Goudsche Courant, donderdag 23 januari 1908

Donderdag 3 Januari 1008 40ste Jaargang i o 10544 fioiDSCHE mum iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken leleto i SV A ü V E 11 T E N 11 E N worden gepliatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer l l Centen Groote letters worden bci ekcnd naar plaatsruimte Inzendinü van Advertentiën tol 1 Teletoi n No 8 De Uitgave dezer Courant gfeschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N inn niiilil IMoord Brabantsch Schoenen Laarzcnniagazijn KLhIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg VOORRADIG V arn e Winter Pantuffnls OVEHSCHOENEN Fdne CHROOM IIEKREN RIJGBOÏÏINKS A S Gltl Sterke SCHOOLLAARZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS DE OOEDKOOPSTB DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIG E AUe repiratiSn en aangemeten werk ziJn beslist die der Firma THE LADIES JOÜUNAL I met minstens drie gratis geknipte patrtnen on een geklenrcie plaat THE ILL UltESSMAKBU met een gratis geknipt patroon THE BkZAAli OF VUlLl KBSa FA8H10SS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen FUAAOT vïê Boeit Imii delaa Pr nummerK AUe mei koatel Holl BIJvoeyael Van alle in deise bladen voorkomende modellen z n GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring r p p tegen Toordtbetaling van f 0 60 verkrijgbaar b MILLY SIMONS Den Haag Aanbevolen Merken FEIlWEaDA TIEMAN St Esléphe Medoc I 0 6 I La Rose Lndon 0 72 Cbateaa Malleret 0 Petit Bourgogne 099 Graves Blanc 0 72 Haat Santernes 1 35 Witte Bergerac O 99 I Niersteiner 0 72 Rüdesheimer l f Oude Roode Portwijn 1 08 Eitra oude Roode Portwijn Ai i Oude Witte Portwsn 1 08 Extra oude Witte Portwiin 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 i Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44Vermouth di Torino Dom BiLLiKDi per Liter 1 17 PriJ en netto eontnnt Depot te GOCTDA bij F J J BOON VAN OSTADE Vereenlgtog ARMENZORG Aldriling BHOHKENHVIS ROZENDAAL HOEK PARADUS GOUDA Dezo inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnisboudelijke voorwerpen teetke ooh zoo veel noodig te repaieeren en hoofdzakelp aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopon De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neutrale Vereeniging AfII enumrg vl H iJMh oMolwdtlylute l fc makktlykitc poet mid4 l voor HMrenen vooral damM en KiDdcriohoinwerlL Is ds Appretuur van C M MUIIer II Ca Bwlln BBUtlHStr 14 Men l te eorf yp naam en fabrlfkamerlc ÏBlruHn l llr t WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenhursthoning Exfract wordt aanbevolen tegen Borstaaniloenmgen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijnihoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIAHTHE is verkrijgbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in ytdtrUmd Fra kn k I DmfUimi SnftUnd Amtrika Ntd IfuU Oran Rititr K lome Trcmmtuxl Uiz StüLtANTBB werd 9 maal met Soudon 3 maal met Eere Medaillas bekroond MELIASTHE in flacons f O iO I fO en 1 I UELIAHTBB in doezen tabletten f O éO an f 0 70 Eeniffe fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabiaek De HoningMoem Den Haag Verkrügbaai bij Firma WOLFJP Jb Co Westhaven 198 iouda GRENUEL Gouda E H VAN MILL Veerital B I2i Gouda A BOUMAN A 6or MA PINKSE Nieuwirhirkadl lttl A N ï ZESSEN Sehootikmm B v WIJK Ouifawn cr A SCHEEB Ilaaiireiki P W v EDE Ckidfwater K ïis Dia HEMDEN te Remmjk P v d SPK K Moermpdle D ï n STAH Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HEIJDEN H aol n M P A uk GROOT A o JONGH 0 d u a r J P KASTELEIN PoUbrttkerehm U BIKKER te Ben thop WA klISCUtJfVIJVCi Laat U niet misleiden door ylMO S PHet klooster SanotnPaulo AbiHj bestaat niet dun Slrooj van geenerlei wnarde y SAr Giii iosi Vinum Sanguinosutn in Vacuo Een zeventien jarig lijden overwoiinen door de Mejuffrouw F O van der Weo te Stiens deelt ons het navolgende mede Zeventien jaren lang leed ik aan maiigpijnen en had een zeer slechte spysverteering Ik was zeer verzwakt en door mone zenuwen overmand Omdat ik veel goeda hoorde van de Sanguinose heb ik dit middel ook eens geprobeerd Het hielp miJ spoedig Na een voortgezet gebruikt kan ik dankbaar verklaren dat ik heel veel ben opgeknapt Mijn zenuwgestel is zeer versterkt mgn geheele lichaam is sterker geworden Ik sohrsjt dit toe aan de SANGUINOSE Stiens Dec 1907 F O VAN DER WEU Wanneer gu liJdt aan die slepende maag en darm catarh als bovengenoemdejuffrouw en al giJ bil nwe tegenwoordige behandeling geen baat viudt neem danook eens proef met de Sanguinose In alle gevallen van uitputting bloedarmoede bleekzucht zenuwzwakte en algemeene verslapping is de uitwerking verrassend Dl Sanguinose wordt verkocht in groote groene flacons die bijna een derde literinhouden f 1 50 de fl do 6 fl voor f 8 de 12 fl voor 1 15 Maakt eens kennis met den Vijgenhoning het beate middel tegen hoesten Don Haag VAN DAM Co N Te Gouda bS WOLFF Co Westhaven 198 iiiii wiiiitiiM i rwi MiawBn 1 11 Tmm i Let wel Een ware uitkomst voor beter licht en weinig gasverbiuik is de aanschaffing van het haiigeiKl Echte draitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Waeht u voor imüatie Beleefd aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 SIER UW HUIS lif DEN WINTER UWIN TUIN TOOR DE LENTE MET llaarleiiimer Bloembollen Na ontvangst van postwissal groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland oaze over il bekende yormal CoUeottea dO Hyacinten voor glazen of 40 voor pottan ol 60 voor den tniu of eene collectie voer de kamer van 150 stuks voor 4fe potten of eene collectie voor den tnia van 350 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van iMO stuks ieder bevattende eene prachtige kaute van Hyaointhen Tulpen Naraissén Crocus Seillas Sneeuwklokjes enz Rijk geïllustreerde prijsigst met speeiflcatie onier colUotiesin het HollaBdich en ome vale wenken voor de eallBor bevattende groota catalogus in het Dnilith zeiden wg desverlangd gratis en franco Tuloboii W Etablissement Huls ter üutfl o rdvijk blJ Hasirlen WESSANEN LAAN W merveer OPGERICHT re kowinkl ijke f brikhbi Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Sler en W t uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Pary 1900 Negen Ooiden Medaille Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze tu olieverf geaehlMerap t orIretleu felntiireUogaerlt Zo geven kracht en diepte die naaiakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eeMe te ontvangen GeïU Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratU op aanvraag Boxtel H BOOAhliJa C Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bü wien modellen t bezichtigen zijn WORMERVEER HOLLAMÖf EEN1SBEF0T7MTEEE Heil wrtritt v r octil O t UËillv te letten UIT HBT MaGIZIJN VAN t i HAVËK8WAA¥Z0i ËiV GORINCHEM Deue THEEËN wordeu algeltferd ill veraegelde pakjes Tan lioee n n 1 en een Ned on met rermeldiug van Nommer e I Prys voorzien van nerenstaan iMerlr volgens de Wet gedepo neerd Zich tot d uitvoe lo van ge perde orders aanbev eiide J G BUL voorüeen J pKEEBAART Lz leuw onovertroften 1 rof Dr Lieber welbokeiid Alleen echt met l Kbriektniu k tut Toortdarende radicate n lekere genezing van alle ï 1i BttWB de meest hardnekkige xenuu SfBÊ kiekten vooral ontstaan d ir g ffi j l afdwalingen op jeugdigtn leefU l tl 3 genezing van elke zwakte BI r lucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpöo slechte apysvertehng Onvermogen Tmpotenz PoUutione enz J1 1 voerige prospectussen i rijjfcr leacli fl 1 fl 2 fl 3 i dubbaWflü h Jl f j Ontra i Depot Matth v d Vegte ZaltbomniU pölT M CUban Co Rotterdam F Happel s Gravenhage lUlmmans de Jon J Csn RotttrUn Wflff k Co Crouda rn bü lle droeristen 5 ANKER y ▼ Ruim 35 ja k om miUmom JICHT CN IIHEU M nEiajJ G MET SUCCES CBIHIIKT VERKWlcetAR IN Fl£S$CHWV l5 Eti Hch okfijs BuH a ArarraMM in Dmmtdi F Aa lUCHTERl C RonpuuM Te Gouda bij C LütiEH Apotheker Markt en bij WOLFP Co Westhaven 198 ttoilt Dnik ran k BRINKMAN A Zn i Itultenlandscit Uverzicbi Kenter seint uit Berip li d 21 Jan Op den Schillbunerdamm tegenover het Rijksdaggebouw had hier hedenmiddag te i l uur een botsing plaats tubschen werkloozen en de politie naar welke laatste uit het in aanbouw zünde nieuwe schouwburggebouw met steenen werd geworpen Met de blanke sabels trad politie te voet en te paard tegen de menigte op waarbij een aantal personen bebloede hooiden oplieped De raad van state heeft een besluit van den minister van oorlog vernietigd waarbij 300 jonge geestelijken van de lichting 1901 onder de wapenen werJen geroepen Volgens de wei van 21 Maart 1905 moeten de geestelijken die op grond van hun geestelijken staat een verkorten diensttijd hebben doorgemaakt wanneer zj 26 jaar zijn geworden bewijzen dat zjj een geestelijk ambt bekleeden bezoldigd door een vereeniging voor den eeredienst Er zjn in Fiankrijk geen vereenigingen voor den katholieken eeredienst dan enkel afgescheiden vereenigingen die nauwelps meetellen De minister fan oorlog riep de 300 jonge katholieke priesters op onder de wapenen omdat zij het door de wet geèlscht bewijs niet konden afleggen ea ztj zonder dit bewijs te hebben geleverd geen vrijstelling voorgoed mochten ontvangen De raad van state is evenals de regeering van oordeel dat voor de 30J jongelieden de reden tot vrjstelling als priesters vervallen is nu zü niet door een vereeniging voor den eeredienst bezoldigd worden Op hen worden nu echter andere bepalingen van de wet toepasselp waardoor zjj geljk komen te staan met de gewone lotelingen van 1901 Evenals deze moeten de 300 priesters bij de reserve warden ingedeeld Zg mogen niet worden opgeroepen Do regeering heeft last gegeven do 300 onmiddellijk vrij t aten Oud ambtenaren van de Z A Republiek hebben te Johannesburg een drukbezochte vergadering gehouden onder leiding van Mnnnik Deze zeide dat de ond ambteaaren aanspraak maken op benoemingen Zjj verlangen dat van hen die in de laatste twee jaren benoemd zijn en ontslagen zullen worden P Van de oud ambtenaren is er slechts een op de honderd herbenoemd Een besluit met algemeene stemmen aangenomen verlangt van de regeering dat van nieuwe be FhVtLLETOX OP OEN ABTSBERG VertelllDE uit het Kinilgdal Uit het Dnitsch van A STEINDORF 16 In zeer booze stemming waren de mannen toen gescheiden en Sepp zon vooreerst wel niet op den Abtsberg komen hoe gaarne moeder Greta dat zon willen om hem den brief van Ben te laten lezen en met hem te beraadslagen Wél wai hat lertn op den Abtsberg veranderd Vroeger opgewektheid en eensgezindheid na lusteloosheid en tweedracht De Abtsberger anden een bedaard en niet ODventandig man wa nu de schrik voor zjjD omgeving met zich zelf ontevreden en hard en ruw voor anderen Het was een schimpen en schelden als nooit te voren en als hijldan uitgeraasd had kon hiJ weer uren lang zitten mijmeren broed n zostli dia lai bat noamdan noemingen tenminste de helft aan de oudambtenaren zal ten deel vallen en dat hun uitbetaald zal worden wat zjj nog te vorderen hebben De vergadering eindigde met het zingen van het Volkslied i In de bladen van versobillenile richting zelfs in het conservatieve Novoje Wreraja is oen sterke oppositie merkbaar tegen de bewilliging van de marine hegrooting De bladen laken de bevoordeeling van buiteulandsche firma s almede de verwaarloozing van de lessen van den oorlog met Japan in zake den scheepsbouw en de constructie van bet geschut Men klaagt er ook over dat het ontbreekt aan een goed afgewe kt reor ganisatieplan van de vloot Het lykt niet onwaurschgnliik dat bet hg de bebandeling der marinebegrooting tot een ernstig conflict met de regeering zal komen Als staaltjes hoe er o a in du bladen geschreven woidt het volgende uit de Roes en de uitra reactiounaire Swet Eerstgenoemd blad schrgtt Onze troepen zgn gedemoia iseerd door leiders als Stöisel Onze marine of liever het weinige dat er van over is ismuitziek De chefs zyn werkeloos Overal heer scht wanbeheer Het centrum in het Verre Oosten Wladiwostok is volgens het oordeel van deskundigen een onbruikbare vesting Bij een blokkade beeft deze plaats gebrek aan water kolen en voorraden Zi zon het niet zoo lang kunnen uithouden als Fort Arthur En intusschen sluipen de Japansche spionnen weder overal rond om hun regeering trouw verslag te doen van olies wat in Rusland voorvalt De Swet schrijft Rusland heeft geen matrozen en bij gevolg geen marine De aanbouw van de beste schepen doet Rusland slechts kwaad instede van s lands weerbaarheid te verhoogen Ze dienen slechts tot lokaas voor onze vijanden Laat men toch niet dergelijke praatjes verkoopen als zou onze vloot eens den kamp durven bestaan met de Britsche In den Krim oorlüg vlnchtte onze vloot in de havens van Sewastopol en Kroonstad In den oorlog met lapan vlnchtte ze in de havens van Wladiwostok en Port Arthur In de toekomst zal het net zoo gaan wanneer we te doen zullen hebben met de Turken ot dergelijke landmogendheden maar met zeemogendheden Uit Boedapest wordt gemeld dat in de taak der verscherping van het reglement Bij de geringste aanleiding onstak hiJ in toorn en deed ziJn vrouw doodsangsten uitstaan Eenigen tijd na het ontvangen van Ben s brief bracht Fritnzel een bezoek op den Abtsberg doch alleen ziJ bad Sepp niet kunnen bewegen om mee te gaan Moeder Oreta stortte baar hart uit voor baar dochter en liet haar den brief lezen Frttnzel verheugde zich over de goede j ntvangst van haar broeder en dacht ook dat als vader den brief las hjj wel kalmer gestemd zou worden en niet meer zoo boos op Ben zon zgn Zg nam het geschrift mee naar hais om Sepp te laten lezen en na beraad te handelen Deze draalde niet lang om naar den Abtsberg te gaan met het doel zjjn vader Ben s brief te laten lezen Met zjjn schoonvader samen zgnde begon hjj met te zeggen Vader er is oen brief van Ben gekomen Verder kwam hij echter niet want met een toornig gezicht sprong de boer op en schreeuwde Ben ik nog baas in mgn eigen huis of niet Ik heb jelui allemaal gezegd dat ik van den landlooper niets meer weten of booren wil en de eerste die mg ongevraagd weer over hem spreekt verworg ik en de duivel zal mg halen als ik daarvan af ga Hierop veaa hg Sepp de deor en toen van orde voor de Hongaarsche Kamer nog steeds een groote verwarring heeracht door de eischen van de nitfrste liiikorzgdu dat die bepalingen niet van toepassing znllen zgn bjj de behandeling van militaire voorstellen en die over de betrekkingen tot Oostenrijk Kosnth de minister van handel bleek onmiddellgk bereid aaii dien eisch te voldoen wgl hg iedere scheuring iu do uiterste linkerzijdu tot eiken prgs wil trachlun te voorkomen De andere led sn van hat kabinet pogen nu Kosuth te bewegen als partijleider krasser op te treden en zgn groep te beduiden dat zg zich voegen moot naar de meerderheid van de coalitie De nalioniiliioiteo groi ii samengesteld uit de Boemeniers Serviërs Slowakkcn Slowenon en andere niet M igyaarscho leden van den Rgksdag besloot gisteren de krachtigste obstructie te voeren tegen het versclierpiiigsffetje In den jüngsten tijd is herhaaldelgk sprake gewi est v in v rschillon tu sclien den KgkskansBÜer en di ii minister van fln moien In velband hiermede deelt do Berliner NeueHc Nachrichten het voIjfiMido mede Na het aftreden van graaf Pobadowsky wenschte do kanselier in volkomen overeenstemming raat den Keizer h t vice presidentsftliap van het Pruisische ministerie weder te herstellen op een wgze waardoor in den persoon van den vicepresident da samenhang tusschen de Pruisische regeering en die van het Rgk zon worden belichaamd Daar echter Von Butlimann Hollweg tot opvolger van Posadowsky was aangewezen was het van zelf sprekend dat hjj als staatssecreta is van het departement van binnenlandsche ziken ouk vicepresident van het Piuisischo ministerie worden zou Hg wai echter als minister jonger in rang dan de minister van financiën Von Bheinhaben en daarom achtte Biilow het beter met dezen laatste een bespreking te hebhen waarin hg uiteen zette waarom ds benoeming van Von Bethmann Hollweg tot vicepresident wonschelgk was wegens de betrekkingen tusschen hot Rgk en Pruisen De heer Rheinbahen is namelgk alleen Pruisisch minister Rheinbahen verklaarde aan BQlow dat de benoeming van een jongeren minister tot vicepresident van het Pruisische ministerie voor hem geen reden zou zgn om zjjn ambt neer te leggen Dat tusschen Billow en Rheinbahen geen verschillen van maening bestaan hebben zal hierdoor niet worden bestreden Maar er zal alleen uit blgken zegt de Berl N deze niet dadelijk been ging trad hü een nevenkamer binnen welker deur hij achter zich sloot Sepp moest alzoo terugkeeren zonder zijn doel bereiiit te hebhen Voor hg echter vertrok werd eerst nog besloten dat hjj uit moeders naam aan Hen zou schrjjven hem zijn onberaden stap vuor oogen houden meedeelen dat zijn vader zgn naam niet eens hoeren wilde dat zjjn moeder geen wrok koesterde maar dageljjks voor hem bad en allen hoopten dat zgn vader eenmaal die stille vlucht vergeven en hem zelfsehrgven zou Tot dien tgd moesten al zgn brieven oan den Sohoneck geadresseerd worden want de oude had aan t postkantoor verzocht brieven uit Weenen aan hem gericht tertg te zenden Het lezen dezer regelen maakte Ben zeer ongelukkig Zóó had hjj zich den toestand niet voorgesteld en alleen Sepp s gemoedelijk naschrift de aansporing om zijn best te doen uit den zwaren strijd dien bi te voeren had als een bekwaam degelüli en braaf mensch te voorschijn te komen en zgn eenmaal gekozen beroep eer aan te doen gaf hem kracht en moed voor de teekomst Van tijd tot tijd kwamen er nn brieven uit Weenen die van den Schoneck uit beantwoord werden Nachr dat die verschillen van meening niet van eenigen invloed zijn op de samenwerking tusschen de t de ministers De Britsche onder staatssecretaris vankoloniëo de hoer Winston Churchill is Zaleidag to Londe 1 teruggekeerd van zgnreis door Bntsch Oost Alrika on waa denavond van dienzoHden dag de gast van deNational Liberal Club die hom aan eenloestmaal do gelegenheid bood te vertellenwat hg op zgn tocht beeft gezien en geleerd In zgn tafelrede z ida da hear Churchill dttt hg voor alles verwonderd was verwonderd over de viuclitbaarheid en de schoonheid van de streek die hg had bereisd Nergens buiten Europa hoeft hg ooit zulk oan mouia en vruchtbare streek gezien Er zgn gebieden in het Oo t AIrikaanvche prolocluraat dia in natuurschoon in plantongroai in overvloed van stroomend water in rgk lira van de bidem en in vruohthjarheid met voor de igkste streken van Kiigeiand Frankrgk of Italië behoeven onder te doen Maai ook deze medaille heeft zgn keerzgde De hoar Churohil eluolt niet dat het blanke ras in de a bevoorrechte landen kan leven Langer dan tien of twaalf jaren heelt de blanka het daar niet kunnen uithouden zonder dat lichaam en geest werden gesloopt on evenmin is gebleken dat hg onder dezen Afrikaanschen hemel zgn geslaclit kan voortplanten zonder dat het ontaardt Vormoudalgk is deze ervaring reden geweest dat de heer Churchill zgn gehoor ook heeft gesjirokan over het vraagstuk van do landverhui ing dor Indiërs naar ZoidAfrika Hg erkende ten volle het recht van regeering on volk van Transvaal om zulke maatregolen te nemen als zg noodig achten te hunner boscherraing tegenover de indringing van Bnlsch Indiêrs Dit recht is hun door het Engelsche volk zelf gegeven toen het aan de nieuwe kolonie zaUbestuur verleende overeenkomstig de te Vereen ging afgelegde gelofte Maar aan den onderen kant slaat BrilschIndië waarvoor Engeland ook wel wat mocht doen En waarom zon het moederland de bevolking van deze oudere dochter met helpen door haar behulpzaam to zijn bg emigratie naar Britscli Oost Afrika f vraagde da heer Churchill Dit Bntsch protectoraat leent zich daartoe bgzonder oed door de voorrechten die het hiedt en ook door den stand van zgn bevolking BritschOost Atrika zeida da heer Churchill kan Op den Abtsberg bleef alles oppervlakkig gezien hjj het oude Toch werd Ben gemist want hoe weinisr hjj zelf ook aan de werkzaamheden deel nam had hjj toch als eigen kind das vertrouwd persoon het op en toezicht op het werk en daar zijn oudste zuster bjjna gelijk met hem het huis verlaten had en de jnngste nog wat jong was bestond er een leemte die moeieiyk aangevuld kon worden Om te beproeven doarin te voorzien schreef de hoer om een zusters zoon uit het Obprdal waar zijn familie woonde Gaarne gaf deze aan de uitnoodiging om bü zijn oom werkzaam te zgn g hoor Hjj was ongeveer van denzelfden leeltgd als Bon en geleek uiterlijk wel op zgn neef maar was zgn tegenbeeld in gver en lust voor boerderj en landbouw Steeds vroolgk en onvermoeid was werken zgn grootste lust en kon hg niet begrgpon hoo t mogelijk was dat Ben de toekomstige eigenaar van den Abtsberg dezen verlaten had Voor hom was de gedachte alleen eens boer op den Abtsberg te zjjn reeds genoeg om hem gelukkig te maken Van lieverlee word do boor nu weer eenbeetje rustiger maar de naam zgns zoonswerd niet genoemd Wordt vervolgd