Goudsche Courant, dinsdag 21 januari 1908

40ste Jaargang Dinsdag 31 Januari 1908 o 10542 mmmi mmm JSieuwS en Advertentieblad tyoof Gouda en Omstreken s leleloon Mt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën ot 1 uur des inidd TeletOiü No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN DAMES ZANGVEREENIÖINÖ AHNOLD SPOEL TE GOl DA Directeur de heer J H B SPAANDERMAN Dinsdag 2 f Januari 19ü8 des avonds te half acht precies EERSTE OPVOERING aitalaitend voor DonaUore Kanstlievende leden en bao Dames van Cz ar en Timmerman Komische opera van G A LBRTZING in de Sociëteit Ons Genoegen iROOT BALLET VOLLEDIG OUKESI VWeKni en L VAT $TE opvoering up Donderdag 23 Januari I9U8 aanvang half acht precies Voor tlexe opvoering zijn kaarten verkrijgbaar bij den Boekhandelaar J DE VEN Wijdstraat 37 en des avonds aan de zaal it l i Voor leden van Oos Genoegen f O f S Zie verder aanplakbiljetten Plaatsbespreking by loting op Maandag en Woensdag telkens des avonds te 8 nren n de S e Ons Genoegen Nu is het een spotkoopje voor XO gulden een hagel splinternienw verbeterde Staalnaatmachin zuo uit de kist met alle apparaten 8 jaar garactie en prachtige mooie luxe aislnitkast Oade machines worden voor den hoogsten prijs ingernild bij W VERMEULEÏT Hoogstraat 78 Botterdam Telephoon no 5263 Inrichting voor reparatie tegen lagen pr s Filialen DORDRECHT Voorstraat 267 en te SCHIEDAM Hoogstraat 54 J PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATtEK g EN VERKOUDHCDSN ± Ruim 35 JAAK Jitim miuiocnin JICHT EN RHEUMATICKLUDCnS MET SUCCES SEBflUIKT VERKRIJoetAR IN FLESSCHENV N50cts 7Scls EN 1 25 Bil H H APOTHEKCm EN DROGISTEN Ir Ad RICHTERliC Rotterdam Te öouDA b C LÜGEB Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Eohte Oude Jenever l ightcap P HOPPE Verkrijgbaar bjj PEKTERS Jz Ltt op Cachet en kurkbrand SAMOSWIJN 93 cent lier fleteh Aanbevelend Firma ljlTSTOOIIKI EN VERVEfl Prima bewerking Meuwste kleuren Spoedige aflevering Concurreerende prUzen Op verzoek worden de goederen afgehaald en de klfurenboeken aaii huis ter inzage gezonden Stoom Ververij en Chemische Wasscherij Park Fluweelèn Singel K 643 GOUDA Telefoou Wo 106 4r GUI iOSE Vinum Sanguinosuna in Vacuo Een zeventien jarig lijden overwonnen door de Sanguinose MBJnffrouw F O van dor Weij te Stiens deelt ons het navolgende mede Zöventien jaren lang leed ik aan maagpijnen en had êen zeer slnchta spijsverteering Ik was zeer verzwakt en door mjne zenuwen overmand Omdat ik veel goeds hoorde van de Sangninose heb ik dit middel ook eens geprobeerd Het hielp mij spoedig Na een voortgezet gobrnikt kan ik dankbaar verklaren dat ik heel veel ben opgeknapt M jn zenuwgestel is zeer versterkt mijn geheele lichaam is steikor geworden Ik schryt dit toe aan de SANGÜINOSE Stiens Dec 1907 F O VAN DER WEIJ Wanneer gij lijdt aan die slepende maag en darm catarh als bovengenoemde juKrouw en als gij bö uwe tegenwoordige behandeling geen baat vindt neem dan ook eens proef met de Sangninose In alle gevallen van uilputting bloedarmoede bleekzucht zenuwzwakte en algemeen verslapping ia de uitwerking verrassend De Sangninose wordt verkocht in groote groene flacons die bijna een derde liter inhouden I 1 50 de fi do 6 fl voor 1 8 de 12 fl voor 1 15 N Maakt eens kennis met den Vgganhoning het beate middel tegen hoesten Den Haag VAN DAM Co Co Westhaven 198 Te Gouda biJ WOLFF HMamia iaaaBB Let wel Een ware uitkomst voor beter licht en weinig gasverbinik is de aanschalflng van het baiigeiid Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht u voor imitatie Beleefd aanbevelend M M VAN LOOIT Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenWrsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIANTHM is verkr gbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuehten iu NidêrUuid Frankrijk TJmtMhland BngtUnd Am rika Nid Xndii Oranje Rivier Kolonie Tranivaal tnz UU LI A NI Hts werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond HrLIAMTHE in flacons f 0 40 f 0 rO en f 1 UELIANTHM in doezen tabletten f O éO en f O tO Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK k Vo Koninklijke Stoonfabtiiek De Honingbloem Den Haag Verkrügbimi bj Firma WOLFF 8 Co Wasthavon 198 Gouda ORBNUBL Oouda E II VaN MILL Voerstal B 126 floudo A BOUMAN l ooi iir A PINK8E Nieuwtrkerkad lJi i A N VA ZBSSBN Stkonkvtin B v WIJK Oudmater A SCHEER Haasirukl 1 W v EDE Oudttmttr K tas ds HEIJDEN te Ruutmk P v d SPiK MoercapilU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HEIJDEN WaddingivUK P A ua GBOOT A a JOHÜB Oudniattr J P KASTELKIN PoUbrtlkirdum D BIKKER t Bluekop WAAUSCHUWIiVe Laat V niet misluden door d S roop Hat klooster SanetaFaulo AbdiJ bestaat niet dut Siroop vcm geenwM u aarde Op de roode doos waarin XiiIVJViMa g eckle K lna4roppela van Dr DE VRIJ verkocht worden staat niets anders dan Men lette daarop Aanbevolen Merken VAK IFEItWEaüA TIËMA S Esléphe Médor f 0 60 La Rose Ludon 0 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 I Hant Santernes 1 35 Witte Bprgerac 0 99 Niersteiner 0 72 Htidesheimer I Onde Roode Portwijn Extra oude Roode Portwijn I Oude Witte Portwijn Extra onde Witte Portwijn Fine Old Pale Sherry Goede Madeira I Madeira Superior Vermouth di Torino Dom Beixardi per Liter 1 17 Prijxen netto l contant KfiRSta Depot te OODDA bij F J J BOON VAN OSTADE DE OOEDKOOPSTE è DK MEEST PRACT130HE A DE ttEE3T VO LLEDIGE f n ziJn beslist die der Firma THB LADIES JOVRHAL met minstens diio gratis geknipte patronen I en een gekleurde plaat THE ILL DKEHSMAKEK f met een gratis geknipt patroon i THE BXZAAll OF CHILD REX S FASHIONS f Kiudermodes met vele gratis geM kniote oatronen knipte patronen J f HAAGT Vu Buekhnndelaa m Pree niitnmefH w Alle tnft hostel Uoll BIJooegael m A Van alle in deze bladen voorkon ende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN È met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar f biJ MILLY SIMONS Den Haag EENIS DEPOT 7ANTEEE Reu wordt verzocht op t HGRK te letten UIT HST MAGtZUN TAK M IIAVENSWAAY ZONEN QORINCHEU Deze THEEËN worden afgaleferd in venegelde pakjes van ot twee m een tmlf en n Ntd ont met vermelding van Nommar Oj Pr j9 voorzien van nevenataan Merk rolgeua de Wet gadepo neerd Zich tot de uitroe ing van geëerde orders aanbev ende J G BUL voornoen J BREEBAART Li ui HM tKito onicliuldyuti en t niakktlyluK poeUndilM voor HMrM en vooral damn an IDndtraahoaiiwerk la de Appretuut vu G II Nttllar fc Ca Btrlla Biath Str 14 Man latte ea4 op naam en fabrlakamai varfcryflbur b Hearan WtRkaliiri Ir Mhaaawvli lalaatarba Rraaarvn flnf Banirtat OaaatIr W liriaaiaaa Arabi eonda Druk Tan k BBINKHAN é Zk Uuiteiilandscti üverzlcül De lersche nationalisten treffen de noodige voorbereidingen voor do aanstaande parleroentszilling Woensdag vergaderde het nationale bestuur van de United Irish League den volgenden dag kwam te Dublin de parlementaire partij bijeen De vei gaderingen waren geheim maar er werd een offlcieele mededeeling aan de bladen verstrekt Dit die offlcieele mededeeling blijkt dat er een roerende eensgezindheid bestaat onder de Ieren en dat John Redmond als ïooriitter dor partvi met algemeene slemmen is herkozen De Times echter maakt melding van een geval dat nit den aard der zaak niet geheim kon blgven nl van het met geweld buiten de deur zetten van twee aanhangers van den heer O Brien die men in de vergadering van het nationale liestuur niet wenschte toe te laten en het blad maakt hiernit op dat de strijdkrachten der nationalisten toch niet meer zoo eensgezind zijii als vrotger het geval was In verband hiermede raag ook wel even gewezen worden op een mededeeling van den Londenschen berichtgever van het Berl Tageblatt die beweert bijzonderheden omtrent de geheime vergaderingen te hebben vernomen en weet te vertellen dat er heftige aanvallen tU gedaan op de tngenwoordige politiek van den partijleider John Redmond Die aanvallen zouden zijn uitgegaan van de volgelingen van den heer O Brien die meer toenadering tot Engeland wenschen en een meer practische politiek zonden verlangen Men zon gewezen hebben op het voorbeeld der Boerenrepnblieken die langs den weg der practische politiek ook volkomen zelfbestuur hadden verkregen De heer O Brien beeft onlangs in het openbaar dit standpunt ook verdedigd eveneens met een verwyzing naar de Boeren wier leiders die der Ieren overtroffen in de kunst een voordeeligen viade te sluiten Van hen moest men leeren en ook een politiek van verzoening gaan volgen De Duitsche berichtgever deelt ook nog mede vernomen te hebben dat O Brien bereid is de leiding op zich te nemen indien Redmond zich teragtrekt Mocht deze echter er op staan partijleider te blijven dan zou meent de correspondent een scheuring onder de Ieren niet te vermijden zjj Heel juist schijnen de inlichtingen van dezen berichtgever toch niet te zijn nu blijkt dat Redmond met algemeene stemmen tot voorzitter is herkozen WiJ meenen echter even de aandacht op zjn madedeelingen te mogen vestigen omdat ook uit FEVILLETOX OP DEN ABTSBERG VerteUlag uit bet Kinzlgdftl Uit het Duitsch van A STEINDORP U Hij keek den postbode na tot deze bg eene kromming achter een boschje verdween Een oogenblik dacht hjj er over het venster te openen en hem terug te roepen doch neen schreeuwde hjj en sloeg zoo hard met liJn vuist op tafel of hg deze stuk wilde laan Beneden aan den berg kwam de postbode Bloeder Greta tegan die hem vroeg waar bij heen moest Ik heb een brie voor je man lei hij maar hij wil hem niet aannemen Geef maar hier zei Qreta van Benedict 1 o God van Benedict Dien kan ik ook aannemen Daar drink daar een glas bier voor on als er weer een brief nit Weenen komt aan dit adres geel hem dan mil maar heimelgk zonder dat de boer het ziet Ge xnlt iederen keer een goed drinkgeld hebban D postbode kon die laak best begrijpen ii andere berichten kun worden opgemaakt dat een volkomen eensgezindheid niet meer bestaat en do da beschouwingen van den correspondent allhans in de toekomst zullen blijken niet geheel ongegrond te z n gewoest Uit Fez wordt gemeld dat de vroegere pasja van die stad Bel Abd el Saleck die verdacht werd in geheime betrekking te staan tot El Mrani die zooals wi mededeelden een poging deed om aldaar een contra revolutie te verwekken ten gunste van Abdel Aziz is voor een soort krggsraad gedaagd uit caids bestaande en mei den dood bedreigd Hl verzoekt van zijn waardigheden ontheven te worden en vroeg toestemming zich naar zgn vaderstad Tanger te mogen begeven De reden waarom Moelai Hafid den heiligen oorlog heeft verklaard is dat dezo in de bezetting van Medioena een stap van Frankrijk zag tot ondersteuning van Abdel Aziz Dn legensullan bevindt zich opholoogenblik te Tazarot Volgens de Petit Parisian denkt Frankrijk er niet over uitbreiding van zjn mandaat te vragen De Frankfurter Ztg verneemt nit Brnssel het volgende over den guzondheidstoostand van Koning Leopold Na 14 dagen te BruBsel veitoetd te hebben heeft hu zich weder naar de geneeskundige inrichting van dr Saurel te Parys begeven waar hy tot Dinsdag verwacht te blaveu Hü heeft de hoop zjn genezing verder te Brussel te kunnen afwachten De Koning heeft al sinds jaren aan den hiel een jichlknokbel die hem vooral in den laatsten tjjd veel pijn heeft veroorzaakt Hg wilde zich echter niet onderwerpen aan oen operatie die hem door zgn lijfarts Thiriar was aangeraden Het is niet zeker of Koning Leopold kan tegenwoordig zgn op het hofbal dat over 14 dagen zal plaats hebben Het bericht dat de Tsingtau Tientsinspoorweg door Duitsch kapitaal en Doitsche werkkrachten verder gebonwd zal worden beeft in handelskringen daar te lande een ware verademing gebraeht Zoolang de Peiha niettegenstaande alle daaraan ten koste gelegde gelden een onbetrouwbare slecht bevaarbare rivier blijft heeft de handel op de koloniale Kiauischou veel last daar iedereen in t stadje wist dat de zoon van den Abtsberger het huis zijns vaders verlaten had tegen diens wil en deze nu niets meer van den jongen wilde weten Moeder Greta stak den brief in ha ir zak en verbeidde met brandend ongeduld een vriJ uurtje om hem te lezen Toen haar man met het volk naar t werk was opende ze hem maar hare opwellende tranen belette haar eerst het lezen Eindelijk las zQ Lieve Vader en Moeder Daar zit ik nu ver van huis en gansch alleen t Is of ik in een andere wereld ben Nogmaals bid ik u miJ vergiffenis te schenken voor ijn stil wegloopen ik kon op den Ahtsberg niet langer blijven Alle nachten verscheen Pater Placidua mjj in den droom en zeide gal en onlangs werd hij zoo toornig als ik hem in zgn leven nooit geilen heb Tegelijkertp sprong er een snaar van miJn viool en toen dacht ik degoede pater heeft geen rost in zijn graf zoo lang ik zijn wil niet doe en dat deed mg besluiten heen te gaan Er gaat geen nur voorbg waarin ik niet aan huis denk en als ik s avonds uit mgn venster het maanlicht beschouw dan denk ik die zelfde maan beschijnt ook den Abtsberg hoe iod het daar zijn f ion vader ol en weinig profgt opgeleverd door do groote moeite me t het ont aden der schepen en het verdere vervoer deï waron T singtan heeft een nitstdkende ijsvrge haven van bovengenoemdeq spoorweg waren reads 400 KM klaar toen in 1904 de werken stop gezel werden Het gerucht ging dat Japan Duitschland verdrongei had en dal Tsingtau nooit dat zou worden waartoe hol duor ligging en eigenschappen was aangewezen de eerste invoorhaven van Noord China De Slaildard heeft een artikel over een Duitsche Wpedilio naar Abcssyniö Een zekere Arjiold Hollz is aanvoerder van het geheel de graven Rudolf Saim Roifforscheid en A iolf Erbach Fursten iu gaan mee om leeuwen te bchieteii in het igk van den Negus verder kapitein Heyne een zekere Taafert twee chauffeurs on bedienden Het geheel is in Dschibooti aan land gezel en iioet eon jivchtexpeditie te zgn maar de heer Holtz schijnt er do man niet naar om yioor zgn ploizier leeuwen te gaan schieten hij heeft edeler wild op hel oog en mogen we do Standard gelooven dan is het voor Duitschland er om te doen in Abessynie een toestand te scheppen als waaris het zich in ïorkge verheugt Hollz heeft zich in verbinding gesteld met verschllfendo Duitsche bankinstellingen als de Deutsch Afnkanisehe Aktiengesellschaft do Deutsch Abessinische Muntaiigesellschalt en de ThomannSandstcin Qesellschaft wat op n zeer belangrijken flnantieelen achtergrond wgst Hel plan is om in de oorste plaats een Duitsche Bank in de hoofdstad Addis Alam op te richten en vervolgi n de Duitsche import krachtig te bevorderen De heer Hollz schunt met Menolik op goeden voet te zijn zoodat de onderneming werkeIgk veel belooft wat in Engeland nalourlgk met leede oogen wordt aangezien De Standard meldt eveneens dat Hollz de goedkeuring van den Rgkskanselior voor zijn plannen zou hebben verkregen en dit Igkt ona zeen waarschgnlgk ook al spreekt do KSlnische hel gedecideerd tegen De vrijzinnige partijen in hel Pruisische Huis van Afgevaardigden benoemden gisteren een commissie lol bestrgding van het bestaande Pruisische kiesstelsel en tot verandering van de indeeling der kiesdistricten in Pruisen Uit alle oordon van Pruisen komen berichten van vergaderingen waarin op afkeurende wijze wordt gesproken over de moeder ook nit t venster zien en dan wordt het mij zoo zwaar om t hart dal de tranen mg in de oogen komen Vergeef mij dal ik niet thuis bliven kon en schrgf mg eens spoedig anders krijg heimwee Ik zal U uu melden hoe het mij tot dusverre gegaan is Aan het station kon ik ger n verder plaatskaartje krijgen dan tot Karlsruhe Van daar vertrok ik na eenig vragen naar Munchen en vervolgens naar hier Als ik niet zoo aan u uw zorg en ook nw teleurstelling had moeten denkon zou do reis mg oilslekend bevallen zg n Vele mooie steden dorpen volden bergstreken kasteelen enz heb ik gezii n goede hulpvaardige menschen heb ik ook ontmoet maar de lange duur en de kosten der reis vielen rag tegen Twee dagen en twee nachten heb ik doorgereisd en ben s avonds goed en wel te Weenen aangekomen Daar was hot een drukte op do straten als bg ons op een jaarmarkt en ik was misschien niet goed terecht gekomen als niet een jong koopman die hier in eene betrekking komt en met wie ik van Munchen af simen gereisd heb mg voorgesteld had voor den eeraten nacht een onderkomen voor ona beiden te zoeken Daar deze meer van de wereld gezien had dan ik nam ik ziJn voorstel dankbaar regeeringsverklaring betreffende het kiesrecht op 10 Januari door BUlow in het Huis van Afgevaardigden afgelegd en waarin wordt aangedrongen op wgziging van het bestaande drieklassen stelsel of op invoering vin het Egksdagkiesrecht in Pruisen De sociaal democratische fractie iu den Beiersehen Landdag heeft een interpellatie ingediend waarin gevraagd wordt Is het der Kon rogeoring hekend dat de kanselier van hel Duitsche Rgk in de zitting van den Prnisischen Landdag van 10 Januari do invoering van het Rgksdagkiesrecht in een bondsstaat in strgd met het welzgn van den Slaat heeft genoemd en zich in het bijzonder tegen het geheime kiesrecht heeft uilgesproken Welko slappen denkt de Kon regeering in den Bondsraad te doen tegen de van Prnisen uitgaande bodroiging der Duitsche eenheid en der Znid Duitsche Bondsstaten f Na de behandeling in de Fransche Kamer van de vraag door den hoer Janrès gesteld hoed de heer Berteaux liju interpellatie gehouden over de Westerspoorwogmaatschappg Hg beklaagde zich over de groote vertragingen in den dienst die geleid hadden tot de manifestatie aan hot station Si Lazare door de wanhopige reizigers die meest allen geemployeerden den kans liepen hun heirekkingen te verliezen doordat zjj veol te laat in dienst kwamen Hg verdedigde de lagere beambten op wie de administratie de verantwoordelgkheid wilde wontelen en hjj deed uilkomen dal het eenige middel om den toestand te verbeteren was de inmiddellgke overneming der Ign Minister Barlhou antwoordde dat hü het met dit laatste folkomau eens was en gaf de schuld aan de directie Berteaox stalde hierop een motie voor om de goedkeoring van de Kamer te vragen voor de verklaringen van den minister en in de tweede plaats om hem Ie verzoeken alle mogetgke maatregelen te nemen om een geregelden diensl te verzekeren Het eerste gedeelte der motie werd aangenomen met 413 legen 28 stemmen hel tweede met 436 legen één slem en het geheel met algemeene stemmen aan Wg logeerden in een hnrgerhotel Den volgenden morgen vroeg de kelner ons inot welk doel wg Weenen bezochten Ik liet hem hel adres van den baron zien en zeide dat ik dien heer wilde bezoeken waarop hjj mg een gids aanbood om er miJ te brengen We hadden een groot eind af te leggen waarbg ik gelegenheid had veel schoons te zien lot dat we eindelgk een groote breode straat in sloegen waar bjjna enkel paleizen stonden Voor een dezer stond mgn gids stil Kaa groote dikke man stond onder het portaal en vroeg wat wij wilden waarop ik hem het adres van den baron liet lozen en vroeg of ik ZEd kon spreken De heer baron ontvangt heden geen bezoek kroeg ik ten antwoord en wol zóó barsch dat ik niets meer durfde vragen Mgn gids vertelde hem echter dat de baron zelf gezegd had ieder uur voor mg te spreken Ie zgn Hg bekeek toen hel adres nog eens en schelde een bediende wien hij last gaf miJ aan te dienen Deze zag mg aan van t hoofd lot de voeten haalde de schouders op en ging naar binnen Wordt vervolgd