Ons Genoegen Boelekade door het gezelschap van den TivoliSchouwburg te Rotterdam worden opgevoerd het kluchtig Oud Hollandsch Zang sel mot Oud Holl Dansen de Bruilof van Kloris en Roosje waarin de Nieuwjaarwenach al worden uitgesproken door den heer J M Wagemans al Thomasvaer en mevr C Steenbakkers als Pieternel De gegevens betreffende den toestand van Gonda en Omstreken Ijn verstrekt door een geacht en bekend ingezetene van Gonda Alles onder leiding van het Concert en TheatreBureau W A Davids te Rotterdam Tot brigade commandant van de RijksTaliwacbt alhier is benoemd de brigadiertitulair van t Hof van Brielle Hedenmorgen heeft te Waddinxreen een felle brand gewoed Vermoedelijk door het te hard opstoken van de kachel is de hontdraaierswerkplaats van Gebr Plomp en nog eenige ssharw van andere ingezetenen afgebrand De woning van Plomp heeft ook nog brandschade geleden maar is behouden Alles was verzekerd doch zeer laag Men al ich herinneren dat op 18 September j l morgens vroeg in een laantje onder Zoeterwondo door een brigadier der Rijksveldwaeht werd gevonden het Ifik van een meisje en daarnaait zittende een jongeman bloedende nit den mond en met bloed aan de handen BD ondenoek bleek dat de man de 22jarige verver A S het meisje met een revolverschot van het leven had beroofd Voor dit feit stond hjj heden voor de Haagache Rechtbank terecht Het getuigenverhoor leverde niets op De beklaagde gehuwd en vader van drie kinderen verklaarde liefde te hebben opgevat Toor het meisje met wie hjj omgang bad gehad waardoor de liefde nog was aangewakkerd Het meisje had hem afgeschreven en toen had bekl geantwoord dat hü zonder haar niet kon leven HS had een revolver gekocht en geladen het meisje verzocht s avonds aan de Vliet te komen waaraan i j voldeed waarna zich het drama had afgespeeld Men herinnert zich nog wel dat de beklaagde getracht heeft ichielf van het leren te berooven maar dat hem dit niet is gelukt Het O U vorderde wegens moord 12 jam gevangenisstraf Gemengde Berichten Het Utr DM meldt Oiaterenavond ii de condactenr van den reeda in beweging gnden D trein H S M nur Hoek van Holland 9 21 van Dtr cht Dit den bagagewagen gevallen De trein was reeds een half nur van het Centraalstation te ITtrecht vartrokken eer een wiiselwachter hem op bet terrein tusschen den Leidschen en Vlentenschen weg zag liggen Hg kon zich niet bewegen en werd naar het ziekenhuis te Utrecht overgebracht Zgo toestand ii gelikkig bevredigend Ken lehrgtt nit Leiden Deier dagtn kwam in d winkel ran goaden ilrerwerken van den heer W aan de Hatrieramerstraat een bejaard heer met beschaafd niterigü en kocht een gonden horlogeketting ter waarde van f tó Hjj nam de ketting mede onder haar te betalen dooh liet een kaartje achter met den naam j Q T 4 Boise ou4 o rt O L L leeraar wiskunde Hg gaf voor te wonen Hoogewoerd 81 waar hg kamers bad Daar kon op 3 Januari a s over bat bedrag beschikt worden On e winkelier kreeg spoedig argwaan zond den man iJn bediende achterna deze verloor hem echter nit het oog toen lig met een ander jersoon de Jan Vossensteeg inliep De politie werd toen met het geval in kennis gesteld vond hem natnurlgk niet aan het opgegeven adres waar men hem niet kende De vogel bleek al gevlogen Een nader onderzoek heeft echter de politie geleerd dat hij uit Dei Haag afkomstig is ea reeds meermalen oplichting pleegde De journalisten straatmuzikanten maken school Een paar jongelui van 17 en 18 jaren te Amsterdam v V en G hebben eens willen ondervinden wat t is als straatzanger en muzikant in den wintertijd te trachten iets te verdienen In de bekende vermomming van Italianen z n ze 4 uren aan het werk geweest toen de politie er een stokje voor kwam steken In dien korten tijd melden ze hebben ze hier veel ondervonden en een oogst van f 3 06 gehad üit Amsterdam meldt men Het poHtiermpport vermeldt we4er een 5tal inbraken met diefstal Zoo werd in de Kuiperstraat in twee verschillende perceelen ingebroken In het eene word uit een brandkast f 80 gestolen en in het andere werd niets vermist Daarentegen nam de politie b j verschillende gond en zilverkashouders alhier eene partg gouden voorwerpen in beslag te Hilversum ontvreemd De dief werd door de kashouders herkend Misbruik met kiiometerboekjes Naar wy vernemen zal dezer dagen op verschillende stations ran de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen de volgende kennis geving aangeplakt waarvan daags te voren aan het personeel mededeeling zal worden gedaan Veroordeeling Wegens misbruiken hg het reizen met ijn kilometerboekje door een houder gepleegd werd deze onlangs veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes weken De bedoeling dezer kennisgeving is natuurlijk het reizend publiek mat ernst te waarschuwen tegen fraudes in het gebruik van kilometerboekjes waarover den laatsten tijd meermalen werd geklaagd U D Uit Krommenie vernam hot Hbl dat door den heer Verwer weer zes bankwerkers iJn ontslagen waarvan bun mededeeling gedaan werd in een briefje waarop stond ontslagen over 14 dagen Van dezen gn 2 getrouwd van wie de een reeds 15 en de ander 10 jaren in dienst der firma was Ztj ouden gisteren op het kantoor naar de reden van hun ontslag gaan vernemen Naar het schijnt wordt voor de directie de kans om drukkers te krggen steeds geringer aangezien na de staking zich 30 druklters hü den Photo lithographischen Bond hebben aangesloten Tot stenn roer de stakers is in de vorige week 1 943 ontvangen waarvan aan 127 uitgeslotenen en stakers een bedrag van f 550 is uitgekeerd De met stukgoederen beladen vrachtboot Leeuwarden 3 die Zaterderdag morgen van Amsterdam vertrok met bestemming naar Dockum is in den middag teruggekomen Op de Zuiderzee hg Marken kreeg het vaartuig door den sterken golfslag veel water over dat aan het dek onmiddellijk Ha ijsmassa werd en aangezien het schip op iJn grootst mogelüken diepgang was geladen achtte de kapitein ich verplicht net het oog op het steeds dieper gaan door de belasting van het ijs den terugtocht te aanvaarden Om bevroren vruchten aardappelen en groenten weer brnikbaar te maken moet men zo niet terstond in een warm vertrek brengen want dan bederven ze spoedig na het ontdooien Zg moeten in kond water geheel onderdompeld en met het water in een zeer matig verwarmd vertrek worden gezet tot zg ontdooid zgn Dan neemt men ie er uit en droogt ze af en ze zgn weer evengoed als vroeger De vruchten en groenten warden in het water van een min of meer dikke ijskorst omgeven en moet met rust gelaten worden tot de ijskorst weer geheel verdwenen is en het water een temperatuur beeft aangenomen van eenige graden boven het vriespunt Zaterdag middag was t op het Damrak te Amsterdam bg de Beurs weer rumeerig doordat een aantal bootwerkers en werkloozen werkgevers op scheepvaartgebied opwachtten De politie had maatregelen genomen doch kon niet verhinderen dat twee cargadoors dooi een aantal cargadoors door een aantal betoogers werden gevolgd zg gingen ouder politiageleide naar hun kantoren De 23 iarige J C ï te Rotterdam dia in Maart en AprH trltairtoortiediewlo in dienst trad hg de American Express Company waar hg in den laatsten tg d een maandsalaris genoot van f 75 had ontvangen hsdragen groot f 397 f 786 en f 457 van de firma s W Egan en Co J P Ie Cock en Kruthoffer en Doil niet aan den kassier van de Company afgedragen Daarvoor had ht zich Zaterdag voor de Rotterdamsche rechtbank te verantwoorden Hij legde een volledige bekentenis af daarbg voegende dat hg in zgn betrekking met schippers omging die hij wel in cafés opzocht en waar dan wel verteringen werden gemaaki die door hem betaald werden Daardoor was by ten achter geraakt en hg hnd het ontvangen geld gebruikt om andere posten te dekken De firma heeft een tekort oj gemerkt van f 2300 New York tracht het voorbeeld van Napels te volgen Een 400 tal vrouwen in hetweitelgk deel der stad hebben pogingen aangewend door een soort propaganda tocbt om 30 000 gezinnen over te halen geen huur te betalen tenzg de eigenaars 20 pCt latenvallen De huiseigenaren geven ban huizen in handen van een syndicaat dat zich verbindt ze te verhuren tegen een overeengekomen prys Het syndicaat nu tracht natnurlgk een zoo hoog mogelgke winst te maken met het gevolg dat een eenvoudige arbeiderswoning per maand van 22 p st tot 25 p st kostl De geldcrisis heeft het ontslag van tuiioose arbeiders tengevolge gehad die dus zonder werk zgnde onmogeigk bun hunr kunnen betalen Ze hebben zfch nu verbonden om het syndicaat van huiseigenaren te boycotten totdat de hnurprgzen verminderd worden Zy hebben de openbare meening op hun hand De huiseigenaren hebben echter besloten niet toe te geven Men is begonnen de weigerachtigen op straat te zetten Aan het hoofd van de staking staan twee vrouwen De Hooge Raad deed heden uitspraak op het verzoek om revisie van het arrest van het hof te s Gravenhage waarbj A y d S behanger te Rotterdam tot 6 jaren gevangenisstraf was veroordeeld wegens diefstal van ongeveer f 4000 uit een woning waartoe hg zich door openschniving van een raam toegang had versehaft Bet publiek dat in Boston Donderdagarond de rooretelling bijwoonde in de Opera Naar de Globe nit Rome verneemt iilzullen ds Tsaar van Ruiland en de Tsarits lj in verband met den gezondheidstoestand vaB t de keizerin een deel van het voorjaar door brengen in Italië Bg die gelegeaheid zou het RoiaiMli keizerlijk paar een bgeenkomst hebben den koning en de koningin van Itall Napels of te Venetië Te Londen zgn vier leden van een nij de vader en drie zoons 26 23 en 16 Ji oud in hun slaapkamer gestikt doordat I gaspgp een lok had Postkantoor te Gouda Lyst van da aan dit kantoor ea de daat onder behoorende hulpkantoren ter post b zorgde brieven en brielkaarten welke wegaMv onbekendheid van de geadresseerden ged rende de 2e helft der maand December nl zgn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen r t geadresseerden bestemminf £ M M Beerthoizon f iff M Alphen Breda A Brouwer Bfltturdsat Jor Dith Bertus ld C de Koning Sehyndel Nota Aan de afzenders wordt aanbe volen hun naam en adres op de stukken t vermelden opdat deze bg onbestelbaarhaM aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur v h Post en Telegraafkantoor w M C HENNEQÜIN Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 31 December 1007 Vette ossen en koeien goede aanvoer pr xen wtren voor iste kwal 371 g ide kwal 34 3de kwal aS cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kw 33 ade kw 28 3 te kw 5 cent per half kilo Stieren redel aanvoer iste kwal 3a ide kwal 38 3de kwal 34 cent per hall kilo Graskslvcren weinig aangevoerd Handel in vet vee melkvee en stieren pr houdend Vette kalveren hooger in prgi Burgert 11 ke Staud GEBOREN 28 Dec VVgnanda HatUU ouders M Boom en J F Henrieh Iiaé Petrus Johann Maria ouders I Stoppeleg burg en J M J Joosten 29 Ggsbertwlj Jacobus Martinns Abraham ouders A M Dekker en M C Kinwei Cornelia ouders J Bakker en C van Duin 30 Hendrik ouders M C Jongeneel en E Verschul l Gerrit ouders P G Kooginan en T J Berlyn Alida Cornelia Loniza ouders A van Egk en L van den Akker CathsriM Agues ouders S Meewezen en M Funer Cornells Anthonids ouders P A SchootetiV en M A Boekamp OViSRLEDEN 28 Dec C J A K acber 8 ro 29 M de Vos wed B v i Berkel 8i j 31 G Wilson 75 j Gouda Drnk van A BRINKMAN