Goudsche Courant, zaterdag 4 januari 1908

o 10538 Zaterdag 4 Januari 1008 46s e Jaargang flOüMHE mum l ieuws en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken 1 Teletotn No 8t De Uitgave dezer Courant g eschiedt da ge lij lis met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per lK 8t 1 70 Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN leleloon to SS ADVEUTENTIEN worden gephatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letteis woi den berokendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentien un 1 uur ilfs miiid w m Zaal Kunstmin Sociëteit ONS GENOEGEN Goiitla Woensdag 8 Janoarl 1908 flKTRESlDENTIET00KEEL6EZBL lH4P Directie HENRi BROXDGEEST OPVOERING VAN DE DIEF LE VOLEUK Toooeelspel ia 3 bedrgvan van BERNSTEIN BICRARD VOraiy Henrl Brondgeest MABIZE tijn vrouw Alice Plato Eutree i Leden der Sociëteit Ons Oenoegen 1 O fS PUtatiibeêpreken bIJ lo ing op 1 Januari 1908 aavonélg 8 uur AANVANG S UUB DE nOBDKOOPSTB DE EEST PHACTiaCHE DE HEEST VOLLEDIGE ijjn betlist die det Firma WELDO l THB LADIES JOVHNAL met minuten drie gratit geknipte patrenen en een geklearde plaat Xae ILL DBESSMAKBlt met een gratii geknipt patroon TBE BKZAAK Or CBILU BBS S I ASaiONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rBAAOT Vw BoekhandeUmiProe nummer Alle tnet bottel Holl Btjvoegaél i Van alle iu deie bladen voorkomende modellen ign GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring Ir p p tegen Tooraitbetaling van 10 50 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag WORMERVEER HttLLArtc Jf PAIM IXPÖ lBR M TSOEN RHCUMATIEK m VCNKOUDHEDÏN t RMM KMM MK MILUOOIEN JKHT tN IIHIUMATIEKLMOCIIS MCr IM a UlKT VUKMMUM Hl FIESKHEN VAK 50 ttS 7Scls nAUSwUH AroniEKim en DnoGisTCH KALRUHnRiiCt Rotterdam Te GouDi bu U LUGi K Apothekor Harkt en bö WOLf F Co Westhaven 198 Goada Druk van A BRINKMAN A Z Stoomboolreederij De IJssel stremming der vaart Van af morgen 3 JANUARI worden goederen aangenomen aan de laadplaats I OSIBOK van 0 4 uur en aan t kantoor der ReederIJ Punl DE DIRECTIE aeinalogeeii Poedervorm is het eenigste lielpend middel tegen nioedar moede Bleek ucht Keuuwmmakte UoofapIfneH tHapeloo held OHmaehten fermagerlttg en yermlHderlng tier UehaamMkrackten aemato een in Poedervorm I beelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeiitoticn worden opgelost HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruilssaanwijzing f 1 50 Ëeiiige labrlkanien 11 v SCIIAIK Cu Dea Haag Verkrijgbaar bfl Firma WOLVF t Co Westhaven 19S GRENDEL B B VAN MILD Veerstal üouia k BOÜMAN MoordruKt P1NK8E Nieumrkerk ad IJewl A N VAN ZESSEN Schoonhimm B v WIJS P W t EDE huhmUer A SOBEER Haoêtreehi K VAN DBB BEIJDEN Beeuwijk P v o SPEK UoereaptlU O v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddmgneen P A naGBOOT A UI JONOH Oudiwater J P KASTELEIN PoUbroeUrdam D BIKKER Bentehop WAARSC IDWING Laat U niet misleiden door Abdié Siroop Het klooster Sa neCa Paulo AbiHJ bestaat niet du Siroop van geetterlei waarde 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar fllilSHOËDËRS warht TI veer na mum k Ziet naar het € Jfitrél0 megel Dr v HAMEL ROOS HAKMEN8 en dea naam P MOLENAAR Co Wttmaan Bekroond in Oettber jl te BRUSSEL met de HoogsteOnderscheiding den CIHANW rHIX ATTEST AMSTERDAM 6 November 1907 Aan de Firma P Molenaar Co Westiaan M H In de Kinderpraktp en op de Kinderaldeeling van bet Ome Lieve Vrouwe Gasthnis heb ik in vele gevallen waar het gebraik van een Meelpreparaat als bijvoeging gewenscht was o a ook het Molenaars Kindermeel tot mijne tevredenheid aangewend Het moet evenwel vooral bg laigelingen op een oordeelkundige wg ze worden toegepast toegediend om teleurstellende resultaten te voorkomen Achtend w g Dr P W C M BÜSCH 1ste Geneesheer aan Onit Lieve Vrouwe Gasthuis Let wel Een ware uitkomBt voor beter licbt eo weinig gaevorbioik de aanschaffing van Let hangend Echte Graitzin licht MET blJCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht u voor imitatie Beleefd ainbevclend M M VAN LOON Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Teleloon No 117 EENieBEFOTTANTlEE Hen war lt verzucht nj t JlEKK te letten mi UIT Masizuii vin H IUVK SttAAYZü K aORINCHEM Uete THEEËN worden at ltrerd lil verzegelde pakjes vau t twee en een half en een Ned oiu met vermelding vau Nommer a iPrgs Toorsien van nevenstaan lUerk volgens de Wet gadepo neerd Zioh tot de nitvoe ing van ge eerde orders aanbav ende J C BUL voorheen J BBEEBAABT Lz Dronkenschap bestaat niet meer Beu monater van het merkwaardige Coia poeder wordt gratis toegesoDden Ka ingegeven vorden in Kofie Thee Melk Likeur Ahtinl Bier Water o i n hel voedeel zonder dat het noodig dat de dronkaard er iet tun a ueet ICet COZ4 POEDER bezit de wonderbare eigen schap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Hel COZA POEOBli werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster o de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat bet noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan h zjjue redding te danken heeft Het COZA POBDEB heeft het huiseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizeElen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft nenig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschtdeiyk te 7g n Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Cota poeder is verkrijgbaar ia alle apotheken en in het volgend dep6t te Gouda WOLFF Co Onze dep6thonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt V direct naar Londen cozAiNSTiTUTi d r g Z d Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Koord UrabaDlscii Scboen eo LaarzeomagazUu KLEJjWEü E 30 tegenover de Eleiwegsteeg VOORRADIG arnie Winter Pantuir ls OVERSCHOENEN Fijn CHROOM HKIBKN RIJGB0TTIKK3 Il S OM Sterke SCHOOLLAARZEN Eul Hm Aanbevelend C SMITS AUa rs 4rati6n e a angemeten werk Onnavolgbaar ii n thans door nieuw gevonden toepassingen onze tu oHeeert geacklMerdi Rartrelleu Felutmrenogaert Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor do eekte te ontvangen GeiU Prijsconrant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOAEBia Jt Co Agent voor GOODA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wie modellen te beiicbtigen lyi Oaier Voorbereldeod Mltltittr ricbt üDdenoek Ier TcrkrijglDg viin een Bewijs TU Toorgeoetendheid De BIJBGEMEESTER van GOODAbrengt ter kennis van belanghebbenden dat zg die zich hebben aangemeld tot deelneming aan het in Januari a s te houden ondei zoek ter verkrijging van een bewgs van voorgeoefendheld voor dat onderzoek zullen moeten aanwezig zjjn op Dinac ag den 7 Jannari 1908 den voormiddags te 9 uur in de Kazerne alhier OoDda den 31 December 1907 Ds Burgemeester voornoemd B L MARTENS Buiteulandsch Uverzicbt Jules De Trooz de Belgische voorzitter van den MinisterratJ is na ecu langdnrigen doodsstrijd overleden Minister De Trooz werd geboren te Leuven in 1867 en was dus rnim vgttig jaar oud In 1883 werd htj gekozen tot lid van de Proviaeiale Staten voor de stad Leuven en in 1889 tot afgevaardigde Sinds dien tyd zag by onafgebroken tga mandaat door de kiezers hernieuwen In 1895 werd hg bovendien gekozen tot lid van den Lenvenschen Gemeenteraad en tot leider der katholieke oppositie In 1899 werd hjj benoemd tot Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Ood irwijs ia het Kabinet De Smet de Naeyer Toen op 12 April van het vorig jaar het Ministerie De Smet na de aanneming van het amendement Beernaert op de voorgestelde Mgnwet aftrad nam na lange besprekingen de heer De Trooz het voorzitterschap van den Ministerraad van hem over Hg trad op 4 Mei in functie en heeft dus nog geen acht maanden deie hoo e waardigheid bekleed Reeds langen tgd was hij Ijjdende aan een slepende stofwisselingsziekte doch eerst Zaterdagnacht nam z jn toestand plotseling een ernstigen keer Eenige dagen te voren had hij ten paleize met den Koning een conferentie gehad over de Congo quaestie en by die gelegenheid koude gevat Maandagmiddag werd den Igder door den aartsbisschop van Mechelen het laatste oliesel toegediend Den nacht van Maandag op Dinsdag heaft hg nog zeer geleden en in den morgen van FtVILLETOX OP DEN ABTSBERG Tertellloc uit bet Kiniigdsl Dit ket Daitseh van A STEINDORF 1 De ochtendschemering breekt aan Nog eehgnt alles als in een grauwen sluier gehuld De nagalm van de torenklok die zoo pas drie nren geslagen heeft trilt nog door de lucht Een nachtegaal daardoor uit zijn sluimer gewekt laat nog eenige tonen hooren die langzaam zwakker worden en eindelgk geheel wegsterven Diepe stilte heerscht in He natuur Even later komt er een zwakke windvlaag op fluistert door halmen en hoornen en doet takken en twggen buigen alsof ly elkaar een morgangroet krengen Een smalle heldere streep aan het uitspansel wordt over de ooateiyke bergen ziehtbaar verbreidt zich langzaam en het wordt dag Uit den hoogsten top van een lindeboom begroet een merel den nieuwen morgen met naoiyk geflait Spoedig beginnen ook anten T dtrdt UBgen doh te laten hoeren noht m Mkaebttr n 4l ii oMraate Dinsdag begon de doodsstrgd die eerst te 7 uur 50 min in den avond beëindigd was Minister De Trooz was gehuwd maar had geen kilderen Caldwell de hoofdgetoige in het Drueeproces die in de laatste week van December te NewYork aankwam en op verzoek van de Engelsche autoriteiten onder verdenking van meineed ia gevangen genomen Igdt aan een hoogst ernstige aandoening der urinewegen eo is daarom tot nog toe onkundig gebonden van de grafopening te Highgate Over de grafopening zelf wolden nog verschillende bgzonderheden gemeld De doodkist was weinig beschadigd en dioeg op het deksel het insohrifl Thomas Charles Druce overleden op 28 December 1864 op zgn 71e jaar De kist werd in de loods geplaatst die belder electrisoh verlicht was Het deksel werd van de kist geschroefd waarna een in een wit kleed gehulde figuur zichtbaar werd De Igkwade werd voorzichtig afgenomen en de gestalte van een grgsaard met een witten bakk aard werd zichtbaar De geneesheer proÜwior Pepper riep do beide vertegenwoordigers van de pers naderbg om mede te eonstateeren wat er in de kist lag daarop verlieten allen het kerkhof en op een afgesproken teeken werd het bericht naar Fleetatreet getelephimeerd Om halfeen is het bericht al overal in Londen bekend en loipen de courantenjongens met hun extra tgdingen door de stad Overal was druk gewed op beenderen of lood en zg die op lood gezet badden zagen hun papieren iu minder dan geen tgd tot O dalen Hollamby Druce protesteert iu het publiek en in de pers tegen de behandeling der zaak en hg zoowei als zgn rechtskundige adviseurs willen nu het bewgs eischen dat het bgna geheel tot ontbinding overgegane lichaam dat van Thomas Charles Druce is en niet een ondergeschoven l jk dat uit een of ander hospitaal in het graf is binnengesmokkeld Een eigenaardige bgionderheid is nog dat terielfdertgd dat zich die gebeurtenissen op bet kerkhof te Highgate afspeelden deputaties van de pachters en onlerhoorigen van den tegenwoordigen hertog van Portland hem kwamen geiukwensoben met zi n vgftigsten verjaardag In de redevoering waarin de ministerpresident Wekerli antwoordde op de toe het daglicht toe neemt luider en krachtiger zoodat op t laatst de omtrek weergalmt van één gejubel Op een breede bergvlakte die het voorkomen heètt van een voornitgostoken knie van den berg welke van daar af steil naar beneden loopt waren intusschen de omtrekken van een groot stevig gebouwd huis met vele nevengebonwen meer an meer zichtbaar geworden Uit het woud dat den top van den berg bekroont klonk door het gekweel der vogels heen een eigenaardig geluid half hulpgeroep half gezang Eindelgk kon men hoeren dat het een viool was die wel ooregelmatig maar toch geniaal bespeeld werd Ook in het huis was dat vioolspel gehoord want een venster werd opengeworpen een net een witte slaapmuts bedekt hoofd kwam naar buiten en wendde zich luisterend naar t woud Veel bgval schgnt het spel niet te vinden want dreigend wordt een vuist uitgestoken en kletterend vliegt het venster weer dicbt Hoe langer men echter het vioolspel aanhoorde hoe melodieuser en krachtiger het werd totdat bet op t laatst toen het volkomen dag was en de klok het Ave Maria begon te luiden met een jubelend Halleluja eindigde Wy lÏD op Iu Abtibarg lo btldw blaaw spraken der afgevaardigden van de coaliliepartgen die hem kwamen gelakwenscUen met het nieuwe jaar herinnerde hg er aan dat de ernstige taak die in de biune ilandsche politiek moest worden vervuld in de toekomst een blgvende goede verstandhoniiing tnsschen de coalitie partgea eischte Vervolgens verklaarde hg dat Hongarge blgk had gegeven van het grootste weerstandsvermogen in kritieke omstandigheden De Oostenrijkiche waarden die in groot aantal uit hst buitenland terugkeerden werden door Hongaarsche apitaiisten gekocht De industrieele ondernemingen leverdeu io moeilijke oogenblikken het bew s vun groote kracht De credjetinstellingen waren op de hoogte van den toestand en men kon hopen dat daifk zg een tiental jaren van rust die thans gewaarborgd is door het tot stand komen vau den Ausgleich de economische ontwikkeling van het lund groote vorderii gen zal maken De A i8gleich vervolgde Wekerlé is stellig geen ideale overeen inst maar z j waarborgt de handelsbelangen van Hongarge Wanneer in 1917 de natie het wil zullen wil volle vrgheid hebben om het banlEvraagstuk op te lossen omdat wg een openlijk erkende politiek voeren en geen geheime overeenliomst of geheim programma meer hebben Wekerli kondigde weder aan d il hg een beiastingl rvonning zou voorstellen in zake den alcohol en dat hg wetsontwerpen zou indienen betreffende de bedeeling en di invoering van algemeen stemrecht Reuter seint uit Pargs 2 Jan Een telegram van admiraal Philibert van hedenmorgen 8 uur 30 meldt dat onze troepen de Kasbah der Medioena hebben genomen Aan Fransche zjjde werd een spahi gedood 3 tirailleurs gewond Onze troepen hebben de Kasbah bezet In een tweede telegram wordt gemeld dat t transportschip Nive gestrand is aan boord bevonden zich behalve de bemanning 80 soldaten De Dessaix is uitgezonden om de Nive te helpen Twee stoomschepen zorgen voor t overbrengen van degenen die aan boord zgn Men weet dat bg een decreet van kardi naalaartsbisschop Ferrara van Milaan het modernistische tijdschrift II Rinnovamento verboden is Een medewerker der Corriere della Sera heeft een vraaggesprek met den kardinaal over deze zaak gehad en vernam van hem dat de kurie eerst langs minnelg welft zich hel uitspansel over het dal Lager aan den berg ligt een groot statig gebouw met bggabonwen uit welks midden een toren ijn spits hoog in de lucht steekt Tuinen en parken welke nog de sporen toonen van vroeger pracht en tcboOnen aanleg slingeren zich nu half verwil derd lange den berg af tot aan het dennenbOBch dat ongeveer dutthoaderd schreden beneden het huis aanvangt en aan welke zoom zich het kleine torentje van een in Gothischen stgl gebouwde kapel bevindt Langen tgd geleden hadden de gebouwen op de bergvlakte met al bet omgrenzende veld en bosch een meierg of groote pachthoeve gevormd welke aan het daar beneden liggend rgke Benediclgner klooster behoorde Na de onteigening van het klooster door den Staat en de opheffing dier brosdersc ap werd de meierg door den abt die van röke adellijke Oostenrgksche familie was aangekocht en de toenmalige meier kon er op blijven als pachter Daar deze niet ander bekend was dan onder den naam van de kloostermeier wist niemand of zgn voorvaderen ook een anderen naam droegen want sinds onheugeiyke tyden was de meierii steeds van vader op zoon overgegaan dus bleef het steeds de kloostermeier Dl iMtite abt U hit oord zyner veel kcn weg had willen te werk gaan maar het bleek weldra dat dit niet baten zon De jonge mannen die bet Rinnovamrnto redigeerden waren te eigenzinnig Op de vraag ol het optreden tegen het tgdschrift op bevel van hoogerhand geschied was antwoordde de kardinaiil liet decreet gaat van mg uit maar ik volvoer slechts een bevel dat mg van hoogerhand geworden is Toen de persman hem vroeg of h j dacht dat thans onderwerping aan het bevel zou volgen antwoordde hg Ik verwacht het want de leiders va het tgdscbritt zijn overtuigde katholieken en zullen niet tegen een bevel van hoogerhand in verzet komen Het zou echter kunnen gebeuren dat de kardinaal zich daarin vergist Naar een der uitgevers aan den medewerker der Cnrriere heeft medegedeeld zal het tgdschrift bigven verBthgnen Hg voor zich wilde wel de straf waarmede men hem bedreigd had ondergaan maar zich onderwerpen kon h j niet De straf der excommunicatie had trouwens tegenwoordig geeii invloed meer op de maatschappelijke positie van den gestrafte ze beperkte zich hooftizakelgk tot de nitalniting van de sacramenten Hg beschouwde het als een natnnrljgk recht een tgdschrift uit te geven en dat recht kon hem geen paus of bisschop ontnemen Er zou echter voor worden zorg gedragen dat iu het tgdschrift geen kritiek meer zou worden geoefend op de geesteiyke overheden In het eerstvolgend nnmmer zal het Rinnovamento een nieuw program openbaar maken dat intusschen reeds vóór bet decreet van den aartsbisschop Vas opgemaakt Het verluidt dat graaf Gallardti Scotti zich van de leiding van het tgdschrift wil terugtrekken Zoodra het Pruisische Huis van Afgevaardigden bgeen komt in de eerste dagen der volgende week zal het voorstel der vrgzinnige partijen aan de orde komen tot invoering van het algemeene directe kiesrecht in Pruisen Men verwacht dat de regeering bg die gelegenheid een verklaring zal geien van het standpunt dat zg in de zaak der kiesrecfathervorming inneemt Voor het oogenblik is het voornemen der regeeriog nog volkomen onbekend Doch een uitlating in de Kreozzeitung doet vermoeden dat de regeering wel geen plan hebbeu zal belangrijke wijzigingen van het Pruisische kiesrecht toe te staan Het conservatieve blad namelijk acht het met het oog op de mogelijkheid van vrnchtbare samenwerking der bloc partijen in den Rijksdag wensobelgk dat alle bloc partjjen zich vuldige werkzaamheden lief gekregen had kon niet besluiten zgn omgeving te verlaten niettegenstaande de staat hem een eervolle betrekking had aangeboden Door al den strijd die de opheffing van het klooster voorafging was de oude heer ziekelgk geworden en verlangde naar rust H j liet aan de boschrand dicht bg de meierg een buisje met kapel voor zich beuw n in den stgl van bet klooster en zou dit in tyervolg bewonen met zgn neef Deze neeli als knaap reeds op de toenmaals beroemde kloosterschool geko ifen met afgodische vereering en liefde zgn oom toegedaan en die ook nu niet van hem wilde scheiden zon nadat hjj zijne priesterwijding ontvacgen had zgn afgezunderd leVen deelen Weldra was de lierelingsplaats van den ouden heer in den ganschen omtrek niet anders bekend dan de Abtsberg De bewoners der pachthoeve of meierg die veel aan de heei en prolaten te danken hadden en niet weinig trotich waren in da gelgksch verkeer met beide geestelijken te kunnen leven deden natnnrigk al het mogelg ke om hun mat zoo min mogelgk te storen Het op de hoeve soms voorkomende vloeken en schelden werd geheel gelaten Wordt vervolgd