Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1908

40ste Jaargang Vrydftg 10 Januari 1008 o 10533 Aanbevolen Merken FEUVVRRüAdiTIKNAX ISieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken eJv 9 rdeteiallo M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzandering van Zm en Feestdagen De prys per drie maanden J 25 iranco perI 08t 1 70 Afzonderlijke Nommert VUF CENTEN wyze voor drie jaar naar Tobolsk is verbannen heeft een brief geschreven waaruit bigkt dat hg te Tjoemen is aangekomen waar hy eanigen tyd zal blgven en dan da reis naar Tobolsk te voet zal voortzetten Hy wordt vervoerd iu een ploeg met andere politieke gevangenen en misdadigers De lUdent Sienbttck vernam in de gevangenis dat hg gearresteerd werd omdat hy verdaekt is uit Helsingfors telegraïiche gemeesichap te hebben onderhouden met Russische revolutionnairen Hem werden stapels telegrammen voorgelegd die hg zou hebbea afgezonden doch die hg volstrekt niet kende Hij bevond zich in den tgd toen die telegrammen verionden werden in Italië en Noord Alrika Hj verklaart verder voor in Finland begane daden in Rusland niet ter verantwoording te kunnen worden geroepen Sedert wordt hg in de gevangenis zeer slecht behandeld en moet hy by strenge koude in een onverwarmde cel verbiyven terwyi hg slechts weinig en bovendien slecht eten krygt Dat is de Russische opvatting van de FinI sche wetgeving Hannes sorgen Zorg dat Sepp er niets van gewaar wordt Hannes anders doel hy het juiat niet Hannea deed de liatige oogen toe achudde het hoofd en zei Geen zorg Schonecker alles komt in orde Den volgenden dag bezocht by den Abtsberg waar hg ook eea zaakje tot voorwendsel had Ook dtar werd hg vriendeiyk ontvangen en wist hy weldra het geaprek zoo te leiden dat hy op bet onderwerp kwam dat hem ter harte ging Kg kwam joist van den Sehoneck de jonge boer zon gaan trouwen vertelde hy men sprak van iemand uit het Oberdal Het was toch veel beter als hg een meisje uit dezen omtrek nam Halt daar valt me in dat gy ook een huwbare dochter hebt dat zou iets wezen De Abtsberger met den Schonecker verzwagerd dat zou geen kwade zaak zijn Maar wat denk Jn dan Hannes f Geloof je soms dat ik hom roijn Fr nzcl zal aanbieden P Dan kent ge my slecht Wie mijn dochter wil hebben moet zelf komen en ik ken niet bang dat zg vergeten zal blgven zitten Wordt vervolgd VmeulKlng ARMENZORG AMt lir f UHOUHKifHUIfii ROZKNJ AA L HOKK PARADIJS GOÜUA I ezo ioricbting stelt zich ten duet oin uode g bruikto en ovfrtullige ImiHhoudelyke voorwerjipn irvlhv ituk zoo veel iioodig te repareeren en lioofdzakelgk aan mingegoeden voor guedkuopu tiyzen te verkooiii n De daarop behaalde Winst komt geheel ten geedo aan de neut file Vereeaif ing tt Emmu mm nen irl vtj il i t MËÜK te letif ii UIT HKT Ma04 JN tas H R VKNSWAAY ZüNEN OORINCHEM Duxe TUËIÜëN wurdeu ut bh trerd lü rerseg Ide pakjes vau v twee n een tuilf eo én JSi ed om met veroielding van Nomaier e PrijB Toorzien van nevnustaan Merl volgen de Wet gedepo DPiTtl ich tot da iiitvot lU vuii e eerde orders annber ende 1 G BI IL vourQ tiii 1 BRERBAAET Lz Onnavolgbaar zyn tliana door nieuw gevonden toopassingeii onze iu otiecerf gesclilMerdf l or treilen l elulureHagaerlê Z j geven kracht on diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtaige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen öeill Pri soourant inet oen aantal ongevraagde getuigachrilten gralu op aniivraag Boxtel HUOAI Ui S Cc Agent voor iOUOA Finim A QIUNT Kansthandel Kleiweg bjj wien modellen te kezichtigen liJn Ruim 35 ja r DOoa miuioenin JICHT EN RHEUMATICKLUOCnS 1 MET SUCCES StMUIKT VcnKRIffiBAAft IN FlISSCHOIVAN 50cts 75cls I pi t ZS BUHH kPOTHCKim EN DlWGISTEN If Ad RKHTERU Rotterdam Te ÖOLDA bö C LUÜhK Apothekoi Markt en bü WOLFF Co Westhaven 198 ÏDE nOEDKOOPSTE DE MEEST PKACT18CHEDE MEEST VOLLBDIOE è zgn besÜBt die der Firma VKI IIO TUK LAOfKS JOUHXAC mei ininaton drie gratis geknipte piitronvn en een geklemde plaat Tlli II L DUU iS MAK lilt met een gratis geknipt palioon Ï HK H K AAK OI VUll l IIEN fi li t SlllO S Kindermodes met vele gratig geknipte patronen VIlAAdT Vilt Itoekhaiuïelaai Proa HitiiimrfM É l roefHiiiiimei ii ê è Alle m t liii tel UMI IHJooeynel ft Van alle iL deze bladen voorkomende A f modellen zunOKKNIPTBPATaONKN f l met Hull verklaring Ir p p tegen J voornilbetalmg van 1 0 50 verkrugbaar é bg MILLY SIMONS Den Hang f Gond Drnk van A BRINKMAN Zx aeiiialogceii Poedei vorm is het cenig ste helpend iiiiildcl tegen ÊII etlarmoeae UUekmucht XenuuiMKakle V Hoofaitlfueii mlnpelootHeia Ouiuachteu fermagerlmg en § ermtHitertHg der UdtaamtkraekteH aematogeen in Poedervorm heelt een aangename amaak en kan in alle drinkbare vloeistolleo worden opgelost HAEMATOUEEN IN POEDERVORM ia het praeperaat wat U spoedig geneest HAEM4T0GEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 I iiige labrlkaiiK II v SCIUIK Co I ea Haag Verkriigbaar bij Kirm IVOLFF Co Weathaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veer lal Uouda V BOÜMAN AfoordrKkl PI NKSE Nüuwtrkerk ad Umi N VAN ZEBSKN Sclioonlutvn B t WIJK P W v KDE Oud M r A SCHEER Haa$trtchl K VAN IIEU UEI 1DKN Rauwak P v d 8PEK MoermpMe D d STAR Wed J HOtóT M KOLKM N ABN v o HEIJDEN Waddmgn en P A di GROOT A M JÜNGH Oudtaattr J P KASTELEIN PoWrwiwiom D BIKKER B Khop WAAUSÜ lUWlNG Laat U nist rnHJeiJen d or AbillJ Siroop Het kloosterSrtneïn Ptfiilo AbillJ be taat niet iliis Stroop van geenerlei waarde Let wel Een ware uitkomst voor beter licbt en weinig asverbiDik is de aanschalflng van het liaiigeiid Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht u voor Imitatie Beloeld a inbcvelend M M VAN LOOlSr Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurl B 13 Telefoon No 117 SIER UW HUIS IN DEN WIKTIK UWÏN TUIN VOOR DK LENTE MET ilaarleiniiier Bloembollen Na ontvangat van postwisMl groot fi 3 4S zenden wg iranto door Nederland onze overi l bekeade Xormitl CoUeeltet 30 Hjaainten voor glaien o 40 voor potten ol 50 voor den loin ol eene collectie voor de kamer van 150 atnka voor U pettan o aene collectie voor dan tuia van UO atnka of een collectie voor kamer au tuin van JiO sinks lader bevattende eene prachtige keuze van Hyacintken Tulpen Naraiaaen Crocus Scillai Siaeiiwklo ijes enz Ugk geillnstrecrde prgalgst met spetilcatie onier collecties in bet Hollandschen onze vale wenken voor de eullur bevatltflde groote aatalogua in het Diitsab zeidenwt deaverlangd gratia en Iranco Tulnboiiw Ktablissüiuunt UiilsIer Duin Xoii dwIJk bij Haarlem AVOLENAAR KINDERMEEL ti pak 20 cent per 11 cent per Overal verkrijgbaar HLISMÖËDeRS tvarht U voor namiuik Ziet naar het Cottlrél magel Dr v HAMEL ROOC an HAIIMEN8 ca dan naam P MOLEI AAR Co Weatimmm Bekroond in Oataber jl te BRUSSEL aat da Hoagate Ondericlieiding dan CRAMI rMIK V ESTZAAN ATTEST ZETTEN Magdaleua Huia 8 November 1907 WelEd Heeren M t veel genoegen hebben wa het Kindermeel gebruikt en noamen bet een gazond voedsel Het meel doet onzen Kleintje goed vooral als overgang tusachen nataurlijke voeding en de gewone spgs Hoogachtend Dw dw dn w g A F DÜDOK VAN HEEL ADVEETENTIÏN in aUe Couranten worden aang enoraen door het Adverleiitle Bnreaa van i BKIi kMAN ZOON St Estéphe Hidoc 1 0 60 La Rose Lndon 0 72 Chateau Malleret 0 80 PetK Bourgogne 099 Gravea Blanc 0 72 Hant Sauternea 1 S5 Witte Bergerac 0 99 I Nierateiner 0 72 Rttdesheimer l C Oude Eoode Portwgn 1 08 Extra onde Roode Portwgn 1 44 Oude Witte Portwgn 1 08 Extra oude Witte Portwgn 180 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermooth di Torino Dom BiLLiKDi per Liter 1 17 Prljnen netto ti eoutnnt Depot ia QOODA bij F J J BOON VAN OSTADE Dronkenschap bestaat niet meer Beu moDater van het merkwaardige Coia poeder wordt gratis toegeEondeD Kan iiwegtwtn vtordéii in Koffie Tktl HM LUaitr Ahiint Bi Water o m htl votdeel zonder dat het noodiy ie dat de dronkaard er iele van a ueet liet COZi POISOBR bezit de wonderbare igenschap om legeniin tot bet drinken van sterken drank bier wgii absint enz b j een dronkaard op te wekken Het COZA PUBOER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat do echtgenoote de zuster ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het aoodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hjj zgne redding te danken heeft Het tOZA POMUEH heeft bet huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizeden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechte weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijo Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrggbaar in alle apotheken en in bet volgend depit t G nda WOLFF Oo Onze depöthonders reiken bet atteatenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geren geen gratis proeven Om deze te bekoman wendt U direct aaar Londen CÓZAINSTITÜT£ tr r 1 X Wacht ü voor namaaksela Het Coza Poeder is het eeniga afdoende aiddel tegen dronkenschap l o rd Braban SGh Schoencu LaarzenmagaiUO KLEIWEG E 30 tegenover de KleiwegtUeg VOORRADIG Warme Wliler Pantoffels OVERSCHOENEN Fine CHROOM HBf ESN RUGBOWIME k B OM Starke SCHOOLLAABZSN Enz Em Aukarelaid C SMITS AU raptratiên en awgemeteg werk liBNIWiSGEWIlG HaicHTiNGiN wWkb oevaab schade or KINDER aOHNKIt VKROORZAKEH BUKGEMEESTER en WETHOUDERS vau GOUDA Geilen art 8 der HINDERWET Doen t ï weten Dat EÏj vergunning hebben verleend aan I A C A de Groot en lijne rechlverkrügendeo tot bet uitbreiden van zijne inrichting voor het laden van accumulatoren en het opwekken van electriscb licht door vervanging van den bestaanden gasmotor van 4 P K door een van 8 P K in het perceel aan den Kleiweg wijk E No 70 Kadastraal hekend sectie B No 27 a M A Oats en zijne rechtverkrijgenden tot het uitbreiden van zijne drukkerij door aaabouw van een lokaaltje waarin de gasmotor geplaatst wordt in het perceel aan de Keizeratraat wijk K No 133 Kadastraal bekend sectie D No 447 3 T van Vliet en zijne rechtverkrijgenden lot het oprichten van eene slachterij aanca rookerij voor vlceach en spek in het perceel aan de Zeugstraat wijk G no 85 Kadastraal bekend sectie C No J084 GOUDA den 9 Januari 1907 Burgemeester en Wethouders Toornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER Bulteolaodsch Overzlchl 1 Berichten uit Madrid gewagen van een biionder hartelijke en luisterrgke ontvangst van dan Fransebeii minister Pichon 11 ij en ziJn vrouw die mee la gekomen zijn tot het woonvertrek van koning Alfonso en koningin Victoria toegelaten daarna bij de koninginmoeder eo de infantes Koning en koningin inen wg verder waren rol vriendelijkheid Toor de FraDsehe gasten spraken met hartelijkheid over Frankrijk enz Een leeatmul met veertig borden volgde Ook de EDgelaeke gezant zal Pichon een feestmaal aanbieden Begrijpelijk dus dat de gehaele Spaansche pers politieke beteekenia aan Picbon s bezoek hecht en t zelfs noodig vindt volgens de Kölnische Zeitung em tot voorziebtigheid in de Harokkaanacbe kwestie aan te manen De correspondent van de K Ztg had al den indruk dat Spanje besloten ia in Marokko met Frankrijk door dik en dun te gaan In bet Zuiden wordt een legermacht van 6000 mas klaar gemaakt om spoedig naar Marokko veracheept te worden meldt by Maar een later telegram zegt dat Maura de eerste minister bekend heeft gemaakt dat Picbon s komst geenerlai politieke betee FtVMLLETOX OP DEN ABTSBERG TertelUng uit bet Klnilgdal Uit ket Dultsck van A 8TEIND0BF 6 Hy itelde er een eer in bg al zgne hatidelingen zoo geslepen mogelgk te werk te gaan Als het hem gelukte iemand bg den neus te nenen was hy in zgn schik en zelden oaa men hem dit kwaiyk want meestal maakte hg het later weer goed Hy deed dit ook minder tot zyn voordeel dan wel om by de boeren den naan van alimmert te kryiea Zelfs de groote koeren vol lelibewnatzyn B trotsch op hna bezittingen behandelden kea Dimaam ea ontvingen hem vriendelgk Dat waa de nan die in de Zon zgn liati e oogen op bet vroolgke paartje gealagea had ea toen stil rerdweaen was Dea Tolgenden dag ion nen op den Sehoneek jaiat aan t Middagmaal begiaDen toen BnehEannu met een weei gegroet I UnBentrad Z HaoBM kont o t ran pai ali kenis heelt Dat hij evenah tegenwoordig dagelgks de Fransche gezant met de Spaansche regeering over de inrichting van de Marokkaansche politie beraildslaagt spreekt van zeil tegt Maura Maar dat wil niet zeggen dat er in Marokko krijgsbedrijt van eenigen omvang voor de deur staat Dat het Itsliaansche moderuisiae nog niet dood is blijkt uit het volgeode In plaats Al herhaalde malen hebben de groote mo 1 gendhedon er bjj de Porte op aangedrongen toch vooral doortastend op te treden tegen de benden in Macedonië Als de Porte zich by de groote mogendheden beklaagde over Inmenging van Bulgaren Serviërs of Grieken in de Macedonische aangelegenheden dan ging bot antwoord der mogendheden byna geregeld vergezeld van een aanmaning om toch vooral met een flinke troepenmacht in Macedonië op te treden Het Bchgut dat de Porte zich eindelgk beeft laten vinden om naar goeden raad te luisteren Tenminste er worden in den laataUn tgd aanhondend troepen verzonden naar MaoiVonië Haandag zgn weer twe5 4toomlBoten met 4000 soldaten aan boord van Smj na naar Saloniki vertrokken en binnenkor zullen nog 6000 man volgen Aan den wideren kant lezen we echter dat ook de f evolntionnairen in den laatsten tgd groote vlrsterkingen hebben gekregen ja dat er eeu geheel nieuwe organisatie van den strgd in wording is Er zgn dus wellicht spoedig bloedige botsingen op groote schaal in Macedonië te wachten V Te Helsingfors zijn eindelgk berichten ontvangen over h t lot van twee der op 30 October aiin het station ts Peteraburg gearreateerde Fiuache ataatsbnrgers den redacteur Tiderman en den student Stenb ck Redacteur Tiderman die zonder voor eeuige rechtbank te zgn geweest en dus I zonder eenig vonnis op administratieve je mee eten wil Over zaken apreken we 1 atraks dat doe ik niet gaarne met een hongerige maag sprak de boer toen hg merkte dat Hannes wat zeggen wilde My ook goed zei Hannes plaatste zich aan tafel en liet zich het eten goed amaken Na den maaltyd toen de onJe Schonecker alleen bleef zitten zette Hannes zich vertronweiyk naast hem neer en begon zyn operatieplan aldaa Een boseb aan den Sehoneck grenzende ia voor een billgken prgs te koop t Ia mg onverschillig antwoordde de boer mgn hof is my groot genoeg ja als ik wiat dat Sepp er apoedig een vrouw in OU brengen dan zon ik misacbien over knopen denken maar waarvoor zal ik my nu nog meer last op den hala halen F Daar had de alimmert den boer juiat heen willen hebben Nu meende hy dat zal misschien zoo lang niet meer duren Sepp is een jongeman die gezien mag worden en op den Sehoneck wil iedereen wel komen Je praat mooi riep da boer maar de malle jongen wil niet geen een meisje is hem goed genoeg Ik erger me nog dood over die zaak maar hy weet nn wat ik wil Maak je na niet driftig Schonecker er lal wel eea meisje te vtadea lyn dat hem I karalt Er lyo kaappe litrt meisjes ge Telefoon 1 1 I V E H T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ailverteiitiën ol I uur des inidd na het keizerlgk besluit tot vermindering van processen wegens majesteitjachennia meent de Frankl Ztg ware dit Königabergache proces beter achterwege gebleven V In de landavergadering der Wurteakergache volkiparty heeft de Rykadagafgevaardigde en president der Wnrtembergache Kamer Von Payer een redevoering gehouden over den toeatand iu den Rykadag en de bloc poliliek Te Kdoiugsbergen ia een merkwaardig proeej wegena majesteitasckennis gevoerd tegen den redacteur der Këuigaberger Valksteitnng Naar aanleiding van de I onthulling van een gedenkteeken ter herianering aan de gebeurtenissen van 1806 verleden jaar te Memel opgericht bevatte dit socialistische blad een artikel dat op minachtenden toon sprak over de Schandsftnle von Memel en dat een historiache siteenzetting gal van de gebeurtenissen in het ongeluksjaar doorspekt met boosaardige toespelingen op de voornaamste personen die daarin een rol apealdeu waaronder ook koningin Louise de moeder van keizer Wilhelm L Wegens dit artikel werd de redacteur veroordeeld tot 16 maanden geraugenisstraf in hek vonnis wordt aangenomen dat het artikel een beleadiging bedoelde van een nationaal teeat en van de deelneoera daaraan waaronder zich ook de keizer bevoud Dit was majeateitaachennia Op den voorgrond stellende dat het artikel smakelooa en ontactvol was zegt de Fraakf Ztg moeten wy er toch op wyzen dat deze deductie van majesteitsacheania wel heel zonderling ia Het ia moeilgk er eeu beleediging ia te vinden van degenen die een nog te houden outhnlliogaplechtigheid zouden bgwonen want men kan geen beleediging bg voorbaat begaan Vooral De heer Von Payer toont zich zeer tevreden De tegenwoordige meerderheid zoo zeide hy doet de zaken miaateos zoo goed als da vroegere Voor ons liaks liberalen was de groole vraag hoe In deu Bgksdag de samenwerking der vrgzionige fracties zou gaan En hg is er trotsch op te kunnen verklaren dit dè samenwerking inden Ryksdag uitstekand is gegaan en dat alles zoo goed loopt als het maar wensoheiyk ia Daarom noemt hg het bloc een der belangrykale politieke vormen die ia de Duitsche politiek ooit lyn waargenomen Wg zullen zegt hy in het bloo biyven I omdat niemand een verstandiger politiek I kan vootstellen De regeering moest zich I van de Ceutrosaspollliek losmaken en Von BUlow heeft groot gelgk zoo hg liever met I elke andere meerderheid poogt te werken I dan berouwvol lot het Centrum terug te I komen om steun V Reuter seint uit Bruasel dd 8 Jan De beer Schollaeri president van de Kamer ia benoemd tot minister van binnsalandacbe zaken ter vervanging van wyiaa I den heer De Trooz Verspreide Berichten Fbasiuiuk In een vergadering van een commissie uit de mynmaatschappyen in het noorden met een commissie van de vereenigde mynwerkera die werd bijgewoond door den mlnialer van arbeid Viviani is bet deaen gelukt de maatschappyen te bewegen reeds nu den achturigen arbeidsdag in te voeren die in 1910 zou worden ingesteld P Ex keizerin Eugenie heeft Dinsdag Parya verlaten niet om naar Msntooe te gaan zooala gewooolgk maar om een reia naar Ceylon te ondernemen f Dditsoblaid De Pruisische aoldalen krygen KhakiQoiform voor den dienat te velde De be noeg wa zullen er eens enkele noemen 0m te beginnen de twee dochtera van den atrooboer Zo alaan hem niet aan heeft hg my gezegd Dan de dochtejt van den Abtsberger Van den Abtaberger P vroeg de boer maar die ia nog zoo jong Pardon wat noemt ge jong f Voor een jongen van vierentwintig jaar ia een achttienjarig meisio toch net gepast zon ik denken en t is een aardige deern netjes en deugdsaam voor zoover ik ze ken Ja tis waar zei de boer ik bek se gisteren gezien en l verwondert me dat u daar niet aan gedacht heb Ik den jongen gezegd dat ik er mg met meer mee bemoei hg moet nn maar doen wat bg liet deze uitspraak was Hannes echter niet gediend hy somde den Schonrcker zoo vele voordeden op dat df ö dat 1 Hannes zonder da SePP i dien invloed ken merken door zyn bemiddeling kon maken dat dit zaak tol stand kwam het er bö hem op geen 300 mark aankwam die HaSnes daags voor de bruiloft ontvingen zoo Nn wamen de mannen noc overeen dat Sepp eerstdaags met een ÏSÏdscJap ar den btsberg o gezonden worden Toor eene goede ontvangst zou