Goudsche Courant, dinsdag 21 januari 1908

Woensdag S2 Januari 1908 i o 10543 40s e Jaargang AVOLENAARS KINDERMEEL MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefoon iKo 89 ADVEUTEISTIEN worden geplaatst van 1 5 regels d 50 Cenmi iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd Teletoi n No 8 De üitg ave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Iranco per IK St 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Aan een Ghsfal riek wordt een bekwame GEVRAAGD Loon f U per weel Werkiyd van 6 nnr s morgens 7 nnr s ivonds Brieven Iranco onder no 2609 Handeisdrnkkerij A TER WEEME Middensteiger 32 Rotterdam VereeolgiDg ARMENZORG Afdeding DltOHHENHVIS RQZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Dese inrichting stelt zich ten doel om onde gebruikte en overtollige hnishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakelijk aan mingegoeden Toor goedkoope prijzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neulrile Vereeniging Arlï enmorg WORMERVEER DE GOEDKOOPSTE f I DE MEEST PBACTISCHE DE IftEEST VOLLEDIGE MOBCBLAÖEI zön beslist die der Firma WELUOiV THM LADIES JOVlilSAL met minstens drie gratis geknipte patrenen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE Bk jAAR OV CHILD j HESS FASBIOSS W CKindermodee met vele gratis ge knipte patronen VRAAGT Vut Boekhantlelnm Pnetnutnm v Alle met koatel UoU Bljeoemiel f Van alle in de e bladen voorkuraende modelier z n GEKNIPTE PATRONEN è met Holl verklaring ir p p tegen é voornitbetaling van i 0 60 verkrijgbaar i bg MILLY SIMONS Den Haag f Itlenw onovertroRen Prof Dr Liobera welbokeod 22XT W S ACB7 SI IXS3 Alleen eolit met Fabriek merk tot voortdurende radicale ni tekere geoezing van ftUe z lh de meest hardnekkige zenuwftiektetif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leef y i fG Kenezing van elke zwakte BI lacbt Benauwdheid noofdpijn Migraine üartkloppiug Maagpfln slechte Bpysvertering Onvermogen Impotenz PoUatione enz Uitvoerige prospectassen J 1 f esch fl 1 fl 2 fl 3 dubbole flü8Pli n f Cpnirn I Depot Matth v d Vöijto Zaltbomni Otpol Cléhan Co Eotturdain V Happel fl GravenUago I lialramans da JoDg J Czn Uotl r am VVr ff Ie Oo ftomlft n bii alle drojjisten Gouda Druk van A BRINKMAN Zn il 20 cent per 11 cent per t pak Overal verkrijgbaar Hl IS HOËI ER $ narht II voor namaak Ziet naar het tloutr Heaegel Dr v HAMEL ROOS en HAKMENS en den naam P MOLENAAR Co Weêttiaau Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den H XNI PIIIX V ESTZAAN A T T E S T P MOLENAAR Co Zwolle 19 December 1907 Westzaan WelEifele Heeren Ik kan niet nalaten ü te berichten wijlk een groote waarde Ow kindermeel heelt Ik heb een meisje van nu 10 maanden welk als bijvoedsel der moedermelk Uw meel gebrnikt De resultaten zijn schitterend zoowei in gewicht als Jengte is bet in een paar maanden aanmerkelijk voornilgegaan en is ze ongeduldig als het op tafel slaat en zij niet direct gevoed wordt Mjne 3 andere kinderen hebben het tot mtin leedwezen niet gebrnikt Ik durf gernst beweren dat hot de eiwitjes en dergelpe versterkende middelen vervangt Ik raad ieder linismoeder aan Uw meel te gebruiken vooral daar het zoo licht verteerbaar is Ik geef U de vrijheid van dit onrjevsiiagil advies gehinik te maken in Uwe annonces als ü dat wenscht i p d t r i Hoogachtend Mej J I EKKEE Beagelink Eendrachtstraat 59 aemalogeeii Poedervoi m is het reiiig ste helpend middel tegen Hloetlarmoeae nieekaiiicM Xenuwimrnkle Êloofdpifuen fiSapetooiheU Onmachten j Vermageriug en f ermtnderlng der licltaamikrncMeH aematogeeii in Poedervorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen heeft een aangename worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebrüiksaanwijzing f 1 50 Ëenlgc labrlkanien il v SCHAlk Co Den Haag Verkrijgbaar bij Firm WOLFF Ê Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Voerstal GouAi A BOÜMAN ifoordrKht PINKSE Nieumrkerk ad IJisel k N VAN ZESSKN Sdtoonliovm B v WIJK P W v EDE ihtdmnater A 80HEER Haaêtrtcht K VAN DEB HEIJDEN Beeumjk P v SPEK MoeroapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN v d HEIJDEN Waddingtveen P A dbGBOOT A UI JONGH OudetnaUr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Bemchop Ji nataeleajUjig xnet rood Jatters Let vooral op de WAABSCllUWlNG Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSffln rt Paulo Abdij bestaat niet dtia Siroop van gecnerlei waarde MatxUehappIj tot BayploUaUe mm de rUOoria Brotl Kantoor voor SederlanA Boompjeê 40 Botterdam SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TOIN VOOR DB LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland onze overal bekende Rijk geïllustreerde pryslijst met speeiflcatie onzer collecties in het Hollandich en onze vele wenken voor de onltnnr bevattende groole catalogns in het Dnitsth Z6 den wö desverlangd gratis en franco Tulnbouw Etabllssement Uuis ter Duin Onnavolgbaar zjn thans door nieuw gevonden toepassingen onze tn olleeert geêchiMerde fortrclteii l elnturenogaerl zy geven kracht on diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnigo zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prijscourant met eea aautjil ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOOAER Sn Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bü wien modellen Ie bezichtigen zijn Aanbevolen Merken FEltWERDA TIËMAN St Estéphe Medoc f 0 60 La Rose Ludon 0 72 Chateau Malleret O f Petit Bouigogne 099 1 Graves Blanc 0 72 Haot Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rndesbeimer 1 08 Oude Roode Portwijn l Eïtra onde Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn l C Extra onde Witte Poi twijn l t Fine Old Pale Sherry O S Goede Madeira 0 90 I Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom BBi LiEUi per Liter 1 17 Prijxen nctio A contant WBMMI m l II Ml I illllMIIII ANKER PAIN EXPCLLER TEGEN RHEUMATIEK EN l ERKOUDHCDCN Depot te GODDA bij F J J BOON VAN OSTADE Ruim 35 jaaRiSOob miUiwncn jicht cn rheumathkuudeks met succes ebhuikt VeRKRIICBHAR in FL£SS HBlVAN50cti 75cl5l EN fis BU H H APOTHtKH EN DROGISTEN t Ir Ad RKHTERl C Rottehoam I Te Gouda bï C LUGEE Apotheker Markt en bü WOLFF Co AVesthaven 198 Zenuw en Maaglijders wordt nit overtuiging als een werkelqke hul in den nood het boek aa tl bevolen Na ontvangst van adrea per briefkaartnordt dit boekje franco per post toegezonden door Br OKPOEL S HookhftD Za tbomranl Eohte Oude Jenever l ightcap P HOPPE Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Let Of eachet tn kuriirani Bulteiilandscb Overztcbl Eentor Seint uit New York dd 20 Jan Een telegram uit Rio de Janeiro deelt mede dat aldaar drie Italianen in hechtenis zjn genomen behoorende tot een bende anarchisten die plan had de oorlogsschepen van de Vereenigde Staten in de lucht te doen vliegen Men houdt hot er voor dat behalve deze drie nog twee Italianen een Canadees en twee Dnitschers tot de bende behooren Reuter seint uit Kaïro dd 20 Jan Namens hel comité der nationale partij heeft Mustapha Kamel pasja twee protesten uitgevaardigd tegen de Engelsch Egyptische Soedan overeenkomst in 1898 gesloten welke overeenkomst hij verklaart strpig te Z jn met de Firmans van den sultan en met het tractaat van Tharapia Mededeeling van deze protesten is gedaan aan het Egyptische ministerie aan Sir Henry Campbell Banner man en aan den grootvizier te Konatan tinopel Op de Transvaalsche begrooting voor dit jaar is een bedrag van £ 10 000 uitgetrokken voor de bevordering van de tahakeaanplantindnslrie Er heeft zich een cumité gevormd waarvan de heer A G Robertson voorzitter de heer F T Nicholson secretaris is en de Volksraadleden die de tabakdistricten vertegenwoordigen leden zijn welk comité overwogen heeft op welke w ze doze iom het nuttigst kan worden aangewend De plannen van dit comiló zijn naar De Volksstem mededeelt de volgende Men wil ter bevordering van den tabaksaanplant en induitrie helere prjjzen zien te krijgen voor t blad on de heele industrie op een vaste babis zetten met het oog op toekomst Daartoe moet liet blad verbeterd worden opdat t meer gewild wordt op de markt verder dient een centraal pakhuis voor tabak te worden opgericht te Pretoria en in elk der districten moeten schuren worden beschikbaar gesteld voor t ontvangen van bet product rechtstreeks van de planters En ten slotte moeten ter bereiking van het doel coöperatieve vereenigingen gesticht worden opdat de tabaksplanters un eigen bedrijf knnnen opwerpen met de genoemde middelen Door deze middelen hoopt het comité de voortbrenging belangr k te knnnen vermeerderen ZiJ bedroeg tot dusver per jaar een millioen £ terwjl in 1906 nog voor FtVILLETOX OP DEN ABTSBERfi Vertelliag uit het Kinslgdal Uit het Duitsch van A STEINDORF 15 Even later kwam hg terug en vroeg of mijnheer die mijnheer was ik hem maar volgen wilde en tegen mijn gids zei hjj dat die aveu wachten moest Het huis was van binnen prachtig nog mooier dan onze kerk ik kon mgne oogen niet verzadigen 0p eens hoorde ik een stem die zeide Dat doet me pleizier jonge vriend dat ge aan mij gedacht hebt Het wsB de baron die mij aldus toesprak HiJ stond boven aan de tra i had een lange tok ean soort sontane un met rood afgezet en een mutsje ook iwart met rood op het hooid zoodat ik hem eerst niet herkende Ik stond bedremmeld en kon geen woord liten in het eerate oogenblik Toen begon ik ik weat niet hoe het kwam te huilen De baron wenkte mij nam mij hjj de hand l idd mü in en kim r en Het mjo gidi £ 250 000 en in 1907 voor £ 270 000 aan tabak werd ingevoerd De Engelsche bladen die wij over de verkiezing van Mid Devou hebben kunnen raadplegen bevatteu nog niet veel beschouwing er over Die zal wel overvloedig in de bladen van hedenochtend gegeven zun De enkele die er Zaterdag nog iets van konden zeggen zgn verbaasd over dien uitslag De unionisten hadden wel gehoopt de groote meerderheid die de liberalen in 1906 behaalden aanmerkelijk te verkleinen maar dat zg t met een kleine 600 klemmen winnen zouden neen daaraan dacht er geen Een aniomstlBch blad is zoo oprecht toe te geven dat er niet alleen politiek in t spel was Kapitein Morrisou Bell do gekozen unionibl is reeds eeu paar jaar Irndedelman in de streek Hy heeft zich in al dien tijd met alle standen in de Bainenleving bemoeid Het is een typische Engelschnian groot van stuk eeu man van t buitenleven en van sport prettig in dun omgang niet welbespraakt gelij i op vergaderingen bleek maar wat hg te zeggen had kwam er vierkant en gemakkelijk uil Dat was veel meer een man naar t hart van dit buitendiatrict dan Roden Buxton de liberale caodidaat iemand uit de blad m het district volmaakt onbekend een goed spreker maar te glad voor den huilenman De liberalen zullen zich aan deze verklaring wel vastklampen oin de teelgke gSvolglrekkingen te onlgaau die er anders voor den vrijhandel uit de cijfers van MidDevon te halen zi n want Morrison Bell toonde zich een overtuigd tariofhervormer ie wezen De cgfers in 1906 waren 6079 3796 meerderheid 1283 voor den liberaal nu 5l9l 4632 meerderheid 55 voor den unionist In 1906 was Morrison Bell ook de unionistische candidaat sedert heeft hg zich in t district heter bekend kunnen maken Met dat al zgn er toch weer een groot aantal kiezers over stag gegaan Dat bij nieuwe verkiezingen de liberalen minder stemmen of althans kleiner meerderheid halen dan bg de groote beweging van Jan 1906 is echter begrgpelijk Het bigtt toch mooi dat ïq sedert dien in 26 verkiezingen slechts 3 zetels verloren hebhen en een daarvan alleen doordat de arbeiders door een eigen candidaat te stellen de kans van den liberaal bedierven Zaterdag is te Pargs het nationaal socialiatenciingres bijeengekomen Tot voorzitter door zijn bediende wegzenden met de boodschap dat ik vooreerst daar zon blijven Ik moest den baron toen alles vertellen betreffende n en mg en het leven op den Abtsherg Het viel mg zwaar dit te doen want toen ik aan hui s dacht en er over sprak werd het hart mij Vol Do baron trachtte mii te troosten en zei N u je hier ben moet ge je best doen door vlijtig studeeren flinke vorderingen te maken dan kan je vader later nog vreugde aan je beleven 0 lieve vader als ik denken kon dat dit nog eens gebeuren zal wat zou ik gelukkig zijn Ik beloof U braaf te zullen zijn en ü geen schande aan te doen kan ik dan geen goede boer zjjn een braaf mensch hoop ik te worden en te blgven Mgn moeder mijn lieve vrome moeder bidt zeker eiken dag voor mg dat weet ik en de Heere God zal stellig hare beden verboeren en mij later weer gelukkig tot U terug voeren De vlekken op dezen brief zijn tranen het begint miJ te schemeren voor de oogen en toch moet ik nog meer vertellen Nadat ik met den baron gegeten had het Slikken viel me echter mooielijk liet ZEd zga rijtnig prachtigen koets met twee paarden inspannen en reden wij eerst naar het logement waar Ik inaotati gelogeerd vrn het congres is verkozen Raquillet vroeger burgemeester van Mercurey maar als aoodanig ontslagen wegens vergrüpan van aDtimilitarislischen aard De Kamerleden Revège Pastre en Fonrnier die opeiilgk hobben verklaard dat ig niet van plan zijn oen deel van hun schadeloosstelling als kamerlid aan de partjj te offeren zgn uitgesloten Zondagmiddag heeft het debat geloopen over de viaag ol socialistische Kamerleden voor de begroeting mogen stemmen of op andere wjjze medewerking verleenen tol het bestuur des lands Guesde is van oordeel dat de overeenkomst waarbjj de voreenigde iicialisti che partg in Frankrijk is opgericht alle medewerking uitalnit Jaurès daarenlegen il do Kamerli den vrg laten Hg wil niemand uitsluiten van de party en bracht gisleren in herinnering hoe indertijd een aanvang m Hcrvé Dit ta sluiten oven ns was verworpen Het congres heeft de kwestie van de uitsluiting vart ledon uitgesteld tot het aanstaande socialistencongres te Tuulouse De vergadering heeft een gelukwensch gezonden a m do Prnisische socialisten voor de kloeke wgze waarop deze voor het algemeen stemrecht strUen Te Quaregnon ia Zondagmorgen een mgnramp voorgekomen in chac it nummer 5 van de kolenbeddingen van Ie Flénu Er zijn 19 slachtoffers waaronder 8 doeden Zes mijnwerkers werden terstond gedood twee kwamen kort na de ramp om bet leven van eenige gewonden is de toestand hoogst ernstig Wat den aard van de ramp botreït hneft men eerst gedacht aan mgngasontplofOng De slachtoffers blgken echter meerepdeels het loven te hebben verloren door kolendampvergifliging Dit achgnt te wüzen op plotseling in brand geraken van steenkoolstof zooals dit in de Belgische mgnen wel meer voorkomt Het scheen Zaterdag dat het wetje tot vei scherping van het reglement van orde voor de Hongaarsche Kamer plotseling op ernstige bezwaren zou stuiten De uiterste linkerzijde had klaarblijkelijk bet gevoel dat zij zelf nog wel eens genoodzaakt zou kunnen worden tot obstructie haar toevlucht te nemen en wilde zich nu dit wapen niet uit de handen laten slaan Van die zijde werd nu het voorstel gedaan dat de wet niet van toepassing zon zijn hg besprekingen over militaire quaestiea en in t algemeen bid om mijn viool te halen en toen naar een beroemd m iziekleeraar Dezen moest ik wai voorspelen hetgeen in t begin zeer slecht ging doch van lieverlee beter werd zoodat ik weldra alles om mi heen vergat en ongestoord door speelde tot dat ik van zelf ophield Toen vrgeg laeraar mö van wien dat stuk was dat ilc geapeeld had waarop ik antwoordde van niemand ik heb nwar gespeeld wat mij in t hoofd kwam Daarop nam hg den baron ter zjjde sprak nog even met hem bood mg de hand en zeide tot wederzienal jonge man Hierna reden wij weer huiswaarts onder weg nog even mijn logement aandoende waar de baron den kelner iets baiabtto hetgeen deze beantwoordde met zeer wel Üwe Genade In zijn paleis aangekomen deelde do baron mij mede dat ik vooreerst bjj hem zou blgven totdat hij ean passende woning voor mij gevonden had Mijn goed t was maar een bundeltje zon wel thais gebracht worden Nu krijg ik dagelijks vioolles en moet heel veel leeren dat ik nog niet begrijp en dat mg dikwijls moeielijk valt Ik ben nog steeds hg den baron te huis en zon mjj in mjjn toestand gelukkig knnnen gevoelen ili ik niet aUjJd de gedachte by bjj alle aangelegenheden die betrekking hebben op de verhouding tusschen Hongarije en OosteiJljk Andfiimy en Szell deden al hnn best die opvatung te bestrijden Apponyi wees er op dat by de invoering van het algemeen kiesrecht ongeveer 40 afgevaardigden vau verachiilende nationaliteiten en 40 sociaaldemocralen in het Huis zitting zullen krijgen en dat deze met de Ivroaten in staat zullen zgn elke parlementaire werkzaamheid te belemmeren Maar alle pogingen waren vergeefsch Het was ta vreezen dat ongeveer iOO leden van de linkerzgde zich zouden afscheiden Toen besloot Andr ssy liever het weljo op te offeren dan de partg en deelde hij mede dat de regeering bereid is de wet in den geest van de uiter ste linkerzijde te wijzigen Andrabsy voegd er bij dat hij periooulgk in de bgeenkomat der coalitie voor het oorspronkelijke plan zal stemmen maar dat hij niet de kabinets quaestie zal stellen daar de zaak niet door da regeering doch door de partgen aan de orde is gesteld De afgevaardigden der verschillende nationaliteiten zullen aersy beden hunne plannen mededeelen De Kroaten willen zich geheel buiten de quaestie houden en de meerderheid jibigft hg haar besluit de aanneming der wet door te zotten zelfs als deze door de minderheid met obstructionistische middelen zon worifen bestroi en Zaterdag werd in het Pruisische Huis van Afgevaardigden de Polenwet in deide lezing aangenomen Tegen stamden de leden der vrgziniiiga partgen het cantiom en de Polen Eeu voorstel om een tweede mondelinge stemming te houden daar het een grondwetsverandering geld werd mét dezelfde stemmenverhouding verworpen De Polen lieten door hun oudste lid Szumann een korta verklaring vourlezen De centrumafgevaardigde Marx hield een lange beBchouwiog over de grondwettige bezwaren tegen het ontwerp Müller Mainingen zette namens de vrgzinniga partgen uiteen dat het ontwerp alleen aan da kleinzieliga en kortzichtige Pruisische bureaacratio hot le en te dankan had en bestreed da opvatting van dan almachtigen Staat Maar couservatieven en vri conservatieven on na tionaalliberalen waren voor het onteigenings heginsel ten nulla van het Duitsche element en zoo ffard de beraadslaging gesloten en het millioenen ontwerp goedgekeurd mg had dat vader boos op mg is Ik bid God dat Hg ons allen gezond doet blijven en dat ik spoedig weer eens thuis mag komen Mgn reisgeld is echter op en ik durf den baron er niet om vragen God behoede u t Dankt aan en vergeef uw liefhebbenden zoon Benedict Met moeite had moeder Greta den brief ten eftide gelezen na en dan zuchtend och mijh arme jongen Zg zat lang ta overleggen wal zij do in zou Kon ze uu haar man den brief maar laten lezen dau zou zjjn loom misschien bedaren m ar ze durfde niet te zeggen dat zg dezen den postbode afgevraagd had H i was toch al zoo boos om dat Kordal hem naar Ban gevraagd had dat hg zelfs het lieve kind geslagen had Geen mensch durfde Ben s naam noemen Met Sepp was hj in onmin geraakt omdat deze gezegd had hg kon het Ben niet kwalgk nemen dat hjj er van door gegaan was hü zou ook zoo n laven niet uilgehondan hebben hg zou zich ook niet laten dwingen tot een werkkring tegen zgn zin den vader zelf waa het te wijten dat hij ioo ver gekomen was Wordt vervolgd