Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1908

No 10536 Dinsdag 14 Januari 1008 40ste Jaargang UITSTOOMEN téMtn KfcSt AÜVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midi es midrfw e VERVEN i StQom Ververij en Electro cliemisclie Wassclierij Telefoon No 196 Park Fluweelen Singel R 643 GOUDA 1 Zooeven ontvangen De Kleurenboeken met de NIEUWSTE KLEUEiEN welke op verlangen aan hui tor inzage worden gezonden iMieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TeW n De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommeri VIJF CENTEN Zaal Kunstmin Sociëteit ONS ÜENOEGKN Zondag 12 Januari 1908 Eerste Optreden alhier rail bet tg Utrecbt 200 algtmeen en Kanntl bekende lEZKLSCIlAP Dirsctie den lieer Jaeii vnii l aar Huinoriit Zie verder biljeltrn KNTREE ao Bulèon 13 AANVANG 8 UUR Platttbaapreking Aoaitft tan 10 2 unr tlgada Dnk via A BRINKMAN A Zn PAIN EXKLLER 45 TEGEN RHEUMATIEK i EN VERKOUDHEDEN Let w l Ken ware nitkomst voor beter lijcbt en weiniR gasverbiuik is de aanscbaffing vsn bet liaiiieiid Echte Graitziri licht MKT SUCCES GEPLAATST J GERING KOUSJES VERBlfpiK I PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht u voor tmtlatif Beleeld aanbevelend M M VAN LOOIT Anntegfer tan Gas Water en Elect cbe laleidini Dubbelebuurt B 1 Telahon No U7 Ruim 35 JAAR MM Munomi JICHT EN RHCUMATIMLUOCIB MET SUCCES EBIUWT VCRKIIUGIAAR M FlESSCMiN VAN 5 ch 7S Cis z fue BuaaANTMEUm CN DMMSTEN F Ad RlCHTERt ttRoTniiDAM Te OouDi bj C LOUEE Apotheker Markt en b j WOLFF A Co W att Ten 198 BuUeDlandsctt Uverztcbt Beater aeint uit Tanker U Jan Het gericht van de aitroeping van Moulay Uafld tot Sultan ia heden bevestigd Volgens berichten nit Fea van 4 Janaari werd Monlay ijafid tot Sultan geproclameerd na een vergadering van atamhoolden die Abdel Asis voor nlgezet verklaarden e i Moulaj Hafld tot Sultan uitriepen Aan dezen londen ijj daarvan bericht onderteekend door ben en alle pasja s De proclamatie geschiedde onder de volgende voorwaarden uielbetaling van invoerrechten en afbreking van alle betrekkingen met Ëoropeanea behalve die welke worden voorgeschreven door gebrnikfn en overeenkomsten V Renter seint uit Rome d d U Jan De bestuurder van de kolonie Uenadir seint dat het conJict met de Abbessyniëra begon op 15 December i v j te Bagullei en dat een kapitein twee Italiaansche onderolflcieren en eenige Askari s werden gedood De agent van de koloniale maatEcbappg biedt nog weerstand te Lngh met een 15 tal Askari s Tntdag jl werd 4e Brnasel een r kortstondige zitting gehouden van het comité dat het wetsontwerp tot overneming van den Congo bad te onderzoeken onder voorzitterschap van den beer Beeinaert Het resnltaat dezer vergadering zal zegt de Brusselsche berichtgever van de Frankf Zeit velen zeer teleurstellen en de antwoorden die aan de Commissie van Zeventien gezonden zijn zijn alles behalve geschikt om den toestand zuiverder te maken Zoo had men bijv gewenscht inlichtingen ta verkrijgen over de ontvangsten en uitgaven van den Congo in vroegere jaren daar de balans van den Congo Staat sinds U jaar geheim is gehondrn Het antwoord luidde kort en bondig dat België geen recht had zich te mengen in de bestnnrsaangelegenbeden van den vr eo CongoStaal Verder had men kaarten verlangd waaruit blgken kon welke concessies er gegeven waren Dit verzoek werd eenvoudig onder eenige gezochte voorwendsels geweigerd En bovendien werd medegedeeld dat voor de in den Oongo Staat gevestigde maatschappijen een bjjzonder recht verschillend van het Belgische zal worden ingevoerd eeu bepaling die vermoedelijk tot groote moeilijkheden aanleiding zal geven Ten opzichte van het kroondomein zelf FEViLLETOX OP DEN ABTSBERG TertelUnc uit het Kinilgdal Uit het DuiUch van A 8TEIND0RF 8 Verschrikt ontwaakte ze en schold zich zeil Thor een domme meid uit wat ging Seppi haar aani Oidanks lich zelve wendde zy den volgenden dag haar blik meermalen in de richting van den Schoneck Kwam ik eenmaal daar datht ze t zal ar wel schoon zyn het gaat nn achter niet och was er maar geen Boseh Hannes op de wereld 1 Twee dogen later was ly in den tuin aan Je andare zgda des bergs aan den arbeid Van tyd tot tyd hoorde ie lit de verte bekende stemmen van huis doch lette daar niet op Ei ei zoo viytig klonk hat onvarwaeht In haar nabgheid en toen ze venehriKt op keek stond S pp naast baar Hy had mat dm boer afgehandeld en waa na op d B tarngvag Z a Khtrp 001 0 haldtn hur alt do was de vraag gesteld in welke hoedanig 1 beid de koning de opbrengst van dit domein zou genieten als particulier dan wel als koning der Belgen Het antwoord op die vraag is vrjj onduidel k gesteld en verklaart dat de koning zich bet persoonlpe eigen domsrecbt van den Congo volkomen voor behoudt Daarbg dient in het oog te worden gebonden dat het kroondomein 10 maal zoo groot is als België en dat een derde van de geheele caoutchouc productie uit dit gebied komt Verder bluft de koning vast houden aan het recht om van dit kroondomein een instelling te makea met rechtspersoonlijkheid o eene die het karakter heelt van een openbaar instituut Ten aanzien van de opbrengst van het kroondomein wordt medegedeeld dat deze in het jaar 1906 6 S mill heelt bedragen Nn is bet opmerkelgk dat voor het kroondomein dat reeds voor een bedrag van 18 mlllioen onroerende goederen in België had verworven plotseling terwjjl de onderhandelingen over de overdracht van den Congo aan den gang zgn nog voor 12 millloen onroerende goederen te Brussel Ostende Laeken en Strombek zgn aangekocht naar het beet voor verfraaiingsdoeleinden Reeds vroeger werd gemeld dal nit de opbrengst van het domein allerlei grootsche bouwwerken zullen worden bekostigd maar nn wordt er plotseling verklaard dat ook de kosten voor de marine door ket domein zullen worden gedragen Verdor wordt in de antwoorden ta kennen gegeven dat de opbrengst vau het kroondomein driemaal booger Zou kunnen worden wanneer men op de thans braak liggende gebieden caoutchouc plantages zou aanleggen Deze zouden echter eeist na 18 jaar productiel worden Dezelfde correspondent deelt mede dat de nieuw opgetreden minister president Schollaert Dinsdag a s bjj de heropening der Kamerzittingen belangrijke mededeelingen zal doen over de concessies die hg ten opzichte van de overdracht van den Congo van den koning heeft weten te verkrijgen Gaat men echter te rade met het hierboven vermelde dan dringt zich bet vermoeden op dat deze concessies slechts I van luttele biteekenis zullen zijn Da heer Balfour da leider der unionisten heelt niet zonder reden steeds geaarzeld beslist partjj te kiezen in bet vraagstuk van vrijhandel en bescherming iiy wist zeer goed dat het aanvaarden van Joo Chamberlain s staatkunde zeer waarschijnlgk een scheuring zou brengen onder zijn volgelingen hoogte al gezien en afwaarts eeu zgpad in slaande was hy baar genaderd zonder door haar opgemerkt te worden Heb ik je doen schrikken P vroeg hg dat was myn bedoeling niet Ik wilde je maar even goeden dag zeggen maar wat scheelt er toch aan dat je zoo stnurich bent dat was je toch voorheen niet Heb ik soms iets misdaan zonder myn willen of eten bedenk dan dat ik alleen uit Helde tot jou bier gekomen bén Dat had je best knnnen laten wie heelt je dat bevolen P Bevolen P wat denk jeP Ik laat me door niemand bevelen ik doe wat Ik wil en dia rog kommandeeren wil moet eerst nog geboren worden Als je iets tegan me hebt kan ik een volgende keer je wel zonder groet voorbg loepen maar ik meende hat goed en nu vaarwel I Sprakeloos bad Frïnzel hem aangehoord ly beselte dat hy oprecht waa en waarbeid aprak Hy had zich omgewend en Hap voort doch by het jasmynboschje kaek by nog eens om Fr nzel had da hand op t hart gedrukt den Hinken jongen mu na gezien en haar gelicht WOB rriandsiyktr geworden Stn P i B in een paar sprongen wu dcM weer bj haar Ala ga my verstktrt d t Ja gabnl ait elgro bawaglng hier die slechts aan den invloed der partjj van Sir Henry Campbell Bannermann ten goede zou komen Toch heeft zjjn weilelende houding niet gebaat Reeds geruimen tjjd hebben de tarielhervormers in zi n partij de vrijhandelaara tot verzet geprikkeld hebben zij bij tusschentijd che verkiezingen vei meden candidate te stellen die zich niet verklaarden voor een matige bescherming van handel niiverheid en landbouw totdat eindelijk de vrijhandelaars dit moede zijn geworden en den toogeworpen handschoen hebben opgenomen ZiJ volgen nu dezellde strijdw ze als hun tegenstanders en hebben voor den opengevallen zetel van Worcester onderbandetingen aangeknoopt met een welbekend nnlonistisoh vrjlhandelaar die vroeger reO is parlementslid was om dezen Ie bewegen zich candidaat te stellen tegenover dtn candidaat der tarielliervormers den heer Edward Goaldiiig Verder worden nog andera maatregelen overwoijen om de tarielhervormers te bestrgden waarover vooralsnog het zwijgen wordt bewaard De verklaring door Von BUlow Zaterdag in den Pruisiscben Landdag afgelegd een besliste weigering van egeeringszgde om in het kjilMecbt iu Pruisen de eanvondigate verb Sri gon in te voeren om het kiesrecht dat in het Rgk bestaat ook in Pruisen van kracht te verklaren en het drieklassenstelsel met openbare stemming Ie vervangen door het algemeene geljjke en directe kiesrecht met geheime stemming heelt de ergste verwachtingen van de ergste pessimisten teleurgesteld Slechts de conservatieven jnlchten over deze volkomen onderwerping aan de wenschen der uiterste reactionnaire groepen In een scherpe redevoering van den conservatieven afgevaardigde van Malbewitz werd nog eens het reactionnaire standpunt uiteengezet geen toegeven nocb aaa de wenschen om kiesrochtwijziging noch aan die om verandering in de indeeling der kiesdistricten een indeeling die zoo veronderd en zoo eenzijdig is dat de groote kracht van de conservatieven in den tegenwoordigen Landdag uitsluitend op die indeeling berust Van een reactionnair standpunt is deze verklaring van Von Malkewitz dus volkomen te begrijpen Maar wat te denken van de redevoering van den nationaalliberalen algevaardigde dr Krause die volkomen instemming betuigde ook namens zijn partygenooten met de woorden van Von Bttlowf gekomen ayt wil Ik gaarne je groet beantwoorden zy veegde met baar voorschoot baar hand al en stak hem die toe en weldra lachten beiden weer even smakeiyk als voorheen in de Zon Ik heb den bruine van je vader gekocht Frïnzel zal ik morgen lelf komen om hem te halen P Moet je dat my vragen en daar eren heb je gezegd dat ge je door niemand laat kommandeeren I zei ze ondeugend Na ja maar vragen la Ik mg gaarne sprak by Je gelooft toch niet dat ik je verzoeken zal om terug te komen P Die dat van me zeggen kan moet ook nog geboren worden zei e tacbend Ik begryp het al ik zal dus maar ongevraagd moeten komen als ik je zien wil de hooldzaak is maar of ik ook gaarne gezien word Tot beden is my nog nooit gevraagd wie ik wél en wie ik niet g iarne op den Abtaberg lag maar je kant ket probeeren er Ia rnimte genoeg Zoo plaagden die twee elkaar nog aen poosje tot dat FrUnzel door moeder geroepen werd Daar Senp boven reeds alacheid genomen Ut n h f niat maar g d i wild wordan Terecht zegt het Berliner nt llU t Als dat de uitwerkini van de bitc politiek moet zyu dat wjj van onze principieela eiachen in zake het kiesrecht moMan ai stand doen dan danken wy voor zulk ean bloc politiek De groothertog van Oldeobnrg hsell WD zeer zonderling geschil met zyu Landd Eenstemmig huelt de Landdag een va rat l verworpen waarin de grootiiertog met terzgdestelling van een vroeger genomen besluit aan zyne gemalin het recht wilde ontnemen om als regentes op te treden voor bet geval de erlgrootbertog niet neef derjarig is wanneer de groothertogeiyk zetel van Oldenburg vacant wordt Daarvoor was de toeslemming van dan Landdag noodig en die werd geweigerd Voor dit besluit heelt de groothertog MD merkwaardige wraak genomen Oamlddeliyk na de stemming stond de minister WUliell op om namens den groothertog te verklaren dat deza niet meer wilde toestaai dat zyn opperstalmeester Von Wenckitern door den Landdag tot president der hengstenkenringscommissie wordt benoemd I Met laid gelach werd deza mededeeUo in den Landdag ontvangen maar la het groctbertogdom begrypt men dit niet Want Oldenburg is het paardenland en de groothertog kon zyn land geen grooter ongenoegen doen dan door een bealott waarbyean werkzaam en bekwaam man balei wordt een ambt ta vervallen dat by ateeda t t groote tevredenheid van de paardenlokken heelt bekleed De paardenlokkers hebben een petitie tot I don vorst gericht om hem van besluit te I doen veranderen Maar de groothertog geelt I geen hoop Ook op andere wyzen laat by den laden I van den Landdag zyne ontstemming merken zy ontvangen b v b geen nitnoodigingen I meer voor holleesten I 8S= g = I II 1 I Verspreide Berichten FRANKRIJK I Te Lyon is in het palels van jnititia een I bom ontplolt wat alleen materieele schade I ten gevolge gebad heelt De dader van den I aanslag aen blikslager die gereohtlgbeid I zocht voor een hem overkomen ongeval by I bet werk en de aandaeht op zich wilde I vestigen is gearresteerd I Ex keizerin Eugenie is Donderdag te Marseille aangekomen en daar Vrydag I scbeepgegaan naar Oeylon vertrok by met de verzekering dathyiell den bruine zou halen Dezen nacht droomde Frïnzel niet van Sepp e bruilolt maar was den volgenden morgen vroeg by de band maakte Iets meer werk van haar toilet en zong een vrooiyk liedje onder haar bezigheden In t roorbygaan zag zy Benedictas den bruine roskammen zy bleef even stasn en vroeg boe het kwam dat vader den bruine verkocht had Het past den Schonecker goed zei Ben en by betaalt er een Hinken prya voor Vy hebken te weinig werk voor t beaat meent vader Namiddags kwam Sepp het paard balen Volgens gewoonte werd er eerst nog wat gegeten en gedronken Keeper en verkooper dronken elkaar toe waaraan Frtnzel ditmaal ook deel nam Toen Sepp later met den Abtsberger samen was zei hyi Uw dochtar is een flink meisje Ik geloei dat zg myn vader best volleen zou als schoondochter Za denkt nog niet aan een bnweiyk myn vrouw heelt baar ook te veel noodig Ja kebt toch nog een joagare dochter tot hulp Denkt ge niet dat Frïnzel een goede vrouw op den Schoneck zon zyn P Wordt Torvolgd