Goudsche Courant, maandag 13 januari 1908

No 10535 Maandag 13 Januari 1008 40ste laar till o ieiiM en AHverlentiehiafl roor iiomia en Onmtreken RAAS PIU ISOPÖAAK GEVUAAÖl voor regelde toezvnilini van 40 a lO sluk 2 SOORT C oii lsclic Hazen gewicht a i Kilo Ur Iraiico motto Kn ii N V Drukkerg De Siiattrnestud Haarlem f DB DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACT13CHEDE MEBST vOLLfeDIOE i lit beslist die der Firma TUB LA UI ES JOUUXAL t ainsteas drie gratis geknipte patrtnen d een geklemde plaat TUK ILL liKKSHMAKBIi net eaa gratis geknipt patroon TUK HkZAAit or caiLit KBlia FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VHAAQT Vw BÜêkhaïiiitiaat Pr n i r AU mH kuatel UiM JiIJvoet iiei Van alle in deio bladen voorkomende modellen ign OEKNIPTg PATIiONEN net Heli verklaring Ir p p tegen voornitbetaling vaa 10 50 verkrijgbaar bil lIlLIiY SIMONS Den Haag i NS Dan Haag é Dronkenschap bestaat niet meer Eeu moneter van hel merkwaardige Coxa poeder wordt gratis toegoeonden Kan ingtgtMn vordan m Kofu nu Milk Li mr AbmU Bifr Wattr of m kit votdsêl iontUr liat hét noodit II dat d dronkaard tr i ta oan af vut Uut VOZA POEDMU bezit de wonderbare eigenschap oni tegensln tot bet drinken van sterken drank bier wijn absint en by eeu dronkaard op te wekken t COXA POXDBU werkt loo onopgemerkt en Mker dat de ecbtgenoote de laster uf de dochter van den verslaalde het hem toe kan dienen aonder ign pedeweten en zonder dat het loodig is dal de patient ooit behoeft te weten waaraan h sgne redding te danken heeft Het COZA fOKI iCÜ heeft bet huiselijk geluk van duizenden gesinnen hersteld daizeslen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft nenig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek net dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onsohadeljjk te 7gn Jorrespondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar ia alle apotheken en in het volgend dep6t te Gouda W0D1 B A Co Ome depithouders i eiken liet atlestenboek gratis uit ain heg die er aanvraag voor doen maar geven guen gratis proeven Om deze te bekomen wendt IJ direct naar Londen COZA INSTITUTE i vr g r a Wacht IJ voor iinmaaksols Het Coia Poeder is het oeuige afdoende middel tegen dronkenschap Vireriilgliig Vii MFAXUKU Aldetling IIIIUHHK lHtJIS ROÏRNDAAD HOKK PAKADI IS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oade gebruikte en overtollige hnishoudeiyke veerwerpen welke ook zoo veel noodig te reparearen en hoofdzakelijk aan mingegeeden voer goedkoope pryzen te verkoupen De daarop behaalde Winst komt geheel tea ede aan de neutrtle Vereeniging r MMMNNV acinalogeeii Poedci vorm is het ceiiigste helpend inidilel tegen llUeaurmoeée llleekDiiehl Xeuuwmicakle UoofapIJnru mlapelootbeia OHmaehteu fermagerlng n Wermlndertug aer llehaamtkrachteH aeiiialogcen iii Poedervoriii heeft een aaagenanie smsak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGKEN IN POEDEBVORM is hot praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Piijs per doos met K ebiiiiksaanwijzing f 1 50 h nlgc lahrlkaiiien li v SCHAIR Co Den Haag v OLfP Jt Co Westkaien 193 GBBNDEL K H VAN y yuS l f OÖMAN Moordrecht PINKSR mu rkerk ad U el A N VAN K 88KN SeAoonAoM B v WIJK P W v EDE W i r A SCHEER Haat f j KIJDKN Ruumjk P r o SPEK MoermptlU D v d STAR Wed J HOLSr M KOLKM N ABN t d HKIJDBN Waddmgnun PA dbGROOT m V ÏSf KASTELBIN PoUhroékirdam D BIKKER B n chop WAARSCHUWING Ui t U niet misleiden ioor AhilV Siroop Het kloosterSane i Paulo AbiltJ be taat met ltit fHroop van geenerlel waarde AVOLENAARs KINDERMEEL O cent per 11 cent per pak Overal verkrggbaar HlüSHOEUtltS wacht II vour Hamaak Ziet near bet Cautréle IkF WESTZAAN f megél Dr v HAMEL ROOS en HAÜMENS en den naam P MOLEr AAR Co f7 r MiH Bekroond in October jl te BKUSSEL mat de HoegFte Ondorscheiding den CHANIt FIIIX r r 1 s r ZETTEN Magdalena Hnis 8 N ivember 1907 WelEd Heeren Met veel genoegen hebben we het Kinderraeel gebruikt en noemen hot oen gezond voedsel Het meel doet onzen Kleintjes goed vooral als overgang tnssclien natnurlyke voeding en de gewone spgs Hoogachtend Uw dw dn w g A F DÜDOK VAN HEEL Let iroorul op de ECHT Jtaja éektminff met rood lettezv JJberlahnsfein OIHUTEUKDai VICTORIABKON OBefHAHIISWII Overal 2£iNT f erkriJ9baar f SKKom ƒ O Maatachapplj tot JBxpioilküie van de Fietoria Bron Kanttor voor Nedertand Boompjeê éO Rotterdam SIER UW HUIS IN DEN WIKTKR UWIN TUIN TOOK Dl LKNTÏ MIT Haarleiiimef Bloembollen Na ontvangst van postwisssl groot l 3 45 zenden wg iraaeo door Nederland onze overal bekoodo Sormal Collectie $ 30 Hyaeioten voor glazen of 40 voor potten of iO voor den tuin of eene collectie voer do kamer van 150 stuks voor U petten of eone collectie voor den tuia van MO staks of eooe collectie vsor kamer en tnin van 340 stuks iader bevattende eene prachtigs keuze van Hyacinthen Tulpe Nareisecn Croeos Scillas Saeenwklo ijas enz Kyk geïllustreerde prysiyitmet speailcatie onier eolleetiesin het Hollaadseh en onze vele wenken voor de eultur bevatteade groote eatalogts in het Diitiah zeiden w desverlangd gratis en franse TuiDbouw KlablissenieBt HuisterData ADVERTMTWiTaïïe Couranten worden aang enomen door het 4 lvcrt i AlK Rurcaii van L BKINKMiN di ZUON Zaal Kunstmin Sojeieteit ONS UENOEOKIN I Zondag 12 Januari 1908 Eerste Optreden alhier van het te Utrecht zoo algemeen en gonstig bekende UKZËLSCII iP Directie ivn Heer Jlaeii van Laar Hunnorist Zie verder biljetten ENTREE 00 Balcon 3 Ï AANVANG UUR PUatibespreking Zondag van 10 2 uur il I li 11 I onr l i ral an scli vSciioeiieii Laa 7iCiiina a2lJii KLhlvVKC E 3 tegenover de Kleiwegsteeg VOORRADIG Warme Wluier Panloffels OVEKSCHOENEN Fgne CHROOM HEEREN HIJ6B0TTINES a S QUI Sterke 8CH00LLAARZBN Enz Enz Aanbevelend C Si lITS Alle reparation en aangemeten werk Aanbevolen Merken VIS IFEIVWERÜA TIEMAI I SI Estéphe Medoc f 0 60 i La Rose Ludon 0 72 1 m Chateau Malleret 0 80 M m Petit Bourgogne 099 m M Graves Blanc 0 72 1 M Hant Santernes 1 35 B m Witte Bergerac 0 99 H Jl Niersteincr 0 72 a Ê Rttdesheimer 1 08 H 9 Oude Roode Portwgn 1 08 1 Eitra oude Roode Portwyn 1 44 Oude Witte Portwyn 1 08 Eitra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 1 Madeira Superior 1 44 H M Vermouth di Torino H tw Dom BiLLARDi per Liter 1 17 1 PrU H netto d contant Depot té QOODA 1 bij F J J BOON VAN OSTADË 1 j 1 WORMERVEER HOLLANÖ rata Drmk vu k BBDOUIAKAZi Ons derenslevraagsluk en de crisis Hervorming van het leger in de richting van een volksleger en bezuiniging op militaire en andere uitgaven ziedaar twee punten van het program der Uegeeiing opgetreden in 190 na de Aan het hoofd der landsverdediging een man die niet weet wat hij wil Maar erger nog eeu minister v an oorlog die b V het aan het initiatief der Kamer zal overlaten of het leger in dit jaar groote oefeningen zal houden Doch ook bij een minister die in de Kamer de leiding had gehad zouden beide punten van het Uegeeringsprogram voor het Kabinet noodlottig zijn geworden Immers de legerhervorraing was uitgebleven en van bezuiniging op militaire uitgaven niets gekomen Waaroiij niet Hervorming van het leger in de richting van een volksleger is alleen mogelijk indien klaar voor oogen staat wat onder een volksleger wordt verstaan en eveneens 4e weg naar dat volksleger zich duidelijk toekent Dan kan er sprake zijn ons tegenwoordige leger in die richting te hervormen maar anders is de genoemde formule op het Regeeringsprogram onbegrijpelijk onverstaanbaar Nu weet de Liberale Unie nog altijd niet wat zij onder volksleger verstaat De Kamerfractie telt drie militaire specialiteiten Eland Verliey en Thomson die ten aanzien van het legervraagstuk elk voor zich iets anders willen maar waarvan slechts de laatstgenoemde zich heeft ingedacht wat onder een volksleger is te verstaan Let men nu op dat de heer Thomson in de Kamer teUiens alleen staat en onder de Kamerleden bovendien nog anti militaristen voorkomen die eigenlijk met den heer Van der Zwaag geen man en geen cent willen dan is het begrijpelyk dat van eene hervorming van het leger in de richting van het volksleger door de Liberale Uniemannen n ets komt Een hoogst moeil k yrugitok lott men ni t op zoo lang de oplossing niet klaar en duidelijk voor oogen staat De veronachtzaming van het militaire vraagstuk in ons parlement in de laatste dertig jaar niet geringer dan in 1072 bij de Staten Generaal der Republiek laat zich niet eentwee drie herstellen Daarvoor is meer noiidig dan een half klaar artikeltje m een propagandahoek Ook bij den Vrijzinnig Democratisclieii Boud vindt inell hiervoor nog niet de rijpheid welke noodig is om onze weermacht in orde te brengen Zeker de VrijzinnigDemocratische Bond heeft eene scherp omlijnde defensicparagraaf waarin het volksleger is aangegeseii ooals de Bond zich voorstelt dorli deze paragraaf is nog niet bekend goed de noodzakelijkheid van een scherp om chi e cii plan in deze materie nog niet ieders ineciiing Bezuiniging op militaire uitgaven is een overblijfsel uit den tijd toen de Intusschen hebben de Vrijzinnig Democraten een omlijnd program heeft de Liberale Unie ondervonden dat eene nadere preciseering van denkbeelden in vagen vorm in haar midden geuit broodnoodig is zijn de vrije liberalen onder militairtechnische leiding van den heer Bosboom op verkenning getogen van den weg die naar het volksleger moet voeren en dringt men van de zijde der S D A P eveneens aan op meer klaarheid in zake het legervraagstuk een klaarheid die nit Duitschland of Frankrijk geïmporteerd straks wel al leiden tot een volksleger Links voelt men derhalve bij alle partijgroepen de noodzakelijkheid van legerhervorming Zelfs het onrijpe regeeringsprogram is daarvan het bewijs En men voelt dit niet alleen maar ook dat het defeiisievraagstuk wil het opgelost worden moet voorkomen op de politieke programs d w z de oplossing moet door de kiezers door het volk gewild worden Hoe geheel anders staat het Rechts De heer Lohmaii vindt Landsverdediging geen partijzaak doch dit is meer schijn dan wezen en vooral geschikt om het defensievraagstuk in het duister te houden en slechts de altijd onderling strijdende specialiteiten er over te laten twisten De anti revolutionnairen verlangen geen defensieprogram zooals Mr Heemskerk zeide bij de jongste oorlogsbegrooting Nadat dr Kuyper het volksleger heeft gedesavoueerd en nog alleen warm wordt voor het Rumeensche leger meent deze partij het meest te winnen met militair conservatieve politiek J minister was geoeraal Berganrin voor ben goud waard juist omdat hij niets tot stand bracht en uitnemend de kunst verstond de huoge militairen tevreden te stellen en de Kamers met een kluitje in t riet te sturen l e katholieken hadden vroeger een militairprogram handhaving der plaatsvervanging CU beperking der militaire uitgaven tot 25 millioen s jaars Thans verklaren zij bij monde van den hoer Van Vlijmen dat men geen waar voor t geld krijgt Deze nieuwe eisch is zeer juist Jammer alleen dat de katholieken slechts de hegrooting van den liberalen minister daaraan toetsen en onder het kabinet Kuvper den generaal Uergansius lieten begaan Nu do toekomst Evenmin als het kiesrecht verdwijnt het legervraagstuk van de baan Mocht mr Heemskerk slagen in het formectren van een Kabinet hij zal niet minder vastloopeii ip het laatste dan op het eerste Vodrloiipig zal hij ten aanzien van onze denfensie het blanco artikel lidog houden maar lang zal dat niet gaan De toestand iii het leger is van dien aard dat ingrijpende verbeteringen noiidzaliolijk zijn Onze defensie sedert jaren met iii orde eischt de aandacht dci wetgevers Het volk wil meespreken want liet legervraagstuk is niet inecr het vraagstuk van eenige twistende specialiteiten De nemesis komt ook hier Wie thans prat enip gaat dat zijne partij geen legerpriigram heeft staat straks met Icege handen en ondervindt het tienniiial erger dan de huidige Regeering dii slechts wilde oogsten vóórdat da Mf t rijp ia In dien tijd zullen wij generaal Van Vlijmen en zijne medestanders vasthouden aan den eisch dat ous vidk waar voor zijn geld moet hebben Wellicht dat zij met ons dan zullen aandringen op verbetering En de anti revolutionairen Och zij zullen het leger niet uit het moeras brengen blanco is voorshands troef Voor ons kan het gebeurde eene goede les zijn Het volk is nog niet rijp voor het defensievraagstuk het denkt daarbij nog maar alleen aan de vele nuttelooze millioenen en niet aan den weg waarlangs verbetering moet komen Het volk moet belangstelling krijgen in de vraag hoe wordt ons land zoo goed mogelijk weerbaar Daarvoor is harde arbeid noodig er moet veel misverstand uit den weg worden geruimd Niet de Rechterzijde maar wij zelf moeten ons het volksleger brengen De crisis hoe ook opgelost heeft slechts getoond dat de oplossing van het defensievraagstuk te vroeg is gezocht Laat deze fout niet andermaal gemaakt worden UuUeiilandscIt uverzicbl Do varmelde inval van eon troep Abytlnniërs in het gebi id vau eenige Htiiuiiiien die in de nabijlieid wonen van liet IialUaimcli gebied in Somali l ind lieefi nalourluk in de Italiaansche pers nogal uiisoliuJding gewekt De Tribuiia zegl d il Je Undslreek waarin do inval plants hud is gelegen op ongeveer 800 kilomeiers van de kost njbu de Italtaansclie nederzetting te Lugh De bevolking dezer streek tlaal o zeer goeden voet raat de Ii li iiiu cliB koloiiiilnn die zy dikwyls als sclieidsreclitcrs kie n in ban onderlinge gascliillcn Da gemeenschappelijke vyiind U zÖn de Amhara s Deze laataten nu leden onlang een nederlaag tegen de Iroepen van den Moellab en het scliuni dal zg daarna uil een behoefte om zid V iK Ü wreken en schiidrlous te tellen een rooftociit deden in bovengenoemde landstreek die een van de vrncUtbaarsle is op den linkeroever der Jueba In den regel verdedigen de bewoner liebzelven legen dergelgke aanvallen Thans echler Bobynen de Ainhara f een t groote overmacht te hebben gehad daarom werd de hulp dtr Italianen ingeroepen Toch verklaart de Tribona nlot goed Ie begrgpen waaroB de Italiaan sche resident oniniddellgk met geweld tegen de Amhara s is opgetreden tonder eerst piigingon tot bemiddeling te hebben gedaan Het blad vprlronwl echler dal de Imliaansclie krgg maclil mot zal ign opgetreden voordat dit door do modjakeiykheid werd geêlucht Men xiet uil deze woorden de ongernstlieid van lii t Ilaliaa ikche blad doorschemeren dal Iialie zich in Afrika weder in een wespeiiiiesl xal hi bbeu g stoken DeieUde ongeroitbeid is ook merkbaar by hel oppiKsiliehlad 1a Vila hetwelk beloogl dat Meuelik absoluut geen reden heeft om over hel gebeurde een oorlog Ie beginnen De ocialislifcclie Avanli drukt de hoop uit dat het zinkjo aan de Italiaansche belaKlinghChuldigen niet op groote f ommen voor militaire expedities lal komen te staan Volgens de Peiil Parihien loudeKinnFclie regeering er op uit zyn den norinab n loesi ind lu Marokko loo p ledig mogelijk Ie doen lerugk eren waartoe binnenkort de Eranbcbe sirgilkrachlen Casa Blaiica zouden verlaten terwgl dese stad en liauruingeviog dan door de Suliauslroepen en de Kranach Spaansilie poliiie bewaakt touden worilen Htel wnarscliunlgk klinkt dit bericlii niel vooral wanneer bieraan wordt toegevoegd dat het uu nog slechts gaat om de orxanisitite dezer politie die biiiiienkorl lul stand zal komen Reeds maandenlang is meii daarover bezig zonder tol een defliiilief resnilaai te gn gekomen j KI Moliri de Marokkaanscbe gedelegeerde die op weg IS naar Parys om daar pogingen UI het werk Ie aleilen voor den Saltan een leening van 150 millioen francs te sluiten zal daar verraoedelgk heden aankomen Ue waarborgen die hi zal kannen aanbieden rhijnen echter vaa dien aard te zgn dal hel zeer de traag ia of liy lal slagen Aan de Daily Telegraph wordt nit Rabat geseind dal h l b ger van Abd el Atis net 12 000 recruteu is versterkt Voor eenige dagen doelde de Kransi he oudatgevaardigde Kranci Laar aan de Frankf Zlg mede dat den Duitsclien Keizer lydeus zyn lerblgf op HiL hollllo van FranHche iijde een men orandam was voorgelegd waarin de grond lagen voor een verzoening Insscben Duilschland en Erankrgk een op loJsing der Elsas Lo liaringsche quaestie en een nieuwe Ntaat regehng voor hel Kyksluiid waren opgeiiomuii Uil bericht blgkl volkomen juist de keizür ontving dit memorandum Maar de huer Laar vergal er aan toe te voegen wie Ie afzender was Dal was do beer Francis Laar zelf N4idat hein een audiëntie voor hel aanbieden van zgn memoranduni was geweigerd zond liy bet aan den keizer per post Maar aangezien het een zniver particulier denkbeeld van den beer Francis Laor is gn er geen practiacbe poli iske gevolgen vau dit memorandum te wachten V De Daily Telegraph die onlangs hel feestmaal aan de oud strgdert van 1867 gal deelt nu naar aanleiding van den oproep van lord Robert waarover ik clireet mode zegi de Londensche bericbigever van het Hlil dat in do werkhuizen in OrootBrilannie vast verbiyven 3 59 veteranen 106 verblgven er nu en dan 88 liggen in de ziekenzalen dier iorichlingen Ën dal zyn nu de maiioen voegt het blad aan deze raededeellng Ule lot wie Sir Henry Havelock do bevelhebber lo die dagen telde Soldaten uw werk uw ontberingen uw Igdeu en uw dapperheid allen niet vergeten worden door een dankI baat vaderland In een artikel van do Carrière della Sera wordt de aandacht gevestigd op de verstandige taktiek van den Duitschen Keizer tegenover de curie Terwyl Krankrgk by bet Valieaan geen diploinalieken veilegenwoordiger beeft zendt Duilschland eeu der hoogste ambtenaren van hel depariiment van bniteulandscbe zaken nis gezant naar den Paus De beer Von Mühlberg heelt de byisadere opdracht do quaeslie van het pro