Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1908

fVo 10581 Vrydag 3 Januari 1008 40ste Jaargans fiOlMHE COHMT DiieuwS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken i Ttlelom No 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN leletoon i1 8t ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 luii ilcs niiild I KGNKIISGEVIIG ZEEMILITIE BUEGEMEESTEK en WETHOUDERS Tan GOUDA Gelet op art 138 der Mililiewet 1901 Haken bekend dat de Lotelingen die oor volledige oefeningen bg de Militie te Land zouden moeten worden ingplijfd een der beroepen nitoelenen in de eerste zinsnede van art 137 dier Wet bedoeld en verlangen bg de Zeemilitie te dieoen worden nitgenoodigd zich voor den Isten Febraari aanstaande op de Secretarie benedenlocaliteit aldeeiing Militie aan te melden of te doen opgeven De in de eerste zinsnede van ait 137der Wet bedoelde beroepen die door den Heer Minister van Marine zgn aangewezen alt geacht te kannen worden ben die ze uitoefenen het meest geschikt te maken ter opleiding voor diensten bg de Zeemilitie zyn Zeevarenden A Stuurlieden stuormansleerlingen matrozen lichtmatrozon en jongens op koopvaard schepen van de groote en kleine vaart en op zeesleepbooten Stuurlieden schippers en verdere opvarenden van loodsvaartnigen en tonnenleggers DiepzeevisBChere en Noerdzeekostvisscbers Binnenschippers B Stnnrlieden schippers en schippersknechts van rgnschepen aken tjalken en kleinere vaartuigen Stuurlieden matrozen schippers en schippersknechts van passagiers giersen sleepbooten op binnenwateren Zniderzeevisschers Visschers op Zeeuwsche wateren en op de groote rivieren Mosselen oestervisschers Schuitenvoerders vletterlieHeji en voerlieden Smeden stokers machinisten bankwerkeri C Machinisten en machinistleerlingen op ehepen en vaartuigen bg spoor of tramwegen en op fabrieken en andere inrichtingen Stokers als boven Machinedrgvers Smeden en imidbankwerkers Machinebankwerkers en gewone bankwerkers hieronder ook te verstaan rgwielherstellers Werktnigmakers Kolentremmers Metaalbewerkers hieronder te verstaan koperslagers ketelmakers vglenkappers en voorslagers Electriciens Overige ambachten D Scheepsbeschieters Scheepstimmerlieden scheepmakers E Koek en banketbakkers of knechts Koks en koksmaat hetzg aan boord van schepen of vaartuigen hetzg aan den wal FEVilLETOM Wrmmm Roman naar het Rnsiisch 51 Het maakt niets uit wind je maar niet op zei Van Koren Nn vaarwel I God behoede jelui I Samoylenko omarmde Van Koren en beIfrniste hem driemaal Vergeet niet te schrijven Kolja Vaarwel diakoon zei Van Koren den diakoon de hand Ja al was het tot aan het eind der wereld lachte de diakoon Ben ik er dan tegen F Van Koren herkende Lajewsky in bet duister en reikte hem nwggand de hand De roeien stonden reeds beneden en hielden de boot vaat Van Koren ging de trap af sprong in de boot en lette zich aan het roer Sehr8f aensl riep Samoylenko hem toe Qsiondlwid I Hiiaul kent de eigenlijk waarheid i M UJ w k terwül hg itjn kraag opilocc F Kofflehnis en hotelbedienden Hofmeesters en kellners op schepen of booten 8 Ziekenverplegers Barbiers Apothekersbedienden H Personeel van e Rgks werven N B De personen genoemd onder A B en D komen allereerst in aanmerking voor inlijving als Zeemilicien Matroos De personen genoemd onder O komen allerterst in aanmerking voor inleving als ZeemilioienSloker De personen genoemd onder E komen in aanmerking voor inigving als ZeemilicienKok Do personen genoemd onder F komen in aanmerking voor iniyving als Zeemilicien Hofmeester De personen genoemd onder O komen in aanmerking voor inigving als ZeomilicienZiekenverpleger De personen genoemd onder H komen in aanmerking voor Zeemilicien Matroos of Stoker al naarmate van het beroep dat zg uitoefenen Einddlgk worden de lotelingen herinnerd aan het voorschrift van art 116 al 2 der Miiitiewet dat de toestemming tot het aangaan van cene verbintenis voor de bnitenlandsche zeevaart in gewone tgden niet geweigerd wordt aan de bg de militie te land ingelijfde lotelingen die reeds v6ór hunne inigving bg de Militie han beroep van de bnitenlandsche zeevaart maakten en die zich overeenkomstig art 138 der Wet voor de Zeemilitie hebben aangeboden doch daarbg niet zijn kunnen worden aangenomen De lotelingen der lichting 1907 die in Maart a s moeten worden ingelgfd kannen zich eveneens vóór 1 Februari a s aanmelden indien zjj een der bovenstaande beroepen nitoelenen Gouda den 2 Januari 1908 Bnrgemeoster en Wethouders voornoemd De Sscretarie De Burgemeester BROÜWEE R L MARTENS Bultenlaodsch Overzicbl Het ministerie te Madrid deed Dinsdag mededeeling dat door de vertegenwoordigers van Spanje en Frankrijk een nota was ter band gesteld aan de mogenheden die het tractaat van Algeciras hadden onderteekend In deze nota wordt gezegd dat de Sultan de twee regeeringen opdroeg om te waken tegen bet smokkelen van wapens en ammunitie ingevolge de artikelen 24 25 80 en 91 van de akte van Algeciras In de nota en zijne handen in de mouwen stak De boot was spoedig uit de haven na eens verdween zg tussohen de golven dan weder vloog zg nit de diepte omhoog loodat men de mannen zelfs onderichsiden kon Bjj elke drie vademen die ig vooruitging werd zii er twee teruggeworpen Een roebel drinkgeld I bracht de wind tot hen over Schrijven hoor riep Samoylonko Het lykt wel of de duivel je naar buiten jaagt 1 Ja niemand weet de eigenlijke waarheid dacht Lajewsky met bezorgde blikken naar de donkere onstnimige zee ziende De boot wordt teruggeworpen dacht hij zij gaat twee el vooruit en dan weer een el acbteruit maar de rooiers honden vol roeien onvermoeid en lachen met de hooge golven de boet gaat verder en verder men ziet haar bijna al niet meer Na een half uur tien de roeiers de lichten op de stoomboot duidelgk en over een anr zijn ie langs boord Zoo is het ook in bet leven In hun zoeken naar waarheid gaan de menschen twee stappen vooruit en dan weer een stap achteruit maar toch komen zg verder en wie weet wellicht bereiken ziJ de eigenlijke waarheid Vaarwel 1 riep Samoylenko Niets te boeren niets metr te den I ui da diakoon Qogde leitl worden de maatregelen opgesomd welke in overeenstemming met deze artikelen zgn ge nomen De maatregelen zullen vanaf beden voor een jaar van kracht zjjn Het incident dat zich in de Fransche Kamer op het einde van den namiddag van 30 Dec voordeed veroorzaakte s avonds in de couloirs talrgke commentaren Toen ee i afgevaardigde die over de qnaestie van de diensttijden der reserve sprak zgn rede eindigde met de woorden de misbruiken van het systeem der regeering meende rileraencena die jaist de zaal binnentrad te begrijpen dal de redenaar tegenover het systeem dat door de regeering wan verdedigd bet door Bertani voorgestane systeem had gesteld En zich tot den spreker keerend riep Cleuiencean Wg zullen zoo aanstonds spreken over hel misbruik van het systeemBertaui Deze laatste verklaarde toe i dat hjj met Clemencean een samenkomst zon hebben om dezen opheldering te vragen over jn interruptie Met bovenmenst helóke pogingen heeft de Fransche Senaat in enkele dagen de begrooting voor 1908 goedgekeurd om ook ditfiaal weer eens verlost te iiiyven van het stelsel der voorloopige twaalfden Om dat doel te bereiken werd zelfs op Zondag en op Kerstmis vergaderd en werden do tittingen tot laat in den nacht voortgezet Slechts door deze vermoeiende wijze van werken een week vol te honden is het voornemen gelukt en werd de begrooting afgehandeld Maar nn deod zich een nieuwe moeilgkbeid voor Door den Senaat werden enkele wijzigingen gebracht in de begrooting zooals die in de Kamer was aangenomen Wil de begruoting van kracht zgn op den len Januari dan moet eenstemmigheid heerschen tussohen Kamer en Senaat Dientengevolge werd de begrouting zoodra de Senaat die had afgedaan weder naar de Kamer verzonden met verzoek de door den Senaat aangebrachte wgzigingen nadar te willen overwegen Daaronder waren belangrgke wgzigingen Want de Senaat had onder meer varworpen het voorstel Gatllaux tot herziening van de taxatie voor de grondbelasting dat als een voorbereiding voor de invoering der inkomstenbelasting bedoeld was Ook in andere kamerbesluiten waren wijzigingen aangebracht en de Kamer moest die goedkenren om het werk van den Senaat niet te niet te doen De regeering heelt daarvoor op de Kamer eenigo pressie uitgeoefend tot goedkenring van de begrooting in den vorm waarin de Senaat deze bad vastgesteld Mei bet resultaat dat gisteren de Kamer na eenige beraadslaging over de aangebrachte wgzigingen met 462 tegen 63 stemmen de begrooting goedkeurde Voor ditmaal kan dus Frankrijk het nieuwe jaar intreden zonder dat de regeering noodig heeft voorloopige twaalfden te vragen De Italiaansche minister president 6iolitti boadt van verrassingen zoodra het parlement op reces is Dat heeft bjj meermalen getoond en ook nu weder door de plotselinge wijziging in het ministerie van oorlog De minister van oorlog generaal Vigano beeft zgn ontslag genomen om het bevel over een legerkorps te aanvaarden En in zijn plaats benoemde de koning op voordracht van Giolitti den senator baron Casana een bekend ingenieur tot minister van oorlog Deze benoeming van een burger tot minister van oorlog en chef van bet Italiaansche leger heeft plotseling alle gemoederen is bet kooiDgrjjk in beweging gebracht Da uiterste linkorzgde heefl steeds de benoeming van een burger minister geeischl maar nu toont zg zicb gebelgd wijl de vervanging van den minister van oorlog plaats had terwijl de leger eniinête iog niet is afgeloopen De Popolo Romano die op heftige wgze tegen do benoeming van een burger te velde trok is nn echter besloten het resultaat van de proefneming af te wachten want zegt het blad Casana treedt slechts als beheerder van het departement op met de opdraclit de verhoogde kredieten voor het leger te dom aannemen Bovendien wil de regeering de eniinete doen voortzetten onder leiding van iemand die tegenover het leger en de officieren onbevooroordeeld is Andere bladen schrijven de benoeming van baron Casana toe aan den wensch aan de openlijke polemiek tussohen otflcieren over de discipline een einde te maken Tegen Casana persoonlijk worden geen bezwaren ingebracht zelfs niet in het leger De str d loopt alleen ovei de vraag een burgermiuister of een generaal f Casana is ean lid der Piemonteesche groep die steeds monarchaal was en voor het leger opkwam bg geldt voor iemand met een onaantastbaar eerlgk en energiek karakter Als burgemeester van Turyn heelt hij zich een goed bewindsman getoond In de meeste kringen liet men met vertrouwen zijn werkzaamheid als minister ta gemoet De derde Doema is op reces gegaan In de zes weken waarin ziJ bijeen was heeft zg niets kannen tot stand brengen nog geen enkel wetsontwerp is aangenomen behalve dat waarbg 16 milloen roebels worden toegestaan voor de bongerlgdende districten Alle ontwerpen door de regeering ingediend zijn nog in onderzoek de begrooting is zelfs nog niet zóóver En naar nu de werkzaamheden voor dit Huis bijzondar vergemakkelgkt werden door de meegaande hoDdinj der regeering daar kan niemand beweren dat de dorde Doema getoond heeft een werk parloment te zgn De debatten over de credieten voor da noodlijdenden hebben opnieuw getoond op hoe slordige wijze de bureaucratie in Rusland alles behandelt Zelfs in deze regceringsgezinde Doema moest het komen tot een afkeuring van het bureaucratische ambtenaarsbewind Hst bleek dat da regeering credieten vroeg zooder dat zij zelfs de moeite had genomen om den omvang van de ramp beboorlgk na te gaan en de Doema besloot dan ook de gevraagde gelden slechts toe te staan ouder voorwaarde dat de regeering in de volgeode maand vollediger inlichtingen zal geven over den omvang van den nood die in Rusland heerscht De agrarische commissie uit de Doema beeft met groote meerderheid bet voorstel der regeering aangenomen voor bet invoeren van persoonlijk eigendom van den grond Dit is een besluit van groot belang daar er na zekerheid bestaat dat ook in de Doema dit voorstel zal worden aangenomen Hierdoor zal niet alleen het gemeentelijk maar ook het familie bezit van grond worden afgeschaft zoodat de boeren die hun dorp verlaten om voor langer of korter tgd werk te zoeken io de steden en die tot nog toe dank zjj het gemeenschappelgk bezit hun recht op een atnkje grond bleven houden daarvan voortaan verstoken zullen bleven en da rijen van het proletariaat zullen vergroeien De Giornale d Italia publiceerde een bericht van baar Pargscho correspondent waaarin werd medegedeeld dat de reis van den Tsaar naar Itahe voUens informaties in Parijsche diplomatieke kringen vr wei vaststaat De verschillende bladen maken zich reeds warm over de qnaestie waar de Tsaar zal worden ontvan en De meeste verwachten dat dit op het Quirinaal zal geschieden