Goudsche Courant, maandag 6 januari 1908

Maandag 6 Januari 1008 i o 10589 iMieuwS en Advertentieblad coor Gouda en Omstreken leleloon aio 8 ADVERT EN TIEN worden g ephatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 101 Centen Groote letters worden berekend nakr plaatsruimte Inzei ing van AdvertenliëiK oi 1 mir iK inulil Telelein o t De Uitgave dezer 3ourant g eschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per lK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommeri VIJF CENTEN BIJSSNOmAlLESSEN TE GOUDA De ondorgeteekende bericht dat met 1 APRIL a s kannen BEPLAA Aanmelding vóór bil Jon Directeur geboorte akte een en een verttlaring dat zij voornemens voor liet onderwj s Vereiaohte leeftijd TST WORDE I I BBBÜAIII os onder overlegging van of meer getaigschrilten V5n ouders of voogden zp liun kind of pnpil te bestemmen 14 jaar De Directenr R LEOPOLD 1908 Gouda 2 Jannari DE OEDKOOP3TE DE MEEST PKACT13CHE DE MEEST VOLLEDIGE zjn beslist die det Firma WKLUOil TflE LADIES JOVKJiAL met minstens drie gratis geknipte patr nen on een g4ilenrde plaat TUE ILL DltESSMAKKU mot een gratis gekuipt patroon TH E BAZAAB OF CHILD HEN S FASUlOnS Kludermodes met vele gratis geknipte patronen ritAAQT Vtv Boekhandelimi Proe nnmmers Alle mi t kostel Holl lüjitoefisel Van alle in deie bladen voorkomende modellen lyn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag i mmimmml Men VADlt v rzoelir t ITKItK te letten ÜIT HBT MlOiZIJH TAlt M UAVËNSWAAYZONË aORINOHEH Deze TH3EEN worden afgelererd in varzegtlde pakjes van i UBte n een half en een Ned om met Ttrmeldinjt Tan Nommer e tPrji voorzien van nevenstaan jMark volgjua de Wet gedepo neerd Zich tot da aiivoe in rau ge eerde order t aanber endo 1 C BIJL voorneon J BBBKBAART Lz Zenuw en llaatjflijders wordt nit overtuiging als een werkelijke bul iu den uaod het boek ainbeTolen Na ontTuii rat thu adres per briefkftartvtordti d t boekje franco per post koegezondea dojr BLOKPORL S iookhan Za t bommfl GoQda Drak van A BRINKMAN Zn WERFXD SUCCKS Do Wereldberoemde Superior Diuivenhorsthoning KxtracT HiMAMfai wordt aanbevolen tegen iBorstaandoeningcn Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Horstpijïi Keelpijn Heeschheid enz UELIASTBE is verkrijgbaar bj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleitie steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitachland Engeland Amerika Ned Iüdil Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MELIAIfTBE werd 9 maal met öond en 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIAyTHE in flacons f 0 40 f fO en f MELIANTUE in doozen tabletten f O éO en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honingliloem Den Haag Verkrijgbaor bfl Firma WOLFF Ca Westhaven 198 Gouda GRENDEL Gouda E U VAN MILD Veerstal B 120 ffo A liOÜMAN Woordrec PINK8E NieuaerkerkadlJeel A N v s ZESSEN Schoonhoven U ï WIJK Oudema rr A SCHEEK Jlaadrecht P W v EDE Oudewater K vak dkr REMDEN te Reeuwijk P v D SPK K Moermpelle D v o STAR Wed J IIULST M KOLKMAN ARN VAN DER HEIJDEN Waddi i jM n P A os GROOT A o JONGÖ CWiualcr J P KASTELEIN Pohhrmkerdam 1 DIKKER te Benschop W nHtiUVWIl ti Laat U niet misleiden door 6 iy S cow J Het klooster SanctaPaulo AlidlJ bestaat niet dun Slroo van geenerlei tvanrde Olllg onig Ollig n 1 ijgeii I IJgeii f oor oegleiideii oor l oe§lcii leii oor lloeilendeii Staat TooT7 en aan Mjjne Hoeren De dankbaarheid dringt mjj ü te melden welk een verrassende uitwerking de riJOENUONIO bg miJ heeft gehad Ik was eene echte lijderes Des avondskon ik niet slapen altijd maar moest ik hoesten nooit had ik mgne behoorlijkerust Ik heb al van alles gebruikt maar niets hielp mü het bleet mij maar vastzitten op de borst Toen heb ik mi tot de VIJGENHOyiQ gewend en nnken ik mjn geluk niet Reeds bj de eerste flesch vond ik verlichting en raaktealles los zoodat ik inijn sljm gemakkelök kon opgeven Ik ben U heel dankbaar en zal gaarne aan alle hoestenden Uwe VIJGBHIIONIG aanraden ü kunt van dit schrijven gebruik maken opdat ook anderen van hunne ellende verlost worden Hoogachtend Mej DEN HEYER Scbeveningen Men lette wel op den naam rtJGBNHONlG Prijs per flacon in karton verpakt f 1 Te Gouda bü J ZIELSTRA Wealhaven hoek Gouwe VAS DAM e Co Den Haag N ii 20 cent per 11 cent per pak Ove al verkrSgbaar HIJISHOEÜKKS narht 11 voor namaalc Ziet naar het Contrei megel Dr v HAMEL ROOS en HAHMENS en den naam P M LE AAR Co Bekroond in October jl te BRUSSEL mat do Hoogste Onderscheiding den HANM PHIX ATTEST AMSTERDAM 6 November 1907 Aan de Firma P Molenaar Co Westzaan M H In de Kinderpraktijk en op de Kinderafdeellng van het Onze Lievo Vrouwe Gasthuis heb ik in vele gevallen wair het gebruik van een Jloelpreparaat als bijvoeging gewenscht was o a ook het Molenaars Kindermeel tot m ne tevredenheid aangewend Het moot evenwel vooral bij zuigelingen op een oordeelkundige wjze worddï toegepast en toegediend om teleurstellende resultaten te voorkomen Achtend w g Dr P W C M BOSCH Iste Geneesheer aan Onza Lieve Vrouwe öasthnis SIER OW HUIS IN DEN WINTER OWEN TlftN VOOR DE LENTE MET llaarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wg franco door Nederland onze overjl bekende yormalCollect Ie 30 Hyacinten voor glazen of iO voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 46 potten of eeue collectie voor den tuin van 260 stuk of eene collectie voor kamer en tuin van 210 stuks ieder bevattende eene prachtige kenze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Orocos Scillas Sneenwklo sjes enz Rijk ge illustreerde prijslijst met spocifieatie onzer collecties iu het Hollandsch en onze vele wenken voor de enilanr bevattende groote oatalogDs iu het Dnitsch zenden wiJ desverlangd gratis en franco Tulnbou w Etablissementj Uuls t er Duin ÏDYEETËNTIM in alle Couranten worden aangenomen door het l lv rleiUie Biireau vao A BUti RMAN ZOüi Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van bet merkwaardige Coia poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven vordên in Kofie tL mm Liktur Abrint Bier Water of in het voedtel zonder dat het noadig ie dat de dronkaard er iete wm a veet Uet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot bet drinken van sterken drank bier wiJn absint enz bjj den droakaard op te wekken Het COZA POE OS II werkt zoo onopgemerkt eo zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den v erslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het Hoodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan htj zjjne redding te danken heeft Bet COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizcDlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslastige en nuttige leden der raaatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht eo gelukkig gemaakt en het leven van talloozeu met meoig jaar verlengd Het Institnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan beo die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te rijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Oo Onze depOthonders reiken het attestenboek gratis nit aan ben die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUT£ a ete PAIN EXPELLEII TEGEN RHEUMATIEK EN tfERKOUDMEDEN ± Wacht O voor naraaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Ruim 35 jaar üeoR miluodui JICIIT EN nHEUMATICKUUDCm MET SUCCES OEBHUIKT teKRIJGSAAIt M FLESSCHENVAN50ds 7Sclt CH m Bil H H AmHEKDIS EN DlKIGETEN r Id RiCHTER C Rotterdam Te Gouda bij C LÜUER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 IMoord Brabantsch Schoeneo Laarzenmagazllo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsttag VOORRADIG Warme Wloter Pantoffels OVERSCHOENEN Fjue CHROOM HMREN RIJGBOCTIKKS i S OM Sterke 8CH00LLAARZEN Eni Enz Aanbevelend C SMITS Alle renratiën en aangemeten werk Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrggbaar bg PEETEBS Jz Ut op e eM kwHramd AFKONDIGING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dat door den Raad dier gemeente in zjjne vergadering van 13 December 1907 is vastgesteld de volgende Verordening VERORDENING tot viJiig K i Het tweede lid van arlikel 55 wordt gelezen als volgt Dit verbod is niet van toepassing op de Mané e met hare toegangen op het Regenlesseplanlsoen raet uilzondering van het gedeelte lusbchen dewoningen wjjk N No 321 en No 322 en op de riJA egen in het van Beigvn IJzendoornpnrk met dien verstande evenwel dat in deze laatste de i wi gen niet inogi n worden bereden met door paarden gftiokken vrachten pelroleurawagens In afdeeling I van Hoofdstuk V worden do volgende nieuwe artikelen gebracht komende na artikel 130 Art 130a Het is verboden in winkels of andere verkooplokalen in daarmede verbonden bergof bewaarplaatsen in vaartuigen of op den openbaren weg melk te verknopen ten verkoop te hebben of ten verkoop te vervoeren die hstztj ondeugdelijk van samenstelling is hetzg tengevolge vati vermenging met schadelijke bestanddeelon of eenige andere oorsaak in ondeugdelgken toestand verkeert Art 130b Ieder die melk ten verkoop heeft of verkoopt is verplicht deze aan een ambtenaar of beambte van de politie of een kearmeesler op zjjne aanvraag te vertoooen eu de keuring daarvan toe te laten Ia artikel 200 wordt de zinsnede 9 gelezen de keurmeesters van vee vleesch visch en melk voor zooveel betreft Afdeeling I van Hoofdstuk V en de artikelen 32 49 50 en 112 In artikel 201 wordt de zinsnede gelezen de politie eu de keurmeeeters vanvee vleeich visch en melk tosschen zonsopen zonsondergang in stallen gebouwen al dan niet afgesloten ruimten en vaartuigen FtVlLLETOlS OP DEN ABTSBERG Vertelllog uit het Kinilgdal Uit ket Dnitsch van A STEINDORF 2 Zonder invloed nit te oefenen op hnn bedrjjf onderhield de ei abt zich gaarne metde hem toegedane liidjes en werkte daardoor veredelend op hen Ook zorgde bjj dat dt pachter van lieverlede eigenaar der pachthoeve enz kon worden onder voorbehoud ehtor dat het kleine huis met kapel levenilang toebehooren zou aan zjjn neef den jongen pater Placidni Daar boven op een punt waar man oen uitgebreid gezicht bad op deo kloosterhofen omgeving at de oade heer dagelijks met weemoed denkende aan de vergankelijkheid der wereld en het lot der over de halve aarde verspreide monniken Behalvedat ijjn school velen tot geleerden had gevormd waa het groote rgke Benedictijner klooster ook 1 etol der kunst beroemd Mtteest Prachtigs lehilderatakken wandreriienngn baeWhouw en houUDjwerktB l g B waar vee wordt geslacht vleesch of afval van vee visch en melk wordt bewaard of uitgestald teneinde te zorgen voor de naleving en te waken legen do overtreding van de bepalingen van Afdeeling I van Hoofdstuk V VI In attikel 202 wordt iu de zinsnede aanvangende met de woorden met goldboete van ten hoogste tien gulden tusschen do nummers 47 en 48 gebracht het nummer 47a en worden iu de zinsnede aanvuugende met de woorden mot geldboete van ten hoogste vgf en twintig gulden tusschen de nummers 127 en 135 gevoegd de uummers 180a on 130b Zgnde deze Verordening aan do Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens bun bericht van den BOn December 1907 En is hiervan afkondiging geschied waar bet behoort den 3n Jannari 1908 Burgemeester en Wethouder voornoemd R L MARTEN S Do Secrelarii BROUWER Van Ons Program afgeweken Natuurlijk is er weer van geen ge concentreerde actie sprake Wel neen net zoo min als in het voorjaar toen de Eerste Kamer Staal s begrooting verwierp het is slechts toevallig dat terwijl de heer van Vlijmen maar namens vele zijner medeleden verklaarde dat zij zouden stemmen tegen de begrooting alle Katholieken als één man hun stem tegen uitbrachten en de buitenleden er den trein voor verzaakten dien zij anders plegen te nemen het is verder heel toevallig dat alle anti revolutionairen tegenstemden niet één uitgezonderd en een goed deel der christelijkhistorischen zonder eerst een verklaring te hebben gegeven Zoodanige verklaring zou misschien aan het gebeurde niets hebben veranderd maar wij zouden dan vernomen hebben welke de in de begrooting gelegen motieven waren die de anti revolutionnairen geleid hebben bij het uitbrengen van hun stem Immers afstemming om redenen buiten de begrooting gelegen mag de antirevo nog heden getaigenis af dat de monniken niet maar in godidienitige overpeinzingen hun tjjd doorbrachten maar door vljjt en talent boven velen uitmuntten Ook in maziek werden zjj uitstekend geoefend Behalve het orgel een meesterwerk uit vroegeren tjjd waren op bet koor instrumenten te Tinden van groote waarde en de monniken wedijverden in de beoefening der kunst Ook pater Placidus de neet van den abt had tot diegenen behoord Het is begrjjpelgk dat ieder meester op zjin instrument er aan gehecht werd en er bjj het verlaten van het klooster moeieljjk van scheiden kon Menig instrument zal dan ook wel aan de bespiedende oogen van den nieuwen bezitter ontgaan zjjn Pater Placidus althans wai het gelukt ijjn viool bjjtjjds in veiligheid te brengen Het lou zonde zjjn dacht bj als dat prachtstuk in ongeoefende handen kwam Een smal geel geworden stukje perkament op den klankbodem geljjmd droeg het pschrifti A J Amati Cremona 1597 In ieder geval was het een dar voortreffeljjkste instrumenten die de onde meester gemaakt had want de toon was zoo liefelp krachtvol en indrukwekkend dat bjj steeds boven alle andere geluiden uitmuntte D tz abt elootde t droomen toen ht op J 1 lutionair slechts in zeer buitengewone gevallen Ons Program van di A Kuyper zegt het uitdrukkelijk Het verwerpen van begrootingen om redenen buiten die begrootingen gelegei keurt ze tenzij in zeer buitengewone omstandigheden als inachtsoverschrijding af De bedoeling van dit Artikel is duideUjk Verwerpen mag men em hegrooting wijl zonder recht tot verwerping het recht tot aannemen geen zin heeft Zoo echter dat deze aanneming of verwerping steeds een administratief karakter drage en dus zaak blijve van controle en geldelijk beheer I Dit veronderstelt derhalve dat wie af denkt te stemmen den Minister aanstipt in welk artikel zijn bezwaar schuilt en zich hiermede alzoo tevens bereid verklaart om vóór te stemmen indien de Minister Jian dit bezwaar tegemoet komt Elke andere verwerping der begrootingswetten daarentegen keuft het onvoorwaardelijk af tenzij en dit gfeen voorbarig maar integendeel een bevestjging van den regel in zeer buitengewone gevallen Welke zijn nu die buitengewone gevallen Het Program van dr Kuyper zegt het alweer zelf Een koning kan de voi rbeelden bestaan er van er toe verloki worden door een coup d état met militair geweld openlijk de door hem bezwoj en Grondwet op flagrante wijze schenden Busken Huet heeft er ook onzen konin g reeds toe opgeroepen En zoo zwak zit de Hberalistische partij in den zadel dat ze nog onlangs in een oflicieel staatsstuk de leiders onzer partij van soortgelijk drijven verdacht Wij schrijven niet verdei over maar raden de lezing van het gansche betoog aan dat te vinden is op pag 139 en volgn van Ons Program door dr A Kuyper 4e druk De belangstellende lezer iei dan zien dat onder de buitengewone omstandig een avond weinige dagen nadat hjj zjjn nieuwe woning betrokken had en buiten zittende droeve blikken op het verlaten klooster wierp de scboone asngrjjpnde tonen van de hem zoo welbekende viool in xgn nabjjheid hoorde Zjjn ontevredenheid loste zich op in stillen weemoed en hij vouwde de banden tot gebed Broeder Placidus 1 vroeg hjj zich met moeite tot strengheid dwingende toen de jonge pater voor hem verschelen hoe komt die aan hetkloosterbehoorendd viool hier Toen Placidus verschrikt door die onverwachte scherpe vraag zondar te antwoordan met gebogen hoofd staan bleef vervolgde hjj bestraffend H e kan een Benedictijner monnik zoo tegen Gods gebod zondigen f Weet go niet dat de Heer beeft gezegd Geef den keizer wat dei keizere is f H iogwaardo vader zei Plaijidus en boog een knie voor den prelaat al wat des kloosters was werd in diensti der wereld gesteld zal het dan niet eens dat armzalig tnkje hout vergund zijn ons te verblgden en verder bespeeld te worden tot grootere ere Gods Daar beneden ligt het doelloos voor ons ii het een aandenken aan vervlogen geluk Smeekend zag hü dan abt aan Sta op Placidus 1 sprak deze moge de hemel mjJ vergeven dat ik iw k ben heden niet het geval voorkomt dat men de coalitie wil besparen om op hot punt van het kiesrecht kleur te bekennen noch dat van aan do Eerste Kamer een in de gegeven omstandigheden ee inpolitieke bcsUssing onnoodig te maken Neen hij zal zelfs het betoog vinden dat budgetweigering niet treft den Minister inaar den Koning en bij een verder lezen het in de tegenwoordige omstandigheden eenigszins komische betoog dat credietwetten elke grondwettige basis missen en dat de liberalisten zoo weinig op hun gemak zijn bij het hakken met dit bijltje dat is de afstemming der begrooting dat ze nog nooit tot budgetweigering in vollen omvang voort dorsten schrijden maar steeds i petit feu minister voor minister van kant hielpen tot het kabinet zijn evenwicht verloor van zelf topzwaar werd en viel Zou de oude liberale zuurdeesem voor Heemskerk nog te zeer doortrokken zijn en hij dus in de strikken des demons verward zijn geraakt Want wat nu de anti revolutionaire partij onder zijn leiding heeft uitgehaald lijkt wonder wel op hetgeen de eminente leider in de liberalisten wraakt Het is waar wanneer twee hetzelfde doen is het daarom nog niet hetzelfde maar dat dit zonder blikken of blozen in de Standaard goedgepraat wordt van antirevolutionairen wat in Ons Program voor andersdenkenden wordt afgekeurd is toch wel heel sterk Natuurlijk heet nu de reden der afstemming in de begrooting gelegen maar dat kan men wel altijd zeggen Voor afstemming der begrooting is antirevolutionaire eisch dat de Ministers geweigerd hebben om eenig amendement te aanvaarden eenig artikel te wijzigen zooals de heeren het wenschten en daarvan is in casu niets gebleken integendeel Zonderling zijn in dezen de wegen der antirevolutionairen en hunne bondgenoten in hooge mate geweest Men schijnt bezwaar gehad te hebben tegen het beleid van den Minister van voor mg zelf en voor u Behoud de viool Zoo doende bleef de viool op deo Abtsberg in het bezit van pater Placidus Slechts weinige jaren mocht de ex abt op zijn berg van zgn rust genieten De opheffing van de kloosterbeerljjkheid had hem te veel geschokt op zjjn ouden dag Spoedig was pater Placidus de eenige overgebleven getuige van de eenwen bestaan hebbende heerschappij der Benedictijnen in dit oord Heerscbzncbt was echter bjj den laatsten herder der kudde niet te vinden Eenvondlg en stil leefde hj nog vele jaren op den Abtsbelg en weken lang hoorde men soms niets van hem dan ign schoon vioolspel hetgeen echter door de Beesten niet begrepen werd Bg de begrafenis van den overleden abt waren ook vorstelgko bloedverwanten aanwezig welke Placidns voorstelden met bon mee te gaan De pater wees dit a anbod evenwel van de hand zeggende dat waar de laatste abt nu rustte bg ook eenmaal begraven wilde worden Jaren gingen voorbij en de eerc dag verliep als de andere en hoe onder pa4er Placidus werd hoe minder hjj zich met de buitenwereld bemoeide maar de sterfdag van den abt vergat bg niet Wordt vervolgd