Goudsche Courant, woensdag 8 januari 1908

No 10531 Woensdag 8 Januari 1908 46ste Jaargaiig ê DE OOEDKOOPSTE DE MiSEST PRACT13CHE f DE fttEEST VOLLEDIGE fiOüIMHE COURANT ieuwS f n Ads ertentieblad roor Goud f n Omstreken yii boslint dia dei Fii ma the la Dl Ei JOU lis AL met insteni drie gratis geknipte patraneu en een gtkleuide plaat THE ILL DRUHSUAREIt met ea gratis geknipt patroon THE BkZAAR OF VlllLD UEN S jTAsmoys Kuidermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Va BoekhaHdeiaai Proe HummtriÊ i Alle mrt koDtel Boll Bijvoegsel Van alle in deie bladen voorkomende modellen gn GEKNIPTE PATKONEN I met HoU verklaring fr p p legen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Teletoi n So De Uitgave dezer ouiant geschiedt dag elijii met uitzondering van en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per K St 1 70 Afzonderlijke Noramert VIJF GENT KN Telvfoon iVn 89 A D V K H T E N T T E N wordeii tjephatst van 1 regels a öi Centen iedere reyel nuvr 10 Centen Gi oote letUts woplen herekt id naar plaatsruitnie fnzending van Advertentiën oi 1 uut s mïiM f Mar rine Het Correspondentscbap van iTO lOI OiWOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiKKZwiOSB Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle t de Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging baachikUtr zÖo Zaal Kunstmin Sociflfil S GBNOKOKN üoiiila WotüL dai 8 Jaiuiiirl I9ü i HETHË$IDKMIHOO IiKUiKZELbCn P lllrrclle HKSIKI ttKU DbBi T OPVOERING VAN Öï lUEF LE VOLEUH Toonc l pel in 3 bedrijren van BERNSTEIN RICHARD OY IIN Hunri Broiidgeest MARIZK M vrouw Alice Plito Entree f 1 Lpden der Sociëteit Ons Genoegen I Of PliiiitÈibenpreken bij lo Ing op 7 Januari ittOH tnvundu H uur AANVANG 8 UUR Beu mOLSter van hel merkwaardige Coza poe der wordt gratis toegezonden Dronkenschap bestaat niet meer ingegevtn worden in n f MM Liktur Km Kofi Abtint BUr Water of in htl vo dul zonder dat het noodig i dat de dronkaard er ieti van a veel l et COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bö den dronkaard op te wekken liet COZA POEOEK werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patitint ooit behoeft te weten waaraan hy zyne redding te danken heeft net COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizeden personen van schaamto en oneer gered en deze personen tot levenslnstige en nuttige leden der maatschappu herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het teven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7 jn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in bet volgend depSt te Gouda WOLFF Co Onze depölhouders reiken het atlestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor rtoen maar geven geen gratis proeven Oin deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTS tirïJe nXd Wacht U voor nnmaakïels Het Coza Poeder is bet eenige afdoende middel tegen dronkenschap Vmeiilglng ARMR ZORG Afdeiling IIIIOKHKIVHUIS ROZRNDAAL HOEK PARADI JS GOÜUA Dezo inrichting stelt zich ten doel om oude gebiuikle en overtollige huishoudelijke voorwerpen tmike onk zoo voel noodig te reparceren en huofdzakelük aan minge goeden voor goedkoope plozen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten ceede aan de itentr tle Vereeni ing Artn n org Zenuw en Maa jflijders wordt Bit overtoi ing als een werkelijke hnl il den nood het boek aiiiticvoleu Nu outvadtïst van adres per briefkaartHoriit i t l 0 ki franco per poat toogeiondeu door Uüuda l riik van A ïlRINKilAN è Zit MOLENAARS INDERMEEL 20 cent per II cent per pak Overal veikrugbaar Hl ISMOi il i S uacht U voor namaak Ziet naar hot Contrêlt megel Dr v HAMEL R008 sn HAItHENS en dea naam P MOLEI AAIi Co 0 egtmaati WESTZAAN Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoteste Ooderxeheiding den CRAIVB FUIIL A T W E 8 T ZETTEN Magdalena HuiB 8 November 1907 WelEd Hoeren Met veel genoegen hebben we het Kindermeel gebruikt en noemen het een gezond Hel meel doet onzen Kleintjes goed vooral als overgang tuaschen natuurlijke voeding en de gewone spijs Hoogachtend Uw dw dn ULDEN gewonnen door W Heskcns slalionstradt Ie Vcghel 500 GULDEN gewonnen door Tll Siteur dorpstraat Apeldoorn Z i gulden gewonnen door C H Timan bloemstraat Arnhem 2 0 gulden gewonnen door A J van Leeuwen T iimanstraat s Hasjc w g A F DUDOK VAN HEEL 100 gulden 100 gulden o 1 M i 100 gulden Sewonnen door P Willti Maleskamp 270 RoimalCR 100 gulden gewonnen door R Van Vuurtti Alhr Belllngmrkl SchoanhoVin 100 gulden o K T rDXi nVfi ÏJX 7nfin Boel en in prachtband u rvan de My k inA iA r w v namen der winners Voor belansslellendcn rcdoeri lUU gUluen ten Kantore Van a o endo j l ae onnendoor M i H M Ant Jurgens Margarinefabrieken Oss ter inzage iu Va lAA IA isssenlUU gulden lUU gUiaen l va iaesleld by auc verleden voor den Notaris XCtVS rJI=ï inh uw Sclioutpnstr Roitpi tJmi r RMi i H H Bvvnet te Berchem December I lfi Fmncon v iCTHn5tr i Hi iiiiiHiiiiiii II n ii FmmsÊÊÊÊÊmÊÊmmmmmmm SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Ki oatvingat van po twisi l groot 3 43 zenden wij fran o door Nederland onio over 1 ÈökTeillKstre rde prüilg t met p i c tie on er collecties in het Holl nd ch en on e Ie wenk n voor de nlliur bevattend groot c talogn in bet D itsoh zenden TiiKSSsseS Noordwljk bij Haarlein BuUenlandsch Uverzlcbl De Porte heelt Zaterdagavondigfantvroord op de jongste collectieve noia der mogendheAea w iaib deze weigelden in te gaan op het vüorHiel van diMi Sulliin om de met het hervormingtswerk In Macedonié belaste mbteimren in Turksclien dienat te laten overpaan In haar antwoord zegt de Porte dat haar voorstel om enoetnde ambtenaren in eigen dienst te nemen bttars loziena ern stige overweging vei dient daar het rekening hoadt met alter belangen AIr het plan van den Sultan werd volvuerd zon er een wwrkelgke verbeteriiig ititieden iii den toestand de positie der ambtenaren ir kwestie ou minder gchee zgn en daardooi zmi het geheele hervoimingsweik gebaat z u Üe mogendhedeli zoo legt de Porte moet n wel bedenken dat het Mohamedaansche element hetwelk steeds van groote tdewyding aan den Sultan blijk geefi o ei wegend is in de betrokken wilajets Hel zou volgens de Porte onveifitundig zyn de wenscben dei Moltame daaiische bevolking te veruniichtzamen We denken niet dat doxe argaraenten veel op de mogendheden zoUen uitwerken Al is het van het standpunt van den Sultan te begrüpen dat bq met t oog op zgn prestige onder de Mohamedaanbche bevolkiuff de tenaitvoerlegging der hervormingen liever ziet toevertrouwd aan Tniksche djn aan Kuropeesche ambtenaren de mogendheden kannen noeiluk aan dien wensch gehoor geven daar zy over Turkscho ambtenaren niet de noodige controle zouden kunnen oefenen hetgeen juist een noodzaketgke voorwaarde voor het welslagen van h t hervormingswerk is Zaterdag zijn te Telieran in de Nationale Vergadering antwoorden voorgelezen door het Parlement ontvangen van de Russische en Briisehe dipiomatieke vertegenwoordigiog in ds Perzische hoofdstad De Nationale Vergadering had zicb den 17en December lot de vertegenwoordigers der mogendheden gewend met de bede het Perzische volk te willen beschermen tegen een schending der grondwet door den Sjah De v rtpgenwuordigers van Engeland en Rusland wendden zich toen tot den Sjah en ontvingen van dezen de verzekering dat by de constitatie zal eerbiedigen Dat antwoord van den vorst aan de Russische en Britocbe vertegenwoordigers is na Zaterdag in de Nationale Vergadering voorgelezen In bon pogingen om zicb te ontslaan van de voogdg van den Sjah heeft het Perzische Parlement zicb FEViLLETOM OP DEN ABTSBERG Vertelllos uit bat Kmilgdal Bit ket DniUeh ran A 8ÏEIND0RF 4 Het lieht baalde bg i jn viool voor den dag an vergat dan bg ivjn tper zich zelf en de geheels wereld Onder de nagelaten r pieren van wjjlen pater Placidns bad men ook een aan een baron von Löwenberg geadresseerden brief gevonden Deze werd aan zija adres geiondn en eenige dagen daarna veracbeen een iptta onde heer op den Abtsberg die zich bekend maakte all de ontvanger van gameiden brief en neef van den overleden pater Zgn oom Placidns had hem in dat schrijven verzocht den jongen Beaedictas zgn pettkind tot zicb te nemen en bea degeljjk mniiekonderwgi te laten geven daar deze alle aanleg had een bnitengewoon violist te worden Zoo vriendelijk de Abtsberger den vreemdeling ontvangen bad xoo donker keek hg bü dit voorstel In dut angalegaibdd motit hy TOor gesteld under curateele van Rus sische en Britsche diplomaten Dit is geen vooruit gnng ♦ Reuter seint üit Londen dd 6 Jan Kr wordt madegedeeld dat er onderhandelingen worden gevoerd om het dagblad de Tiroes in een nnamlooze vennootschap te vernnderen met den heer Waller don tegenwoordigen uitgever als president commissaii De leiding dei zaken zal in h vnden worden gesteld van den heer Pearson dfii welb kenden eigeitaar van nienwbbliiden die managing director zal worden Het k iriikter V in hel blad zal otiverauderd bigven en geleid worden m denzelWen geest als th ins en onafhankelijk van parlij polilU k Zaterdagavond kwam het antwoord vHn de P jrte op d e coUectiove nota van 29 Nov by den Dnitschen gezant v Marscball De nota loidde In do oogen van de Porte verdient bet wetsontweip strekkende tot hot benoemen van ambtenaren van den civielen Tuikschen dienst tot leden dei flnancieele commissie met aandacht bestudeerd te worden door de mogendheden daar liet ontwerp in staat is atler belangen te bevredigen Volgeni de voorgesteld oplossing zon deze tak van dienst belangryk verbeterd worden en een normaal karakter verkrijgen waardoor in de gehflele administratie meer overeenstemming zou verkregen worden De mogendheden moeten ook in aanmerking nemen dat bat Mohammedaansche element dat den regeeringsautoriteiten steeds blyken van gehoorzaamheid gaf in do bewuste vilayets overwegend is en dit men by den tegenwoordigen stnnd van zaken de belangrijkheid eener schikking wier handhaving in het algemeen belang zou zyn niet mag ontkennen De Voss Ztg bespreekt het geval van een onderwijzer in Grabowen Oost Pruisen die de geschiedenis van den zondenval als een sage behandelde en bg bet natuurkundig onderwijs van de ontwikkelingstheorie had gesproken en die daarvoor als onderwyzer was ontslagen Het blad dringt aan op een ernstig onderzoek van dit feit en wenscht dat de regeering in den Prulsischen Landdag zicb daarover zal uitspreken Maar nog veel meer acht bet blad het noodzakelQk er op te wijzen dat zulke voorvallen aanleiding geven tot een algeheele hervorming van het elke aangeboden hnip bedanken Hel leren zijns zoons was hem dnidelgk aangawezen Niet op de viool maar met egge en ploeg moest hg voortaan stndi6n maken om eenmaal als een flinke boer op den Abtsberg het bedi ijf e kunnen besturen Oe baron zag wel dat bet den boer ernst was en verzoabt nu of Benedictus iets voor hem mocht spelen Dat spel overtrof zijn verwachting Wel was bet nog niet fgn beschaafd doch löO natanrlp en geniaal dat het haast onmensehelijk scheen om de hand die zóó den strQkitok kon voeren te veroordeelen om met zeis en spade te werken Om den boer niet nntteloos boos te maken kwam de baron niet meer op het doel zijner reis terog maar dacht er bet zijne van en toen Benedictos hem op zjjn verzoek naar het graf van den overleden pater bracht gaf bij den jongeling een r kje en zei neem dit als een klein bewgs mijner dankbaarheid voor de li fde die ge den ondan heer toegedragen hebt en mocht er een tgd komen dat ge raad of hulp noodig hebt wend je dan in ds eerste plaats tot mjj mijn adres bevindt zich in dit pakje Tegenover zg n vader had Benadictni voortaan een iwaren atrijd Da boer anders een gsadairdig bedaard nan ontitak in ha godsdienslonderwys aan de volksschooi Het godsdienstonderwys in de volksschooi moet gegevea worden door geestelgkeu ol het moet geheel en al van het onderwysprogramma worden afgevoerd en buiten de school worden gegeven De tgden dat de volks mderwyzer tevens godsdienstonderwyzer moet zgn acht da Vo ss Ztg lang voorby De Liberal te Madrid heet de raiuisters Ciemencean Picquart en Pichon welkoui in Spanje en spreekt de hoop uit dat t onderhoud dat de hoer Pichon zal hebben met den minister van buitenlandsche zaken Allenor Siilazar v bI or tOo zal bydragen om de M irokkaansche quaeatie tot een goed einde te brungen He t blad verklaart dat Spanji niet uit mgon beweging eenmilltaiie expeditie zal beginnen in dt binnenlanden van Marokko hetzy alleen of in vereeniging met een aiideie inogendbeid Hlykbaar vri est hut dat d i Fran cbe ministers de regeeriag van koning Alfons zullen trachten over t halen tot een krachtiger go araenlyk opiiedeD De woelingen ontstaan door de tiiebereid elen lot t instellen van een politiemacht in eenige Marokkaansche haveni wyzun op de nood akelukbeid dal Madrid en Parö t volkomen eena zyn tot in de kleinüU byionderheden over de te nemen maatregelen voor deze organisatie Men moet zich behoorlgk rekenschap geven van de gevolgen die deze toepassing van de Acte van Algeciras na zicb kan sleepen DU jaar scbryli de Weensche correspondent van de N R Ct zal gelyk men weet voor Oostenryk een jubeljaar worden wegens de 60 jarige regeering van den keizer Weenen zal er het leeuwendeel van genieten en groote teesten zyn reeds in voorbereiding welke bestaan zullen uit een door de verschillende scbildersclabs georganiseerden optocht veider uit en Festspiel in den Prater en uit internationale sportfeesten Üe optocht zal tafereelen uit s keizers regeering voor st8llen en het Feslspiel gewichtige feiten uit de vaderlandsche geschiedenis zooals de vereeniging Tan Bohemen en Hongarye met de Oostenrljkscbe erflanden door aanbuweiyking de verlossing van Weenen van de Tnrken de Terovering van Belgrado door prins Eugenios de overwinning by Leipzig en bet Weensche congres Ër zjjn dit jaar zilveren jubileumskrouen in omloop gebracht xoodat zelfs in de uiterste uithoek n van het ryk de blyde boodschap van a keizers feest doordringt Van de vigen toorn zoo vaak Beu zoo werd hg bü verkoitiug genoemd naar de viool greep en verbood bem ten slotte ze meer aan te raken Dat zijn eenige zoon voor den landbouw totaal ongeschikt was wilde bij volstrekt niet inzien Van de gewoonte die van oudsher bestaan had zon door hem en de zgnen niet afgeweken worden Ben moest en zoo Abtsbergerboer worden Dat deze onder den sirgd steed magerder en bleeker word zag de vade niet Ben kon van zgn viool geen afstand doen en daar bü het niet waagde bi dag een toon te laten hooren speelde bij s nachts of s morgens vroeg Dit was uok bet geval bg den aanvang van ons verhaal Zijn vader lag nog te bed doch had ign spel gehoord Enkele uren later zaten de bewoners van den Abtsberg aan 1 onibijt netjes gekleed omdat bet kerkdag was Niemapd sprak want de boer zat met zoo n donker gezicht aan tafel dat ieder zich haastte om uit zijne nabjjheid te komen Ook Ben stond op om zich voor den kerkgang gereed te maken Wacht even ik moet je spreken zei liJn vader kort Toen de anderen het vertrek verlaten hadden aptak hjj Ben aldni aan jubileumipostzegels spraken we reeds vroeger Zy zgn zeer mooi uUgevo rd evenals do reedti in omloop nde zegels van Bosnit die landschappen te zien geven Wegeni de fraaie uitvoering worden ze door alle verzamolaars gezocht Toen die Bosnische egelf zouden uitgegeven worden beeft en bekend koopman in poiitxegels van de regesring duizenden van die zegels tegen verminderden pryi gekocht en dadelyk laten afstempelen om die aan liefiiebbers te verkoopen Hy heeft er zooveel succes mee gebail dat hg daarmede een kwart millioen verdiend heeft Terwyl zelfs de onservatiere president der derde Doema niteenzet dat de toestand waarin de Joden in Rusland verkeereu onhoudbaar is tn krachtig verandering noodig acht woidt door dan Russischen Senaat byna dagelyks bealoten tot uitzonderingsinaatregeteo tegen de Joden ia eeuig deel van het Rgk Hdt besluit tot beperking van het recbt van verblyf der Joden in Wladiwostok in Finland in verschillende groote steden is thans ook uitgebreid met een besluit omtrent Joodsche vrouwen In do jongste zitting van den Senaat is een beHlis ing genomen over het recht van verblyf van joodifche vrouwen die de academische lessen hebben gevolgd buiten de voor joden aangewezen rayons Die quawstle Is reeds twee jaar geleden aan de orde gesteld door een beroep van mevrouw Raffalowitsj tegen een beslissing van den stadscommandnnt te Petersburg Die beslissing waarbt mevrouw Raffalowitsj uit Peteriburg verbannen werd is destydfl door de Senaat vernietigd Maar het bleek dat in den Senaat verschil van meening ontstond over het beginsel en thane heeft de Senaat besloten met 22 tegen 17 stemmen dat de zoogenaaude Beitoejewikicursus niut mag worden beschouwd als een acadeinisehen cnrsna in don zin der wet zoodat aan Joden die den BeBtocjeWhki car8U9 hebben afgelegd niet kan worden toegestaan zicb in pUfttsen buiten de Jodenrayons gelegen te vesti jen De premiise dat de Besteejewfki curfcUN niet mag worden beschouwd als een academische cursus is echter volgens den correspondent van het Berl Tageblatt volkomen onjuist en dient alleen om de Joden nog weer eens een der reeds verworven reebten te ontnemen Üe weet dut van oudsher het Pnaschfeest op den Abtsberg bijzonder gevierd wordt ra denk ik dat jg er pleiiier in vondt ons bg bt t krieken van den dag in het woud wat vour te spelen Daar bekgk jozelven ju den spiegKl en zeg of de zoon van den Abtsberger er zóo uit moot zien Dat vagebondeeren moet een einde hebben over dag werken en s nachts slapen zoo behoort het Slechts flinke mannen hebben tut beden op den Abtsberg gewoond straatmuzikanten nog naoit en jp zult toch je vader de schande niet aandoen dat jg do eerbte bentP Je kunt er nu over denken wat je bet liefste is de Abtsberg of de viool een van beide Je kent me en eet dat ik geen ijdele praatjes maak ma ir dat zeg ik je liever word ik door donder en blikbem getroffen dan dat ik den Abtsberg overgeef aan iemand die met een viool in de hand de wereld in wil Dat wilde ik je maar zeggen en ni kont ge naar de kerk gaan Bleek en ontroerd maar zender een woord tegen te spreken ging Ben naar halten Was bet niet om vader en moeder den Abtsberg boe lief hem zijne geboorteplaats was zon hg gaarne een de viool opofferen Wordt vervoljd