Goudsche Courant, donderdag 23 januari 1908

r ben er zeker van dat veei menacnen nier i j u door uit hnn lijden zullen kannen worden P rL d h deren geel w l T ij k j i M t p heeft gel ioraard Den naam van den door Haakt de koekepan als een spiegel Zal Dw vaatwerk doen glinsteren Slgpt de messen zonder krassen blank en scherp UONKEY BBAND U een onmiabatr artikel io de huisbonding worden een kleindochter van bet moederland een alstammelin e van haar ondste dochter en loo londen wg tevens een oplossing vinder voor de moeilijkheid die in Transvaal bestaat zonder dat ons van de zode van Britsch Indie het verwijt kan treffen dat wiJ niet willen belpen om voor den ondernemingsgeest van de Indische bevolking een raim gebied open te stellen Souda verklaart weer Foster s Rugpijn Nieren Pillen het speciale nieren geneesmiddel geven de aangetaste nieren juist die hulp welke ziJ noodig hebben zij voeren alle vloeibare vergiften uit het lichaam en geven verlichting en nieuw leven aan de nieren zij verlossen het bloed van de oozniverheden die D Uw nachtrust ontnemin en ü den geheelen dag suf zwaar en moedeloos doen gevoelei Door das de nieren weer gezond te maken genezen Foster s Rugpijn Nieren Pillen de oorzaken van waterzucht urineongebteldheden graveel rheumatiek steen heupjicht zenuwachtigheid en neerslachtigheid Zy werken ook de verkeerde invloeden tegen van thee bier en spirilualién De Heer D van der Klis Zeugstraak 90 te Qoada meldt ons Nu ik zoo goed als genezen len van mijn nierziekter hetgeen ik niet anders dan aan Foster s Rugpijn Nieren Pillen te danken heb gevoel ik mj verplicht pabliclteit te geven aan mijn geval want ik ben er zeker van dat veel menschen hier verlost Ik sukkelde onophondeiyk met een verschrikkelijke pijn in den rug en lendenen ook had ik voortdurend hoofdpijn en duizelingen De urine kwam zeer ongeregeld nu eens met groote hoeveelheden dan weer bgna niets zjj verspreide een onaangename lucht en was bijna immer troebel en met veel bezinksel Dadelijk by het gebruik van Uw pillen kon ik bemerken dat dit het geneesmiddel was dat ik noodig had Nadat ik ze vier weken lang had ingenomen was ik zoo goed als geheel genezen de pijn was weg en uit erkentelijkheid zal ik ze steeds gaarne aan iederoen aaJibevelen die op een dergelijke wgze mocht Igden Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt De naam Foster s Rugpijn Nieren Pillen staat voluit op iedere doos Zg zgn te Gouda verkrijgbaar de Heeren Wolft Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 76 voor één of P 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Frakkkuk Uit Tonlon wordt aan de Petit Journal bericht dat bjj het vertrek naar Casablanca er aan boord van de Victor Hugo under t maohinepersoneel ontevredenheid heerschte over het vertrek waaraan op luide wjjie siting werd gegeven Tal van stokers zijn in arrest gesteld DülTSCHLiKW Henryk Sienkiewicz de bekende PoolBche schrijver heeft onlangs een brief gericht tot alle bekende mannen in Europa waarin hg hen aanspoort hnn stem te verheffen tegen het optreden van Prnisen tegenover de Polen Leo Tolstoi heeft daarop aan zgn Poolschen knnstbroeder een brief geschreven die in den Matin wordt afgedrukt en waarin de grgsaard in de meest krasse bewoordingen uiting geeft aan zijn ingekankerden haat niet alleen tegen de Pruisische regeering maar tegen alle regeeringen ja zelfs tegen allen die met eenige macht 7gn bekleed Italiï Maandag isMoor het Hooggerechtshof Ie Rome de behandeling van het proces Nasi hervat Talrijke senatoren zjjn aangekomen BulcUeub In den ministerraad is besloten dat het kabinet zijn ontslag zal indienen Daar het echter lang niet zeker is dat de vorst het ontslag aanneemt zal het nog wel een tijdje doren eer de huidige crisis is opgelost Amerika Bg de wetgevende vergadering van de Argenlijnsche republiek zal door de regeering een wetsontwerp worden ingediend waarbij aan de regeering machtiging wordt gegeven om de landing van anarchisten of bekende misdadigers te kunnen verhinderen en de scbeepvaartmaatscbappijen te dwingen deze weder naar de havens van vertrek terug te brengen BmNE mlANB Naar de Stand verneemt heeft Mr Tb Heemskerk de opdracht tot Kabinetsformatie aanvaard Hen meldt uit den Haag Naar men verneemt is een wetsontwerp op de Staatsbedrijven in gereedheid gebracht Klanken uit Sclioviboren cxxxv Aan Ds Conradi Voorzitter van Christelök Volksonderwijs Nou Dominee k Ben niet tevree Met uw geschrgf t Lflkt meer gekijf Om grooter last te keeren Daii om u te verworen Wij zullen den lezer direct op de hoogtp brengen van den pennestrijd waarin Ds Conradi op het oogenhlik gewikkeld is met het hoofd der bchool Ie soort Hiertoe balen wjj aan de 5 punten van beschuldiging door den heer Ten Hagen ingebracht tegen Ds Conradi 1 Ik verzoek u viiendelök doch dringend mij eens do reden op te geven waarom mijne school door n eene slechte wetdt genoi md welke verkeerde dingen men er leert en vooral welke feiten u daarvan bekend zijn 2 de onderwijzers e38en ziJn niet allen socialen Kan u nu een feit noemen dat éen mijner ondnrwjaers ile leerlingen liecft dien byzonderen geebt wnt u genoemden OBderwgzer geef ik u gaarne op hier laat ik dien voorloopig liever weg Is het uw plicht of ii het wat anders dat u waar men u te kennen ir eft van uwe bezoeken niet gediend te zgn als het u tedcen i s de kinderen van mijne school te trekken naar de door n zoo zeer geroemde dat n daarmee locli doorgaat Is het voor het geweten te verantwoorden de boterham die alle kinders dieer om vragen ook van uwe school in t Nutsgebouw kunnen krjgen een lokaas te noemen In mijn lyoordenboek der Chr Liefdadighei l wordt da anders vertaald Is bet met de wikardigheid en den plicht van den Herder t vereenigen de vrouw tegen liair eclltln man op te zetten door haar dozen ratwi te geven Ga u dan naar mijnh Ten Hïgen om de po briefjes te halen zonder dat nw man l et weel Kn op deze vragen antwoordt Ds Conrai op hooghartigen toon You are under me Gij slaat beneden mg Neen dominee zoo komt gg er cip publieke Irihnne niet af Als gy niet Vip goede degelijke gronden de u ten laste gelegde uitspraken kunt verdedigen of vlakweg loochent zoo iets gezegd te hebben ook met getuigen gestaafd dan staat gg beneden ver beneden het hoofd der schoot Ie soort Uw eer staat op het spel Nu schemert in uw schrgven Wel zoo wat ontkennen door maar gg verschuilt u achter den rug van deze en gene vrouw doch hoe komt hel dat gg niet vraagt naar den naam van het ouderpaar waarvan de heer Ten Hagen de bovenaangehaalde beschuldigingen heeft f Kgk dan is de heele kwestie spoedig opgelost Maar zoo kan de zaak niet in het duister blgven steken als gg ten minste vry uit wilt gaan U te verschuilen achter uw ambt van predikant dat gaat toch heusch niet op Gg kent toch wel art 1G7 vhn de Grondwet Ieder belgdt zgn godsdienstige meeningen met volkomen vrgheid behoudens de bescherming der roaatschap iij en barer leden tegen de overtreding def strafwet Wanneer dus een prediljant ielsléeraart wat slrjjdt met de wetten des lands dan wordt zoo iemand voor de rechtbank gedaagd En wanneer een predikant op huisbezoek dingen zegt die personen of publieke installingen in ijerkeerd daglicht plaatsen danwordt zoo n predikant voor den rechter gedaagd en zoo dat niet kan voor de publiélterechtbank t Verbeeld u dat do heer Ten Hagen voor zyn school ging gveren bg de ouders met het uitstrooien van praatjes over nw school en onderwgzers zoudt gg hem niet upenlgk beschuldigen en uitdagen tot bewgsf Wie leugen verbreidt of met onwaardige middelen strgdt is rekenschap schuldig ie bij ook zij i Het Engelsche versje door n aangehaald en vertaald bevat een wgze les Toch ontbreekt er nog één voornaam punt aan in de onderhavige kwestie wel bet voornaamste Wie den weg der wijsheid wil bewandelen houdü in het oog tot wien van wien de wjze w i irop den tgd op welken de plaats waar gg spreekt en voeg ik erbjj weet vooral w Ht gg spreekt Laat dat steeds ign de zuivere wiiaiheid Zoolang gg niet dieper ingaoi op de jmnten van beschuldiging u door den heer Ten Hagen ten laste gelegd zijt gg door de publieke rechtbank veroordeeld Misschien is uit het volgende voor a ook wat lerenswijiheid ts patttn Een vaile vieze slak Kroop langs een tak In top Bij rozeknop Besmeurde met hsar vuil De ganscbe tuil Van rein welriekend blad Der tuinen grootste schat De roos Werd boos En sprak Tot slak Ge doet rae waarlgk leed Bemorst is gansch mgn kleed Üat werk van mg t Zie mgn kleedg Geen smetje kleeft er aan Wat durft gij wel bestaan Zoo sprak De slak Die eigen vuil Houdt schuil In t slakkenhnis JAN BAZUIN Gemengde Berichten Men meldt uit Wageningen De werkstaking op de sigarenfabriek der fn Van Lenkhugzen die al van September al geduurd heeft is thans geëindigd De stakers waren in dienst genomen door den heer Baars waartegen door den lieer L bg het bestuur van den Patreonsbond bo waar werd gemaakt In overleg met het lioofdbestuur van den Tabaks en Sigarenbewerker 4bond is ten slotte ze regeling ge rbeiders er 6 hoer Baars en OU teiugkrggen troffen dat v m de 12 ilienst zouden blgveii van de heer Lonkhuyien er 6 Heden is bet werk bg dctlheer L hervat Gisterenavond is te Lelde bg afwezigheid van de bewoners in een perceel aan den Stationsweg een persoon geslopen die er verBchillendo gouden voorwerpen heelt ontvreemd De politie die onmiddellgk een onderzoek hield heelt den veru oedelgkon dader reeds in arrest gesteld L D Ter gelegenheid van de kermis is gisteren te öchgf bg Rozendaal de landbouwer J v d M ergerlgk mishandeld meldt de örondw Niet minder dan een 10 tal wondon iign den man met een mes of eenig ander scherp voorwerp toegebracht Zonder de minste aanleiding te geven werd hg in zgn woning ngerand De daders zgn bekend eenige van moeten in arrest zyn Hoe men zich ten plattelande vei naakt Zondagnacht wierpen eenige personen eerst in een herberg in de gemeente Stratum de ruiten in waarna zg in de Langstraat dit geestige spel gingen voortzetten en daar bg oen aantal paVticulieren de glazen vernielken Hun brooddronkeuheid was toen door die heldenduden zoo aangewakkerd dat zg hun zegetocht besloten met een inval in een particniier woonhuis waar de woestelingon alles vernielden kopjes schoteltjes pannen potten alles ging aan gruizelemeoten De politie van Stratum was den heelen Maan dag in de weer tot het vaststellen van de feiten want do daders zgn wel bekend maar ontkennen alle schuld De Fransche Kamer verwees gl ter naar een commissie het wetsontwerp waarbg Reinach die Igdons de üreyfuszaak den militairen dienst verliet in zgn rang bg het territoriale leger wordt hersteld Bg gelegenheid van zgn ter igkeer uit OostAlrika werd den heer Winston Charchill te Londen een feestmaal amgeboden door de National Liberal Club De hoer Cburcbill sprak daar over het vraagstuk v an de vestjng der Indiërs in Transvaal en deed het denkbeeld aan de hand dat OostAfrika misschien de uit Transvaal gezette Indiürs zou kunnen opnemen waardoor de raoeilgkheid voor Zaid Afrika en voor Indië beide kon worden opgelost Zaterdagmiddag omstreeks 1 nnr keerde de heer C stoker machinist op de staatsmgn Wilhelmina die voor zaken te Heerlen was geweest huiswaarts en werd in t Caumerveld pi m 50 M voor de bewoonde omgeving door een viertal Dnitscher aangesproken met Heb je geld bg je P C antwoordde hierop Nog geen vgf mark Een der aanranders vergde van hem twintig mark Toen C hierop niet inging ontving by eensklaps een messteek welke gelukkig geen levensgevaarlijke verwonding veroorzaakte In de worsteling welke toen met drie hunner volgde een persoon stond op den uitkgk heeft C zyn aanranders genoegzaam werk gegeven Het gelukte C egn mes uit den zak te krggen waarmede hg zgn aanranders flink bewerkt heeft Eén der brutale kerels werd aan den pols verwond Een tweetal bekwam met bet mes een alag ia dan Behouder Docti C ii TeD eens met gescheurde kleeren en bebloed aangezicht thuis gearriveerd Met het voorgevallene werden de marechaussees telephonisch in kennis gecteld Tot heden toe beeft bet der politie nog niet mogen gelukken eenig spoor van de aanranders te vinden zoo meldt de L K In een ingezonden stuk in de N R Ct klaagt iemand over de slechte regeling van den treinenloop waardoor hg 4 uur en 25 minuten noodig had om van Rotterdam naar Alfen a d Rgn te komen De trein vertrok te laat uit Rotterdaia waardoor iu den Haag de aanslnitlng met Leiden gemist werd Met een volgenden trein werd Leiden bereikt Daar was de Staatsspoor natnuilgk vertrokken en moest bgna 2 nnr gewacht worden voor de reis naar Alfen voortgezet kon worden Al waarschuwen de kranten daar duizendmaal tegen In de opkamer achter een winkel aan des Nienwendgk te Amsterdam bo 183 had het personeel gaslucbt opgemerkt Noch de patroon noch een van het personeel had naar t schgnt ooit een der tallooze waarscbnwiogen daartegen gelezon want men ging nadat de hoofdkraan bgna geheel was dichtgedraaid met een vlam langs de pgp naar bet lek zoeken Er volgde een vreeselgke knal de gaskroon viel naar beneden en een gedeelte van het plafond mee Eén van de onvoorzichtigen kreeg een paar schrammen aan bet gezicht de ander kwam er beelemaal met den schrik al De groote spiegelruit voor aan straat op een afstand van 10 meters werd door de ontploffing aan groizeli geslagen als door een wonder werd niemand in de drukke straat door de scherven getroffen Stadsnieuws aOüDA 22 Januari 1908 Aan de Raadsleden zgn de volgende ingekomen stokken toegezonden Gouda den 7 Januari 1908 De Gezondheids Commissie beeft bg haar schrgven van 20 December 1907 No 66 B waarvan een afschrift hierbg is gevoegd onze aandacht gevestigd op den toestand waarin de woningen wgk I Nas 26 en 27 aan de Looierspoort verkeereu De woning I No 26 heeft onvoldoende verlichting geen privaat waarvoor trouwens geen plaats is natte muren vooral in de bedstede terwijl l no 27 behalve dezelfde gebreken beven dien een onvoldoende hoogte bezit n l 2 17 M Beide woningen die zeer ingesloten gelegen zgn bestaan slechts uit twee kamers en hebben behalve een klein raampje inde bedstede blinde achtergevels De Commissie is van meening dat de perreelen onbewoonbaar zgn en niet door bet aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kunnen worden gebracht zoodat zy onbewoonbaar behooren te worden verklaard Uit het van onzentwege ingestelde onderzoek is ons gebleken dat de toestand zóó is als door de Gezondheids Commissie wordt opgegeven Ons met hare zienswijze vereenigende hebben wij de eer Uwe vergadering voor te stellen Het volgende beslnit te nemen De Raad der gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders dd 7 Januari 1908 No 1 Overwegende dat de woningen Wgk I Nos 26 en 27 kadastraal bekend gemeente Gouda in Sectie B no 714 en 713 staande aan de Looierspoort ter bewoning ongeschikt zgn en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat ko ia D worden gebracht Gelezeu bet advies van de GezonlbeidaCommissie dd 20 December 1908 No 66Bj Gezien Art 18 der Woningwet Heeft besloten De bovenbedoelde woningen Wijk I Nos 26 en 27 onbewoonbaar te verklaren met last tot ontruiming daarvan binnen zes maanden te rekenen van den dag waarop de tijd tot voorziening zal zgn verstreken of het besluit tot onbewoonbaarverklaring zal zjjn gehandhaafd Gouda den 7 Jannari 1908 De Gezondheids Commissie heeft bg haar schrgven van 21 December 1907 nr 80 B waarvan een afachritt hierbg is gevoegd onze aandacht gevestigd op den toestand waarin de woning wgk S nr 7 aan den Goejanverwellendgk verkeert De woning die bouwvallig is beeft bg een zeer onvoldoande hoogte n l 1 92 H natte moren onvoldoende verlichting en mist eene gelegenheid tot verkrgging van goed drinkwater terwgl de zolder verrot en het onderhoud zeer slecht ii De Commissie is van meening dat het perceel onbewoonbaar is en niet door het aanbrengen van verbeteringen iu bewoonbaren staat kan worden gebracht zoodat het onbewoonbaar behoort te worden rerklurd Uit het no ODientwege ingeatelde onder oek is one gebleken dat de toettud iM is als door de Oexondheids Commisgie wordt opgegeven Ons met hare zienswyie vereenigende hebben wg de eer Uwe vergadering voor te stellen het volgende besluit te nemen De Baad der gemeente Oooda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethoaders dd 7 Januari 1903 No 2 Overwegende dat de woning Wgk 8 No 7 kadastraal bekend gemeente Gouda in Sectie K No 689 staande aan den Ooejaoverwellendgk ter bewoning ongeschikt ii n Biet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht Gelezen hetj advies van de Gezondheidscommissie dd 21 December 1907 No 80 B Gezien Art 18 der Woningwet Heeft besloten De bovenbedoelde woning Wgk S No 7 onbewoonbaar te verklaren met last tot ontruiming daarvan binnen zes maanden te rekenen van den dag waarop de tgd tot voorziening zal zjjn verstreken of het besluit tot onbewoonbaarverklaring tal zgn gehandhaafd OoDda 14 Jaeitari 1908 Voor de benoeming van eenen brugwachter van de Kleiwegtbrng ter vooriiening in de vacature ontstaan tengevolge van het aan den brugwachter C van den Heuvel op zgn verzoek verleend oervol ontslag hebben wj de eer voor te dragen I W A THIJSSEN oud 32 jaren tuinman en II ö J KRAAIJENVELD oud 26 jaren etselaar beiden te Gouda woonachtig Gouda 14 Januari 1908 Voor de benoeming van twee aluisknecbts aan de IJsselhavenslaia ter voorziening in de vacatoren ontstaan tengevolge van het aan da slnisknecbts A de Bruin en J Havezaad op hnn verzoek verleend eervol ontslag hebben wij de eer voor te dragen I W STOLK ond 29 jaar schippersknecht II W MEILOF oud 28 jaar schippersknecht en I W MEILOF ond 28 jaar schippetsknecbl II G DAZLEB ond 21 jaar schilder allen te Gouda woonachtig De 70 jarige aardappelschipper W den Hartog wonende Groenendaal alhier kwam van morgen door ait te gigden aan boord van een nabg het Jaagpad liggend vaartuig onder het js terecht en niettegenstaande onmlddeliyke hulp kon Dr De Boer inmiddels verschenen alecbts den dood constateeren Het Bestuur van de Zangvereeoiging Arnold Spoel alhier acht zich genoodzaakt nog éénmaal de Czaar en Timmerman op te roeren en wel op Zaterdagavond a s Voor de oproering van Donderdag is alles uitverkocht Voor zooveel noodig verwyien we belanghebbenden naar de in dit nummer voorkomende annonce De Rotterdamtche tooneel en operettevereeniging zal op Zondag 2 Februari a s bare derde voorstelling te dezer stede ia dit seizoen geven in de Sociëteit Ona Genoegen De hoofdrollen warden wederom vervuld door Mej J Berg en den Heer J v d Hortt Voor de Oondsche Wtnkeliers vereeniging lal op Maandag 27 Janaari in de zaal van da Sociëteit Réunie Oosthaven alhier des avonds ten 8 nar optreden als spreker Dr A Lam directeur van het gemeenteiyk Laboratorium te Rotterdam Onderwerp Vervalsehing Tan Toedinguaiddflen in Nederland In de gister te Utrecht gehouden openbare terethtzitling had de aitipraak plakti in de volgende zaak Hooger beroep van C 3 F T alhier togen de uitspraak van den Baad van Beroep te Dordrecht houdende beveitiging der beslissing van da Byksrerzekeringsbank dat de door hem gevraagde schadeloosstelling niet wordt toegekend op grond dat het door hem aangegeven letsel niet het gevolg is geweeat van een ongeval Eischer lydt aan een breuk naar hjj beweert ontstaan toen hg wat ign dageiykach werk is aan de werkbank den slental van de bank aanachroefde n plotseling een knak in het linkergadeelte Tan de Hei voelde De Centrale Raid be atigde de uiUpraik Beroepen b j da Ned Hervormde kerk te Ondewater ds H Jon tabrenr te Veenendaal HiASTBicHT Het BehoolTeriaim tan de geneenteachool bedroeg in het aigeloopen jur 7 percent Het gezamenlijk aantal aekaoltjjden bedroH 16083 ket getal rarUlBM 816 Oerechteiyke vervolgingen wegens overtreding van de Leerplichtwet hadden niet plaats RmuwijK De bevolking van deze gemeente bedroeg op 1 Januari 1907 1521 m en 1443 vr samen 2964 De vermeerdering door geb bedroeg 69 m en 40 vr samen 109 door vestiging met 96 m en 90 vr samen 186 De vermiujlering door vertrek bedroeg 100 m en 106 vr samen 206 door overlgden 17 m en 27 vr samen 44 zoodat de bevolking toenam met 45 zielen en deze op 1 Januari 1908 bestond nit 1569 m ea 1440 vr samen 3009 zielen Acht kinderen werden als levenloos geboren aangegeven en in het jaar 1907 werden er 28 huwelgken gesloten Dames Zangvereenigingf ARN OLD S POEL Deze vereeniging voldeed aan veler wensch toen ze een Opera in studie nam Immers reeds meermalen heeft ze dit m t succes gedaan voor uitverkochte zalen I Geen wonder dat gisterenavond bg de eerste uitvoering van Ctaar n limmtrman Komische Opera in 3 bedryven van Albert Lört ing Kututmin weer geheel gevuld was Wat hebben we volop genoten I Van alle kanten hoorde men niets anders dan loftuitingen over alles wat we te zien en te boeren kregen Iemand nit Amsterdam die n trouw bezoeker is van Opera s verzekerde ons dat men het daar zeker niet beter zoo kunnen uitvoeren Het koor dat in den Sch oawbnrg nog al eens wat te wonschen overlaat was hier dank zg de uitmuntende leiding van den Dirigent den heer J H B Spaanderman frisch vlug en levendig Het ging biykbaar geheel in de handeling open de uitstekende regie was bier duideiyk merkbaar Een woord van lof aan de beide regisseurs is meer dan verdiend I Het orchest deed zgn niterste best en bevatte inderdaad al zeer goede krachten bet was steeds slagvaardig en bg verscheidene gelegenheden werd men getroffen door de goede muzikale opvatting De beer Beusekamp was als steeds weer de rechte man op de rechte plaats als degeiyk pianist wiens accuratesse een steun is voor allen I Hoewel de solopartyen in han en waren van Dames en Heeren Dileltanten mogen we ze hier nu ze in de tekstboekjes met namen zyn aangeduid ook de eere geven die hen toekomt En nu zal ieder het met ons eens zyn dat Mevrouw J E Fruyt van Hertog Pasveer een woord van groote erkenteiykheid het eerst wordt gebracht voor al de moeite die ze zich heeft gegeven om haar party zoo flink tot haar recht te laten komen 1 Er was miar één rotp over haar mooien zuiveren zang zoowel als over haar vlug en natnnriyk acteeren Den geheelen avond door beeft ze haar taak zoo goed volbracht dat men het niet beter kan verlangen 1 Nogmaals hulde en danl voor alles wat ze ons te genieten heeft gegeven I Het bloemstnk dat haar werd vereerd had ze te aanvaarden onder daverende tonjoicbingen van t publiek Na de Ouverture werd reeds aan den Dirigent een krans geschonken die niet minder met applaus werd begroet Ook Mej C C V Oudheuaden werd voor haar vele diensten gehuldigd met een bloemruiker Den heeren Hofman A v Veen en Westbroek werden voor de groote Pauze kransen overhandigd onder luide instemming van t publiek Trouwens de koele Gouwenaars waren na eens den heelen avond iu extUe en jaicbten allen soms by open doek JpW ten en het koor toe 1 DfTieer Hofman heeft ons verrukt door zyn heeriyken gevoelvollen zang Hg had een zware rol die van den Czaar Dikwyis moeilgke standen en veel stil spel Toch beeft hy het er in aanmerking genomen dat hy bet voor t eerst deed kranig afgebracht Hem ly aanbevalen by het spreken vooral den mond flink te openen we willen ongaarne iets van den tekst missen Enkele oogenblikken mocht hy in den zang het sentimenteele ietwat matigen en waar de tekst dit aangeeft meer kracht dan gevoel laten spreken Indrukwekkend waa vooral zyn lied Ik speelde als kind reeds met scepter en kroon I Dit werd door de aanwezigen harteiyk gewaardeerd De heer A van Veen als Poter Iwanow heeft vooral door zgn toorlreftlijh apel ieder voor lich ingewonnen Waar hy stil spel had kannen we niet andera doen dan hem TOlap den lot geven die hem toekomt Bg open doek had bg meermalen voor zün beschaafd acteeren en voor zgo zang den dank van t aaditoriom te accepteeren I De heer Natiyi als Engalache gezant toonde al direct door natnnrlgke voornatBheid dat hy lyn sporen all Dillettanttoooeel speler heeft verdiend Van hem waa allea wotli w weten in dn IniaUn toon 1 Da keer Th J ran der Ham beichikt over een schoone goed geschoolde tenorstem zyn Romance heeft hg vol sentiment gezongen en voorgedrageo Ook in den Ensemble zang klonk zyn stem kloek en helder Hg werd ook meermalen toegejuicht De Russische gezant al was zgn rol niet groot heeft het er best afgebracht En last not least den heer Westbroek I Hy heeft in alle bedryven door zyn geeatige actie zgn krachtig gelnid en zgn duidelgke uitspraak de sympathie van t pnbliek tpnituu stormenderhand veroverd I Hem danken we in XUjtmdetl Voor t koor is bet n waar genoegen mee te werken dat ziet men aan allea Wat een yu paeeentU eoêlumta van de Dames en allerliefste atrooistertjes I Daar is wat werk van gemaakt Aan den beer van Zutphen dankten we weer de uitmuntende grime en den heer van Staveren het decor In t kort deze uitvoering is een volkomen succes voor allen en voor den Directeur in t hyzonder 386 Staats lotenj 5e Klae Trekking vau Wuensdag22 Jan No 18659 f 1500 8646 6014 10075 l 032 en 20290 ieder f lOOü 1463 1784 4157 en 20809 ieder f400 482 1237 2698 7044 7534 7613 10262 10981 en 11021 ieder f 100 Prgzen van f 70 102 8804 6546 9626 12336 14864 18193 349 3744 6829 57 44 14947 18202 69 mi 90 9710 12601 52 18B82 415 3972 6994 9881 12921 59 18450 24 40U5 7138 10018 28 150 0 18553 86 429 5 71 66 13027 15588 94 531 98 7241 10299 39 15924 18757 54 4464 7743 10600 69 6025 18874 683 4598 8006 10800 13148 16240 18939 822 4743 47 55 74 16454 19047 1040 6194 8133 63 13222 16596 19136 1565 5309 8212 10987 49 16605 19279 85 5437 8551 11038 13445 35 19551 1734 6629 8642 11134 13607 77 19625 1803 36 89 62 13740 16838 84 2032 6796 91 83 90 16912 19847 56 6095 8989 11231 14191 17298 20022 2400 6102 9002 11549 14308 17316 20643 2692 3 9110 11800 14428 17770 95 3034 6258 36 11956 14529 74 20709 3307 6428 9392 12032 14768 17863 20832 3418 65 9426 66 65 17925 73 3600 6528 9505 12237 14810 76 Rechtzaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen Toen er op 18 October te Zerenhnizen loting was bad de 19 jarige J S scheepmaker aldaar de veldwachters J de Koster en W van Ede die hem tot kalmte aanmaanden eenige beleedlgende woorden toegevoegd Beklaagde beweerde zich er niets van te herinneren Ëisi h f 25 boete snbi 20 dagen hechtenis Op 6 November was Schenk aan de Botte onder Zevenhuizen aan het visschen waarde veldwachter J de Koster by stond te kgken De 48 jvige A J B tuinman te Zevonbaizen was er toen ook bg komen staan en had tegen den veldwachter gezegd Sta je op een paar viscbjes te loeren Deze had daarop geregd ik behoef niet te vasten beklaagde is katholiek waarop beklaagde tegen den veldwachter had gezegd y bent een groot sch Voor het toevoegen van deze beleedigende woorden werd geeischt f 16 boete subs 15 dagen hechtenia BEURS VAN ROTTERDAM DINSDAG 21 JAN L K H K StaataUemnoenPoETDOAL Oblig 3e Serie ir 600 3 60V 60 Oblig 3e Serie fr 2500 3 60 Rdblahd Iwang Dombr Obll gatien 4 85 Aa Japan Obligatien 1899 4 81 CoLDiiBii Geconsolideerde Bnitenlandsche Schold 0 1000 P 3 BfpothMi Banien Pandb Rotterd Hypb 4 98 Pandb Standaard Hypb 4V 99 Pdbr Sted Hypb sQrav 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlaudsche Hypb 4 94 Pkndb Znid Holl Hypb 4 96 Paodk Algemeeae Groninger Scheeps Hypb 5 101 Pandb Nederl Hyp APand briefbank 4 93 Pdb Ned Scheeps Hypb 4 97 Northw Pac Aand 172 Pandb Bataafsche Hypb 4 93 i Eerste Ned Hypotheekbriel bank 4 93V Pandb Hollandsche Hypb 4 96 Pandb Nationale Hypb 4 99 Seheepvaart Maatirkappijen Aand Holland Oulf Stv Mg 35 Premielteninqtn bübOiB Loten Stad Antwerpen 1887 oorvieglêtningtn TALiB Oblig Zaid Itallasnache Spw Mg 3 66 D veriên Obliir Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1900 4t 100 mm mmm VAN MANTELS COSTUMES MANTEL COSTUMES AV0NÜMANTEL8 BL0Ü8EN BONTMANTELS PELTERIJEN ri jMfiVfjn ffAf ÉÜTifdr MAnHT AüV ElVTi TIK V Voor ontvangen biyken van deelneming by het overiyden van zynen betrenrden broeder Dr WILLEM JULIUS betuigt ondergeteekenden zynen vriendriyken dank C D JULIUS $ ANKER PAINEXPELIER r TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDKN Ruim 35 jaar coon I JICHT eN nHEUMATKKLUDCnS MET SUCCES SEWUIKT VCRKMKBSAR IN FLESSI 4IN VAN 5l d3 75cil EN US BU H H tPOTHEKtaS EN DmOBTEN Ir Ad RICHTERdlt Rotteroam Te Gouda by 0 LUGKK Apothekor Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 Het Correspondentschap van mO OUOno Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Hevroow M HOOGëNDIJK DiBKZWAOiR Wachtel straat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zyn MONKEY BRAND IVI U RE N f