Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1908

ADVËIITR NTIE Hot Correspondentschap van VO OltomoS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJKDiRKZWAOEB Wachtel straat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters n Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zgn veel vertraging ondervond Aan het station van Lyon hoopten zich omstreeks 1500 reizigers op die niet vertrekken konden Men vreesde voor ongeregeldheden maar de spoorwegdirectie wist hen tot kalmte te brengen zoodat er géén incidenten plaats hadden Op de tramlgn van Vitry snr Seine naar het Chatelet bad een botsing plaats tusschen 2 trams waarbg 38 passagiers verwond werden sommigen ernstig Ook op het Kanaal mistte het sterk waardoor de scheepvaart veel vertraging ondervond Te Haarlem is naar de O H C meldt een 29jarig zwerver schoorsteenveger van beroep die vich in de roef van een zandschuit te slapen had gelegd met wat brandende kolen om zich te verwarmen door den kolendamp bewusteloos geworden en bovendien aan beenen en onderigf hevig gebrand Zyn toestand is zorgwekkend Tweede Aankondiging By vonnis der ArrondissementsReehtbank te sGravenhage van 19 November 1907 is op verzoek door de beide echtgenooten te zamen gedaan neheitling nn tafel en bed uitgesproken tnssehen THEODOOR GEORGE GLEICHM ANen SARA ADRIANA PETRONELLA HOFFMAN beiden zonder beroep wonende te s Qravenhage De Procureur van verzoeken Mr J H TELDERS Van Urk Met het kalme weder biyft de toestand van het gs vrywel onveranderd Met den vloed zet het dryfijs van Urk af en vertoont zich buiten den yszoom om bet eiland een breed watervlak tot de hooge gsduinen in de verte waarachtei men by heldere tucht groote ysvlakten kan waarnamen Do ebbe voert het ys weer terug en overiekt do zee geheel In da richting naar Schokland is overal gs In de Nagel drytt het gs op en neer terwyi het vóór de Ketel steeds vermeerdert Het vervoer van do post kan alleen met groote moeite por gsvlet geschieden en is geheel van wador en ys afhankeiyk M rris £ ut£u£f M my of r i 3Qg8te staats loterij 5e Kla se Trekking van Dinsdag 21 Jan No 16663 f 1500 9388 f 1000 4871 6138 5416 en 10089 ieder f 400 226 3600 7326 7499 10431 12361 12383 13345 an 16036 ieder f 100 Pryzen van f 70 13 2278 5389 8712 11741 14761 18373 67 86 5465 24 11828 15017 90 198 2381 5 531 81 96 25 18414 283 84 5662 9170 11948 15367 18591 344 2643 6707 9310 12214 16568 18796 427 60 5919 9416 12348 91 18813 58 2718 6171 38 56 15614 16 634 3073 6314 85 12496 16957 18901 601 3293 6553 9618 12538 16064 19179 61 3317 6601 10093 79 16312 19412 66 3588 7211 10123 12610 16490 19627 803 4160 14 10378 18 16594 19714 4305 7430 11125 12869 16730 22 37 7639 32 12926 16881 3043 4423 90 11238 13229 92 20080 1128 4529 7882 68 13346 16965 20179 46 4825 8099 83 13619 17177 20338 1421 5013 8185 11333 13636 94 20461 89 5106 8287 11400 13733 17544 20566 1536 99 8336 11546 14107 17615 20606 1923 5292 8516 52 14622 26 20797 49 5310 56 11705 14742 18154 20956 2020 79 8646 61 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 21 Januari 1908 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzeD waren voor iste kwal 37 2de kwal 321 j 3de kwal 27 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren redcl aanvoer iste kw 30 2de kw 27 3de kw 24 cent per half kilo Stieren goede aanvoer iste kwal 31 2de kwal 27 3de kwal 23 cent per halt kilo Handel in ie kwaliteit vet vee en ie kwaliteit melkkoeien pryshoudend mindere soorten moeilgk te verkoopen Vette kalveren traag iets lager in prijs Stieren met redelijke omzet Dezer dagen is in den Lourre te Parys een brutale poging tot diefstal gewaagd Dieven hadden zich in het museum laten insluiten en poogden zich meester ta maken van dan wereldberoemden diamant den regent welke overdag met andere diamanten te zien is in de groote pronkzaal van Lodewgk XIV De dieven werden door bewakers rerrast doch slaagden er in te ontkomen Voor de opening fan het jaariyksche arbeideraparlement heeft de Labour Party te Hull htt vraagstuk der werklooiheid behandeld Er werd een motie aangenomen van het parlementslid Macdonald waarin verklaard wordt dat werkloosheid een blijvend verschgntel is van den bestaanden maatschappelijken toestand dat slechts kan worden weggenomen wanneer de regeering en de plaatselijke overheid haar macht gebruiken om den werklód te vertorten en den arbeider te beschermen tegen monopolies Daarom wordt een beroep gedaan op de regcering om het wetsvoorstel der partj tot bestrijding der werkloosheid xoo spoedig mogelgk tot wet te doen verhelien Dit voorstel legt aan do plaatselijke overheid den plicht op den arbeids willigen aan werk te helpen en de onwilligen te stratlen De motie Macdonald werd met algeraeene stemmen aangeno nen nadat een amendement pleitende voor gemeenscbappel k bezit der productiemiddelen en een billilke verdeeling van den rykdom was verworpen met dertien stemmen tegen 210 Verspreide Berichten FEillKRIJK De New York Herald heeft een telegram nit St Petersbnrg meldend dat president Fallières in Juli a s een beioek zal brengen aan czaar Nikolaas Twee KnseiscÖI terroristen man ea vrouw zijn gearresteerd te Parjs Zij trachtten roebelbiljetten in te wisselen afkomstig van den bankroof te Tiflis in Juli 1 1 Waarbjj voor f 300 000 aan goud en bankbiljetten gestolen werd en 32 menichenlevens verloren gingen DulTSOHLiH l it Berlijn wordt aan de K61n Ztg bericht dat keizer Wilhelm de agenten van politie en vooral kapitein Schmahen gelnkgewensoht heeft met hun energieke houding tgdens den Rooden Zondag toen een betooging van sociuul deiDOcraten met beleid uiteengeslagen is OOSTEIIKIJK HONOAEIJE Door den dood van Furdinand IV groothertog van Toscane erft gravin Monlignoso met hsar broeders uitgestrekte goederen in Toscane Die Toselli is toch een boffer eerst loopt hy met een koningsvrouw weg en dan krijgt bij nog de noodige dolten er bjj Menige pianist lal hem dat niet nadoen Te Huil is Zondag het jaariyksch congres van de Laboor Party geopend De voorzitter hst Parlementslid Curron sprak daarbg de volgende woorden We moeten erkennen dat we het werkloozen vraagstuk nooit zullen oplossen zoolang we niet de bevoegdheid krygen het inkomen van de ryken te verminderen ten einde het bg dat der armen te voegen ZWEDKN Uit St Petersburg wordt door een Stockholmsch dagblad vernomen dat de onderhandelingen in zake de Oostzee kwestie tot stilstand zijn gekomen door de voorbarige berichten er over verspreid DCNGMAKKGS De minister van verdediging heeft het Folkething een wetsontwerp voorgelegd waarin een crediet gevraagd wordt van 460 000 kronen voor den aanbouw van een onderzeesche boot Bdblind De algemeene vergadering van de vereeniging tot behartiging van de belangen van de industrie te Odessa besloot Zaterdag een oitnoodiging tot aaneensluiting tot de Zuid Russische industrieelen te richten ten einde te komen tot een organisatie van de arbeida operaties waartoe reeds een bedrag van 100 000 roebel bgeen is Egypte De nationalistenparty besloot by de Egyptische de Engelsche en de Turksche regeeringen verzet aan tfe teokenen tegen het EgyptischEngelache Soedanverdrag Gemengde Berichten Uit den Haagschen brief aan de Arnh Ct Het is al eenige jaren geleden dat een myner kennissen een Indisch gast met verlof in Nederland was Hg behoorde tot die weinige gelukkigen die met een goed voorlienen buidel hier te lando aankomen Maar hg leefde daar ook naar zoodat na een jaar of twee do kons leeg raakte Toch zou hy nog gaarne wat in Holland blgven by bad dus geld noodig want een kalm leventje leiden daarvoor was lig niet met verlof gegaan Hg won eens inlichtingen in maar alle Bankinstellingen vroegen twee borgen en een levensverzekering Om nu keiiDinea lutig U vallen met die loo een voudig lykende Vraag Wil je borg voof me zynP daar was hy te trotsch voor Na lang piekeren besloot hg dus een advertentie te plaatsen in een Amsterdamsch blad waarby een Indisch ambtenaar met verlof f 3000 ter leen vroeg Hg kreeg verschillende brieven waarvan éèn hem zeer geschikt leek door de eenvoudige voorstelling van zaken Zyn antwoord kad hg te brengen bü een kruier Dat vond lig wel wat vreemd maar hgzelf had zgn naam nog niet genoemd dachti waarom zou eon ander toeschietelijker moeten zgn Zoo bracht hij zijn brief bg den kruier Een dag later kreeg hg eon uitnoodiging voor een samenkomst in Polen Toen hy daarbinnen kwam stond er een sjofel gekleede man op en vroeg liem raet den rossigen hoed in de hand of hg meneer K was Ja dia waa hy Ze gingen zitten en nu begon de sjofele zyn zeer eenvoudig verhaal Hg zou hem dat geld wel verstrekken ze zonden hem het vel niet over de uoren halen 5 pCt rente s jaiirs en de ofloaaingen konden beginnen als hg in Iiidié terug was Maar vroeg de Indiach gasI met een twgfslenden blik op do armoedige plunje de afgetrapte broek en het rossige hoedje van den adspirant geldschiater moet n mg die f 3000 geven De ander lachte oven en antwoordde Neen natunrlgk niet Ik ben raaiirtneschenperaoon maar u heeft recht te weten voor wien ik handel kgk u eena d it ismeneer IJ uit de straat u weet wel diedie groole zaak heelt Die heeft wel nste veel kasgeld dat hy dan op zoo n wijzesoliedo wil beleggen De Indisch giist keek gerustgesteld waardoor do ander den moed vatte om voor te stellen jU moet dan f 300 voorschot betalerf voor te maken onkosten Ja maar dat doe ik niet u kunt alleonkosten afhouden als n het geld geefi Na wat over en weer gepraat waarbg do Indisch gast op zgn stuk bleef staan beloofde do andere er over te zullen sproken Nog twee samenkomslen hadden plaats altyd met betzelide resultaat Een kennis bad den Indischgaat al eens gevraagd Zeg wat zat jg daar verleden mot een sjap Op zekeren dag zon hy weer een samenkomst hebben met den afgetraptenbroek drager Zgn portemonnaie begon nrbedenkeiyk leeg te raken in een gemelijke stemming was hg maar vroeg de straat opgegaan hg ergerde zich geweldig dat een fatsoenlgk man in Holland zoo moeilgk geld los kan krggen on al dat zitten met dien profeet begon hem te vervelen Il lui vient une idee Het geld moest komen van maneer IJ in de straat hy waa geen schooier bg zou er zelf heengaan Al heel gauw stond hg voor het deftige heerenhuis waar de meneer met het vele kasgeld woonde Hg belde aan en vroeg of meneer thuis was Noen maar mevrouw wel Of hg dan mevrouw even mocht spreken en hg gaf zgn kaartje af Hg werd in het aaien gelaten hg moest even wachten mevrouw was zich aan het kleeden zou dadeiyk komen Juist was hy verdiept in de beschouwing van een niet onverdienstelgke schildery toen de deur openging en hg zich omdraaiende tegenover een jonge knappe vrouw stond de vronw van den meneer met het vele kasgeld dachti Meneer K waaraan heb ik het genoegen te danken f Hg begon te vertellen van zyn verlof van zyn geld dat op was van z n advertentie en steeds zag hg duidelgker vrooiyke verbazing op het lieve gezichtje tegenover zich Toen hg echter sprak van de plaatamg van bet vele kasgeld van haar man toen barstte ze in zoo n onbe4aariyk gelach uit dat hy onwillekeurig mee moest lachen Neemt u me niet kwaiyk dat ik zoo lach maar het is zoo in grappig dat verhaal U is zeker nooit in zaken geweest f Verbeeldt n dat m n man zoo zyn te veel aan kasgeld moest plaatsen en weer schudde ze van het lachen Hy begon zgn figuur niet schitterend te vinden Op eens hoorde hg zich een ernstige vraag stellen U heeft die f 300 toch niet gegeven P Neen mevrouw maar misschien hadik het ten slotte wel gedaan als ik u nietgesproken had 1 Qoddank hy stond weer op straat Zoo n verduvelde oplichtsr hg zou dadejök naar Polen gaan en die Sjaalman eens de waarheid zeggen Even genoot hg al van zgn succes als hy dien ploert eens op lyn nummer zon zetten In Polen was Sjaalman nog niet te zien een uur zat hy te wachten en zich op te winden maar geen afgetrapte broek verscheen Ja goed uitkgken doen dergelgke individuen ook Dezer dagen toen het gs in de kanalen de vaart onmogeiyk maakte moest van uit de hoofdstad een millioen aan oude r ksdialderi oaer de Uant te Utrecht worden gebracht om ze te doen smelten en hetzilver te gebruiken voor nieuwe geldstukken iewooniyk geschiedt zulk een transportper boot doch ditmaal was daai van wegensbet gs geen gebruik te maken Vervoer perspoor was om meer dan éen reden nietvorkiesiyk en zoo werd besloten zich tebedienen van aatomobieleo Van de firmaSpgker werden Iwee roote autoonderstellengehuurd waarop groote bakken werdenaangebracht vo ir de berging van de oudemnntatukken die in de kelders van deNederlandschc Bank aan bet Rokin te Amsterdam lagen opgeslagen Aan het achtereinde van de auto bevonden zich zitplaatsenvoor de bewakers dia op het transport hettoezicht hielden Met deze twee auto s zynvyf ritten gedaan tosseben Amsterdam enUtrecht dank zg de enorme snelheid vandu auto s werd do afstand pi m 40 K M b nnen de twee unr afgelegd De auto sdraaiden handig do groote poort van deMunt binnen en werden op de binnenplaatsgelost waarna zg weer vliogensvlog naarde hoofdstad teruggingen Niemand die dewagens heeft zien voorby snoiTen zal vermoedhebben dat zg bezig waren do waarde vaneen millioen veilig en wel op de Oude Grachtte brengen U D Een zilversmid te Delft die verleden jaar October tgdclgk in geldvorlegenheid zat trachtte daarin te voorzien door verschillende voorwerpen als taartscheppen en roomlepels gedeeltelijk van bet zilver te ontdoen en die deelon te vervangen door koper dat koper te doen verzilveren en die voorwerpen te doen boU n n verkooppn met recht van wederinkoop de koopers in den waan brengende of latende dat de voorwerpen geheel van zilver waren Wegens bedrog bad bedoelde zilversmid zich voor de Haagache Rechtbank te verantwoorden Uit het gotnigenverlioor bleek dat do koopers door het i Egks keur op do belten of stelen de scheppon eu lupeh waron verzilverd koper misleid waren en de voorwerpen betaald hadden als waren zg geheel van zilver Snbst officier van Justitie mr Van Genus achtte de door do wet gevorderde listige kunstgreep strafb iar gesteld bg art 329 W v S hier bg uitstek aanwezig daar met groote slimheid list en overleg is gehandeld en vorderde de veroordeeling van don bekl tot 3 maanden in aanmerking nemende dat slapte in het work den man tot zijn daad had gebracht De verdediger mr M Tels erkende dat bekl moreel straf verdiend beeft maai juridisch zal volgens pleiter zijn client niet gestraft kunnen worden Dit zal alleen dan kunnen geschieden wanneer bewezen wordt dat do knecht van bekl die de koperen scheppen soldeerde aan de zilveren handvatten de koperen scheppen in een bad verzilverde en daarna die voorworpen beleende of verkocht die dus hot materieele feit pleegde een bloot werktuig was in de handen van bekl En dit nu is volgens pleiter allermin it het geval Die knecht was een noriraal denkend menscb die zelf schik in do zaak had aan zgn broor om het recept voor het zilverbad schreef en zelfs voor oigen rekening ook een paar half zilveren voorwerpen beleende Volgens art 47 W V S is bekl dus niet aansprakelgk voor hetgeen geschied is maar wel de knecht dia geheel bekend as met het strafbare karakter van het feit waarvoor bekl terecht staat Alleen dan wanneer da knecht do materieele dajler een willoos werktuig was geweest in handen van den intetlectiieeten dader wanneer hg door onnoozelheid dwaling of geweld tot het feit gebracht was alleen dan zon bekl strafbaar zyn Pleiter beriep zich voor de door hem V srkondigde stolling op eenige arresten van den Hoogen Raad op een artikel van prof Simons in Themis en op verschillende citaten van andore juristen van naam Maar afgescheiden daarvan meende pleiter dat hier geen bedrog gepleegd is want het is niet gebleken dat do menschen die de sciiopaelen hebben gekocht oitdrukkeiyk den wil hebben te kennen gegeven zilveren scheppen te koopon Volgens pleiter s vaste overtuiging z il zgn cliënt al is t misschien jammer niet gestraft kunnen worden voor hetgeen hem by de dagvaarding is ten laate gelegd Subst off van justitie repliceeiende betoogde dat het bedrog glashelder gebleken is De koopers toch hebben gekocht voor zilver wat geen zilver althans niet geheel was en daarnaar hun prgs geregeld Zg zyn misleid bedrogen door bet keur op de stelen Dat heeft hun in don waan gebracht dat zg voorwerpen kochten van zilver Als dat geen bedrog is weet het O M niet wat dan wel bedrog is Het woord bedrog behoeft niet nader in de dagvaarding omschreven te worden en de dagvaarding voldoet dus aan de eischen der wet Al de hier aangehaalde citaten hebben volgens het O M met deze zaak niets te maken Na dupliek van den verdediger werd de uitspraak bepaald op gisteren over 14 dagen De waarnamanda resident vau Timor seinde naar Boitenzorg De vorkenningstro i van luitenant do Jong Swemer overviel in den nacht van 18 op 19 November do rg uidige kampong Nagawara nabg Endeh l e vgand had 15 doeden waaronder bij ongeluk twae vrouwen Op verdere verkeniungstoehtec in de omstreken van genoemde kampong zgn neergelegd 8 vgandcn buit 10 geweren en blanke wapenen Tweo brig ides onder luitenant Ie Vries overvioien in den luicUt van 20 op 21 November da achuilplaal ien der kwaadwilligen uit Borong i in Rokka ten eochte Ngadagabied bij kamponga Kodjo eu Biri öesa De vijand liet 14 d joden waaronder 2 hoofden uit Bopohina in onze handen onbeduidend gewond de Europecsche sergeant Talder de Araboiueasche sergeant Makalio zg bleven dienst doen buit 6 geweren en blanke w ipanen Gedurende de afwezigheid dar bedoelde troepen vermoordden dezelfde kwaadwilligen 2 dwangarbeiders in don omtrek van da legerplaats Badjawa Ngada een der daders ia gevangen genomen Een onwillige belastingbetaler C C F v B kreeg verleden jaar Aagostus na herhaalde waarschuwing enz bezoek van een deurwaarder on 2 gotnigen om beslag te leggen op zgn meubilair D onwillige betaler die meende ton onrechte in de Vermogensbelasting voor oen bedrag van f 103 12 te zgn aangeslagen zon volgons dm deurwaarder den stoel hebben weggetrokken waarop hg zat toen hg procesverbaal wilde opmaken hom tegen da tafel hebben geduwd de papieren ontrukt ham met geweld bedreigd hebben door hem een vuist voor het gelaat te houden met de woorden Er uit ga ja dadelijk er uit Wegens het belemtneren van een ambtenaar in da uitoefening zgner betrekking had het jongemansch zich gisteren voor de rechtbank te s il age to verantwoorden Hg ontkende tegen den ambtenaar to zgn opgetreden gelgk hem werd ten laate gelegd Het O M achtte dit evenwel wettig en overtuigend bewezen en vorderde veroordeeling tot 1 maand gevangenisstraf Sedert eenigen tgd is te Borne gevestigd een wonderdokter vroag tr olftciar van gezondheid in Nad Indië die geheel Twente in beweging brengt door zgn wondarbaarIgke genezingen van ongonaasiyk verklaarda kwalen Er gaat dan ook geen morgen voorbij liet kleine dorpje Borne in Overgssel s achterhoek trekt vela vreemde lingen tot zich Zaterdagavond wilde een van de stokers van de Statendam liggende a in den steiger van de Holland Amerikalgn ta Hoek van Holland zich tegen het verbod in aan wal begaven Hy liet zich stilletjes langs een Ign afzakken maar heeft zich niet vast kunnen houden vermoedelijk doordat hg dronken was en is na eeri t met het hoofd op den steiger terecht te zgn gekomen in het water govallon llo pogingen hem te redden waren vruchteloos Tot nu toe is het lyk niet gevonden Uit Velp maldt men In dan nacht van Zaterdag op Zondag is alhier ingebroken in de melkiurichting bg het Baekhuizarbosch De diavan verschaften zich toegang door eau openstaand bovenraam ze doorzochten alias en namen een yzaren geldkist inee waarin ongeveer f 50 en de boeken De groote danreo van het wagenhuis haddan zg geopend om hun buit uit hot huis te slepen Da malkinrichting is s nachts uiet bewoond Van de dieren geen spoor Do officier van justitie te Arnhem mr Schaepman heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld In da kolenstreken in t zuiden van Lifflburg hebben de vreemdelingen groetendeels mgnwerkers van de overheid aanzegging gekregen binnen zeer korten tgd een Heimatschein te vertoonen Anders worden zg zonder vorm van proces over de grens gezet Aangezien heel veel vso die vreemdelingen t een of ander met de Dnitsche justitie hebben te vereffenen zal deze mailregel een flinke opruiming banden onder de ongewenschten De Times van Zaterdag neemt een bericht op dat er tot dusver enkel onderhandelingen over den verkoop van de Times zgn gevoerd en do verkoop waarvan de voorw rden en de wgze waarop bg tot stand zon komen nog geheel in de locht hangen nog niet heeft plaats gehad Zou er dus ten ilotte niets van komen Zondag waren Parijs en omstreken in een dikken mist gehuld waudoer t treinrerkeer Pandb Standaard Hypb 4V 99 Pdbr Sted Hypb sGrav 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 94 Pundb Znid Holl Hypb 4 i 95 Pandk Algemeene Groninger Scheeps Hypb 5 101 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 93 Pdb Ned Scheeps Hypb 4V 97 Northw Pac Aand 172 Pandb Bataafsche Hypb 4 93V Eerste Ned Hypolheekbrief Pandb Hollandsche Hypb 4 i 96 Pandb Nationale Hypb 4 99 Scheepvaart MaatBchappijen Aand Holland Gulf Stv My 35 Premielteninqen bisLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 Spoorwegleeningeu TALIE Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg 3 66V1 Dwtretn Oblig Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1900 41 100 HÜüiuiir VAN MANIKLS COST O MES MANTEL COSTUMES AVONüMAiNÏELS BL0U8RJN BONTMANTELS PELTERLfEN j i Na de aanhouding van het Trio volgde indo Amsterdamsche inbrekerswereld een tydperk van rust maar daze ia van kortenduur geweest Zaterdagnacht is weer gebla ken dat er nog dieven in Amsterdam leven niet minder brutaal dan de leden van helTfiogezelschap Ditmaal gold t de Elactrischa Meubelfabriek aan de Kostveriorenvaart Een ruit van een dor vensters van de fabriek was eenigen tyd geleden gebroken en ar waren planken voor gespykerd door het wegbreken van die planken zgn de dievan binnengekomen waarna zg in het kantoor doordrongen Do gordynen werden neergelaten eu hot licht opgestoken en toen gingen de heeren badaard aan den arbeid kasten en lessenaars werden met ruw geweld opengebroken laden op den grond omgekeerd kortom alles zorgvuldig doorsnuffeld BIgkbaar vonden de dieven niet veel van hun gading waarom ze maar besloten dan maar de brandkast aan te pakken dit zware voorwerp werd omgekeerd en evenals het Trio probeerden deze inbrekers dan bodem te openen maar dat gelukte niet en de heeren zagen zich verplicht de brandkast gevuld en wel te laten liggen Daarna hebhen de diavan zich meester gemaakt van tal van dnre koperen voorwerpen die in de fabriek aanwezig waren en schroefden ze de koperen deelen van machines af waardoor deze Zaterdag uiet konden werken Te Baltimore is een automobiel waarin een hotelhouder zgn vrouw en de chauffeur zaten in volle vaart tegen een boom gereden De hotelhouder en zgn vrouw waren terstond dood de chauffeur werd zwaar gewond Te Tonnics in Chili zgn 30 huizen afgebrand waarby 3 menschen zyn omgekomen en verscheidene verwond Stadsnieuws GOUDA 21 Januari 1908 Eindelijk gesnapt Door de activiteit van den veldwachter der gemeente Gouderak is het de politie gelakt in handen te krygen den persoon die zich noemt van Velzen onder welke naam hg hier en elders verschillende bandwagons huurde en verduisterde Hg is genaamd Joh P Th S en woont te den Haag Loosdninscheweg BEÏÏES VAU ËÖTTERDAM MAANDAG 20 JAN VERSCHEIDENHEID L K H K StaattUenmijen PoBTBOAL Oblig 3e Serie fr 500 3 60V Oblig 3e Serie fr 2600 3 60 ii RuïuiiD Iwang Dombr Obli gatien 4 85 Aai Japan Obligatien 1899 4 31 CoLnHBu GeconsolideerdeBuitenlandsche Schuld O 1000 P 3 Hypoihwk Bankén Fudb Botterd Hypb 4 98v De opvoeder van den Marokkaanschen sultan Abdel Azis zekere Omrami heeft volgens de Echo de Paris onderstaande merkwaardigen brief aan zgn oud leerling geschreven Hijn waarde zoon ik raad u geef uw troon over aan onzen wel gelukzaligen sultan Moelai Hafld nw broeder maak hem syn uitroeping tot sultan te Rabat gemakkelgk en kom met nw gevolg te Marakesch want de Profeet zegt dat de macht Gode behoort en Hy die geeft aan wien Hy wil Ik sta in voor genade en barmhartigheid van uw broeder die u goed lal behandelen Burgerlijke Sta id GEBOREN 18 Jan Boudewgn onders B van Leeuwen en L P A A Saalbach Dirk ouders H Toen en A Hollander Cornelia ouders A l olwgk en C Koogje Oerarda ouders J Broekhuizen en C deRgk Petrus Johannes Jacobus oudersJ P Willems eu C A E Leanen 19 Agnes Cornell i Maria ouders J H van derHooft en M C W Huisman Wilhelmina Johanna onders M Zaadnoordgk en H W Smient Wilhelmus Theodorus ouders C J de Ruwe en W F 0 Vrancken HendrikPetrus onders M J Boegheim en D deRgk 20 Tnnnetje ouders J van derKleii en T van dor Ham Gornalis ouders I van der Velden en C Graafiand Franciscns Joseph ouders C J van Hamen W M Lamera OVERLKDEN 18 Jan B da Boor 89 j J Soheffer 53 j J C Slobbe 1 m 19 J M Blichner huisvr vanM Sprugt 65 j C Stolwyk 56 j 20 A donBaars hnisvr van B H Maaskant 66 j C Koolwyk 2 d J M Pinksen 67 j 11 m 6 B A at W Burdmnuia Anhtn AVOLENAARs KINDERMEEL 20 cent per i 11 cent p€r pak Overal verkrygkaar HVISHOËDËRS narbt U voor Hamaak Ziet naar het Contrélt meget Dr v HAMEL ROOS en HAKMENS en den naam P MOLENAARS Co Ktêtmaan te BRUSSEL met de RAM PUIK Bekroond in October jJ Hoogste Onderscheiding den WESTZAAN A T T K S T Zwolle 19 Desember 1807 P MOLENAAR ik Co Westzaan WelEdele Heeren Ik kan niet nalaten U te berichten welk een groote waarde Uw kindermeel heeft Ik heb een meisje van nu 10 maanden welk als bgvoadsol der moedermelk üvr meel gebruikt De resultaten zyn schitterend zoowel in gewicht als lengte is het in een paar maanden aanmerkeiyk vooruitgegaan en is ze ongeduldig als het op tafel staat en zy niet direct gevoed wordt Myne 3 andere kinderen hebban bet tot myn leedwezen niet gebruikt Ik durf gerust beweren dat het de eiwitjes en dergolgke versterkende middelen vervangt Ik raad ieder huismoeder aan Uw meel te gebruiken vooral daar het 100 licht verteerbaar is Ik geef U de vrgheid van dit ongeexaagd advies gebruik te maken in Uwe annonces als IT dat wenscht Hoogachtend Mej J DEKKER BengoIink Eendraehtstraat 59 met rood ECHT X t vooral op de Oberlahnstein OinUTEURDOt VICTOKIABRON OBlRLAHtlSWH o Iïl RIA Overal verkrijgbaar MeuUêehappif tot JBxploUaUe mm de rtetorta Bron Kantoor voor Nederltttid Boompje éO Rotterdam kWmwnM in alle Coiiraiiteii worden aangenomen door het Adverleutio Bureau vao K KHHkVlWi ÏZOOK