Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1908

So 10533 Donderdag O Januari 1908 46ste Jaargang üoiMHE mum MeuwS en AdrerienUehlad mor Gouda eii Omstreken Teleloi H i o 8 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitEondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per lK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 1 1 0 SI A 1 V E U T E N T I E N wor len gei ljat st van 1 tegels a 50 Centen iedere regel inet r 10 Centen Gitmte letters worilen benikeinl naar plaatsruimte Inzendin van Advertentiën oi 1 iiiir liis mii il Zaal Kunstmin Sociëteit ONS ElSOE jr lS Zondag 12 Januari 1908 Eerste Optreden alhier vut lifjt te ULrcclil zoo Jilgeiiicttn f n gDnt ti bekende ii ZKLSCllAP Directie den Heer Jaeii van l siar Humorist Zie verder biljetten ENTREE ao Balcon M AANVANG 8 UUR Plaattbeepreking Zondag van 10 2 uar Tegen Febr VRAAGT een Heer met vaste belrekking im EN INWONIl vrje kamer en bewas aehing by lieden vd P G Brieven met nitfinevige inlichtingen worden ten Bpoedigste ingewacht onder letter A H bur v d blad Dronkenschap bestaat niet meer Een motiBter van hel merkwaardigs Coza poe der wordt gr ia toa eZDiideQ Kan ingtgntn worden in Kofi Thu MM Liktur Mtint Bier Water o in hit voedtel tonder dat het nbodig M dat de dronhamrd er iets v ajfweet Het co iA poieima bezit de wonderbare eigenecbnp om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bjj ean dronkaard op te wekken Het COXA rOBOEH werkt eoo onopgemerkt en uktr dat da echtgenoote de mater o de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het Boodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan bji gne redding te danken heeft Wet COZA POfiOUit heeft hrt huiselijk gelak van daixenden gezinnen herbttld daizeilen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het beeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gesmaakt en liet leven van talluozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onBchadeli k te rijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in bet volgend depot te Gouda WOLt F Co Onze depöthouders i eiken liet attestenboek gratis uit ain hen die er aanvraag voor oen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wondt U direst naar Londen co2AiNiTiTurA rr ag 5r d Wacht U voor uamaakseli Het Coaa Poeder h het eonige afdotnde middel tegen dronkenschap ooril Hral an scti SclKinii ii UiiiKenuiiii azIJu KIJ IWK E J0 tegenover de Kleiwegsteeg VOORKAUIÜ WariAe Wlnier aiiloffcls OVEHSCHOKNKN Fijne CHttOÜM IIEKRKN RlJGBOTTINESi it S Old Sterke JCHOOLLAARZEN Knz Enz Aanbevelend Alle ri ijratii n en aangemeten werk Goud Druk van A BRINKMAN Zk apiiialO ceii P c lci v i m il het ceiiiystc lifl ciiil miildij tegen itloiulariuoeUe IHeekxiickl Xriiuicxieiilcle Moo apt Heil minpehtoêlteitl thtmaekteH Vermagerlug en l ermluaerlHg der UchaitmtkracMru aeinatogeen in Poedervorm Ie drinkbare vloeistoffen heeft een a ingename smaak en kan worden opgelost HAEMATUGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HABMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met f el ruik8aanwijzing f 1 50 Kenii e lahrlkaiiteii II v NCIUIK di Co Den Verkrijgbaar bjj Finna WOLFjB Jb Co Westhaven 193 URENDEL E H VaN MILD Veer tal Gouda V BODMAN Moordrerht PLSKSE Nieuuerlcerk ad Llseel A N VAN ZPiSSEN Si hoo thoven B i WIJK P W r KDE Ihdeicater A SDHERK llaaeireeht K VAN DËII HKI IDBN uumi P v o JPKK MoereapMe D v o STAR Wed J tlOUVr M KÜLKMXN AliN v o HKUI ICN Waddingeiun P A deGROOT A UI JO VGH Oudemater 3 P KASTKLUIN PoUbtoekerdtm D BIKKER Benechop VVAARSC lUWING Laat U niet muleiden d ior t64 Hlriiop lot k oiister SdilB n l aiilo AbdU beJaat niet ilua Siroop van yeenerlei Kaarde KINDERMEEL n P r i i t i r m é Overal veikrügbaar HllSMOËDEttS wnrhl tl voor Hamaak Z wl naar het C nlréU meigel Dr v HAMEL ROOS o HAiiMEN en d naam P MOLEI AAR Co WaatmmaM WESTZAAN Bekroond in Oetober jl te BRüaSKL met da Hoogste Onderselieiding den CiHAMn rillX A r T t IS T ZETTEN Magdalenn Huis 8 November 1907 WelEd Heeren Met veel genoegen bobben we het Kindermeel gebruikt en noemen het een gezond voedsel Hel raeel doet onzen Kleintjes goed vooral als overgang tusschen natourlpe voeding en de gewone spgs Hoogachtend Uw dw dn w g A i DÜDOK VAN HEEL l IJ e oiiis Olllg onig IJge II II II II 11 oor oe§leii len oor lloeiteiiden oor lloeslenden Sta sit Too ven aaxi I Mgne Heeren De dankbaarheid dringt mij U Ie molden welk een verrasiende nitwerking de VIJGKNHOyiO bij mji heeft gehad Ik was eene echte Iperes De avonds kon ik niet slapen altjjd maar moest ik hoesten nooit had ik mijne behoorlijke rntt Ik heb al van alles gebruikt maar niets hielp mij bet bleef aij maar vast ïitten op de borst Toen heb ik mjj tet de VIJGBNBONIG gewend en na ken ik mjjn gelak niet Reeds bjj de eerste Hesch vond ik verlichting en raakte alles los loodat ik mjjn sijjm gemakkelijk kon opgeven Ik ben U heel dankbaar en lal gaarne aan alle hoestenden Uwe VIJOBNBONIG aanraden U kunt van dit schrijven gebruik maken opdat ook anderen van hunne ellende verlost worden Hoogachtend Mej DEN HEYER Schaveningen Hen lette wel op den naam YIJ6BSRONIG Prijs per Hacon in karton verpakt 1 1 Ta Gouda bjj J ZIELSTRA Westhaven hoek Qonwei VAN DAU Co Ven Hnag WESSABJEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KO l HL I IKIC FlBRIKKEiV Voedert uw Vee met de xulvere murwe merk S er en W Li uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Jlere Diploma Parijn lltOO Degen Gouden Medailles ADVEETENTIÏIN He Couranten worden aanjfenomeii door het Adwerteiiti llureau van A BiUi lKNiN ZOON DE OBDKOOPSTI DE iWEEST PRACTISCflEDS MEEST VOLLEDIGE MODfiBLA GM zijn beslist dit der Finni THIi LAlUKt JOUIt IL met Minstens drie gratis geknipte patranen en een geklemde plaat TH i ILL DRBSSMAKBHt met een gratis geknipt patroon THK BAZAA l OF CaiLI UEys F isuioys Kiudermodss met vele gratis ge knipte patronen I VUAAOT Uw Hoei hnndeltiiii Proef nummers f Alle mrt liiiHel HoU BUooei sel Van alia in deze kladen voorkomende f modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN d met Holl verklaring tr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijsbaar f bij VILLY SIMONS Den Haag Aanbevolen Merken Vi iFKIl VKIlÜA Tn 4 Si Esléphe Medoc 1 0 80 La Rose Ludon 0 72 Chateau Malleret O f Petit Bourgogne OS Graves Blanc 0 72 Haot Sauterne 1 36 Witte Bergerac 0 99 I Niersteiner 0 72 I Rüdesheimer 1 08 1 Oude Boodo Portwijn 1 08 Extra onde Roodp Portwijn l il Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwön 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 1 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom BiLLARDi per Liter 1 17 Prijxen netto A contant nu j f a YfTf sgami I WKg V WORflERUEER HOLLAft Depot te aOÜDA F J J BOON VAN OSTADE Vereeylging ARMENZORG Atdeiling nilOKKKIf HUIS KOIENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deie iirithting stalt zich ten doel ob osde gebruikte n evartoUige huishoudelijke rearwarpen t elke aok zoo veel noodig te rtparearan n hoofdzakelijk aan mingageeden voor goedkoope prijzen te verknopen Da daarop behaalde Winst komt geheel tas geeda aan da n ulra Vereeniging Armtmortt AFKONDIGING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen Ie weten dat door den Raad dier gemeente in lijne vergadering van den 27n Deeember 1907 is vastgesteld de volgende verordening VERORDENING tot wijziging der Algemeene Politie Verordening voor de gemeente Gonda EENIG ARTIKEL In d Algemeen Politie Verordening voor de gemeeute Gouda vastgesteld den 1 Juni 190e en afgekondigd den 22 dier maand worden de volgende wijtigingen Aangebracht I Tusschen de Aldeelingen IV en V van Hoofdstuk V wordt eene nieuwe Afdeeling IVa gevoegd met het opschrift Van de bank n van leening en de huilen van verkoop met reclit van wederinkoüp bevattende de volgende nieuwe artikelen Art 144a Ieder die eene bank van leoning of een huis van verkoop met recht van wederinkoop opricht verplaatst of overneemt is verplicht d arvan alvorens zjjn bedrgf uit te oefenen schriftelgk kennis te geven aan Burgemeester en Wethouders met nauwkeurige opgaaf van de plaats waar de inrichting wordtof is gevesligd van de tarieven dar gevorderde rente berekend per d ig per week en permaand van de termijnen binnen welke de lnlossing of de wederinkoop moet plaats hebben van de termijnen binnen welke na den dag waarop de schold opvorderbaar is de goederen tegen betaling van het verschuldigde en na den verkoop der beleende goederen de opbrengst na aftrek van hoofdsom en rente alsnog ter beschikking der beleenurs blgven 6 of en 100 ja bjj welke maatschappij de voorwerpen ten bate der inbrengers ijju veriekerd van alle andere voorwaarden welke aan de overeenkomsten van beleening of van verkoop met recht van wederinkoop als regel verbonden zijn van de uren waarop de inrichting voorhet publiek geopend en gesloten wordt Art i44b Da in het vorig artikel vermelde opgaven moeten bj de uitoefening van het bedrijf stipt worden in acht genomen en mogen londer vooiafgaande kennisgeving aan den Bnrgemeaster niet worden ge wjjligd of terzijde gesteld FEVtLLETOX OP OEN ABTSBERG Vertelllog uit het Einulgdal Uit ket Dnitich van A STEINDORP 5 Op denzelfden tp dat de Abtsberger zijn zoon 100 duchtig de les las stond op een verder gelegen berg een ander vader ook in toorn tegenover igv eenigen zoon Hat was de Schonecker Zoo b daard als b den Abtsberger ging het bier niet Schel klonk de krachtige stem van den vader doch ziJn woorden maakten hier weinig indrnk Da zoon een omstreeks vier tn twintigjartg jongman met blozend gelaat levendige oogen en blond haar itond onverschrokken tegenoTtr tün vader en draaide lachend aan do pnnten van liJn knevel en toen de stem den oade begaf en hy naar adem snakte prak hij Kp vader ik geloof dat dit geschreenw ke l niet noodig ia n moet me en beetje maar TOOt ma lell laten lorgan en mij niet In Uai da wat Toorichryran Deze opgaven worden door den ondernemer openlijk bekend gemaakt in de in do gemeente verschgnende dagbladen 66r den aanvang van het bedrijf en vooits in de maand Januari van elk jaar Zij moeten duidelijk leesbaar aangeplakt of opgehangen igu in de lokalen der inrishting waar guaderen ter beleening ot ten verkoop met recbt van wedeiinkoop worden aangenomen alsmede aan de builenzijdo van eiken toi gang tot de inrichting Art Ulc Ieder ondernemer van eene blink van loening ut van een huis van veikoop met recht van wederinkoop is verplicht een register waarvan de bladen ducirloopend genummerd zjjn aan te leggen en nauw keurig bfl te honden waarin elke beleening of verkoop onder een afzonderlijk volgnummer in regelmatige volgorde wordt 0 igeteekend met vermelding van naam en woonplaats vrn den belecner of verkooper aard en orai chrijving van het beleende of verkochte voorwerp i het bedrag van de geleende of betaalde som 4 den bedongen interest t den termgn van inlossing of wcderin koop 6 elke inlosaing of wederkoop aelf Hij is verplicht dit rtgister voordat het in gebruik wordt genomen aan den Burgemeester ter waarmerking op te zenden ten alle tjjde aan de politie ter inzage te geven en binnen de eerste acht dSgfn van elke maand aan het bureau van den Commissaris van politie te vertoonen opdat het door dezen voor gezien worde geteekend Art 144d Van elke beleening of van eiken verkoop met recht van wederinkoop mo it door of wege den ondernemer een onderteekend en gedagteekend bewjjsinden vorm van een nitlreksel uit het in het vorig artikel vermelde register aan den beleener of verkooper afgegeven worden Art 144e Het bepaalde in artikel 144 is op de ondernemers van eene bestaande bank van leening of van een bestaand huis van verkoop met recht van wederinkoop van toepassing Art 144f Het is verboden B goederen in onderpand of koop aan te nemen uit handen van een minderjarige beneden den leeftgd van negentien jaren zonder dat de ondernemer ot zijn gelastigde op een door hem gedane vraag het beves tigend en voor hem overtuigend antwoord heeft ontvangen dat het in onderpand of te koop aangebodene zijn of haar wettig eigendom is en schriftelijke herhaling van vraag en antwoord in genoemd register is Ik ben een flinke dragonder gewecs zooals n weet en ben nog een nette kerel niet waar f en daarbij de eenige zoon van den Schoneckerboer Heb ik dus geen reden om nog een poosje vrjj te leven 1 Waarom moet ik nn hals over kop met de eerste dj beste deern trouwen Omdat ze braaf is en veel geld heeft meent nl Zool en wanneer ze mij nn niet bevalt f Denkt n dat braaf zijn en geld hebben alles is wat ik van een vrouw verlang De jonge Schonecker Sepp trouwt met zoo n vogelverschriketer niet daar kunt ge zeker van zijn En nn vader wees toch niet zoo boos laat mij zelf handelen ar is geen haast bü en alles zal goed terecht komen Wel wat verbluft maar inwendig nog toorniger door het kalm optreden van Sepp riep de onde boos Nn doe wat je wilt maar dat zeg ik je ben je met a s Pinksteren nog geen bruidegom dan voer ik voor me zelf een vrouw 0 den Schoneck zoo zeker als ik je vader ben want dat leven zonder vronw ben ik zat Dat is goed vader maar maak nn voort als ge mee naar de kerk wilt want het paard wordt ongeduldig Woensdag na Psichen waa het jaarmarkt In t nabSgalafao itadja opgenomen en zoowel door den ot de miu derjarige als door den ondernemer of zgn gelastigde is ondertoekend b de beleende of verkochte goederen terug Ie geveu aan een anderen persoon dan aan hem die deze goederen heeft beleend of verkocht tenzij het in artikel 144d vermelde bewijs op wettige wijze aan een ander ia overgedragen of ton deel gevallen c do in artikelen 144d vermelde bewijien in beleening te nemün Art U4g De bepalingen der artikelen 144a tot en met 1441 zijn mede v in toepassing op de bestaande banken van leening en huizen van verkoop met recht van wederinkoop met uilzondering vnn de Bank van Leening der gemeente Oe ondernemers der bestaande banken van leening en hniz n van verkoop met reoht van weder inkoop zgn verplicht binnen eene m iand na het inwerkingtreden der Verordedening waarbu dit nrlikel Ih vastgesteld ann Hurg meesler en Wethouders de scliriftelnke opgaaf te doen vermeld in artikel 144 en di i opi nluli bi kend te maken overeenkomstig het bepaald in aitlkel 1446 II Aan artikel 200 wordt toejevoegd 12 de Diiecteur v in de Bnnk van Leening der Gemeente voor zoover betreft Afdeeling IVa vnn Houldstuk V lil In artikel 202 worden in At zinsnede uanvangende mrt de woorden met geldboa vnn ten hoogste vyt en twintig gulden ot hechtenis van ten hoogste zes dagen tusschen de nummers 144 en 145 gevoegd de nninmers 144a 144b 144c U4d 144e 144 en U4g Zgnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 31 December 1907 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschiedt waar het behoort den 8 Januari 1908 Burgemeester fln Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER liuileiilandscii Overzicht Uit ïanger wordt aan de Temps gemeld dat vandaar een detachement soldaten naar Mazagaii is vertrokken ter versterking van het daar aanwezige garnizoen Eergisteren is de opvolger van generaal Drnde generaal d Amade te Casablanca aangekomen Dadelijk na ziJn aankomst nam hij bet bevel over de bezettiogstroepen over Hij telegrafeerde naar Parijs dat een De boeren uit den omtrek kwamen dan Jaar bij elkaar minder om zaken te doen dan wel onder gewoonte In de Zon waren er al velen aanwezig en steeds vermeerderde het aantal Ook de Scbonockers en de Abtsberger mot vronw en dochters Ben had verzocht thuis te mogen blijven ontbraken niet Daar het binnen reeds vol was gaf de Zonnewaard de laatsteo plaats aan een tafel buiten De beide onde boeren verdiepten zicli weldra in een gesprek over landbiuw enz beiden behoorden tot de voornaamslen en meest ontwikkelden in hun tiand Sepp kon niet lang rustig t iehoorder blijven maar leidde de eerst wat schochter weerstrevende Abtsbergerdochter Frünzel in de nevenzaal waar het jonge volk zich met dansen vermaakte Weldra draaiden die twee mee in den cirkel a n welk genot Sepp ziih bgna niet verzadigen kon Of het meisje daar ook een beel je toe bijdroeg f Eindelok bracht hü zijn danseres weer op haar plaats by de onde lui en stootte vroolijk met baar aan Op dit oogenblik trad een oudachtigboeronman op de herberg toe en liet zijn listige oogen toevallig op do beide lachende jonge lui maten Zonder zoo als anders de onde boeren aan te spreken mengde hü zich onder da aanwailgen na en dan een beimeiyken deel van de stammen der Oeied Siad en der OeiedHasis de hun gestelde onderwerpingsvoorwaarden hebben aangenomen Volgens een telegraphisch bericht van generaal Liiiutey werd een verkenningspatrouille naar de Moelajarivier gezonden waar zich vijandelijke groepen zouden ophouden De patronille werd daar door vijf soldaten van de geregelde Marukkaanscbe lageeringatroepen met geweervuur ontvangen Daar deze soldaten geen voldoende verklaring konden geven van bon aanwezigheid werden lU gevangen genomen Men weet dat een week geleden majoor Ooates Phillips een officier die zich o i in den Boerenoorlog onderscheiden had een aanvul deed op zijn vroegere echtgenoote die zich wegens zijn overspel in Zuid Alrika van hem bad laten scheiden op haar schoot maar miste vervolgens zijn vrouw s moeder met een scliut in het hoofd wondde en zijn vrouw s prokureur met een ander schot in het been waarna hg zich zelf met een laatste schot om het leven bracht De jury die uitspraak moest doen over de oorzaak van aijn dood besliste dat het zelfmoord was in krankzinnigheid gepleegd Een paar dagen geleden is de moeder van de vroegere mevr Phillips gestorven Weer kwam de jury bijeen en haar uitspraak was niet moord of doodslag In krankzinnigheid geplegd maar moord met voorbedacbteu rade Het is alsof de jury wou zeggen ja schoonmoeder dood schieten dat kun je doen met verstandige zinnen maar je zelf dat is gekkemanswerk Of de jury m beide gevallen uit duzellde mannen samengesteld was weten we niet maar de dwaasheid van die tweeërlei uitspraak is niettemin groot Onlangs is er verkiezing geweest voor de Algemeene Vergadering waarmede hel Egyptische volk als zijn vertegenwoordiging genoegen moet nemen In districten met drietot zesduizend kiezers kwamen er een honderd stemmen De correspondent van de Times te Kairo spot er mee en zigt dater uit blpt hoe weinig waarde men heeft te hechten aan het besluit van die Vergadering negen maanden geleden genomen om volledige grondwettelijke instellingen als een eiscli van het volk te verlangen Zoo weinig heelt die vergadering het recht voor bet volk te spreken I Maar kon t niet zijn dat hel volk inderdaad naar een beboorl ke vertegenwoordigende vergadering verlangt en dnarom zich blik werpend op het Abtsbergergroepje Toen laatstgenoemden voldaan waren werden Ie rijtuigen voorgebracht en in de beste luim trok men huiswaarts De oude boer die in Sepp en FrUnzel zoo n heimelijk belang gesteld bad werd algemeen Busch Hannes genoemd en as iemand bedreven in allerlei listige streken Hd had ook eens eigen erf gehad en zijn bezittingen hadden meest uit bosschen bestaan van daar zgn bijnaam Rosch Hannee Dnur hij niet van eenzaamhuid en stilte hield en zgn woning ver het dal in lag waar zich zeldt n een vreemde voet bewoog was hij meer in het nabijgelegen stadje te vinden dan thuis Van lieverlede gingen zijn zaken dan ook achteruit Hij was een vtoolijke gulle kwant in go zelschap on zoo lang hij geld had vond iedereen biJ hem open tafel Stuk voor stuk gingen zgn eigendommen zoo doende in andere handen over tot dat hij eindvigk in t dorp ging wonen en daar het middelpunt van vele dorpen en hofsteden zoo wat de comitsionnair speelde voor de boeren Hjj reisde voor hen on droef handel in alle boerenwerkinigen Steeds waa hii bg den weg te vinden kende dns iedereen oren in t rond Wordt vervolgd